مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود 813 افکت صدای تلفن

صداهای مربوط به خانه

آشپزخانه

حمام

دکمه و کلید

ساعت

در و پنجره

لوازم برقی

سایر اشیاء

تلفن

توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0247,0.0268,-0.0833,0.1008,-0.0087,0.0075,-0.0032,0.0031,-0.002,0.0014,-0.0008,0.0012,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.1038,0.0935,-0.0215,0.0167,-0.0055,0.0038,-0.0025,0.0011,-0.002,0.0014,-0.0161,0.042,-0.003,0.0017,-0.0004,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0512,0.0459,-0.0058,0.0064,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0013,-0.0018,0.0019,-0.0109,0.016,-0.0013,0.0014,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0526,0.0479,-0.0085,0.0066,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0013,-0.0018,0.0019,-0.0109,0.0165,-0.0013,0.0014,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0133,0.0121,-0.0057,0.0076,-0.0015,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.001,0.0011,-0.004,0.0052,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0196,0.0209,-0.0141,0.0189,-0.0008,0.0005,-0.002,0.002,-0.0069,0.0078,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.026,0.0258,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.001,-0.0002,0.0001,-0.0011,0.001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0137,0.0124,-0.0009,0.0014,-0.0005,0.0004,-0.0026,0.0019,-0.0014,0.0015,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0033,-0.0061,0.0073,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0021,0.0027,-0.0089,0.0086,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0171,0.0128,-0.0063,0.0062,-0.0012,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0093,0.0091,-0.0033,0.0034,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0389,0.045,-0.006,0.0108,-0.0016,0.001,-0.0005,0.0002,-0.0041,0.0045,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:13
Phone receiver off cradle, then 10X buttons hit - number dialled
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۰۱ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.001,0,-0.0047,0.0041,-0.0035,0.0026,-0.0045,0.006,-0.0028,0.0046,-0.0031,0.0058,-0.002,0.005,-0.0034,0.003,-0.0033,0.0022,-0.0058,0.0023,-0.0053,0.0045,-0.0052,0.0045,-0.004,0.0031,-0.0038,0.0033,-0.0051,0.0032,-0.0035,0.0029,-0.0032,0.0025,-0.0034,0.0036,-0.002,0.0036,-0.0004,0.0012,-0.0001,0.0014,-0.0012,0.0022,-0.0021,0.0027,-0.0014,0.0016,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0014,0.0008,-0.0014,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0014,0.0008,-0.0037,0.0033,-0.0038,0.0041,-0.0058,0.0043,-0.0039,0.0036,-0.0007,0.001,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0012,0.0008,-0.0012,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0014,0.0008,-0.0007,0.0011,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0012,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0012,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0014,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.1909,0.1187,-0.0815,0.0606,-0.0148,0.0141,-0.0126,0.0131,-0.0086,0.0111,-0.0043,0.008,-0.0046,0.0018,-0.0044,0.0016,-0.0027,0.0018,-0.0012,0.0018,-0.0007,0.0018,-0.001,0.0016,-0.0015,0.0016,-0.001,0.0012,-0.0004,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0012,0.0017,-0.001,0.0017,-0.0026,0.0018,-0.0019,0.0012,-0.0009,0.0013,-0.0025,0.0023,-0.0014,0.0017,-0.0019,0.0025,-0.0018,0.0014,-0.0013,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0012,0.0008,-0.0013,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0009,-0.0021,0.0019,-0.002,0.0017,-0.0012,0.0017,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0012,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0009,0.0012,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0002,0,0.0005,0,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0018,0.0016,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0012,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0002,0.0003,-0.0013,0.0015,-0.0019,0.0015,-0.0006,0.0008,-0.0051,0.0042,-0.0013,0.0013,-0.0006,0.0008,-0.0022,0.0012,-0.004,0.003,-0.0013,0.0021,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0638,0.0629,-0.0216,0.0286,-0.004,0.0059,-0.0069,0.0073,-0.0068,0.0089,-0.0076,0.0064,-0.0028,0.0023,-0.0036,0.0058,-0.001,0.0039,-0.0021,0.0003,-0.0019,0,-0.0013,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0007,0,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Cell phone or mobile antenna wiggles
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۹ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0746,0.0748,-0.079,0.0781,-0.0803,0.0793,-0.0808,0.0795,-0.0792,0.0793,0,0,0,0,-0.079,0.0797,-0.0805,0.0809,-0.0802,0.0805,-0.0816,0.0803,-0.082,0.0805,-0.0791,0.0816,0,0,0,0,-0.0788,0.0778,-0.0798,0.0794,-0.0792,0.0795,-0.0788,0.0793,-0.0796,0.0791,-0.0664,0.0673,0,0,0,0,-0.0798,0.0779,-0.0794,0.0792,-0.0797,0.0802,-0.0793,0.0784,-0.079,0.0786,-0.041,0.0384,0,0,0,0,-0.0764,0.0765,-0.0769,0.0764,-0.0771,0.0768,-0.0764,0.0764,-0.077,0.0768,-0.0762,0.0762,-0.0774,0.0772,-0.0763,0.0763,-0.0762,0.0768,-0.0772,0.0768,-0.0763,0.0765,-0.0769,0.0762,-0.0771,0.0769,-0.0766,0.0762,-0.0038,0.0006,0,0,0,0,-0.0765,0.0765,-0.0768,0.0766,-0.0767,0.0761,-0.0773,0.0772,-0.0764,0.0762,-0.0771,0.0769,-0.0762,0.0766,-0.077,0.0768,-0.0768,0.0767,-0.0767,0.0766,-0.0769,0.0764,-0.0767,0.0766,-0.0769,0.0764,-0.0771,0.077,-0.0756,0.075,0,0,0,0,-0.0757,0.076,-0.0765,0.0762,-0.0771,0.0769,-0.0766,0.0764,-0.0771,0.077,-0.0766,0.0765,-0.0771,0.077,-0.0763,0.0767,-0.0766,0.0763,-0.0768,0.0767,-0.077,0.0762,-0.0766,0.0763,-0.0771,0.077,-0.0766,0.076,-0.0764,0.077,0,0,0,0,-0.0762,0.0748,-0.0771,0.077,-0.0763,0.0762,-0.0766,0.0771,0,0,0,0,0,0,-0.0775,0.0772,-0.078,0.0776,-0.0776,0.0779,-0.0781,0.0775,-0.077,0.0779,0,0,0,0,-0.0749,0.0748,-0.0798,0.0792,-0.0785,0.0802,-0.0797,0.0799,-0.0793,0.0786,-0.0762,0.0784,0,0,0,0,-0.0763,0.0753,-0.0775,0.078,-0.0779,0.0772,-0.0777,0.077,-0.0776,0.0778,-0.0701,0.0715,0,0,0,0,-0.0764,0.076,-0.0761,0.0767,-0.077,0.0765,-0.0767,0.0768,-0.0771,0.0765,-0.0453,0.0431,0,0,0,0,-0.076,0.0759,-0.0755,0.0759,-0.0757,0.0757,-0.0759,0.0756,-0.0755,0.0756,-0.0017,0.0013,0,0,0,0,-0.0749,0.0747,-0.0748,0.0746,-0.0751,0.0744,-0.0752,0.0744,-0.0744,0.0749,-0.0747,0.075,-0.0749,0.0745,-0.0749,0.0748,-0.0749,0.0747,-0.075,0.0744,-0.0751,0.0743,-0.0748,0.0747,-0.0748,0.075,-0.0745,0.0748,-0.0418,0.0407,0,0,0,0,-0.0761,0.076,-0.0756,0.0755,-0.0756,0.0757,-0.076,0.0757,-0.0757,0.0758,-0.076,0.0761,-0.0757,0.0742,0,0,0,0,-0.0743,0.0748,-0.0748,0.0747,-0.0751,0.0744,-0.0751,0.0744,-0.0747,0.0747,-0.0746,0.0751,-0.0752,0.075,-0.075,0.0748,-0.0748,0.0749,-0.0748,0.0746,-0.0749,0.0748,-0.075,0.0747,-0.0749,0.0752,-0.075,0.0752,-0.0749,0.0747,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.071,0.0684,-0.0774,0.0766,-0.0784,0.0795,-0.0793,0.0793,-0.0796,0.0797,-0.0222,0.0268,0,0,0,0,-0.0807,0.081,-0.0803,0.0806,-0.0812,0.0804,-0.0818,0.0804,-0.0818,0.0812,0,0,0,0,0,0,-0.0809,0.0804,-0.0807,0.0795,-0.0801,0.08,-0.0807,0.0804,-0.0793,0.0792,0,0,0,0,-0.0793,0.076,-0.0802,0.0791,-0.0787,0.0798,-0.0799,0.0791,-0.0791,0.0796,-0.0777,0.0771,0,0,0,0,-0.0762,0.0765,-0.0768,0.0762,-0.0767,0.0768,-0.0771,0.0763,-0.0769,0.0771,-0.0764,0.0767,-0.077,0.0772,-0.0765,0.0764,-0.0768,0.0766,-0.0771,0.0765,-0.0766,0.0766,-0.0769,0.0764,-0.0767,0.0769,-0.077,0.0763,-0.0763,0.077,0,0,0,0,-0.0758,0.0751,-0.077,0.0769,-0.0768,0.0763,-0.0771,0.0772,-0.0766,0.0764,-0.0769,0.0768,-0.0768,0.0767,-0.0768,0.077,-0.0767,0.0766,-0.0764,0.0762,-0.0771,0.0768,-0.0768,0.0761,-0.0771,0.0765,-0.0772,0.0774,-0.0763,0.0765,0,0,0,0,0,0.0042,-0.0768,0.0761,-0.0768,0.077,-0.0768,0.0767,-0.0771,0.0773,-0.0766,0.0764,-0.0768,0.0765,-0.0769,0.0765,-0.0768,0.0763,-0.077,0.0772,-0.077,0.076,-0.0769,0.077,-0.0769,0.0762,-0.0772,0.0766,-0.0768,0.0771,0,0,0,0,0,0,-0.0773,0.0759,-0.0787,0.0765,-0.077,0.0768,-0.06,0.0577,0,0,0,0,-0.0774,0.0773,-0.0779,0.078,-0.0778,0.0776,-0.077,0.078,-0.0767,0.0773,-0.0312,0.0308,0,0,0,0,-0.0802,0.0781,-0.0793,0.0798,-0.0787,0.0797,-0.0799,0.079,-0.0782,0.0796,0,0,0,0,0,0,-0.0778,0.0775,-0.0779,0.0776,-0.078,0.0778,-0.0779,0.0775,-0.0772,0.0777,0,0,0,0,-0.0739,0.0749,-0.0769,0.0769,-0.0766,0.0767,-0.0766,0.0766,-0.0768,0.0763,-0.0757,0.0765,0,0,0,0,-0.0762,0.0757,-0.0758,0.0757,-0.076,0.0757,-0.0757,0.0757,-0.0758,0.0756,-0.0688,0.0693,0,0,0,0,-0.0749,0.0742,-0.0745,0.0749,-0.0748,0.0751,-0.075,0.0749,-0.0749,0.075,-0.0751,0.0751,-0.0752,0.0746,-0.0748,0.0746,-0.0744,0.0748,-0.0746,0.0748,-0.0748,0.0746,-0.0748,0.0747,-0.0751,0.0747,-0.0751,0.0744,-0.0729,0.0736,0,0,0,0,-0.0761,0.0758,-0.0761,0.0759,-0.0759,0.0756,-0.0758,0.0758,-0.0759,0.0754,-0.0762,0.0762,-0.0763,0.0763,0,0,0,0,0,0,-0.0744,0.0748,-0.0745,0.075,-0.0746,0.0747,-0.0748,0.0746,-0.075,0.0744,-0.0752,0.0742,-0.075,0.0744,-0.0744,0.0746,-0.0745,0.0748,-0.0745,0.0747,-0.0747,0.0742,-0.0748,0.0741,-0.0749,0.0748,-0.0748,0.0742,-0.033,0.0325,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0583,0.0596,-0.075,0.0777,-0.0795,0.0791,-0.0805,0.08,-0.081,0.0802,-0.0734,0.0756,0,0,0,0,-0.0791,0.0789,-0.0805,0.0807,-0.0808,0.0805,-0.0818,0.0804,-0.0818,0.0816,-0.0602,0.0605,0,0,0,0,-0.0795,0.0785,-0.0797,0.0784,-0.079,0.0788,-0.0791,0.0788,-0.0797,0.0786,-0.0215,0.0254,0,0,0,0,-0.0806,0.0785,-0.0789,0.0791,-0.0802,0.0804,-0.0791,0.0787,-0.0796,0.0791,0,0,0,0,-0.0004,0.008,-0.0771,0.0767,-0.0767,0.0768,-0.0772,0.0767,-0.0767,0.0772,-0.0766,0.0765,-0.0767,0.0765,-0.0769,0.0762,-0.0766,0.0765,-0.0771,0.0768,-0.0763,0.0761,-0.0771,0.0767,-0.0767,0.0762,-0.0775,0.0771,-0.0765,0.0768,0,0,0,0,0,0,-0.0768,0.076,-0.0769,0.0764,-0.0768,0.0767,-0.077,0.0765,-0.0766,0.0766,-0.0769,0.0764,-0.0765,0.0766,-0.0771,0.0764,-0.0767,0.0762,-0.0775,0.0771,-0.0763,0.0761,-0.0769,0.0767,-0.0767,0.0763,-0.0769,0.0765,0,0,0,0,0,0,-0.0774,0.0763,-0.0765,0.0768,-0.0766,0.0767,-0.0766,0.0765,-0.0768,0.0761,-0.0768,0.077,-0.0774,0.0767,-0.0763,0.0767,-0.0771,0.0767,-0.0764,0.0761,-0.0772,0.0768,-0.0767,0.0765,-0.077,0.077,-0.0768,0.0765,-0.0762,0.0734,0,0,0,0,-0.0765,0.076,-0.0767,0.0764,-0.077,0.0768,-0.0772,0.0751,0,0,0,0,-0.0772,0.0774,-0.0771,0.0773,-0.077,0.0777,-0.0776,0.0777,-0.0777,0.0772,-0.0764,0.0765,0,0,0,0,-0.0806,0.0778,-0.0795,0.0791,-0.0791,0.0804,-0.0802,0.0796,-0.0796,0.0791,-0.0613,0.0636,0,0,0,0,-0.0771,0.0766,-0.0776,0.0778,-0.0772,0.0773,-0.0771,0.0779,-0.0768,0.078,-0.0309,0.0298,0,0,0,0,-0.0765,0.0767,-0.0769,0.0765,-0.0767,0.076,-0.0774,0.0769,-0.0768,0.0763,0,0,0,0,0,0,-0.0757,0.0753,-0.0758,0.0755,-0.0757,0.0756,-0.0759,0.0751,-0.0751,0.0757,0,0,0,0,-0.0697,0.0713,-0.0749,0.0744,-0.0749,0.0743,-0.0751,0.0742,-0.075,0.0745,-0.0748,0.0747,-0.0745,0.0747,-0.0749,0.0745,-0.0749,0.0747,-0.0749,0.0747,-0.0753,0.0743,-0.0751,0.0745,-0.0748,0.0747,-0.0745,0.0747,-0.0749,0.0747,0,0,0,0,0,0,-0.0757,0.0751,-0.0757,0.0755,-0.0757,0.0755,-0.0759,0.0751,-0.0756,0.0757,-0.0761,0.0759,-0.0633,0.0621,0,0,0,0,-0.0749,0.0743,-0.0749,0.0748,-0.0751,0.0743,-0.0751,0.0744,-0.0748,0.0748,-0.0744,0.075,-0.0748,0.0747,-0.075,0.0748,-0.0749,0.0748,-0.075,0.0747,-0.075,0.0744,-0.0746,0.0748,-0.0746,0.0762,-0.0749,0.075,-0.0724,0.0749,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0739,0.0719,-0.078,0.0778,-0.0785,0.0788,-0.0796,0.079,-0.0788,0.078,0,0,0,0,-0.0509,0.0436,-0.0808,0.0807,-0.0802,0.0806,-0.0811,0.0803,-0.082,0.0811,-0.0793,0.0802,0,0,0,0,-0.0789,0.0787,-0.0806,0.081,-0.0803,0.0797,-0.08,0.0804,-0.0807,0.0807,-0.0741,0.0759,0,0,0,0,-0.0784,0.0779,-0.0794,0.0794,-0.0787,0.0804,-0.0797,0.0781,-0.0793,0.079,-0.0602,0.0594,0,0,0,0,-0.0775,0.0762,-0.0763,0.0764,-0.0769,0.0766,-0.0765,0.0764,-0.0766,0.0763,-0.0768,0.0771,-0.0772,0.0763,-0.0766,0.077,-0.077,0.0761,-0.0768,0.0762,-0.0772,0.0772,-0.0764,0.0764,-0.0773,0.0767,-0.0765,0.0764,-0.073,0.0724,0,0,0,0,-0.0762,0.0757,-0.0769,0.0767,-0.0767,0.0768,-0.0769,0.0763,-0.0766,0.0768,-0.0769,0.076,-0.0769,0.0773,-0.0773,0.0762,-0.0763,0.077,-0.0773,0.0766,-0.0763,0.0763,-0.0768,0.0766,-0.0769,0.0768,-0.0767,0.0765,-0.0767,0.0762,0,0,0,0,-0.0753,0.0764,-0.0766,0.0765,-0.0764,0.0761,-0.0769,0.0772,-0.0772,0.076,-0.0765,0.077,-0.0771,0.0763,-0.0766,0.0769,-0.077,0.0762,-0.0766,0.0768,-0.0769,0.0763,-0.0765,0.0766,-0.0766,0.0764,-0.0772,0.0769,-0.076,0.0761,0,0,0,0,-0.0649,0.0751,-0.0766,0.0763,-0.077,0.0769,-0.0761,0.076,-0.0124,0.0123,0,0,0,0,-0.0776,0.077,-0.0778,0.0778,-0.078,0.0771,-0.0776,0.0778,-0.0777,0.0764,0,0,0,0,-0.0006,0.0043,-0.0794,0.0782,-0.079,0.0804,-0.0797,0.0796,-0.0793,0.079,-0.0791,0.0778,0,0,0,0,-0.0772,0.077,-0.0769,0.0779,-0.0773,0.0777,-0.0777,0.0773,-0.0774,0.0774,-0.0766,0.0758,0,0,0,0,-0.0762,0.077,-0.0771,0.0762,-0.0763,0.0762,-0.0773,0.0771,-0.0762,0.0762,-0.0606,0.0622,0,0,0,0,-0.0755,0.0753,-0.0758,0.0759,-0.0755,0.0753,-0.0756,0.0752,-0.0757,0.0755,-0.0296,0.0306,0,0,0,0,-0.0748,0.0748,-0.0745,0.075,-0.0749,0.0749,-0.075,0.0747,-0.0755,0.075,-0.0753,0.0751,-0.0753,0.0746,-0.0751,0.0748,-0.0745,0.075,-0.0748,0.0749,-0.0749,0.0747,-0.0749,0.0749,-0.0752,0.075,-0.0754,0.0743,-0.0593,0.0591,0,0,0,0,-0.0757,0.0754,-0.0756,0.0758,-0.0756,0.0755,-0.0755,0.0753,-0.0757,0.0755,-0.0759,0.0757,-0.075,0.0756,0,0,0,0,-0.0748,0.0737,-0.0745,0.0749,-0.0748,0.075,-0.0749,0.0746,-0.0748,0.0751,-0.0751,0.0749,-0.0752,0.0748,-0.0751,0.0746,-0.0747,0.0748,-0.0745,0.0748,-0.0746,0.0746,-0.0748,0.0745,-0.075,0.0745,-0.0751,0.0744,-0.0749,0.0742,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:18
Cellphone ringtone, loop
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۹ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0635,-0.0002,0.0091,-0.0329,0,-0.0821,0.0763,0,0.0271,-0.0004,0,-0.0788,0.0674,0,0.0238,-0.0027,0.0463,-0.0506,0.0875,-0.0903,0.0839,-0.1011,0.0915,-0.0946,0.0882,-0.086,0.0944,-0.0859,0.0879,-0.0912,0.0876,-0.0863,0.0504,-0.0526,0,-0.0635,0,-0.0617,0.086,0,0,-0.0477,0,-0.072,0.0765,0,0.0079,-0.0195,0.0545,-0.0465,0.0922,-0.0861,0.0855,-0.1089,0.0921,-0.0903,0.1001,-0.0776,0.086,-0.093,0.0855,-0.0856,0.0861,-0.08,0.0481,-0.052,0,-0.0822,0.0046,-0.0396,0.0849,0,0,-0.0694,0,-0.03,0.0804,0,0,-0.0436,0.0188,-0.0383,0.0663,-0.1044,0.0807,-0.1008,0.1007,-0.0846,0.0834,-0.0899,0.0947,-0.0788,0.0884,-0.0847,0.0819,-0.0853,0.0732,-0.048,0,-0.0903,0.0575,0,0.0742,0,0,-0.0755,0.0143,-0.0129,0.0723,0,0,-0.0629,0.0196,-0.0287,0.077,-0.0962,0.0767,-0.0959,0.0939,-0.0854,0.0946,-0.0792,0.0768,-0.0907,0.0964,-0.0784,0.0898,-0.0781,0.0598,-0.0854,0,-0.0902,0.0751,0,0.0348,-0.0011,0,-0.0791,0.0483,0,0.0547,0,0,-0.075,0.0214,-0.0055,0.0621,-0.1086,0.098,-0.0818,0.0969,-0.0799,0.0762,-0.0962,0.0903,-0.0791,0.0786,-0.0861,0.0887,-0.0795,0.0635,-0.07,0,-0.0684,0.0889,0,0.0061,-0.0311,0,-0.0681,0.0674,0,0.0238,-0.0017,0,-0.0725,0.0393,0,0.0723,-0.1012,0.0934,-0.0822,0.096,-0.079,0.0816,-0.0916,0.0832,-0.09,0.0899,-0.0821,0.0817,-0.0808,0.0838,-0.0734,0.0137,-0.0413,0.0975,0,0,-0.0538,0,-0.0475,0.0812,0,0.0093,-0.0204,0,-0.0646,0.0573,0,0.0476,-0.0972,0.1057,-0.0771,0.0981,-0.0802,0.0745,-0.0954,0.0932,-0.0755,0.0847,-0.084,0.084,-0.0796,0.0843,-0.0666,0.0181,-0.0066,0.0827,0,0,-0.0739,0,-0.0257,0.0784,0,0,-0.0628,0,-0.0412,0.071,0,0.0809,-0.073,0.0919,-0.0803,0.0903,-0.0891,0.0816,-0.0931,0.0779,-0.0876,0.0907,-0.0741,0.0855,-0.0775,0.076,-0.0814,0.0571,-0.0287,0.0548,0,0,-0.0794,0.021,-0.0063,0.0725,0,0,-0.0685,0.015,-0.0054,0.0724,0,0.0787,-0.0549,0.1072,-0.0624,0.0785,-0.0944,0.0722,-0.0983,0.0967,-0.0709,0.079,-0.0882,0.0887,-0.0759,0.085,-0.0738,0.0788,-0.0302,0.0379,0,0,-0.0893,0.0584,0,0.053,0,0,-0.0723,0.0359,0,0.0497,0,0.0254,-0.0541,0.0911,-0.0793,0.0811,-0.0912,0.0794,-0.0866,0.0809,-0.082,0.089,-0.0802,0.0805,-0.0838,0.0837,-0.0784,0.0729,-0.0222,0.0171,-0.0291,0,-0.0745,0.0747,0,0.0147,-0.0146,0,-0.0727,0.0563,0,0.0233,-0.0061,0.0431,-0.0554,0.0966,-0.082,0.0807,-0.0958,0.0829,-0.0881,0.0954,-0.0759,0.0852,-0.089,0.0796,-0.0804,0.0831,-0.0811,0.0589,-0.0185,0,-0.0735,0,-0.0493,0.0762,0,0,-0.0398,0,-0.0543,0.0639,0,0.0094,-0.0102,0.0618,-0.0349,0.0715,-0.1003,0.0769,-0.0989,0.0957,-0.0812,0.0787,-0.0853,0.0923,-0.0779,0.086,-0.0784,0.0767,-0.0828,0.0427,-0.0501,0,-0.0808,0.0093,-0.0201,0.0757,0,0,-0.0608,0,-0.0357,0.0672,0,0,-0.0269,0.0511,-0.0285,0.0776,-0.0916,0.0804,-0.0971,0.0822,-0.0229,0.0057,-0.0057,0.0023,-0.0066,0.0041,-0.005,0.0042,-0.0044,0.0023,-0.0033,0.0006,-0.0007,0,-0.002,0.0013,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0411,-0.0002,0.0636,0,0,-0.0882,0.0162,-0.0076,0.0765,0,0,-0.0744,0.0147,-0.0126,0.0757,0,0.045,-0.0286,0.0982,-0.0847,0.0926,-0.0877,0.077,-0.1041,0.0886,-0.0874,0.0954,-0.0802,0.0788,-0.0894,0.0909,-0.0756,0.0535,-0.0541,0.038,0,0,-0.0936,0.0611,0,0.0649,0,0,-0.081,0.0378,0,0.061,0,0.0624,-0.045,0.1077,-0.0631,0.0768,-0.1087,0.0916,-0.0917,0.0948,-0.0835,0.0764,-0.093,0.094,-0.0783,0.0777,-0.0867,0.0488,-0.0486,0.0178,-0.0232,0,-0.0855,0.0759,0,0.021,-0.0162,0,-0.077,0.0601,0,0.0279,-0.0008,0.0107,-0.051,0.092,-0.0893,0.0873,-0.0931,0.0827,-0.0974,0.0979,-0.083,0.0895,-0.0904,0.0809,-0.0909,0.0876,-0.0782,0.0629,-0.0481,0,-0.076,0,-0.0548,0.0846,0,0,-0.0483,0,-0.0577,0.0725,0,0.0088,-0.0163,0.0207,-0.0572,0.0858,-0.0903,0.0742,-0.1018,0.0989,-0.0862,0.0973,-0.0822,0.0809,-0.0903,0.0908,-0.0777,0.0836,-0.086,0.0616,-0.0745,0,-0.0863,0.0149,-0.0162,0.0888,0,0,-0.0655,0,-0.0373,0.0811,0,0,-0.0565,0.0283,-0.047,0.0664,-0.0973,0.0869,-0.0848,0.0852,-0.0837,0.0928,-0.089,0.0894,-0.0885,0.0785,-0.0871,0.0892,-0.0735,0.0549,-0.0743,0,-0.0923,0.0494,0,0.0575,0,0,-0.0742,0.0161,-0.014,0.0679,0,0,-0.0701,0.024,-0.0135,0.0756,-0.0914,0.0749,-0.099,0.1042,-0.0687,0.0778,-0.0917,0.0746,-0.0904,0.0924,-0.0719,0.0725,-0.0843,0.088,-0.062,0.0077,-0.0846,0.0774,0,0.028,0,0,-0.0747,0.0395,0,0.0559,0,0,-0.073,0.0228,0,0.0617,-0.1037,0.1024,-0.0755,0.0919,-0.082,0.0844,-0.0867,0.0864,-0.0872,0.0743,-0.0855,0.0883,-0.0711,0.0741,-0.0659,0.0137,-0.0457,0.0896,0,0.0138,-0.0228,0,-0.0706,0.0718,0,0.0277,0,0,-0.0701,0.0389,0,0.0673,-0.0968,0.0984,-0.0799,0.1017,-0.0767,0.0755,-0.0955,0.0849,-0.0857,0.0862,-0.0827,0.0781,-0.0823,0.0807,-0.0745,0.0079,-0.027,0.0924,0,0,-0.0503,0,-0.0503,0.0769,0,0,-0.044,0,-0.0494,0.0542,0,0.0739,-0.0837,0.1134,-0.0669,0.0807,-0.0884,0.082,-0.0932,0.092,-0.084,0.0823,-0.0859,0.0892,-0.0731,0.0793,-0.082,0.0242,-0.0202,0.0823,0,0,-0.0717,0,-0.0291,0.077,0,0,-0.0554,0,-0.0343,0.0701,0,0.0255,-0.0686,0.094,-0.0756,0.0915,-0.0812,0.0659,-0.0937,0.085,-0.0848,0.0908,-0.0771,0.0737,-0.0878,0.0874,-0.0684,0.0393,-0.0137,0.0695,0,0,-0.0806,0.0312,0,0.0742,0,0,-0.0673,0.0094,-0.0151,0.065,0,0.0405,-0.0715,0.107,-0.0642,0.0769,-0.0936,0.0838,-0.0873,0.0876,-0.0855,0.076,-0.0899,0.0867,-0.0716,0.0744,-0.0843,0.0721,-0.0144,0.0405,-0.0008,0,-0.0818,0.0579,0,0.0353,0,0,-0.0688,0.0306,0,0.0541,0,0.0669,-0.0338,0.0944,-0.087,0.0841,-0.0911,0.0845,-0.0981,0.0923,-0.0806,0.0897,-0.0857,0.0772,-0.0834,0.0864,-0.0754,0.0674,-0.0491,0,-0.0456,0,-0.0806,0.0651,0,0.0269,-0.0051,0,-0.0698,0.0602,0,0.0358,0,0.0682,-0.0353,0.0907,-0.0779,0.0669,-0.1045,0.0869,-0.01,0.0113,-0.0031,0.004,-0.0045,0.0047,-0.0057,0.0043,-0.0046,0.0013,-0.003,0.0004,-0.0013,0,-0.002,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0024,-0.0016,0.0016,-0.0024,0.0052,-0.0076,0.0055,-0.005,0.0111,-0.0081,0.0086,-0.0098,0.0098,-0.0204,0.016,-0.0151,0.0138,-0.0309,0.0354,-0.0195,0.0311,-0.027,0.0289,-0.03,0.0249,-0.0325,0.0134,-0.0174,0.0239,-0.0267,0.0155,-0.0184,0.0253,-0.0338,0.0291,-0.0344,0.0252,-0.0332,0.0188,-0.0176,0.0233,-0.0494,0.017,-0.0241,0.0485,-0.0467,0.043,-0.0828,0.0634,-0.1099,0.0808,-0.1001,0.0638,-0.0739,0.031,-0.064,0.0347,-0.0479,0.0198,-0.0281,0.0246,-0.0762,0.0266,-0.0604,0.0275,-0.0207,0.0374,-0.0714,0.0243,-0.0155,0.0386,-0.0669,0.0244,-0.0714,0.0435,-0.0142,0.0266,-0.072,0.0223,-0.0157,0.0276,-0.0642,0.0244,-0.0229,0.0133,-0.0304,0.0173,-0.0215,0.0272,-0.0303,0.0222,-0.0235,0.0301,-0.0282,0.0214,-0.0236,0.0295,-0.0238,0.0274,-0.012,0.0224,-0.0139,0.0243,-0.0113,0.0186,-0.0061,0.015,-0.0083,0.0072,-0.0105,0.0095,-0.007,0.0075,-0.0094,0.0098,-0.0146,0.0051,-0.0046,0.0125,-0.0114,0.0134,-0.0029,0.0031,-0.008,0.0113,-0.0065,0.0083,-0.0113,0.0174,-0.0243,0.0153,-0.0189,0.0396,-0.037,0.038,-0.0302,0.0637,-0.0699,0.0227,-0.025,0.0579,-0.0259,0.0562,-0.0502,0.0407,-0.0348,0.0546,-0.0548,0.0278,-0.0211,0.0397,-0.0398,0.0321,-0.0191,0.0255,-0.0248,0.0183,-0.0125,0.019,-0.0093,0.0115,-0.0142,0.0037,-0.0212,0.0135,-0.0231,0.0148,-0.0168,0.0118,-0.0202,0.0144,-0.0196,0.0266,-0.0184,0.0067,-0.0145,0.0246,-0.0378,0.0172,-0.0131,0.0238,-0.0388,0.0316,-0.0227,0.0268,-0.0279,0.0213,-0.0226,0.0187,-0.0321,0.0184,-0.0266,0.0287,-0.0401,0.0284,-0.0066,0.0049,-0.0143,0.015,-0.0101,0.006,-0.0038,0.0033,-0.0038,0.0003,-0.0016,0.0015,-0.0001,0.0006,-0.0006,0.0011,-0.0012,0.0042,-0.0117,0.0161,-0.0127,0.0163,-0.033,0.0189,-0.0025,0.0231,-0.0482,0.0191,-0.0703,0.0506,-0.0192,0.0409,-0.1032,0.0432,-0.0225,0.0334,-0.0589,0.0284,-0.0792,0.0496,-0.0275,0.0639,-0.047,0.039,-0.083,0.054,-0.0879,0.0315,-0.0731,0.0517,-0.0739,0.0343,-0.0658,0.0259,-0.0431,0.0284,-0.0755,0.0284,-0.0758,0.0215,-0.0407,0.0204,-0.056,0.0283,-0.0617,0.0175,-0.0501,0.017,-0.046,0.016,-0.0431,0.0185,-0.0536,0.0148,-0.0432,0.0144,-0.0356,0.0166,-0.0381,0.0186,-0.0222,0.0008,-0.0456,0,-0.083,0.0966,0,0,-0.0432,0,-0.0765,0.0905,0,0.0379,-0.0278,0.0329,-0.0911,0.0906,-0.098,0.0946,-0.104,0.0831,-0.1029,0.1108,-0.0742,0.0852,-0.0986,0.0897,-0.0879,0.087,-0.0828,0.0792,-0.0605,0.0046,-0.0816,0,-0.0384,0.0856,0,0,-0.0689,0,-0.0423,0.0837,0,0,-0.024,0.0116,-0.0633,0.0749,-0.1055,0.0882,-0.0975,0.1066,-0.0745,0.0849,-0.0922,0.0923,-0.0861,0.0886,-0.0874,0.0771,-0.0931,0.0838,-0.0749,0.0083,-0.0956,0.0417,-0.0076,0.0936,0,0,-0.0653,0,-0.0309,0.0642,0,0,-0.0602,0.0305,-0.0285,0.0785,-0.0795,0.0834,-0.0995,0.0915,-0.0919,0.0864,-0.087,0.0856,-0.1022,0.0875,-0.087,0.0892,-0.0831,0.0692,-0.0807,0.0048,-0.0901,0.0663,0,0.047,0,0,-0.0799,0.0319,-0.0068,0.0605,0,0,-0.0738,0.0206,-0.0017,0.07,-0.0947,0.0903,-0.0878,0.1064,-0.0744,0.0867,-0.0936,0.0875,-0.0909,0.0906,-0.0847,0.0841,-0.0842,0.0872,-0.0776,0.0072,-0.0783,0.0852,0,0.0182,-0.014,0,-0.072,0.0509,0,0.0453,0,0,-0.0735,0.0321,0,0.0276,-0.0939,0.099,-0.0778,0.0898,-0.0814,0.0899,-0.0842,0.0732,-0.0932,0.0813,-0.0857,0.0882,-0.0787,0.0759,-0.0843,0.0339,-0.0391,0.0926,0,0,-0.0365,0,-0.0595,0.0784,0,0.0174,-0.011,0,-0.0694,0.0529,0,0.041,-0.1031,0.1078,-0.0753,0.1014,-0.0711,0.0693,-0.1003,0.0928,-0.0787,0.0838,-0.0873,0.0734,-0.0833,0.088,-0.0707,0.0245,-0.0242,0.0917,0,0,-0.0642,0,-0.034,0.084,0,0,-0.0567,0,-0.0399,0.0678,0,0.0602,-0.0383,0.0997,-0.0807,0.089,-0.0871,0.0839,-0.0848,0.0868,-0.0853,0.0909,-0.0814,0.0831,-0.0801,0.0717,-0.0839,0.0387,-0.0378,0.0677,0,0,-0.0851,0.0002,-0.0163,0.0801,0,0,-0.0648,0.0009,-0.0217,0.0732,0,0.0376,-0.042,0.1064,-0.07,0.0893,-0.0954,0.0775,-0.0992,0.0924,-0.0779,0.0854,-0.0846,0.0824,-0.0802,0.0824,-0.0768,0.0518,-0.0363,0.0501,0,0,-0.0886,0.0502,0,0.0647,0,0,-0.0747,0.0261,0,0.0605,0,0.0096,-0.039,0.1006,-0.0713,0.0741,-0.0929,0.0856,-0.0888,0.0818,-0.0846,0.0885,-0.0861,0.0866,-0.0784,0.0762,-0.083,0.055,-0.0284,0.0278,-0.0154,0,-0.0847,0.071,0,0.0221,-0.0036,0,-0.0718,0.0478,0,0.0416,0,0.0298,-0.0527,0.0916,-0.0778,0.082,-0.0935,0.0711,-0.092,0.0975,-0.0712,0.0804,-0.0942,0.0815,-0.0824,0.0858,-0.0676,0.0441,-0.068,0,-0.0682,0,-0.0707,0.0764,0,0.0114,-0.0219,0,-0.0644,0.0654,0,0.0174,-0.0016,0.0439,-0.0489,0.0782,-0.0904,0.0812,-0.0927,0.0933,-0.0738,0.0837,-0.0845,0.0896,-0.0848,0.0789,-0.0827,0.0728,-0.0871,0.0458,-0.056,0,-0.0708,0.0029,-0.0318,0.0786,0,0,-0.0487,0,-0.0428,0.0701,0,0,-0.0387,0.0216,-0.0489,0.0792,-0.0947,0.0855,-0.0969,0.0943,-0.0821,0.0919,-0.082,0.0888,-0.0909,0.0852,-0.0848,0.0853,-0.0763,0.0677,-0.0594,0,-0.0804,0.0298,-0.0063,0.067,0,0,-0.0697,0,-0.0264,0.0682,0,0,-0.0535,0.0124,-0.0301,0.0733,-0.0942,0.0798,-0.0943,0.0872,-0.0685,0.0058,-0.0114,0.0033,-0.0098,0.0024,-0.0047,0.0052,-0.0039,0.0038,-0.0038,0.0001,-0.0012,0.0001,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0253,-0.0001,0.027,-0.0022,0,-0.0907,0.0663,0,0.0296,0,0,-0.0791,0.0467,0,0.0536,0,0.0167,-0.0638,0.1039,-0.0684,0.072,-0.1063,0.096,-0.0851,0.0894,-0.0849,0.0888,-0.0835,0.0943,-0.0756,0.0759,-0.0901,0.0879,-0.0532,0.0041,-0.054,0,-0.0795,0.0817,0,0.0143,-0.0278,0,-0.0714,0.0698,0,0.0237,0,0.0139,-0.0725,0.0919,-0.0864,0.0897,-0.0982,0.083,-0.0969,0.1018,-0.0804,0.0849,-0.0946,0.0871,-0.0823,0.0915,-0.0753,0.0654,-0.0579,0.001,-0.0781,0,-0.036,0.0907,0,0,-0.0465,0,-0.0583,0.0831,0,0.0075,-0.0168,0.0149,-0.0672,0.0814,-0.0954,0.0797,-0.1,0.1,-0.0803,0.0913,-0.085,0.0893,-0.0896,0.0885,-0.0854,0.0826,-0.0851,0.0733,-0.0761,0,-0.0858,0.0226,-0.0207,0.0813,0,0,-0.0674,0,-0.0332,0.0763,0,0,-0.0631,0.0167,-0.0449,0.073,-0.0963,0.0856,-0.0963,0.0944,-0.0844,0.1002,-0.078,0.0902,-0.0947,0.0908,-0.0885,0.0883,-0.0792,0.0623,-0.0851,0,-0.0927,0.0591,0,0.0525,0,0,-0.0805,0.0235,-0.0094,0.0696,0,0,-0.072,0.0177,-0.009,0.0448,-0.0995,0.0838,-0.0903,0.1041,-0.0698,0.0786,-0.0962,0.0905,-0.0794,0.0893,-0.081,0.0778,-0.0857,0.0873,-0.0703,0.026,-0.0688,0.0812,0,0.0298,0,0,-0.078,0.0609,0,0.0508,0,0,-0.0718,0.027,0,0.0462,-0.0967,0.097,-0.0749,0.087,-0.0824,0.0884,-0.0808,0.0815,-0.0902,0.0904,-0.0809,0.0897,-0.0739,0.0695,-0.0829,0.0256,-0.041,0.0973,0,0.0083,-0.0285,0,-0.0634,0.0755,0,0.0091,-0.0211,0,-0.0699,0.0478,0,0.0609,-0.0527,0.1071,-0.0778,0.1017,-0.0707,0.0726,-0.0979,0.0899,-0.0804,0.0845,-0.0839,0.086,-0.079,0.0884,-0.0699,0.016,-0.0401,0.0919,0,0,-0.074,0,-0.0408,0.0784,0,0,-0.0466,0,-0.0501,0.0634,0,0.0677,-0.0625,0.1053,-0.07,0.0868,-0.091,0.085,-0.0926,0.0852,-0.0834,0.0866,-0.0858,0.0852,-0.0777,0.0783,-0.0813,0.0307,-0.0309,0.0823,0,0,-0.0809,0.0111,-0.0163,0.081,0,0,-0.065,0,-0.0251,0.0719,0,0.0069,-0.0559,0.1005,-0.072,0.0908,-0.0873,0.0723,-0.0987,0.0973,-0.0706,0.0909,-0.083,0.0808,-0.0825,0.0854,-0.0741,0.0464,-0.0295,0.0618,0,0,-0.0895,0.0408,0,0.0533,0,0,-0.0694,0.0176,-0.0077,0.0641,0,0.0251,-0.0379,0.1064,-0.0648,0.0726,-0.0976,0.0836,-0.084,0.0807,-0.0832,0.0898,-0.0807,0.0876,-0.0747,0.0709,-0.0846,0.0514,-0.0536,0.018,-0.0256,0,-0.086,0.0605,0,0.034,0,0,-0.0745,0.0338,0,0.0492,0,0.0469,-0.0443,0.0974,-0.0764,0.0823,-0.0814,0.0739,-0.0948,0.0977,-0.076,0.0846,-0.092,0.0864,-0.0799,0.0874,-0.0728,0.0417,-0.0611,0,-0.0454,0,-0.0638,0.0698,0,0.0194,-0.0147,0,-0.0657,0.0589,-0.0009,0.0008,-0.0011,0,-0.0005,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
زنگ تلفن رو میزی و موبایل مناسب مکان های رسمی و اداری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0021,0.002,-0.0668,0.0763,-0.0779,0.0908,-0.0809,0.0939,-0.0826,0.0947,-0.0822,0.0946,-0.0815,0.0938,-0.0813,0.0936,-0.0816,0.0947,-0.0841,0.0951,-0.0856,0.0961,-0.0864,0.0985,-0.0863,0.1003,-0.0859,0.1009,-0.0861,0.1015,-0.0857,0.1023,-0.0854,0.1025,-0.0857,0.1022,-0.0847,0.102,-0.0835,0.1012,-0.0838,0.1007,-0.0864,0.1019,-0.0873,0.1029,-0.0889,0.103,-0.0917,0.1044,-0.0929,0.107,-0.0937,0.1075,-0.0947,0.108,-0.0958,0.1092,-0.0982,0.111,-0.0995,0.1126,-0.0996,0.1133,-0.098,0.1134,-0.1006,0.1158,-0.1047,0.1203,-0.1068,0.1236,-0.1085,0.1261,-0.1102,0.1281,-0.1122,0.1308,-0.1149,0.1343,-0.1157,0.1376,-0.1163,0.1377,-0.1162,0.138,-0.1172,0.141,-0.1183,0.1433,-0.1181,0.1449,-0.1167,0.1448,-0.1164,0.1447,-0.1171,0.1458,-0.1176,0.1468,-0.1178,0.1465,-0.1171,0.1455,-0.1178,0.1459,-0.1207,0.1467,-0.1217,0.1484,-0.1231,0.1491,-0.125,0.1505,-0.1261,0.1518,-0.1262,0.1544,-0.1271,0.1552,-0.1281,0.1553,-0.1292,0.1558,-0.1298,0.1576,-0.1298,0.1589,-0.1299,0.1591,-0.1302,0.159,-0.1308,0.1598,-0.1313,0.1601,-0.1316,0.1605,-0.1312,0.1603,-0.1311,0.1599,-0.1312,0.1606,-0.131,0.1619,-0.1309,0.1617,-0.1308,0.1606,-0.13,0.1606,-0.1292,0.1618,-0.1288,0.1623,-0.1288,0.1617,-0.1281,0.1609,-0.1278,0.1602,-0.1269,0.1612,-0.1268,0.1611,-0.1261,0.1606,-0.1255,0.16,-0.1253,0.1594,-0.1254,0.1595,-0.1246,0.1578,-0.1265,0.1586,-0.1275,0.1594,-0.1229,0.1536,-0.1184,0.1458,-0.0077,0.0072,-0.0051,0.0054,-0.0028,0.0023,-0.0011,0.0022,-0.0008,0.0024,-0.0005,0.0019,-0.0004,0.0013,-0.0005,0.0012,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0009,-0.0003,-0.0006,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0007,0,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,0,0.0008,0.0003,0.0008,0,0.0004,0,0.0005,0.0004,0.0008,0.0001,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0002,0,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0011,0.0006,-0.0012,0.0008,-0.0114,0.0086,-0.1572,0.1817,-0.1217,0.1393,-0.0973,0.1237,-0.0978,0.1235,-0.1002,0.1249,-0.1008,0.1252,-0.1001,0.1249,-0.0994,0.1241,-0.0991,0.1264,-0.1005,0.1284,-0.1012,0.1286,-0.1011,0.1282,-0.1004,0.1313,-0.1021,0.1348,-0.104,0.136,-0.105,0.1372,-0.1053,0.1374,-0.1065,0.1395,-0.1086,0.1423,-0.1102,0.1436,-0.1113,0.1437,-0.1117,0.1436,-0.1131,0.1462,-0.1146,0.1471,-0.115,0.147,-0.1149,0.1476,-0.1152,0.1484,-0.1163,0.1498,-0.1166,0.1512,-0.1158,0.1511,-0.1155,0.151,-0.116,0.1519,-0.1178,0.1532,-0.1168,0.1532,-0.1159,0.1526,-0.1157,0.1515,-0.117,0.1523,-0.1179,0.1526,-0.1172,0.1531,-0.1164,0.1518,-0.116,0.1513,-0.1183,0.1523,-0.1203,0.1544,-0.1204,0.1555,-0.1199,0.1557,-0.1199,0.1552,-0.1214,0.1566,-0.1228,0.1581,-0.1231,0.1586,-0.1223,0.1588,-0.1223,0.1588,-0.1252,0.1588,-0.1261,0.1594,-0.126,0.1596,-0.1253,0.16,-0.1262,0.1596,-0.1276,0.1596,-0.1279,0.1607,-0.1271,0.1615,-0.1264,0.1615,-0.1266,0.1617,-0.1268,0.1628,-0.1268,0.1631,-0.1265,0.1633,-0.1263,0.1631,-0.1275,0.1624,-0.1277,0.1626,-0.1278,0.1626,-0.1276,0.1622,-0.1282,0.1614,-0.1286,0.1624,-0.1285,0.1626,-0.1275,0.1623,-0.1271,0.1613,-0.1266,0.1608,-0.1284,0.1619,-0.1286,0.162,-0.1269,0.1612,-0.126,0.16,-0.1265,0.1598,-0.1281,0.1613,-0.1277,0.1618,-0.1257,0.161,-0.1251,0.1588,-0.1259,0.1597,-0.1267,0.1599,-0.1266,0.1604,-0.1243,0.1593,-0.1251,0.1591,-0.126,0.159,-0.1235,0.1547,-0.05,0.0797,-0.0073,0.0069,-0.0042,0.0048,-0.0026,0.0027,-0.0018,0.0023,-0.0014,0.0014,-0.0006,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.0004,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0003,0,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0009,0.0006,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0006,-0.0002,-0.0004,0,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0005,0,-0.0007,-0.0003,-0.0007,-0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0004,0,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0001,0.0001,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0003,0.0003,0.0007,0.0002,0.0007,0.0002,0.001,0.0009,0.0013,0.0005,0.0011,0.0007,0.0011,0.0005,0.0011,0.0003,0.0007,0.0004,0.0009,0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0005,0.0001,0.0004,0,0.0002,0,0.0006,0.0001,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0002,0.0002,-0.001,0.0001,-0.0012,-0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0012,0.0002,0.0013,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0002,0,-0.0003,0,0,0.0002,0,0.0004,0.0002,0.0005,0,0.0004,0.0001,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0008,-0.0002,-0.0008,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0008,-0.0004,-0.0006,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0009,0,-0.001,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0008,-0.0004,-0.001,-0.0008,-0.0009,-0.0003,-0.0007,-0.0002,-0.001,-0.0006,-0.0012,-0.0009,-0.001,0.0001,0,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0.0005,0.0003,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0006,-0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0007,0,-0.0007,-0.0003,-0.0004,0,-0.0008,-0.0003,-0.0008,-0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0011,0.0011,0.0015,0.0003,0.0011,0.0003,0.0008,0.0002,0.0008,0,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0007,0.0004,0.0006,0.0003,0.001,0.0004,0.0011,0.0001,0.0004,0.0002,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0006,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0004,0,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0006,-0.0003,-0.0012,-0.0006,-0.0014,-0.0011,-0.0014,-0.0012,-0.0014,-0.0006,-0.0006,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0004,0.0003,0.0007,0.0005,0.0008,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0005,0.0005,0.001,0.0005,0.001,0.0002,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0007,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0005,0.0005,0.001,0.0009,0.0011,0.0009,0.0011,0.0002,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,0,0,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0024,0.0022,-0.0406,0.0507,-0.0891,0.1052,-0.0917,0.1092,-0.0919,0.1087,-0.0931,0.1095,-0.0943,0.1118,-0.0941,0.1122,-0.0937,0.1111,-0.0932,0.1102,-0.0941,0.1116,-0.0962,0.1132,-0.0965,0.1136,-0.0964,0.112,-0.0957,0.1118,-0.0955,0.1118,-0.0969,0.1129,-0.0968,0.1132,-0.0963,0.1132,-0.0963,0.1141,-0.0972,0.1161,-0.0995,0.119,-0.1014,0.121,-0.1022,0.1221,-0.1031,0.1226,-0.1057,0.1261,-0.107,0.1276,-0.1066,0.1279,-0.1065,0.1284,-0.109,0.1294,-0.1108,0.1323,-0.1113,0.1333,-0.1107,0.1318,-0.1098,0.1312,-0.112,0.1329,-0.1149,0.136,-0.1143,0.1361,-0.1111,0.1352,-0.1106,0.1348,-0.1127,0.1373,-0.1144,0.1392,-0.1144,0.1391,-0.1111,0.1364,-0.1114,0.1366,-0.1142,0.1389,-0.1159,0.1402,-0.116,0.1399,-0.115,0.1381,-0.115,0.1383,-0.1178,0.1399,-0.1196,0.1418,-0.1196,0.1415,-0.1187,0.1404,-0.1192,0.1408,-0.1222,0.1432,-0.1228,0.1442,-0.1223,0.144,-0.1208,0.1427,-0.1226,0.1437,-0.1238,0.1459,-0.1241,0.1461,-0.1236,0.1452,-0.1234,0.1454,-0.124,0.1461,-0.125,0.1484,-0.1242,0.1478,-0.1235,0.1477,-0.1237,0.1479,-0.1241,0.149,-0.126,0.1492,-0.1256,0.1488,-0.1268,0.1481,-0.1274,0.147,-0.128,0.1483,-0.1281,0.1488,-0.1271,0.1485,-0.1263,0.1484,-0.1263,0.1493,-0.1266,0.15,-0.1263,0.1505,-0.1258,0.1495,-0.1259,0.1481,-0.126,0.1494,-0.126,0.1501,-0.1257,0.1501,-0.1246,0.1492,-0.124,0.1493,-0.1247,0.1494,-0.1252,0.149,-0.1275,0.1507,-0.1279,0.1498,-0.1224,0.1428,-0.023,0.0187,-0.0061,0.0074,-0.0054,0.0043,-0.0033,0.0021,-0.0018,0.001,-0.0015,0.0016,-0.0003,0.0015,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,0.0002,0.0013,0.0009,0.0015,0.0007,0.0015,0.0004,0.0011,-0.0001,0.0007,-0.0005,0,-0.0005,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0003,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0008,0.0005,0.0009,0.0003,0.0006,0.0002,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0009,-0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0014,0.0002,0.001,-0.0019,0.0023,-0.0154,0.012,-0.1478,0.1681,-0.0979,0.1127,-0.0955,0.1127,-0.0962,0.1106,-0.0973,0.1134,-0.0973,0.1143,-0.0957,0.1141,-0.095,0.1128,-0.0962,0.1145,-0.0972,0.1154,-0.0964,0.1156,-0.0968,0.1147,-0.0977,0.1131,-0.0981,0.1159,-0.0989,0.1176,-0.0989,0.1185,-0.1001,0.118,-0.1003,0.1189,-0.1029,0.1221,-0.104,0.1235,-0.1041,0.1237,-0.1053,0.1237,-0.107,0.1261,-0.1089,0.128,-0.1084,0.1296,-0.1068,0.129,-0.1073,0.1293,-0.1094,0.1324,-0.1104,0.1344,-0.1089,0.1345,-0.1073,0.1328,-0.1089,0.1329,-0.1113,0.1349,-0.1128,0.1356,-0.1129,0.1358,-0.1121,0.1342,-0.1121,0.1345,-0.1162,0.1371,-0.1177,0.1395,-0.1181,0.1398,-0.1172,0.1386,-0.1179,0.1393,-0.1198,0.1418,-0.1214,0.143,-0.1214,0.1426,-0.1195,0.1428,-0.1202,0.1445,-0.1223,0.1458,-0.1225,0.1467,-0.1222,0.1464,-0.1227,0.1449,-0.1238,0.1464,-0.1259,0.1468,-0.1261,0.1462,-0.1255,0.1457,-0.1255,0.146,-0.126,0.1475,-0.127,0.1477,-0.1263,0.1481,-0.1255,0.148,-0.1256,0.1483,-0.1264,0.149,-0.1264,0.1492,-0.1263,0.1488,-0.1263,0.1475,-0.1264,0.1481,-0.1266,0.1492,-0.1264,0.1492,-0.1256,0.1488,-0.1247,0.1485,-0.1249,0.1492,-0.1259,0.149,-0.1255,0.1487,-0.1248,0.1478,-0.1245,0.1473,-0.1244,0.1481,-0.1245,0.1485,-0.1235,0.1483,-0.1225,0.1476,-0.1214,0.1481,-0.1217,0.1483,-0.1216,0.1487,-0.1199,0.1488,-0.1194,0.1478,-0.1193,0.1475,-0.1194,0.1478,-0.1187,0.1467,-0.1194,0.1471,-0.1222,0.1475,-0.1228,0.1459,-0.1183,0.1412,-0.021,0.0149,-0.0036,0.0061,-0.003,0.0026,-0.0019,0.0024,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0015,0.0002,-0.0003,0.0009,-0.0011,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0006,0.0003,0.0009,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0005,0,-0.0011,-0.0002,-0.0014,-0.0009,-0.0018,-0.0009,-0.0019,-0.0014,-0.0014,-0.001,-0.001,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0006,0.0003,0.0006,0.0005,0.0013,0.0003,0.0012,-0.0001,0.0009,0.0009,0.0011,0.0005,0.001,0.0003,0.0007,0.0002,0.0004,0.0003,0.0005,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Mobile phone SMS alert - 2X double beeps
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۹ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,-0.0113,0.0135,-0.0172,0.0164,-0.0134,0.0159,-0.0073,0.0078,-0.0012,0.001,-0.0073,0.0096,-0.0164,0.0145,-0.0648,0.0621,-0.0159,0.0159,-0.0112,0.013,-0.0022,0.0019,-0.0077,0.0067,-0.0157,0.0126,-0.0199,0.0193,-0.0159,0.0177,-0.0141,0.0121,-0.0132,0.0173,-0.0273,0.0311,-0.0338,0.0336,-0.0274,0.0392,-0.0169,0.0147,-0.0185,0.0284,-0.0402,0.032,-0.0291,0.0278,-0.0684,0.0599,-0.022,0.0241,-0.0074,0.0075,-0.0164,0.0171,-0.0279,0.021,-0.0254,0.0227,-0.0267,0.0223,-0.0165,0.0132,-0.0298,0.0299,-0.0343,0.026,-0.0197,0.0224,-0.0236,0.0206,-0.0285,0.0315,-0.0471,0.0444,-0.0639,0.0704,-0.034,0.0251,-0.0232,0.0246,-0.0198,0.0206,-0.0139,0.0151,-0.0069,0.0063,-0.0084,0.0074,-0.0142,0.0127,-0.0178,0.0186,-0.0967,0.0989,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.002,0.0022,-0.0013,0.0009,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0059,0.0054,-0.0006,0.0008,-0.0001,0,-0.002,0.0018,-0.0009,0.0007,-0.009,0.0072,-0.0109,0.0201,-0.0114,0.0099,-0.0129,0.016,-0.0016,0.0018,-0.0076,0.0088,-0.0194,0.02,-0.0109,0.0119,-0.0125,0.0128,-0.0145,0.0139,-0.0244,0.0204,-0.0159,0.0152,-0.0089,0.0105,-0.0078,0.0077,-0.0064,0.0073,-0.0052,0.0049,-0.0203,0.0269,-0.0244,0.0307,-0.0271,0.0237,-0.0151,0.0126,-0.0077,0.0096,-0.0163,0.0161,-0.0138,0.012,-0.024,0.0313,-0.054,0.0592,-0.0728,0.08,-0.1465,0.1794,-0.1167,0.1044,-0.107,0.1289,-0.1101,0.1055,-0.1185,0.1129,-0.1243,0.1031,-0.1575,0.1618,-0.0496,0.0475,-0.0042,0.0045,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0019,0.0021,-0.0111,0.0091,-0.0197,0.0163,-0.0178,0.023,-0.0212,0.0159,-0.0196,0.0256,-0.0074,0.0074,-0.0188,0.0194,-0.0222,0.0231,-0.0126,0.013,-0.0032,0.0041,-0.0036,0.003,-0.0049,0.0056,-0.0075,0.007,-0.0155,0.0161,-0.0091,0.01,-0.0116,0.0138,-0.0053,0.005,-0.0027,0.0033,-0.0112,0.0102,-0.0211,0.0235,-0.0171,0.0146,-0.0117,0.0121,-0.0101,0.0098,-0.0109,0.0115,-0.0377,0.0322,-0.0181,0.0194,-0.0108,0.0095,-0.0065,0.0067,-0.0158,0.0176,-0.0738,0.0526,-0.0283,0.0319,-0.0147,0.0148,-0.0048,0.0036,-0.0166,0.0197,-0.0273,0.0229,-0.2172,0.2173,-0.0448,0.0411,-0.0211,0.018,-0.0007,0.0007,0,0,-0.0016,0.0017,-0.0008,0.0006,-0.1754,0.1691,-0.0156,0.0169,-0.0101,0.0112,-0.01,0.0142,-0.0255,0.0249,-0.0423,0.0433,-0.0144,0.0156,-0.0138,0.0226,-0.01,0.0107,-0.0189,0.0171,-0.0417,0.0453,-0.0269,0.0205,-0.0216,0.0191,-0.0147,0.0145,-0.022,0.0282,-0.0624,0.0677,-0.0021,0.0033,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0053,0.005,-0.0023,0.0024,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0025,0.0027,0,0,-0.0033,0.0036,-0.0048,0.0037,-0.0025,0.0027,-0.0146,0.0155,-0.0423,0.0448,-0.0497,0.0484,-0.0364,0.0497,-0.0794,0.0911,-0.0198,0.0238,-0.0371,0.0347,-0.0409,0.0443,-0.0667,0.0454,-0.0656,0.064,-0.0882,0.0766,-0.0781,0.08,-0.1122,0.1112,-0.1028,0.1123,-0.1449,0.1113,-0.1371,0.199,-0.1172,0.1498,-0.1338,0.2134,-0.0795,0.0736,-0.0068,0.0076,-0.0006,0.0007,0,0,0,0,0,0,-0.0114,0.0163,-0.0334,0.0307,-0.021,0.0223,-0.0197,0.0224,-0.0134,0.0108,-0.0136,0.0129,-0.0283,0.0278,-0.0194,0.0248,-0.0056,0.0067,-0.0006,0.0008,-0.004,0.0039,-0.0143,0.018,-0.0065,0.0065,-0.0097,0.0062,-0.0213,0.0253,-0.016,0.0154,-0.0103,0.0083,-0.0022,0.0029,-0.0041,0.006,-0.0081,0.0069,-0.0166,0.0166,-0.0209,0.0285,-0.0195,0.0186,-0.0081,0.0122,-0.0019,0.0023,-0.009,0.0071,-0.012,0.0125,-0.028,0.0276,-0.0163,0.0122,-0.0084,0.0075,-0.0132,0.0151,-0.0112,0.0136,-0.0141,0.0129,-0.0113,0.0118,-0.048,0.0419,-0.0126,0.014,-0.0053,0.006,-0.007,0.0066,-0.0131,0.0147,-0.0189,0.0154,-0.0213,0.0184,-0.0239,0.025,-0.0328,0.0294,-0.0231,0.0231,-0.0098,0.0095,-0.014,0.0163,-0.0107,0.0132,-0.013,0.0128,-0.0121,0.0101,-0.0211,0.0243,-0.0107,0.0147,-0.0173,0.0174,-0.0114,0.0108,-0.0108,0.0096,-0.0243,0.0245,-0.0099,0.0112,-0.0232,0.0204,-0.0227,0.0156,-0.0106,0.0128,-0.0077,0.0069,-0.0021,0.0025,-0.0054,0.0054,-0.0194,0.0179,-0.0115,0.01,-0.0001,0.0001,-0.0008,0.0012,-0.0047,0.0071,-0.0195,0.0237,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0061,0.0068,-0.0033,0.0041,-0.0046,0.0038,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0015,0.0013,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,-0.0078,0.0073,-0.0081,0.0103,-0.0076,0.0061,-0.0042,0.0045,-0.0021,0.0025,-0.0125,0.0116,-0.0156,0.018,-0.0231,0.0182,-0.0066,0.0067,-0.0113,0.0116,-0.0207,0.0246,-0.0107,0.011,-0.0065,0.0063,-0.0105,0.008,-0.0152,0.0132,-0.021,0.0198,-0.018,0.0251,-0.0187,0.0158,-0.0112,0.0175,0,0,0,0,-0.002,0.0021,-0.0054,0.0066,-0.0126,0.0137,-0.0202,0.0187,-0.012,0.0145,-0.0261,0.0262,-0.0362,0.0355,-0.0629,0.0546,-0.0479,0.0361,-0.0343,0.0398,-0.0316,0.036,-0.0217,0.0191,-0.0321,0.0275,-0.0357,0.0416,-0.044,0.0489,-0.0322,0.0268,-0.0291,0.0285,-0.0235,0.0247,-0.0597,0.0525,-0.1012,0.0943,-0.1202,0.1372,-0.1234,0.0932,-0.0134,0.0095,-0.0048,0.0035,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0116,0.0102,-0.0285,0.0226,-0.018,0.0223,-0.0114,0.0133,-0.0089,0.0106,-0.0051,0.0056,-0.0125,0.0121,-0.0248,0.0247,-0.0188,0.0188,-0.0083,0.0076,-0.0022,0.0024,-0.0117,0.0116,-0.0094,0.0099,-0.0061,0.0069,-0.0219,0.0262,-0.0288,0.0294,-0.0282,0.0286,-0.0182,0.0153,-0.0224,0.0182,-0.0258,0.0271,-0.0226,0.0245,-0.0078,0.0141,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0034,0.004,-0.0084,0.009,-0.011,0.0088,-0.0129,0.0095,-0.0209,0.0195,-0.0081,0.0077,-0.0116,0.01,-0.0057,0.0059,-0.0036,0.0033,-0.0062,0.0078,-0.0075,0.0075,-0.0712,0.0858,-0.0414,0.0552,-0.0861,0.075,-0.0711,0.0711,-0.0455,0.0555,-0.0557,0.0796,-0.0471,0.0469,-0.0442,0.052,-0.071,0.0515,-0.0407,0.0303,-0.0055,0.0037,-0.0007,0.0011,0,0,0,0,0,0,-0.0056,0.0054,-0.0204,0.0227,-0.0158,0.0134,-0.0069,0.008,-0.006,0.0062,-0.0008,0.0005,-0.0228,0.0162,-0.0526,0.0767,-0.0573,0.0768,-0.0192,0.0222,-0.012,0.0103,-0.0262,0.0262,-0.0309,0.0319,-0.021,0.024,-0.0403,0.0407,-0.0296,0.0261,-0.0303,0.0272,-0.012,0.0132,-0.0224,0.0262,-0.0361,0.0282,-0.0199,0.023,-0.0571,0.056,-0.0294,0.0301,-0.0278,0.0224,-0.0114,0.011,-0.0029,0.0045,-0.0178,0.0175,-0.018,0.0275,-0.0073,0.0075,-0.0044,0.0058,-0.0013,0.0013,-0.0151,0.0169,-0.0292,0.0313,-0.0262,0.0236,-0.022,0.0274,-0.0246,0.0246,-0.0335,0.0288,-0.0333,0.0349,-0.0217,0.0248,-0.0418,0.0449,-0.0244,0.0246,-0.0362,0.0391,-0.0673,0.0481,-0.014,0.0179,-0.0001,0,-0.0003,0.0002,-0.0013,0.0011,-0.0133,0.0145,-0.0279,0.0269,-0.0257,0.0283,-0.0421,0.0585,-0.025,0.0233,-0.0305,0.0304,-0.0308,0.0267,-0.0418,0.0336,-0.0398,0.0401,-0.043,0.0469,-0.0733,0.1094,-0.0619,0.0691,-0.07,0.0958,-0.0741,0.0631,-0.0686,0.0865,-0.0909,0.0791,-0.0722,0.0837,-0.0867,0.0762,-0.0808,0.0917,-0.0151,0.0184,-0.0013,0.001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0016,0.0017,-0.0157,0.0149,-0.005,0.005,-0.0179,0.0162,-0.0316,0.0366,-0.0367,0.0397,-0.0773,0.0938,-0.0408,0.0357,-0.0608,0.0526,-0.047,0.0582,-0.0444,0.0455,-0.0302,0.0292,-0.0198,0.0249,-0.0171,0.0146,-0.0157,0.0164,-0.0284,0.0255,-0.0212,0.021,-0.0208,0.0197,-0.0187,0.0212,-0.0279,0.0277,-0.0272,0.0386,-0.0233,0.0152,-0.0103,0.0094,-0.0146,0.0177,-0.0337,0.0431,-0.0358,0.0397,-0.0415,0.0466,-0.0365,0.0336,-0.0456,0.0401,-0.0327,0.0362,-0.0312,0.0245,-0.0241,0.0313,-0.0361,0.0566,-0.0066,0.0045,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0009,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0119,0.0115,-0.013,0.0149,-0.0119,0.0158,-0.0243,0.0225,-0.0375,0.0429,-0.0882,0.0587,-0.0649,0.0642,-0.0656,0.0545,-0.0302,0.039,-0.036,0.0385,-0.0234,0.0185,-0.0169,0.0188,-0.0263,0.0263,-0.0233,0.0275,-0.0198,0.0223,-0.0203,0.026,-0.0193,0.0304,-0.0233,0.0247,-0.0268,0.0313,-0.0294,0.0331,-0.0359,0.0327,-0.0471,0.056,-0.0668,0.073,-0.0785,0.0823,-0.0806,0.0815,-0.0996,0.104,-0.0378,0.0523,-0.0015,0.0017,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0123,0.0123,-0.0252,0.0228,-0.0311,0.0366,-0.0319,0.0462,-0.0326,0.0281,-0.0379,0.0597,-0.0329,0.0327,-0.0303,0.0295,-0.0557,0.0623,-0.0582,0.0815,-0.0439,0.0451,-0.0293,0.0194,-0.034,0.0273,-0.0356,0.0316,-0.036,0.0439,-0.0249,0.027,-0.0194,0.0194,-0.0235,0.0255,-0.0255,0.0263,-0.0311,0.0284,-0.0182,0.0171,-0.0326,0.0283,-0.0416,0.0507,-0.0151,0.0141,-0.0055,0.0058,-0.0375,0.0321,-0.0459,0.0476,-0.0516,0.0499,-0.0781,0.0573,-0.0689,0.0542,-0.0463,0.0477,-0.0243,0.022,0,0,0,0,0,0,-0.0028,0.0031,-0.0107,0.0113,-0.0143,0.0164,-0.0497,0.0428,-0.0674,0.0751,-0.1174,0.1356,-0.0526,0.047,-0.0459,0.0532,-0.0336,0.034,-0.0202,0.0222,-0.022,0.0189,-0.0376,0.0371,-0.0373,0.034,-0.0287,0.0413,-0.0438,0.0403,-0.0271,0.0244,-0.0271,0.0269,-0.0627,0.0498,-0.0598,0.0636,-0.0766,0.0817,-0.0908,0.1114,-0.1039,0.0932,-0.0808,0.1177,-0.2166,0.2159,-0.0548,0.0526,-0.007,0.0084,-0.0022,0.0021,0,0,0,0,-0.0143,0.0122,-0.0322,0.0348,-0.0253,0.0231,-0.0266,0.0229,-0.0613,0.0838,-0.0351,0.0313,-0.0463,0.0466,-0.0399,0.0381,-0.0241,0.0229,-0.0273,0.0236,-0.0386,0.0325,-0.0535,0.0483,-0.0484,0.0443,-0.0434,0.0459,-0.0565,0.0461,-0.0262,0.0324,-0.0358,0.0331,-0.0163,0.013,-0.0268,0.019,-0.0279,0.024,-0.0373,0.0336,-0.0199,0.0225,-0.0538,0.0437,-0.0481,0.0513,-0.0436,0.0536,-0.0403,0.0475,-0.0685,0.0606,-0.0648,0.0604,-0.1068,0.1054,-0.0919,0.0886,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0032,0.0034,-0.0123,0.0128,-0.0256,0.0296,-0.0326,0.0352,-0.0468,0.0425,-0.0694,0.0602,-0.0397,0.0491,-0.0329,0.0359,-0.0309,0.0342,-0.0394,0.0393,-0.0472,0.0393,-0.0214,0.0206,-0.0352,0.031,-0.0345,0.0408,-0.0588,0.0546,-0.0528,0.0661,-0.0864,0.0868,-0.0911,0.1138,-0.0993,0.1074,-0.1055,0.1092,-0.1238,0.1071,-0.1129,0.1007,-0.1819,0.1406,-0.0466,0.0558,-0.0112,0.0108,-0.001,0.001,0,0,0,0,-0.0008,0.0008,-0.009,0.0099,-0.0167,0.0199,-0.0092,0.0078,-0.0161,0.0173,-0.0109,0.0108,-0.0146,0.0173,-0.0231,0.0201,-0.0667,0.0782,-0.0291,0.0247,-0.0184,0.0199,-0.0302,0.0329,-0.0319,0.0291,-0.014,0.0134,-0.0347,0.044,-0.0511,0.0554,-0.0344,0.034,-0.0369,0.0288,-0.0381,0.0365,-0.0477,0.045,-0.051,0.0406,-0.0307,0.0278,-0.0347,0.0374,-0.0284,0.0293,-0.0414,0.0443,-0.0491,0.0491,-0.04,0.0409,-0.0655,0.0468,-0.0939,0.079,-0.1039,0.0949,-0.0474,0.0485,-0.0329,0.0279,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0018,0.0016,-0.0022,0.0017,-0.0004,0.0003,-0.0287,0.0203,-0.0132,0.0127,-0.0619,0.0655,-0.1859,0.1744,-0.0564,0.0614,-0.0247,0.0443,-0.0271,0.0287,-0.0309,0.0276,-0.0181,0.0191,-0.0441,0.0535,-0.0231,0.0216,-0.0486,0.048,-0.0327,0.0363,-0.0461,0.0384,-0.0486,0.0383,-0.0251,0.0223,-0.0426,0.0333,-0.0332,0.0296,-0.0529,0.047,-0.0571,0.0659,-0.0674,0.0748,-0.0587,0.0622,-0.1489,0.1519,-0.1618,0.1291,-0.1186,0.0916,-0.0123,0.0123,-0.0009,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0195,0.0182,-0.0339,0.0314,-0.0437,0.0523,-0.024,0.0267,-0.0526,0.0632,-0.0605,0.0773,-0.0376,0.0329,-0.0366,0.0384,-0.0443,0.0359,-0.0684,0.0557,-0.0544,0.0569,-0.0427,0.0558,-0.0449,0.0442,-0.0339,0.0344,-0.05,0.0421,-0.0302,0.03,-0.0365,0.0303,-0.0341,0.0365,-0.0304,0.0268,-0.0511,0.0429,-0.0464,0.0464,-0.0383,0.0398,-0.0255,0.0289,-0.0507,0.0515,-0.041,0.0589,-0.0649,0.0652,-0.0663,0.0571,-0.0912,0.072,-0.0222,0.022,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0011,0.0009,-0.0015,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0104,0.0099,-0.0112,0.0129,-0.0329,0.0331,-0.062,0.0666,-0.1447,0.1513,-0.0714,0.0818,-0.0588,0.0435,-0.0416,0.0481,-0.0402,0.0356,-0.0475,0.0436,-0.0569,0.0456,-0.0687,0.0663,-0.0583,0.0772,-0.0584,0.0562,-0.0555,0.0488,-0.0539,0.0582,-0.0705,0.0675,-0.0679,0.088,-0.136,0.1276,-0.1301,0.119,-0.2051,0.2171,-0.0279,0.0288,-0.0109,0.0118,0,0,0,0,0,0,-0.0238,0.0181,-0.0408,0.0315,-0.0366,0.0315,-0.0303,0.037,-0.0554,0.0816,-0.0271,0.0205,-0.0459,0.0431,-0.0283,0.0266,-0.0314,0.0358,-0.0344,0.0398,-0.0497,0.0543,-0.0634,0.0599,-0.0533,0.0457,-0.0388,0.0429,-0.0505,0.0379,-0.0473,0.049,-0.0492,0.0352,-0.0404,0.0406,-0.0267,0.026,-0.0551,0.0433,-0.051,0.0494,-0.0509,0.0487,-0.0406,0.0468,-0.0257,0.0285,-0.0116,0.0136,-0.0355,0.0279,-0.0408,0.0405,-0.0438,0.0593,-0.0439,0.0402,-0.0517,0.0525,-0.0051,0.0047,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.026,0.034,-0.0399,0.0371,-0.0641,0.0664,-0.1314,0.1179,-0.0359,0.0311,-0.0399,0.0423,-0.0509,0.0608,-0.045,0.0309,-0.0227,0.0308,-0.0199,0.0189,-0.035,0.0298,-0.035,0.0333,-0.0539,0.0584,-0.0583,0.0588,-0.0412,0.0424,-0.0372,0.0406,-0.0581,0.065,-0.1262,0.1047,-0.1144,0.1257,-0.1302,0.1395,-0.1728,0.1591,-0.2168,0.2001,-0.0588,0.0729,-0.0096,0.0093,-0.0019,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:07
Rotary phone type 1 dialing number 0 slow with pinkie squeak 1.
[0,0,-0.0106,0.0115,-0.0169,0.0207,-0.0104,0.0118,-0.0069,0.0074,-0.0009,0.0009,-0.0057,0.0064,-0.0109,0.0118,-0.0719,0.0636,-0.0155,0.0155,-0.0117,0.0158,-0.0018,0.0019,-0.0084,0.0066,-0.0137,0.0134,-0.0187,0.017,-0.0105,0.0142,-0.0108,0.0145,-0.0129,0.0161,-0.0228,0.0207,-0.0334,0.0318,-0.023,0.0241,-0.0149,0.0156,-0.0189,0.0218,-0.029,0.0361,-0.0253,0.0276,-0.0809,0.0537,-0.0216,0.0228,-0.0078,0.0058,-0.0187,0.0157,-0.0235,0.0249,-0.0216,0.0214,-0.0193,0.0234,-0.0151,0.0146,-0.0299,0.0252,-0.0252,0.0218,-0.0182,0.0221,-0.0201,0.0181,-0.0255,0.0237,-0.0422,0.035,-0.0606,0.0757,-0.0281,0.0413,-0.0209,0.0276,-0.0171,0.0227,-0.0169,0.0177,-0.0079,0.0076,-0.008,0.0079,-0.0157,0.0152,-0.02,0.0187,-0.106,0.1384,-0.0009,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.002,0.0028,-0.0007,0.0007,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0049,0.0041,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0021,0.0018,-0.0007,0.0005,-0.0062,0.0068,-0.0104,0.0155,-0.013,0.0102,-0.0108,0.0095,-0.0017,0.0015,-0.0059,0.0098,-0.0171,0.0179,-0.0075,0.0089,-0.0105,0.0093,-0.0128,0.0154,-0.0161,0.0146,-0.0124,0.0138,-0.008,0.0094,-0.0052,0.0066,-0.0051,0.0057,-0.0049,0.0053,-0.0197,0.0194,-0.0203,0.0232,-0.0215,0.0215,-0.0153,0.0123,-0.0098,0.0086,-0.016,0.0193,-0.0137,0.0118,-0.0268,0.0286,-0.0476,0.0548,-0.0662,0.0707,-0.1848,0.1945,-0.1227,0.1019,-0.1032,0.1125,-0.1155,0.1215,-0.1057,0.1019,-0.1113,0.1475,-0.1951,0.1854,-0.0467,0.0421,-0.0035,0.0046,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0013,-0.011,0.0104,-0.0156,0.0184,-0.0158,0.017,-0.0199,0.0129,-0.0204,0.0225,-0.0066,0.0081,-0.0177,0.0174,-0.0201,0.0241,-0.013,0.0091,-0.0031,0.0029,-0.0028,0.002,-0.0048,0.0051,-0.009,0.0067,-0.0145,0.0149,-0.0083,0.0085,-0.011,0.013,-0.0036,0.0043,-0.003,0.0028,-0.0115,0.012,-0.0198,0.0174,-0.0147,0.0184,-0.0114,0.0117,-0.0073,0.0053,-0.0114,0.0125,-0.0354,0.0433,-0.0166,0.0175,-0.0088,0.0078,-0.0055,0.0063,-0.0137,0.0135,-0.0795,0.0571,-0.0264,0.0283,-0.0109,0.0102,-0.0042,0.0039,-0.0209,0.0173,-0.0189,0.0183,-0.1938,0.1945,-0.0411,0.0495,-0.0195,0.0218,-0.0007,0.0008,-0.0001,0,-0.0016,0.0016,-0.0008,0.0009,-0.1765,0.1931,-0.0146,0.0146,-0.0089,0.0125,-0.0102,0.0124,-0.0241,0.0202,-0.0413,0.0423,-0.0112,0.0127,-0.0125,0.0187,-0.0103,0.0138,-0.0201,0.0219,-0.0338,0.0382,-0.0196,0.0205,-0.0144,0.0133,-0.0171,0.0195,-0.0259,0.0282,-0.1052,0.1319,-0.0023,0.0023,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0043,0.005,-0.0026,0.0025,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0021,0.0023,-0.0001,0,-0.004,0.0029,-0.0043,0.0035,-0.0027,0.0034,-0.0119,0.0114,-0.0395,0.045,-0.052,0.0459,-0.0347,0.0376,-0.0688,0.0793,-0.0198,0.0241,-0.0347,0.0296,-0.0409,0.032,-0.0421,0.0504,-0.0613,0.069,-0.0768,0.0851,-0.0768,0.0896,-0.1082,0.1209,-0.1158,0.1363,-0.1284,0.1304,-0.1326,0.1553,-0.1127,0.1089,-0.1548,0.195,-0.0694,0.0621,-0.0061,0.0094,-0.0005,0.0008,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.01,0.0132,-0.0275,0.0298,-0.02,0.0247,-0.0196,0.0206,-0.0143,0.0125,-0.0166,0.0158,-0.0243,0.0252,-0.0246,0.0257,-0.0051,0.0069,-0.0009,0.0008,-0.004,0.0046,-0.0133,0.0167,-0.0055,0.0057,-0.008,0.0093,-0.0206,0.0186,-0.0121,0.0132,-0.008,0.0056,-0.0018,0.0029,-0.0044,0.0053,-0.0068,0.0061,-0.013,0.0154,-0.0194,0.0253,-0.0155,0.0176,-0.0065,0.0084,-0.0018,0.002,-0.0075,0.0058,-0.0092,0.0122,-0.0251,0.0262,-0.0132,0.0138,-0.0073,0.0075,-0.0093,0.0137,-0.0118,0.0159,-0.0142,0.0126,-0.0083,0.008,-0.0505,0.0457,-0.0156,0.0116,-0.0056,0.006,-0.0056,0.0061,-0.0149,0.0118,-0.0154,0.0119,-0.0237,0.0228,-0.027,0.028,-0.027,0.0277,-0.0254,0.0222,-0.0075,0.0078,-0.013,0.0119,-0.0115,0.0105,-0.0132,0.0107,-0.0122,0.0113,-0.0153,0.0184,-0.0132,0.0105,-0.014,0.0153,-0.0113,0.0107,-0.0087,0.0084,-0.0238,0.0238,-0.0109,0.0114,-0.0194,0.0178,-0.0184,0.0179,-0.0114,0.0154,-0.0062,0.0072,-0.003,0.0027,-0.0061,0.0051,-0.0159,0.0161,-0.0112,0.0095,-0.0001,0.0001,-0.0008,0.0014,-0.0052,0.0049,-0.0135,0.0194,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,-0.0035,0.0042,-0.004,0.0039,-0.0019,0.0015,-0.0003,0.0001,0,0,-0.0007,0.0009,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,-0.0062,0.0064,-0.0089,0.0108,-0.0061,0.0051,-0.0038,0.0044,-0.0033,0.0034,-0.0086,0.0083,-0.0175,0.0133,-0.0226,0.0181,-0.0058,0.0064,-0.0107,0.0092,-0.0203,0.0162,-0.009,0.0094,-0.0066,0.0068,-0.0089,0.0081,-0.0124,0.0109,-0.0166,0.0203,-0.0164,0.0224,-0.0153,0.0197,-0.0111,0.0184,-0.0001,0,0,0,-0.0015,0.0026,-0.0057,0.0073,-0.0138,0.0153,-0.0207,0.0184,-0.01,0.0158,-0.0251,0.0288,-0.0311,0.0309,-0.0547,0.0521,-0.0434,0.034,-0.0402,0.0315,-0.032,0.0371,-0.0205,0.0164,-0.0372,0.0296,-0.0344,0.0351,-0.0406,0.0458,-0.0254,0.0236,-0.0279,0.028,-0.0224,0.029,-0.0645,0.0632,-0.113,0.0864,-0.1808,0.1363,-0.1405,0.1058,-0.0129,0.0149,-0.0032,0.0033,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0097,0.009,-0.0246,0.0198,-0.0227,0.0236,-0.0113,0.0107,-0.0087,0.0093,-0.0046,0.0052,-0.0116,0.0094,-0.0181,0.0253,-0.0174,0.0165,-0.0077,0.0074,-0.0016,0.002,-0.0192,0.0116,-0.0081,0.0083,-0.005,0.0052,-0.0211,0.0263,-0.0289,0.0268,-0.0244,0.0244,-0.0138,0.0145,-0.0213,0.0172,-0.022,0.0199,-0.0218,0.0192,-0.0083,0.0111,-0.0001,0,-0.0002,0.0003,-0.006,0.0083,-0.0185,0.0196,-0.0225,0.0175,-0.0242,0.0204,-0.0419,0.0385,-0.0167,0.0172,-0.0184,0.017,-0.0091,0.0112,-0.0068,0.0074,-0.0142,0.0142,-0.0152,0.0158,-0.1655,0.1939,-0.0996,0.1246,-0.1951,0.1697,-0.1395,0.1743,-0.1102,0.116,-0.1189,0.1953,-0.1059,0.1066,-0.1081,0.1145,-0.1419,0.1448,-0.0724,0.0901,-0.0117,0.0094,-0.0018,0.0021,0,0,0,0,0,0,-0.0065,0.006,-0.017,0.0273,-0.0136,0.0142,-0.0075,0.0079,-0.0051,0.0053,-0.0007,0.0006,-0.0234,0.0197,-0.0525,0.085,-0.0671,0.0897,-0.0148,0.0176,-0.0151,0.0113,-0.0226,0.0257,-0.0309,0.0275,-0.0275,0.0267,-0.033,0.028,-0.0319,0.0242,-0.0281,0.031,-0.0125,0.0142,-0.0234,0.0195,-0.0363,0.0413,-0.0157,0.0195,-0.095,0.0717,-0.0253,0.0247,-0.0227,0.0145,-0.0084,0.0086,-0.0033,0.0034,-0.0187,0.0165,-0.0193,0.0207,-0.008,0.0083,-0.0041,0.006,-0.0012,0.0013,-0.0135,0.0146,-0.032,0.0342,-0.0195,0.0183,-0.0193,0.0304,-0.0245,0.0234,-0.0387,0.0378,-0.0325,0.0349,-0.028,0.034,-0.0455,0.0497,-0.0348,0.0354,-0.0533,0.0663,-0.0703,0.0921,-0.0223,0.0237,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0016,0.0019,-0.0179,0.0173,-0.0382,0.0415,-0.0377,0.0406,-0.0531,0.0771,-0.0346,0.0312,-0.0386,0.0502,-0.0429,0.0481,-0.0548,0.0424,-0.0594,0.067,-0.0627,0.0724,-0.1131,0.1903,-0.0944,0.1026,-0.1018,0.1031,-0.0986,0.1104,-0.1272,0.125,-0.1127,0.1278,-0.1298,0.1356,-0.1313,0.1029,-0.1115,0.1575,-0.0306,0.0247,-0.0015,0.0013,-0.0002,0.0002,0,0,0,0.0001,-0.0028,0.0004,-0.0151,0.0076,-0.0035,0.0048,-0.0161,0.0135,-0.0289,0.0323,-0.0338,0.0342,-0.0885,0.0922,-0.0336,0.0306,-0.0539,0.0436,-0.0396,0.0434,-0.0354,0.0392,-0.0247,0.0276,-0.0149,0.015,-0.0159,0.0116,-0.0136,0.015,-0.0224,0.0217,-0.0155,0.0162,-0.0157,0.0161,-0.0164,0.0167,-0.0172,0.0221,-0.0279,0.0282,-0.0176,0.0136,-0.0075,0.0081,-0.0129,0.0165,-0.0264,0.0355,-0.0292,0.0309,-0.033,0.042,-0.0374,0.0367,-0.0404,0.0325,-0.0276,0.0308,-0.0288,0.0226,-0.0258,0.0322,-0.031,0.0417,-0.006,0.0049,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0009,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.008,0.0111,-0.0104,0.0142,-0.0107,0.0113,-0.024,0.0205,-0.0338,0.0337,-0.0689,0.0606,-0.0475,0.0605,-0.0551,0.0472,-0.0301,0.0303,-0.0425,0.0362,-0.0201,0.0149,-0.0164,0.0146,-0.0219,0.0164,-0.0157,0.019,-0.0157,0.0218,-0.0156,0.0186,-0.0154,0.0194,-0.0207,0.0165,-0.0173,0.0182,-0.021,0.0248,-0.0314,0.0298,-0.0362,0.0392,-0.0601,0.0663,-0.0655,0.0656,-0.0943,0.069,-0.1002,0.1046,-0.0355,0.0506,-0.0015,0.0017,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0088,0.0094,-0.0272,0.0205,-0.03,0.0291,-0.0267,0.0358,-0.0284,0.0273,-0.0387,0.0525,-0.0247,0.0257,-0.0236,0.0176,-0.0385,0.0472,-0.0674,0.0701,-0.0405,0.0349,-0.0199,0.0155,-0.0236,0.0217,-0.0286,0.0303,-0.0327,0.0319,-0.0201,0.0184,-0.0143,0.0158,-0.0168,0.0188,-0.0199,0.0199,-0.0216,0.0192,-0.0188,0.0153,-0.0223,0.0235,-0.0322,0.0404,-0.0116,0.0117,-0.0037,0.0046,-0.0295,0.0258,-0.0413,0.0421,-0.0432,0.0451,-0.0649,0.0537,-0.0531,0.045,-0.0394,0.039,-0.0176,0.0151,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0026,0.0026,-0.0087,0.0096,-0.0112,0.0119,-0.0315,0.0345,-0.0487,0.0542,-0.1108,0.0959,-0.0431,0.045,-0.0449,0.0417,-0.0276,0.0276,-0.0199,0.0203,-0.0137,0.0139,-0.0271,0.0282,-0.0295,0.0263,-0.0272,0.034,-0.0305,0.0293,-0.0219,0.0215,-0.0209,0.0219,-0.0446,0.0472,-0.049,0.0475,-0.0513,0.0632,-0.0865,0.0832,-0.0778,0.0822,-0.0794,0.1058,-0.1925,0.195,-0.0585,0.046,-0.0059,0.0068,-0.0028,0.0019,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0131,0.0114,-0.0275,0.0303,-0.0184,0.0228,-0.0231,0.0199,-0.0568,0.0801,-0.0284,0.0299,-0.0433,0.0391,-0.0338,0.0354,-0.0201,0.0207,-0.026,0.021,-0.0273,0.0273,-0.0452,0.0485,-0.0368,0.0313,-0.0332,0.0354,-0.0319,0.0268,-0.024,0.0306,-0.0256,0.0273,-0.0107,0.0119,-0.0197,0.0204,-0.0186,0.0139,-0.0247,0.0217,-0.017,0.0171,-0.0416,0.0335,-0.0411,0.0371,-0.0346,0.0376,-0.0338,0.0338,-0.0429,0.0411,-0.055,0.0539,-0.0806,0.0918,-0.0707,0.0749,-0.0009,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0023,0.003,-0.0104,0.0105,-0.0182,0.0243,-0.0252,0.024,-0.0339,0.041,-0.0538,0.0512,-0.0396,0.0357,-0.0185,0.0271,-0.0298,0.0289,-0.0286,0.0336,-0.0284,0.0317,-0.018,0.0173,-0.0276,0.0264,-0.028,0.0312,-0.0561,0.0372,-0.0529,0.0549,-0.0689,0.0672,-0.0715,0.0807,-0.0909,0.0838,-0.0843,0.1038,-0.1054,0.1062,-0.1115,0.1104,-0.1804,0.1261,-0.046,0.0475,-0.0091,0.0104,-0.0007,0.0008,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0004,0.0006,-0.0077,0.0067,-0.0169,0.0153,-0.0058,0.0063,-0.0114,0.0121,-0.0103,0.0087,-0.0122,0.0139,-0.0184,0.0172,-0.0624,0.0704,-0.0272,0.0245,-0.0139,0.0135,-0.0289,0.0296,-0.0206,0.0226,-0.0115,0.0107,-0.0319,0.0289,-0.0459,0.0382,-0.033,0.0293,-0.0244,0.0237,-0.0251,0.0315,-0.0328,0.0357,-0.0347,0.0259,-0.0239,0.0237,-0.0305,0.0221,-0.0221,0.0246,-0.0303,0.0292,-0.0442,0.04,-0.0262,0.0347,-0.0453,0.0457,-0.0745,0.0777,-0.0746,0.0676,-0.043,0.0449,-0.0291,0.0305,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0013,-0.0003,0.0002,-0.0228,0.013,-0.011,0.0112,-0.0534,0.058,-0.1326,0.1464,-0.0472,0.0381,-0.0245,0.031,-0.0225,0.0235,-0.0239,0.0231,-0.0172,0.0141,-0.0357,0.0382,-0.0129,0.0181,-0.0325,0.0363,-0.0248,0.0245,-0.032,0.0288,-0.0341,0.0293,-0.0174,0.0182,-0.0287,0.021,-0.0232,0.0249,-0.0397,0.0384,-0.0475,0.0402,-0.0524,0.0524,-0.0468,0.0528,-0.1657,0.1609,-0.1734,0.1188,-0.0973,0.0663,-0.0094,0.0088,-0.0011,0.0006,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0136,0.0151,-0.0274,0.0255,-0.0417,0.0507,-0.02,0.0192,-0.0508,0.0474,-0.0555,0.0722,-0.0305,0.0284,-0.0348,0.0313,-0.0412,0.0312,-0.0568,0.0366,-0.051,0.045,-0.0425,0.0391,-0.0347,0.0409,-0.0234,0.0303,-0.0447,0.0301,-0.0198,0.0213,-0.0226,0.0247,-0.0255,0.0255,-0.0231,0.0207,-0.0441,0.0329,-0.041,0.0345,-0.0317,0.0264,-0.0226,0.0223,-0.0313,0.0422,-0.0324,0.0433,-0.0479,0.0421,-0.0595,0.0461,-0.0666,0.0681,-0.02,0.0213,-0.0002,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0013,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0074,0.0074,-0.009,0.0105,-0.0258,0.0237,-0.0475,0.0508,-0.1206,0.1117,-0.0655,0.0492,-0.0413,0.0373,-0.0304,0.0343,-0.0256,0.028,-0.0311,0.0379,-0.0504,0.0345,-0.0444,0.0562,-0.0431,0.0485,-0.0374,0.045,-0.0418,0.0481,-0.0424,0.0399,-0.0606,0.0625,-0.071,0.0813,-0.1236,0.1112,-0.1253,0.1378,-0.1953,0.1852,-0.0248,0.0256,-0.0084,0.009,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0175,0.0151,-0.0311,0.0234,-0.0246,0.0246,-0.0271,0.0285,-0.0532,0.0801,-0.0199,0.0179,-0.0403,0.0344,-0.0211,0.0237,-0.0317,0.0274,-0.03,0.0425,-0.0465,0.0534,-0.0491,0.0506,-0.0401,0.0371,-0.0339,0.0275,-0.0411,0.03,-0.0397,0.0367,-0.0278,0.0268,-0.0337,0.0336,-0.0196,0.0191,-0.0423,0.0347,-0.0384,0.0333,-0.0437,0.0334,-0.0304,0.0249,-0.0165,0.0193,-0.0085,0.0112,-0.023,0.0223,-0.0391,0.0353,-0.0333,0.0507,-0.0282,0.0393,-0.0511,0.0613,-0.0047,0.0039,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0272,0.0281,-0.0308,0.0307,-0.0442,0.0494,-0.111,0.0759,-0.0295,0.0293,-0.0365,0.0352,-0.044,0.0467,-0.0319,0.0288,-0.0222,0.021,-0.0158,0.0149,-0.0231,0.0238,-0.0308,0.0238,-0.045,0.0548,-0.045,0.0539,-0.0336,0.039,-0.0375,0.0375,-0.0504,0.0554,-0.1127,0.0825,-0.1202,0.1442,-0.1369,0.1221,-0.1846,0.1581,-0.1842,0.193,-0.0557,0.062,-0.0081,0.0094,-0.0016,0.0012,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:07
Rotary phone type 1 dialing number 0 slow with pinkie squeak 2.
[-0.0024,0.0022,-0.0036,0.0031,-0.0176,0.0175,-0.0304,0.039,-0.0305,0.0285,-0.0322,0.0277,-0.0436,0.0381,-0.0335,0.0301,-0.0302,0.0307,-0.0532,0.059,-0.0427,0.0454,-0.0475,0.0473,-0.0595,0.0488,-0.0517,0.0565,-0.0665,0.0648,-0.055,0.0574,-0.0455,0.0563,-0.0416,0.0429,-0.0416,0.047,-0.037,0.0271,-0.0363,0.0355,-0.0382,0.0347,-0.0469,0.0488,-0.056,0.05,-0.0588,0.0634,-0.1015,0.0874,-0.0852,0.0843,-0.0572,0.0491,-0.0944,0.0981,-0.001,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0094,0.0094,-0.0163,0.0191,-0.0012,0.0011,-0.0148,0.0148,-0.024,0.0234,-0.0195,0.02,-0.0022,0.0017,-0.0151,0.018,-0.0176,0.0203,-0.0216,0.0172,-0.0636,0.0657,-0.0487,0.058,-0.0364,0.0403,-0.0499,0.055,-0.0186,0.0192,-0.0236,0.023,-0.0225,0.0253,-0.041,0.0432,-0.0367,0.0394,-0.0543,0.0554,-0.0528,0.0612,-0.0461,0.0505,-0.0392,0.0355,-0.0083,0.0115,-0.0006,0.0008,-0.0146,0.0181,-0.0281,0.0295,-0.0601,0.0591,-0.0492,0.0531,-0.0456,0.0434,-0.0413,0.051,-0.0565,0.062,-0.0553,0.0505,-0.0434,0.0468,-0.0333,0.0367,-0.0321,0.0318,-0.0361,0.0387,-0.0429,0.0398,-0.0029,0.0035,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0275,0.0354,-0.0144,0.0128,-0.0214,0.0213,-0.0258,0.0188,-0.0048,0.0045,-0.0197,0.019,-0.0262,0.0269,-0.0229,0.0236,-0.0289,0.0333,-0.0521,0.0612,-0.032,0.0314,-0.0281,0.0241,-0.0323,0.0391,-0.0445,0.045,-0.0305,0.0245,-0.0258,0.0309,-0.0532,0.0382,-0.0283,0.0307,-0.0363,0.0382,-0.0387,0.0363,-0.0288,0.0301,-0.0344,0.0363,-0.0487,0.0509,-0.0464,0.0418,-0.0253,0.0285,-0.0382,0.0297,-0.0367,0.0454,-0.0248,0.0199,-0.0398,0.037,-0.0424,0.0493,-0.0438,0.045,-0.0316,0.0294,-0.0436,0.0506,-0.0683,0.0779,-0.0463,0.0559,-0.0708,0.0857,-0.154,0.1069,-0.0289,0.0357,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.007,0.004,-0.0034,0.003,-0.0131,0.0124,-0.0363,0.0295,-0.0119,0.0098,-0.0055,0.0059,-0.0505,0.0443,-0.048,0.0591,-0.1202,0.1175,-0.0308,0.039,-0.0293,0.0305,-0.0397,0.0403,-0.0445,0.0566,-0.0463,0.0529,-0.0532,0.0616,-0.1135,0.0965,-0.0928,0.1064,-0.0906,0.0917,-0.0939,0.0937,-0.0837,0.1052,-0.0758,0.1011,-0.0804,0.0945,-0.1258,0.1136,-0.0609,0.0608,-0.0484,0.0437,-0.0261,0.0252,-0.0036,0.0039,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.012,0.0129,-0.0046,0.005,-0.0134,0.0121,-0.0242,0.0286,-0.032,0.032,-0.0131,0.0101,-0.0026,0.0026,-0.0235,0.0203,-0.0339,0.0423,-0.0385,0.0372,-0.0142,0.0171,-0.0138,0.0132,-0.0242,0.0268,-0.0364,0.0281,-0.0332,0.0322,-0.0392,0.0378,-0.0411,0.038,-0.0363,0.0339,-0.0261,0.0264,-0.026,0.0246,-0.0247,0.0285,-0.0305,0.0392,-0.0142,0.0189,-0.0432,0.0588,-0.0232,0.026,-0.0163,0.0123,-0.0147,0.0107,-0.0208,0.027,-0.0217,0.0236,-0.0264,0.0261,-0.0188,0.0159,-0.034,0.0321,-0.0271,0.0283,-0.03,0.0293,-0.024,0.032,-0.0219,0.0332,-0.0198,0.0239,-0.0475,0.0486,-0.0563,0.0682,-0.0583,0.06,-0.0377,0.0457,-0.0262,0.0307,-0.0383,0.0356,-0.0154,0.0172,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0043,0.0044,-0.0031,0.0023,-0.009,0.0114,-0.019,0.0189,-0.0121,0.0099,-0.0094,0.0094,-0.0126,0.012,-0.0149,0.0129,-0.0179,0.0204,-0.0543,0.0687,-0.0461,0.0339,-0.0303,0.0314,-0.0291,0.0268,-0.0743,0.054,-0.0483,0.0486,-0.0638,0.0638,-0.0449,0.0461,-0.0531,0.0401,-0.0311,0.0325,-0.0173,0.0202,-0.0078,0.0103,-0.0123,0.0115,-0.0312,0.0333,-0.055,0.0634,-0.0803,0.0801,-0.0712,0.0703,-0.0517,0.0459,-0.0926,0.0788,-0.1231,0.1065,-0.1182,0.1314,-0.1213,0.1316,-0.0813,0.0719,-0.0179,0.0161,-0.0044,0.0043,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0006,-0.0081,0.008,-0.0169,0.0172,-0.0145,0.0152,-0.0236,0.0253,-0.0275,0.0247,-0.0204,0.0263,-0.0352,0.0336,-0.0373,0.0341,-0.0035,0.0038,-0.003,0.0031,-0.0207,0.0186,-0.0243,0.0244,-0.0376,0.0302,-0.041,0.0313,-0.0264,0.0316,-0.022,0.0177,-0.0254,0.0261,-0.0334,0.0374,-0.0177,0.0178,-0.0162,0.0139,-0.0275,0.0239,-0.0386,0.0335,-0.0176,0.0221,-0.0213,0.0182,-0.0784,0.0572,-0.0253,0.0321,-0.028,0.0263,-0.0186,0.0199,-0.0244,0.0305,-0.0439,0.0352,-0.0372,0.0315,-0.0208,0.0281,-0.0282,0.0259,-0.0368,0.0314,-0.0326,0.0315,-0.0419,0.0343,-0.0354,0.0346,-0.0532,0.0491,-0.0431,0.0383,-0.0453,0.0369,-0.0544,0.0533,-0.0532,0.053,-0.0599,0.0516,-0.0401,0.0418,-0.023,0.0227,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0075,0.0086,-0.0234,0.0252,-0.037,0.0446,-0.0119,0.0148,-0.0174,0.0187,-0.0173,0.0168,-0.0342,0.0469,-0.1283,0.1066,-0.0746,0.0622,-0.0977,0.0893,-0.1048,0.1016,-0.0607,0.062,-0.0622,0.0504,-0.0676,0.0711,-0.0673,0.0793,-0.0703,0.0799,-0.081,0.0832,-0.0658,0.0728,-0.1078,0.1044,-0.1648,0.1395,-0.1049,0.1083,-0.1138,0.1365,-0.1441,0.1794,-0.0399,0.0432,-0.0013,0.0013,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0074,0.0082,-0.0093,0.0085,-0.0106,0.0104,-0.0224,0.0203,-0.0255,0.0292,-0.0128,0.0149,-0.0026,0.0025,-0.0082,0.0075,-0.0265,0.028,-0.0095,0.0124,-0.0163,0.0199,-0.0335,0.0353,-0.0327,0.0378,-0.0049,0.0056,-0.0056,0.0069,-0.0139,0.0138,-0.0106,0.0132,-0.0277,0.0364,-0.0338,0.035,-0.0261,0.0329,-0.0151,0.0135,-0.0286,0.0317,-0.0285,0.03,-0.0295,0.0333,-0.0086,0.01,-0.0205,0.0188,-0.025,0.0337,-0.0226,0.0203,-0.0136,0.0158,-0.012,0.0126,-0.0462,0.0473,-0.0343,0.0283,-0.0273,0.0247,-0.0198,0.0199,-0.0187,0.0228,-0.0265,0.0258,-0.0344,0.0313,-0.0323,0.0238,-0.0331,0.0331,-0.0301,0.0249,-0.0363,0.0436,-0.0389,0.0433,-0.042,0.0528,-0.0459,0.0561,-0.0358,0.0434,-0.0299,0.0285,-0.0364,0.0417,-0.0426,0.0396,-0.044,0.0397,-0.0516,0.0641,-0.0784,0.076,-0.007,0.0059,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0009,0.0008,-0.001,0.001,-0.0074,0.0069,-0.0252,0.0231,-0.0329,0.0274,-0.0197,0.0226,-0.0326,0.0341,-0.0409,0.0481,-0.0436,0.044,-0.0202,0.0152,-0.0194,0.0172,-0.0346,0.0374,-0.0671,0.0864,-0.1111,0.1052,-0.1045,0.124,-0.1187,0.121,-0.1051,0.1121,-0.0928,0.1048,-0.0945,0.1046,-0.1309,0.1234,-0.1256,0.1282,-0.1118,0.0995,-0.1054,0.111,-0.1255,0.1152,-0.1112,0.1258,-0.0276,0.0231,-0.0072,0.0072,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.006,0.0082,-0.002,0.002,-0.013,0.0122,-0.0246,0.0211,-0.0179,0.0175,-0.0233,0.026,-0.016,0.0131,-0.0394,0.0423,-0.0391,0.0262,-0.0222,0.0221,-0.0711,0.0559,-0.0368,0.0346,-0.007,0.008,-0.0056,0.0045,-0.0167,0.0158,-0.0231,0.0314,-0.0343,0.0376,-0.0223,0.024,-0.0375,0.0318,-0.019,0.0169,-0.034,0.0309,-0.0226,0.0225,-0.0173,0.0184,-0.0107,0.0142,-0.0344,0.0281,-0.0414,0.0359,-0.0355,0.0284,-0.0226,0.0248,-0.0354,0.0286,-0.0412,0.0359,-0.025,0.014,-0.0236,0.0185,-0.0371,0.0313,-0.0433,0.0408,-0.0377,0.039,-0.0277,0.0258,-0.0282,0.023,-0.0243,0.0295,-0.0337,0.0395,-0.045,0.0569,-0.0453,0.0809,-0.0406,0.0402,-0.0216,0.0199,-0.0178,0.0163,-0.0251,0.0289,-0.0679,0.0585,-0.0521,0.0651,-0.0383,0.0385,-0.0307,0.0253,-0.0017,0.0014,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0011,-0.0041,0.0047,-0.03,0.0235,-0.0223,0.013,-0.0155,0.0165,-0.0172,0.012,-0.0082,0.0065,-0.0151,0.0197,-0.0234,0.0225,-0.0432,0.045,-0.0324,0.0306,-0.0489,0.047,-0.0303,0.0148,-0.0014,0.0015,-0.0077,0.0067,-0.0096,0.0136,-0.0212,0.0155,-0.0184,0.0173,-0.037,0.0323,-0.0584,0.0614,-0.0849,0.093,-0.1197,0.1305,-0.1062,0.113,-0.036,0.0381,-0.052,0.0472,-0.0483,0.0419,-0.0816,0.0778,-0.1562,0.1593,-0.0788,0.0725,-0.0434,0.0474,-0.0477,0.051,-0.0878,0.0978,-0.1784,0.1309,-0.1141,0.1311,-0.044,0.0422,-0.0023,0.002,-0.001,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0421,0.0503,-0.0644,0.0604,-0.0703,0.0851,-0.0299,0.0383,-0.0373,0.028,-0.0604,0.0738,-0.0613,0.0545,-0.0825,0.1198,-0.0801,0.0874,-0.0024,0.0026,-0.0165,0.0206,-0.026,0.0325,-0.0404,0.0545,-0.0504,0.0574,-0.063,0.068,-0.0725,0.0867,-0.0575,0.0611,-0.0213,0.0238,-0.0467,0.044,-0.0721,0.0647,-0.0542,0.0394,-0.0397,0.0345,-0.0172,0.02,-0.0219,0.0172,-0.0611,0.0809,-0.0916,0.0989,-0.0737,0.0747,-0.0269,0.0332,-0.0806,0.071,-0.1241,0.1575,-0.0811,0.078,-0.0539,0.0431,-0.066,0.0572,-0.0825,0.0881,-0.0427,0.0349,-0.0276,0.0317,-0.0454,0.0487,-0.0372,0.0335,-0.0321,0.033,-0.0314,0.0358,-0.0449,0.0419,-0.0618,0.0572,-0.0386,0.0414,-0.0404,0.0468,-0.0165,0.0236,-0.0211,0.0214,-0.0618,0.0727,-0.056,0.1024,-0.0505,0.0653,-0.0469,0.0452,-0.0658,0.0534,-0.0658,0.0631,-0.0402,0.038,-0.031,0.0422,-0.0125,0.0172,-0.0242,0.0237,-0.0372,0.0315,-0.0295,0.0291,-0.0468,0.0735,-0.0812,0.0646,-0.0793,0.0806,-0.0614,0.0476,-0.0481,0.0504,-0.0564,0.0652,-0.0493,0.0586,-0.0702,0.0688,-0.0011,0.0013,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0026,0.0026,-0.0025,0.002,-0.0055,0.0068,-0.0006,0.0009,-0.0024,0.003,-0.0412,0.0443,-0.029,0.0396,-0.0011,0.001,-0.0026,0.0025,-0.0242,0.0289,-0.0269,0.0298,-0.0207,0.0211,-0.0206,0.0214,-0.024,0.028,-0.0818,0.0625,-0.0342,0.031,-0.0181,0.0197,-0.0381,0.0349,-0.0705,0.0605,-0.0715,0.0693,-0.0989,0.101,-0.0987,0.1364,-0.0584,0.0531,-0.0134,0.0156,-0.0019,0.0015,-0.0013,0.0014,-0.0228,0.0299,-0.0458,0.0505,-0.061,0.0445,-0.0293,0.0229,-0.0146,0.0193,-0.0021,0.0037,-0.0141,0.0157,-0.0191,0.0263,-0.0569,0.0661,-0.034,0.0372,-0.0455,0.0392,-0.0533,0.0619,-0.0745,0.0597,-0.058,0.0676,-0.0646,0.0567,-0.1028,0.0649,-0.0586,0.0612,-0.0478,0.061,-0.0655,0.0863,-0.0749,0.079,-0.0565,0.0757,-0.0773,0.0723,-0.0724,0.0676,-0.0946,0.0849,-0.1111,0.1019,-0.0031,0.002,-0.0017,0.0017,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0027,0.0026,-0.0275,0.028,-0.0499,0.0518,-0.0747,0.0726,-0.0457,0.0494,-0.0351,0.0395,-0.0248,0.019,-0.0327,0.0289,-0.0091,0.0069,-0.0282,0.0284,-0.0318,0.0256,-0.023,0.0158,-0.0294,0.0301,-0.0655,0.0584,-0.0692,0.0751,-0.0527,0.0546,-0.0282,0.0373,-0.0216,0.0221,-0.0518,0.0378,-0.0735,0.0773,-0.0396,0.04,-0.0416,0.0373,-0.0396,0.0406,-0.0579,0.0504,-0.0475,0.0531,-0.0346,0.0439,-0.0802,0.0936,-0.0479,0.0524,-0.0505,0.0466,-0.0416,0.0457,-0.0283,0.0272,-0.0288,0.0318,-0.0597,0.0426,-0.0479,0.0411,-0.0351,0.0354,-0.0363,0.0387,-0.0587,0.0849,-0.0558,0.0557,-0.09,0.0639,-0.0585,0.0661,-0.0546,0.0625,-0.0458,0.0416,-0.0507,0.0689,-0.0663,0.0633,-0.0526,0.0613,-0.0542,0.0493,-0.0417,0.0523,-0.074,0.0711,-0.0811,0.0775,-0.057,0.067,-0.0578,0.0453,-0.0885,0.0797,-0.0986,0.1074,-0.0319,0.0287,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0004,0.0003,0,0,-0.0005,0.0007,-0.0208,0.0186,-0.0209,0.0174,-0.0228,0.0217,-0.011,0.012,-0.0372,0.0329,-0.0405,0.0424,-0.0659,0.0788,-0.0264,0.0262,-0.0398,0.047,-0.0509,0.0374,-0.0724,0.0728,-0.12,0.133,-0.1448,0.1524,-0.0598,0.0761,-0.0387,0.039,-0.0228,0.0295,-0.021,0.0188,-0.0157,0.0163,-0.0433,0.0326,-0.036,0.0509,-0.0365,0.0323,-0.025,0.0267,-0.0471,0.0344,-0.0409,0.034,-0.0454,0.0531,-0.0657,0.0657,-0.0537,0.0607,-0.045,0.0409,-0.0469,0.0551,-0.1138,0.1595,-0.1095,0.1208,-0.0236,0.0281,-0.009,0.0099,-0.0023,0.0037,0,0,-0.0011,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:59
Rotary phone type 1 dialing number 0 slow with thumb squeak 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۷ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.002,0.0023,-0.0041,0.0054,-0.0061,0.0077,-0.0116,0.0116,-0.0161,0.0201,-0.0245,0.0255,-0.022,0.0282,-0.0264,0.0341,-0.1325,0.1284,-0.0392,0.0391,-0.0189,0.0179,-0.0014,0.0009,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,-0.0039,0.0042,-0.0098,0.0127,-0.0109,0.0098,-0.029,0.0262,-0.047,0.0524,-0.073,0.0562,-0.0772,0.0761,-0.0614,0.0741,-0.0659,0.0526,-0.0253,0.0218,-0.012,0.0127,-0.0004,0.0003,-0.0029,0.0038,-0.0007,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0075,0.0062,-0.0006,0.0007,-0.0055,0.0082,-0.0241,0.0158,-0.0152,0.0133,-0.132,0.1322,-0.0158,0.0179,-0.0129,0.0201,-0.0009,0.0009,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0.0014,-0.0065,0.0066,-0.0296,0.0239,-0.0449,0.0605,-0.0662,0.0679,-0.1026,0.0779,-0.131,0.1283,-0.0887,0.1319,-0.0279,0.031,-0.0212,0.0202,-0.0036,0.0037,-0.0002,0.0001,-0.0006,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0086,0.0064,-0.0134,0.0154,-0.0119,0.0112,-0.026,0.0259,-0.004,0.0031,-0.0207,0.02,-0.0011,0.0013,-0.0027,0.0025,-0.0053,0.0037,-0.004,0.0042,-0.0057,0.0063,-0.0135,0.0129,-0.0081,0.0071,-0.0129,0.0147,-0.0175,0.0153,-0.0046,0.0049,-0.0056,0.0068,-0.0163,0.0137,-0.0228,0.0274,-0.0891,0.0973,-0.0952,0.0982,-0.0247,0.0322,-0.0189,0.0235,-0.0033,0.0023,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.0013,-0.0066,0.0079,-0.0164,0.0162,-0.0253,0.0267,-0.0322,0.0275,-0.0333,0.0355,-0.0506,0.0463,-0.0585,0.0436,-0.0573,0.0517,-0.05,0.0683,-0.1136,0.1273,-0.0256,0.0295,-0.0033,0.0027,-0.0011,0.0014,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0014,0.0013,-0.0087,0.0085,-0.0196,0.0189,-0.0233,0.03,-0.045,0.051,-0.0529,0.0714,-0.0544,0.0424,-0.0791,0.063,-0.2498,0.25,-0.0186,0.0184,-0.0391,0.0386,-0.0005,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0001,0,0,0,-0.0071,0.0062,-0.0043,0.005,-0.0011,0.0013,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0107,0.0086,-0.001,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0007,0.0009,-0.0001,0.0001,-0.0061,0.0045,-0.0039,0.0049,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0117,0.0099,-0.0034,0.0026,-0.0024,0.0033,-0.004,0.004,-0.0257,0.0324,-0.0055,0.0087,-0.0043,0.0036,-0.0018,0.0019,-0.0035,0.0032,-0.0123,0.0089,-0.0152,0.0147,-0.0763,0.0637,-0.1171,0.0894,-0.0126,0.0116,-0.0007,0.0007,-0.0081,0.0075,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0067,0.0065,-0.0216,0.0182,-0.0154,0.013,-0.0236,0.0162,-0.0154,0.0129,-0.0094,0.009,-0.0107,0.0134,-0.0343,0.0308,-0.0555,0.0596,-0.2496,0.2499,-0.1352,0.0882,-0.0112,0.0099,-0.0043,0.0048,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0073,0.0075,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0075,0.0067,-0.0226,0.0319,-0.0195,0.0218,-0.0197,0.0299,-0.0226,0.019,-0.0107,0.0115,-0.0145,0.0164,-0.0095,0.0115,-0.0219,0.0246,-0.0214,0.0227,-0.0165,0.022,-0.0259,0.0182,-0.0381,0.04,-0.0317,0.0403,-0.0355,0.0246,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0006,-0.0017,0.0016,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0012,-0.0083,0.0099,-0.0112,0.0126,-0.0248,0.0243,-0.0286,0.0322,-0.0433,0.0473,-0.1608,0.1621,-0.0393,0.0346,-0.0098,0.0099,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0031,0.0043,-0.0114,0.0142,-0.0188,0.0186,-0.0149,0.0177,-0.0259,0.0313,-0.0226,0.0299,-0.0333,0.0282,-0.0286,0.0293,-0.0476,0.0426,-0.119,0.1085,-0.0664,0.061,-0.0331,0.0268,-0.0039,0.0066,-0.0013,0.0017,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0005,0.0004,-0.0028,0.003,-0.0093,0.0103,-0.0125,0.0152,-0.0278,0.0297,-0.1625,0.1612,-0.079,0.0799,-0.0169,0.0172,-0.0103,0.0072,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0015,0.0016,-0.0004,0.0004,-0.0044,0.0043,-0.0199,0.0183,-0.0543,0.0458,-0.0374,0.0395,-0.0563,0.0628,-0.0501,0.0484,-0.0462,0.0538,-0.1098,0.1115,-0.035,0.0293,-0.0193,0.0157,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0048,0.0059,-0.0002,0.0003,-0.002,0.0021,-0.0035,0.003,-0.0118,0.0105,-0.0174,0.0172,-0.0203,0.0208,-0.0173,0.0218,-0.0172,0.0281,-0.0243,0.026,-0.0289,0.0229,-0.0247,0.0338,-0.0249,0.0247,-0.2466,0.2494,-0.0936,0.0567,-0.0358,0.0421,-0.0107,0.014,-0.0064,0.0069,-0.0008,0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0019,-0.0005,0.0005,-0.0116,0.0111,-0.0055,0.0057,-0.0063,0.0092,-0.0171,0.0138,-0.0131,0.0143,-0.0283,0.0312,-0.006,0.0054,-0.0004,0.0004,-0.0059,0.0061,-0.0007,0.0008,-0.0143,0.0125,-0.032,0.0378,-0.0604,0.0571,-0.0618,0.0528,-0.0437,0.0494,-0.1599,0.2412,-0.0211,0.0224,-0.0025,0.0025,-0.0018,0.0015,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0033,0.0033,-0.0018,0.0024,-0.0014,0.0012,-0.0042,0.0054,-0.0058,0.0073,-0.0084,0.009,-0.0197,0.0298,-0.0092,0.0085,-0.0305,0.0299,-0.0392,0.0399,-0.0463,0.0521,-0.246,0.25,-0.0452,0.0393,-0.0188,0.0288,-0.0006,0.0009,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.013,0.0132,-0.0092,0.0097,-0.0229,0.0272,-0.0169,0.0212,-0.0139,0.0138,-0.0279,0.0218,-0.0143,0.0136,-0.0018,0.0016,-0.0169,0.0141,-0.0285,0.0225,-0.0358,0.0514,-0.041,0.0522,-0.0644,0.0602,-0.1959,0.2284,-0.0469,0.0505,-0.0137,0.008,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.005,0.0041,-0.0191,0.0178,-0.0096,0.0096,-0.0256,0.028,-0.0322,0.0295,-0.0489,0.0489,-0.1844,0.157,-0.2485,0.2475,-0.0417,0.0329,-0.0288,0.0295,-0.0037,0.0036,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0007,-0.0066,0.0054,-0.0047,0.0059,-0.0011,0.0011,-0.0042,0.004,-0.0111,0.0103,-0.0057,0.0051,-0.0108,0.0122,-0.0027,0.003,-0.0008,0.0006,-0.0062,0.0059,-0.001,0.001,-0.0001,0.0001,-0.0012,0.0009,-0.011,0.0149,-0.0272,0.0293,-0.0476,0.0432,-0.0555,0.0544,-0.0265,0.0307,-0.0354,0.038,-0.0533,0.0657,-0.0687,0.0846,-0.0105,0.016,-0.0043,0.0056,-0.0018,0.002,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:29
Rotary phone type 1 dialing number 1 slow with pinkie squeak 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۷ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0032,0.0032,-0.0067,0.0069,-0.0099,0.0118,-0.0185,0.021,-0.0269,0.0236,-0.0369,0.0425,-0.0366,0.0416,-0.0474,0.0521,-0.1946,0.1913,-0.0656,0.0771,-0.0266,0.0226,-0.0033,0.0022,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0059,0.0068,-0.0113,0.0145,-0.0156,0.0134,-0.0359,0.04,-0.0675,0.0825,-0.1134,0.1008,-0.0995,0.1163,-0.1316,0.1055,-0.0861,0.0814,-0.0372,0.0323,-0.0159,0.0173,-0.0007,0.0005,-0.0044,0.0041,-0.0012,0.001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0092,0.0114,-0.0011,0.0011,-0.0085,0.0097,-0.0438,0.0341,-0.0251,0.0187,-0.1944,0.1918,-0.0312,0.028,-0.0336,0.0414,-0.0014,0.0016,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0029,0.0029,-0.0098,0.0088,-0.0368,0.0358,-0.0996,0.1091,-0.1078,0.1164,-0.1574,0.1283,-0.1949,0.1932,-0.138,0.183,-0.0451,0.0435,-0.0321,0.0295,-0.0056,0.0057,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0048,0.0054,-0.0084,0.0098,-0.008,0.0079,-0.0247,0.0185,-0.0032,0.0025,-0.0136,0.0153,-0.0012,0.0013,-0.0021,0.0019,-0.0035,0.0023,-0.0029,0.0029,-0.0038,0.0054,-0.0099,0.0102,-0.0042,0.0047,-0.0105,0.0126,-0.0107,0.0132,-0.0032,0.0031,-0.0042,0.0053,-0.0095,0.0115,-0.0141,0.0229,-0.0667,0.0928,-0.0831,0.0849,-0.0184,0.0225,-0.0157,0.019,-0.0022,0.002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0051,0.0049,-0.0124,0.011,-0.0167,0.0187,-0.0181,0.0263,-0.0349,0.0351,-0.0332,0.0347,-0.0486,0.0335,-0.0432,0.0541,-0.0387,0.043,-0.1049,0.0986,-0.0208,0.0221,-0.0026,0.0018,-0.0007,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0008,0.001,-0.0059,0.0055,-0.0154,0.015,-0.0164,0.0238,-0.0354,0.0345,-0.0364,0.0518,-0.0482,0.0387,-0.0604,0.0613,-0.1949,0.1949,-0.0183,0.0136,-0.0364,0.043,-0.0008,0.0007,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,-0.0051,0.005,-0.0047,0.0041,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.008,0.0071,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0038,0.0037,-0.0037,0.0042,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0089,0.0064,-0.002,0.0019,-0.002,0.0022,-0.003,0.0026,-0.0232,0.0213,-0.0046,0.006,-0.0026,0.0027,-0.0013,0.0013,-0.0026,0.0022,-0.0093,0.0064,-0.0112,0.0092,-0.049,0.0479,-0.0778,0.0878,-0.0089,0.0078,-0.0006,0.0005,-0.0058,0.0041,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0044,0.0053,-0.0157,0.0157,-0.0115,0.0102,-0.0143,0.0112,-0.0099,0.0102,-0.0066,0.0063,-0.0077,0.0116,-0.0365,0.0255,-0.0459,0.0485,-0.1949,0.1941,-0.1048,0.0677,-0.0094,0.0106,-0.0034,0.0044,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0044,0.0047,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0061,0.0054,-0.0188,0.0217,-0.0141,0.0179,-0.0213,0.0234,-0.0189,0.0117,-0.0083,0.0104,-0.0106,0.0101,-0.0104,0.0096,-0.019,0.0195,-0.0141,0.0152,-0.0128,0.0138,-0.0208,0.0156,-0.0281,0.0296,-0.0246,0.0324,-0.0258,0.0145,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0011,0.0012,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0008,-0.009,0.0107,-0.014,0.0132,-0.0292,0.032,-0.0279,0.0399,-0.0551,0.0637,-0.1908,0.1941,-0.0508,0.0564,-0.0134,0.0159,-0.0006,0.0004,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0036,0.0037,-0.0131,0.016,-0.0212,0.0222,-0.0164,0.0198,-0.0357,0.0345,-0.0268,0.0363,-0.0441,0.0319,-0.032,0.0327,-0.0586,0.0548,-0.1512,0.1359,-0.0864,0.0741,-0.0383,0.0348,-0.0053,0.0066,-0.0015,0.0015,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0004,0.0003,-0.003,0.0034,-0.0079,0.012,-0.0212,0.0203,-0.026,0.032,-0.1937,0.1927,-0.0896,0.1059,-0.0167,0.0234,-0.0113,0.0089,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0018,0.0021,-0.0005,0.0004,-0.0048,0.0039,-0.0217,0.0207,-0.0499,0.0398,-0.0442,0.049,-0.0689,0.0722,-0.0515,0.0569,-0.07,0.0699,-0.1567,0.1312,-0.043,0.0373,-0.0199,0.0238,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0027,0.0033,-0.0003,0.0002,-0.0015,0.0016,-0.0024,0.0019,-0.0084,0.0069,-0.014,0.0129,-0.0141,0.0166,-0.012,0.0156,-0.015,0.0189,-0.0182,0.0291,-0.0202,0.0169,-0.0201,0.0233,-0.0183,0.0218,-0.1892,0.1941,-0.083,0.0403,-0.0302,0.0363,-0.0083,0.0098,-0.0043,0.0041,-0.0008,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0016,-0.0003,0.0003,-0.007,0.0088,-0.0042,0.0034,-0.0051,0.0053,-0.0133,0.0131,-0.0109,0.0106,-0.023,0.0242,-0.0046,0.0038,-0.0003,0.0003,-0.0041,0.0043,-0.0006,0.0005,-0.0102,0.0092,-0.0224,0.0301,-0.0366,0.042,-0.0526,0.0385,-0.0285,0.038,-0.1352,0.1554,-0.0161,0.015,-0.0017,0.0021,-0.0014,0.0011,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0023,0.0029,-0.0014,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0034,0.0037,-0.0037,0.005,-0.0064,0.006,-0.0153,0.0219,-0.006,0.0059,-0.0207,0.0226,-0.0281,0.0316,-0.0362,0.0375,-0.1893,0.1945,-0.0298,0.0242,-0.021,0.0296,-0.0012,0.0014,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0083,0.0098,-0.0067,0.0082,-0.0167,0.0217,-0.0135,0.0159,-0.009,0.0108,-0.0196,0.0245,-0.0117,0.0102,-0.0013,0.0013,-0.012,0.0099,-0.0199,0.0181,-0.0298,0.0331,-0.0293,0.0388,-0.0464,0.0482,-0.188,0.1501,-0.0279,0.0325,-0.0116,0.008,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0031,0.0033,-0.0122,0.0116,-0.0075,0.0079,-0.0212,0.0186,-0.0219,0.0286,-0.0449,0.0411,-0.1803,0.1141,-0.1877,0.1923,-0.0315,0.0277,-0.0232,0.0243,-0.0029,0.0029,-0.0002,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0005,-0.0063,0.0054,-0.0034,0.005,-0.0007,0.0008,-0.0031,0.003,-0.0081,0.0076,-0.0043,0.0038,-0.0076,0.0078,-0.002,0.0019,-0.0006,0.0005,-0.0039,0.0032,-0.0006,0.0008,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0007,-0.0079,0.0105,-0.0183,0.0193,-0.0316,0.0378,-0.0347,0.0386,-0.0188,0.0196,-0.0244,0.0228,-0.0461,0.0533,-0.0456,0.0592,-0.0081,0.0105,-0.0031,0.0036,-0.0011,0.0014,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:29
Rotary phone type 1 dialing number 1 slow with pinkie squeak 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۷ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0015,0.0022,-0.0044,0.0051,-0.0166,0.0174,-0.0184,0.0234,-0.0246,0.026,-0.0235,0.0208,-0.0324,0.0305,-0.0202,0.0275,-0.0247,0.0383,-0.0368,0.0455,-0.0435,0.0581,-0.0362,0.0291,-0.0271,0.0401,-0.0244,0.0207,-0.0381,0.0419,-0.0233,0.0299,-0.0284,0.0343,-0.0408,0.0479,-0.0438,0.0668,-0.0446,0.0625,-0.0019,0.0029,-0.0555,0.0928,-0.0296,0.0307,-0.0242,0.0281,-0.0327,0.0447,-0.0379,0.0381,-0.0437,0.0621,-0.0329,0.048,-0.0474,0.0384,-0.0479,0.0338,-0.0472,0.0489,-0.0553,0.0571,-0.0445,0.0493,-0.0552,0.0397,-0.0607,0.0435,-0.0604,0.0648,-0.0464,0.05,-0.1296,0.1725,-0.1153,0.095,-0.1022,0.0883,-0.0717,0.0739,-0.0257,0.0382,-0.0144,0.0177,-0.0116,0.0105,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0456,0.0475,-0.0652,0.069,-0.0714,0.0798,-0.0601,0.064,-0.0643,0.0703,-0.0341,0.0373,-0.041,0.0347,-0.0668,0.0423,-0.1359,0.1681,-0.0722,0.0672,-0.0226,0.0178,-0.0032,0.0019,-0.0012,0.0008,-0.0034,0.0029,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,0,0,-0.0247,0.022,-0.0029,0.0025,-0.0023,0.0031,-0.0075,0.0088,-0.0138,0.0201,-0.0338,0.0304,-0.0371,0.0422,-0.0347,0.0327,-0.0503,0.052,-0.072,0.0737,-0.0969,0.1134,-0.128,0.1477,-0.0534,0.0552,-0.0204,0.0183,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0547,0.0653,-0.0415,0.0369,-0.06,0.0404,-0.0439,0.0603,-0.0454,0.0593,-0.0219,0.0278,-0.0189,0.0218,-0.0134,0.0149,-0.0292,0.0227,-0.0617,0.0639,-0.0713,0.0801,-0.1859,0.2083,-0.0639,0.0628,-0.0256,0.0229,-0.0085,0.008,-0.006,0.0046,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0059,0.0078,-0.0081,0.0075,-0.0027,0.0028,-0.0197,0.0182,-0.0221,0.0186,-0.0284,0.0283,-0.0276,0.027,-0.0201,0.0237,-0.046,0.0453,-0.024,0.0271,-0.0254,0.0241,-0.0287,0.026,-0.0386,0.0522,-0.1164,0.0943,-0.1071,0.1297,-0.0357,0.0412,-0.0231,0.0248,-0.0005,0.0006,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.0035,0.0047,-0.0638,0.0628,-0.0469,0.038,-0.0418,0.0484,-0.0694,0.0716,-0.0679,0.0506,-0.0421,0.0572,-0.0243,0.0327,-0.0298,0.028,-0.0523,0.0493,-0.0642,0.0367,-0.1339,0.1603,-0.028,0.0243,-0.0021,0.0015,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0121,0.0099,-0.0072,0.0061,-0.0072,0.0083,-0.0001,0.0001,-0.0008,0.0006,-0.0038,0.0042,-0.0114,0.0131,-0.012,0.0157,-0.0235,0.0261,-0.0283,0.0273,-0.0213,0.0258,-0.041,0.0433,-0.0412,0.0434,-0.0459,0.0516,-0.0614,0.0626,-0.0539,0.0608,-0.056,0.05,-0.1298,0.1391,-0.0989,0.0836,-0.045,0.0444,-0.0137,0.012,-0.002,0.0023,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0085,0.0081,-0.0217,0.0313,-0.0214,0.0188,-0.0124,0.0148,-0.0642,0.0534,-0.0397,0.0487,-0.0621,0.0488,-0.0501,0.0589,-0.0419,0.04,-0.064,0.0587,-0.0747,0.0723,-0.1114,0.1398,-0.0279,0.037,-0.0018,0.0024,-0.0008,0.0007,-0.0015,0.0014,-0.0006,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.001,0.0006,-0.0027,0.0021,-0.003,0.0032,-0.001,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0012,-0.0021,0.0021,-0.0025,0.0026,-0.0054,0.0052,-0.0109,0.013,-0.0114,0.0119,-0.0165,0.0196,-0.0208,0.0165,-0.0146,0.0144,-0.0131,0.0144,-0.0229,0.0242,-0.0247,0.0255,-0.0294,0.0287,-0.0271,0.0308,-0.0476,0.0449,-0.1471,0.1915,-0.1575,0.1016,-0.0294,0.037,-0.0232,0.0237,-0.0006,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0125,0.0111,-0.016,0.0163,-0.0124,0.016,-0.0458,0.0292,-0.0608,0.0728,-0.0429,0.041,-0.0297,0.0296,-0.0324,0.0395,-0.0252,0.0383,-0.0436,0.0308,-0.0463,0.0479,-0.0842,0.1034,-0.1175,0.1089,-0.0353,0.0349,-0.004,0.0044,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.006,0.0089,-0.0068,0.0068,-0.0074,0.008,-0.0141,0.0136,-0.0335,0.0386,-0.0351,0.0293,-0.052,0.0609,-0.071,0.0904,-0.1437,0.1901,-0.052,0.0438,-0.0164,0.0114,-0.0007,0.0009,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0069,0.0035,-0.0348,0.0389,-0.0616,0.0524,-0.0086,0.0057,-0.038,0.041,-0.0543,0.0399,-0.0425,0.0524,-0.0346,0.0342,-0.0231,0.0244,-0.031,0.0322,-0.0545,0.0452,-0.055,0.0608,-0.1425,0.1667,-0.1088,0.1248,-0.031,0.0297,-0.0043,0.0013,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0018,0.0016,-0.001,0.0015,-0.008,0.01,-0.019,0.0225,-0.0362,0.0457,-0.0372,0.0308,-0.0555,0.0583,-0.1622,0.2101,-0.0919,0.1131,-0.0309,0.0272,-0.0035,0.003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0044,0.0044,-0.0058,0.0055,-0.0229,0.0191,-0.0336,0.0368,-0.0884,0.0762,-0.0858,0.1002,-0.0872,0.0768,-0.0498,0.0456,-0.0694,0.0616,-0.1287,0.1246,-0.1015,0.1058,-0.0264,0.0205,-0.0038,0.0032,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0006,-0.0014,0.0015,-0.009,0.0077,-0.0142,0.0177,-0.0173,0.0232,-0.028,0.0336,-0.1188,0.1187,-0.0379,0.0366,-0.0161,0.0177,-0.0026,0.0032,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0038,0.0044,-0.0103,0.013,-0.0623,0.0489,-0.0674,0.0731,-0.1188,0.1098,-0.0873,0.0861,-0.0662,0.0605,-0.1112,0.1188,-0.0376,0.0434,-0.0298,0.026,-0.0026,0.002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0077,0.0088,-0.0005,0.0007,-0.0068,0.0069,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0011,0.0013,-0.0026,0.002,-0.0024,0.003,-0.0105,0.0081,-0.0171,0.0182,-0.0208,0.0262,-0.0142,0.0159,-0.0353,0.0287,-0.0244,0.0264,-0.046,0.0469,-0.011,0.0114,-0.016,0.0177,-0.0074,0.0076,-0.0124,0.0156,-0.0272,0.0298,-0.0274,0.0356,-0.0397,0.0564,-0.0547,0.0658,-0.1674,0.1412,-0.1208,0.1039,-0.0545,0.0487,-0.0255,0.0297,-0.0013,0.0011,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0322,0.0318,-0.0154,0.0116,-0.0409,0.0281,-0.1011,0.1296,-0.052,0.0636,-0.0674,0.069,-0.1142,0.0791,-0.045,0.0568,-0.023,0.0202,-0.0222,0.0232,-0.0356,0.0502,-0.1532,0.1651,-0.0529,0.0542,-0.0416,0.0403,-0.0021,0.0036,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0001,-0.0062,0.0051,-0.0102,0.0088,-0.0069,0.0073,-0.0121,0.0136,-0.0007,0.0006,-0.0022,0.0029,-0.0047,0.0039,-0.0022,0.0022,-0.0053,0.0052,-0.0172,0.0153,-0.0173,0.017,-0.0227,0.019,-0.0319,0.0206,-0.0392,0.0482,-0.0348,0.0287,-0.0244,0.0241,-0.0339,0.0275,-0.0541,0.0527,-0.0538,0.0445,-0.1174,0.1194,-0.091,0.0702,-0.037,0.0337,-0.0091,0.008,-0.0013,0.0013,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,-0.0088,0.0099,-0.0472,0.0409,-0.0232,0.0259,-0.0501,0.0387,-0.0528,0.0913,-0.0848,0.0903,-0.088,0.0652,-0.0392,0.0412,-0.051,0.0418,-0.1124,0.0796,-0.1718,0.1573,-0.0948,0.0754,-0.0274,0.028,-0.0028,0.0025,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:28
Rotary phone type 1 dialing number 1 slow with thumb squeak 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۷ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0019,0.0015,-0.0186,0.0179,-0.0253,0.024,-0.0244,0.0248,-0.0291,0.0319,-0.1335,0.1338,-0.0643,0.0676,-0.1056,0.0817,-0.0019,0.0015,-0.0079,0.0114,0,0,-0.0057,0.0063,-0.0278,0.0225,-0.0927,0.0727,-0.0786,0.0805,-0.087,0.0815,-0.0786,0.0686,-0.1332,0.1191,-0.0388,0.0465,-0.0104,0.0095,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0009,-0.0142,0.0121,-0.0187,0.0218,-0.0178,0.0208,-0.0236,0.0211,-0.02,0.021,-0.004,0.0039,-0.0002,0.0002,-0.0066,0.0053,-0.0046,0.003,-0.0126,0.008,-0.0092,0.0132,-0.0049,0.0049,-0.0085,0.0101,-0.043,0.0489,-0.0308,0.0308,-0.022,0.0259,-0.0047,0.0047,-0.0175,0.0144,-0.0251,0.02,-0.0347,0.0325,-0.057,0.0474,-0.0043,0.0049,-0.0093,0.0079,-0.0016,0.0017,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0086,0.0113,-0.0017,0.0014,-0.0087,0.0079,-0.008,0.0113,-0.0411,0.0456,-0.0181,0.0174,-0.0052,0.0058,-0.0231,0.0243,-0.0518,0.0483,-0.0767,0.0589,-0.1327,0.1712,-0.0103,0.0119,-0.0352,0.0257,-0.0607,0.0736,-0.1573,0.138,-0.0606,0.0582,-0.0126,0.0086,-0.0029,0.0019,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0017,-0.0249,0.0219,-0.0206,0.0175,-0.0141,0.0148,-0.0113,0.0117,-0.0239,0.0235,-0.0187,0.0206,-0.0293,0.0231,-0.0788,0.1054,-0.0394,0.0565,-0.017,0.0155,-0.0214,0.0237,-0.0202,0.0219,-0.0438,0.0453,-0.0824,0.0696,-0.0069,0.0038,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.002,0.0019,-0.0318,0.0336,-0.055,0.0748,-0.0606,0.0746,-0.1016,0.091,-0.1419,0.1271,-0.1345,0.1135,-0.1582,0.1519,-0.0332,0.0391,-0.001,0.0014,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0175,0.0186,-0.009,0.0107,-0.0368,0.041,-0.0423,0.0455,-0.0417,0.0463,-0.0691,0.0587,-0.0421,0.0523,-0.0374,0.053,-0.1749,0.1415,-0.0679,0.0678,-0.0766,0.0866,-0.0898,0.1423,-0.0332,0.0292,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0011,-0.0223,0.0226,-0.0216,0.0246,-0.0176,0.0156,-0.0081,0.0057,-0.0007,0.001,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0202,0.0183,-0.0036,0.003,-0.0107,0.0088,-0.0102,0.0114,-0.0102,0.0118,-0.0089,0.0139,-0.0197,0.0167,-0.0244,0.029,-0.0656,0.058,-0.0589,0.0553,-0.0347,0.0319,-0.0254,0.0254,-0.0593,0.0709,-0.1781,0.1711,-0.0713,0.0731,-0.002,0.0022,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0185,0.0189,-0.0445,0.0542,-0.048,0.0475,-0.0563,0.0532,-0.0566,0.063,-0.2131,0.2144,-0.1943,0.205,-0.1284,0.1468,-0.181,0.2074,-0.049,0.0372,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.002,0.0015,-0.0256,0.0282,-0.0188,0.012,-0.0023,0.0025,-0.0031,0.0023,-0.0023,0.0024,-0.0018,0.0016,-0.0117,0.0122,-0.0174,0.0194,-0.0127,0.0192,-0.0268,0.0401,-0.0595,0.0468,-0.0421,0.0397,-0.02,0.0192,-0.0381,0.0521,-0.0487,0.0368,-0.0313,0.0331,-0.0538,0.0583,-0.087,0.0791,-0.187,0.1496,-0.0448,0.049,-0.0081,0.0117,-0.0034,0.0044,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0073,0.0094,-0.0013,0.001,-0.0071,0.0082,-0.0229,0.0233,-0.0257,0.0281,-0.0235,0.0224,-0.0032,0.0039,-0.0263,0.0381,-0.0227,0.0255,-0.0289,0.0313,-0.031,0.0258,-0.031,0.0351,-0.0434,0.0609,-0.0672,0.066,-0.0474,0.0456,-0.0406,0.0578,-0.0554,0.0503,-0.0648,0.0856,-0.1115,0.1115,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0226,0.0228,-0.0062,0.008,-0.0124,0.0113,-0.0247,0.0232,-0.001,0.0007,-0.0113,0.011,-0.0199,0.0178,-0.039,0.0541,-0.0406,0.0427,-0.0216,0.0195,-0.0324,0.0384,-0.0554,0.0508,-0.0489,0.0491,-0.0485,0.0569,-0.0729,0.0783,-0.1648,0.1607,-0.057,0.0501,-0.0026,0.0024,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0192,0.0182,-0.0329,0.0323,-0.0405,0.0512,-0.0542,0.0352,-0.02,0.0186,-0.0457,0.0509,-0.0455,0.0495,-0.1479,0.1441,-0.1103,0.0962,-0.0499,0.0687,-0.1485,0.1044,-0.1599,0.1532,-0.0798,0.0861,-0.0006,0.0007,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0021,0.0022,-0.0295,0.0258,-0.001,0.0011,-0.0069,0.0063,-0.0025,0.0038,-0.0085,0.0069,-0.0004,0.0004,-0.0022,0.002,-0.0088,0.0074,-0.0013,0.0013,-0.0004,0.0005,-0.0219,0.0283,-0.0082,0.0085,-0.0358,0.0379,-0.0279,0.0271,-0.0282,0.0226,-0.0462,0.0403,-0.0539,0.0632,-0.0556,0.0778,-0.0336,0.0368,-0.053,0.0683,-0.0884,0.0832,-0.1604,0.1111,-0.0028,0.0027,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0028,0.0033,-0.0202,0.0229,-0.0538,0.0474,-0.0705,0.0636,-0.0265,0.0279,-0.0036,0.0027,-0.0134,0.0132,-0.0268,0.0249,-0.0157,0.0137,-0.0169,0.017,-0.0076,0.0063,-0.0011,0.0011,-0.0246,0.0237,-0.0326,0.0331,-0.0369,0.0403,-0.0622,0.0559,-0.0124,0.0118,-0.0065,0.0071,-0.0181,0.0241,-0.0551,0.0558,-0.0703,0.0788,-0.0495,0.0548,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0024,0.002,-0.0073,0.008,-0.0182,0.0144,-0.0151,0.0176,-0.0011,0.001,-0.0197,0.0191,-0.044,0.0395,-0.0449,0.0467,-0.051,0.044,-0.0174,0.0235,-0.0517,0.0451,-0.0493,0.0472,-0.0337,0.0325,-0.0503,0.0505,-0.123,0.122,-0.0592,0.0557,-0.0315,0.0414,-0.031,0.0355,-0.0819,0.0888,-0.1414,0.1293,-0.0385,0.0405,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0006,-0.0395,0.0393,-0.0575,0.0457,-0.0399,0.0611,-0.0337,0.0352,-0.013,0.0143,-0.0438,0.0452,-0.1664,0.1663,-0.0801,0.0735,-0.0944,0.1165,-0.1123,0.1271,-0.0403,0.0383,-0.0006,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0244,0.025,-0.0028,0.0021,-0.0102,0.0127,-0.0231,0.0245,-0.0011,0.0008,-0.0216,0.0207,-0.0138,0.0162,-0.0255,0.0278,-0.0303,0.0314,-0.0154,0.0152,-0.0252,0.0181,-0.0277,0.029,-0.0686,0.0599,-0.0534,0.058,-0.0559,0.0584,-0.0701,0.0792,-0.0923,0.0931,-0.0121,0.0123,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0034,0.0034,-0.0027,0.0026,-0.0241,0.0217,-0.0163,0.0181,-0.0101,0.0102,-0.0165,0.0152,-0.0117,0.0139,-0.022,0.026,-0.0138,0.0117,-0.0156,0.0155,-0.0126,0.0096,-0.0057,0.0041,-0.0153,0.014,-0.0337,0.0352,-0.0424,0.0463,-0.0601,0.092,-0.0389,0.0367,-0.0052,0.0059,-0.0177,0.0164,-0.037,0.0308,-0.0428,0.0408,-0.0656,0.0547,-0.0711,0.0935,-0.0505,0.0678,-0.0012,0.0013,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0029,0.0028,-0.0029,0.0027,-0.0006,0.0005,-0.0158,0.0167,-0.0157,0.0198,-0.0062,0.0062,-0.0033,0.0033,-0.0006,0.0008,-0.0038,0.0036,-0.0174,0.0191,-0.0512,0.0432,-0.0277,0.0208,-0.0238,0.0197,-0.0253,0.0321,-0.0749,0.057,-0.1294,0.0977,-0.0427,0.0462,-0.0327,0.0405,-0.0425,0.0345,-0.0711,0.067,-0.1644,0.2146,-0.0111,0.0147,-0.0115,0.0125,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0022,0.002,-0.0238,0.0237,-0.0091,0.0117,-0.0222,0.0245,-0.0042,0.0046,-0.01,0.0118,-0.0084,0.0069,-0.0225,0.0213,-0.0325,0.0327,-0.0379,0.0474,-0.0025,0.0037,-0.0175,0.0166,-0.0223,0.0282,-0.0198,0.0183,-0.0308,0.0291,-0.0492,0.0427,-0.0318,0.0286,-0.0185,0.0159,-0.016,0.018,-0.0207,0.0163,-0.0392,0.0294,-0.0083,0.0093,-0.0347,0.0305,-0.0303,0.0361,-0.0188,0.0175,-0.0119,0.0078,-0.0004,0.0005,-0.0089,0.0069,-0.0186,0.0208,-0.0008,0.0007,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0019,0.0016,-0.0011,0.0012,-0.0181,0.0134,-0.0012,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0139,0.0127,-0.0289,0.0262,-0.001,0.001,-0.0132,0.014,-0.0234,0.0245,-0.0284,0.0343,-0.0326,0.0474,-0.0331,0.0461,-0.0349,0.0419,-0.0581,0.0762,-0.2101,0.2132,-0.0501,0.0434,-0.0515,0.0529,-0.1052,0.1095,-0.11,0.1118,-0.0224,0.024,-0.0022,0.0024,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.005,0.0054,-0.0258,0.0247,-0.026,0.0245,-0.0424,0.0527,-0.0378,0.0369,-0.0448,0.0378,-0.0462,0.0559,-0.0882,0.0707,-0.0942,0.0991,-0.035,0.0439,-0.0128,0.0172,-0.0213,0.0258,-0.0357,0.0578,-0.053,0.0574,-0.097,0.1292,-0.0624,0.0658,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0245,0.0176,-0.0162,0.0151,-0.0616,0.0561,-0.0437,0.0384,-0.0398,0.0471,-0.0354,0.0349,-0.0526,0.0471,-0.1611,0.1766,-0.0582,0.069,-0.0841,0.0734,-0.0764,0.0668,-0.1538,0.1585,-0.0563,0.0379,-0.002,0.0023,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:49
Rotary phone type 1 dialing number 2 slow with pinky squeak 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۷ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0016,0.0016,-0.0158,0.0183,-0.0242,0.0269,-0.0261,0.0265,-0.0311,0.0392,-0.1358,0.1358,-0.073,0.0686,-0.1232,0.0781,-0.0018,0.0022,-0.0079,0.0105,-0.0002,0.0001,-0.006,0.0049,-0.0267,0.0239,-0.0845,0.081,-0.0806,0.0789,-0.0851,0.0803,-0.0928,0.0707,-0.1253,0.1075,-0.0407,0.0536,-0.0113,0.0104,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0006,0.0005,-0.0121,0.0112,-0.0207,0.0253,-0.0168,0.0251,-0.0243,0.0207,-0.017,0.0178,-0.0052,0.0028,-0.0002,0.0002,-0.0052,0.0052,-0.0036,0.0029,-0.0094,0.0082,-0.0115,0.0142,-0.0042,0.006,-0.0066,0.0084,-0.0436,0.0545,-0.0393,0.0363,-0.0205,0.0237,-0.0053,0.0047,-0.0146,0.0173,-0.0177,0.0185,-0.0306,0.0312,-0.06,0.0484,-0.0045,0.0042,-0.0089,0.0065,-0.0017,0.0013,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0093,0.0089,-0.0017,0.0021,-0.0083,0.0064,-0.0066,0.0094,-0.0361,0.043,-0.0181,0.0205,-0.0058,0.0058,-0.0219,0.0211,-0.0499,0.0494,-0.0703,0.0588,-0.1392,0.156,-0.0083,0.014,-0.0327,0.0299,-0.0573,0.0635,-0.155,0.1346,-0.0628,0.068,-0.0119,0.0096,-0.0027,0.0019,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0015,0.0015,-0.0208,0.0213,-0.0185,0.019,-0.0124,0.0153,-0.0119,0.0106,-0.0197,0.0212,-0.0131,0.0173,-0.0242,0.0248,-0.0834,0.1031,-0.0452,0.0542,-0.0166,0.0168,-0.0249,0.0176,-0.0219,0.0199,-0.0504,0.0422,-0.0978,0.1104,-0.0074,0.0042,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0019,0.0018,-0.0315,0.0348,-0.0689,0.0806,-0.06,0.0846,-0.1014,0.0769,-0.1702,0.1093,-0.1124,0.1028,-0.1824,0.1545,-0.0315,0.0402,-0.0013,0.0029,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0177,0.015,-0.0064,0.0075,-0.0295,0.0291,-0.0353,0.0499,-0.047,0.0382,-0.0556,0.0532,-0.0416,0.0565,-0.0431,0.0449,-0.1825,0.1586,-0.0694,0.0588,-0.1029,0.0847,-0.161,0.2187,-0.0362,0.0328,-0.0019,0.0013,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0009,-0.0213,0.0228,-0.0259,0.0275,-0.0149,0.0173,-0.0071,0.0055,-0.0009,0.0008,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0166,0.0208,-0.0029,0.0027,-0.0108,0.0089,-0.0092,0.0127,-0.0081,0.0098,-0.0083,0.0101,-0.0198,0.0271,-0.0253,0.0249,-0.0668,0.0605,-0.05,0.0493,-0.03,0.0287,-0.0291,0.0303,-0.0592,0.0618,-0.1563,0.207,-0.0876,0.0697,-0.0031,0.0019,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0122,0.0126,-0.0308,0.0354,-0.0278,0.0313,-0.0388,0.0376,-0.0363,0.0443,-0.1428,0.1544,-0.1352,0.1529,-0.1043,0.1162,-0.1531,0.1541,-0.0363,0.0292,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0011,0.0012,-0.0179,0.0185,-0.014,0.0107,-0.0016,0.0015,-0.0021,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.0128,0.0093,-0.0116,0.0118,-0.0087,0.0103,-0.0195,0.0266,-0.036,0.0375,-0.0261,0.0247,-0.0122,0.0139,-0.0258,0.0364,-0.033,0.0284,-0.0192,0.0214,-0.0461,0.0349,-0.0603,0.0598,-0.1299,0.102,-0.0262,0.0317,-0.0048,0.0078,-0.003,0.0036,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0051,0.0077,-0.0013,0.0009,-0.0066,0.0082,-0.0209,0.022,-0.0225,0.0253,-0.0225,0.0213,-0.0027,0.0031,-0.0237,0.0321,-0.0261,0.0234,-0.0231,0.0241,-0.0282,0.0316,-0.0345,0.0294,-0.045,0.0511,-0.0599,0.0582,-0.0421,0.0464,-0.0388,0.0585,-0.0553,0.0568,-0.0959,0.0915,-0.119,0.1055,-0.0016,0.0016,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0205,0.0195,-0.0063,0.0069,-0.0103,0.0153,-0.0231,0.0251,-0.0007,0.0008,-0.0118,0.0108,-0.0188,0.0184,-0.0403,0.049,-0.0423,0.0423,-0.0215,0.0192,-0.0305,0.037,-0.0499,0.0428,-0.0657,0.0587,-0.0488,0.0537,-0.0761,0.0948,-0.1694,0.1637,-0.044,0.0454,-0.0024,0.0025,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0152,0.0179,-0.0309,0.0258,-0.0406,0.0446,-0.0438,0.0366,-0.0179,0.0177,-0.0371,0.0461,-0.0435,0.0404,-0.1637,0.1296,-0.0822,0.1158,-0.0495,0.0672,-0.13,0.1222,-0.1535,0.1696,-0.1131,0.1409,-0.0013,0.0011,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0016,0.0023,-0.0259,0.0221,-0.0011,0.0018,-0.0051,0.0073,-0.002,0.0047,-0.0065,0.0096,-0.0006,0.0007,-0.0025,0.0023,-0.0087,0.0062,-0.0024,0.0021,-0.0004,0.0004,-0.019,0.028,-0.0107,0.0077,-0.0405,0.04,-0.034,0.0246,-0.031,0.03,-0.0531,0.041,-0.0461,0.0569,-0.0451,0.0769,-0.0294,0.0463,-0.0413,0.0645,-0.0785,0.0909,-0.1321,0.1165,-0.0029,0.002,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0025,0.0029,-0.0169,0.0215,-0.0428,0.0483,-0.0637,0.0521,-0.0267,0.0305,-0.0027,0.0024,-0.0101,0.0097,-0.0216,0.0212,-0.0135,0.0148,-0.0169,0.0165,-0.0059,0.0058,-0.001,0.0009,-0.0194,0.0219,-0.0276,0.0346,-0.0408,0.0326,-0.0634,0.0564,-0.0169,0.0112,-0.0087,0.007,-0.0152,0.0216,-0.051,0.0671,-0.0766,0.0816,-0.054,0.0612,-0.0007,0.0012,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0017,0.0012,-0.0063,0.0067,-0.0148,0.013,-0.0157,0.0156,-0.001,0.0011,-0.0215,0.0208,-0.0418,0.0357,-0.0332,0.0353,-0.0609,0.0403,-0.0185,0.0219,-0.0418,0.044,-0.0408,0.0462,-0.0341,0.0301,-0.0479,0.049,-0.1232,0.1195,-0.0539,0.0507,-0.0361,0.0455,-0.0261,0.0345,-0.0784,0.0808,-0.1504,0.1467,-0.0318,0.0336,-0.0004,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0445,0.0438,-0.0642,0.0479,-0.0554,0.0732,-0.0464,0.0477,-0.0161,0.0171,-0.0417,0.0511,-0.2191,0.2148,-0.0928,0.1343,-0.1688,0.1586,-0.1832,0.1924,-0.0837,0.076,-0.0014,0.0013,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0.0004,-0.0314,0.0223,-0.0027,0.0033,-0.0133,0.0148,-0.0332,0.0308,-0.0015,0.0012,-0.0325,0.0312,-0.0162,0.0254,-0.0366,0.0326,-0.0482,0.0404,-0.017,0.0191,-0.03,0.02,-0.0302,0.0367,-0.0737,0.0775,-0.061,0.0719,-0.0681,0.067,-0.0802,0.0918,-0.1356,0.0983,-0.0164,0.0134,-0.0014,0.001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0024,0.0027,-0.0025,0.0022,-0.0158,0.0177,-0.0137,0.0157,-0.0108,0.0104,-0.0143,0.0131,-0.0074,0.0122,-0.0195,0.0203,-0.0104,0.0094,-0.0132,0.0145,-0.0088,0.0095,-0.0061,0.0029,-0.0159,0.0129,-0.032,0.0266,-0.0357,0.0421,-0.0555,0.0824,-0.0367,0.0362,-0.0047,0.0052,-0.0137,0.0168,-0.0311,0.0332,-0.0425,0.0537,-0.0769,0.0546,-0.0797,0.1037,-0.0736,0.1101,-0.0017,0.0023,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0027,0.0022,-0.0027,0.0024,-0.0006,0.0005,-0.0139,0.0146,-0.0136,0.0165,-0.0058,0.0067,-0.004,0.0028,-0.0005,0.0006,-0.0036,0.0029,-0.0173,0.0215,-0.0451,0.0456,-0.0284,0.0241,-0.0171,0.0186,-0.0271,0.0297,-0.0696,0.0586,-0.1227,0.0888,-0.0456,0.0445,-0.0343,0.0414,-0.0356,0.0343,-0.0646,0.0644,-0.2047,0.218,-0.0096,0.0116,-0.0102,0.0094,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0022,0.0021,-0.0203,0.0235,-0.0074,0.0088,-0.0211,0.0202,-0.0035,0.0034,-0.0096,0.0117,-0.0059,0.0061,-0.0179,0.0175,-0.0315,0.0297,-0.0308,0.0431,-0.0027,0.003,-0.0124,0.0119,-0.022,0.025,-0.017,0.0167,-0.0316,0.0262,-0.042,0.0384,-0.0302,0.0278,-0.0163,0.0206,-0.0177,0.0205,-0.0168,0.0158,-0.0265,0.0245,-0.0106,0.0094,-0.0378,0.0336,-0.0321,0.0413,-0.0186,0.02,-0.0113,0.0115,-0.0006,0.0006,-0.0081,0.0077,-0.0173,0.0184,-0.0007,0.0009,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0021,0.0022,-0.0014,0.0017,-0.0201,0.0188,-0.0011,0.0011,-0.0004,0.0003,-0.0151,0.0142,-0.0273,0.0306,-0.0011,0.001,-0.0126,0.0161,-0.0214,0.0282,-0.0322,0.036,-0.0376,0.0494,-0.0412,0.0449,-0.039,0.036,-0.0532,0.0745,-0.193,0.2189,-0.0528,0.0529,-0.0466,0.0527,-0.0833,0.1036,-0.0977,0.1096,-0.0191,0.0211,-0.0026,0.0024,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0041,0.0044,-0.0236,0.0236,-0.0248,0.0255,-0.0394,0.0471,-0.0363,0.0337,-0.0358,0.043,-0.0483,0.0481,-0.0875,0.0697,-0.0872,0.0989,-0.0406,0.0476,-0.0133,0.0152,-0.022,0.0252,-0.0385,0.0603,-0.0629,0.0646,-0.1248,0.116,-0.0914,0.1004,-0.0003,0.0004,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0261,0.0203,-0.0174,0.0138,-0.054,0.0467,-0.0474,0.0414,-0.0366,0.0475,-0.0387,0.0358,-0.0475,0.0531,-0.1882,0.1676,-0.0772,0.0638,-0.0715,0.0716,-0.0749,0.0621,-0.1111,0.1023,-0.0465,0.027,-0.0017,0.0027,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:49
Rotary phone type 1 dialing number 2 slow with pinky squeak 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۷ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0029,0.0038,-0.0089,0.0075,-0.0209,0.0185,-0.023,0.0232,-0.1942,0.2064,-0.0895,0.0845,-0.0483,0.0398,-0.0675,0.0729,-0.0581,0.063,-0.0148,0.0132,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0025,0.0024,-0.0134,0.0123,-0.0348,0.0335,-0.0389,0.0389,-0.0397,0.0386,-0.042,0.0427,-0.0707,0.0649,-0.0541,0.0611,-0.2055,0.1914,-0.064,0.0625,-0.0751,0.0746,-0.0751,0.0481,-0.0597,0.06,-0.0105,0.0128,-0.0006,0.0008,-0.003,0.0025,-0.0041,0.0049,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0013,0.0012,-0.0024,0.0033,-0.0064,0.0052,-0.0052,0.004,-0.0046,0.0036,-0.0042,0.0049,-0.0055,0.0056,-0.0074,0.0056,-0.011,0.0072,-0.0144,0.0125,-0.0095,0.012,-0.0138,0.0135,-0.0123,0.0163,-0.0181,0.0178,-0.0142,0.0149,-0.0141,0.0118,-0.0107,0.0114,-0.0115,0.0111,-0.0178,0.0103,-0.0108,0.0111,-0.0141,0.0123,-0.0122,0.013,-0.0206,0.0211,-0.0395,0.0455,-0.1118,0.1218,-0.0397,0.0564,-0.0645,0.0511,-0.0549,0.0804,-0.0645,0.1057,-0.0716,0.0498,-0.0081,0.0087,-0.0018,0.0016,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0026,0.0021,-0.0305,0.0264,-0.0078,0.0075,-0.0076,0.0065,-0.0542,0.0354,-0.0259,0.0326,-0.0299,0.0213,-0.0366,0.0354,-0.017,0.0169,-0.0181,0.0197,-0.0241,0.0233,-0.0619,0.0724,-0.0593,0.0414,-0.0753,0.0594,-0.0419,0.0348,-0.1,0.1002,-0.0758,0.0512,-0.0183,0.0182,-0.0021,0.0017,-0.0008,0.0007,-0.0018,0.0024,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0049,0.0041,-0.0137,0.0129,-0.0256,0.0239,-0.0213,0.027,-0.0209,0.0284,-0.0435,0.059,-0.1059,0.158,-0.1523,0.1588,-0.0574,0.057,-0.0535,0.0594,-0.0321,0.0433,-0.028,0.0349,-0.0269,0.0273,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0014,0.0012,-0.0103,0.0149,-0.0232,0.0245,-0.0234,0.0308,-0.0172,0.0215,-0.0273,0.0278,-0.0163,0.0154,-0.0161,0.0163,-0.0186,0.0182,-0.0266,0.0169,-0.0214,0.0211,-0.0299,0.0321,-0.0185,0.0189,-0.0112,0.0105,-0.0518,0.0427,-0.0665,0.0517,-0.0623,0.0609,-0.0326,0.0434,-0.0038,0.0042,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0041,0.0049,-0.0057,0.0076,-0.0107,0.0086,-0.0119,0.0123,-0.0162,0.0184,-0.0228,0.032,-0.1851,0.0913,-0.2003,0.2064,-0.0425,0.0398,-0.0558,0.0652,-0.066,0.063,-0.0459,0.052,-0.0141,0.0123,-0.0008,0.0007,-0.0023,0.0023,-0.0007,0.0009,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0088,0.0067,-0.0068,0.006,-0.0068,0.0092,-0.0364,0.0364,-0.0257,0.0352,-0.0347,0.0388,-0.0287,0.037,-0.0254,0.027,-0.0347,0.0346,-0.076,0.0583,-0.0387,0.0432,-0.0603,0.0622,-0.0846,0.0896,-0.1081,0.0714,-0.0416,0.0362,-0.0147,0.0185,-0.0031,0.0047,-0.0001,0.0001,-0.0021,0.002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0021,0.0024,-0.0047,0.0048,-0.0091,0.0103,-0.0129,0.0122,-0.0188,0.0186,-0.024,0.02,-0.0276,0.0336,-0.0296,0.032,-0.1833,0.1849,-0.1685,0.1753,-0.0529,0.0448,-0.0423,0.0385,-0.0347,0.0249,-0.0125,0.013,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,0,0,-0.0001,0,-0.0011,0.0012,-0.0062,0.0058,-0.0195,0.0202,-0.0399,0.0457,-0.0363,0.0384,-0.0472,0.0416,-0.0446,0.0559,-0.0587,0.0672,-0.0494,0.057,-0.062,0.065,-0.0363,0.0364,-0.0665,0.0531,-0.0396,0.0537,-0.0116,0.0133,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0022,0.002,-0.0054,0.0047,-0.0123,0.0092,-0.0214,0.0178,-0.0278,0.025,-0.0234,0.0274,-0.0394,0.0361,-0.0434,0.0549,-0.1848,0.1847,-0.0686,0.0625,-0.0629,0.0754,-0.0517,0.055,-0.0231,0.0266,-0.0029,0.0022,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,-0.0026,0.0026,-0.003,0.0033,-0.0043,0.006,-0.0274,0.0381,-0.0612,0.0601,-0.0523,0.0546,-0.0482,0.0609,-0.0258,0.0423,-0.1067,0.0764,-0.0483,0.0489,-0.0893,0.0832,-0.0915,0.1091,-0.0756,0.0925,-0.0508,0.0409,-0.017,0.0192,-0.0028,0.0029,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0019,0.0023,-0.002,0.002,-0.0063,0.0063,-0.0107,0.0116,-0.0195,0.0189,-0.0295,0.0376,-0.0407,0.0385,-0.0412,0.0502,-0.1848,0.1848,-0.0579,0.0584,-0.0773,0.0906,-0.0666,0.0693,-0.0243,0.0206,-0.0039,0.0047,-0.0006,0.0008,-0.0011,0.0014,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0023,0.0025,-0.0029,0.0021,-0.0321,0.0166,-0.0494,0.0537,-0.0465,0.0506,-0.0611,0.0468,-0.0471,0.0504,-0.0753,0.0573,-0.0882,0.0698,-0.0737,0.0619,-0.0507,0.0517,-0.084,0.1091,-0.0476,0.0355,-0.0126,0.0166,-0.002,0.0025,-0.0016,0.0021,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.002,0.0023,-0.0011,0.0011,-0.004,0.0046,-0.0115,0.0102,-0.0166,0.0152,-0.018,0.0158,-0.0307,0.0289,-0.0306,0.0308,-0.134,0.1511,-0.0698,0.0427,-0.0649,0.0483,-0.0572,0.043,-0.033,0.0348,-0.0461,0.0387,-0.003,0.0033,-0.0006,0.0005,0,0,0,0,0,0,-0.009,0.0097,-0.0183,0.0177,-0.0205,0.0218,-0.0531,0.0551,-0.0435,0.0522,-0.0371,0.0515,-0.0508,0.0503,-0.1402,0.1389,-0.0864,0.0745,-0.0767,0.0929,-0.093,0.0799,-0.0776,0.0755,-0.0223,0.0279,-0.0171,0.0249,-0.0034,0.0035,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0041,0.0039,-0.0035,0.0049,-0.0126,0.0074,-0.013,0.0176,-0.0144,0.0134,-0.0078,0.0067,-0.0117,0.0129,-0.0127,0.012,-0.0113,0.0113,-0.0107,0.0092,-0.0132,0.0245,-0.0123,0.0152,-0.0068,0.0065,-0.0125,0.0109,-0.0143,0.0129,-0.0186,0.0233,-0.0266,0.0296,-0.1052,0.1172,-0.034,0.038,-0.048,0.0481,-0.0602,0.0638,-0.0562,0.0571,-0.0343,0.0432,-0.0157,0.0104,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,-0.0029,0.0033,-0.0073,0.0076,-0.0242,0.0249,-0.0105,0.0145,-0.0376,0.0298,-0.0726,0.1038,-0.1374,0.1536,-0.0571,0.0512,-0.0742,0.0544,-0.1045,0.1356,-0.0379,0.042,-0.0545,0.0501,-0.0811,0.1069,-0.1058,0.1182,-0.0401,0.0394,-0.0139,0.0171,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:30
Rotary phone type 1 dialing number 2 slow with thumb squeak 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۷ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0044,0.0049,-0.0125,0.0113,-0.0293,0.0355,-0.0233,0.0258,-0.0584,0.0711,-0.0178,0.0197,-0.0293,0.0387,-0.0364,0.0382,-0.019,0.0211,-0.0282,0.0224,-0.0322,0.0241,-0.045,0.0554,-0.0521,0.0409,-0.0027,0.0026,-0.0047,0.0033,-0.0034,0.0036,-0.0049,0.0052,-0.0199,0.0174,-0.0189,0.0178,-0.0225,0.0209,-0.0138,0.0164,-0.0195,0.022,-0.0249,0.0175,-0.0216,0.0275,-0.0074,0.0061,-0.0224,0.0149,-0.0178,0.0172,-0.0225,0.0264,-0.021,0.0274,-0.0408,0.0471,-0.0765,0.0841,-0.0767,0.0879,-0.0274,0.0214,-0.0008,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0108,0.0075,-0.0419,0.049,-0.0705,0.0661,-0.08,0.0753,-0.0571,0.0545,-0.0615,0.0702,-0.0757,0.0977,-0.054,0.0585,-0.0547,0.0653,-0.0866,0.0705,-0.0652,0.0706,-0.0624,0.0669,-0.0664,0.0645,-0.1054,0.081,-0.1534,0.116,-0.0447,0.0439,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0155,0.0212,-0.0569,0.0504,-0.0782,0.0772,-0.0746,0.0699,-0.0538,0.0519,-0.0229,0.0224,-0.011,0.0087,-0.0218,0.0236,-0.0142,0.0131,-0.0486,0.059,-0.0202,0.0154,-0.0146,0.0176,-0.0128,0.0193,-0.0301,0.0246,-0.0562,0.0561,-0.0536,0.0524,-0.043,0.0553,-0.0251,0.0309,-0.0227,0.0234,-0.0217,0.0153,-0.0343,0.0354,-0.0385,0.0403,-0.0572,0.0622,-0.0608,0.0784,-0.0637,0.0625,-0.0065,0.0062,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0001,0,0,0,-0.0014,0.0011,-0.0065,0.007,-0.0463,0.0406,-0.0443,0.0453,-0.0264,0.0285,-0.0491,0.0549,-0.0497,0.0528,-0.0391,0.0437,-0.0504,0.0469,-0.0671,0.059,-0.033,0.028,-0.0259,0.0238,-0.0306,0.0377,-0.0306,0.0414,-0.1349,0.1386,-0.0855,0.0942,-0.0538,0.055,-0.0634,0.0696,-0.0757,0.076,-0.1914,0.1873,-0.1046,0.1251,-0.049,0.0412,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0199,0.0173,-0.0415,0.0404,-0.0746,0.0899,-0.0744,0.0553,-0.0277,0.0386,-0.0286,0.0245,-0.0489,0.0476,-0.0705,0.1116,-0.0468,0.0381,-0.0228,0.0146,-0.0142,0.016,-0.0054,0.006,-0.0284,0.0296,-0.0485,0.051,-0.0529,0.0502,-0.034,0.0269,-0.0422,0.0394,-0.037,0.0271,-0.0329,0.0307,-0.067,0.0824,-0.0428,0.0546,-0.071,0.073,-0.1599,0.1249,-0.0267,0.0387,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.001,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0097,0.0124,-0.013,0.0119,-0.0264,0.0282,-0.0786,0.0701,-0.0299,0.0309,-0.0572,0.0419,-0.0622,0.0612,-0.141,0.0856,-0.1132,0.1182,-0.0398,0.0382,-0.0416,0.0545,-0.0535,0.0549,-0.0633,0.0783,-0.104,0.1301,-0.1181,0.116,-0.1693,0.1938,-0.1905,0.1443,-0.0348,0.042,-0.0009,0.0012,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0077,0.0096,-0.038,0.0416,-0.0668,0.0644,-0.057,0.0591,-0.0409,0.0441,-0.0182,0.0179,-0.0569,0.0526,-0.0251,0.0215,-0.0447,0.0543,-0.0556,0.0651,-0.0941,0.1153,-0.034,0.0547,-0.0363,0.0341,-0.0097,0.0095,-0.0053,0.0055,-0.0369,0.0431,-0.0619,0.0634,-0.0557,0.039,-0.0535,0.0659,-0.0434,0.0437,-0.125,0.1383,-0.0412,0.0463,-0.07,0.0659,-0.0194,0.0239,-0.0021,0.0021,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0037,0.0027,-0.0367,0.0297,-0.0457,0.0396,-0.0677,0.0615,-0.0363,0.0406,-0.0814,0.0784,-0.0969,0.0798,-0.1078,0.153,-0.0397,0.0359,-0.0256,0.0304,-0.0518,0.0484,-0.033,0.0318,-0.029,0.0364,-0.0667,0.0552,-0.0682,0.064,-0.0746,0.1116,-0.1727,0.1955,-0.1379,0.1,-0.0041,0.0038,-0.0054,0.0058,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0009,-0.022,0.0248,-0.0326,0.0369,-0.0292,0.0398,-0.0511,0.0468,-0.0274,0.0247,-0.069,0.0536,-0.0215,0.0235,-0.0466,0.0554,-0.1003,0.1279,-0.0749,0.0838,-0.0197,0.0199,-0.0023,0.0018,-0.0003,0.0002,-0.0021,0.0013,-0.0121,0.0149,-0.0036,0.0035,-0.0124,0.0116,-0.0047,0.0043,-0.0054,0.0047,-0.0241,0.0309,-0.0231,0.0314,-0.0316,0.0371,-0.0385,0.045,-0.0296,0.0344,-0.0426,0.0375,-0.0485,0.0373,-0.093,0.1002,-0.0826,0.0962,-0.0157,0.0125,-0.0006,0.0006,-0.0111,0.0098,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0019,0.001,-0.0051,0.0036,-0.0033,0.0022,-0.013,0.0108,-0.0099,0.0058,-0.001,0.0015,-0.004,0.0043,-0.0114,0.0103,-0.026,0.025,-0.052,0.0361,-0.0119,0.0143,-0.0163,0.018,-0.0318,0.0462,-0.042,0.0452,-0.0372,0.0376,-0.0554,0.0486,-0.0863,0.0909,-0.0498,0.0437,-0.0534,0.0511,-0.0401,0.0433,-0.0589,0.063,-0.0827,0.0779,-0.12,0.1232,-0.1194,0.1233,-0.1652,0.1952,-0.0727,0.0737,-0.0062,0.0062,-0.0014,0.0013,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0154,0.018,-0.0315,0.0298,-0.0506,0.0592,-0.0469,0.0341,-0.0372,0.052,-0.0239,0.0224,-0.0329,0.0375,-0.039,0.0391,-0.0504,0.0644,-0.096,0.0985,-0.0228,0.0189,-0.011,0.0177,-0.0051,0.0046,-0.0128,0.0148,-0.0247,0.0367,-0.0567,0.0574,-0.058,0.0604,-0.0443,0.0609,-0.048,0.0568,-0.0576,0.0798,-0.1182,0.1209,-0.037,0.0505,-0.0009,0.0008,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0023,0.0025,-0.0376,0.0343,-0.0574,0.0529,-0.0646,0.0697,-0.0781,0.0635,-0.0579,0.0556,-0.0924,0.1264,-0.0438,0.0328,-0.0208,0.0215,-0.0315,0.0305,-0.0333,0.0188,-0.0205,0.0287,-0.0393,0.0371,-0.0445,0.0466,-0.1025,0.1059,-0.1071,0.1055,-0.192,0.1914,-0.0932,0.1038,-0.0026,0.0034,-0.0025,0.0032,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.0244,0.034,-0.0632,0.0622,-0.0715,0.0798,-0.0539,0.0672,-0.0518,0.0475,-0.0352,0.0405,-0.068,0.0919,-0.0627,0.0629,-0.0276,0.0322,-0.0277,0.0248,-0.0573,0.0726,-0.0479,0.0509,-0.0665,0.0706,-0.0634,0.064,-0.0136,0.0149,-0.0476,0.0628,-0.0197,0.0154,-0.0479,0.0468,-0.0517,0.0538,-0.0194,0.025,-0.0007,0.0006,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0011,0.0011,-0.0187,0.0197,-0.0394,0.0389,-0.0534,0.0428,-0.0352,0.0365,-0.047,0.0472,-0.0899,0.1131,-0.1024,0.113,-0.113,0.1141,-0.0767,0.0716,-0.1037,0.0886,-0.0932,0.0658,-0.1119,0.1363,-0.078,0.0924,-0.073,0.0937,-0.0451,0.038,-0.0093,0.0094,-0.0011,0.0015,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0013,-0.0326,0.045,-0.0378,0.0392,-0.0655,0.0615,-0.0578,0.0638,-0.116,0.0882,-0.1954,0.137,-0.0614,0.0501,-0.0506,0.0614,-0.0538,0.0648,-0.0719,0.0831,-0.0631,0.0749,-0.0477,0.0403,-0.0739,0.0761,-0.0665,0.0722,-0.0726,0.0686,-0.0324,0.0371,-0.0005,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0112,0.0101,-0.0191,0.0195,-0.019,0.0218,-0.0376,0.0313,-0.0061,0.0046,-0.0039,0.0033,-0.041,0.0301,-0.0452,0.0412,-0.0319,0.0344,-0.019,0.0255,-0.0176,0.0182,-0.0236,0.0144,-0.0153,0.0206,-0.0544,0.0623,-0.0578,0.0539,-0.0251,0.0237,-0.0197,0.0244,-0.0328,0.0346,-0.0323,0.0294,-0.0308,0.0248,-0.0462,0.0523,-0.0351,0.0527,-0.0478,0.0503,-0.0412,0.0426,-0.0679,0.0526,-0.0787,0.0889,-0.1101,0.1185,-0.0701,0.0486,-0.002,0.0019,-0.0009,0.0016,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0043,0.0052,-0.0153,0.0157,-0.0115,0.0107,-0.0209,0.0251,-0.0042,0.0043,-0.0022,0.0021,-0.0167,0.0179,-0.0104,0.0114,-0.0239,0.0166,-0.0086,0.0109,-0.0119,0.0086,-0.0199,0.0166,-0.0173,0.0133,-0.0324,0.0307,-0.0342,0.0289,-0.0465,0.0408,-0.0226,0.02,-0.0256,0.0258,-0.0174,0.0182,-0.0024,0.0033,-0.0369,0.0301,-0.0171,0.0192,-0.0296,0.0383,-0.0302,0.0247,-0.013,0.0147,-0.0383,0.0341,-0.0503,0.0684,-0.066,0.0618,-0.0732,0.0604,-0.0709,0.0803,-0.0822,0.0755,-0.0525,0.0547,-0.0018,0.0017,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0079,0.0066,-0.0104,0.0131,-0.0102,0.0085,-0.0508,0.0525,-0.0115,0.0088,-0.0209,0.0209,-0.0074,0.0086,-0.0227,0.0204,-0.0334,0.0465,-0.0415,0.0502,-0.0267,0.026,-0.0217,0.0263,-0.0265,0.0336,-0.0635,0.0835,-0.0366,0.039,-0.0325,0.0345,-0.0302,0.0336,-0.0426,0.0497,-0.0486,0.0454,-0.0687,0.0743,-0.0932,0.057,-0.0802,0.0933,-0.1595,0.1652,-0.118,0.1214,-0.0043,0.0034,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0158,0.0191,-0.0178,0.022,-0.0367,0.0383,-0.033,0.0231,-0.0181,0.0152,-0.029,0.0315,-0.0257,0.0185,-0.0193,0.0241,-0.0262,0.0285,-0.0211,0.0179,-0.0433,0.0453,-0.0569,0.056,-0.0983,0.067,-0.0439,0.0569,-0.0087,0.0081,-0.0088,0.0079,-0.0181,0.0194,-0.0325,0.0351,-0.0341,0.036,-0.0468,0.0701,-0.0397,0.0472,-0.0249,0.0153,-0.0506,0.0594,-0.0285,0.0295,-0.0597,0.0571,-0.0659,0.0556,-0.0061,0.0049,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.012,0.0119,-0.0151,0.0161,-0.0049,0.0063,-0.0137,0.0138,-0.0061,0.0073,-0.0008,0.001,-0.011,0.0122,-0.0191,0.0225,-0.015,0.0141,-0.0333,0.0219,-0.0394,0.0354,-0.0306,0.0356,-0.0331,0.0306,-0.0737,0.0612,-0.0324,0.0263,-0.0081,0.0078,-0.0276,0.0213,-0.0389,0.037,-0.0578,0.061,-0.1183,0.0899,-0.0708,0.0781,-0.0891,0.0957,-0.1187,0.1513,-0.0664,0.0637,-0.0047,0.0044,-0.0024,0.0027,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0047,0.0051,-0.0243,0.0214,-0.0294,0.0326,-0.0333,0.0279,-0.0441,0.045,-0.0243,0.0298,-0.0138,0.0175,-0.0158,0.0115,-0.0206,0.0188,-0.035,0.0296,-0.0254,0.0352,-0.0406,0.043,-0.0415,0.0503,-0.0295,0.0323,-0.028,0.0237,-0.0313,0.0303,-0.054,0.0562,-0.0338,0.0452,-0.0531,0.0509,-0.038,0.0443,-0.0408,0.0313,-0.0273,0.0218,-0.035,0.0235,-0.0417,0.0462,-0.0598,0.0701,-0.1062,0.0845,-0.039,0.0463,-0.002,0.002,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0053,0.0046,-0.0386,0.0279,-0.0169,0.015,-0.046,0.0401,-0.0354,0.0342,-0.006,0.0052,-0.0153,0.0212,-0.0238,0.0273,-0.0465,0.042,-0.0317,0.0352,-0.0148,0.0215,-0.0149,0.0149,-0.0389,0.0289,-0.0486,0.0669,-0.016,0.0194,-0.0221,0.026,-0.0615,0.0475,-0.0473,0.0468,-0.0351,0.0394,-0.0689,0.0567,-0.0737,0.0665,-0.0601,0.0505,-0.0668,0.0685,-0.0784,0.0839,-0.1446,0.145,-0.1005,0.085,-0.0096,0.0131,-0.0098,0.0101,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0009,-0.0022,0.0024,-0.0186,0.0186,-0.0324,0.025,-0.0289,0.0293,-0.0039,0.0039,-0.0163,0.0158,-0.0111,0.0096,-0.0608,0.0533,-0.0442,0.0455,-0.0029,0.0038,-0.0341,0.0365,-0.0093,0.0098,-0.0113,0.0146,-0.0238,0.0271,-0.0504,0.0406,-0.045,0.0659,-0.0306,0.0345,-0.0318,0.0401,-0.0256,0.0223,-0.0222,0.0213,-0.0262,0.0233,-0.0203,0.0224,-0.05,0.0504,-0.0947,0.0634,-0.0431,0.0409,-0.0343,0.0381,-0.0295,0.0349,-0.0182,0.019,-0.0653,0.0685,-0.0639,0.0651,-0.0619,0.0792,-0.0037,0.0038,-0.0016,0.0014,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.006,0.0045,-0.0091,0.0073,-0.0315,0.0317,-0.0232,0.0257,-0.0183,0.0184,-0.0353,0.0393,-0.0363,0.0376,-0.058,0.0623,-0.038,0.0509,-0.03,0.0388,-0.0784,0.0693,-0.0401,0.0257,-0.0359,0.0426,-0.0639,0.0468,-0.0392,0.0359,-0.0355,0.027,-0.107,0.1225,-0.1003,0.1026,-0.0279,0.0412,-0.0035,0.004,-0.0266,0.0198,-0.059,0.0742,-0.0664,0.0697,-0.1611,0.1955,-0.1945,0.186,-0.0353,0.0466,-0.0018,0.0014,-0.0002,0.0002,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:46
Rotary phone type 1 dialing number 3 slow with pinky squeak 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۷ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.003,0.0043,-0.0112,0.0102,-0.0302,0.0394,-0.0209,0.0215,-0.05,0.0506,-0.0154,0.0184,-0.0254,0.0357,-0.0344,0.041,-0.0194,0.0206,-0.0304,0.0202,-0.0289,0.0253,-0.0499,0.0565,-0.0518,0.0468,-0.0032,0.0033,-0.0037,0.0038,-0.0036,0.0036,-0.0051,0.0056,-0.0205,0.0197,-0.0144,0.0184,-0.0216,0.0219,-0.0122,0.016,-0.024,0.0216,-0.0225,0.0184,-0.027,0.0292,-0.0076,0.0068,-0.0196,0.014,-0.0196,0.02,-0.0275,0.0285,-0.0215,0.0285,-0.0339,0.0444,-0.0882,0.1062,-0.0797,0.1129,-0.0325,0.0243,-0.0016,0.0021,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.011,0.0076,-0.0458,0.038,-0.0772,0.0621,-0.0738,0.0768,-0.0577,0.0666,-0.0698,0.0715,-0.075,0.0947,-0.0634,0.0628,-0.0509,0.064,-0.0959,0.0735,-0.0578,0.0747,-0.0658,0.0791,-0.0601,0.0655,-0.116,0.0886,-0.1528,0.1463,-0.0321,0.0377,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0125,0.0183,-0.0573,0.0544,-0.0617,0.0768,-0.067,0.0675,-0.0485,0.0579,-0.0258,0.021,-0.0099,0.0108,-0.0256,0.0298,-0.0124,0.0137,-0.0435,0.0549,-0.0173,0.0175,-0.0162,0.0215,-0.0145,0.0169,-0.0318,0.0261,-0.0663,0.053,-0.0457,0.0485,-0.0489,0.0624,-0.021,0.0237,-0.0275,0.0193,-0.022,0.0149,-0.034,0.0359,-0.0417,0.043,-0.0581,0.0856,-0.0714,0.0921,-0.0661,0.0706,-0.0087,0.0068,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0014,-0.0061,0.0065,-0.0473,0.0388,-0.0413,0.0473,-0.0314,0.0347,-0.0509,0.0616,-0.0438,0.0522,-0.0348,0.0425,-0.063,0.0445,-0.0545,0.0667,-0.0303,0.0307,-0.025,0.0244,-0.0427,0.041,-0.034,0.0355,-0.1654,0.1659,-0.0872,0.0804,-0.0592,0.0551,-0.0551,0.0586,-0.0729,0.068,-0.13,0.1932,-0.1163,0.1339,-0.0483,0.0542,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0197,0.0183,-0.0323,0.0414,-0.0712,0.0728,-0.0732,0.0597,-0.0337,0.0441,-0.0258,0.024,-0.0424,0.043,-0.0772,0.1127,-0.0494,0.0457,-0.0229,0.0149,-0.0118,0.0125,-0.0055,0.0054,-0.0285,0.0347,-0.042,0.0439,-0.0559,0.0519,-0.0282,0.025,-0.0488,0.0513,-0.0385,0.0292,-0.0405,0.0326,-0.0704,0.0671,-0.0456,0.0551,-0.0799,0.0918,-0.1334,0.1325,-0.0344,0.036,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0106,0.0108,-0.0129,0.0106,-0.0314,0.0298,-0.0863,0.0829,-0.0377,0.0367,-0.0438,0.036,-0.0665,0.0719,-0.1348,0.0952,-0.1133,0.1109,-0.0401,0.0409,-0.0394,0.0369,-0.0566,0.0584,-0.0557,0.0685,-0.0995,0.1197,-0.1479,0.119,-0.1646,0.1954,-0.162,0.1248,-0.0352,0.0458,-0.0013,0.0011,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0069,0.009,-0.0381,0.0422,-0.0689,0.067,-0.0544,0.0568,-0.0427,0.047,-0.0186,0.0154,-0.0468,0.0496,-0.0226,0.0221,-0.0457,0.0472,-0.0674,0.0791,-0.0932,0.1064,-0.0292,0.0364,-0.0268,0.0366,-0.0102,0.0096,-0.0052,0.0053,-0.0407,0.041,-0.0461,0.0608,-0.0508,0.0468,-0.0686,0.0572,-0.047,0.0395,-0.1122,0.1166,-0.0411,0.0595,-0.07,0.0714,-0.0214,0.0222,-0.0031,0.0025,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0034,0.0025,-0.0409,0.0338,-0.0418,0.0485,-0.0638,0.0565,-0.0425,0.0405,-0.0844,0.087,-0.0914,0.109,-0.1241,0.1375,-0.043,0.0418,-0.0241,0.0367,-0.0509,0.0474,-0.0324,0.033,-0.0249,0.0307,-0.073,0.0562,-0.0712,0.0737,-0.0786,0.1183,-0.1924,0.1953,-0.1072,0.1226,-0.0049,0.0036,-0.005,0.0047,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0007,0.0008,-0.025,0.0252,-0.0312,0.0327,-0.0295,0.0355,-0.0455,0.0385,-0.0258,0.0231,-0.0637,0.0532,-0.0193,0.0214,-0.0395,0.047,-0.0985,0.1127,-0.0784,0.1053,-0.0235,0.0179,-0.0022,0.0033,-0.0003,0.0002,-0.0018,0.0011,-0.0094,0.0117,-0.0045,0.0036,-0.009,0.0132,-0.0036,0.0038,-0.0052,0.0047,-0.0198,0.0318,-0.0229,0.0268,-0.032,0.0321,-0.0415,0.0419,-0.0304,0.0306,-0.0367,0.0419,-0.0372,0.0421,-0.1176,0.0962,-0.1054,0.1319,-0.0139,0.0162,-0.0005,0.0007,-0.0093,0.0096,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0011,0.0011,-0.0041,0.004,-0.0029,0.0022,-0.0105,0.0091,-0.0084,0.0053,-0.0012,0.0009,-0.0052,0.0046,-0.008,0.0112,-0.0268,0.0214,-0.0385,0.0367,-0.0103,0.0099,-0.0149,0.0121,-0.0358,0.0422,-0.0412,0.0454,-0.0364,0.0363,-0.0512,0.0488,-0.0869,0.0977,-0.052,0.0431,-0.0612,0.0508,-0.0422,0.0392,-0.0666,0.0616,-0.069,0.0658,-0.1154,0.1032,-0.1285,0.1238,-0.1515,0.1928,-0.0712,0.0789,-0.0057,0.0094,-0.0013,0.0018,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0131,0.0212,-0.0309,0.027,-0.051,0.067,-0.0487,0.0378,-0.038,0.0528,-0.0232,0.0232,-0.0285,0.0401,-0.0308,0.0384,-0.055,0.0601,-0.1022,0.1171,-0.027,0.0199,-0.0127,0.0174,-0.0044,0.0054,-0.01,0.0138,-0.0247,0.0341,-0.0751,0.0569,-0.0581,0.0613,-0.0548,0.0629,-0.0624,0.0542,-0.0616,0.0748,-0.1384,0.143,-0.073,0.0809,-0.002,0.0014,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0021,0.0025,-0.03,0.0408,-0.059,0.0548,-0.0672,0.0889,-0.0899,0.0674,-0.0547,0.0651,-0.1046,0.1299,-0.0473,0.0415,-0.0238,0.023,-0.0329,0.0349,-0.0296,0.0222,-0.0182,0.033,-0.0394,0.0443,-0.042,0.0468,-0.1208,0.0969,-0.1207,0.1295,-0.1953,0.1922,-0.0967,0.127,-0.0047,0.0044,-0.0028,0.0027,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0011,0.0011,-0.0278,0.0336,-0.0696,0.0676,-0.068,0.0751,-0.0593,0.0549,-0.0481,0.0535,-0.0322,0.0426,-0.0627,0.1083,-0.0678,0.0625,-0.0268,0.0276,-0.0326,0.0316,-0.0716,0.0809,-0.0652,0.0526,-0.0827,0.0783,-0.0725,0.0543,-0.0144,0.0139,-0.045,0.0698,-0.0162,0.0157,-0.0527,0.056,-0.0393,0.0501,-0.0211,0.0254,-0.001,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0007,0.0012,-0.0185,0.0211,-0.0408,0.0405,-0.0652,0.0475,-0.0329,0.0331,-0.0485,0.0425,-0.0993,0.1142,-0.1506,0.1263,-0.0992,0.1231,-0.0666,0.0856,-0.109,0.0789,-0.0695,0.0888,-0.0999,0.1117,-0.0754,0.0787,-0.0726,0.0887,-0.0457,0.0383,-0.0095,0.011,-0.0017,0.0016,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0008,-0.0276,0.0452,-0.0449,0.0466,-0.0632,0.064,-0.0648,0.0654,-0.1028,0.087,-0.1952,0.1615,-0.0616,0.0527,-0.0513,0.0607,-0.0558,0.0523,-0.0724,0.0884,-0.0717,0.0852,-0.0559,0.042,-0.0783,0.0695,-0.0743,0.0659,-0.0786,0.0796,-0.0567,0.0526,-0.0013,0.0013,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0111,0.0089,-0.0161,0.0244,-0.021,0.0191,-0.0309,0.0297,-0.0065,0.0045,-0.0039,0.0034,-0.0338,0.0274,-0.0436,0.0407,-0.0348,0.0425,-0.0199,0.0261,-0.0186,0.0193,-0.0163,0.0163,-0.0159,0.0194,-0.062,0.0501,-0.0468,0.0587,-0.0255,0.0194,-0.0168,0.0243,-0.0298,0.0323,-0.0278,0.0299,-0.0366,0.0313,-0.0419,0.0562,-0.0468,0.05,-0.0442,0.0404,-0.0409,0.0544,-0.0495,0.0638,-0.0674,0.1004,-0.1339,0.1224,-0.0542,0.0562,-0.002,0.0015,-0.0009,0.0016,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0027,0.0046,-0.013,0.0127,-0.0128,0.011,-0.0245,0.0263,-0.0044,0.0029,-0.0016,0.0015,-0.0126,0.0167,-0.0099,0.0118,-0.0197,0.0198,-0.0107,0.0112,-0.0097,0.01,-0.016,0.0174,-0.0143,0.0146,-0.0324,0.0373,-0.0388,0.0332,-0.0426,0.0433,-0.0218,0.0222,-0.0273,0.03,-0.0172,0.0147,-0.0028,0.0025,-0.0437,0.0297,-0.0157,0.0167,-0.0369,0.0314,-0.0312,0.0272,-0.0077,0.0104,-0.041,0.031,-0.052,0.0595,-0.0647,0.071,-0.0819,0.0705,-0.0727,0.095,-0.0933,0.0831,-0.0563,0.0719,-0.0023,0.0021,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0063,0.0055,-0.0114,0.0116,-0.009,0.0078,-0.0615,0.0508,-0.0122,0.0087,-0.0239,0.0271,-0.0075,0.0079,-0.0233,0.0254,-0.0309,0.0508,-0.0416,0.0505,-0.0285,0.0242,-0.0211,0.0251,-0.0329,0.043,-0.0545,0.0791,-0.034,0.0381,-0.0329,0.0327,-0.03,0.0317,-0.044,0.0489,-0.0498,0.0497,-0.0692,0.0721,-0.0908,0.0641,-0.0787,0.0914,-0.1815,0.1705,-0.1294,0.1393,-0.0035,0.0036,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0142,0.0143,-0.0178,0.0218,-0.0401,0.0355,-0.0362,0.0236,-0.0151,0.0163,-0.0285,0.0259,-0.0238,0.0197,-0.0205,0.0248,-0.026,0.0275,-0.0164,0.0217,-0.0484,0.0526,-0.0596,0.0679,-0.0859,0.0697,-0.0452,0.0546,-0.011,0.0074,-0.0098,0.0085,-0.015,0.0181,-0.0345,0.0401,-0.0318,0.0405,-0.0466,0.0618,-0.0442,0.0553,-0.0219,0.0152,-0.0473,0.0508,-0.0262,0.0277,-0.053,0.063,-0.0513,0.0457,-0.0056,0.0054,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0085,0.0134,-0.0148,0.0155,-0.004,0.0051,-0.0116,0.0134,-0.0046,0.0075,-0.0009,0.0009,-0.0106,0.0109,-0.0213,0.0139,-0.0129,0.0159,-0.0355,0.0248,-0.0292,0.0341,-0.0304,0.0307,-0.0309,0.0278,-0.0711,0.0611,-0.0226,0.0247,-0.0061,0.0078,-0.0207,0.0182,-0.0324,0.0355,-0.0567,0.0485,-0.1028,0.0767,-0.057,0.08,-0.0754,0.0898,-0.1042,0.1493,-0.0612,0.0619,-0.0049,0.0044,-0.0031,0.0022,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0039,0.0035,-0.0215,0.0232,-0.0316,0.033,-0.0323,0.0243,-0.0428,0.0411,-0.0272,0.0284,-0.0132,0.0167,-0.0119,0.0099,-0.0185,0.0143,-0.0318,0.0252,-0.0241,0.0373,-0.0378,0.041,-0.0435,0.0547,-0.0349,0.025,-0.0277,0.0219,-0.0322,0.0295,-0.0567,0.0503,-0.0308,0.0412,-0.0466,0.0472,-0.0464,0.0411,-0.0349,0.0334,-0.0224,0.0198,-0.0328,0.0234,-0.0418,0.0453,-0.0762,0.0593,-0.1228,0.0909,-0.0577,0.052,-0.0022,0.002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.005,0.0059,-0.0386,0.0324,-0.0174,0.0156,-0.0456,0.0447,-0.04,0.0269,-0.0062,0.0045,-0.0152,0.0181,-0.0286,0.0269,-0.0455,0.0507,-0.0398,0.0368,-0.0139,0.0219,-0.017,0.0161,-0.0428,0.0277,-0.0594,0.0702,-0.018,0.0177,-0.0199,0.0216,-0.069,0.0525,-0.0521,0.0419,-0.04,0.0533,-0.0692,0.0559,-0.0786,0.0915,-0.0582,0.0604,-0.0738,0.0627,-0.0803,0.0945,-0.1535,0.1951,-0.0931,0.0886,-0.0089,0.011,-0.0077,0.0095,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0007,-0.0014,0.0021,-0.0176,0.0194,-0.0251,0.0202,-0.0369,0.0423,-0.0032,0.0038,-0.0179,0.0197,-0.0095,0.0086,-0.0482,0.0545,-0.0347,0.0343,-0.0023,0.0035,-0.0216,0.0275,-0.0088,0.0102,-0.009,0.0143,-0.0228,0.0303,-0.0409,0.0389,-0.0432,0.0662,-0.0318,0.0377,-0.0359,0.0371,-0.0179,0.0211,-0.0195,0.0236,-0.0264,0.0224,-0.0194,0.0198,-0.0517,0.0621,-0.1023,0.0691,-0.0338,0.0368,-0.031,0.0423,-0.0297,0.0317,-0.0222,0.0175,-0.0568,0.0622,-0.0686,0.0836,-0.0809,0.0747,-0.0049,0.0038,-0.0018,0.0021,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.006,0.0041,-0.0082,0.008,-0.0318,0.0342,-0.0177,0.0234,-0.0175,0.0186,-0.0319,0.045,-0.0451,0.0384,-0.0553,0.0596,-0.0478,0.0448,-0.0335,0.0425,-0.0667,0.0651,-0.0381,0.0268,-0.0338,0.0449,-0.056,0.0524,-0.0366,0.0344,-0.0287,0.0275,-0.1257,0.1537,-0.0925,0.0895,-0.0281,0.0446,-0.0042,0.0036,-0.0241,0.019,-0.0726,0.0924,-0.0725,0.0867,-0.1843,0.1947,-0.1935,0.1813,-0.0453,0.0517,-0.0016,0.002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002]
در حال بارگذاری
0:46
Rotary phone type 1 dialing number 3 slow with pinky squeak 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۷ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.003,0.0049,-0.0367,0.0286,-0.0029,0.0024,-0.0101,0.0066,-0.0141,0.0119,-0.019,0.0168,-0.0212,0.0162,-0.0099,0.0111,-0.0172,0.018,-0.0197,0.0189,-0.0312,0.0346,-0.0332,0.0411,-0.03,0.0306,-0.0201,0.0249,-0.0173,0.0159,-0.0235,0.022,-0.0317,0.0244,-0.0308,0.0303,-0.0148,0.0207,-0.0218,0.0253,-0.0297,0.0265,-0.0335,0.0394,-0.0311,0.0324,-0.0532,0.0598,-0.0709,0.0846,-0.1131,0.0865,-0.0645,0.0538,-0.0348,0.028,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.032,0.028,-0.0271,0.0233,-0.0454,0.0446,-0.0334,0.0336,-0.0109,0.0133,-0.0141,0.0119,-0.0157,0.019,-0.028,0.0263,-0.0563,0.0575,-0.1015,0.0976,-0.0669,0.0602,-0.0202,0.0181,-0.0208,0.0163,-0.022,0.0239,-0.0279,0.0282,-0.0648,0.0707,-0.0728,0.0749,-0.0704,0.0835,-0.1141,0.0878,-0.0386,0.0479,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0046,0.0047,-0.0088,0.0075,-0.0082,0.0102,-0.0214,0.0198,-0.0311,0.0471,-0.0432,0.0391,-0.0262,0.0288,-0.0233,0.0225,-0.0294,0.0339,-0.0307,0.0381,-0.0351,0.0635,-0.0756,0.0806,-0.041,0.0365,-0.0191,0.0266,-0.0227,0.0237,-0.0228,0.0193,-0.0521,0.0532,-0.0795,0.0606,-0.0464,0.0475,-0.0245,0.0235,-0.0131,0.0125,-0.0344,0.0397,-0.0551,0.0698,-0.0124,0.0102,-0.0022,0.0029,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0168,0.011,-0.0053,0.0041,-0.0084,0.0068,-0.0147,0.0187,-0.0094,0.0068,-0.0154,0.0164,-0.0096,0.01,-0.0215,0.0192,-0.0329,0.0318,-0.0371,0.0317,-0.0661,0.0768,-0.0176,0.0147,-0.0149,0.0113,-0.0019,0.0022,-0.013,0.0097,-0.0083,0.0135,-0.0184,0.0184,-0.0336,0.0335,-0.0404,0.0425,-0.0461,0.0506,-0.0538,0.0608,-0.088,0.0728,-0.1304,0.1259,-0.0057,0.006,-0.0031,0.0032,-0.0011,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.0047,0.0052,-0.0037,0.0044,-0.001,0.0013,-0.0017,0.0022,-0.0062,0.0068,-0.001,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0043,0.004,-0.0047,0.0037,-0.0013,0.0016,-0.0027,0.0026,-0.0071,0.0056,-0.0097,0.0084,-0.0087,0.0076,-0.0061,0.0044,-0.0092,0.0133,-0.0122,0.0113,-0.0234,0.0234,-0.0242,0.0209,-0.0222,0.0183,-0.0162,0.0134,-0.037,0.0426,-0.0147,0.0142,-0.0126,0.0178,-0.0153,0.0146,-0.0131,0.0147,-0.0161,0.0163,-0.0199,0.0209,-0.0264,0.018,-0.0366,0.0391,-0.0156,0.0163,-0.018,0.0199,-0.0168,0.0186,-0.0045,0.0059,-0.021,0.028,-0.0398,0.043,-0.0438,0.0709,-0.0132,0.0114,-0.0017,0.0011,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0013,0.0016,-0.0229,0.0264,-0.0312,0.0293,-0.0285,0.0295,-0.0168,0.0165,-0.0086,0.0097,-0.0168,0.0188,-0.0129,0.0111,-0.0092,0.0116,-0.0695,0.0677,-0.0641,0.0478,-0.0431,0.0451,-0.0513,0.0486,-0.0658,0.0479,-0.0781,0.094,-0.1175,0.1104,-0.1064,0.0914,-0.0579,0.0461,-0.0066,0.0073,-0.0023,0.0026,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0013,0.0013,-0.003,0.0027,-0.0091,0.0081,-0.0168,0.0209,-0.0457,0.0345,-0.0501,0.0469,-0.0405,0.0409,-0.0285,0.0251,-0.0507,0.0616,-0.0548,0.0594,-0.1474,0.1622,-0.0357,0.0341,-0.0278,0.0221,-0.0213,0.0185,-0.0358,0.0296,-0.0417,0.05,-0.0211,0.0194,-0.0418,0.0469,-0.0442,0.0513,-0.0231,0.0331,-0.0487,0.0391,-0.0918,0.1064,-0.0646,0.0455,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0033,0.0048,-0.006,0.0058,-0.0182,0.0199,-0.035,0.0512,-0.0128,0.0108,-0.0098,0.0101,-0.021,0.018,-0.0244,0.026,-0.0315,0.0363,-0.0547,0.0531,-0.1084,0.1643,-0.0251,0.0221,-0.0388,0.038,-0.034,0.0405,-0.0541,0.0553,-0.1117,0.0959,-0.1416,0.1819,-0.1854,0.1858,-0.0912,0.0916,-0.0184,0.0286,-0.0135,0.0076,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0008,-0.0025,0.0023,-0.0056,0.005,-0.0059,0.0058,-0.0106,0.013,-0.0288,0.0317,-0.0267,0.0359,-0.0302,0.0302,-0.0283,0.0347,-0.0347,0.0309,-0.0389,0.0335,-0.0645,0.0686,-0.0607,0.0623,-0.096,0.1226,-0.0201,0.0218,-0.0244,0.0185,-0.0054,0.0047,-0.0074,0.0105,-0.0282,0.0304,-0.0289,0.0261,-0.0256,0.0229,-0.0306,0.026,-0.0162,0.0161,-0.032,0.0373,-0.0572,0.0679,-0.0849,0.0942,-0.0798,0.087,-0.0607,0.0626,-0.0202,0.0297,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0006,-0.0019,0.0018,-0.0044,0.0047,-0.006,0.0061,-0.0081,0.0071,-0.0086,0.0078,-0.0007,0.0005,-0.0111,0.0118,-0.0452,0.0353,-0.0473,0.036,-0.0683,0.0477,-0.0586,0.0724,-0.0502,0.052,-0.0324,0.0208,-0.0202,0.0165,-0.0613,0.0489,-0.0458,0.0426,-0.0514,0.0547,-0.0318,0.0587,-0.0271,0.0305,-0.0465,0.0503,-0.1459,0.1223,-0.2103,0.2107,-0.0743,0.0903,-0.0099,0.0109,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0038,0.0051,-0.0044,0.0055,-0.0078,0.0098,-0.064,0.0385,-0.0274,0.0273,-0.0191,0.0208,-0.0288,0.0267,-0.0414,0.0348,-0.0419,0.0389,-0.0438,0.0356,-0.0375,0.0392,-0.0428,0.0448,-0.0586,0.0521,-0.0601,0.0671,-0.0651,0.0547,-0.0388,0.0383,-0.0234,0.0215,-0.0189,0.0138,-0.0317,0.0462,-0.0429,0.0497,-0.0402,0.052,-0.0435,0.0362,-0.0182,0.0237,-0.024,0.0384,-0.019,0.0193,-0.0192,0.0198,-0.0446,0.058,-0.106,0.1459,-0.1095,0.1009,-0.0272,0.0213,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0032,0.003,-0.0032,0.0038,-0.0054,0.0057,-0.0084,0.0081,-0.0114,0.0139,-0.0175,0.0184,-0.0042,0.0038,-0.0033,0.0026,-0.0031,0.0029,-0.0073,0.0075,-0.007,0.0104,-0.0165,0.016,-0.017,0.0172,-0.02,0.028,-0.0143,0.0129,-0.0489,0.0415,-0.0416,0.0387,-0.0174,0.0188,-0.0051,0.0067,-0.0372,0.0351,-0.0478,0.0513,-0.0376,0.0393,-0.0381,0.0342,-0.0247,0.0288,-0.0436,0.0588,-0.0541,0.0536,-0.1909,0.1777,-0.2107,0.2105,-0.073,0.0772,-0.0422,0.0348,-0.0041,0.0034,-0.0022,0.002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.005,0.0043,-0.0056,0.0046,-0.0057,0.0068,-0.0098,0.0115,-0.0074,0.0077,-0.0105,0.009,-0.0037,0.0043,-0.0055,0.0057,-0.0089,0.0076,-0.009,0.0146,-0.0206,0.0156,-0.0116,0.0135,-0.0149,0.0189,-0.0154,0.0164,-0.026,0.026,-0.0262,0.0316,-0.0238,0.0308,-0.0277,0.0277,-0.0309,0.0426,-0.0272,0.0238,-0.0171,0.0177,-0.0141,0.0134,-0.015,0.0139,-0.0208,0.0152,-0.0127,0.0105,-0.0108,0.0155,-0.0124,0.0137,-0.0117,0.0093,-0.0375,0.0267,-0.0412,0.0462,-0.048,0.0481,-0.0443,0.0424,-0.0081,0.0083,-0.0507,0.0554,-0.0049,0.0052,-0.0197,0.0271,-0.0445,0.0463,-0.0644,0.0665,-0.0833,0.1305,-0.0163,0.016,-0.0016,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0023,0.0019,-0.0081,0.008,-0.0351,0.0318,-0.032,0.0315,-0.0049,0.004,-0.0008,0.0006,-0.0043,0.0038,-0.0026,0.002,-0.0195,0.0232,-0.0341,0.0377,-0.0376,0.0329,-0.0221,0.0266,-0.0054,0.0055,-0.0211,0.0222,-0.0756,0.0963,-0.06,0.0397,-0.017,0.0163,-0.043,0.0484,-0.0754,0.0689,-0.0742,0.0708,-0.0842,0.0627,-0.143,0.1396,-0.171,0.2063,-0.0929,0.0789,-0.0203,0.0228,-0.0074,0.0098,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0143,0.0105,-0.014,0.0146,-0.0174,0.0183,-0.0305,0.0253,-0.008,0.0081,-0.004,0.0031,-0.0035,0.0047,-0.0045,0.0056,-0.0217,0.0179,-0.0226,0.0278,-0.03,0.0169,-0.0209,0.0224,-0.0204,0.0199,-0.0205,0.0279,-0.0348,0.0371,-0.0339,0.0479,-0.0372,0.0393,-0.0292,0.0301,-0.0478,0.0462,-0.0238,0.0282,-0.0324,0.0497,-0.0622,0.0485,-0.0089,0.0081,-0.0089,0.0122,-0.0098,0.0108,-0.0141,0.0146,-0.0104,0.0115,-0.0299,0.0382,-0.04,0.0439,-0.0219,0.0173,-0.0281,0.0244,-0.0205,0.0158,-0.0321,0.0303,-0.0595,0.0639,-0.1182,0.0857,-0.1301,0.174,-0.0442,0.0439,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0028,0.0029,-0.0021,0.0034,-0.004,0.0042,-0.0035,0.0039,-0.0116,0.0108,-0.0119,0.0103,-0.0019,0.0022,-0.0054,0.0055,-0.0046,0.0047,-0.0034,0.0018,-0.0015,0.0016,-0.0065,0.007,-0.0063,0.0063,-0.0197,0.0164,-0.0022,0.0024,-0.0201,0.0211,-0.019,0.0275,-0.1375,0.1385,-0.0416,0.0432,-0.0416,0.0359,-0.0522,0.0419,-0.0492,0.0334,-0.0748,0.0735,-0.0502,0.0447,-0.204,0.1643,-0.1425,0.1813,-0.1104,0.1156,-0.0305,0.0266,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0009,-0.012,0.01,-0.0029,0.0028,-0.0141,0.0158,-0.0219,0.0321,-0.0235,0.0201,-0.01,0.0083,-0.011,0.0118,-0.024,0.0213,-0.0488,0.0603,-0.0488,0.0437,-0.0526,0.0638,-0.0315,0.0345,-0.037,0.0315,-0.0473,0.048,-0.051,0.0466,-0.0537,0.0608,-0.0189,0.02,-0.0084,0.0084,-0.0161,0.0129,-0.0238,0.0266,-0.0473,0.0363,-0.0481,0.0304,-0.0223,0.0252,-0.0139,0.0119,-0.0073,0.0082,-0.03,0.0282,-0.0523,0.0412,-0.0507,0.0578,-0.0766,0.0744,-0.1153,0.1438,-0.0368,0.0431,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,-0.0099,0.0095,-0.0032,0.0045,-0.0032,0.0043,-0.0156,0.0148,-0.033,0.0238,-0.0027,0.0027,-0.0017,0.0015,-0.0137,0.0156,-0.0124,0.0127,-0.0102,0.0108,-0.0138,0.014,-0.0123,0.0178,-0.0166,0.0169,-0.0337,0.029,-0.1378,0.1257,-0.0175,0.017,-0.0144,0.0104,-0.0226,0.02,-0.0272,0.0268,-0.0315,0.0402,-0.039,0.0395,-0.0494,0.0446,-0.081,0.0683,-0.0998,0.138,-0.1974,0.1781,-0.0851,0.0725,-0.0222,0.0295,-0.0006,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0008,-0.0083,0.0089,-0.023,0.0215,-0.037,0.0317,-0.0435,0.0383,-0.0432,0.0433,-0.0463,0.0626,-0.0558,0.0698,-0.0458,0.0435,-0.049,0.0416,-0.0562,0.047,-0.0936,0.0777,-0.0447,0.0608,-0.0162,0.0171,-0.0062,0.0087,-0.0171,0.0125,-0.0116,0.009,-0.0282,0.0275,-0.0489,0.0468,-0.0315,0.0352,-0.0337,0.0433,-0.0312,0.0276,-0.0495,0.0486,-0.1117,0.1293,-0.0349,0.0265,-0.0007,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0009,0.001,-0.0021,0.0021,-0.0016,0.0011,-0.0121,0.0133,-0.0194,0.0257,-0.0284,0.0314,-0.0192,0.0208,-0.0074,0.0052,-0.0105,0.0142,-0.0193,0.0172,-0.022,0.0252,-0.0228,0.0232,-0.0217,0.0263,-0.0703,0.0797,-0.0328,0.0506,-0.0175,0.0127,-0.0277,0.0335,-0.0542,0.0532,-0.1096,0.1053,-0.1714,0.1557,-0.2101,0.2108,-0.1764,0.2065,-0.0618,0.077,-0.0333,0.0406,-0.0079,0.0096,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:45
Rotary phone type 1 dialing number 3 slow with thumb squeak 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۷ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.013,0.0155,-0.0433,0.0475,-0.0447,0.0405,-0.0398,0.0375,-0.0285,0.0307,-0.0094,0.0101,-0.0396,0.0261,-0.0918,0.0791,-0.0234,0.0234,-0.0022,0.0026,-0.0116,0.0119,-0.0456,0.0387,-0.0208,0.0215,-0.0339,0.0328,-0.0472,0.0461,-0.0303,0.0253,-0.0163,0.0231,-0.0185,0.0216,-0.0091,0.0123,-0.0191,0.0148,-0.0414,0.0483,-0.0641,0.0664,-0.0667,0.0576,-0.0577,0.0538,-0.0306,0.0377,-0.0706,0.0553,-0.0615,0.0764,-0.0015,0.0017,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0204,0.0168,-0.0155,0.0189,-0.0233,0.0286,-0.0185,0.0192,-0.0165,0.0183,-0.0342,0.0491,-0.0492,0.0435,-0.0836,0.1046,-0.0368,0.0398,-0.0104,0.017,-0.0125,0.0134,-0.0231,0.022,-0.0365,0.0433,-0.0912,0.0745,-0.034,0.037,-0.0167,0.0137,-0.0241,0.0172,-0.0704,0.0624,-0.0489,0.0736,-0.0547,0.0605,-0.0164,0.0168,-0.0535,0.055,-0.0533,0.054,-0.0744,0.0661,-0.0083,0.0071,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0028,0.0026,-0.0015,0.0023,-0.0222,0.0211,-0.055,0.0551,-0.1285,0.0827,-0.0911,0.0849,-0.046,0.0427,-0.0324,0.0436,-0.0218,0.0157,-0.0349,0.0267,-0.0599,0.051,-0.0788,0.0891,-0.0709,0.0675,-0.0082,0.008,-0.0087,0.0096,-0.0137,0.0132,-0.0193,0.0197,-0.0201,0.0241,-0.0032,0.0032,-0.0295,0.038,-0.037,0.0245,-0.0517,0.049,-0.0573,0.0474,-0.0296,0.0173,-0.0361,0.0407,-0.0137,0.0111,-0.0022,0.0023,-0.0182,0.0182,-0.0012,0.0014,-0.0079,0.0064,-0.0199,0.0168,-0.0109,0.0089,-0.0149,0.0132,-0.0076,0.0053,-0.0036,0.0027,-0.0195,0.0188,-0.0433,0.059,-0.0131,0.0137,-0.0098,0.013,-0.002,0.0024,-0.0112,0.0123,-0.0033,0.0031,-0.0109,0.0094,-0.018,0.0171,-0.0173,0.0257,-0.0453,0.0665,-0.0409,0.0531,-0.0418,0.0536,-0.1202,0.1407,-0.1602,0.1949,-0.0019,0.0021,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0049,0.0039,-0.003,0.0018,-0.0064,0.0061,-0.0154,0.014,-0.0369,0.0394,-0.0109,0.0105,-0.0163,0.0155,-0.0371,0.037,-0.0497,0.0563,-0.0521,0.0495,-0.1084,0.1125,-0.0574,0.0383,-0.0246,0.021,-0.0292,0.0297,-0.0446,0.0426,-0.0354,0.0383,-0.048,0.057,-0.0745,0.0772,-0.072,0.0874,-0.0966,0.0805,-0.1607,0.1195,-0.0579,0.0416,-0.007,0.0055,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0166,0.0154,-0.0269,0.0229,-0.0441,0.0429,-0.035,0.0292,-0.0269,0.0255,-0.0102,0.0082,-0.0083,0.0092,-0.0365,0.0394,-0.0457,0.0585,-0.0378,0.0489,-0.0032,0.0026,-0.0084,0.0088,-0.0239,0.0318,-0.0358,0.0378,-0.0556,0.0793,-0.0424,0.0331,-0.0257,0.0293,-0.0544,0.0992,-0.0789,0.0908,-0.0738,0.0626,-0.0584,0.0451,-0.0239,0.0209,-0.022,0.0227,-0.0394,0.0688,-0.0182,0.0194,0,0,0,0,-0.0014,0.0013,-0.0028,0.0028,-0.0039,0.0029,-0.0246,0.0186,-0.0551,0.0692,-0.0077,0.009,-0.0129,0.0124,-0.0087,0.0065,-0.0151,0.0178,-0.0278,0.0305,-0.0421,0.0412,-0.0687,0.0623,-0.0309,0.0209,-0.014,0.0162,-0.029,0.0393,-0.0258,0.0265,-0.0127,0.0115,-0.0173,0.0171,-0.0446,0.0347,-0.0364,0.0425,-0.0172,0.0204,-0.0282,0.0341,-0.047,0.0545,-0.0655,0.0774,-0.0646,0.0677,-0.0899,0.1287,-0.1416,0.1327,-0.0343,0.0325,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0036,0.0033,-0.0205,0.0193,-0.0337,0.0428,-0.0304,0.0351,-0.0436,0.0455,-0.0082,0.0079,-0.0271,0.0213,-0.0463,0.0475,-0.0705,0.0815,-0.0689,0.0542,-0.0324,0.0426,-0.0536,0.0928,-0.0966,0.0988,-0.1219,0.1034,-0.0956,0.0876,-0.0372,0.0351,-0.027,0.0321,-0.034,0.0315,-0.0597,0.0968,-0.0181,0.016,-0.0029,0.0025,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0011,-0.0192,0.0169,-0.0353,0.0263,-0.0245,0.0229,-0.042,0.0363,-0.0544,0.0616,-0.0559,0.0698,-0.0601,0.0619,-0.0271,0.0243,-0.0257,0.0261,-0.0529,0.0516,-0.0773,0.0955,-0.0824,0.0693,-0.0756,0.0744,-0.0931,0.0864,-0.1294,0.127,-0.2241,0.2178,-0.0326,0.0332,-0.001,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0018,0.0017,-0.0111,0.0106,-0.0419,0.0467,-0.082,0.0911,-0.0683,0.07,-0.1008,0.1155,-0.0405,0.0546,-0.0316,0.0354,-0.0512,0.0456,-0.0546,0.0503,-0.0552,0.0705,-0.0367,0.0424,-0.0483,0.0548,-0.0966,0.0892,-0.1161,0.1071,-0.1582,0.1221,-0.0149,0.021,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0385,0.0369,-0.0048,0.0054,-0.0306,0.0354,-0.0232,0.0205,-0.0025,0.0022,-0.0107,0.0115,-0.0316,0.0303,-0.0553,0.0581,-0.0151,0.0178,-0.023,0.0241,-0.028,0.0374,-0.0149,0.0175,-0.0268,0.0301,-0.0535,0.0545,-0.0439,0.0439,-0.0137,0.0207,-0.0056,0.0059,-0.0069,0.0085,-0.0257,0.023,-0.0219,0.0247,-0.0183,0.017,-0.0167,0.0158,-0.0427,0.0523,-0.0475,0.0471,-0.0306,0.0316,-0.068,0.077,-0.0748,0.0886,-0.0187,0.023,-0.0054,0.0063,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0052,0.0039,-0.0269,0.0282,-0.0339,0.044,-0.0274,0.0251,-0.0237,0.0217,-0.0237,0.0235,-0.0255,0.025,-0.0841,0.0992,-0.0604,0.0548,-0.0499,0.0468,-0.0237,0.0222,-0.044,0.044,-0.047,0.0531,-0.0518,0.0408,-0.0476,0.0607,-0.0749,0.0719,-0.1021,0.0772,-0.0983,0.1243,-0.0053,0.0086,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0004,0.0004,-0.011,0.0113,-0.0336,0.0336,-0.0619,0.0518,-0.0711,0.0601,-0.1047,0.0921,-0.0345,0.0562,-0.0265,0.0284,-0.0589,0.0417,-0.0748,0.0724,-0.0598,0.0564,-0.0512,0.0524,-0.0534,0.0612,-0.0416,0.0493,-0.0435,0.0533,-0.0537,0.0634,-0.0008,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0021,0.0012,-0.0131,0.0135,-0.0238,0.0194,-0.016,0.0156,-0.0124,0.013,-0.0131,0.0149,-0.0291,0.0338,-0.0341,0.0257,-0.0365,0.0463,-0.036,0.0466,-0.0188,0.0184,-0.0249,0.0303,-0.0308,0.0268,-0.0552,0.0454,-0.0471,0.048,-0.0602,0.049,-0.0338,0.0397,-0.0315,0.0399,-0.0508,0.0464,-0.0546,0.0577,-0.0602,0.0581,-0.0638,0.0857,-0.0605,0.0387,-0.0576,0.0745,-0.0009,0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0109,0.0085,-0.012,0.0121,-0.0179,0.0155,-0.0117,0.0122,-0.0076,0.0076,-0.0262,0.0312,-0.0439,0.0465,-0.0443,0.0561,-0.1049,0.1081,-0.0435,0.0536,-0.0534,0.0697,-0.0589,0.0747,-0.0706,0.078,-0.0528,0.0558,-0.0642,0.056,-0.0827,0.076,-0.1056,0.1093,-0.1413,0.1916,-0.0275,0.0256,-0.0028,0.0021,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0029,0.0032,-0.0105,0.0099,-0.0206,0.0215,-0.0627,0.052,-0.0873,0.0799,-0.1929,0.1928,-0.1278,0.1326,-0.1154,0.1078,-0.1394,0.166,-0.1826,0.1775,-0.1386,0.0855,-0.0021,0.002,-0.0029,0.003,-0.0007,0.0007,-0.0094,0.0091,-0.0244,0.0242,-0.0185,0.0203,-0.0096,0.01,-0.015,0.0177,-0.0473,0.0584,-0.0342,0.0303,-0.0402,0.0389,-0.0289,0.0302,-0.0096,0.0086,-0.0102,0.01,-0.0327,0.0276,-0.027,0.0267,-0.0599,0.0575,-0.0595,0.0751,-0.0303,0.0199,-0.0213,0.018,-0.0396,0.0431,-0.037,0.0462,-0.065,0.0823,-0.0319,0.0289,-0.0304,0.0309,-0.0284,0.0269,-0.0329,0.0271,-0.0283,0.039,-0.006,0.0064,-0.0031,0.0027,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0156,0.0129,-0.0156,0.0155,-0.031,0.0233,-0.0258,0.0284,-0.0119,0.0114,-0.024,0.0201,-0.034,0.0298,-0.0351,0.0531,-0.0884,0.0891,-0.0845,0.0944,-0.0351,0.0363,-0.0589,0.0519,-0.0167,0.0137,-0.0444,0.0392,-0.0534,0.0706,-0.0526,0.0477,-0.0221,0.0211,-0.0556,0.068,-0.0385,0.0413,-0.0556,0.0668,-0.0728,0.0637,-0.0736,0.0706,-0.0999,0.0972,-0.0424,0.0361,-0.0003,0.0003,0,0,-0.0001,0,-0.0005,0.0005,-0.0094,0.0097,-0.0114,0.0081,-0.0603,0.0641,-0.0632,0.0496,-0.082,0.0808,-0.0934,0.0876,-0.0882,0.0869,-0.0406,0.0331,-0.0298,0.0225,-0.0288,0.0242,-0.0474,0.0405,-0.0835,0.0767,-0.0629,0.063,-0.0304,0.0265,-0.0233,0.0177,-0.0422,0.0419,-0.0243,0.0247,-0.0404,0.0399,-0.0378,0.0495,-0.0782,0.0902,-0.0913,0.093,-0.0094,0.008,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.002,0.0022,-0.0207,0.0179,-0.0264,0.0308,-0.0372,0.0376,-0.0361,0.043,-0.0296,0.0364,-0.0287,0.0206,-0.021,0.0236,-0.0555,0.0566,-0.0911,0.0772,-0.0143,0.0118,-0.0055,0.0045,-0.0496,0.0435,-0.0384,0.0424,-0.0425,0.0573,-0.0451,0.0583,-0.0529,0.0569,-0.0789,0.069,-0.0939,0.0814,-0.0256,0.0259,-0.0372,0.059,-0.1264,0.1024,-0.0116,0.0125,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,0,0,-0.0037,0.0047,-0.0094,0.0075,-0.0025,0.0029,-0.0128,0.014,-0.0592,0.0385,-0.0251,0.0254,-0.0082,0.0077,-0.0236,0.0195,-0.0576,0.0613,-0.0477,0.0531,-0.0579,0.0661,-0.0365,0.0468,-0.03,0.0243,-0.0101,0.0094,-0.0513,0.055,-0.0379,0.033,-0.0379,0.0425,-0.0152,0.021,-0.0273,0.0347,-0.0535,0.05,-0.0727,0.0651,-0.0895,0.0927,-0.0945,0.1146,-0.0732,0.0907,-0.0955,0.1219,-0.0794,0.0679,-0.0034,0.0024,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0011,0.0007,-0.0054,0.006,-0.0508,0.0475,-0.0553,0.0728,-0.0437,0.0551,-0.0528,0.0835,-0.0835,0.0883,-0.0437,0.0575,-0.0309,0.0279,-0.0462,0.052,-0.063,0.063,-0.0586,0.0668,-0.0766,0.0893,-0.0923,0.0879,-0.0896,0.0921,-0.1103,0.1015,-0.1442,0.113,-0.0349,0.0217,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0141,0.0116,-0.024,0.0182,-0.0445,0.0421,-0.0387,0.0267,-0.0138,0.0129,-0.0319,0.0363,-0.0349,0.0355,-0.0506,0.0471,-0.0705,0.0615,-0.0208,0.0172,-0.0155,0.0133,-0.0207,0.0226,-0.0339,0.0392,-0.0407,0.0455,-0.0114,0.0155,-0.0077,0.0067,-0.0142,0.0189,-0.0281,0.0296,-0.0355,0.0345,-0.0361,0.0365,-0.0484,0.044,-0.0664,0.0586,-0.0807,0.113,-0.0723,0.0499,-0.0624,0.0531,-0.0539,0.0621,-0.0655,0.0601,-0.0274,0.0283,-0.0036,0.0025,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0056,0.0058,-0.0265,0.0274,-0.0374,0.0429,-0.0324,0.038,-0.0189,0.0197,-0.0291,0.0261,-0.0495,0.0573,-0.0329,0.0426,-0.0226,0.0198,-0.0283,0.0288,-0.0498,0.0471,-0.0573,0.0621,-0.069,0.0751,-0.1074,0.13,-0.1304,0.1439,-0.0277,0.0495,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0209,0.0244,-0.0222,0.0234,-0.0329,0.0361,-0.0125,0.0108,-0.0073,0.0075,-0.0242,0.0234,-0.0245,0.0267,-0.0752,0.0752,-0.0133,0.0124,-0.012,0.0121,-0.0291,0.035,-0.0427,0.0453,-0.0405,0.0372,-0.0273,0.022,-0.0112,0.0108,-0.0179,0.0175,-0.0324,0.0282,-0.0173,0.0177,-0.0317,0.0349,-0.0499,0.0585,-0.0634,0.0492,-0.0693,0.0835,-0.0034,0.0035,-0.0008,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.019,0.0191,-0.0633,0.0423,-0.0391,0.0476,-0.0615,0.0502,-0.1183,0.1087,-0.0438,0.0656,-0.0482,0.069,-0.0477,0.0514,-0.057,0.0544,-0.0664,0.0734,-0.0783,0.0714,-0.111,0.1411,-0.0736,0.0825,-0.0011,0.0014,0,0,0,0,-0.0026,0.0022,-0.0067,0.0051,-0.0241,0.0258,-0.0448,0.0492,-0.0774,0.0946,-0.1431,0.1435,-0.0875,0.0841,-0.0845,0.0911,-0.1176,0.1377,-0.092,0.0883,-0.1154,0.1441,-0.066,0.0661,-0.0223,0.0139,-0.0033,0.0024]
در حال بارگذاری
0:56
Rotary phone type 1 dialing number 4 slow with pinky squeak 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۷ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0001,-0.01,0.0106,-0.0417,0.0368,-0.0457,0.0331,-0.0368,0.0299,-0.0242,0.0236,-0.0089,0.0105,-0.0266,0.0299,-0.0759,0.0726,-0.019,0.0225,-0.0016,0.0017,-0.008,0.0089,-0.032,0.0268,-0.0149,0.0148,-0.031,0.0323,-0.0472,0.0439,-0.0202,0.0181,-0.0198,0.0155,-0.0155,0.0136,-0.0086,0.0105,-0.0146,0.013,-0.0338,0.0427,-0.0546,0.054,-0.048,0.0558,-0.0515,0.0462,-0.0379,0.046,-0.0661,0.0486,-0.0663,0.0817,-0.0016,0.0015,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0151,0.0167,-0.0134,0.0152,-0.022,0.0228,-0.0123,0.0172,-0.014,0.0177,-0.0343,0.033,-0.0408,0.0376,-0.0578,0.0912,-0.0248,0.0264,-0.0125,0.0127,-0.0128,0.0124,-0.0185,0.0192,-0.0331,0.0368,-0.0814,0.0658,-0.024,0.0274,-0.0122,0.0121,-0.0164,0.0144,-0.0616,0.0605,-0.0854,0.0838,-0.0573,0.066,-0.0183,0.0175,-0.0487,0.0371,-0.0434,0.0459,-0.088,0.0488,-0.0088,0.007,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0018,0.0019,-0.0017,0.0013,-0.0149,0.017,-0.0429,0.0449,-0.0658,0.0689,-0.0727,0.0572,-0.0339,0.0297,-0.0309,0.0278,-0.0196,0.0083,-0.0281,0.0221,-0.0353,0.0489,-0.0624,0.0536,-0.0508,0.0628,-0.0065,0.0073,-0.0075,0.007,-0.008,0.008,-0.0122,0.0137,-0.0128,0.0155,-0.0033,0.003,-0.0187,0.0214,-0.0371,0.0326,-0.0393,0.041,-0.0402,0.0427,-0.0184,0.0185,-0.0236,0.0276,-0.0139,0.0139,-0.0017,0.0021,-0.0114,0.0126,-0.0014,0.0011,-0.0073,0.007,-0.017,0.0143,-0.0076,0.008,-0.0124,0.0133,-0.0062,0.0067,-0.0041,0.0037,-0.0176,0.0189,-0.0318,0.0435,-0.0148,0.0138,-0.0126,0.0154,-0.0026,0.0028,-0.0097,0.0095,-0.0037,0.0034,-0.0114,0.0111,-0.0159,0.0139,-0.0175,0.0263,-0.0689,0.084,-0.0434,0.0416,-0.0413,0.0454,-0.1604,0.2271,-0.1928,0.2418,-0.0022,0.002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0041,0.0035,-0.0027,0.002,-0.0064,0.0052,-0.0099,0.0095,-0.0321,0.031,-0.0108,0.0079,-0.0156,0.0146,-0.0341,0.0398,-0.0423,0.046,-0.0443,0.0484,-0.0958,0.0992,-0.0816,0.052,-0.0216,0.0217,-0.0209,0.0228,-0.0403,0.0359,-0.0279,0.0392,-0.0434,0.064,-0.0616,0.0674,-0.0753,0.0597,-0.0778,0.0683,-0.1619,0.1178,-0.0427,0.0377,-0.0059,0.0041,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0074,0.008,-0.017,0.0158,-0.0385,0.0379,-0.0362,0.0419,-0.022,0.0227,-0.0033,0.0043,-0.0083,0.009,-0.0272,0.0303,-0.0305,0.0321,-0.0386,0.0527,-0.0117,0.0155,-0.0054,0.004,-0.0169,0.0145,-0.021,0.0229,-0.0575,0.0943,-0.0365,0.0376,-0.0242,0.0293,-0.0273,0.0272,-0.0677,0.09,-0.0725,0.0776,-0.0582,0.0395,-0.025,0.0229,-0.0289,0.0247,-0.0324,0.0281,-0.0593,0.0938,-0.0013,0.0012,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0008,0.0013,-0.0031,0.0022,-0.0253,0.0233,-0.0877,0.0648,-0.015,0.0155,-0.0079,0.007,-0.0124,0.0068,-0.0127,0.0134,-0.0192,0.0185,-0.0204,0.0249,-0.0696,0.0718,-0.0422,0.0399,-0.0096,0.0111,-0.0221,0.0271,-0.0205,0.0202,-0.0104,0.0114,-0.0081,0.0075,-0.0353,0.0352,-0.0415,0.0306,-0.0265,0.0184,-0.0166,0.0235,-0.0317,0.0402,-0.0468,0.0559,-0.0638,0.083,-0.0755,0.1126,-0.1659,0.1504,-0.0577,0.0419,-0.0014,0.0008,-0.0002,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0049,-0.0284,0.0286,-0.0217,0.0312,-0.0295,0.0271,-0.0611,0.0459,-0.0226,0.0199,-0.0229,0.0242,-0.0444,0.0432,-0.0585,0.0668,-0.081,0.0518,-0.0442,0.045,-0.0677,0.0785,-0.1117,0.0924,-0.0861,0.0988,-0.0767,0.0729,-0.0245,0.0267,-0.0297,0.0334,-0.0148,0.0151,-0.0817,0.0802,-0.002,0.0019,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0079,0.0081,-0.0226,0.035,-0.0213,0.028,-0.0218,0.0157,-0.0403,0.0482,-0.0501,0.0483,-0.054,0.0779,-0.0318,0.0347,-0.0234,0.0182,-0.0349,0.0329,-0.0538,0.0542,-0.0547,0.0438,-0.066,0.0661,-0.0704,0.0656,-0.0901,0.1049,-0.195,0.1943,-0.069,0.0594,-0.0066,0.0053,-0.0008,0.0007,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0054,0.0067,-0.0294,0.0376,-0.0678,0.066,-0.0672,0.0612,-0.0767,0.0693,-0.0917,0.101,-0.0273,0.0339,-0.0238,0.0329,-0.046,0.0459,-0.0509,0.0632,-0.0435,0.058,-0.0304,0.0279,-0.0695,0.107,-0.0762,0.08,-0.1098,0.1011,-0.1672,0.1704,-0.0024,0.0021,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0272,0.0263,-0.0013,0.0012,-0.0226,0.0276,-0.002,0.0023,-0.0079,0.0079,-0.031,0.0277,-0.0411,0.0375,-0.0086,0.0089,-0.0131,0.0115,-0.0174,0.0238,-0.0238,0.028,-0.0106,0.0123,-0.0443,0.0475,-0.0419,0.0438,-0.041,0.0457,-0.0059,0.0044,-0.0025,0.0026,-0.0198,0.0199,-0.0215,0.0206,-0.0151,0.0171,-0.0106,0.0105,-0.0098,0.0109,-0.0375,0.0495,-0.0336,0.0316,-0.0491,0.0453,-0.055,0.0646,-0.0656,0.0801,-0.0046,0.0059,-0.0006,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0089,0.0106,-0.0416,0.0394,-0.0235,0.025,-0.0201,0.0224,-0.022,0.0206,-0.0154,0.0175,-0.0305,0.039,-0.0892,0.1071,-0.0345,0.0389,-0.0527,0.0525,-0.0362,0.0305,-0.0508,0.0492,-0.0503,0.0533,-0.0501,0.0475,-0.0738,0.0592,-0.0945,0.098,-0.1151,0.121,-0.0283,0.0264,-0.0005,0.0002,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0019,0.002,-0.0312,0.0347,-0.0324,0.0355,-0.0862,0.0528,-0.076,0.063,-0.1346,0.0943,-0.0368,0.0589,-0.0361,0.0338,-0.075,0.0666,-0.0562,0.0666,-0.0693,0.0577,-0.0686,0.0518,-0.0434,0.0387,-0.0398,0.0538,-0.0613,0.0567,-0.0298,0.0388,-0.0008,0.0005,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0114,0.014,-0.0099,0.0085,-0.0206,0.0245,-0.0139,0.0117,-0.014,0.0166,-0.0113,0.0081,-0.0305,0.0325,-0.0344,0.0323,-0.0337,0.0447,-0.0233,0.0316,-0.0061,0.0054,-0.0301,0.0305,-0.025,0.0223,-0.0625,0.0476,-0.0604,0.0477,-0.0337,0.0412,-0.0345,0.038,-0.0505,0.0389,-0.0656,0.0567,-0.0601,0.047,-0.0794,0.0547,-0.0334,0.0462,-0.06,0.0712,-0.0185,0.0161,-0.0008,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0009,-0.0116,0.0147,-0.0061,0.0066,-0.0197,0.0196,-0.013,0.0095,-0.0086,0.0087,-0.0459,0.0456,-0.0542,0.0509,-0.0382,0.0462,-0.1419,0.1188,-0.0531,0.0717,-0.054,0.0714,-0.0627,0.0664,-0.0762,0.0664,-0.0816,0.0629,-0.0636,0.0673,-0.0674,0.0745,-0.1517,0.1946,-0.0673,0.0924,-0.0073,0.0069,-0.0011,0.001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0022,0.0031,-0.0075,0.0078,-0.0156,0.0169,-0.0681,0.0457,-0.068,0.0773,-0.194,0.1877,-0.1186,0.1166,-0.1125,0.1275,-0.1296,0.1802,-0.1821,0.158,-0.1948,0.1418,-0.1514,0.112,-0.0005,0.0005,-0.0033,0.0027,-0.0026,0.0023,-0.022,0.0223,-0.016,0.0146,-0.0163,0.0145,-0.0058,0.0041,-0.0218,0.0235,-0.0482,0.0602,-0.0337,0.0313,-0.0328,0.0295,-0.0255,0.0263,-0.0097,0.0097,-0.0042,0.0045,-0.0284,0.0251,-0.0525,0.052,-0.0499,0.0531,-0.0494,0.0754,-0.027,0.0217,-0.0318,0.0321,-0.0244,0.0241,-0.077,0.0737,-0.0434,0.031,-0.0255,0.0224,-0.0276,0.0235,-0.0257,0.0233,-0.0167,0.0188,-0.0345,0.0411,-0.0022,0.0027,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0141,0.0104,-0.0116,0.0107,-0.012,0.0161,-0.0237,0.0209,-0.0257,0.021,-0.0083,0.0079,-0.0243,0.0224,-0.0244,0.0241,-0.0446,0.0436,-0.0927,0.0764,-0.0284,0.0361,-0.0228,0.0209,-0.0486,0.0426,-0.0344,0.0226,-0.0409,0.0483,-0.0347,0.041,-0.0337,0.0303,-0.044,0.0528,-0.0175,0.018,-0.0357,0.0337,-0.0478,0.0659,-0.0642,0.0609,-0.0997,0.0761,-0.0944,0.1207,-0.0118,0.0146,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0072,0.0088,-0.0337,0.0437,-0.0572,0.0749,-0.0391,0.0364,-0.0667,0.0684,-0.0855,0.0663,-0.0398,0.0342,-0.0224,0.0208,-0.0119,0.0116,-0.0231,0.0174,-0.0865,0.1154,-0.0425,0.0419,-0.0271,0.0329,-0.0163,0.0127,-0.0276,0.0213,-0.0302,0.0247,-0.0336,0.0292,-0.0375,0.0368,-0.0427,0.0477,-0.0838,0.0848,-0.0293,0.0276,-0.003,0.0025,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.006,0.0069,-0.021,0.0192,-0.0224,0.0178,-0.0291,0.0234,-0.0146,0.0149,-0.0259,0.0275,-0.0146,0.0156,-0.0325,0.0312,-0.0773,0.0716,-0.0234,0.0279,-0.0073,0.0068,-0.0057,0.0044,-0.0401,0.0338,-0.0401,0.0448,-0.0466,0.0513,-0.0339,0.0374,-0.0593,0.0533,-0.0661,0.0691,-0.0454,0.0526,-0.0331,0.034,-0.0828,0.0904,-0.1272,0.1128,-0.0109,0.0125,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0066,0.0067,-0.0023,0.0016,-0.0131,0.0094,-0.0169,0.0147,-0.0424,0.028,-0.0045,0.0048,-0.0044,0.0041,-0.031,0.0298,-0.0536,0.0544,-0.0408,0.0438,-0.0517,0.048,-0.0358,0.0375,-0.0064,0.007,-0.0463,0.0527,-0.0281,0.0344,-0.0324,0.0384,-0.0101,0.0101,-0.0256,0.0232,-0.0449,0.0343,-0.0318,0.0311,-0.0625,0.0732,-0.1067,0.1069,-0.063,0.0599,-0.0702,0.0961,-0.1218,0.0839,-0.0213,0.0174,-0.003,0.002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0029,0.0029,-0.032,0.024,-0.0469,0.0492,-0.0505,0.0673,-0.0545,0.061,-0.0309,0.0451,-0.0668,0.0859,-0.0361,0.0345,-0.029,0.0252,-0.0609,0.0516,-0.0651,0.0648,-0.0593,0.0586,-0.0733,0.0884,-0.094,0.1056,-0.1131,0.095,-0.1048,0.1039,-0.1146,0.1077,-0.0028,0.0029,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0023,0.0023,-0.0111,0.0139,-0.0362,0.0397,-0.0355,0.0373,-0.0106,0.0097,-0.0235,0.0214,-0.0318,0.0281,-0.0366,0.0312,-0.0492,0.0563,-0.0317,0.0294,-0.0094,0.0104,-0.0185,0.0199,-0.006,0.0051,-0.0334,0.0357,-0.0101,0.0117,-0.004,0.0041,-0.0094,0.0147,-0.0212,0.0286,-0.0329,0.03,-0.0253,0.0267,-0.0228,0.022,-0.0585,0.0316,-0.0619,0.0959,-0.0748,0.0799,-0.0348,0.0387,-0.0465,0.0459,-0.0435,0.0505,-0.0366,0.0385,-0.003,0.0026,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0019,0.0023,-0.035,0.0225,-0.0287,0.0277,-0.0508,0.0502,-0.0431,0.0678,-0.0314,0.0299,-0.0745,0.0729,-0.0531,0.067,-0.0455,0.0508,-0.0312,0.0366,-0.0606,0.055,-0.0704,0.0801,-0.0958,0.1112,-0.1423,0.1717,-0.1452,0.1684,-0.1708,0.1937,-0.0066,0.0061,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0217,0.0263,-0.0555,0.0388,-0.0168,0.0225,-0.0137,0.0119,-0.0309,0.0315,-0.0226,0.0236,-0.0456,0.0458,-0.118,0.1074,-0.0114,0.017,-0.0227,0.028,-0.0558,0.0688,-0.0747,0.0633,-0.0416,0.0472,-0.0177,0.0177,-0.0119,0.0111,-0.0391,0.0307,-0.022,0.0224,-0.0502,0.0376,-0.0386,0.0444,-0.0801,0.0662,-0.1259,0.0905,-0.1029,0.1019,-0.0047,0.0042,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.004,0.0035,-0.0333,0.0386,-0.0844,0.0557,-0.0799,0.0784,-0.0833,0.0798,-0.1662,0.1785,-0.0844,0.0954,-0.0722,0.0871,-0.069,0.0641,-0.1046,0.094,-0.1019,0.1113,-0.1406,0.1193,-0.1683,0.1913,-0.0284,0.0339,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.008,0.0069,-0.0067,0.0078,-0.0507,0.0588,-0.0845,0.1008,-0.1223,0.139,-0.1862,0.1948,-0.1371,0.1212,-0.1181,0.1552,-0.1732,0.1949,-0.1416,0.1385,-0.1815,0.1936,-0.099,0.0981,-0.0044,0.0039,-0.0009,0.0006]
در حال بارگذاری
0:56
Rotary phone type 1 dialing number 4 slow with pinky squeak 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۷ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0004,-0.0016,0.0013,-0.003,0.0032,-0.0002,0.0003,-0.0052,0.0057,-0.0317,0.0327,-0.0267,0.0244,-0.0226,0.0283,-0.0276,0.0335,-0.031,0.0342,-0.0219,0.0213,-0.0242,0.0226,-0.0242,0.0265,-0.054,0.0502,-0.0346,0.0315,-0.0307,0.0318,-0.0227,0.0361,-0.0347,0.0323,-0.0536,0.0392,-0.0275,0.031,-0.0197,0.0243,-0.0368,0.0504,-0.0622,0.0497,-0.0839,0.0809,-0.0642,0.073,-0.0206,0.0225,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0003,0.0003,0,0,-0.0129,0.014,-0.0299,0.0219,-0.0257,0.0304,-0.014,0.0118,-0.065,0.0639,-0.0612,0.0459,-0.107,0.0683,-0.0426,0.0519,-0.027,0.041,-0.0368,0.0504,-0.0896,0.0691,-0.0691,0.0914,-0.0625,0.0535,-0.0468,0.0456,-0.0501,0.0796,-0.1365,0.0986,-0.1539,0.1378,-0.0883,0.1042,-0.0123,0.0113,-0.0038,0.0062,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0061,0.0068,-0.0164,0.016,-0.0268,0.0254,-0.0223,0.0224,-0.0192,0.0208,-0.0582,0.0547,-0.0315,0.0244,-0.0365,0.0363,-0.0367,0.0315,-0.0161,0.0204,-0.012,0.0168,-0.0144,0.0102,-0.0221,0.0168,-0.0452,0.0405,-0.0814,0.1011,-0.0317,0.0489,-0.0452,0.0453,-0.0392,0.045,-0.0416,0.0512,-0.0499,0.0383,-0.0361,0.0405,-0.0282,0.0385,-0.0576,0.0634,-0.08,0.1076,-0.0696,0.0616,-0.0178,0.0166,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.009,0.0084,-0.0262,0.0241,-0.0221,0.0238,-0.0189,0.017,-0.0465,0.0441,-0.0818,0.0602,-0.066,0.0563,-0.0439,0.0386,-0.0248,0.0266,-0.0657,0.0526,-0.0757,0.0747,-0.0657,0.0686,-0.0423,0.0499,-0.0492,0.0696,-0.072,0.0675,-0.1001,0.1267,-0.0865,0.1208,-0.0812,0.0699,-0.0047,0.0061,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0012,-0.0098,0.0085,-0.0084,0.01,-0.0486,0.048,-0.0289,0.0251,-0.0202,0.0204,-0.0253,0.0235,-0.0112,0.0129,-0.033,0.0283,-0.0072,0.008,-0.0251,0.0245,-0.0141,0.0198,-0.0314,0.0271,-0.0199,0.0201,-0.0119,0.0145,-0.0121,0.014,-0.0086,0.0089,-0.0094,0.0107,-0.0037,0.0045,-0.0227,0.0183,-0.0598,0.0507,-0.0503,0.0396,-0.0458,0.0441,-0.0519,0.0575,-0.0498,0.0466,-0.0414,0.0488,-0.0559,0.0475,-0.1078,0.1034,-0.0756,0.0689,-0.1001,0.1014,-0.0675,0.0483,-0.0491,0.0463,-0.0116,0.009,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0148,0.0137,-0.0117,0.0135,-0.008,0.0093,-0.0178,0.0192,-0.0083,0.0095,-0.01,0.0111,-0.0428,0.044,-0.0634,0.0936,-0.0625,0.054,-0.0357,0.055,-0.0689,0.0684,-0.0325,0.0369,-0.0631,0.0582,-0.065,0.0736,-0.079,0.1029,-0.0359,0.0316,-0.0548,0.0636,-0.0582,0.0501,-0.053,0.0416,-0.0502,0.0389,-0.0439,0.0404,-0.1027,0.0913,-0.0963,0.0869,-0.053,0.0573,-0.0067,0.0069,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0041,0.0021,-0.0305,0.041,-0.0454,0.0416,-0.0317,0.0296,-0.0234,0.0309,-0.0415,0.0399,-0.0268,0.0272,-0.0297,0.0248,-0.0288,0.0279,-0.0365,0.0434,-0.0128,0.0117,-0.0019,0.0021,-0.0016,0.002,-0.0109,0.0067,-0.0056,0.0047,-0.0179,0.016,-0.0417,0.0341,-0.0432,0.043,-0.0378,0.0356,-0.0467,0.0505,-0.0303,0.0321,-0.0305,0.0305,-0.0437,0.057,-0.0525,0.0681,-0.0581,0.0697,-0.0408,0.0421,-0.0462,0.039,-0.0619,0.0626,-0.0704,0.0784,-0.0598,0.0689,-0.0897,0.0875,-0.0533,0.0421,-0.0045,0.0061,-0.0003,0.0004,0,0,-0.0032,0.0036,-0.0007,0.0007,-0.0172,0.02,-0.0223,0.0202,-0.0368,0.0317,-0.0265,0.0294,-0.0117,0.013,-0.0326,0.0336,-0.0498,0.0535,-0.0572,0.056,-0.0634,0.0563,-0.0251,0.0208,-0.0362,0.0516,-0.0763,0.0713,-0.1149,0.1267,-0.0625,0.0665,-0.0267,0.0244,-0.0303,0.0348,-0.0769,0.1207,-0.0988,0.087,-0.0192,0.0251,-0.0582,0.0431,-0.1758,0.132,-0.1931,0.1765,-0.1387,0.1079,-0.0329,0.0342,-0.0031,0.0039,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0018,0.0021,-0.0012,0.0012,-0.0066,0.0055,-0.03,0.0283,-0.043,0.0504,-0.0304,0.0262,-0.0316,0.0386,-0.0247,0.0328,-0.023,0.0243,-0.0236,0.0227,-0.0351,0.0322,-0.013,0.0139,-0.023,0.0289,-0.0081,0.0085,-0.0065,0.0051,-0.0099,0.0072,-0.0286,0.0257,-0.0388,0.0329,-0.0517,0.0612,-0.0475,0.0864,-0.0425,0.0474,-0.0479,0.054,-0.051,0.055,-0.0709,0.0652,-0.0465,0.0577,-0.0532,0.0469,-0.0618,0.0447,-0.0205,0.0255,-0.0406,0.042,-0.099,0.0905,-0.0852,0.0627,-0.042,0.0431,-0.0552,0.0679,-0.0327,0.0377,-0.0334,0.0321,-0.0419,0.0471,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0006,-0.004,0.0047,-0.0004,0.0004,-0.0019,0.0019,-0.0258,0.0303,-0.0353,0.0295,-0.0545,0.042,-0.0689,0.0667,-0.0703,0.0945,-0.0584,0.0528,-0.0102,0.0132,-0.0412,0.0396,-0.0291,0.0233,-0.116,0.1103,-0.1,0.1362,-0.0605,0.0751,-0.0271,0.018,-0.0271,0.0219,-0.0572,0.0491,-0.1098,0.1147,-0.1165,0.0779,-0.0747,0.0693,-0.0705,0.0631,-0.205,0.1787,-0.0629,0.0612,-0.0058,0.0059,-0.0005,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.001,0.0012,-0.0241,0.0262,-0.0287,0.0395,-0.0238,0.0242,-0.0212,0.0208,-0.0358,0.0338,-0.0562,0.0457,-0.0369,0.0242,-0.036,0.0385,-0.0234,0.0231,-0.0231,0.0258,-0.0174,0.0152,-0.0159,0.0169,-0.0269,0.0195,-0.0401,0.0293,-0.051,0.043,-0.0429,0.0493,-0.0513,0.0596,-0.047,0.0368,-0.0431,0.0495,-0.0714,0.0648,-0.0566,0.0608,-0.0495,0.053,-0.076,0.0613,-0.0633,0.0715,-0.047,0.0452,-0.0696,0.0684,-0.0512,0.0532,-0.0295,0.0351,-0.0022,0.0026,0,0,0,0,0,0,-0.0099,0.013,-0.0157,0.0181,-0.043,0.0439,-0.0199,0.0197,-0.0261,0.0256,-0.0192,0.0182,-0.0281,0.0346,-0.0542,0.05,-0.0526,0.0365,-0.0331,0.0305,-0.054,0.057,-0.0927,0.0825,-0.0937,0.0823,-0.1041,0.1254,-0.0369,0.0367,-0.0256,0.0235,-0.0332,0.0358,-0.1727,0.1958,-0.2058,0.2014,-0.1751,0.2095,-0.0872,0.0954,-0.0303,0.0327,-0.001,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0036,0.0037,-0.0036,0.0037,-0.0095,0.0091,-0.0123,0.0117,-0.0236,0.029,-0.0575,0.0476,-0.0219,0.0241,-0.0571,0.0674,-0.0559,0.0591,-0.0646,0.064,-0.048,0.0452,-0.0428,0.031,-0.0426,0.0393,-0.0225,0.0249,-0.0203,0.0149,-0.035,0.0373,-0.0447,0.0434,-0.0507,0.0603,-0.0537,0.0438,-0.0804,0.0585,-0.045,0.059,-0.0502,0.0609,-0.0643,0.0818,-0.0341,0.0328,-0.0779,0.0592,-0.061,0.0883,-0.0848,0.0885,-0.063,0.0601,-0.0464,0.0404,-0.0189,0.0186,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0016,-0.0014,0.0011,-0.0002,0.0002,-0.0297,0.0275,-0.0024,0.0028,-0.0015,0.0013,-0.004,0.0033,-0.0053,0.0059,-0.0011,0.001,-0.001,0.0008,-0.0049,0.0049,-0.0039,0.0043,-0.001,0.0013,-0.0049,0.0045,-0.0148,0.0153,-0.0025,0.0023,-0.0085,0.0066,-0.0288,0.0326,-0.0444,0.0418,-0.0269,0.0358,-0.0377,0.0282,-0.0271,0.027,-0.1133,0.1048,-0.0387,0.0663,-0.027,0.024,-0.0637,0.0648,-0.0684,0.0775,-0.0607,0.0568,-0.0722,0.0768,-0.006,0.006,-0.0138,0.0149,-0.0193,0.0188,-0.0284,0.0283,-0.0227,0.0302,-0.0196,0.0249,-0.0148,0.0145,-0.0119,0.0139,-0.0176,0.0205,-0.0544,0.0572,-0.0206,0.0219,-0.002,0.002,-0.0145,0.0125,-0.0393,0.0311,-0.0502,0.0545,-0.0392,0.039,-0.0194,0.0146,-0.0376,0.0323,-0.0814,0.0932,-0.0013,0.0014,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0091,0.0087,-0.0354,0.0267,-0.0246,0.0262,-0.0111,0.0109,-0.0329,0.0562,-0.0192,0.0217,-0.0297,0.0249,-0.0317,0.0273,-0.0073,0.0058,-0.002,0.002,-0.0196,0.0231,-0.0038,0.0031,-0.0123,0.0157,-0.0194,0.0164,-0.0477,0.0382,-0.037,0.0445,-0.0304,0.0268,-0.0524,0.0557,-0.0437,0.0546,-0.0506,0.0598,-0.0472,0.043,-0.0732,0.0493,-0.0506,0.042,-0.0694,0.0692,-0.0606,0.0723,-0.0927,0.072,-0.0642,0.0636,-0.0503,0.0593,-0.0371,0.0277,-0.0041,0.0036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0137,0.0127,-0.0098,0.0093,-0.0134,0.0146,-0.0023,0.0017,-0.0005,0.0006,-0.0157,0.0113,-0.0252,0.0232,-0.0484,0.0396,-0.0364,0.0333,-0.0417,0.0469,-0.0576,0.0767,-0.0229,0.0253,-0.0329,0.0329,-0.0523,0.0477,-0.0347,0.0457,-0.0412,0.0443,-0.1251,0.0975,-0.0435,0.0508,-0.0458,0.0479,-0.036,0.0294,-0.031,0.0369,-0.0416,0.0363,-0.0135,0.0112,-0.0426,0.0446,-0.0359,0.0351,-0.0301,0.0322,-0.047,0.0646,-0.0668,0.0525,-0.0017,0.0014,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0065,0.0079,-0.01,0.0095,-0.0352,0.0361,-0.0384,0.0382,-0.0297,0.0395,-0.0288,0.0284,-0.0284,0.0334,-0.0151,0.0136,-0.0316,0.0281,-0.0504,0.0487,-0.0271,0.0212,-0.0369,0.0396,-0.0268,0.0244,-0.0416,0.0427,-0.0294,0.0313,-0.0221,0.0224,-0.0269,0.032,-0.0401,0.0457,-0.0474,0.0659,-0.0467,0.0466,-0.0318,0.0317,-0.0402,0.0696,-0.0584,0.0778,-0.063,0.0771,-0.0693,0.0989,-0.0831,0.0959,-0.0794,0.0829,-0.0762,0.0811,-0.0692,0.0723,-0.0183,0.0189,-0.0355,0.0403,-0.0222,0.0213,-0.0444,0.0407,-0.037,0.0417,-0.0166,0.0159,-0.0154,0.0152,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0009,-0.0052,0.0049,-0.0099,0.0083,-0.014,0.0125,-0.0332,0.0312,-0.006,0.007,-0.0148,0.0117,-0.0216,0.0175,-0.099,0.1223,-0.0659,0.0838,-0.0413,0.0528,-0.0404,0.046,-0.0284,0.0234,-0.0561,0.0631,-0.0839,0.0737,-0.1029,0.1175,-0.1084,0.181,-0.0317,0.0294,-0.0432,0.054,-0.0956,0.0809,-0.1103,0.0836,-0.0223,0.0245,-0.0241,0.0132,-0.0055,0.0058,-0.0253,0.0256,-0.0322,0.0286,-0.0269,0.0294,-0.096,0.0928,-0.1384,0.1255,-0.0165,0.0163,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0054,0.0071,-0.0081,0.0092,-0.0302,0.0238,-0.023,0.0184,-0.0258,0.0292,-0.0441,0.047,-0.0475,0.0511,-0.0249,0.0308,-0.0454,0.0438,-0.0426,0.0541,-0.04,0.0474,-0.0285,0.0269,-0.0427,0.0383,-0.028,0.0272,-0.0338,0.0358,-0.0414,0.0386,-0.0511,0.055,-0.0486,0.0618,-0.0436,0.0418,-0.0364,0.0506,-0.0643,0.058,-0.0757,0.0705,-0.0592,0.0692,-0.0602,0.0687,-0.0719,0.0728,-0.078,0.0661,-0.0647,0.0856,-0.0374,0.0414,-0.0119,0.0091,-0.0068,0.0055,-0.0013,0.0014,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0012,0.0012,-0.001,0.001,-0.0069,0.0093,-0.0182,0.0213,-0.0293,0.0207,-0.0374,0.0259,-0.0568,0.0584,-0.0503,0.0415,-0.0412,0.0483,-0.0935,0.1035,-0.0345,0.0357,-0.0672,0.061,-0.0475,0.0415,-0.0194,0.0151,-0.0075,0.0065,-0.0331,0.0329,-0.0538,0.057,-0.0706,0.0681,-0.0364,0.0258,-0.0304,0.0329,-0.0665,0.0741,-0.161,0.1497,-0.1798,0.1546,-0.0652,0.0496,-0.0019,0.0019,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:56
Rotary phone type 1 dialing number 4 slow with thumb squeak 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۷ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم