نسخه جدید سایت با سرعت بالاتر و بهره وری بهتر به صورت آزمایشی راه اندازی شد. جهت رفتن به نسخه جدید کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر

دانلود صدای فولی, قدم به قدم سخت تنها ...

پریدن و یا فرود آهنگ با سخت تنها shoedown بر روی توخالی سطح چوب.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0008,-0.0022,0,-0.0034,-0.0017,-0.0032,-0.002,-0.0022,-0.0014,-0.0014,0.0001,0.0002,0.0024,0.0025,0.0034,0.0031,0.0038,0.003,0.0036,0.0022,0.0036,0.0017,0.0026,0.0016,0.0026,0.0023,0.0032,0.002,0.0029,0.001,0.0021,-0.0015,0.0009,-0.0034,-0.0016,-0.0051,-0.0034,-0.0055,-0.0048,-0.0053,-0.0044,-0.0043,-0.0026,-0.0025,-0.0011,-0.001,0.0005,0.0005,0.0015,0.001,0.0017,0.0013,0.0025,0.0022,0.0031,0.0018,0.0028,0.0011,0.0023,0.0002,0.0013,-0.0006,0.0009,-0.0017,0.0001,-0.0022,-0.0006,-0.0026,-0.0016,-0.0023,-0.0013,-0.002,-0.0002,-0.0004,0.0015,0.0004,0.0017,0.0007,0.0021,0.0007,0.0021,0.0008,0.0018,0.0007,0.0019,-0.001,0.0012,-0.001,-0.0001,-0.001,-0.0002,-0.0015,-0.0004,-0.0025,-0.0006,-0.0032,-0.0023,-0.0034,-0.0023,-0.0033,-0.0025,-0.0029,-0.0023,-0.0025,-0.002,-0.0029,-0.002,-0.003,-0.0024,-0.0029,-0.0023,-0.0027,-0.0021,-0.0022,-0.0015,-0.0018,-0.0014,-0.0016,-0.0013,-0.0012,-0.0003,-0.0003,0.0006,0.0006,0.0026,0.0026,0.0039,0.0035,0.0041,0.0042,0.0064,0.0064,0.0075,0.0042,0.0073,0.0022,0.0042,0.0017,0.0023,0.0013,0.002,-0.001,0.0013,-0.0025,-0.001,-0.0033,-0.0025,-0.0034,-0.0032,-0.0058,-0.0033,-0.0075,-0.0059,-0.0077,-0.0057,-0.0057,-0.0023,-0.0024,-0.0007,-0.0014,-0.0005,-0.0028,-0.0014,-0.0035,-0.0029,-0.0033,-0.0017,-0.0016,0.0006,0.0005,0.0028,0.0028,0.0037,0.0035,0.0046,0.0046,0.0056,0.0051,0.0056,0.0038,0.0053,0.0031,0.0042,0.0027,0.0055,0.0046,0.0066,0.0035,0.0059,0.0007,0.0045,-0.0019,0.0011,-0.0017,0.0015,0.0004,0.0031,0.0005,0.0027,-0.0002,0.0022,-0.0004,0.0007,0.0004,0.0023,0.002,0.0029,0.0025,0.0031,0.0021,0.0027,0.002,0.0026,0.0023,0.003,0.0021,0.0027,0.0018,0.0022,0.0019,0.0024,0.0022,0.0027,0.0025,0.0031,0.0027,0.0031,0.0015,0.0028,0.0008,0.0017,0.0008,0.0013,0.001,0.0016,-0.0006,0.001,-0.002,-0.0007,-0.0021,-0.0018,-0.0018,-0.0016,-0.0022,-0.0016,-0.0024,-0.0021,-0.0023,-0.0018,-0.0017,-0.0009,-0.0009,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.001,-0.0004,-0.0013,-0.001,-0.0013,-0.0011,-0.0014,-0.0011,-0.0021,-0.0014,-0.0034,-0.0021,-0.0046,-0.0033,-0.0049,-0.0043,-0.0046,-0.0039,-0.004,-0.0036,-0.0036,-0.0029,-0.0029,-0.0024,-0.0024,-0.002,-0.0021,-0.0018,-0.0026,-0.0018,-0.0034,-0.0026,-0.0037,-0.0033,-0.0035,-0.0029,-0.0034,-0.003,-0.0038,-0.0034,-0.0039,-0.0037,-0.0038,-0.0035,-0.0035,-0.0028,-0.0028,-0.0022,-0.0022,-0.0011,-0.0012,0.0005,-0.0302,0.1017,-0.2957,0.0589,-0.2313,-0.1145,-0.121,-0.0217,-0.0213,0.0089,-0.0732,0.0078,-0.1295,-0.0182,-0.1013,-0.0438,-0.079,0.054,0.0458,0.084,0.0415,0.0837,0.013,0.0605,0.0508,0.118,0.0906,0.1283,0.1204,0.1304,0.0873,0.1284,0.0729,0.1057,0.0341,0.0924,0.0039,0.0387,-0.0388,0.0029,-0.077,-0.0356,-0.1107,-0.0795,-0.096,-0.0573,-0.0564,-0.018,-0.017,0.0311,0.0274,0.0327,0.0331,0.0789,0.0799,0.1364,0.0811,0.1349,0.0679,0.0889,0.0791,0.0971,0.0417,0.0779,0.0318,0.041,0.0202,0.0316,-0.0083,0.0194,-0.0383,-0.0098,-0.077,-0.0389,-0.0755,-0.0346,-0.0325,0.0846,0.0811,0.1048,0.0392,0.0793,0.0135,0.0388,0.0183,0.035,-0.0477,0.0267,-0.0791,-0.0486,-0.0967,-0.0799,-0.0973,-0.0744,-0.0735,-0.0292,-0.0443,-0.0289,-0.0449,-0.0335,-0.0603,-0.0339,-0.061,-0.0357,-0.0349,0.0068,-0.0337,0.009,-0.0976,-0.0389,-0.0843,-0.0504,-0.0504,-0.0334,-0.0779,-0.0453,-0.0764,-0.0661,-0.0862,-0.0768,-0.0905,-0.0776,-0.077,-0.0529,-0.0574,-0.051,-0.0505,-0.0173,-0.0167,0.0236,0.0072,0.0227,0.0067,0.0203,0.0204,0.038,0.0172,0.0368,0.0251,0.062,0.0393,0.0616,0.031,0.0408,0.031,0.0456,0.0302,0.0478,0.0262,0.0344,0.0242,0.0345,0.0246,0.0408,0.0415,0.0721,0.0622,0.0732,0.0365,0.0618,0.0189,0.0358,0.0217,0.0405,0.0349,0.0456,0.0159,0.0342,0.0311,0.0559,0.0313,0.0517,0.0207,0.0309,0.031,0.0366,0.0001,0.0313,-0.0111,-0.0009,-0.0134,-0.0064,-0.0059,0.0199,0.0206,0.0603,0.0459,0.0641,0.0079,0.045,0.0008,0.0087,-0.0027,0.0004,-0.0047,-0.0025,-0.0084,-0.0036,-0.0086,-0.0073,-0.018,-0.0088,-0.0322,-0.0186,-0.0527,-0.0324,-0.057,-0.053,-0.0581,-0.0448,-0.0443,-0.0347,-0.0346,-0.0306,-0.0368,-0.0325,-0.0658,-0.0371,-0.073,-0.0665,-0.0669,-0.0395,-0.0388,-0.0127,-0.0125,-0.0006,-0.0065,0.0023,-0.0183,-0.007,-0.0197,-0.0182,-0.0361,-0.0198,-0.0418,-0.0364,-0.0391,-0.0238,-0.0236,-0.0164,-0.0174,-0.0162,-0.0169,-0.0143,-0.0227,-0.0163,-0.0219,-0.0088,-0.0083,0.0069,0.0072,0.0204,0.0208,0.0318,0.0316,0.032,0.0295,0.0321,0.0281,0.0294,0.0247,0.0286,0.0172,0.0247,0.0139,0.0193,0.0195,0.0222,0.0211,0.0224,0.0215,0.0234,0.0218,0.0238,0.021,0.0224,0.0225,0.0249,0.0249,0.0303,0.0304,0.0351,0.0312,0.0353,0.0271,0.0311,0.0259,0.027,0.0266,0.0278,0.0197,0.0265,0.0149,0.0195,0.0139,0.0148,0.0143,0.015,0.0084,0.015,0.0028,0.0082,-0.0004,0.0027,-0.0048,-0.0005,-0.005,-0.0042,-0.0048,-0.004,-0.008,-0.0049,-0.0099,-0.0081,-0.0145,-0.01,-0.0208,-0.0146,-0.0274,-0.021,-0.0296,-0.0275,-0.0292,-0.0252,-0.0251,-0.0216,-0.0244,-0.0216,-0.0274,-0.0245,-0.0276,-0.0245,-0.0244,-0.0209,-0.0208,-0.0182,-0.0194,-0.0181,-0.0204,-0.0194,-0.0203,-0.0189,-0.0566,-0.0006,-0.0615,-0.0309,-0.0446,-0.0277,-0.0294,-0.0167,-0.0418,-0.0221,-0.0414,-0.0052,-0.0447,-0.012,-0.06,-0.044,-0.0581,-0.0085,-0.0057,0.0129,-0.0125,0.0209,-0.0443,-0.0132,-0.0485,-0.0385,-0.0375,-0.0111,-0.0097,0.0526,0.0551,0.1327,0.1354,0.2204,0.2216,0.2415,0.1896,0.237,0.0872,0.1885,-0.0209,0.0818,-0.0964,-0.0236,-0.134,-0.0978,-0.1415,-0.1296,-0.1301,-0.1133,-0.1127,-0.0828,-0.0818,-0.0307,-0.0299,0.0235,0.025,0.0653,0.0662,0.1033,0.1047,0.1513,0.1522,0.188,0.1825,0.1933,0.1241,0.1817,0.0485,0.1219,-0.021,0.0464,-0.0729,-0.0224,-0.1122,-0.0736,-0.136,-0.1127,-0.1408,-0.1317,-0.1311,-0.0901,-0.0894,-0.0623,-0.0618,-0.0474,-0.047,-0.0236,-0.0225,0.0092,0.0095,0.0234,0.0134,0.0238,-0.0068,0.0132,-0.0123,-0.007,-0.026,-0.0124,-0.0793,-0.0257,-0.0876,-0.0753,-0.0819,-0.0754,-0.0798,-0.0706,-0.0727,-0.0662,-0.0661,-0.051,-0.0506,-0.021,-0.0205,-0.0019,-0.0007,0.0315,0.032,0.0757,0.0768,0.1052,0.0729,0.0931,0.0604,0.073,0.0283,0.0598,-0.0127,0.0272,-0.0524,-0.0138,-0.0681,-0.0527,-0.0664,-0.0578,-0.066,-0.0584,-0.066,-0.0472,-0.0469,-0.0246,-0.0237,0.0132,0.0139,0.0382,0.0387,0.0551,0.0554,0.0786,0.079,0.093,0.0875,0.0943,0.0707,0.087,0.0524,0.0703,0.0202,0.052,0.0002,0.0196,-0.006,-0.0003,-0.0053,-0.0034,-0.0034,-0.0019,-0.0018,0.0063,0.0065,0.0159,0.0161,0.0244,0.0247,0.0356,0.0359,0.0474,0.0475,0.0484,0.0379,0.0475,0.0285,0.0375,0.0195,0.0284,0.0015,0.0192,-0.0206,0.0011,-0.0352,-0.0211,-0.039,-0.0354,-0.0388,-0.0355,-0.0354,-0.0312,-0.0311,-0.0231,-0.0228,-0.0152,-0.015,-0.007,-0.0069,-0.0021,-0.002,0.0002,-0.0001,0.001,-0.0078,-0.0002,-0.0133,-0.008,-0.0213,-0.0134,-0.0309,-0.0214,-0.0417,-0.0312,-0.0474,-0.042,-0.0475,-0.0446,-0.0445,-0.0401,-0.04,-0.0341,-0.0339,-0.0252,-0.0249,-0.0153,-0.0152,-0.0083,-0.0082,-0.0052,-0.0051,-0.0035,-0.0035,-0.0026,-0.0045,-0.0025,-0.0063,-0.0045,-0.0105,-0.0064,-0.0145,-0.0106,-0.0155,-0.0146,-0.015,-0.0131,-0.0131,-0.0099,-0.0098,-0.0041,-0.0039,0.006,0.0063,0.0176,0.0178,0.0277,0.0279,0.0333,0.0334,0.0347,0.0327,0.0347,0.0296,0.0326,0.0264,0.0296,0.022,0.0263,0.0152,0.0218,0.0093,0.0151,0.0071,0.0092,0.0069,0.0074,0.0074,0.009,0.0091,0.014,0.0142,0.0215,0.0217,0.0273,0.0274,0.0295,0.0287,0.0296,0.0255,0.0286,0.0199,0.0253,0.0132,0.0198,0.007,0.0131,0.0018,0.0069,-0.0044,0.0016,-0.0106,-0.0046,-0.0151,-0.0107,-0.0181,-0.0152,-0.0191,-0.0181,-0.019,-0.0178,-0.0178,-0.0155,-0.0155,-0.0144,-0.0144,-0.0141,-0.0144,-0.0141,-0.0141,-0.0138,-0.0144,-0.0138,-0.0158,-0.0144,-0.0181,-0.0159,-0.0192,-0.0181,-0.0193,-0.0189,-0.0189,-0.0176,-0.0176,-0.0158,-0.0157,-0.0136,-0.0135,-0.0109,-0.0109,-0.0076,-0.0075,-0.0048,-0.0048,-0.0033,-0.0033,-0.0031,-0.0032,-0.0031,-0.0031,-0.0027,-0.0027,-0.0023,-0.0023,-0.0014,-0.0014,0.0002,0.0002,0.0021,0.0021,0.004,0.004,0.0052,0.0052,0.0063,0.0063,0.0075,0.0074,0.0093,0.0092,0.011,0.0111,0.012,0.0109,0.0119,0.0105,0.011,0.0089,0.0106,0.0062,0.0088,0.005,0.0061,0.0048,0.0051,0.0051,0.0064,0.0065,0.0083,0.0083,0.01,0.01,0.0112,0.0113,0.0117,0.0117,0.0121,0.0107,0.0119,0.0086,0.0107,0.0055,0.0085,0.0026,0.0054,0.0001,0.0025,-0.0019,0,-0.0034,-0.0019,-0.0039,-0.0034,-0.0039,-0.0036,-0.0036,-0.0031,-0.0031,-0.0029,-0.0029,-0.0028,-0.0029,-0.0025,-0.0026,-0.0025,-0.0026,-0.0025,-0.0033,-0.0026,-0.0043,-0.0033,-0.0054,-0.0044,-0.0062,-0.0054,-0.0068,-0.0062,-0.0073,-0.0067,-0.0073,-0.0071,-0.0071,-0.0065,-0.0065,-0.0059,-0.0059,-0.0056,-0.0056,-0.0052,-0.0051,-0.0048,-0.0047,-0.0044,-0.0045,-0.0043,-0.0044,-0.0041,-0.0041,-0.0038,-0.0038,-0.0031,-0.0031,-0.0023,-0.0023,-0.0018,-0.0018,-0.0011,-0.0011,-0.0003,-0.0003,0.0007,0.0007,0.0018,0.0019,0.0027,0.0027,0.0033,0.0033,0.0039,0.0039,0.0044,0.0045,0.0046,0.0043,0.0046,0.0039,0.0043,0.0034,0.0039,0.0028,0.0034,0.0022,0.0028,0.0017,0.0022,0.0016,0.0017,0.0016,0.0017,0.0017,0.0023,0.0023,0.0028,0.0028,0.0033,0.0033,0.0037,0.0037,0.0041,0.0041,0.0042,0.004,0.0042,0.0036,0.004,0.003,0.0036,0.0023,0.003,0.0016,0.0023,0.0008,0.0015,0,0.0007,-0.0006,0,-0.001,-0.0006,-0.0014,-0.001,-0.0017,-0.0014,-0.0018,-0.0017,-0.0018,-0.0018,-0.0018,-0.0017,-0.0018,-0.0017,-0.0019,-0.0018,-0.0021,-0.0019,-0.0022,-0.0021,-0.0022,-0.0022,-0.0024,-0.0022,-0.0024,-0.0023,-0.0025,-0.0024,-0.0026,-0.0025,-0.0026,-0.0026,-0.0026,-0.0024,-0.0024,-0.0022,-0.0022,-0.0018,-0.0018,-0.0014,-0.0014,-0.0011,-0.001,-0.0008,-0.0008,-0.0007,-0.0007,-0.0007,-0.0007,-0.0006,-0.0006,-0.0006,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,0.0002,0.0004,0.0004,0.0007,0.0007,0.001,0.001,0.0012,0.0012,0.0013,0.0013,0.0014,0.0014,0.0014,0.0013,0.0014,0.0012,0.0013,0.001,0.0012,0.0008,0.001,0.0007,0.0008,0.0006,0.0007,0.0006,0.0006,0.0006,0.0007,0.0007,0.0009,0.0009,0.001,0.001,0.0011,0.0011,0.0012,0.0012,0.0012,0.0011,0.0012,0.0009,0.0011,0.0007,0.0009,0.0005,0.0007,0.0003,0.0005,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
پریدن و یا فرود آهنگ با سخت تنها shoedown بر روی توخالی سطح چوب.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم