مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع
توجه: صدای واترمارک (کپی رایت سانداسنپ) که در زمان پخش به گوش میرسد پس از دانلود فایل اصلی حذف خواهد شد و شما فایل با کیفیت و اصلی را دریافت خواهید کرد.
در حال مشاهده 1 تا 20 از 3,191 صدا
[0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.001,0.001,-0.001,0.0016,-0.0011,0.0016,-0.001,0.0021,-0.0021,0.002,-0.0023,0.0028,-0.0032,0.0019,-0.0032,0.0019,-0.003,0.0022,-0.0042,0.0029,-0.0051,0.0024,-0.003,0.0029,-0.0061,0.0058,-0.0049,0.0037,-0.0027,0.0068,-0.0043,0.0062,-0.0032,0.0078,-0.004,0.0071,-0.0039,0.0065,-0.007,0.0054,-0.0149,0.0067,-0.0139,0.0107,-0.0182,0.0021,-0.0193,0.0072,-0.0129,0.0103,-0.0098,0.0126,-0.0119,0.0198,-0.003,0.0195,-0.0068,0.0215,-0.009,0.0179,-0.0126,0.015,-0.0097,0.0143,-0.0165,0.0089,-0.0199,0.0183,-0.0269,0.0067,-0.0155,0.0028,-0.0195,0.0107,-0.0261,0.0079,-0.0114,0.0162,-0.0139,0.0191,-0.0075,0.0195,-0.0116,0.0127,-0.0101,0.0202,-0.0186,0.0191,-0.0067,0.0124,-0.0104,0.0161,-0.0076,0.0195,-0.0091,0.0108,-0.0288,0.01,-0.0383,0.0021,-0.0278,0.0044,-0.0229,0.0147,-0.0128,0.0253,-0.0049,0.026,0.0007,0.027,-0.0006,0.0247,-0.0143,0.028,-0.0182,0.025,-0.0349,0.017,-0.0387,0.0122,-0.0369,0.0153,-0.029,0.0176,-0.0235,0.0105,-0.0282,0.0136,-0.0138,0.0247,-0.013,0.0235,-0.0101,0.0313,-0.0073,0.0436,-0.0228,0.0207,-0.0272,0.0212,-0.0306,0.0366,-0.0399,0.0388,-0.0293,0.0389,-0.0475,0.0297,-0.041,0.0288,-0.0356,0.0335,-0.0275,0.0315,-0.0215,0.0233,-0.0112,0.0237,-0.0147,0.0222,-0.0298,0.0308,-0.0329,0.0208,-0.0205,0.0224,-0.0253,0.0183,-0.0225,0.0233,-0.0187,0.0151,-0.0198,0.0102,-0.0281,0.0177,-0.0142,0.0251,-0.0139,0.0308,-0.0187,0.0146,-0.0176,0.0244,-0.022,0.0257,-0.0236,0.0201,-0.0269,0.0176,-0.0326,0.0139,-0.0275,0.0253,-0.0133,0.0203,-0.0231,0.0242,-0.0366,0.0232,-0.0356,0.027,-0.0172,0.037,-0.0292,0.0299,-0.0333,0.0308,-0.0395,0.0165,-0.026,0.0354,-0.012,0.0378,-0.0222,0.0348,-0.0336,0.0263,-0.0347,0.0203,-0.0352,0.013,-0.0322,0.0267,-0.0308,0.0151,-0.018,0.0237,-0.0259,0.0287,-0.0207,0.0259,-0.0197,0.0385,-0.0137,0.0311,-0.0231,0.0267,-0.0229,0.0234,-0.0344,0.0281,-0.0295,0.0381,-0.0374,0.0188,-0.028,0.0157,-0.0344,0.0151,-0.0237,0.0195,-0.0169,0.0451,-0.0164,0.0394,-0.0142,0.0423,-0.014,0.0166,-0.0179,0.0156,-0.051,0.005,-0.0358,0.005,-0.0347,0.0209,-0.0206,0.0295,-0.0236,0.0371,-0.0218,0.049,-0.005,0.0388,-0.0188,0.0336,-0.0311,0.0311,-0.0361,0.0043,-0.0248,0.0207,-0.0102,0.0311,-0.0252,0.0508,-0.0298,0.0443,-0.0478,0.0081,-0.0631,-0.0133,-0.0614,0.0079,-0.0279,0.0249,-0.0142,0.0316,0.0016,0.0329,-0.0095,0.0345,-0.0147,0.0382,-0.0065,0.0448,-0.0161,0.0358,-0.0191,0.0419,-0.0171,0.0263,-0.0393,0.0177,-0.0416,-0.011,-0.0337,0.0083,-0.034,0.0169,-0.0336,0.0171,-0.0185,0.0244,-0.004,0.0394,-0.0063,0.0415,-0.0204,0.0253,-0.0241,0.0299,-0.013,0.0267,-0.0178,0.028,-0.0179,0.0334,-0.037,0.009,-0.0433,0.0022,-0.042,0.0129,-0.0142,0.038,-0.0183,0.0399,-0.0284,0.0345,-0.025,0.0198,-0.0264,0.0239,-0.0336,0.0072,-0.0289,0.0188,-0.0081,0.0382,-0.0014,0.0578,-0.0033,0.0433,-0.0456,0.0242,-0.0536,-0.0002,-0.0547,-0.0016,-0.0403,0.0303,-0.0066,0.0381,-0.015,0.0439,-0.0186,0.0344,-0.0148,0.0354,-0.0098,0.0388,-0.0343,0.0137,-0.0311,0.0284,-0.0253,0.024,-0.0403,0.0274,-0.0293,0.0185,-0.0353,0.014,-0.0322,0.0269,-0.0144,0.0267,-0.0217,0.0211,-0.031,0.0078,-0.0315,0.0167,-0.0299,0.0259,-0.0109,0.0391,-0.0224,0.0472,-0.0305,0.0183,-0.0243,0.0353,-0.0265,0.0439,-0.0303,0.024,-0.0301,0.0248,-0.0359,0.0079,-0.038,0.025,-0.0311,0.0329,-0.0206,0.0244,-0.0228,0.0326,-0.0174,0.0473,-0.0195,0.0303,-0.0294,0.0219,-0.0531,0.0017,-0.0405,0.0064,-0.0201,0.0604,0.0004,0.064,-0.0241,0.0339,-0.0243,0.0363,-0.0376,0.0306,-0.0335,0.0229,-0.0334,0.0174,-0.0417,0.0147,-0.0265,0.0344,-0.0079,0.0562,-0.0171,0.0424,-0.0261,0.0261,-0.0528,0.0073,-0.0359,0.0179,-0.0245,0.0297,-0.0255,0.0276,-0.0302,0.0383,-0.0101,0.0287,-0.0124,0.0426,-0.0211,0.0364,-0.0479,0.0247,-0.0399,0.0305,-0.0265,0.0343,-0.04,0.0279,-0.0269,0.0161,-0.031,0.0249,-0.0306,0.0303,-0.0081,0.0394,-0.0246,0.035,-0.0288,0.0197,-0.0285,0.0317,-0.0328,0.0181,-0.0365,0.0112,-0.0206,0.0222,-0.0186,0.0201,-0.0356,0.0398,-0.0367,0.025,-0.0278,0.0159,-0.0288,0.0185,-0.0262,0.0296,-0.0279,0.0273,-0.0223,0.0431,-0.0268,0.0189,-0.0202,0.0331,-0.0166,0.0403,-0.0182,0.0316,-0.0191,0.0317,-0.0437,0.0177,-0.0444,0.0107,-0.0317,0.0421,-0.0388,0.0371,-0.0258,0.0516,-0.0337,0.0437,-0.0406,0.0273,-0.0316,0.0219,-0.0399,0.024,-0.0203,0.0456,-0.0081,0.0393,-0.0355,0.036,-0.032,0.0248,-0.0433,0.0132,-0.0226,0.0392,-0.0219,0.0307,-0.0443,0.0121,-0.0456,0.0061,-0.0429,0.0217,-0.0063,0.0493,0.0029,0.0534,-0.0192,0.0427,-0.0157,0.0299,-0.0409,0.0305,-0.0424,0.0364,-0.0313,0.0251,-0.0334,0.0354,-0.0318,0.0344,-0.0385,0.028,-0.0177,0.0296,-0.0217,0.0355,-0.0231,0.0441,-0.0141,0.03,-0.0366,0.0426,-0.0397,0.0224,-0.0514,0.0236,-0.0583,0.0217,-0.0372,0.0341,-0.0184,0.0273,-0.0389,0.0468,-0.036,0.0648,-0.0381,0.0236,-0.0397,0.0373,-0.0325,0.0234,-0.0322,0.0431,-0.0333,0.0411,-0.0232,0.0513,-0.0301,0.0332,-0.0375,0.0304,-0.0382,0.0329,-0.0322,0.0238,-0.0299,0.032,-0.0379,0.0323,-0.0456,0.0343,-0.0166,0.0459,-0.0405,0.0276,-0.0486,0.0438,-0.0367,0.043,-0.0421,0.0288,-0.039,0.0345,-0.041,0.0331,-0.0287,0.0196,-0.032,0.0473,-0.0424,0.0547,-0.0439,0.0593,-0.039,0.0435,-0.0179,0.0428,-0.0357,0.0481,-0.0435,0.0348,-0.0459,0.0347,-0.0303,0.0248,-0.0305,0.0634,-0.0424,0.0441,-0.0495,0.0117,-0.0416,0.0414,-0.0167,0.0549,-0.0269,0.0471,-0.0719,0.0352,-0.046,0.0493,-0.043,0.0504,-0.0364,0.0686,-0.065,0.0275,-0.0385,0.0319,-0.0334,0.0347,-0.0311,0.0417,-0.0385,0.0305,-0.0436,0.0466,-0.0257,0.0417,-0.0432,0.0336,-0.0235,0.0473,-0.0236,0.0479,-0.0209,0.0418,-0.0389,0.0159,-0.0429,0.0428,-0.0358,0.0411,-0.0313,0.024,-0.0359,0.0415,-0.041,0.0387,-0.0287,0.0366,-0.0214,0.0552,-0.0279,0.0619,-0.0413,0.0337,-0.0228,0.0651,-0.0492,0.0135,-0.053,0.0218,-0.0334,0.041,-0.0306,0.0357,-0.0252,0.053,-0.0197,0.0631,-0.055,0.0221,-0.0812,0.0201,-0.0343,0.0253,-0.0411,0.0432,-0.043,0.0283,-0.0527,0.037,-0.0136,0.0539,-0.0278,0.0532,-0.0085,0.0411,-0.0515,0.0531,-0.0553,0.0341,-0.0482,0.0247,-0.0395,0.0296,-0.04,0.0359,-0.0296,0.0275,-0.0332,0.0512,-0.0282,0.027,-0.0368,0.0272,-0.0648,0.0184,-0.0451,0.0394,-0.0309,0.0478,-0.0368,0.0465,-0.0467,0.0367,-0.0231,0.0491,-0.0571,0.0319,-0.0403,0.0337,-0.0309,0.0353,-0.0428,0.0296,-0.0513,0.0315,-0.0323,0.0237,-0.0403,0.0216,-0.0343,0.0349,-0.0233,0.0365,-0.0229,0.0453,-0.021,0.0372,-0.0415,0.0255,-0.0374,0.0307,-0.037,0.0237,-0.0256,0.022,-0.0395,0.0331,-0.0391,0.022,-0.0224,0.0347,-0.0368,0.0355,-0.0327,0.0398,-0.0358,0.0396,-0.0454,0.0352,-0.0544,0.0373,-0.0285,0.0394,-0.0266,0.0489,-0.047,0.0432,-0.0244,0.0325,-0.0547,0.0308,-0.0573,0.017,-0.0317,0.0284,-0.0324,0.0267,-0.0231,0.0387,-0.0158,0.049,-0.0336,0.0374,-0.0281,0.0371,-0.0311,0.0499,-0.0359,0.0437,-0.0419,0.0276,-0.0324,0.0233,-0.0282,0.0343,-0.0324,0.0428,-0.031,0.0326,-0.0261,0.0363,-0.032,0.0315,-0.0341,0.0246,-0.0296,0.0266,-0.0468,0.0247,-0.0554,0.033,-0.0054,0.0439,-0.0363,0.0431,-0.0302,0.0242,-0.0105,0.0304,-0.0154,0.0395,-0.0279,0.0291,-0.0478,0.0144,-0.0331,0.0232,-0.0309,0.029,-0.0287,0.0299,-0.0354,0.0286,-0.0247,0.0372,-0.0304,0.0162,-0.0265,0.0218,-0.0228,0.0326,-0.033,0.0342,-0.0322,0.0247,-0.0306,0.0238,-0.026,0.0388,-0.014,0.0443,-0.0259,0.0257,-0.0219,0.0203,-0.0303,0.0367,-0.0197,0.0325,-0.0309,0.0308,-0.0425,0.0204,-0.0377,0.0351,-0.0529,0.045,-0.0425,0.0221,-0.0272,0.0233,-0.0462,0.0289,-0.0239,0.0453,-0.0254,0.052,-0.0288,0.067,-0.0461,0.0449,-0.0453,0.0326,-0.0309,0.0321,-0.0496,0.0606,-0.0527,0.0377,-0.0462,0.0352,-0.0479,0.0385,-0.0256,0.0409,-0.0342,0.0357,-0.0375,0.0445,-0.0365,0.045,-0.0367,0.0412,-0.0327,0.0361,-0.019,0.0374,-0.0418,0.0242,-0.041,0.0251,-0.0505,0.0186,-0.0357,0.0299,-0.0227,0.0173,-0.0249,0.0486,-0.0189,0.0391,-0.0349,0.0327,-0.0244,0.0278,-0.0349,0.0432,-0.0226,0.0181,-0.0374,0.0333,-0.0445,0.0352,-0.0426,0.0337,-0.0219,0.0258,-0.0177,0.0378,-0.033,0.0314,-0.0303,0.0318,-0.0253,0.0386,-0.0324,0.0406,-0.0329,0.0303,-0.0273,0.0213,-0.0426,0.0408,-0.0265,0.0271,-0.0327,0.0161,-0.033,0.0249,-0.0367,0.0327,-0.0125,0.0258,-0.0266,0.022,-0.025,0.0385,-0.0277,0.0379,-0.0175,0.0408,-0.0155,0.0426,-0.0309,0.0329,-0.0318,0.0247,-0.0459,0.04,-0.0242,0.027,-0.0377,0.0286,-0.0402,0.0338,-0.0313,0.0424,-0.0322,0.0386,-0.051,0.051,-0.0201,0.0286,-0.0298,0.0278,-0.0291,0.0317,-0.0285,0.0369,-0.0392,0.0205,-0.0343,0.0362,-0.0319,0.0254,-0.028,0.0482,-0.0307,0.0369,-0.025,0.0381,-0.0196,0.0326,-0.0333,0.0276,-0.0197,0.03,-0.0206,0.0249,-0.0332,0.0281,-0.0358,0.0255,-0.0346,0.0195,-0.0264,0.0227,-0.0233,0.0282,-0.02,0.0301,-0.0296,0.04,-0.0491,0.0408,-0.0246,0.0272,-0.0421,0.03,-0.0234,0.0198,-0.0354,0.0313,-0.0338,0.0205,-0.0278,0.0285,-0.0296,0.0177,-0.029,0.0263,-0.0189,0.0226,-0.0269,0.0296,-0.0325,0.0283,-0.0292,0.0339,-0.0506,0.042,-0.0245,0.0269,-0.0278,0.0219,-0.0437,0.0249,-0.027,0.0219,-0.0363,0.0257,-0.0227,0.0345,-0.0284,0.0236,-0.022,0.0496,-0.0259,0.0358,-0.0297,0.0488,-0.0391,0.0424,-0.0332,0.0372,-0.0389,0.0554,-0.0476,0.0366,-0.0386,0.0103,-0.0488,0.0538,-0.0354,0.0365,-0.036,0.0321,-0.0352,0.0397,-0.0448,0.0759,-0.0482,0.0378,-0.0371,0.0267,-0.0472,0.0428,-0.0421,0.0351,-0.0466,0.0291,-0.0418,0.0395,-0.0322,0.0573,-0.0547,0.0444,-0.0292,0.0415,-0.0423,0.0435,-0.0378,0.0403,-0.0385,0.0393,-0.0402,0.0451,-0.0532,0.0339,-0.0337,0.0154,-0.0315,0.0253,-0.0243,0.0381,-0.0363,0.0148,-0.0361,0.0262,-0.0099,0.0486,-0.0254,0.0355,-0.0366,0.0158,-0.0236,0.0376,-0.0243,0.0171,-0.0275,0.0245,-0.0386,0.0194,-0.0241,0.0265,-0.026,0.0348,-0.0243,0.0329,-0.0243,0.0356,-0.033,0.0292,-0.0252,0.0273,-0.0287,0.0289,-0.0231,0.019,-0.0225,0.0197,-0.0271,0.0399,-0.0268,0.0223,-0.0186,0.0258,-0.024,0.0355,-0.0265,0.0397,-0.0298,0.0288,-0.0223,0.0337,-0.022,0.0412,-0.0282,0.0226,-0.052,0.0323,-0.0379,0.0395,-0.027,0.024,-0.045,0.026,-0.0183,0.0352,-0.0204,0.0283,-0.0215,0.0225,-0.0431,0.0228,-0.0264,0.0403,-0.0113,0.0326,-0.0125,0.0262,-0.0347,0.0209,-0.0256,0.0183,-0.0164,0.0247,-0.0243,0.012,-0.0298,0.0232,-0.0165,0.0207,-0.0088,0.0271,-0.0245,0.0329,-0.0391,0.0121,-0.0111,0.0244,-0.0176,0.0295,-0.0457,0.022,-0.0399,0.0302,-0.0238,0.0213,-0.0246,0.0316,-0.0219,0.0296,-0.0284,0.026,-0.028,0.0246,-0.0328,0.0243,-0.0219,0.0253,-0.0225,0.0141,-0.0286,0.0223,-0.0295,0.0374,-0.0305,0.0265,-0.0361,0.0152,-0.0257,0.0277,-0.0154,0.0363,-0.0234,0.0254,-0.0322,0.0258,-0.0188,0.0159,-0.0143,0.0235,-0.02,0.0209,-0.0137,0.0174,-0.0225,0.0141,-0.0197,0.0163,-0.0199,0.0216,-0.0191,0.0237,-0.0156,0.0146,-0.0284,0.0128,-0.0204,0.0183,-0.0168,0.0234,-0.0108,0.0124,-0.026,0.0014,-0.0195,0.0276,0.0026,0.0311,-0.0322,0.0157,-0.0288,-0.0086,-0.0139,0.0113,-0.0041,0.0178,-0.017,0.0072,-0.018,0.0115,-0.0039,0.0239,-0.0118,0.0201,-0.0096,0.0124,-0.0193,0.0014,-0.0181,0.0161,-0.0177,0.02,-0.0167,0.0218,-0.0155,0.0065,-0.0177,0.0142,-0.0097,0.0163,-0.0021,0.0145,-0.0171,0.0026,-0.0161,0.0073,-0.0105,0.0099,-0.0052,0.0161,-0.0154,0.0201,-0.0088,0.009,-0.0098,0.0141,-0.0062,0.0198,-0.019,0.0054,-0.0262,-0.0007,-0.0203,0.0033,-0.0026,0.0253,-0.0118,0.0212,-0.0231,0,-0.011,0.0023,0.0068,0.024,0.001,0.0211,-0.0124,0.0118,-0.0182,0.0104,-0.0146,0.0015,-0.0138,-0.0002,-0.0155,-0.0012,-0.01,0.0104,0.0019,0.0146,-0.002,0.0121,-0.0129,0.012,-0.0134,0.0009,-0.0114,0.0073,-0.004,0.0154,0.0001,0.011,-0.0063,0.0027,-0.0094,-0.0004,-0.0046,0.0059,-0.0001,0.0096,-0.0073,0.004,-0.0106,-0.0052,-0.0094,0.0001,-0.0054,0.0018,-0.0052,0.0038,0.0011,0.0063,0.0015,0.008,0.0063,0.0108,-0.0038,0.0094,-0.0084,-0.0026,-0.0064,-0.0017,-0.0033,0.0027,-0.0013,0.0036,-0.005,0.0001,-0.0067,-0.0016,-0.003,0.006,0.003,0.0075,-0.0006,0.0046,-0.0019,0.0021,-0.0047,-0.0008,-0.0044,0.0009,-0.0028,0.0012,-0.004,0.001,-0.001,0.0036,0.0016,0.005,0.0004,0.0056,-0.0033,0.0015,-0.0048,-0.0019,-0.0053,0.0006,-0.0005,0.0023,-0.0016,0.0023,-0.0018,0.0007,-0.002,0.0019,-0.0053,0.0056,-0.0006,0.0035,-0.0005,0.0023,-0.0018,0.0008,-0.0021,0.0005,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.001,-0.0003,0.0019,-0.0008,0.0015,-0.0019,0.0001,-0.002,0.0003,-0.0009,0.0011,0.0003,0.002,-0.0032,0.0018,-0.0027,0.0027,-0.0018,0.0007,-0.001,0.0015,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0003,-0.0017,0.0001,-0.0017,-0.0003,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0008,0.0003,0.0016,0.0006,0.002,-0.0005,0.0016,-0.0013,-0.0001,-0.0012,0,-0.001,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0008,0.0002,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0006,0,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Footstep. Work boots skidding and scraping along a hollow wood surface.
[-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0588,0.058,-0.0456,0.0546,-0.0551,0.0297,-0.0352,0.0592,-0.0228,0.0383,-0.0184,0.0177,-0.0091,0.0108,-0.0033,0.0037,-0.0034,0.0019,-0.0022,0.0011,-0.0036,0.0027,-0.0811,0.0624,-0.0184,0.0201,-0.0199,0.0178,-0.0073,0.0171,-0.0089,0.0074,-0.0045,0.007,-0.0042,0.0036,-0.0015,0.0023,-0.0018,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0603,0.0629,-0.0415,0.0396,-0.0404,0.0345,-0.0419,0.0512,-0.0273,0.0195,-0.0121,0.0114,-0.0077,0.0081,-0.0071,0.0038,-0.1251,0.0509,-0.1108,0.1251,-0.0472,0.0582,-0.0244,0.0328,-0.0105,0.0199,-0.0191,0.0177,-0.0094,0.0107,-0.0083,0.0064,-0.0083,0.0064,-0.0038,0.0032,-0.0034,0.0037,-0.002,0.0023,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0012,-0.0012,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0912,0.0966,-0.0901,0.0437,-0.07,0.0731,-0.0566,0.0956,-0.0416,0.037,-0.0359,0.0214,-0.0072,0.0145,-0.0073,0.0058,-0.0054,0.0044,-0.0034,0.0026,-0.0026,0.0048,-0.0961,0.062,-0.0413,0.0385,-0.0299,0.0281,-0.0167,0.0203,-0.0114,0.0151,-0.009,0.01,-0.0061,0.0078,-0.0058,0.0044,-0.005,0.0036,-0.0029,0.002,-0.0017,0.002,-0.0011,0.0014,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0466,0.0468,-0.0366,0.0363,-0.0358,0.0567,-0.0361,0.0202,-0.0238,0.0095,-0.0121,0.0109,-0.0063,0.006,-0.0078,0.0074,-0.0054,0.0039,-0.1048,0.0192,-0.1022,0.1227,-0.0396,0.0764,-0.0302,0.0316,-0.0165,0.013,-0.0231,0.0292,-0.0084,0.011,-0.0077,0.0112,-0.0126,0.009,-0.0071,0.0052,-0.0059,0.0047,-0.0036,0.0053,-0.0022,0.0025,-0.0021,0.0023,-0.0015,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0487,0.0634,-0.0486,0.0349,-0.052,0.0597,-0.0277,0.0286,-0.0199,0.0165,-0.0176,0.0073,-0.0066,0.0103,-0.0051,0.0044,-0.0034,0.0012,-0.0023,0.0029,-0.0013,0.0015,-0.0018,0.0015,-0.0023,0.0022,-0.0954,0.0625,-0.061,0.0739,-0.021,0.0376,-0.0158,0.0275,-0.0112,0.0132,-0.0079,0.0115,-0.0092,0.0086,-0.0075,0.0047,-0.0048,0.0047,-0.004,0.003,-0.0019,0.0025,-0.0017,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0669,0.0736,-0.0557,0.0576,-0.0503,0.077,-0.0505,0.0245,-0.0342,0.0131,-0.0203,0.0168,-0.009,0.0098,-0.0094,0.0121,-0.0099,0.0048,-0.1616,0.1303,-0.0815,0.1126,-0.0328,0.052,-0.0272,0.0159,-0.0351,0.0142,-0.0159,0.0074,-0.0084,0.0036,-0.0053,0.0071,-0.0048,0.0057,-0.0031,0.0021,-0.0039,0.0029,-0.0024,0.0022,-0.001,0.0007,-0.0014,0.0017,-0.0008,0.0012,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0689,0.1041,-0.0732,0.0378,-0.0613,0.0884,-0.0533,0.0439,-0.0299,0.0216,-0.0124,0.0154,-0.006,0.0174,-0.0068,0.0091,-0.0069,0.0066,-0.0028,0.0042,-0.1263,0.0744,-0.0464,0.0346,-0.0207,0.0275,-0.0163,0.0312,-0.0187,0.0104,-0.0047,0.0083,-0.0027,0.0037,-0.0042,0.0032,-0.0011,0.0009,-0.0013,0.0019,-0.0005,0.001,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0721,0.002,-0.0466,0.0899,-0.0787,0.0678,-0.0722,0.0786,-0.0378,0.0296,-0.0265,0.0254,-0.0203,0.0154,-0.0527,0.0624,-0.0439,0.0585,-0.0171,0.0147,-0.0186,0.0281,-0.0065,0.0157,-0.0055,0.0108,-0.0096,0.0051,-0.0036,0.0031,-0.0035,0.0033,-0.002,0.0026,-0.0023,0.0014,-0.002,0.0014,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.0014,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0824,0.1308,-0.0449,0.0622,-0.0644,0.0792,-0.0481,0.0419,-0.0221,0.0302,-0.0118,0.0199,-0.0112,0.0156,-0.0063,0.008,-0.3022,0.1575,-0.1221,0.1369,-0.0585,0.035,-0.0345,0.0366,-0.0258,0.0172,-0.012,0.0165,-0.005,0.0074,-0.0046,0.0042,-0.0031,0.0019,-0.0015,0.002,-0.0023,0.0014,-0.0017,0.0019,-0.0011,0.0012,-0.0016,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.001,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0443,0.056,-0.0322,0.0559,-0.0439,0.0443,-0.0376,0.0538,-0.0249,0.0177,-0.0131,0.0126,-0.011,0.0067,-0.0046,0.003,-0.0047,0.0055,-0.0045,0.0042,-0.2899,0.1634,-0.1062,0.0601,-0.0458,0.0391,-0.0331,0.0215,-0.0219,0.0216,-0.0065,0.0096,-0.0073,0.0074,-0.0061,0.0046,-0.0054,0.0071,-0.0044,0.0026,-0.0028,0.0029,-0.0021,0.0022,-0.0009,0.0015,-0.0012,0.0013,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0019,0.0013,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.1108,0.0831,-0.1086,0.1561,-0.0649,0.0539,-0.0457,0.0936,-0.0327,0.0447,-0.0309,0.0306,-0.0141,0.0224,-0.0085,0.0089,-0.0088,0.0088,-0.0038,0.0072,-0.1331,0.1328,-0.0823,0.0656,-0.0383,0.0328,-0.014,0.0134,-0.0164,0.0125,-0.0102,0.0084,-0.0054,0.0067,-0.0033,0.0042,-0.0033,0.0017,-0.0033,0.002,-0.0019,0.0016,-0.0017,0.0018,-0.0004,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0601,0.0013,-0.0755,0.1011,-0.0755,0.0719,-0.0683,0.093,-0.0422,0.0258,-0.0204,0.0196,-0.0184,0.011,-0.0092,0.0062,-0.0104,0.0119,-0.0032,0.0047,-0.1231,0.0753,-0.0728,0.1162,-0.0354,0.0244,-0.0213,0.0186,-0.0301,0.0166,-0.0168,0.0073,-0.0075,0.0046,-0.0062,0.0068,-0.005,0.0067,-0.0036,0.002,-0.0032,0.0033,-0.0026,0.0022,-0.0007,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0011,-0.001,0.001,-0.0005,0.001,-0.0005,0.0002,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0832,0.0011,-0.0786,0.1375,-0.0634,0.0499,-0.0486,0.0824,-0.0223,0.035,-0.0221,0.0191,-0.0101,0.0177,-0.0068,0.0072,-0.0063,0.0064,-0.1418,0.1293,-0.1042,0.1105,-0.024,0.0266,-0.0149,0.0257,-0.0182,0.0083,-0.0096,0.0136,-0.0075,0.0078,-0.0061,0.0056,-0.0044,0.0039,-0.0037,0.0025,-0.0021,0.0019,-0.0017,0.0014,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0502,0.0698,-0.0574,0.0465,-0.0452,0.0721,-0.0451,0.0251,-0.0296,0.0147,-0.0155,0.0157,-0.008,0.0089,-0.0071,0.0101,-0.0081,0.0035,-0.004,0.0027,-0.0059,0.0023,-0.1202,0.1128,-0.0551,0.0567,-0.0319,0.0154,-0.0323,0.0197,-0.0174,0.0156,-0.0105,0.0071,-0.0098,0.0071,-0.0057,0.0047,-0.0052,0.0079,-0.002,0.0026,-0.0027,0.0026,-0.0027,0.002,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0624,0.1098,-0.0543,0.0431,-0.052,0.0622,-0.0234,0.0295,-0.0169,0.0145,-0.0105,0.0062,-0.0069,0.0125,-0.0063,0.0064,-0.0052,0.0029,-0.0022,0.0015,-0.0017,0.0023,-0.0035,0.0021,-0.1074,0.0143,-0.074,0.1044,-0.0233,0.0643,-0.0163,0.0252,-0.0139,0.0083,-0.0122,0.0082,-0.0035,0.0052,-0.0041,0.0055,-0.0042,0.0032,-0.002,0.0018,-0.002,0.0016,-0.0019,0.0019,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0717,0.1044,-0.0537,0.0672,-0.0736,0.0926,-0.0673,0.0288,-0.0418,0.0158,-0.0165,0.0162,-0.0091,0.0097,-0.0083,0.0121,-0.0099,0.005,-0.005,0.004,-0.1214,0.0835,-0.0626,0.0532,-0.0331,0.0221,-0.0238,0.0108,-0.0165,0.0152,-0.0047,0.0027,-0.0053,0.0065,-0.005,0.0034,-0.0039,0.0057,-0.0024,0.0028,-0.0021,0.002,-0.0019,0.0012,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.1342,0.2103,-0.1085,0.0738,-0.0921,0.1003,-0.0512,0.0414,-0.0279,0.0293,-0.0163,0.0169,-0.0078,0.0192,-0.0069,0.0094,-0.0084,0.0055,-0.1386,0.0057,-0.104,0.0878,-0.0209,0.047,-0.0189,0.0481,-0.0288,0.0208,-0.0111,0.0166,-0.0055,0.0069,-0.0029,0.0045,-0.0021,0.0013,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0]
در حال بارگذاری
0:12
Footsteps. Work boots walking evenly on a solid wood surface.
[0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0005,0.0005,0.0013,-0.3158,0.0659,-0.2868,-0.144,-0.2128,0.0292,0.0106,0.2661,0.2845,0.4682,0.0923,0.3022,0.0432,0.2134,-0.1017,0.0392,-0.1625,-0.0976,-0.213,-0.1449,-0.1324,-0.0564,-0.0487,0.0667,-0.2854,-0.0011,-0.2947,-0.2144,-0.2107,-0.123,-0.1406,0.0961,0.0107,0.1241,0.0667,0.2142,0.1359,0.202,0.0655,0.1277,-0.0136,0.0734,-0.0383,0.0007,0.0066,0.0961,-0.4682,0.0502,-0.2367,0.269,-0.0287,0.1873,0.193,0.4269,0.0022,0.3947,-0.1474,0.1908,0.0347,0.1131,-0.0231,0.0956,-0.2256,-0.0236,-0.1984,-0.1106,-0.1343,-0.0616,-0.1664,0.0022,-0.332,-0.1805,-0.3239,-0.1579,-0.1453,-0.0161,-0.0554,-0.0017,-0.0583,0.0216,-0.0197,0.0157,-0.0484,-0.0038,-0.0521,0.0525,0.0428,0.1641,0.141,0.1839,0.1928,0.2455,0.1463,0.2025,0.1052,0.1525,0.0117,0.0959,0.005,0.0679,0.0087,0.0783,-0.0442,0.0113,-0.088,-0.0493,-0.0615,-0.0043,-0.019,0.0046,-0.0776,-0.023,-0.0597,-0.047,-0.0945,-0.0562,-0.0813,-0.048,-0.0533,-0.0461,-0.0755,-0.0531,-0.1003,-0.0748,-0.127,-0.0988,-0.1316,-0.0561,-0.0523,0.0265,0.0301,0.098,0.08,0.1022,0.0809,0.1007,0.0305,0.0999,-0.0574,0.0293,-0.0431,0.0857,0.0794,0.1404,0.1205,0.1367,0.0091,0.1148,0.0141,0.0688,0.0327,0.0689,0.0262,0.0359,-0.0133,0.0343,-0.049,-0.0161,-0.0624,-0.0496,-0.0701,-0.0609,-0.0743,-0.0677,-0.0776,-0.0738,-0.0867,-0.0782,-0.091,-0.0798,-0.0789,-0.0439,-0.0411,0.0324,0.0336,0.0425,0.0157,0.0386,-0.0011,0.0151,-0.0179,-0.002,-0.0165,0.0004,0.001,0.023,0.0244,0.0388,0.0281,0.0366,0.0203,0.0275,0.0224,0.0614,0.0626,0.0756,0.0761,0.1009,0.0979,0.1054,0.054,0.0966,-0.0002,0.0522,-0.0662,-0.0024,-0.0811,-0.0682,-0.0974,-0.0815,-0.0972,-0.0767,-0.0998,-0.0753,-0.1067,-0.0987,-0.0976,-0.0621,-0.061,-0.0305,-0.0291,0.012,0.0134,0.0358,0.0363,0.0546,0.0495,0.0568,0.0432,0.049,0.0453,0.0599,0.0498,0.0609,0.0343,0.049,0.0352,0.0429,0.0284,0.041,0.02,0.0289,-0.0085,0.0193,-0.0145,-0.0089,-0.0237,-0.0148,-0.0276,-0.0237,-0.0249,-0.0141,-0.0147,-0.013,-0.0196,-0.0135,-0.0508,-0.0205,-0.0578,-0.0515,-0.0549,-0.048,-0.0477,-0.044,-0.0437,-0.0206,-0.0195,-0.0008,-0.0004,0.0155,0.016,0.0254,0.0257,0.0423,0.0431,0.0629,0.0634,0.0682,0.0623,0.0686,0.0366,0.0618,0.0127,0.0357,-0.0018,0.012,-0.0027,-0.0011,-0.0079,-0.0011,-0.0292,-0.0084,-0.0411,-0.03,-0.0463,-0.0414,-0.0465,-0.0424,-0.0422,-0.0393,-0.0395,-0.0323,-0.0319,-0.0201,-0.0197,-0.0022,-0.0011,0.0276,0.0288,0.0453,0.0425,0.0464,0.0286,0.0421,0.0198,0.0282,0.0189,0.0198,0.0195,0.0205,0.0149,0.0201,-0.0015,0.0145,-0.0181,-0.0021,-0.0312,-0.0187,-0.0354,-0.0315,-0.0352,-0.0301,-0.0299,-0.0222,-0.022,-0.017,-0.0169,-0.0149,-0.0155,-0.0132,-0.013,-0.0025,-0.0021,0.0075,0.0078,0.02,0.0205,0.0328,0.0331,0.0367,0.0286,0.0365,0.016,0.0281,0.0089,0.0156,0.0002,0.0087,-0.0066,-0.0001,-0.0077,-0.0067,-0.0146,-0.0078,-0.0217,-0.0149,-0.0229,-0.0216,-0.0214,-0.0147,-0.0144,-0.0072,-0.007,-0.002,-0.0019,0.0003,-0.0008,0.0003,-0.0019,-0.0008,-0.0033,-0.0019,-0.0033,0.0023,0.0027,0.0141,0.0145,0.0201,0.0147,0.02,0.0106,0.0146,0.0079,0.0105,0.0036,0.0078,-0.004,0.0034,-0.0088,-0.0043,-0.0088,-0.007,-0.0069,-0.0056,-0.0066,-0.0055,-0.0079,-0.0067,-0.0076,-0.0057,-0.0056,-0.0012,-0.0011,0.0023,0.0024,0.0048,0.0032,0.0049,-0.0025,0.003,-0.0074,-0.0028,-0.009,-0.0076,-0.009,-0.0065,-0.0063,-0.002,-0.0018,0.0036,0.0038,0.0083,0.0084,0.01,0.01,0.0107,0.0106,0.0116,0.0105,0.0115,0.007,0.0104,0.0011,0.0068,-0.0019,0.0008,-0.0034,-0.0019,-0.0063,-0.0036,-0.0085,-0.0064,-0.0092,-0.0085,-0.0091,-0.0084,-0.0088,-0.0082,-0.009,-0.0087,-0.0087,-0.0077,-0.0076,-0.0054,-0.0054,-0.0021,-0.002,0.0037,0.0039,0.0103,0.0104,0.014,0.0139,0.0143,0.0117,0.0138,0.0102,0.0116,0.0086,0.0102,0.0061,0.0087,0.0027,0.0059,0.0002,0.0048,-0.2877,0.034,-0.2734,-0.1393,-0.1378,0.1179,0.1248,0.2989,0.2716,0.3706,0.0795,0.2663,0.044,0.0914,-0.0135,0.0524,-0.1452,-0.0015,-0.1689,-0.1421,-0.1403,-0.0694,-0.193,-0.0658,-0.2226,-0.1734,-0.1811,-0.1377,-0.1562,-0.0063,-0.0259,0.1093,-0.0543,0.0894,0.0355,0.0831,0.0304,0.0931,-0.0435,0.1753,-0.032,0.0748,0.0793,0.2099,0.1761,0.2497,0.2125,0.2715,0.1001,0.226,0.0014,0.1008,-0.2034,0.0055,-0.2517,-0.2012,-0.2905,-0.2251,-0.2272,-0.1301,-0.1241,0.0061,-0.0105,0.0329,-0.0054,0.089,0.0623,0.0906,0.0055,0.0601,-0.0376,0.0124,-0.0666,-0.0383,-0.0515,-0.0053,-0.0321,-0.0164,-0.0265,-0.0108,-0.0141,0.0003,0.0013,0.074,0.0598,0.0876,0.0512,0.0759,0.0801,0.0924,0.0339,0.0944,0.0255,0.0419,-0.0336,0.0253,-0.0367,-0.0075,-0.018,-0.007,-0.0405,-0.013,-0.0104,0.0293,-0.0027,0.0233,-0.0487,-0.0049,-0.0928,-0.0534,-0.0945,-0.0916,-0.0919,-0.0429,-0.0591,-0.0428,-0.0582,-0.0348,-0.0336,0.0022,0.0023,0.0286,0.0302,0.056,0.0579,0.096,0.0948,0.0997,0.0602,0.0948,0.0064,0.0578,-0.0062,0.0107,0.0112,0.0227,0.0038,0.0205,-0.0224,0.0029,-0.0489,-0.0238,-0.0616,-0.0486,-0.0657,-0.0544,-0.0532,-0.0105,-0.0174,-0.0029,-0.0458,-0.0195,-0.0398,-0.0164,-0.0208,0.0279,0.0247,0.055,0.0341,0.0581,0.0422,0.0609,0.0268,0.0422,-0.0059,0.0255,-0.0171,-0.0063,-0.0157,-0.0033,-0.002,0.0121,-0.1026,0.0134,-0.3654,-0.0806,-0.3626,0.1465,-0.0724,0.1883,0.037,0.1822,0.0767,0.1591,0.0639,0.1339,-0.0037,0.0899,-0.0957,0.0446,-0.0894,-0.0121,-0.0051,0.0306,0.0029,0.053,0.0145,0.0568,-0.0412,0.0143,-0.1266,-0.0432,-0.1702,-0.132,-0.1516,-0.0664,-0.0878,-0.0597,-0.0573,-0.0066,-0.0158,0.0223,0.0019,0.0738,0.0646,0.0768,0.0603,0.0845,0.0752,0.0966,0.0854,0.1061,0.0536,0.0912,-0.0132,0.0556,-0.0379,-0.0147,-0.063,-0.0345,-0.0573,-0.0352,-0.0336,-0.019,-0.0189,-0.0087,-0.0245,0.0066,0.0087,0.027,-0.0015,0.0164,-0.0442,-0.0029,-0.0452,-0.0306,-0.0301,-0.0237,-0.0229,-0.0025,-0.0002,0.0343,0.0318,0.0375,0.0272,0.0335,0.0136,0.0268,-0.0154,0.0125,-0.0354,-0.016,-0.0356,-0.016,-0.0154,0.0005,-0.0023,0.0026,-0.0125,-0.0023,-0.0206,-0.0129,-0.0196,0.008,0.0091,0.0367,0.0375,0.0464,0.0372,0.0459,0.0201,0.0373,-0.0042,0.0194,-0.025,-0.0048,-0.0257,-0.022,-0.0217,-0.0168,-0.0174,-0.0089,-0.0084,0.0035,0.0042,0.0138,-0.0056,0.013,-0.0188,-0.0063,-0.023,-0.0193,-0.0227,-0.0203,-0.0208,-0.0088,-0.0081,0.002,0.0023,0.0067,0.0062,0.0073,-0.0001,0.006,0.0002,0.0115,0.0123,0.0231,0.022,0.0237,0.0113,0.0217,-0.0055,0.0107,-0.0126,-0.0059,-0.0142,-0.0114,-0.0115,-0.0024,-0.0019,0.0023,-0.0029,0.0016,-0.0036,-0.0015,-0.0047,-0.0035,-0.0033,0.0036,0.0038,0.0084,0.0086,0.0102,0.0104,0.0128,0.0057,0.0121,-0.0055,0.0055,-0.0147,-0.0059,-0.0162,-0.0148,-0.0161,-0.0137,-0.0137,-0.009,-0.0087,-0.0003,0,0.0051,0.0048,0.0063,0.0004,0.0046,-0.0031,0.0001,-0.005,-0.003,-0.005,-0.0033,-0.0033,0.0023,0.0027,0.0107,0.0107,0.0118,0.008,0.0105,0.0077,0.0085,0.0065,0.0085,0.0018,0.0065,-0.0027,0.0016,-0.0064,-0.0028,-0.0096,-0.0066,-0.0097,-0.0063,-0.0061,0.0009,0.0012,0.0058,0.0043,0.006,0.0003,0.0043,-0.0029,0.0002,-0.0058,-0.003,-0.0067,-0.0058,-0.0073,-0.0068,-0.0072,-0.0053,-0.0053,-0.0039,-0.0041,-0.0021,-0.0019,0.0043,0.0045,0.0081,0.0081,0.0103,0.0103,0.0119,0.012,0.0128,0.0073,0.0123,0.0001,0.007,-0.0045,0,-0.008,-0.0047,-0.0085,-0.008,-0.0079,-0.0063,-0.0062,-0.0059,-0.006,-0.0051,-0.0062,-0.0048,-0.0046,0.0001,0.0003,0.0038,0.0039,0.005,0.005,0.0056,0.0032,0.0055,-0.0008,0.0031,-0.0034,-0.001,-0.0034,-0.0013,-0.0011,0.0036,0.0038,0.0065,0.0048,0.0065,0.0013,0.0048,-0.0043,0.0011,-0.0104,-0.0044,-0.0108,-0.0075,-0.0081,-0.004,-0.0039,-0.0009,-0.0008,0.0002,0.0003,0.0018,0.0013,0.0018,0.0008,0.0013,0.0013,0.0033,0.0034,0.0049,0.0045,0.0051,0.0023,0.0045,-0.0011,0.0022,-0.0038,-0.0013,-0.0053,-0.0039,-0.0055,-0.0048,-0.0048,-0.0025,-0.0025,-0.0012,-0.0014,-0.0012,-0.0013,-0.0008,-0.0007,-0.0002,-0.0002,0.0005,0.0006,0.0029,0.003,0.0062,0.0063,0.0074,0.0063,0.0073,0.0039,0.0063,0.0011,0.0038,-0.0014,0.0009,-0.0023,-0.0014,-0.0024,-0.0016,-0.0014,-0.001,-0.002,-0.001,-0.0036,-0.002,-0.0051,-0.0037,-0.0056,-0.0052,-0.0054,-0.0043,-0.0043,-0.0027,-0.0026,-0.0011,-0.0011,-0.0005,-0.0007,-0.0001,-0.0002,0.0009,0.001,0.0033,0.0034,0.0059,0.006,0.0075,0.0071,0.0076,0.0053,0.007,0.0026,0.0052,-0.0002,0.0026,-0.0025,-0.0003,-0.0038,-0.0026,-0.0042,-0.0038,-0.0044,-0.0041,-0.0045,-0.0043,-0.0043,-0.0039,-0.0039,-0.0033,-0.0032,-0.0022,-0.0021,0,0.0001,0.0019,0.0019,0.0038,0.0037,0.0048,0.0046,0.005,0.0034,0.0046,0.0018,0.0034,0.0002,0.0017,-0.001,0.0002,-0.0022,-0.001,-0.0027,-0.0023,-0.0026,-0.0023,-0.0025,-0.0023,-0.0024,-0.0022,-0.0022,-0.0018,-0.0018,-0.001,-0.001,-0.0001,0,0.001,0.001,0.0017,0.0017,0.002,0.0015,0.002,0.0008,0.0014,0.0002,0.0007,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0006,-0.0001,-0.001,-0.0006,-0.001,-0.0008,-0.0009,-0.0001,-0.0001,0.0005,0.0005,0.0007,0.0007,0.0009,0.0005,0.0009,0.0001,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0008,-0.0004,-0.001,-0.0007,-0.0009,-0.0007,-0.0009,-0.0005,-0.0007,-0.0002,-0.0002,0.0004,0.0004,0.0012,0.0012,0.0018,0.0017,0.002,0.0018,0.002,0.001,0.0018,-0.0002,0.001,-0.0014,-0.0003,-0.0022,-0.0015,-0.0023,-0.0021,-0.0023,-0.0019,-0.002,-0.0012,-0.0012,-0.0004,-0.0004,0,0,0.0005,0.0004,0.0009,0.0009,0.0011,0.001,0.0014,0.0013,0.0018,0.0017,0.0019,0.0014,0.0017,0.0009,0.0014,0.0008,0.0011,0.0001,0.0008,-0.0006,0,-0.0009,-0.0006,-0.0012,-0.0009,-0.0016,-0.0011,-0.002,-0.0015,-0.002,-0.0018,-0.0019,-0.0015,-0.0015,-0.0012,-0.0012,-0.0008,-0.0007,0,0,0.0008,0.0008,0.0015,0.0015,0.0021,0.0021,0.0024,0.0022,0.0024,0.0016,0.0022,0.0008,0.0015,-0.0001,0.0007,-0.001,-0.0001,-0.0017,-0.0009,-0.0022,-0.0018,-0.0024,-0.0022,-0.0024,-0.002,-0.002,-0.0014,-0.0014,-0.0006,-0.0005,0.0002,0.0002,0.0008,0.0007,0.0011,0.0011,0.0013,0.0012,0.0015,0.0014,0.0016,0.0015,0.0016,0.0011,0.0015,0.0005,0.0011,-0.0002,0.0005,-0.0005,-0.0002,-0.001,-0.0006,-0.0013,-0.001,-0.0013,-0.0012,-0.0013,-0.0012,-0.0012,-0.0011,-0.0011,-0.0009,-0.0009,-0.0005,-0.0005,0,0,0.0005,0.0005,0.0009,0.0009,0.0012,0.0012,0.0013,0.0011,0.0013,0.001,0.0011,0.0006,0.001,0.0003,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0008,-0.0003,-0.0012,-0.0008,-0.0014,-0.0012,-0.0014,-0.0013,-0.0014,-0.001,-0.0011,-0.0006,-0.0007,-0.0002,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0006,0.0006,0.0009,0.0009,0.0011,0.0011,0.0012,0.001,0.0012,0.0008,0.0011,0.0005,0.0008,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0006,-0.0003,-0.0009,-0.0006,-0.0011,-0.0008,-0.0011,-0.001,-0.0011,-0.0009,-0.0009,-0.0005,-0.0006,-0.0003,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0005,0.0005,0.0008,0.0008,0.0009,0.0009,0.001,0.0009,0.001,0.0006,0.0009,0.0002,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0008,-0.0006,-0.0009,-0.0008,-0.001,-0.0009,-0.0009,-0.0007,-0.0007,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0.0004,0.0006,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0003,0.0005,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0003,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Footstep. Work boots jumping on a solid wood surface.
[0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,0.0003,0.0005,0.0004,0.0008,0.0007,0.0009,0.0008,0.001,0.0005,0.0009,0.0006,0.0009,0.0005,0.0009,0.0001,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0008,-0.0003,-0.0007,0.0001,-0.001,-0.0002,-0.0012,-0.0005,-0.0014,-0.0005,-0.0012,-0.0005,-0.0009,-0.0005,-0.0014,-0.0007,-0.0013,-0.0009,-0.0014,-0.0009,-0.0014,-0.0009,-0.0011,-0.0007,-0.0013,-0.0006,-0.0014,-0.0008,-0.0014,-0.0007,-0.0009,-0.0002,-0.0011,-0.0004,-0.0013,-0.0007,-0.0017,-0.0007,-0.0016,-0.001,-0.0015,-0.0009,-0.0023,-0.0012,-0.0024,-0.0012,-0.0036,-0.0013,-0.0039,-0.0023,-0.0045,-0.0027,-0.0044,0.0069,-0.0103,0.0075,-0.0128,0.0053,-0.0174,-0.0051,-0.0176,-0.0048,-0.0295,-0.0176,-0.0325,-0.0277,-0.059,-0.0356,-0.0875,-0.0602,-0.1286,-0.0882,-0.1412,-0.1269,-0.1363,-0.0824,-0.0746,0.0524,0.0632,0.2216,0.2306,0.3885,0.3937,0.4557,0.4442,0.4716,0.3145,0.4445,0.136,0.3055,0.005,0.139,-0.0954,-0.0034,-0.129,-0.0928,-0.1653,-0.1113,-0.2478,-0.1617,-0.3973,-0.2594,-0.4701,-0.4043,-0.4692,-0.4229,-0.4194,-0.3551,-0.3473,-0.1479,-0.1353,0.0171,0.0278,0.1515,0.1581,0.1923,0.0831,0.1806,0.0022,0.0804,-0.0311,-0.0035,-0.0266,0.0517,0.0571,0.1569,0.1609,0.2166,0.1964,0.2225,0.106,0.193,0.0036,0.0947,-0.0513,-0.0017,-0.0634,-0.0468,-0.0452,0.0012,0.0032,0.0472,0.0478,0.0847,0.074,0.0899,0.0354,0.0726,-0.0011,0.0345,-0.0153,0.002,-0.0181,-0.0128,-0.013,-0.0108,-0.0203,-0.0116,-0.0246,-0.0168,-0.0575,-0.0208,-0.0882,-0.0603,-0.1036,-0.0906,-0.1066,-0.0856,-0.083,-0.0544,-0.0539,-0.0222,-0.0196,0.0016,0.0021,0.0095,0.0027,0.0127,-0.0013,0.0077,0.0038,0.0162,0.0176,0.0301,0.0265,0.0362,0.0365,0.0447,0.0388,0.0476,0.0375,0.0434,0.0248,0.0394,0.0107,0.0244,-0.0112,0.0087,-0.0231,-0.0127,-0.0266,-0.0209,-0.0231,-0.0042,-0.0036,0.0116,0.0131,0.0271,0.0217,0.0297,0.0185,0.022,0.0137,0.0199,0.0044,0.017,0.0003,0.0048,-0.0057,0.0011,-0.0105,-0.0039,-0.0155,-0.0101,-0.0183,-0.0116,-0.018,-0.0121,-0.0155,-0.0116,-0.0147,-0.0095,-0.0124,-0.0084,-0.0096,-0.0019,-0.0024,0.0035,0.0044,0.0148,0.0112,0.0182,0.0138,0.0202,0.0142,0.0166,0.0094,0.0157,0.0054,0.0096,0.0027,0.0069,-0.0044,0.0039,-0.0075,-0.004,-0.0059,-0.0038,-0.0065,-0.003,-0.0106,-0.0071,-0.0127,-0.0086,-0.014,-0.0118,-0.0151,-0.0114,-0.0133,-0.0081,-0.0098,-0.0065,-0.0092,-0.0062,-0.0092,-0.0044,-0.0076,-0.0038,-0.0049,0.0021,0.0025,0.0079,0.0042,0.0109,0.0103,0.0144,0.0068,0.0101,0.0027,0.0104,0.001,0.0051,0.0004,0.0043,-0.0019,0.0035,0.0002,0.0039,-0.0012,0.0034,-0.0044,0.0001,-0.0141,-0.0052,-0.0145,-0.0113,-0.0175,-0.0139,-0.0149,-0.0075,-0.0092,-0.0008,-0.0002,0.0068,0.007,0.0149,0.015,0.0174,0.016,0.0193,0.0161,0.0193,0.0154,0.0174,0.0126,0.0173,0.0091,0.0161,0.0042,0.0088,-0.001,0.0049,-0.0049,-0.0001,-0.0082,-0.006,-0.01,-0.0062,-0.0123,-0.0087,-0.0115,-0.009,-0.0103,-0.0074,-0.0083,-0.0028,-0.0026,0.0024,0.0024,0.0051,0.0056,0.0076,0.0054,0.0078,0.004,0.0063,0.002,0.0042,0.0026,0.0044,0.003,0.0063,0.0028,0.0069,0.0027,0.0063,-0.0013,0.0032,-0.0071,-0.0017,-0.0083,-0.0056,-0.0097,-0.0067,-0.0075,-0.0025,-0.003,0.001,0.0006,0.0046,0.0023,0.0052,-0.001,0.0019,-0.0064,-0.0019,-0.0079,-0.0054,-0.0062,-0.0026,-0.0026,0.0033,0.0038,0.0097,0.0088,0.0125,0.0047,0.0104,0.0001,0.0052,-0.009,0,-0.0131,-0.0096,-0.0158,-0.0124,-0.0133,-0.0086,-0.0091,0.0017,-0.0005,0.005,0.004,0.0073,0.0037,0.0084,0.0037,0.0063,0.0016,0.0049,0.0015,0.0038,0.0022,0.0079,0.0064,0.0088,0.0037,0.0084,-0.0011,0.005,-0.0069,-0.0018,-0.009,-0.0046,-0.0096,-0.0068,-0.0072,-0.0027,-0.0067,-0.0022,-0.005,-0.0008,-0.0018,0,-0.0047,-0.0015,-0.007,-0.0032,-0.0044,-0.0011,-0.002,0.001,0,0.0042,0.0022,0.0049,0.0005,0.0032,-0.0035,0.0017,-0.0041,-0.0017,-0.007,-0.0037,-0.007,-0.004,-0.004,-0.001,-0.0052,-0.001,-0.0035,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0012,0.003,0.0014,0.0031,0.0024,0.0053,0.0029,0.0058,0.0027,0.0051,0.0016,0.0043,-0.0027,0.0019,-0.0012,0.002,0.0001,0.0033,0.0004,0.0033,0.0009,0.0037,0.0014,0.0054,-0.0018,0.0018,-0.0026,0.0017,-0.0017,0.0005,-0.0007,0.0012,-0.0005,0.0034,0.0015,0.0042,0.0012,0.0043,-0.0005,0.0029,-0.0005,0.0039,0.0003,0.0031,0,0.0028,-0.0013,0.0027,-0.0005,0.0036,-0.0025,0.0027,-0.0044,-0.0021,-0.0069,-0.003,-0.0052,-0.0019,-0.0042,-0.0017,-0.0051,-0.0022,-0.0026,-0.0009,-0.0021,-0.0004,-0.0048,0.0012,-0.0031,0.0037,-0.0026,0.0029,-0.0032,0.0004,-0.0026,0.0004,-0.0022,0.0005,-0.0017,0.0016,-0.0024,0.0021,-0.0033,0.0019,-0.0035,0.0024,-0.0025,0.001,-0.0033,0,-0.0032,-0.0001,-0.0024,0.0004,-0.0042,-0.0007,-0.0038,-0.0007,-0.0018,0.0024,-0.0018,0.0015,-0.0001,0.0025,-0.0002,0.0047,0.0026,0.0055,-0.0008,0.0052,0.0005,0.0038,0.001,0.004,0.0011,0.0032,-0.0002,0.0021,0.0009,0.0049,-0.0018,0.0032,-0.0005,0.0028,0.0003,0.0038,-0.003,0.0019,0.0001,0.0038,-0.003,-0.0009,-0.004,0.002,-0.0028,0.0001,-0.0021,0.0029,-0.0029,0.0014,-0.0034,-0.0006,-0.0028,-0.0003,-0.0034,-0.0016,-0.0034,0.0002,-0.0042,-0.0003,-0.0046,-0.0024,-0.0044,-0.0007,-0.004,-0.0006,-0.0056,-0.0036,-0.0054,-0.0024,-0.0074,-0.0042,-0.0105,-0.0065,-0.0158,-0.0114,-0.0167,-0.0141,-0.0131,-0.0061,-0.0134,-0.003,-0.0121,-0.0029,-0.0062,0.0166,-0.0197,-0.0036,-0.0203,-0.0071,-0.0215,-0.0018,-0.027,-0.0009,-0.0478,-0.0292,-0.0353,0.0175,0.0206,0.0428,0.0423,0.0598,0.0609,0.0785,0.0785,0.0886,0.0911,0.1086,0.1104,0.1247,0.1274,0.1329,0.1099,0.1292,0.078,0.1115,0.0259,0.0736,-0.0161,0.0303,-0.0641,-0.0167,-0.0938,-0.061,-0.1177,-0.0973,-0.1445,-0.109,-0.301,0.0886,-0.2685,-0.0129,-0.1413,-0.0779,-0.1313,-0.0738,-0.1176,-0.0782,-0.1154,-0.0924,-0.1102,-0.0704,-0.0852,-0.0482,-0.0577,-0.0345,-0.0341,-0.0166,-0.0108,0.0133,-0.0332,0.0392,-0.0218,0.0735,0.0336,0.0482,0.0355,0.0559,0.0513,0.0657,0.0467,0.0617,0.0556,0.0692,0.0507,0.0652,0.0551,0.066,0.0419,0.0966,-0.0249,0.1466,0.0152,0.0847,0.0244,0.0545,0.0144,0.0468,0.0046,0.0274,0.0006,0.0096,-0.0063,0.0039,-0.0186,0.0094,-0.0181,0.0133,-0.0148,-0.0002,-0.013,-0.0049,-0.0093,-0.0014,-0.0092,-0.0035,-0.0068,0.0008,-0.0042,0.0007,-0.0027,0.0033,-0.0032,0.0037,-0.002,0.0055,0.0037,0.0095,-0.0011,0.0081,0,0.0043,-0.0053,0.006,-0.0136,0.0076,-0.0084,0.0095,-0.0149,0.0006,-0.0045,0.0028,-0.0024,0.0034,-0.0023,0.0038,-0.0017,0.0056,-0.0041,0.004,-0.0057,-0.0004,-0.0023,0.0015,-0.0035,0,-0.0096,-0.0026,-0.0148,-0.0102,-0.02,-0.0159,-0.0221,-0.02,-0.0209,-0.015,-0.0166,-0.013,-0.0158,-0.0109,-0.0128,-0.0007,-0.001,0.0072,0.005,0.0072,0.0005,0.0042,-0.0039,0.0005,-0.0068,-0.0029,-0.0134,-0.0064,-0.015,-0.0106,-0.0166,-0.0118,-0.0134,-0.0087,-0.01,-0.0069,-0.0068,-0.0006,-0.0029,0.0033,0.0028,0.0063,0.0053,0.0091,0.0081,0.0112,0.0075,0.0106,0.0077,0.0093,0.0052,0.01,0.0025,0.0064,0.0001,0.0036,-0.0009,0.0015,-0.0008,0.0018,0.0005,0.0031,-0.0001,0.0027,0.0033,0.0065,0.0034,0.0063,0.0029,0.0046,0.0011,0.0041,0.0018,0.0034,0.0023,0.0039,0.0012,0.0036,0.0007,0.0029,-0.0005,0.0009,-0.0018,-0.0001,-0.0032,-0.0007,-0.0039,-0.0019,-0.005,-0.0031,-0.0055,-0.0024,-0.0048,-0.0006,-0.0048,0,-0.0008,0.0005,0.0001,0.0015,-0.0003,0.0024,-0.0048,0.0042,-0.0014,0.0074,0.0023,0.007,0.0044,0.0066,0.0039,0.0058,0.0043,0.0068,0.0043,0.0078,0.001,0.0065,0.0007,0.0045,0.0018,0.0051,0.0013,0.0027,0.0004,0.0038,-0.0003,0.0014,0.0003,0.0019,-0.0005,0.0006,0.0007,0.0024,-0.002,0.0017,0.0009,0.0034,-0.0011,0.0035,-0.0016,0.0003,-0.0022,0.0001,-0.0037,-0.0001,-0.0027,0.0007,-0.0027,-0.0005,-0.0028,-0.001,-0.0017,0.0001,-0.002,0.0007,-0.0023,0.0004,-0.0016,0.0012,-0.0007,0.0015,-0.0021,0.0006,-0.0025,-0.0006,-0.003,-0.0011,-0.0026,-0.0011,-0.0031,-0.0008,-0.0046,0.0004,-0.0034,0.0021,-0.0023,-0.0006,-0.0014,0.0003,-0.0013,0.0017,-0.0024,0.0004,-0.0015,0.0003,-0.0035,-0.0009,-0.0033,-0.0016,-0.005,-0.0028,-0.0043,-0.0029,-0.0055,-0.0042,-0.0052,-0.0041,-0.0052,-0.0034,-0.0038,-0.0009,-0.0017,-0.0007,-0.001,0.0001,0,0.0018,0.0012,0.0022,0.0019,0.0029,0.002,0.0032,0.0019,0.0033,0.0025,0.0034,0.0023,0.0034,0.0017,0.003,0.0018,0.0023,0.0012,0.0021,0.0007,0.0014,0.0007,0.0014,0.0004,0.0012,0.0007,0.0017,-0.0001,0.0011,-0.0007,0.0003,-0.0011,-0.0002,-0.002,-0.0009,-0.0028,-0.0022,-0.003,-0.0022,-0.0034,-0.0024,-0.0037,-0.0024,-0.0027,-0.0019,-0.0023,-0.0014,-0.0018,-0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0001,0.0015,0.0013,0.0021,0.0018,0.0026,0.0016,0.0023,0.0007,0.0015,0.001,0.0019,0.001,0.0015,0.0006,0.0013,0.0003,0.0011,0.0003,0.0008,-0.0002,0.0008,-0.0016,0.0002,-0.0021,-0.0012,-0.0017,0.0001,-0.0002,0.0006,0,0.0006,-0.0002,0.0008,0.0004,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0006,0.0006,0.0017,0.0012,0.002,0.0016,0.0022,0.0011,0.0022,0.001,0.0017,0.0002,0.0015,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0008,0,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0001,-0.0011,0.0003,-0.0007,-0.0002,-0.0011,0.0001,-0.0013,-0.0007,-0.0014,-0.0009,-0.0016,-0.0006,-0.0014,-0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0007,0,0.0012,0.0005,0.0014,0.0004,0.0015,0.0003,0.0013,0.0001,0.0011,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0001,-0.0008,0,-0.001,0.0001,-0.0011,-0.0006,-0.0009,0,-0.0008,-0.0001,-0.0011,0,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0007,-0.0001,-0.0009,0,-0.0017,-0.0005,-0.0017,-0.0003,-0.0017,-0.0006,-0.0017,-0.0011,-0.0022,-0.0011,-0.0027,-0.0017,-0.0032,-0.0017,-0.0037,-0.0023,-0.0038,-0.0028,-0.0035,-0.0023,-0.0028,-0.0021,-0.002,0.0005,-0.002,0.0002,-0.0023,-0.0011,-0.0013,0.001,0.0003,0.0012,0.0016,0.0027,0.0004,0.0026,-0.0001,0.0022,-0.0008,0.0023,-0.0008,0.001,0.0006,0.0014,0.0012,0.0019,0.0011,0.0023,0.0011,0.0026,0.0013,0.0029,0.0013,0.0021,0.0023,0.0036,0.0024,0.004,0.0017,0.0026,0.0018,0.003,0.0023,0.0029,0.0016,0.0025,0.0023,0.0034,0.0022,0.0032,0.0025,0.0033,0.0023,0.0031,0.0018,0.0029,0.0021,0.003,0.0021,0.003,0.0018,0.003,0.0024,0.0033,0.0026,0.0033,0.0027,0.0032,0.0025,0.0033,0.0024,0.0032,0.0021,0.0033,0.0014,0.0023,0.0016,0.0022,0.0013,0.0021,0.0011,0.0018,0.0009,0.0013,0.0006,0.0014,0.0004,0.0009,0.0004,0.001,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0004,0,-0.0006,-0.0001,-0.0006,0,-0.0007,-0.0001,-0.0009,-0.0005,-0.0012,-0.0005,-0.0014,-0.0009,-0.0014,-0.0011,-0.0016,-0.0009,-0.0016,-0.0011,-0.0017,-0.0011,-0.0018,-0.0014,-0.0018,-0.0014,-0.0017,-0.0012,-0.0014,-0.0009,-0.0013,-0.001,-0.0013,-0.001,-0.0014,-0.001,-0.0014,-0.0011,-0.0016,-0.0012,-0.0017,-0.0013,-0.0016,-0.0014,-0.0017,-0.0013,-0.0015,-0.0012,-0.0014,-0.001,-0.0012,-0.0009,-0.001,-0.0006,-0.001,-0.0007,-0.0011,-0.0008,-0.001,-0.0007,-0.0007,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0005,0.0001,0.0005,0.0003,0.0005,0,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,0.0004,0.0007,0.0002,0.0005,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0001,0.0004,0.0002,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Footstep. Work boots stepping with left foot onto carpet covered wooden floor.

node47932

دسته بندی
پا
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0012,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0012,-0.0018,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0015,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0005,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0015,0.0005,-0.0012,0.0005,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0007,0,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0003,0,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0017,0.0015,-0.0023,0.0042,-0.0054,0.0046,-0.0072,0.0069,-0.0062,0.0041,-0.0034,0.002,-0.0013,0.0049,-0.0037,-0.0005,-0.0013,0.001,-0.0014,0.0014,0.0001,0.0033,-0.0007,0.002,-0.0017,0.0018,-0.0021,0.0023,-0.0039,0.0033,-0.0036,0.0028,-0.002,0.001,-0.0014,0.0017,-0.0013,0.0012,-0.0007,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0015,0.0013,-0.0021,0.001,-0.0005,0.0009,-0.0013,0.0014,-0.0023,0.0012,-0.0025,0.0026,-0.0015,0.0019,-0.0033,0.0046,-0.0037,0.0025,-0.0027,0.0016,-0.0012,0.0021,-0.0027,0.0025,-0.0011,0.0019,-0.0015,0.0015,-0.0008,0.0016,-0.0011,0.0002,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0011,-0.0006,0.0003,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0023,0.0021,-0.0024,0.0014,-0.0028,0.0028,-0.0017,0.0012,0,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0007,-0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0007,0.0012,-0.0012,0.0001,-0.0013,0.0018,-0.0006,0.0014,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0008,-0.0012,0.0003,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.0004,0.0009,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0022,0.0009,-0.0004,0.0017,0.0006,0.0024,-0.001,0.0006,-0.0015,-0.0004,-0.0011,0.0008,0,0.0013,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0005,-0.0002,-0.001,-0.0005,-0.0011,-0.0001,-0.0001,0.0006,0.0005,0.0007,0.0004,0.0008,0.0002,0.0008,-0.0009,0.0003,-0.0011,0.0003,0,0.0004,0.0002,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0009,-0.0031,0.002,-0.003,0.0005,-0.0011,0.0015,-0.0003,0.0016,-0.0004,0,-0.0007,-0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0008,0.0002,0.0008,0,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.001,-0.004,0.0015,-0.0016,0.0005,0.0001,0.0022,0.0001,0.002,-0.0015,0.0002,-0.0016,0.0001,0.0001,0.0006,0.0001,0.0006,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0016,-0.0039,0.0019,-0.0012,-0.0002,-0.0003,0.0019,0.0009,0.002,-0.0014,0.0009,-0.002,-0.0008,-0.0008,0.0007,0,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0007,-0.0007,0,-0.0002,0.0009,0.0002,0.0017,-0.0052,0.0015,-0.0002,0.0014,0.0006,0.0017,-0.0017,0.0015,-0.0017,-0.0002,-0.001,0,-0.0002,0.0008,0,0.0005,0.0001,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0007,0,0.0001,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0009,-0.0002,-0.0011,-0.0004,-0.0007,-0.0003,-0.2105,0.1408,-0.1529,0.0677,-0.0968,0.0654,-0.056,0.0576,0.0335,0.081,0.0384,0.0723,-0.0402,0.066,-0.1778,-0.0103,-0.1734,0.0694,-0.088,0.0233,-0.0609,0.0694,-0.0121,0.0661,-0.0712,0.057,-0.0602,0.0638,-0.0692,0.0582,-0.0444,0.0521,-0.0714,0.0692,-0.1255,0.1178,-0.0463,0.0851,-0.1094,0.0716,-0.0714,0.0779,-0.1148,0.0728,-0.0863,0.0592,-0.0844,0.0791,-0.0849,0.0885,-0.1055,0.1079,-0.0779,0.0382,-0.073,0.105,-0.0392,0.0489,-0.0364,0.0276,-0.0318,0.0289,-0.0338,0.0201,-0.0275,0.0215,-0.0408,0.0367,-0.0402,0.0482,-0.0349,0.0522,-0.0338,0.0301,-0.0589,0.0313,-0.0913,0.0314,-0.0468,0.0891,-0.0909,0.0295,-0.0893,0.1031,-0.0567,0.0633,-0.0474,0.0476,-0.0274,0.0184,-0.0167,0.0043,-0.0141,0.0108,-0.0136,0.005,-0.0061,0.0101,-0.0046,0.0093,-0.0037,0.0095,-0.0042,0.0085,-0.0031,0.0075,-0.0076,0.0041,-0.0019,0.0085,-0.0038,0.0066,-0.0064,0.0049,-0.0032,0.0048,-0.0043,0.0048,-0.007,0.0056,-0.0043,0.0059,-0.0085,0.0071,-0.0091,0.0069,-0.0054,0.0101,-0.004,0.0063,-0.0045,0.0061,-0.0036,0.0038,-0.0023,0.0027,-0.0023,0.0014,-0.0016,0.001,-0.0017,0.0022,-0.0032,0.002,-0.0045,0.0027,-0.0019,0.0024,-0.0023,0.0021,-0.0013,0.0013,0,0.0023,-0.0008,0.0019,-0.0015,0.0016,-0.0022,0.0026,-0.0054,0.0066,-0.0039,0.0042,-0.0059,0.0089,-0.0075,0.0093,-0.0048,0.0075,-0.0054,0.0093,-0.0044,0.0059,-0.0033,0.0072,-0.007,0.0015,-0.0005,0.0061,0.0034,0.0062,-0.0104,0.0032,-0.0107,-0.0042,-0.0043,0.0019,0.0019,0.0058,0.0045,0.0063,0.0033,0.0052,-0.0005,0.0032,-0.0041,0.001,-0.0058,-0.0001,-0.0053,-0.0003,-0.0048,0.0044,-0.0052,0.0029,-0.002,0.002,-0.0036,0.0013,-0.0015,0.0024,-0.0022,0.0034,-0.0018,0.0027,-0.003,0.0026,-0.0014,0.002,-0.0021,0.0023,-0.0032,0.0027,-0.0036,0.0031,-0.0031,0.0035,-0.0031,0.0035,-0.0027,0.002,-0.0047,0.0019,-0.0048,0.0027,-0.0036,0.0029,-0.002,0.0036,-0.0015,0.0021,-0.0026,0.0024,-0.0011,0.0006,-0.0023,0.002,-0.0011,0.0014,-0.0029,0.0032,-0.0012,0.0016,-0.0022,0.001,-0.0027,0.0028,-0.003,0.0019,-0.0016,0.0017,-0.0019,0.0016,-0.0018,0.0038,-0.0046,0.0045,-0.0033,0.0022,-0.0023,0.0038,-0.0025,0.0018,-0.0017,0.003,-0.0015,0.0013,-0.0025,0.0014,-0.0048,0.003,-0.0029,0.0032,-0.002,0.0013,-0.0018,0.0023,-0.002,0.0022,-0.0007,0.002,-0.0023,0.0026,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0003,-0.0011,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.001,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0014,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (19)
[0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0007,0,0,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0005,0.0002,-0.0014,-0.0002,-0.0002,0.0039,-0.0024,0.0039,-0.0035,-0.0011,-0.0011,0.0013,0.001,0.0016,-0.0006,0.0012,-0.0005,0.0001,0.0001,0.0011,-0.0003,0.0012,-0.0004,-0.0001,-0.0007,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0001,0.0015,-0.0001,0.0014,-0.0006,-0.0001,-0.0009,-0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0013,-0.0004,-0.0011,0.0018,0.0016,0.0022,0.0001,0.0018,-0.0011,0,-0.0016,-0.0011,-0.0016,-0.0005,-0.0008,0.0003,0.0001,0.0008,-0.0014,0.0038,-0.0055,0.001,-0.0038,0.0028,0.0025,0.0036,-0.0007,0.0024,-0.0021,-0.0006,-0.0025,-0.0006,-0.0005,0.0017,0.0004,0.0016,0,0.0009,-0.0077,0.0038,-0.0079,0.0018,-0.0032,0.0038,0.0019,0.0037,-0.0009,0.0019,-0.0021,-0.0011,-0.0022,-0.0006,-0.0006,0.0008,0.0004,0.0015,-0.0074,0.0042,-0.0075,0.0011,-0.0026,0.0034,0.0014,0.0034,-0.0016,0.0018,-0.0026,-0.0013,-0.0018,-0.0001,-0.0002,0.0008,0.0001,0.001,-0.0094,0.0045,-0.0085,0.0015,-0.0016,0.0039,0.0024,0.0041,-0.0017,0.0024,-0.0023,-0.0012,-0.0019,-0.0012,-0.0011,0.0003,0.0003,0.0018,-0.0087,0.0055,-0.0063,0.0018,-0.0021,0.0029,0.0017,0.003,-0.0011,0.0018,-0.0022,-0.0006,-0.0019,-0.0006,-0.0005,0.001,0.0002,0.0016,0,0.0049,-0.0093,0.0044,-0.0029,-0.0009,-0.0015,0.0038,0.0004,0.0039,-0.0022,0.0004,-0.0034,-0.0012,-0.0015,0.0013,0.0001,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0043,-0.0105,0.0019,-0.0021,0.0013,0.0014,0.0039,-0.2036,0.13,-0.1906,0.0874,-0.0329,0.0401,-0.0002,0.0432,-0.0288,0.044,-0.0358,0.017,-0.0235,0.0135,-0.0242,0.0033,-0.0189,0.0069,-0.0061,0.0163,-0.0104,0.0095,-0.0077,0.0094,-0.0173,-0.0067,-0.0188,-0.0083,-0.0178,0.0002,-0.0106,0.0034,-0.0075,0.0224,-0.011,0.0311,0.0125,0.0211,0.0044,0.0138,0.0025,0.0052,-0.0032,0.0037,-0.0072,-0.0026,-0.0051,-0.0007,-0.0053,0.0015,-0.0049,0.0056,-0.056,0.0062,-0.0781,0.0878,-0.1738,0.1659,-0.1761,0.1002,-0.0607,0.0292,-0.0516,0.0327,-0.0589,0.0494,-0.0269,0.0236,-0.0252,0.0218,-0.0366,0.0435,-0.0967,0.0544,-0.0822,0.0608,-0.074,0.0791,-0.0869,0.0519,-0.089,0.0945,-0.0748,0.1267,-0.0964,0.0793,-0.0448,0.0385,-0.032,0.0245,-0.0156,0.0284,-0.0129,0.0143,-0.0098,0.0112,-0.0062,0.0056,-0.011,0.0092,-0.0053,0.0076,-0.0052,0.0043,-0.0031,0.0066,-0.0056,0.0013,-0.0034,0.0053,-0.001,0.0049,-0.0028,0.0021,-0.0011,0.0047,-0.0051,0.0032,-0.0047,0.0031,-0.0006,0.0035,-0.0007,0.0018,-0.0017,0.0014,-0.0013,0.0011,-0.0017,0.0016,-0.0018,0.0028,-0.0009,0.0006,-0.0022,0.0009,-0.0034,0.0018,-0.0021,0.0014,-0.0021,0.0037,-0.0028,0.0016,-0.0019,0.0021,-0.0014,0.001,-0.0017,0.0012,-0.0005,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0021,0.0011,-0.0018,0.0015,-0.0016,0.0016,-0.0013,0.0018,-0.0006,0.0013,-0.0011,0.0022,-0.0018,0.0023,-0.0019,0.0008,-0.0018,0.001,-0.0014,0.0009,-0.0015,0.0008,-0.0013,0.0024,-0.0011,0.0012,-0.0018,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0006,0.0013,-0.0007,0.0013,-0.0025,0.002,-0.001,0.0011,-0.0016,0.0011,-0.0011,0.0015,-0.0009,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0013,-0.0018,0.0013,-0.0017,0.0011,-0.0017,0.0012,-0.0012,0.0008,-0.0017,0.0008,-0.003,0.0023,0.0006,0.0033,-0.0012,0.0005,-0.0029,-0.0003,-0.0028,0,-0.0008,0.0008,0.0004,0.0012,0.0004,0.0019,0.0005,0.0018,-0.0002,0.0009,-0.0007,-0.0002,-0.0009,-0.0005,-0.0007,-0.0003,-0.0006,-0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0035,0.0033,-0.0005,0.0034,-0.0002,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0012,0.0009,-0.0021,0.001,-0.0018,0.0021,-0.0014,0.0019,-0.0023,0.0022,-0.0024,0.0019,-0.002,0.0017,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0015,-0.003,0.0032,-0.0045,0.002,-0.0032,0.0046,-0.0083,0.0038,-0.0028,0.0083,-0.0046,0.0024,-0.0039,0.0039,-0.0033,0.0072,-0.0052,0.0076,-0.0031,0.005,-0.0096,0.0044,-0.0044,0.009,-0.0067,0.0047,-0.0058,0.0099,-0.0041,0.0081,-0.0045,0.0002,-0.0048,0.0038,-0.0042,0.0093,-0.0054,0.0025,-0.0055,0.0054,-0.0028,0.0012,-0.0026,0.0024,-0.0021,0.0008,-0.0023,0.0002,0.0004,0.0014,-0.0003,0.0009,-0.0002,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,0,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0017,0.0028,-0.0035,0.0012,-0.0044,0.0074,-0.0057,0.0001,-0.0047,0.0094,-0.0104,0.0113,-0.0103,0.0062,-0.0065,0.0106,-0.0099,0.0052,-0.0082,0.0043,-0.003,0.0061,-0.0033,-0.0015,-0.0023,0.0022,-0.0003,0.0015,-0.0003,0.0016,-0.0013,0,-0.0016,0.0003,0.0001,0.001,-0.001,0.0006,-0.0011,0.0004,0.0002,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.001,-0.0011,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0,-0.0003,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0008,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0014,-0.0005,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0006,-0.0009,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0008,0.0006,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (20)
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0004,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0003,-0.0006,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0015,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0016,-0.0012,0.0016,-0.0015,0.0002,-0.0006,0.0008,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.001,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.001,-0.001,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0012,0.0005,-0.0009,0.0015,-0.0015,0.0007,-0.0004,0.0011,-0.0016,0.001,-0.001,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0023,0.0036,-0.0009,0.0023,-0.002,0.0011,-0.0011,0.0016,-0.0015,0.0012,-0.0012,0.0014,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0016,-0.0012,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0015,-0.001,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0013,-0.0015,0.0009,-0.0019,0.0022,-0.0025,0.0024,-0.0031,0.0019,-0.0015,0.0023,-0.0041,0.0014,-0.002,0.0058,-0.0026,0.0012,-0.0018,0.002,-0.0017,0.0024,-0.0014,0.0011,-0.0014,0.0027,-0.0031,0.0016,-0.0019,0.0024,-0.0019,0.0008,-0.002,0.0019,-0.001,0.0018,-0.0018,0.0011,-0.0005,0.0018,-0.0013,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.001,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0008,0,-0.001,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0008,0.0003,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0012,0.0004,-0.001,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0013,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0018,-0.0009,0.0006,-0.0017,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0017,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.0017,-0.0016,0.0014,-0.0004,0.0013,-0.0018,0.0018,-0.0013,0.0022,-0.0015,0.001,-0.0013,0.0014,-0.0019,0.0009,-0.0027,0.001,-0.0012,0.0037,-0.0016,0.0025,-0.003,0.0032,-0.0018,0.0014,-0.001,0.0019,-0.0024,0.0017,-0.002,0.002,-0.0035,0.0021,-0.0018,0.0038,-0.0039,0.0032,-0.0031,0.0012,-0.0024,0.0036,-0.0033,0.0035,-0.0017,0.0031,-0.0052,0.0044,-0.0025,0.0065,-0.0034,0.0011,-0.0019,0.003,-0.0011,0.0023,-0.0034,0.0025,-0.0021,0.0024,-0.0041,0.0038,-0.003,0.0016,-0.0014,0.0052,-0.0047,0.0009,-0.0019,0.0054,-0.0038,0.0024,-0.0826,0.0763,-0.3114,0.1765,-0.2339,0.3123,-0.0871,0.2407,-0.1082,0.1013,-0.0923,-0.0158,-0.0565,0.0087,-0.0334,0.0076,-0.0248,0.0651,-0.0092,0.0766,-0.0271,0.0611,-0.1048,0.026,-0.091,0.1205,-0.0052,0.1232,-0.0571,-0.0011,-0.0312,0.0269,-0.0043,0.0197,-0.0278,0.0038,-0.0224,0.0057,0.0004,0.0152,0.0028,0.0127,-0.0062,0.0067,-0.007,0.0051,-0.0058,0.0127,-0.0086,0.0106,-0.015,0.0051,-0.0081,0.0102,-0.0095,0.0025,-0.0134,0.0063,-0.009,0.0097,-0.0076,0.0069,-0.0061,0.0032,-0.002,0.0056,-0.0047,0.0041,-0.0031,0.0025,0.0015,0.0039,-0.0008,0.0016,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0008,-0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0007,-0.0004,0,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0001,0.0002,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0012,0.0004,-0.0009,0.0001,-0.0004,0.0007,0,0.0007,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0002,-0.0011,0.0006,-0.0001,0.0013,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0014,-0.0014,0.0005,-0.0007,0.0014,-0.0013,0.0005,-0.0013,0.0018,-0.0015,0.0016,-0.0014,0.0017,-0.0016,0.0014,-0.0021,0.0016,-0.0021,0.0015,-0.0024,0.0023,-0.0052,0.0048,-0.0048,0.0051,-0.0053,0.0013,-0.008,0.0066,-0.0063,0.0048,-0.005,0.0044,-0.0066,0.0083,-0.0033,0.0059,-0.0049,0.0041,-0.0058,0.0011,-0.0011,0.0067,-0.0047,0.0021,-0.0009,0.0015,-0.0029,0.0022,-0.0045,0.0012,0.0004,0.0027,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0006,0,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0019,0.0004,-0.0013,0.0014,-0.0004,0.0011,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (21)
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0007,0.0016,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0006,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0002,0.0007,-0.0014,0.0011,-0.0011,0.0007,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0018,0.0009,-0.0018,0.0014,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0008,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0001,0,0.0005,-0.0016,0.0008,-0.001,0.001,0,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0008,-0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0019,0.0009,-0.0013,0.0012,0,0.001,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0005,0,-0.0004,0.0004,-0.0036,0.002,-0.0018,0.0022,0.0002,0.0014,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0011,0.0002,-0.0047,0.0032,-0.0047,0.0029,-0.002,0.0014,-0.0005,0.0016,-0.0014,-0.0001,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0005,0,-0.0003,0.0005,0,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0016,0.0007,-0.0015,0.0002,-0.0047,0.0031,-0.0039,0.0018,-0.0007,0.0022,-0.0009,0.002,-0.0011,0.0001,-0.0018,0.0002,0.0002,0.0011,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0011,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.001,0.0005,-0.0015,0.0002,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0016,-0.0046,0.0021,-0.0017,0.0017,-0.0001,0.0034,-0.0009,0,-0.001,-0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0016,0.0025,-0.0046,0.0039,-0.0018,0.0064,-0.015,0.0078,-0.0161,-0.0025,-0.0026,0.0049,-0.001,0.0035,-0.001,0.0014,-0.0032,0.0074,-0.0002,0.0073,-0.0072,-0.0007,-0.0092,-0.0008,-0.0014,0.0014,-0.0007,0.0057,-0.0019,0.0062,-0.0031,0.0006,-0.0034,0.0002,-0.0022,0.0022,-0.0019,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.003,-0.0031,0.0037,-0.0031,0.0028,-0.0026,0.0007,-0.0007,0.0018,-0.0024,0.002,-0.0011,0.0072,-0.0085,0.0034,-0.0042,0.0071,-0.006,0.0032,-0.0054,0.0033,-0.0394,0.0011,-0.0095,0.0419,-0.0443,0.0364,-0.0123,0.012,-0.0051,0.0079,-0.0075,0.0019,-0.1824,0.1099,-0.1733,0.1591,-0.0354,0.0544,-0.0357,0.0241,-0.1874,0.218,-0.2369,0.3019,-0.1964,0.1871,-0.1285,0.082,-0.1591,0.0961,-0.0609,0.1654,-0.0529,0.053,-0.0404,0.0308,0.0089,0.0342,-0.0047,0.0301,-0.0055,0.0239,-0.0277,0.0186,-0.0255,0.0135,-0.028,0.0063,-0.0436,0.0214,-0.0241,0.0208,-0.0076,0.0225,-0.0147,0.0122,-0.0104,0.0117,-0.0068,0.0083,-0.0086,0.0079,-0.0045,0.0039,-0.0031,0.0028,-0.0015,0.0016,-0.0003,0.0018,-0.0006,0.0031,-0.0006,0.0031,-0.0001,0.0041,-0.0012,0.0043,-0.0022,0.0005,-0.0015,0.0018,-0.0015,0.0005,-0.0021,0.0009,-0.0017,0.001,-0.0022,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0008,0.0004,0.0011,0.0001,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0009,-0.0002,-0.0008,0,-0.0003,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,0,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0006,0,0.0005,-0.0009,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0004,0,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.0013,0.001,-0.0012,0.0025,-0.0014,0.0022,-0.0016,0.0014,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.001,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.0017,-0.0018,0.0013,-0.0016,0.0018,-0.0023,0.0017,-0.0015,0.0025,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0022,-0.0031,0.0034,-0.0014,0.0025,-0.0015,0.0023,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0014,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0012,0.0013,-0.0018,0.0015,-0.001,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0013,0.0022,-0.0012,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0013,0.0013,-0.0001,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0018,0.001,-0.0017,0.0013,-0.0019,0.001,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.001,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (22)
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0001,-0.0004,0.0013,-0.0014,0.0001,-0.0004,0.0017,-0.0003,0.0016,-0.0019,0.0018,-0.0017,0.0032,-0.0018,0.0034,-0.0029,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0015,0.0009,-0.0015,0.0007,0.0001,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0019,0.0004,-0.001,0.0006,-0.0002,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0011,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0012,0.0008,-0.0005,0.0018,0.0004,0.0023,-0.003,0.0005,-0.0029,0.0023,-0.0028,0.0021,-0.0029,0.0007,0.0006,0.0018,0.0001,0.0011,0,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0011,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.001,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0005,0.0001,0.0006,0.0001,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0011,0.0022,-0.0017,0.0016,-0.0012,0.0003,-0.0002,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0005,-0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0024,-0.0003,-0.0059,0.0069,-0.0014,0.0142,-0.0123,0.0024,-0.0043,0.0095,-0.0034,0.0092,-0.0042,0.0004,-0.0053,-0.0034,-0.4042,0.2952,-0.2885,0.2637,-0.0941,0.1048,-0.0191,0.1028,-0.0531,0.1158,-0.1258,-0.0446,-0.1099,-0.0053,-0.0122,0.0387,0.0352,0.0638,-0.0037,0.0441,-0.0225,0.0269,-0.0158,0.0097,-0.0022,0.0107,0.0057,0.0119,-0.015,0.0076,-0.0132,-0.004,-0.0094,-0.0057,-0.007,-0.0032,-0.0045,0.0002,-0.0021,0.0023,0.0007,0.0038,0.0013,0.0043,0.0014,0.0049,0.0016,0.0031,0.0001,0.0016,-0.001,0.0006,-0.0012,-0.0003,-0.002,-0.0004,-0.0023,-0.0018,-0.0025,-0.001,-0.0017,-0.0003,-0.0005,0.0007,0,0.0007,0.0004,0.0009,0.0005,0.0009,0.0004,0.001,0.0001,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0005,0.0003,0.0008,0,0.0004,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0003,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,0,0.0004,-0.0003,0,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0005,0,0,0.0003,0,0.0002,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0006,0.0002,-0.0013,0.0005,-0.0001,0.0016,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0016,0.0012,-0.0023,0.0011,-0.0004,0.001,-0.0003,0.001,-0.0012,-0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0004,0,0.0007,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0014,0.0006,-0.0011,0.0017,-0.0005,0.0004,-0.0004,0,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0013,0.0007,-0.0009,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0013,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0015,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (23)
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0014,0.0021,-0.0044,0.0026,-0.0035,0.0036,-0.0034,0.0024,-0.0053,0.0052,-0.0063,0.0059,-0.0069,0.0064,-0.0076,0.0047,-0.0057,0.0072,-0.0055,0.0034,-0.0027,0.0027,-0.0033,0.0041,-0.0039,0.0021,-0.0043,0.0036,-0.003,0.002,-0.0027,0.0016,-0.0016,0.0021,-0.0015,0.0022,-0.0027,0.002,-0.0009,0.0016,-0.0013,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0,-0.0001,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0008,0.0013,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0025,0.0014,-0.0025,0.0013,-0.0005,0.0016,-0.0006,0.0016,-0.0013,0.0019,-0.0042,0.0036,-0.0033,0.0054,-0.0084,0.0111,-0.0049,0.0149,-0.011,0.0046,-0.0079,0.0059,-0.0086,0.0078,-0.0054,0.0027,-0.0034,0.0025,-0.0017,0.0038,-0.0037,0.0018,-0.0019,0.0036,-0.0025,0.0033,-0.0036,0.0034,-0.0064,0.0076,-0.0036,0.0042,-0.0056,0.0042,-0.005,0.0023,-0.0028,0.0007,-0.0007,0.0015,0,0.0016,0.0003,0.0018,-0.0005,0.001,-0.0012,0.0007,-0.0016,-0.0002,-0.0011,0.001,0.0002,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0009,-0.002,0.0018,-0.0019,0.001,0.0004,0.0017,-0.0003,0.0008,-0.0012,0.0003,-0.0013,0.0002,0,0.0004,0,0.0004,0,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.001,-0.0016,0.0001,0.0001,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0006,-0.0002,-0.0002,0.0004,0.0003,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0007,-0.0017,0.0009,-0.0016,0.0006,0.0005,0.0013,-0.0003,0.0007,-0.0008,-0.0001,-0.1141,0.1108,-0.1453,0.1079,-0.0288,0.0892,-0.0123,0.093,-0.1389,0.0949,-0.1329,0.1345,-0.1696,0.0175,-0.0648,0.0135,-0.0019,0.0391,0.0099,0.0425,0.0065,0.0403,-0.0128,0.0247,-0.0139,0.0139,-0.0086,0.0157,-0.0113,0.0057,-0.0084,0.0085,-0.0127,0.0028,-0.0167,0.0001,-0.01,0.0024,-0.0015,0.0057,-0.0026,0.0021,-0.0035,0.0007,-0.0025,0.0004,-0.0015,0.0025,-0.0012,0.0021,-0.0015,0.0005,-0.0015,0.0017,-0.0007,0.0029,-0.0015,0.0048,-0.0302,0.0084,-0.0146,0.0185,0.0023,0.0255,-0.0062,0.0055,-0.0141,-0.003,-0.0142,-0.0059,-0.0111,0.0033,-0.0043,0.0098,-0.0792,0.0628,-0.0121,0.0552,-0.0065,0.0133,-0.0161,-0.0049,-0.0141,0.0003,-0.0081,0.0089,-0.0153,0.0099,-0.0184,0.0327,-0.0205,-0.0002,-0.0122,0.0087,-0.0065,0.0081,-0.0072,0.0049,-0.0118,0.0035,-0.0005,0.0065,-0.0043,0.0049,-0.0044,0.0035,-0.0003,0.0037,-0.0001,0.0034,-0.0009,0.0033,-0.0014,0.0014,-0.0023,0.002,-0.0029,0,-0.0029,0.0019,-0.0021,0.0022,-0.0047,0.0017,-0.0026,0.0022,-0.0006,0.0019,-0.0017,0.0035,-0.0008,0.0018,-0.0011,0.0017,-0.0009,0.0009,-0.0016,0.0012,-0.0025,0.0019,-0.0009,0.0015,-0.0011,0.0011,-0.0015,0.002,-0.0019,0.001,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.0013,0.0006,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0015,-0.0011,0.0012,-0.0005,0.0004,-0.0013,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0006,-0.0012,0.0013,-0.0019,0.0007,-0.0011,0.0015,-0.0002,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0016,0.001,-0.0011,0.0005,-0.0001,0.0012,-0.0014,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.001,0.0005,-0.0016,0.0016,-0.0017,0.0019,-0.0017,0.002,-0.0052,0.0056,-0.0027,0.0023,-0.0032,0.0016,-0.0038,0.0037,-0.0018,0.0032,-0.0033,0.0048,-0.0047,0.0013,-0.0008,0.0017,-0.0011,0.0019,-0.0033,0.0009,-0.001,0.0015,-0.0006,0.0012,-0.0019,0.0008,-0.0013,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0004,0.001,-0.0011,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (24)
[-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0016,-0.002,0.002,-0.0014,0.001,-0.0025,0.0026,-0.0029,0.0031,-0.004,0.0032,-0.0034,0.0047,-0.0055,0.0032,-0.0061,0.0038,-0.0035,0.0089,-0.0085,0.0098,-0.008,0.006,-0.0038,0.0034,-0.0065,0.0059,-0.0043,0.0076,-0.004,0.0079,-0.008,0.0056,-0.0102,0.0058,-0.0076,0.0085,-0.007,0.0111,-0.0069,0.0078,-0.0077,0.0037,-0.0056,0.0045,-0.0092,0.0116,-0.0116,0.0059,-0.0061,0.0163,-0.0091,0.0146,-0.0118,0.0092,-0.008,0.0087,-0.0083,0.0151,-0.0089,0.0025,-0.0057,0.0067,-0.0037,0.0061,-0.0086,0.0098,-0.0062,0.0072,-0.0065,0.006,-0.0063,0.0045,-0.005,0.0039,-0.0044,0.0054,-0.0056,0.0051,-0.0044,0.0054,-0.0054,0.0044,-0.0137,0.0098,-0.0094,0.0102,-0.0054,0.0083,-0.009,0.0063,-0.0053,0.0072,-0.0056,0.004,-0.0023,0.0056,-0.0044,0.0042,-0.0043,0.0031,-0.0068,0.0097,-0.0152,0.0113,-0.0079,0.0101,-0.0082,0.0075,-0.0046,0.0056,-0.0079,0.0075,-0.0034,0.0055,-0.0083,0.0069,-0.0119,0.0091,-0.0104,0.0075,-0.0107,0.0113,-0.0108,0.0135,-0.0146,0.0141,-0.0119,0.011,-0.0133,0.0123,-0.0128,0.0127,-0.0103,0.0122,-0.014,0.0051,-0.0132,0.0097,-0.0119,0.0225,-0.0212,0.0164,-0.0165,0.0149,-0.0237,0.0162,-0.0108,0.0131,-0.0127,0.0152,-0.0101,0.0112,-0.0142,0.0078,-0.0078,0.0078,-0.0114,0.0177,-0.0164,0.0126,-0.0211,0.0298,-0.0233,0.0309,-0.0342,0.0316,-0.0313,0.0357,-0.034,0.0462,-0.0343,0.0344,-0.0452,0.0232,-0.0219,0.0237,-0.0146,0.0143,-0.0086,0.0191,-0.0116,0.0119,-0.0143,0.0094,-0.0107,0.0083,-0.0087,0.0056,-0.0096,0.012,-0.0069,0.0112,-0.0115,0.0064,-0.0089,0.0048,-0.0061,0.0057,-0.0051,0.0065,-0.0076,0.0069,-0.0108,0.0086,-0.0035,0.0015,0,0.0024,-0.0004,0.0029,-0.0023,0.0028,-0.0043,0.0095,-0.0039,0.002,-0.0054,0.0002,-0.0015,0.0019,-0.0011,0.0013,0,0.0012,-0.001,0.0013,-0.0017,0.0008,-0.0011,0.0012,-0.0005,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.0013,0.0005,-0.0018,0.0014,-0.0018,0.0013,-0.0028,0.0041,-0.0015,0.0035,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0003,-0.0007,0.0011,0.0002,0.0012,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0896,0.16,-0.3824,0.0837,0.0311,0.2975,-0.1941,0.0882,-0.1181,-0.0193,-0.0619,0.0043,-0.0416,-0.0123,-0.0173,0.0511,0.0218,0.0504,-0.0865,0.0404,-0.0513,0.064,-0.0056,0.0189,-0.0482,0.0232,-0.0451,0.0116,-0.0212,0.0226,-0.0123,0.0163,-0.0034,0.014,-0.0118,0.0025,-0.0159,0.0041,-0.0191,0.0075,-0.0038,0.0049,-0.0042,0.0071,-0.0043,0.0013,-0.0034,0.0032,-0.0062,0,-0.0014,0.0002,0.0003,0.0026,0.0017,0.0036,0.0028,0.0042,-0.0063,0.0111,-0.0029,0.0054,-0.0023,0.0008,-0.0023,0.0003,-0.0009,0,-0.0011,-0.0002,-0.0012,0,-0.0009,0.0004,-0.0014,0.0011,-0.0019,-0.0002,-0.0011,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0042,0.0035,-0.0011,0.0035,-0.0005,0.0025,-0.0009,0.0011,-0.0136,0.0059,-0.0078,0.0094,0.0014,0.0101,-0.0035,0.0013,-0.0038,-0.0025,-0.0034,-0.0018,-0.0018,0.0014,0.001,0.0025,0.0005,0.0021,-0.0003,0.0004,0,0.0004,0,0.0007,-0.0001,0.0005,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0005,0,-0.0009,-0.0001,-0.0012,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,0.0002,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0011,-0.0016,0.0014,-0.0043,0.0028,-0.0036,0.0047,-0.0041,0.0013,-0.0008,0.0016,-0.0025,0.0021,-0.0026,0.0014,-0.0036,0.0023,-0.0013,0.0022,-0.0015,0.0026,-0.0011,0.0014,-0.0013,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0011,0.0013,-0.0015,0.0008,-0.0012,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0012,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0014,-0.002,0.0014,-0.0024,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0023,0.0015,-0.0022,0.0014,-0.0024,0.0031,-0.0021,0.003,-0.0054,0.0026,-0.0035,0.0027,-0.0022,0.0043,-0.002,0.0014,-0.0023,0.0032,-0.004,0.003,-0.0025,0.0016,-0.0016,0.0017,-0.0011,0.0019,-0.0009,0.0017,-0.0016,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.0017,-0.0021,0.0014,-0.0022,0.0034,-0.002,0.0023,-0.0032,0.0026,-0.0022,0.0025,-0.002,0.003,-0.0021,0.0019,-0.0029,0.0023,-0.0025,0.003,-0.0024,0.0012,-0.002,0.0031,-0.0018,0.0015,-0.0021,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.002,0.0013,-0.0018,0.0017,-0.0016,0.0008,-0.0013,0.0016,-0.001,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.0013,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (25)
[-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0011,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0017,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0013,0.001,-0.0016,0.0014,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0022,0.003,-0.0032,0.0034,-0.0009,0.0014,-0.0013,0.0006,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0012,0.0014,-0.0012,0.0009,-0.0015,0.0019,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.001,-0.001,0.0008,-0.0027,0.0025,-0.0014,0.0031,-0.0015,0.0013,-0.0011,0.0005,-0.0012,0.0013,-0.001,0.0015,-0.0015,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0011,0.0013,-0.0019,0.0015,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0016,0.0013,-0.0015,0.0019,-0.0017,0.0012,-0.0011,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0014,0.0018,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0013,-0.0016,0.0012,-0.0015,0.0017,-0.0013,0.0012,-0.0015,0.0009,-0.0014,0.0018,-0.0018,0.0015,-0.0016,0.0012,-0.001,0.0016,-0.0017,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0017,-0.0012,0.0008,-0.0007,0.0011,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0012,-0.0006,0.001,-0.0011,0.0005,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0014,-0.0012,0.0007,-0.0208,0.0127,-0.015,0.0147,-0.006,0.0053,-0.0052,0.0058,-0.003,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0017,0.0012,-0.0008,0.0015,-0.0015,0.0009,-0.0017,0.0014,-0.0015,0.0018,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0001,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.001,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0024,0.0016,-0.0013,0.0016,-0.0008,0.0016,-0.001,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0011,-0.0024,0.0014,-0.0006,0.0018,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.001,-0.0028,0.0025,-0.0018,0.0024,-0.0022,0.0015,-0.003,0.0009,-0.0005,0.0015,0.0002,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0006,-0.001,0.0002,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0048,0.0021,-0.0037,0.0044,-0.0022,0.0019,-0.0021,-0.0001,-0.0014,0.0026,-0.0004,0.0024,-0.0009,0.0004,-0.002,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0003,0.0015,-0.0004,0.0006,-0.0015,0.0006,-0.0014,0.0004,-0.0008,0.0033,-0.0058,0.0031,-0.0024,0.0041,-0.0037,0.002,-0.004,0.0039,-0.0049,0.0065,-0.0085,0.0033,-0.0047,0.0133,-0.0157,0.0135,-0.0124,0.0105,-0.0161,0.0106,-0.0103,0.0145,-0.0188,0.0194,-0.0099,0.0095,-0.012,0.0097,-0.0094,0.0088,-0.0113,0.0132,-0.0135,0.0113,-0.0093,0.0109,-0.0278,0.015,-0.0164,0.021,-0.0052,0.0167,-0.0202,0.0116,-0.0148,0.0126,-0.0153,0.018,-0.0095,0.032,-0.0404,0.0233,-0.0187,0.0143,-0.0166,0.0099,-0.0157,0.0135,-0.0049,0.0157,-0.0154,0.0163,-0.0083,0.0084,-0.0108,0.018,-0.0066,0.0114,-0.007,0.01,-0.0143,0.0047,-0.006,0.0054,-0.0107,0.0099,-0.0125,0.0122,-0.0065,0.0067,-0.0078,0.004,-0.0089,0.0053,-0.0065,0.0075,-0.0068,0.0049,-0.006,0.0061,-0.0059,0.0079,-0.0077,0.0039,-0.0096,0.0076,-0.0107,0.0106,-0.0056,0.0065,-0.0076,0.0044,-0.005,0.0037,-0.001,0.0037,-0.0008,0.0027,-0.0022,0.001,-0.0022,0.0014,-0.0086,0.003,-0.0039,0.0093,-0.0027,0.001,-0.0036,0.0008,-0.0037,0.0029,-0.0002,0.0028,-0.0009,0.003,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0033,-0.0084,0.0078,-0.0067,0.0079,-0.0057,0.0045,-0.0026,0.0011,-0.0008,0.0018,-0.0009,0.0026,-0.0022,0.0009,-0.0008,0.0035,-0.0089,0.0057,-0.0034,0.0092,-0.0044,0.0014,-0.0051,0.0004,-0.0009,0.0025,-0.001,0.0034,-0.0008,0.0041,-0.0028,0.0018,-0.0031,0.002,-0.0017,0.002,-0.0008,0.0035,-0.0014,0.0023,-0.01,0.0015,-0.006,0.0067,-0.1468,0.0157,-0.2164,0.1169,-0.0247,0.0752,-0.0313,0.0216,-0.0353,0.0042,-0.024,0.0072,-0.0203,-0.0002,-0.0026,0.0117,-0.0076,0.0103,-0.0042,0.0056,-0.0092,0.0034,-0.0023,0.0052,-0.0039,0.0106,-0.0042,0.0052,-0.0047,0.0043,-0.0033,0.0079,-0.0029,0.004,-0.0029,0.0037,-0.0035,0.0026,-0.0036,0.005,-0.0033,0.0056,-0.0043,0.0025,-0.0039,0.0014,-0.0032,0.0028,-0.003,0.0008,-0.0022,0.0015,-0.0022,0.0024,-0.0007,0.0022,0.0004,0.0029,-0.0019,0.002,-0.0023,0.0005,-0.0019,0.0004,-0.0008,0.0015,-0.0012,0.0027,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0007,-0.1478,0.0835,-0.1223,0.0763,-0.0197,0.0635,-0.0148,0.0201,-0.0196,0.0101,-0.032,-0.0057,-0.028,-0.0001,-0.0143,0.0259,-0.0321,0.0557,-0.0211,0.066,-0.0349,0.0298,-0.0301,0.0474,-0.0229,0.0674,-0.0623,0.015,-0.0409,0.0267,-0.0323,0.0285,-0.0426,0.0225,-0.0313,0.0356,-0.0136,0.035,-0.0251,0.0263,-0.0061,0.0302,-0.0218,0.0115,-0.0102,0.0152,-0.017,0.0116,-0.0103,0.014,-0.0083,0.0109,-0.0098,0.0062,-0.0213,0.0066,-0.0295,0.0223,-0.003,0.0144,-0.0037,0.0056,-0.0067,0.005,-0.0102,-0.0001,-0.0069,0.0031,-0.0075,0.0082,-0.0067,0.0113,-0.0081,0.0164,-0.0097,0.012,-0.0064,0.0209,-0.009,0.0107,-0.0092,0.009,-0.01,0.0055,-0.0142,0.0037,-0.0098,0.0056,-0.004,0.0069,-0.0025,0.0079,-0.0022,0.0025,-0.0015,0.002,-0.0004,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0015,0.0007,-0.001,0.0019,-0.0016,0.0009,-0.0016,0.0015,-0.0012,0.0023,-0.0016,0.0023,-0.0026,0.0019,-0.0033,0.0029,-0.0018,0.0023,-0.0024,0.001,-0.0025,0.0012,-0.0011,0.0018,-0.0015,0.0009,-0.0013,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.002,0.0008,-0.0016,0.0032,-0.0008,0.0024,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0012,-0.0003,0.0018,-0.0008,0.0003,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0001,0,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,0,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0015,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0015,0.0004,-0.0004,0.0015,-0.0011,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0001,0.0008,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0006,-0.0001,0.0011,-0.0007,0,-0.0008,0.0002,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0007,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0016,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0018,0.0016,-0.0011,0.0009,-0.0001,0.001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0014,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0018,0.001,-0.0008,0.001,0,0.0008,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0019,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,0,0.0002,-0.002,0.0013,-0.0012,0.001,-0.0002,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0001,0,0.0004,-0.0019,0.0013,-0.0011,0.0011,0,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,0,0.0013,-0.0018,0.0012,-0.0012,0.0007,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0005,0,0,0.0007,-0.0014,0.0009,-0.0008,0.0006,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0015,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0002,-0.0005,0.0005,0,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0014,-0.002,0.0014,-0.0008,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (26)
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0012,-0.0011,0.0005,-0.0015,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0006,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0014,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0014,0.0012,-0.0019,0.0011,-0.0026,0.0021,-0.0019,0.0022,-0.0023,0.0024,-0.0017,0.002,-0.0023,0.0039,-0.0023,0.0029,-0.0018,0.0019,-0.0016,0.0023,-0.0019,0.0017,-0.0021,0.0023,-0.003,0.0026,-0.0038,0.004,-0.0058,0.0035,-0.002,0.0014,-0.0014,0.0023,-0.0022,0.0023,-0.0018,0.0013,-0.0016,0.0023,-0.0021,0.0027,-0.0015,0.0022,-0.0026,0.0014,-0.0043,0.0025,-0.0007,0.0028,-0.0018,0.0013,-0.0011,0.0016,-0.0024,0.0027,-0.0013,0.0019,-0.0021,0.0005,-0.0011,0.0019,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0016,-0.0012,0.002,-0.0028,0.0007,-0.0017,0.0022,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0019,-0.0018,0.002,-0.0017,0.0016,-0.0012,0.0025,-0.0024,0.0016,-0.0015,0.0027,-0.0016,0.0013,-0.0018,0.0026,-0.0029,0.0017,-0.0034,0.0027,-0.0013,0.0025,-0.0021,0.0027,-0.0015,0.003,-0.0031,0.0016,-0.0038,0.0021,-0.0028,0.0014,-0.0019,0.0031,-0.0014,0.0034,-0.0024,0.0012,-0.0023,0.0028,-0.0014,0.0027,-0.001,0.0023,-0.0026,0.0005,-0.002,0.0027,-0.0017,0.003,-0.0031,0.0017,-0.003,0.0041,-0.0032,0.0066,-0.006,0.0057,-0.0032,0.0036,-0.0017,0.0041,-0.0036,0.0042,-0.0035,0.0014,-0.0051,0.0047,-0.005,0.0062,-0.0045,0.0043,-0.0029,0.0058,-0.0046,0.0034,-0.0053,0.0031,-0.0025,0.0038,-0.0045,0.0039,-0.0025,0.0027,-0.0032,0.0025,-0.0013,0.0045,-0.0066,0.0048,-0.0064,0.004,-0.0033,0.0035,-0.0029,0.0038,-0.0064,0.0022,-0.0022,0.0037,-0.0028,0.0029,-0.0033,0.0028,-0.0043,0.0019,-0.0004,0.007,-0.0015,0.0034,-0.0057,0.0016,-0.0026,0.0001,-0.002,0.0055,-0.0011,0.0046,-0.0026,0.0007,-0.0033,0.0027,-0.0122,0.0006,-0.4137,0.2804,-0.1266,0.1176,-0.1683,0.1086,-0.0921,0.1076,-0.1935,0.1874,-0.0809,0.0757,-0.0714,0.1161,-0.0877,0.045,-0.0588,0.0751,-0.0639,0.032,-0.0083,0.0568,-0.0569,0.0325,-0.0047,0.0092,-0.0139,0.0061,-0.0044,0.0054,-0.0056,0.007,-0.004,0.0033,-0.0077,0.0009,-0.0079,0.0041,-0.004,0.0088,0.0006,0.0086,-0.0022,0.0062,-0.008,0.0019,-0.1067,0.0591,0.0131,0.1148,-0.0737,0.0106,-0.0683,-0.0083,-0.0129,0.02,0.0062,0.0214,0.0031,0.011,-0.0033,0.0061,-0.0123,-0.0003,-0.0083,0.0033,-0.004,0.0034,-0.0012,0.0046,-0.0011,0.0062,-0.0037,0.0021,-0.0094,0.0033,-0.0019,0.0111,-0.0082,0.0034,-0.0041,0.0049,-0.0027,0.0005,-0.0032,0.0031,-0.0018,0.0023,-0.0018,0.0005,-0.0013,0.0018,-0.0008,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0014,-0.0007,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (27)
[0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0005,0,0.0005,0,0.0004,-0.0005,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0004,0.0004,0,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0011,-0.0011,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.001,-0.001,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0011,-0.0013,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0011,-0.0011,0.0003,-0.0011,0.0018,-0.001,0.0009,-0.0017,0.0011,-0.0018,0.001,-0.0007,0.0013,-0.0016,0.001,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0015,-0.0015,0.0004,-0.0014,0.002,-0.0027,0.0007,-0.0348,0.0256,-0.0186,0.0643,-0.0678,0.0208,-0.0055,0.0545,-0.0817,0.0564,-0.0782,0.0034,-0.0092,0.0312,-0.0269,0.0146,-0.0111,0.0104,-0.0011,0.0165,-0.0063,0.0099,-0.0086,0.0194,-0.013,0.002,-0.0028,0.0042,-0.0094,0.0043,-0.0093,0.0074,-0.0085,0.0056,-0.0047,0.0071,-0.0038,0.0082,-0.0046,0.0055,-0.0017,0.004,-0.007,0.0063,-0.0096,0.0052,-0.0071,0.0035,-0.0042,0.0057,-0.0026,0.0041,-0.0041,0.0032,-0.0061,0.0031,-0.0062,0.0021,-0.0046,0.0036,-0.0027,0.0018,-0.0027,0.0017,0,0.0019,-0.0016,0.002,-0.0018,0.0015,-0.0022,0.0009,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0014,-0.0002,0.0013,-0.0003,0.0013,-0.0011,0.0001,0,0.0008,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0005,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0004,0,0.0005,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0004,0,0.0002,-0.0005,0,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,0,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0006,0,0.0007,0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0004,0.0002,0.0004,-0.0923,0.0684,-0.0468,0.0472,-0.014,0.0379,-0.0132,0.024,-0.0283,0.0144,-0.0383,0.0182,-0.1391,0.0243,-0.048,0.0734,-0.0134,0.0358,-0.0098,0.0106,-0.0751,0.0235,-0.0564,0.0276,-0.0102,0.0563,-0.0035,0.0298,-0.0072,0.021,-0.0304,0.0142,-0.1654,0.1507,-0.1234,0.2446,-0.3069,0.151,-0.0964,0.0905,-0.2221,0.1582,-0.1997,0.2137,-0.2216,0.0912,-0.034,0.0507,-0.0011,0.0506,-0.0488,-0.0019,-0.008,0.0255,0.0006,0.0309,-0.0027,0.0228,-0.0052,0.0078,-0.0048,0.0054,-0.0083,0.0045,-0.0154,-0.0041,-0.011,0.0147,-0.0103,0.0112,-0.0125,0.0022,0.0004,0.0037,-0.0035,0.0029,-0.0027,-0.0003,-0.0018,0.0022,-0.0011,0.0017,-0.0014,0.0016,-0.0023,0,-0.0022,0.0009,-0.0013,0.0019,-0.0024,0.0009,-0.0009,0.0008,0.0002,0.0014,-0.0002,0.001,-0.0002,0.0015,-0.0003,0.0006,0.0004,0.0012,-0.0001,0.0016,-0.0001,0.0015,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0019,0.0009,-0.0022,0.0024,-0.0012,0.0005,-0.0005,0.001,-0.0014,0.0018,-0.0011,0.0004,-0.0012,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (28)
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0001,0,0,0.0002,0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0004,0.0003,0.0004,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0006,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,0,0.0004,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0004,0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0004,0.0003,0.0005,0,0.0004,-0.0005,0,-0.0009,-0.0005,-0.0009,-0.0001,-0.0001,0.0061,-0.0976,0.0082,-0.0358,0.0484,-0.144,0.1151,-0.1359,0.1384,-0.0978,0.148,-0.135,0.1522,-0.0762,0.0133,-0.0585,0.0409,-0.0845,0.0332,-0.0697,0.0088,-0.0206,0.0311,-0.0015,0.0363,0.0284,0.0558,0.0077,0.0282,-0.0047,0.0117,-0.007,-0.0019,-0.0195,-0.0028,-0.0262,-0.0197,-0.0226,-0.0061,-0.0095,-0.001,-0.0067,-0.0022,-0.0018,0.009,0.0066,0.0134,0.0048,0.0125,-0.0016,0.0061,-0.0018,0.0026,-0.0022,0.0024,-0.0043,0.0015,-0.0028,-0.0002,-0.0026,-0.0001,-0.0028,0,-0.0012,0.0025,0.0017,0.0032,0.0017,0.0031,0.0011,0.0022,0.0007,0.0013,0.0002,0.001,-0.0012,0.0003,-0.0012,0.0004,-0.002,-0.0005,-0.0021,0,-0.0005,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0009,0,-0.001,-0.0001,-0.001,-0.0004,-0.0014,0.0002,-0.0022,0.0008,-0.0013,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0002,-0.0011,-0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0006,0.0003,0.0009,0.0004,0.0008,0,0.0013,-0.0001,0.0011,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0004,0,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0009,-0.0004,0.0002,-0.0009,0,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0007,0,-0.0007,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0,-0.0004,0,0,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (29)
[0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,0,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0004,0,0.0006,-0.0007,0,-0.0008,-0.0001,0,0.0011,0.0002,0.0011,-0.0008,0.0002,-0.001,-0.0008,-0.0008,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0004,0.0002,0.0007,-0.001,0.0007,-0.001,-0.0001,-0.0007,0.0011,0.0004,0.0013,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0007,-0.0004,-0.0006,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0005,0.0005,0.0011,-0.0018,0.0009,-0.0015,-0.0004,-0.0015,0.0013,0.0014,0.0019,0.0001,0.0016,-0.0014,0.0001,-0.0017,-0.0005,-0.0005,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0011,-0.0001,-0.0009,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.001,-0.0004,-0.0009,0.0026,-0.0004,0.0027,-0.0021,-0.0005,-0.0009,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.001,0.0007,0.0014,-0.0033,0.0006,-0.0013,0.0002,0.0002,0.0025,-0.0002,0.0007,0,0.0008,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0012,0,-0.0009,0.0004,0.0003,0.0005,0.0001,0.0007,-0.0034,0.0017,-0.0034,0.0001,-0.0016,0.0021,0.0002,0.0021,-0.0005,0.0015,-0.0007,-0.0004,-0.001,-0.0006,-0.0006,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0008,0.0005,0.0005,0.0012,-0.0002,0.001,-0.0006,-0.0002,-0.0008,-0.0004,-0.0006,0.0009,0.0005,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0007,0.0005,0.0007,0.0005,0.0025,-0.0054,0.002,-0.0027,-0.001,-0.0012,0.0042,0.0002,0.0031,-0.0027,0.0002,-0.0027,0.0002,0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0004,0.0004,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0011,-0.0002,-0.001,0.0001,0,0.0009,0.0003,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0009,-0.0005,-0.0008,0.0005,0.0005,0.0013,0.0007,0.0012,-0.0022,0.0006,-0.0018,-0.0002,-0.0001,0.0189,-0.1872,0.1793,-0.062,0.0697,-0.0005,0.0829,-0.0345,0.0207,-0.0295,0.1311,-0.1583,0.1889,-0.2324,0.1891,-0.2782,0.2004,-0.1396,0.1017,-0.1451,0.1193,-0.0633,0.0947,-0.0544,0.0815,-0.0184,0.1208,-0.0405,0.0192,-0.0081,0.0242,-0.0104,0.0168,-0.0029,0.0101,-0.0048,0.0127,-0.0073,0.0035,-0.0103,-0.0007,-0.0126,-0.0005,-0.0098,0.0011,-0.0111,0.0015,-0.0118,0.0181,-0.035,0.0185,-0.0052,0.0095,-0.0011,0.0059,-0.0035,0.0003,-0.0601,0.0284,-0.0331,0.0278,-0.004,0.0152,-0.0002,0.0077,-0.0037,0.0023,-0.0072,-0.0013,-0.004,-0.002,-0.0049,-0.0021,-0.0038,0.0007,-0.0042,0.0056,-0.0007,0.0083,-0.0052,0.0093,0.0003,0.0099,-0.0003,0.0042,-0.0009,0.003,-0.0023,0.0014,-0.0032,-0.0006,-0.004,-0.0014,-0.0032,-0.0007,-0.0019,0.0005,-0.0002,0.0011,-0.0002,0.0021,-0.0001,0.0033,0.0013,0.0028,0.0005,0.0027,-0.0002,0.0017,-0.0008,0.0006,-0.0016,-0.0009,-0.0022,-0.0011,-0.0016,-0.0002,-0.0001,0.0011,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.001,-0.001,0.002,-0.0016,0.0011,-0.0016,0.0009,-0.0008,0.0016,-0.0018,0.0015,-0.002,0.0021,-0.0026,0.0014,-0.0033,0.0015,-0.0042,0.0023,-0.0021,0.0025,-0.0009,0.0018,-0.0013,0.0015,-0.0017,0.0027,-0.0015,0.0025,-0.0031,0.0027,-0.0016,0.0015,-0.001,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0007,0.001,-0.002,0.0014,-0.0012,0.001,-0.001,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0014,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (30)
[0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0001,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0012,0.0001,-0.0013,0.0003,-0.0006,0.001,0,0.0016,-0.001,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.004,0.0028,-0.0059,0.0033,-0.0043,0.0053,-0.0072,0.0038,-0.0006,0.0069,-0.0058,0.004,-0.0054,-0.0017,-0.0016,0.0024,0,0.0029,-0.0005,0.0021,-0.0028,0.002,-0.0029,0.0008,0.0002,0.0022,-0.0008,0.0023,-0.0014,-0.0002,-0.0012,-0.0001,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0016,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0028,0.0019,-0.0026,0.0014,-0.0014,0.0007,-0.0006,0.0019,-0.0017,0.0012,-0.0011,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.001,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0012,0.0007,-0.0002,0.001,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.001,0,-0.0008,0.0005,0,0.0009,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0002,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0011,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0024,0.002,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0012,-0.0015,0.0013,-0.0011,0.0004,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0012,-0.001,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0021,-0.0005,0.002,-0.0009,0.0007,-0.0013,0.001,-0.0018,0.0018,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0022,0.0018,-0.0029,0.0014,-0.0036,0.005,-0.0049,0.0053,-0.0051,0.0029,-0.0046,0.0089,-0.0051,0.0076,-0.0082,0.0063,-0.0012,0.0049,-0.003,0.0019,-0.0038,0.0014,-0.0034,0.0075,-0.0044,0.0071,-0.0035,0.0029,-0.0065,0.0116,-0.0043,0.0015,-0.0087,0.0092,-0.0027,0.0035,-0.0023,0.0035,-0.0018,0.0015,-0.0015,0.0002,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0011,0,0.001,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0008,-0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0009,0.0003,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0004,-0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0014,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0015,0.0012,-0.0036,0.0023,-0.0032,0.0048,-0.0027,0.0027,-0.0024,0.0044,-0.0044,0.006,-0.0062,0.005,-0.0045,0.0036,-0.0043,0.0045,-0.0043,0.002,-0.0033,0.0016,-0.0025,0.0021,-0.0029,0.003,-0.0021,0.0031,-0.0022,0.0018,-0.0013,0.0019,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0004,0,-0.0005,-0.0002,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0006,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0.0009,-0.1099,0.0592,-0.0954,0.0466,-0.1128,0.1219,-0.0195,0.0875,0.019,0.0649,-0.0605,0.083,-0.1658,-0.0207,-0.1452,0.0741,-0.1207,0.09,-0.0628,0.1102,-0.0404,0.1483,-0.1848,0.0967,-0.0787,0.1198,-0.1718,0.0886,-0.0846,0.1142,-0.1159,0.1658,-0.1376,0.1835,-0.1689,0.1327,-0.0666,0.1507,-0.0796,0.1054,-0.0957,0.0388,-0.0384,0.0242,-0.0264,0.0231,-0.0519,0.0256,-0.0256,0.0174,-0.0007,0.0167,-0.0112,0.0107,-0.0087,0.0004,-0.004,0.0039,-0.0054,0.0014,-0.0061,-0.0011,-0.0063,0.0002,-0.0038,0.002,-0.0027,0.0025,-0.001,0.0031,0,0.0038,0.0009,0.0027,0.0007,0.0023,-0.0012,0.0014,-0.0009,0.0014,-0.0017,0.0003,-0.0025,0.0012,-0.0018,0.0002,-0.0029,0,-0.0047,0.0015,-0.0011,0.0021,-0.0017,0.0023,-0.0014,0.0019,-0.0006,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0016,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0016,0.0012,-0.0019,0.0003,-0.0015,0.0014,-0.002,0.0018,-0.0029,0.0015,-0.0028,0.0067,-0.0038,0.0044,-0.0029,0.0033,-0.0027,0.0023,-0.0015,0.0031,-0.003,0.0023,-0.0015,0.0025,-0.0037,0.0016,-0.0024,0.0015,-0.0022,0.0025,-0.0022,0.0018,-0.0014,0.0016,-0.0019,0.0026,-0.0015,0.0011,-0.0021,0.0025,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0013,0.0007,-0.0011,0.0016,-0.0018,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.001,0.0006,0,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0012,0.0015,-0.0028,0.0028,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0018,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0012,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0008,-0.0013,0.0008,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0017,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0019,0.002,-0.0035,0.0024,-0.0021,0.0019,-0.0023,0.0039,-0.0054,0.0027,-0.0027,0.0036,-0.0036,0.0025,-0.0061,0.0043,-0.0047,0.0026,-0.0054,0.0038,-0.0035,0.0044,-0.0051,0.0035,-0.0037,0.0043,-0.0036,0.0019,-0.0011,0.0018,-0.0006,0.0018,-0.0012,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0009,0,-0.0001,0.0013,-0.0008,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (31)
[-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0007,0,0.0006,-0.0005,0,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0022,0.003,-0.0019,0.0021,-0.0018,0.0011,-0.0014,0.0003,0.0003,0.0009,0.0001,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0007,0,-0.0002,0.0004,-0.0015,0.0011,-0.0012,0.0003,-0.0003,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0011,0.0004,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0019,0.001,-0.0021,0.0008,-0.0015,0.0011,-0.0016,0.001,-0.0004,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0016,0.0005,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0005,-0.0002,0.0052,-0.0006,0.0064,-0.0066,-0.0006,-0.007,-0.0025,-0.0023,0.0016,0.0008,0.0022,0.0004,0.0017,0.0009,0.002,0.0001,0.0014,-0.0018,0.0016,-0.0013,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.001,0,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0007,0,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0011,0.0005,-0.0014,0.0016,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0013,-0.0617,0.0119,-0.0256,0.0128,-0.1279,0.0518,-0.3871,0.2123,-0.1117,0.2934,-0.1462,0.1527,-0.1067,0.0679,-0.0558,0.0668,-0.0467,0.0511,-0.0519,0.025,-0.0925,0.0542,-0.074,0.0308,-0.0337,0.0196,-0.0295,0.04,0.0019,0.0428,-0.004,0.0025,-0.0052,0.0182,0.0105,0.0192,0.0003,0.0116,-0.014,0.0016,-0.0154,0.001,-0.0046,0.0062,-0.0099,0.0094,-0.0072,0.0018,-0.0073,0.0017,-0.0002,0.0018,-0.0005,0.0017,-0.0011,0.0001,-0.0009,0.0014,-0.0002,0.0019,-0.0007,0.002,0.0002,0.0016,-0.0001,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.0033,0.0039,-0.0463,0.0163,-0.0344,0.0509,-0.0101,0.0311,-0.0259,-0.0076,-0.0159,0,-0.0015,0.0097,0.0033,0.0076,-0.0021,0.0035,-0.001,0.002,-0.0012,0.002,-0.003,-0.0013,-0.0027,-0.0001,-0.0001,0.001,0,0.0009,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.002,0.0009,-0.0025,0.0042,-0.007,0.0022,-0.017,0.0144,0.0088,0.0352,-0.0221,0.0209,-0.0261,-0.0177,-0.0176,0.0107,0.0002,0.0144,0.0012,0.0051,-0.0004,0.0022,-0.0005,0.0011,-0.003,0.0009,-0.0033,-0.0002,-0.0004,0.0013,0.0001,0.0011,0.0001,0.0012,0,0.0011,-0.0016,0.0008,-0.0012,0,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0005,0.0001,0.0007,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0008,0,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0014,0.0008,-0.0009,0.0015,-0.001,0.0007,-0.001,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0012,-0.0005,0.0013,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (32)
[0,0.0009,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0013,0.0012,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0013,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.001,-0.0012,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0013,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0016,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0012,-0.001,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.0007,0.0013,-0.0013,0.0016,-0.001,0.0015,-0.0004,0.0014,-0.0011,0.0016,-0.0014,0.001,-0.001,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0017,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0017,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0018,0.0018,-0.0011,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0016,-0.0011,0.0015,-0.0031,0.0011,-0.0015,0.0022,-0.002,0.003,-0.003,0.0023,-0.0024,0.0024,-0.0028,0.0024,-0.0033,0.0032,-0.0017,0.0024,-0.0026,0.0021,-0.0017,0.0026,-0.0012,0.0021,-0.0017,0.002,-0.0032,0.0022,-0.0029,0.0033,-0.0028,0.0024,-0.0019,0.0023,-0.0035,0.0038,-0.0026,0.0009,-0.0014,0.0018,-0.0031,0.0021,-0.0016,0.0029,-0.0023,0.0033,-0.0031,0.0032,-0.0035,0.0016,-0.0034,0.0025,-0.002,0.0026,-0.0045,0.0042,-0.0039,0.003,-0.004,0.0025,-0.0033,0.0022,-0.0051,0.0032,-0.0043,0.005,-0.0036,0.0028,-0.0058,0.0045,-0.0034,0.0028,-0.0018,0.0029,-0.003,0.0034,-0.003,0.0028,-0.0021,0.0036,-0.0034,0.0016,-0.003,0.0053,-0.0023,0.0021,-0.0013,0.0041,-0.0031,0.0028,-0.0029,0.0037,-0.0042,0.0044,-0.0032,0.0029,-0.0025,0.0027,-0.0022,0.0031,-0.0033,0.0048,-0.0032,0.0029,-0.0052,0.0034,-0.0027,0.0035,-0.0032,0.003,-0.0029,0.0034,-0.0038,0.0016,-0.0033,0.0028,-0.0045,0.0048,-0.0021,0.0043,-0.0043,0.0048,-0.0019,0.0033,-0.0029,0.0038,-0.0046,0.0029,-0.0032,0.0016,-0.0018,0.0029,-0.0025,0.0028,-0.0014,0.0024,-0.0025,0.0023,-0.002,0.003,-0.0019,0.0026,-0.002,0.0019,-0.002,0.002,-0.0018,0.0013,-0.001,0.0014,-0.002,0.0016,-0.0011,0.0018,-0.0007,0.0015,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0015,0.0011,-0.0015,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.001,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0005,0,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0009,-0.001,0.0007,0.0001,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0016,0.0007,-0.0007,0.0012,-0.0012,0.001,-0.001,0.0013,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0011,0.0001,-0.0012,0.0007,-0.0017,0.0006,-0.0017,0.0001,-0.0004,0.0026,-0.0009,0.0013,-0.0014,0.0003,-0.0011,0.0015,-0.0011,0.0015,-0.0015,0.0003,-0.0008,0.002,-0.0019,0.0004,-0.0012,0.0022,-0.0008,0.0024,-0.0019,0.0011,-0.0018,0.0021,-0.0021,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.0018,-0.0042,0.0031,-0.0023,0.0027,-0.0029,0.0022,-0.0014,0.003,-0.0014,0.0014,-0.0031,0.0021,-0.0052,0.0027,-0.005,0.0049,-0.0029,0.0034,-0.0021,0.0024,-0.0023,0.004,-0.0025,0.0009,-0.0023,0.0036,-0.0045,0.0027,-0.0024,0.0012,-0.0017,0.0027,-0.0013,0.0028,-0.0012,0.001,-0.0037,0.0033,-0.0027,0.0015,-0.0016,0.0035,-0.0031,0.0051,-0.0017,0.0055,-0.0045,0.0005,-0.0034,0.0027,-0.0028,0.0052,-0.0056,-0.0005,-0.0025,0.0049,-0.0034,0.0056,-0.0062,0.0041,-0.0062,0.0056,-0.0041,0.007,-0.0058,0.0008,0.0001,0.0031,-0.0036,0.0024,-0.0042,0.0012,0.0002,0.0049,-0.0056,0.0033,-0.0018,0.0039,-0.0039,0.0027,-0.0041,0.0037,-0.0029,0.0015,-0.0007,0.0035,-0.0023,0.0032,-0.0021,0.0018,-0.0018,0.0013,-0.002,0.0025,-0.0008,0.0017,-0.0034,0.0023,-0.0032,0.0031,-0.0031,0.0034,-0.0046,-0.0009,-0.0008,0.0024,-0.0021,0.0027,-0.0018,0.0024,-0.0004,0.0034,-0.0031,0.0013,-0.0043,0.0043,-0.0029,0.0065,-0.0033,0.002,-0.0058,0.0021,-0.002,0.0058,-0.0042,0.0023,-0.0056,0.0026,-0.0025,0.008,-0.0025,0.0084,-0.005,0,-0.0049,0.0053,-0.0014,0.0049,-0.0037,0.0008,-0.0042,0.0042,-0.0045,0.0068,-0.0067,0.0001,-0.0062,0.0062,-0.0024,0.0058,-0.0079,0.0039,-0.002,0.0044,-0.0027,0.0025,-0.0016,0.0042,-0.0037,0.0014,-0.0012,0.002,-0.0031,0.0025,-0.0018,0.0027,-0.0037,-0.0003,-0.0031,0.0043,-0.0025,0.0022,-0.0029,0.0005,-0.0007,0.0017,-0.0025,0.0013,-0.0005,0.0029,-0.0026,0.0036,-0.0457,0.0311,-0.0369,0.0134,-0.0419,0.0403,-0.0125,0.0236,-0.11,0.1884,-0.0493,0.1916,-0.0691,0.1216,-0.1903,0.1262,-0.1553,0.048,-0.1411,0.1513,-0.1065,0.2024,-0.0839,0.0732,-0.1215,0.067,-0.1304,0.1855,-0.0995,0.1928,-0.1475,0.1567,-0.0984,0.0728,-0.0601,0.0233,-0.0131,0.0279,-0.0119,0.0141,-0.0106,0.0127,-0.0257,-0.0083,-0.0112,0.0029,-0.003,0.006,0,0.0092,0.0001,0.0072,0,0.0044,0.0004,0.0047,-0.0009,0.0016,-0.0029,0.0009,-0.0031,0.0063,-0.0112,0.0077,-0.0298,0.0067,-0.0271,0.0331,-0.0395,0.0115,-0.0186,0.0446,-0.0193,0.0251,-0.0064,0.0066,-0.0042,0.0079,-0.0118,0.0068,-0.0053,0.0139,-0.0077,0.0138,-0.0146,0.0094,-0.0114,0.0067,-0.0117,0.0057,-0.0052,0.0046,-0.0066,0.0041,-0.0032,0.0031,-0.0019,0.0044,-0.0027,0.0051,-0.0028,0.0029,-0.004,0.0014,-0.0038,0.0023,-0.0016,0.0025,-0.0009,0.0017,-0.0024,0.0021,-0.0018,0.001,-0.0019,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0001,-0.0003,0.0004,0,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0015,-0.0022,0.002,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0003,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (33)
[-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0006,0,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0009,-0.0006,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0005,-0.0012,0.001,-0.0019,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.002,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.0014,0.0019,-0.0027,0.0006,-0.002,0.0006,-0.0025,0.0019,-0.002,0.0023,-0.0003,0.0017,-0.0011,0.0013,-0.0021,-0.0002,-0.0013,0.0006,-0.001,0.001,0.0004,0.0014,-0.0004,0.0012,-0.0003,0.001,-0.0008,0.0012,-0.0013,0.0008,-0.0016,-0.0001,-0.0307,0.0143,-0.0402,0.0218,-0.0186,0.022,-0.0147,0.0217,-0.0094,0.0352,-0.0245,0.0151,-0.0173,0.0104,-0.0773,0.007,-0.0789,0.0282,0.0034,0.0618,-0.1835,0.2523,-0.0718,0.2099,-0.2177,0.0984,-0.1654,0.104,-0.0565,0.009,-0.0599,0.0155,-0.0329,0.0344,-0.0044,0.0295,-0.0035,0.0385,0.0027,0.0407,-0.0043,0.0196,-0.0059,0.0113,-0.0081,0.0235,-0.0065,0.0188,-0.0084,0.0171,-0.0095,0.0128,-0.0175,0.0111,-0.0126,0.0242,-0.0214,0.0025,-0.0098,0.0056,-0.0099,0.003,-0.0068,0.0045,-0.0089,0.0034,-0.0079,0.0059,-0.0084,0.0094,-0.0101,0.0106,-0.0131,0.0175,-0.0119,0.012,-0.0094,0.0129,-0.0161,0.0165,-0.026,0.0186,-0.0232,0.0102,-0.0208,0.0118,-0.0242,0.0439,-0.024,0.0314,-0.0157,0.0118,-0.0199,0.0248,-0.0149,0.0122,-0.0092,0.0158,-0.0092,0.0116,-0.0047,0.0125,-0.0053,0.0064,-0.0074,0.003,-0.0146,0.0033,-0.0086,0.0051,-0.0154,0.0054,-0.0092,0.0033,-0.0076,0.0047,-0.0037,0.0096,-0.0062,0.0061,-0.007,0.0083,-0.0043,0.0054,-0.0027,0.0022,-0.0019,0.0056,-0.0021,0.0038,-0.0033,0.0076,-0.004,0.0038,-0.0055,0.0023,-0.0057,0.0051,-0.0039,0.0046,-0.0052,0.0018,-0.0044,0.0064,-0.005,0.0056,-0.005,0.003,-0.0027,0.0046,-0.0045,0.0029,-0.0092,0.0082,-0.0073,0.0062,-0.0033,0.0023,-0.0042,0.0048,-0.0055,0.0024,-0.002,0.0025,-0.0037,0.0022,-0.0018,0.0037,-0.0018,0.0024,-0.0015,0.0018,-0.0013,0.0006,-0.0016,0.0026,-0.0014,0.0016,-0.0006,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.0015,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0006,0.0008,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,0,0.0002,0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0008,-0.0002,0.0008,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (34)
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم