مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای انفجار 1

انفجار 1.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها پشت سر هممنفجر شدندر حال انفجارانفجارزد و خورد
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0014,0.0009,-0.0089,0.0057,-0.0307,0.048,-0.2746,0.0656,-0.2153,0.4988,-0.5,0.5,-0.5,0.4805,-0.5,-0.3295,-0.5,0.5,0.1211,0.5,0.4929,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,-0.3447,-0.5,0.4496,-0.5,0.5,0.029,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.4137,-0.5,0.5,-0.2167,0.5,-0.5,-0.2518,-0.5,0.5,0.3821,0.5,0.1471,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.3087,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.3486,0.5,-0.5,-0.3658,-0.5,0.5,0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.265,-0.2381,0.5,-0.5,0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,0.5,0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,-0.5,-0.5,0.0624,-0.5,0.5,0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.4096,0.5,-0.5,0.5,-0.5,-0.3904,-0.5,0.5,-0.3284,0.5,-0.4575,0.5,-0.5,-0.469,-0.5,-0.2562,-0.2357,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,0.1142,0.5,-0.5,0.204,-0.5,0.5,-0.4936,0.3109,-0.5,-0.3305,-0.4928,0.5,0.2289,0.5,-0.4636,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.2549,0.5,0.1393,0.5,-0.5,0.274,-0.5,-0.055,-0.5,0.422,0.4417,0.5,-0.2645,0.5,-0.5,0.5,-0.4145,0.5,-0.5,0.1892,-0.5,-0.207,-0.5,0.5,-0.3245,0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.1425,0.1443,0.5,-0.5,0.479,-0.2729,0.5,0.1562,0.5,-0.5,0.5,-0.5,-0.4902,-0.4884,0.5,0.5,0.5,-0.5,0.5,-0.5,-0.4275,-0.5,-0.2313,-0.4964,0.4946,-0.2434,0.5,0.3547,0.5,0.2676,0.5,-0.5,0.3733,-0.5,-0.4613,-0.4632,0.5,0.3308,0.5,0.4996,0.5,-0.108,0.5,-0.5,-0.1291,-0.5,0.307,-0.5,0.3316,0.2701,0.5,-0.5,0.5,-0.4492,0.4102,-0.5,0.5,-0.4757,0.5,-0.5,-0.4413,-0.5,0.4632,-0.5,-0.3473,-0.4643,0.1593,-0.2103,0.5,-0.5,0.4576,-0.5,0.5,0.404,0.5,-0.5,0.4173,-0.5,0.3497,0.3174,0.4363,0.42,0.5,-0.5,0.4692,-0.5,-0.4008,-0.5,-0.451,-0.5,-0.1121,-0.1337,0.5,0.0558,0.5,0.3927,0.5,-0.2841,0.5,-0.5,0.1042,-0.5,-0.1483,-0.1962,0.4249,-0.5,0.5,-0.5,-0.1039,-0.214,0.5,-0.5,0.5,-0.4093,-0.0622,-0.0627,0.5,0.4183,0.5,0.0931,0.4173,-0.5,0.3373,-0.5,0.0137,0.026,0.5,-0.5,0.3688,-0.1812,0.5,-0.5,-0.1541,-0.5,-0.0809,-0.3891,0.5,-0.3679,-0.1464,-0.1343,0.5,0.3972,0.5,0.3878,0.4962,-0.5,0.387,-0.5,-0.5,-0.5,0.3257,-0.498,-0.3949,-0.5,0.5,-0.5,0.2745,0.2838,0.5,0.5,0.5,-0.1022,0.5,-0.5,0.0103,-0.5,-0.3944,-0.5,-0.0058,-0.4805,0.4344,0.0845,0.5,-0.4369,0.5,-0.4762,-0.3835,-0.4591,0.4287,-0.0221,0.4285,-0.193,0.5,-0.4689,0.0618,-0.5,-0.3441,-0.4953,0.5,-0.3215,0.5,-0.1372,0.3468,0.2101,0.5,-0.3181,0.1944,-0.5,0.1739,0.1321,0.5,0.295,0.4838,-0.3055,0.2883,-0.2695,-0.0649,-0.3659,-0.1584,-0.2206,0.1161,-0.0227,0.3858,-0.4265,0.383,-0.4185,-0.2962,-0.3415,-0.0877,-0.5,0.2954,0.2813,0.5,0.3517,0.5,0.2583,0.4021,0.1194,0.3636,-0.3303,0.2036,-0.5,-0.305,-0.5,-0.4296,-0.4433,-0.226,-0.315,-0.1654,-0.1857,0.5,-0.1013,0.4111,-0.1868,0.0181,-0.0153,0.4394,0.4158,0.5,-0.0572,0.5,-0.0927,0.0674,-0.3694,0.0964,-0.4175,-0.3165,-0.5,-0.3791,-0.409,0.3179,-0.0997,0.165,-0.0939,0.2559,-0.2266,0.5,0.4481,0.5,-0.076,0.4644,-0.432,-0.0641,-0.4591,-0.1604,-0.2351,0.2204,0.0781,0.5,-0.0969,0.5,-0.265,0.0409,-0.2989,0.1081,-0.3047,-0.065,-0.4138,-0.064,-0.2147,0.1937,-0.2142,0.233,-0.3335,-0.1758,-0.3404,-0.0352,-0.0932,0.3858,0.3289,0.5,0.1112,0.4551,-0.1749,0.1347,-0.0389,0.3011,-0.093,0.1515,-0.0103,0.1661,-0.2387,0.0309,-0.1947,0.0295,-0.2447,-0.0697,-0.2707,0.0776,-0.0399,0.146,-0.1865,-0.0155,-0.329,-0.1865,-0.3889,-0.2269,-0.3872,0.3772,0.3391,0.4918,0.0842,0.368,-0.0022,0.3917,0.1496,0.3234,-0.183,0.1446,-0.1412,-0.0304,-0.2411,-0.0124,-0.1533,0.1909,-0.2404,-0.0162,-0.0849,0.0686,0.0068,0.1571,-0.1844,0.1087,-0.1565,0.1472,0.0993,0.1909,-0.0291,0.1448,-0.0649,0.0698,-0.1974,-0.0661,-0.2729,-0.0352,-0.4138,-0.0953,-0.0946,0.1354,-0.1211,0.1116,-0.0206,0.2008,-0.0182,0.2485,-0.1095,-0.0197,-0.145,-0.057,-0.2445,-0.1465,-0.1426,0.0973,0.0133,0.2193,0.1338,0.2606,-0.0977,0.1313,-0.2124,-0.0609,-0.1597,0.114,0.0693,0.2934,-0.0107,0.3406,-0.1219,-0.0141,-0.132,-0.0524,-0.1277,0.0367,0.0052,0.1034,-0.0029,0.1659,0.0439,0.1986,-0.0961,0.0503,-0.0842,-0.015,-0.0465,0.012,0.0126,0.0728,-0.0487,0.034,-0.037,0.0665,-0.1406,0.061,-0.0908,0.0619,-0.3636,-0.0861,-0.3271,-0.0228,-0.0204,0.1378,-0.0231,0.0965,-0.0041,0.041,-0.0608,0.0291,0.0064,0.0526,0.0294,0.1337,-0.0461,0.0514,0.0013,0.072,-0.0112,0.0172,0.0098,0.105,-0.0679,0.0722,-0.1517,-0.0688,-0.1278,0.0533,-0.0327,0.0964,-0.0442,-0.013,-0.0376,0.0728,0.0045,0.1149,-0.0773,0.0393,-0.0825,0.0253,-0.0952,-0.0163,-0.0367,0.1309,0.0073,0.167,0.0111,0.0844,-0.021,0.0353,-0.0251,0.0366,-0.1328,-0.0243,-0.1059,0.0051,0.0052,0.0529,-0.0034,0.0365,-0.0302,0.0705,-0.0621,-0.0154,-0.0147,0.0139,-0.0212,0.0346,-0.018,0.0942,-0.035,0.0934,-0.1149,-0.0346,-0.0596,0.095,0.0043,0.0953,-0.0237,0.0284,-0.0672,-0.0244,-0.1706,-0.068,-0.1587,-0.099,-0.0984,0.1189,0.0863,0.1196,0.0885,0.1225,0.0138,0.128,-0.0325,0.023,-0.0502,-0.0254,-0.0403,0.0138,-0.0505,0.0074,-0.0862,-0.0306,-0.0845,0.0206,0.0147,0.0411,0.0228,0.0506,0.03,0.093,0.0094,0.0761,-0.0064,0.0206,-0.0039,0.0235,-0.0086,0.0119,-0.0204,0.0117,-0.01,0.0229,-0.0187,0.0126,-0.0179,0.0561,0.0364,0.0676,-0.06,0.0397,-0.095,-0.0605,-0.1127,-0.0681,-0.0681,-0.0202,-0.023,0.0162,0.0148,0.0401,0.0164,0.0654,0.0284,0.0459,0.0179,0.0499,-0.0185,0.0493,-0.0493,-0.0083,-0.0686,-0.0399,-0.0394,0.137,-0.0424,0.1282,-0.0542,-0.0313,-0.0842,-0.0222,-0.0215,0.016,-0.0202,0.034,-0.0448,-0.0203,-0.0466,0.0211,-0.004,0.0217,0.0199,0.079,0.007,0.0414,-0.0443,0.0129,-0.049,-0.0207,-0.0275,0.0529,0.0531,0.0684,0.0271,0.0731,-0.0056,0.027,-0.0385,0.0423,-0.0416,-0.0191,-0.0619,-0.032,-0.0897,-0.0588,-0.0887,-0.0111,-0.0112,0.0363,0.0371,0.0576,0.0118,0.055,0.0161,0.0488,0.0334,0.0687,-0.0316,0.033,-0.0443,0.0226,-0.0375,0.0217,-0.0622,-0.0249,-0.0244,-0.0017,-0.0059,0.0125,0.0086,0.0221,-0.0465,0.0176,-0.0453,-0.0298,-0.0728,-0.0427,-0.054,0.0149,0.0108,0.0261,-0.0127,0.0186,-0.0088,0.0217,0.0175,0.0615,0.0391,0.0627,0.0527,0.085,0.0425,0.072,-0.049,0.0422,-0.1037,-0.0493,-0.1102,-0.047,-0.0468,0.0097,0.0102,0.0433,0.0285,0.043,-0.0558,0.0283,-0.0607,-0.0471,-0.0477,0.0232,0.0117,0.0245,-0.0255,0.0198,-0.0242,0.017,0.0114,0.0293,0.0058,0.0295,0.0115,0.0322,0.006,0.0218,0.0221,0.0513,-0.0011,0.0558,-0.0225,-0.0016,-0.0488,-0.0137,-0.0646,-0.0437,-0.0561,0.0173,0.0176,0.045,0.0337,0.0465,-0.0008,0.0342,-0.0062,0.0013,-0.0079,0.0025,-0.003,0.0145,-0.0499,0.0132,-0.0516,-0.042,-0.0418,-0.0124,-0.0183,0.0084,-0.0109,0.0231,-0.0193,0.0162,0.0118,0.0289,-0.0206,0.0318,-0.0221,-0.006,-0.0112,0.0276,-0.0192,0.0268,-0.0219,0.013,0.0081,0.0294,0.0086,0.0242,-0.001,0.0189,-0.0072,0.0127,-0.0146,-0.0017,-0.0361,-0.0147,-0.0633,-0.0289,-0.0616,-0.0276,-0.0287,0.0083,0.0078,0.0414,0.0224,0.0493,0.0051,0.0223,-0.01,0.0076,-0.0543,-0.0041,-0.0558,-0.0106,-0.0104,0.0304,0.0307,0.071,0.0431,0.073,0.0241,0.043,0.0028,0.0252,-0.0101,0.0141,-0.0365,-0.0103,-0.0372,-0.0216,-0.0352,-0.0216,-0.0378,-0.0164,-0.0191,-0.009,-0.0141,0.0161,0.0122,0.0214,0.0126,0.0251,0.013,0.0263,-0.0093,0.0126,-0.0114,-0.006,-0.0175,-0.0026,-0.0024,0.0292,0.01,0.0155,-0.0039,0.0159,-0.0201,-0.004,-0.0166,-0.0059,-0.0123,-0.0035,-0.0083,0.0065,-0.0191,-0.0084,-0.0191,-0.0051,-0.0289,-0.0034,-0.0288,-0.0048,-0.0092,-0.002,-0.0018,0.0305,0.0255,0.0332,0.0021,0.0265,0.0044,0.0176,-0.0047,0.0111,-0.0094,0.0014,-0.0375,-0.0095,-0.0338,-0.0131,-0.0139,-0.0039,-0.0147,-0.0017,-0.0016,0.0044,0.0041,0.0098,0.0034,0.0074,0.0036,0.0103,0.0102,0.0271,0.0056,0.0322,-0.0029,0.0054,-0.0169,0.0033,-0.0173,-0.0035,-0.0132,0.0107,0.0066,0.02,-0.0086,0.007,-0.0112,-0.0087,-0.0129,-0.0045,-0.0044,0.0064,-0.0071,0.0059,-0.0264,-0.0072,-0.0267,-0.011,-0.0159,-0.0098,-0.0098,0.0004,0.0001,0.0135,0.0109,0.0195,0.0187,0.023,0.0128,0.0206,-0.0031,0.0128,-0.012,-0.0031,-0.0153,-0.0076,-0.0242,-0.0146,-0.0211,-0.0027,-0.003,0.0174,0.0175,0.0254,0.0146,0.025,-0.0113,0.0146,-0.0144,-0.0098,-0.0199,-0.0145,-0.0159,-0.0074,-0.0076,-0.0029,-0.0034,0.0068,-0.0168,0.0068,-0.0202,-0.0118,-0.0116,0.0136,0.0085,0.0144,0.0096,0.0147,0.0148,0.0172,0.0023,0.0152,-0.0043,0.0022,0.0011,0.007,-0.0012,0.0051,-0.0075,0.0031,-0.0074,-0.0023,-0.0206,-0.0029,-0.0205,-0.0132,-0.0187,-0.014,-0.0139,-0.0023,-0.0047,0.0021,-0.0027,0.0018,-0.0083,-0.0003,-0.0085,-0.0049,-0.0057,0.0097,0.0098,0.0191,0.012,0.0164,0.0104,0.0171,0.0172,0.0232,0.0109,0.022,0.0061,0.0109,0.0004,0.0071,-0.0123,0.0004,-0.0244,-0.0115,-0.0262,-0.0189,-0.0188,-0.0066,-0.0071,0.0009,0.0009,0.0132,0.0029,0.0102,-0.0043,0.0028,0.0029,0.0094,-0.0004,0.0074,-0.0041,0.0009,-0.0037,0.001,-0.0051,0.002,0.002,0.0045,-0.0007,0.0022,-0.0006,0.0049,-0.0088,0.0049,-0.0105,-0.0037,-0.0037,0.0008,0.0009,0.0053,-0.0033,0.0032,-0.0121,-0.0033,-0.0119,0.0004,0.0005,0.0046,0.0033,0.006,0.0023,0.0079,0.0023,0.0036,-0.0028,0.0041,-0.0104,-0.0028,-0.0115,-0.0054,-0.0053,-0.0006,-0.0006,0.0026,0.0004,0.0038,-0.0025,0.0004,-0.0006,0.0022,0.0022,0.0042,0.0024,0.0039,0.002,0.0038,0.0011,0.0045,-0.0048,0.0054,-0.012,-0.0049,-0.012,-0.0089,-0.0089,0.0019,0.0019,0.0059,0.004,0.006,0.006,0.0105,0.0038,0.0094,0.0003,0.0037,0.0012,0.0074,0.0074,0.0096,0.0019,0.0074,-0.0038,0.0019,-0.004,0.0013,-0.0004,0.0027,-0.0031,-0.0004,-0.0043,-0.0027,-0.0027,0.0006,-0.0099,-0.0003,-0.012,-0.0099,-0.011,-0.0043,-0.0043,-0.0017,-0.0021,-0.0007,-0.0008,0.0037,0.0037,0.006,0.0019,0.0045,0.0019,0.0036,0.0036,0.0057,0.0012,0.0054,-0.0027,0.0012,-0.0038,-0.0007,-0.0011,0.0037,0.0038,0.0074,0.0013,0.0066,0.0017,0.0047,0.0029,0.0047,0.0047,0.0065,-0.0016,0.0054,-0.0094,-0.0016,-0.0116,-0.0078,-0.0094,-0.0071,-0.0071,-0.0039,-0.0039,-0.0016,-0.0016,0.0003,0.0004,0.0029,0.0028,0.0048,0.0013,0.0037,-0.0002,0.002,-0.0007,0.0022,0.0007,0.0021,0.0005,0.0018,-0.0021,0.0005,-0.0021,0.0008,0.0003,0.0017,-0.0004,0.0023,-0.0014,-0.0004,-0.0015,0.0005,0.0005,0.005,0.0025,0.0046,0.0016,0.0028,0.0018,0.0036,-0.0043,0.0027,-0.0081,-0.0043,-0.0068,-0.0022,-0.0022,-0.0002,-0.0025,-0.0003,-0.0007,0.0021,0.0015,0.0042,0.0032,0.0042,0.0021,0.0032,0,0.0023,-0.0006,0.0014,0.0001,0.0018,-0.0032,0.0001,-0.0037,-0.0009,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.0012,-0.0018,-0.0006,-0.0018,-0.0006,-0.0006,0.0015,0,0.0015,-0.0005,0.0001,-0.0011,-0.0001,-0.0018,-0.0008,-0.0008,0.0019,0.0019,0.003,-0.0006,0.0023,-0.0011,-0.0005,-0.0006,0,-0.0002,0.0018,0.001,0.0022,0.0004,0.001,-0.0006,0.0004,0.0005,0.0018,0.0004,0.0019,-0.0016,0.0008,-0.0043,-0.0016,-0.0039,-0.0029,-0.0029,-0.0014,-0.0018,-0.0014,-0.0034,-0.0016,-0.0034,-0.0022,-0.0022,-0.0015,-0.0015,0.0013,0.001,0.0015,0.0014,0.0022,0.0022,0.004,0.002,0.0038,0.0015,0.002,0.0004,0.0015,0.001,0.0018,0.0003,0.0018,-0.0013,0.0003,-0.0012,-0.0005,-0.0008,0,0,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0002,0.0003,0.0016,0.0014,0.0019,0.0007,0.0014,-0.0022,0.0009,-0.0025,-0.0019,-0.0022,-0.0019,-0.0027,-0.0022,-0.0033,-0.0025,-0.0025,0,0,0.0009,-0.0001,0.0009,0.0009,0.0015,0.001,0.0018,0.0018,0.0022,0.0018,0.0023,0.0016,0.0026,-0.0004,0.0016,-0.0003,0.0003,-0.0009,0,-0.001,0.0001,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0009,-0.0004,-0.0009,-0.0004,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0014,-0.0003,-0.0014,-0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.001,-0.0008,-0.0009,-0.0003,-0.0006,-0.0003,-0.0009,-0.0006,-0.0015,-0.0008,-0.0016,-0.0008,-0.0008,-0.0001,-0.0003,0,0,0.0008,-0.0001,0.0008,-0.0006,-0.0001,-0.0007,0,0,0.0011,0.0011,0.0015,0.0012,0.0015,0.0007,0.0012,0.0006,0.001,0.0005,0.0007,0.0003,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0012,-0.0004,-0.0013,-0.001,-0.001,-0.0005,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0006,0.0004,0.0006,0.0003,0.0006,0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0005,0.0004,0.001,0.0008,0.001,0.0001,0.0008,0.0001,0.0002,0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0003,0,0,0.0002,0.0001,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,0.0003,0.0005,0.0003,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0001,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0]
در حال بارگذاری
0:05
انفجار 1.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
درحال پخش: انفجار 1.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم