مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

صدای تلفن (813 صدا)

صداهای مربوط به خانه

آشپزخانهحمامدکمه و کلیدساعتدر و پنجرهلوازم برقیسایر اشیاءتلفن
[0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.002,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.002,0.0016,-0.0012,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0018,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0031,0.0031,-0.0036,0.0037,-0.008,0.0076,-0.0077,0.0077,-0.0077,0.0077,-0.0081,0.0079,-0.008,0.0078,-0.0028,0.0029,-0.0018,0.0018,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0017,0.0015,-0.0013,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0015,0.0016,-0.0058,0.0047,-0.0078,0.0069,-0.0058,0.005,-0.0061,0.0069,-0.0074,0.0084,-0.0063,0.0063,-0.0075,0.0082,-0.0056,0.0058,-0.0084,0.0074,-0.0065,0.0056,-0.0078,0.0074,-0.0058,0.0059,-0.0074,0.0084,-0.0043,0.0062,-0.0085,0.0072,-0.0071,0.0064,-0.0069,0.0067,-0.0081,0.0074,-0.0061,0.0067,-0.0073,0.0083,-0.0056,0.0064,-0.0078,0.0071,-0.003,0.0029,-0.0035,0.0032,-0.0013,0.0015,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0015,0.0018,-0.0057,0.0047,-0.0076,0.0068,-0.0058,0.0061,-0.0056,0.0059,-0.0073,0.0083,-0.0056,0.0054,-0.0076,0.0082,-0.0053,0.0054,-0.0085,0.0073,-0.0066,0.0053,-0.0077,0.0075,-0.0057,0.0058,-0.0073,0.0084,-0.005,0.0065,-0.0085,0.0072,-0.0074,0.007,-0.006,0.0058,-0.0081,0.0074,-0.0057,0.0056,-0.0072,0.0082,-0.0055,0.0067,-0.0081,0.0072,-0.003,0.0035,-0.0036,0.0031,-0.0015,0.0017,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0022,0.0013,-0.0007,0.0006,-0.002,0.0017,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0016,-0.0017,0.0019,-0.0029,0.0031,-0.0035,0.0037,-0.0072,0.007,-0.0074,0.0073,-0.007,0.0073,-0.007,0.007,-0.007,0.0071,-0.0026,0.0023,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.001,0.0009,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.002,0.002,-0.0057,0.0046,-0.0076,0.0066,-0.0059,0.0042,-0.0072,0.0082,-0.0056,0.0055,-0.0074,0.0081,-0.005,0.0051,-0.0085,0.0071,-0.0066,0.0063,-0.0064,0.007,-0.0077,0.0072,-0.0057,0.0059,-0.0073,0.0083,-0.0054,0.0065,-0.0083,0.0072,-0.0058,0.0056,-0.008,0.0073,-0.0056,0.0056,-0.0072,0.0082,-0.0051,0.0068,-0.0082,0.0071,-0.0056,0.0058,-0.0033,0.0033,-0.0023,0.0019,-0.0015,0.0013,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0019,0.0019,-0.0057,0.0047,-0.0075,0.0065,-0.0062,0.0041,-0.0073,0.0083,-0.0054,0.0057,-0.0074,0.0083,-0.0053,0.0054,-0.0085,0.0072,-0.0072,0.0071,-0.0059,0.0061,-0.0075,0.0074,-0.0056,0.0058,-0.0073,0.0083,-0.0053,0.0068,-0.0083,0.0072,-0.0061,0.0056,-0.0079,0.0075,-0.0059,0.0053,-0.0073,0.0081,-0.0057,0.0069,-0.0083,0.0072,-0.0063,0.0064,-0.003,0.003,-0.002,0.002,-0.0013,0.0012,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0022,0.0014,-0.0012,0.0007,-0.0019,0.0018,-0.0012,0.0013,-0.0015,0.0015,-0.0017,0.0018,-0.0018,0.0019,-0.003,0.0031,-0.0034,0.003,-0.0067,0.0068,-0.0074,0.0072,-0.0071,0.0072,-0.0071,0.0072,-0.0071,0.0073,-0.0042,0.0041,-0.0015,0.0015,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0015,0.0015,-0.0012,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0019,0.0017,-0.0057,0.0046,-0.0075,0.0065,-0.0059,0.0041,-0.0073,0.0082,-0.0058,0.006,-0.0073,0.0082,-0.0074,0.0064,-0.0061,0.0062,-0.0085,0.0071,-0.0068,0.0053,-0.0076,0.0073,-0.0056,0.0059,-0.0071,0.0083,-0.0053,0.0065,-0.0083,0.0071,-0.0059,0.0056,-0.008,0.0072,-0.0061,0.0049,-0.007,0.0071,-0.0073,0.0081,-0.0058,0.0065,-0.008,0.0071,-0.0033,0.0032,-0.0032,0.0022,-0.0015,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0018,0.0017,-0.0056,0.0047,-0.0075,0.0065,-0.0058,0.0041,-0.0072,0.0082,-0.0069,0.0071,-0.0065,0.0063,-0.0074,0.0081,-0.0053,0.0055,-0.0083,0.0073,-0.0066,0.0054,-0.0075,0.0073,-0.0057,0.0059,-0.0073,0.0081,-0.0055,0.0064,-0.0082,0.0071,-0.0057,0.0051,-0.0079,0.0073,-0.0062,0.0066,-0.0063,0.0063,-0.0072,0.0081,-0.0055,0.0066,-0.0077,0.0071,-0.0035,0.0034,-0.0033,0.0031,-0.0016,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0023,0.0012,-0.0019,0.0018,-0.0017,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0019,-0.0029,0.0031,-0.0017,0.0022,-0.0058,0.0057,-0.0077,0.0077,-0.0074,0.0074,-0.0075,0.0075,-0.0075,0.0075,-0.0075,0.0076,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0016,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0018,0.0018,-0.0057,0.0047,-0.0074,0.0065,-0.0059,0.004,-0.0073,0.0081,-0.007,0.007,-0.0064,0.0058,-0.0073,0.0081,-0.0051,0.0052,-0.0083,0.0072,-0.0067,0.0052,-0.0073,0.0073,-0.0054,0.0057,-0.0072,0.0081,-0.0053,0.0064,-0.0082,0.007,-0.0058,0.0052,-0.0078,0.0073,-0.0065,0.0065,-0.0059,0.0059,-0.0072,0.0081,-0.0053,0.0068,-0.0077,0.007,-0.0033,0.0032,-0.0033,0.003,-0.0015,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0017,0.0017,-0.0056,0.0047,-0.0073,0.0063,-0.0061,0.0049,-0.0061,0.007,-0.0072,0.0081,-0.0055,0.0058,-0.0073,0.008,-0.005,0.0052,-0.0083,0.007,-0.0068,0.0051,-0.0074,0.0071,-0.0055,0.0057,-0.0071,0.008,-0.0053,0.0067,-0.0081,0.007,-0.006,0.0069,-0.0071,0.007,-0.0078,0.0072,-0.0053,0.0057,-0.0071,0.0081,-0.0053,0.0069,-0.0079,0.007,-0.0027,0.0027,-0.0031,0.0031,-0.0016,0.0018,-0.0013,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0021,0.0013,-0.0005,0.0005,-0.0019,0.0017,-0.0012,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0018,0.0019,-0.0019,0.0026,-0.003,0.003,-0.0049,0.0051,-0.0071,0.0073,-0.0077,0.0071,-0.007,0.0072,-0.0071,0.0069,-0.0071,0.007,-0.0018,0.0018,-0.0015,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0019,0.0018,-0.0056,0.0047,-0.0075,0.0061,-0.006,0.0042,-0.0072,0.0079,-0.0056,0.0061,-0.0071,0.008,-0.0072,0.0065,-0.0061,0.0059,-0.0081,0.0071,-0.0065,0.0053,-0.0072,0.0071,-0.0056,0.0059,-0.007,0.0079,-0.0054,0.0064,-0.0081,0.0069,-0.0059,0.0055,-0.0076,0.0071,-0.0059,0.0047,-0.0067,0.0077,-0.0072,0.008,-0.0058,0.0059,-0.0076,0.0069,-0.0035,0.0032,-0.0027,0.0024,-0.0015,0.0014,-0.001,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0019,0.0017,-0.0056,0.0049,-0.0073,0.0063,-0.0059,0.0039,-0.0071,0.008,-0.007,0.0071,-0.0062,0.0059,-0.0073,0.0078,-0.0051,0.0052,-0.008,0.0072,-0.0068,0.0052,-0.0073,0.0071,-0.0055,0.0057,-0.0072,0.0079,-0.0054,0.0065,-0.0081,0.0069,-0.0058,0.0052,-0.0079,0.007,-0.0062,0.0066,-0.0058,0.0056,-0.007,0.0079,-0.0052,0.0066,-0.0077,0.0069,-0.0033,0.0032,-0.0031,0.0031,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0021,0.0013,-0.0006,0.0005,-0.002,0.0018,-0.0012,0.0014,-0.0016,0.0015,-0.0018,0.0019,-0.0018,0.002,-0.0029,0.0031,-0.005,0.005,-0.0075,0.0076,-0.0077,0.0073,-0.0072,0.0074,-0.0072,0.0072,-0.0072,0.0073,-0.0019,0.002,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0014,0.0015,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0018,0.0016,-0.0058,0.0045,-0.0074,0.0064,-0.0058,0.0042,-0.007,0.0069,-0.0073,0.0083,-0.0057,0.0059,-0.0074,0.0081,-0.0051,0.0051,-0.0085,0.0072,-0.0067,0.0053,-0.0074,0.0073,-0.0056,0.0059,-0.0071,0.0081,-0.0051,0.0065,-0.0082,0.0072,-0.006,0.0066,-0.007,0.0071,-0.0079,0.0073,-0.0061,0.0062,-0.0074,0.0082,-0.0053,0.0067,-0.0079,0.0071,-0.0028,0.0029,-0.0033,0.0033,-0.0016,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0016,0.0017,-0.0057,0.0047,-0.0075,0.0065,-0.0058,0.0049,-0.0059,0.0062,-0.0073,0.0081,-0.0058,0.0057,-0.0073,0.0081,-0.0053,0.0056,-0.0083,0.0073,-0.0065,0.0055,-0.0075,0.0071,-0.0057,0.006,-0.0073,0.008,-0.0048,0.0061,-0.008,0.0066,-0.0068,0.0069,-0.006,0.0061,-0.0073,0.0068,-0.0053,0.0052,-0.0064,0.0071,-0.0046,0.0055,-0.0062,0.0057,-0.0023,0.0023,-0.0028,0.0025,-0.0009,0.001,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:16
مختلف ringers از تلفن همراه دستی متوسط فاصله جادار (5).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۹ خرداد ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.002,0.0011,-0.0006,0.0004,-0.002,0.0017,-0.0011,0.0014,-0.0014,0.0011,-0.0016,0.0014,-0.0017,0.0017,-0.0018,0.0018,-0.003,0.0031,-0.0017,0.0021,-0.0035,0.0039,-0.0069,0.0072,-0.0079,0.0079,-0.0075,0.0077,-0.0077,0.0077,-0.0076,0.0076,-0.0076,0.0076,-0.0043,0.0045,-0.0017,0.0016,-0.0018,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0009,-0.0016,0.0015,-0.0015,0.0013,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0032,0.003,-0.0046,0.0047,-0.0057,0.0056,-0.0056,0.0057,-0.005,0.0049,-0.0049,0.0049,-0.005,0.0049,-0.0044,0.0043,-0.0044,0.0044,-0.0043,0.0042,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0043,-0.0046,0.0045,-0.0045,0.0045,-0.0046,0.0045,-0.0046,0.0046,-0.0045,0.0046,-0.0045,0.0044,-0.0045,0.0044,-0.0044,0.0043,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0043,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0043,-0.0044,0.0043,-0.0043,0.0044,-0.0043,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.0051,0.0052,-0.0057,0.0056,-0.0051,0.0053,-0.0046,0.0046,-0.0047,0.0049,-0.0046,0.0047,-0.0044,0.0047,-0.0043,0.0043,-0.0043,0.0044,-0.0042,0.0042,-0.0039,0.004,-0.0041,0.0042,-0.0041,0.0042,-0.0042,0.0042,-0.0042,0.0043,-0.0042,0.0042,-0.0041,0.0042,-0.0041,0.0041,-0.0041,0.0042,-0.0042,0.0042,-0.0036,0.0036,-0.0023,0.0024,-0.0025,0.0023,-0.0025,0.0023,-0.0026,0.0027,-0.0022,0.0022,-0.0021,0.0022,-0.0019,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.002,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.0016,0.0018,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0017,0.0015,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0059,0.0052,-0.006,0.0062,-0.0059,0.0063,-0.006,0.0064,-0.0056,0.0052,-0.0057,0.0054,-0.0055,0.0052,-0.0047,0.0045,-0.0046,0.0045,-0.0045,0.0043,-0.0046,0.0044,-0.0044,0.0044,-0.0047,0.0046,-0.0046,0.0046,-0.0046,0.0045,-0.0046,0.0046,-0.0046,0.0046,-0.0045,0.0046,-0.0045,0.0045,-0.0045,0.0044,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0044,-0.0045,0.0045,-0.0044,0.0045,-0.0045,0.0043,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0045,-0.0044,0.0044,-0.0049,0.0051,-0.0056,0.0056,-0.0047,0.0049,-0.0045,0.0045,-0.0046,0.0047,-0.0045,0.0045,-0.0043,0.0045,-0.0042,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.004,0.0041,-0.0039,0.004,-0.004,0.0041,-0.004,0.004,-0.0041,0.0042,-0.0041,0.0042,-0.0041,0.0042,-0.004,0.0041,-0.004,0.0041,-0.004,0.0041,-0.004,0.0041,-0.0035,0.0036,-0.0024,0.0024,-0.0025,0.0023,-0.0025,0.0027,-0.0026,0.0025,-0.0024,0.0023,-0.0022,0.0022,-0.002,0.0019,-0.0019,0.0018,-0.0034,0.0036,-0.0019,0.0021,-0.0013,0.0013,-0.001,0.0008,-0.001,0.001,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0016,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.001,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0022,0.0012,-0.0006,0.0006,-0.002,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0014,0.0015,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0031,0.0032,-0.0018,0.0025,-0.0036,0.0038,-0.0071,0.0073,-0.008,0.0078,-0.0077,0.0079,-0.008,0.0079,-0.008,0.008,-0.0079,0.008,-0.0051,0.0048,-0.002,0.0018,-0.0016,0.0017,-0.0013,0.0014,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0017,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0047,0.0044,-0.0048,0.0046,-0.0056,0.0055,-0.0048,0.0048,-0.0049,0.0049,-0.0049,0.0049,-0.0046,0.0045,-0.0044,0.0044,-0.0043,0.0043,-0.0044,0.0043,-0.0044,0.0043,-0.0045,0.0044,-0.0045,0.0045,-0.0045,0.0045,-0.0046,0.0045,-0.0045,0.0046,-0.0045,0.0045,-0.0045,0.0044,-0.0045,0.0044,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0043,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.0044,0.0043,-0.0041,0.0042,-0.0051,0.0049,-0.0057,0.0056,-0.0047,0.0048,-0.0046,0.0045,-0.0047,0.0047,-0.0044,0.0045,-0.0043,0.0045,-0.0042,0.0044,-0.0042,0.0044,-0.004,0.004,-0.0039,0.0041,-0.004,0.004,-0.004,0.004,-0.0042,0.0041,-0.0042,0.0041,-0.004,0.0042,-0.004,0.0041,-0.004,0.0041,-0.0041,0.004,-0.0042,0.0041,-0.0022,0.0022,-0.0023,0.0024,-0.0024,0.0024,-0.0026,0.0027,-0.0024,0.0026,-0.0021,0.0022,-0.0022,0.002,-0.0018,0.0019,-0.002,0.002,-0.0018,0.0019,-0.002,0.0019,-0.0018,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0061,0.0061,-0.0052,0.0058,-0.006,0.0064,-0.0054,0.0051,-0.0057,0.0052,-0.0057,0.0054,-0.0051,0.0048,-0.0046,0.0046,-0.0045,0.0044,-0.0045,0.0044,-0.0045,0.0044,-0.0046,0.0045,-0.0046,0.0045,-0.0046,0.0045,-0.0046,0.0045,-0.0046,0.0045,-0.0045,0.0045,-0.0045,0.0045,-0.0045,0.0045,-0.0045,0.0044,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0045,-0.0044,0.0043,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0043,-0.0044,0.0043,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0044,-0.0041,0.0042,-0.005,0.0049,-0.0057,0.0057,-0.0047,0.0045,-0.0045,0.0046,-0.0046,0.0047,-0.0045,0.0044,-0.0044,0.0045,-0.0043,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.0041,0.0039,-0.004,0.0041,-0.004,0.004,-0.0041,0.0041,-0.0042,0.0041,-0.0041,0.0041,-0.0041,0.0041,-0.004,0.004,-0.004,0.0041,-0.004,0.0041,-0.004,0.0041,-0.0023,0.0023,-0.0025,0.0024,-0.0022,0.0023,-0.0026,0.0027,-0.0025,0.0026,-0.0022,0.0022,-0.0021,0.0021,-0.0019,0.0019,-0.002,0.002,-0.0035,0.0033,-0.002,0.0023,-0.0012,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0009,-0.001,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0015,0.0013,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0023,0.0012,-0.0013,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.002,0.0019,-0.0013,0.0015,-0.0014,0.0015,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0031,0.0032,-0.0018,0.0015,-0.0059,0.0057,-0.0082,0.0077,-0.0081,0.0081,-0.0081,0.0082,-0.0081,0.0082,-0.0083,0.0082,-0.0082,0.0081,-0.0032,0.0033,-0.0017,0.0016,-0.0018,0.0019,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0018,0.0016,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0015,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0031,0.0031,-0.0045,0.0045,-0.0056,0.0054,-0.0056,0.0056,-0.0047,0.0048,-0.0049,0.0048,-0.0048,0.0048,-0.0043,0.0043,-0.0044,0.0043,-0.0042,0.0042,-0.0043,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.0045,0.0044,-0.0045,0.0044,-0.0045,0.0044,-0.0045,0.0045,-0.0045,0.0045,-0.0045,0.0045,-0.0045,0.0044,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0044,-0.0043,0.0044,-0.0043,0.0044,-0.0044,0.0043,-0.0044,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0044,-0.0043,0.0043,-0.0042,0.0047,-0.0057,0.0058,-0.0048,0.0053,-0.0046,0.0045,-0.0045,0.0046,-0.0046,0.0047,-0.0045,0.0045,-0.0042,0.0041,-0.0043,0.0043,-0.0041,0.0042,-0.0039,0.0039,-0.004,0.004,-0.004,0.0041,-0.0041,0.0042,-0.0041,0.0042,-0.0042,0.0041,-0.0041,0.0041,-0.0041,0.004,-0.004,0.0041,-0.004,0.004,-0.004,0.0041,-0.0022,0.0025,-0.0025,0.0023,-0.0025,0.0024,-0.0026,0.0028,-0.0024,0.0025,-0.0022,0.0023,-0.002,0.002,-0.0019,0.002,-0.0021,0.002,-0.002,0.0019,-0.0021,0.0021,-0.002,0.0019,-0.0019,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0017,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0061,0.0053,-0.006,0.0063,-0.006,0.0063,-0.0058,0.0064,-0.0052,0.0052,-0.0057,0.0053,-0.0055,0.0052,-0.0047,0.0045,-0.0046,0.0045,-0.0044,0.0043,-0.0045,0.0044,-0.0045,0.0044,-0.0046,0.0045,-0.0045,0.0045,-0.0046,0.0046,-0.0045,0.0046,-0.0045,0.0045,-0.0045,0.0045,-0.0045,0.0044,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0043,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0043,-0.0044,0.0043,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0043,-0.0044,0.0044,-0.0043,0.0043,-0.0047,0.0049,-0.0056,0.0057,-0.0048,0.0051,-0.0046,0.0045,-0.0046,0.0046,-0.0045,0.0048,-0.0042,0.0044,-0.0041,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.004,0.0043,-0.0038,0.0038,-0.004,0.004,-0.004,0.004,-0.004,0.0041,-0.0041,0.0042,-0.004,0.0041,-0.004,0.004,-0.004,0.0041,-0.004,0.0041,-0.004,0.004,-0.0038,0.004,-0.0024,0.0024,-0.0024,0.0023,-0.0025,0.0024,-0.0026,0.0029,-0.0025,0.0024,-0.0024,0.0024,-0.0021,0.0021,-0.0021,0.002,-0.0036,0.0036,-0.0022,0.0022,-0.0015,0.002,-0.0011,0.0009,-0.001,0.001,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0015,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0022,0.0013,-0.0007,0.0006,-0.002,0.0018,-0.002,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0015,0.0016,-0.0018,0.0018,-0.0019,0.0019,-0.0031,0.0033,-0.0028,0.003,-0.0013,0.0014,-0.0061,0.0066,-0.0082,0.008,-0.0079,0.0079,-0.0082,0.0081,-0.0084,0.0084,-0.0083,0.0082,-0.0082,0.0083,-0.0023,0.0023,-0.0018,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.001,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0015,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0042,0.0036,-0.0046,0.0045,-0.0056,0.0055,-0.0056,0.0054,-0.0049,0.0047,-0.0048,0.0048,-0.0047,0.0046,-0.0044,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.0042,0.0042,-0.0044,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.0045,0.0045,-0.0043,0.0044,-0.0045,0.0044,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.0044,0.0043,-0.0044,0.0044,-0.0043,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.0042,0.0043,-0.005,0.005,-0.0057,0.0058,-0.0048,0.0048,-0.0046,0.0046,-0.0047,0.005,-0.0047,0.0045,-0.0045,0.0045,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0045,-0.0042,0.0042,-0.0043,0.0042,-0.0042,0.0043,-0.0041,0.0042,-0.0042,0.0043,-0.0042,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.0043,0.0042,-0.0042,0.0043,-0.0042,0.0043,-0.0042,0.0043,-0.0036,0.0024,-0.0024,0.0024,-0.0025,0.0024,-0.0025,0.0028,-0.0025,0.0025,-0.0023,0.0023,-0.0022,0.0023,-0.0019,0.0019,-0.0019,0.0019,-0.0019,0.0019,-0.0019,0.0019,-0.0021,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0017,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.006,0.0061,-0.0056,0.0062,-0.006,0.0063,-0.006,0.0053,-0.0057,0.0053,-0.0057,0.0054,-0.0054,0.0052,-0.0046,0.0046,-0.0045,0.0044,-0.0044,0.0043,-0.0045,0.0044,-0.0045,0.0044,-0.0046,0.0044,-0.0045,0.0044,-0.0046,0.0045,-0.0046,0.0045,-0.0046,0.0045,-0.0044,0.0044,-0.0045,0.0045,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0044,-0.0044,0.0043,-0.0044,0.0044,-0.0043,0.0043,-0.0044,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.0044,0.0043,-0.0042,0.0042,-0.0051,0.0051,-0.0057,0.0058,-0.0049,0.0048,-0.0047,0.0047,-0.0048,0.0049,-0.0047,0.0046,-0.0045,0.0047,-0.0044,0.0046,-0.0045,0.0045,-0.0041,0.0042,-0.0043,0.0041,-0.004,0.0042,-0.0042,0.0042,-0.0043,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.0042,0.0043,-0.0041,0.0043,-0.0042,0.0043,-0.0042,0.0042,-0.0042,0.0042,-0.0022,0.0024,-0.0023,0.0025,-0.0025,0.0023,-0.0025,0.0026,-0.0024,0.0024,-0.002,0.0022,-0.002,0.0022,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0031,0.0032,-0.0015,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001]
در حال بارگذاری
0:13
مختلف ringers از تلفن همراه دستی متوسط فاصله جادار (6).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۹ خرداد ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0018,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0018,0.0019,-0.002,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0019,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0017,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0015,-0.0016,0.0016,-0.0018,0.002,-0.0019,0.002,-0.0016,0.0016,-0.0024,0.0025,-0.0022,0.0023,-0.0022,0.0023,-0.0057,0.0056,-0.0038,0.0039,-0.0031,0.0032,-0.0035,0.0034,-0.0031,0.0031,-0.003,0.0028,-0.003,0.0027,-0.0014,0.0016,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0024,0.0022,-0.0023,0.0023,-0.0022,0.0021,-0.0021,0.002,-0.0019,0.002,-0.002,0.0021,-0.0018,0.0019,-0.0019,0.0017,-0.0016,0.0018,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0016,-0.002,0.0019,-0.0016,0.0017,-0.0022,0.0021,-0.0025,0.0025,-0.0022,0.0023,-0.0057,0.0057,-0.0053,0.0056,-0.0036,0.0033,-0.0036,0.0034,-0.003,0.0028,-0.0031,0.0032,-0.0029,0.0028,-0.0023,0.0024,-0.0013,0.0016,-0.0012,0.001,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0015,-0.0025,0.0022,-0.0024,0.0024,-0.0022,0.0021,-0.0021,0.002,-0.002,0.0021,-0.0021,0.0021,-0.002,0.002,-0.0017,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0018,-0.0019,0.0019,-0.0016,0.0015,-0.0024,0.0025,-0.0023,0.0022,-0.0022,0.0022,-0.0056,0.0055,-0.0037,0.0036,-0.003,0.003,-0.0034,0.0033,-0.003,0.003,-0.0028,0.0026,-0.0029,0.0027,-0.0018,0.0018,-0.0013,0.0015,-0.0012,0.001,-0.0015,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0043,0.0016,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.001,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0021,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0019,0.0018,-0.0012,0.0015,-0.0014,0.0015,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0018,-0.003,0.0031,-0.0017,0.0015,-0.0059,0.006,-0.0078,0.0078,-0.0078,0.0075,-0.0077,0.0078,-0.0078,0.0077,-0.0077,0.0078,-0.0027,0.0025,-0.0018,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0017,0.0017,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0017,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0017,0.0017,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0017,-0.0019,0.0019,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0015,-0.0017,0.0019,-0.0018,0.0019,-0.0015,0.0016,-0.0023,0.0025,-0.0022,0.0022,-0.0022,0.0023,-0.0056,0.0056,-0.0038,0.0037,-0.0031,0.0031,-0.0035,0.0034,-0.0032,0.0029,-0.0029,0.0026,-0.0029,0.0027,-0.0015,0.0016,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0025,0.0022,-0.0023,0.0024,-0.0023,0.0021,-0.0021,0.0021,-0.0021,0.002,-0.0021,0.0022,-0.002,0.002,-0.0019,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0017,-0.0018,0.0019,-0.0015,0.0016,-0.002,0.0019,-0.0023,0.0026,-0.0022,0.0023,-0.0049,0.0056,-0.0056,0.0056,-0.0034,0.0031,-0.0035,0.0033,-0.0028,0.0029,-0.003,0.0029,-0.003,0.0027,-0.0023,0.0025,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0013,-0.0025,0.0022,-0.0024,0.0024,-0.0022,0.002,-0.0021,0.0021,-0.0019,0.002,-0.0019,0.0022,-0.0019,0.0018,-0.0018,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0015,-0.0019,0.002,-0.0016,0.0017,-0.0025,0.0024,-0.0023,0.0024,-0.0022,0.0023,-0.0057,0.0056,-0.0038,0.0039,-0.0032,0.0031,-0.0035,0.0034,-0.003,0.0031,-0.0027,0.0028,-0.0029,0.0028,-0.0017,0.0019,-0.0012,0.0016,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0016,0.0013,-0.0011,0.001,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0015,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0022,0.0011,-0.0021,0.0016,-0.0018,0.0017,-0.0012,0.0014,-0.0016,0.0016,-0.0019,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.0031,0.0031,-0.0036,0.0038,-0.007,0.0071,-0.008,0.0079,-0.0078,0.0079,-0.0079,0.0079,-0.0078,0.0076,-0.0073,0.0076,-0.0019,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0016,0.0017,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0015,-0.0017,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0018,0.0016,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.002,-0.0017,0.0018,-0.0018,0.0019,-0.002,0.0019,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0015,-0.0016,0.0015,-0.0018,0.0019,-0.0015,0.0016,-0.0024,0.0023,-0.0024,0.0025,-0.0022,0.0023,-0.0055,0.0057,-0.0036,0.0036,-0.0032,0.0031,-0.0033,0.0033,-0.0029,0.003,-0.0029,0.0028,-0.0029,0.0026,-0.002,0.0017,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0009,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0016,-0.0025,0.0023,-0.0022,0.0023,-0.0022,0.0022,-0.0021,0.0022,-0.0022,0.0022,-0.002,0.002,-0.0019,0.0021,-0.0018,0.0017,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0017,0.0018,-0.0018,0.0019,-0.0017,0.0016,-0.0024,0.0023,-0.0021,0.002,-0.0021,0.0023,-0.0055,0.0054,-0.0036,0.0035,-0.0029,0.0029,-0.0034,0.0032,-0.0029,0.0029,-0.0025,0.0027,-0.0029,0.0027,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.001,0.001,-0.0015,0.0013,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0026,0.0022,-0.0024,0.0024,-0.0023,0.0023,-0.0023,0.0021,-0.0021,0.0022,-0.0023,0.0022,-0.0021,0.002,-0.002,0.002,-0.0019,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.0016,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0018,0.0019,-0.0015,0.0015,-0.0019,0.0018,-0.0023,0.0024,-0.0022,0.0022,-0.0054,0.0054,-0.0052,0.0053,-0.003,0.003,-0.0033,0.0032,-0.0027,0.0025,-0.0029,0.003,-0.0029,0.0028,-0.0022,0.0024,-0.0013,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0019,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0016,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0022,0.0011,-0.002,0.0017,-0.0018,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0017,0.0015,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.003,0.0032,-0.0036,0.0038,-0.0072,0.0072,-0.0079,0.008,-0.008,0.008,-0.0081,0.008,-0.0079,0.0081,-0.006,0.0049,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0017,0.0016,-0.0013,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.0015,0.0013,-0.001,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0018,0.0016,-0.0016,0.0018,-0.0018,0.0019,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0018,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0016,-0.0015,0.0016,-0.0014,0.0015,-0.0015,0.0015,-0.0016,0.0014,-0.0019,0.002,-0.0016,0.0016,-0.0021,0.0022,-0.0025,0.0025,-0.0023,0.0023,-0.0057,0.0057,-0.0053,0.0044,-0.0033,0.0034,-0.0036,0.0033,-0.0028,0.0028,-0.0031,0.003,-0.0028,0.0027,-0.0025,0.0024,-0.0014,0.0014,-0.001,0.001,-0.0015,0.0013,-0.0014,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0018,0.0016,-0.0025,0.0023,-0.0023,0.0025,-0.0021,0.0021,-0.0019,0.0021,-0.0021,0.0019,-0.002,0.0022,-0.0019,0.002,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0017,0.0016,-0.0019,0.0019,-0.0016,0.0016,-0.0024,0.0025,-0.002,0.0022,-0.0022,0.0023,-0.0056,0.0056,-0.0038,0.0038,-0.0031,0.003,-0.0034,0.0033,-0.003,0.003,-0.0028,0.0028,-0.0028,0.0027,-0.0019,0.0016,-0.0011,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0016,0.0015,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0024,0.0022,-0.0023,0.0025,-0.0021,0.0021,-0.0021,0.002,-0.002,0.002,-0.0021,0.002,-0.0019,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0015,-0.002,0.0019,-0.0016,0.0016,-0.0018,0.0018,-0.0025,0.0025,-0.0022,0.0022,-0.0033,0.0023,-0.0056,0.0056,-0.0034,0.0033,-0.0034,0.0034,-0.0031,0.0029,-0.003,0.003,-0.0026,0.0026,-0.003,0.0027,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0018,0.0016,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0016,0.0012,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0023,0.0013,-0.0007,0.0005,-0.002,0.0018,-0.0012,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.0018,0.0018,-0.0019,0.0019,-0.0032,0.0032,-0.0018,0.0016,-0.0064,0.0066,-0.0083,0.008,-0.0082,0.0079,-0.0081,0.0083,-0.0084,0.0081,-0.0082,0.0082,-0.0022,0.0024,-0.0019,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0015,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0017,0.0016,-0.0018,0.0016,-0.0017,0.0018,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0016,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0015,-0.0016,0.0015,-0.0015,0.0015,-0.0018,0.0021,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0024,0.0025,-0.0023,0.0023,-0.0022,0.0021,-0.0055,0.0057,-0.0035,0.0032,-0.0033,0.0033,-0.0035,0.0033,-0.0031,0.003,-0.0027,0.0028,-0.0031,0.0026,-0.0016,0.0016,-0.0012,0.0013,-0.0015,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0025,0.0023,-0.0023,0.0023,-0.0021,0.002,-0.002,0.002,-0.002,0.002,-0.002,0.0021,-0.0019,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0016,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0018,0.002,-0.0016,0.0016,-0.0023,0.0023,-0.0025,0.0025,-0.0023,0.0023,-0.0056,0.0058,-0.0039,0.0038,-0.0035,0.0033,-0.0035,0.0034,-0.0031,0.003,-0.003,0.003,-0.0031,0.0026,-0.0019,0.0018,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.001,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0015,0.0015,-0.0024,0.0023,-0.0022,0.0022,-0.0019,0.002,-0.002,0.0019,-0.0019,0.002,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.0017,0.0016,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0018,0.0019,-0.002,0.002,-0.0017,0.0017,-0.0025,0.0025,-0.0022,0.0022,-0.0023,0.0024,-0.0058,0.0057,-0.0042,0.0039,-0.0031,0.003,-0.0036,0.0034,-0.003,0.0031,-0.0029,0.0028,-0.0029,0.0029,-0.0014,0.0016,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0018,0.0013,-0.0012,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:15
مختلف ringers از تلفن همراه دستی متوسط فاصله جادار (7).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۹ خرداد ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.002,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0019,0.0019,-0.002,0.0019,-0.0019,0.0017,-0.0022,0.0022,-0.0022,0.0022,-0.0031,0.0045,-0.0017,0.0017,-0.0053,0.0053,-0.0063,0.0063,-0.0056,0.0057,-0.0049,0.0048,-0.0047,0.0048,-0.0048,0.005,-0.0022,0.0021,-0.0018,0.0018,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.002,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0037,0.0034,-0.0033,0.0034,-0.0038,0.0037,-0.0043,0.0043,-0.004,0.0041,-0.004,0.004,-0.0037,0.0037,-0.0035,0.0035,-0.0033,0.0033,-0.0032,0.0032,-0.003,0.0029,-0.0029,0.0029,-0.0029,0.003,-0.003,0.003,-0.0086,0.0084,-0.0067,0.0066,-0.0035,0.0034,-0.0036,0.0037,-0.0033,0.0034,-0.0034,0.0034,-0.003,0.0032,-0.0031,0.0032,-0.0032,0.0031,-0.0031,0.0031,-0.0031,0.0032,-0.0032,0.0032,-0.0031,0.0033,-0.003,0.0031,-0.003,0.003,-0.003,0.003,-0.003,0.003,-0.0029,0.003,-0.003,0.003,-0.003,0.0031,-0.003,0.003,-0.0029,0.003,-0.003,0.003,-0.003,0.0031,-0.003,0.003,-0.003,0.003,-0.003,0.003,-0.003,0.0031,-0.003,0.003,-0.003,0.0031,-0.003,0.003,-0.003,0.0031,-0.003,0.0031,-0.003,0.003,-0.003,0.0031,-0.003,0.0031,-0.003,0.003,-0.0029,0.0031,-0.003,0.0031,-0.003,0.0031,-0.003,0.003,-0.003,0.0031,-0.0055,0.0056,-0.0044,0.0045,-0.0042,0.004,-0.0048,0.0048,-0.0045,0.0044,-0.0045,0.0043,-0.004,0.004,-0.0039,0.0038,-0.0035,0.0034,-0.0035,0.0034,-0.0031,0.0032,-0.003,0.0029,-0.0031,0.0031,-0.0031,0.0031,-0.0087,0.0087,-0.0086,0.008,-0.004,0.0038,-0.0035,0.0034,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0031,-0.003,0.0028,-0.0028,0.0028,-0.0027,0.0026,-0.0028,0.0028,-0.0029,0.0027,-0.0029,0.0028,-0.0028,0.0027,-0.0027,0.0027,-0.0025,0.0026,-0.0026,0.0026,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0026,0.0024,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0024,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0029,-0.0022,0.0025,-0.0016,0.0014,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0019,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0012,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0022,0.0012,-0.001,0.0016,-0.002,0.0018,-0.002,0.0019,-0.002,0.0022,-0.0022,0.0023,-0.0022,0.0023,-0.0029,0.0047,-0.0039,0.0041,-0.0061,0.0064,-0.0058,0.0057,-0.0046,0.0046,-0.0047,0.0047,-0.0048,0.0047,-0.0025,0.0024,-0.0021,0.0021,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0017,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0038,0.0034,-0.0032,0.0033,-0.0036,0.0036,-0.0042,0.0043,-0.004,0.0039,-0.0038,0.0039,-0.0036,0.0036,-0.0034,0.0035,-0.0033,0.0034,-0.0031,0.0031,-0.0029,0.0029,-0.0028,0.0028,-0.0029,0.0029,-0.0029,0.0029,-0.0088,0.0085,-0.0069,0.0067,-0.0034,0.0032,-0.0036,0.0037,-0.0033,0.0035,-0.0035,0.0037,-0.0031,0.0033,-0.0033,0.0034,-0.0036,0.0034,-0.0033,0.0033,-0.0034,0.0034,-0.0034,0.0035,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0034,-0.0032,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0032,0.0033,-0.0032,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0032,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0032,0.0033,-0.0032,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0034,0.0033,-0.0034,0.0034,-0.0033,0.0034,-0.0034,0.0034,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0034,0.0034,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0034,-0.0034,0.0033,-0.0057,0.0055,-0.0045,0.0043,-0.0039,0.0039,-0.0044,0.0043,-0.0041,0.004,-0.004,0.0039,-0.0036,0.0035,-0.0034,0.0034,-0.003,0.003,-0.003,0.003,-0.0027,0.0028,-0.0027,0.0027,-0.0027,0.0026,-0.0026,0.0026,-0.0087,0.0084,-0.0082,0.0079,-0.0037,0.0037,-0.0035,0.0033,-0.0034,0.0034,-0.0034,0.0031,-0.0029,0.0029,-0.0028,0.0028,-0.0028,0.0027,-0.0028,0.0027,-0.0028,0.0028,-0.0029,0.0027,-0.0027,0.0027,-0.0027,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0024,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0027,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0024,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0029,-0.0023,0.0023,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0014,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0017,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0021,0.0012,-0.0018,0.0018,-0.0019,0.0019,-0.002,0.002,-0.0021,0.002,-0.0023,0.0022,-0.0024,0.0044,-0.0032,0.0026,-0.0046,0.0044,-0.0064,0.0065,-0.0061,0.0062,-0.0049,0.0049,-0.0051,0.0051,-0.0052,0.0052,-0.0023,0.0021,-0.0017,0.0016,-0.001,0.0011,-0.001,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0011,0.0012,-0.0016,0.0016,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0016,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0037,0.0034,-0.0031,0.0032,-0.0032,0.0029,-0.0038,0.0038,-0.0037,0.0037,-0.0034,0.0035,-0.0034,0.0033,-0.0032,0.0031,-0.0029,0.0029,-0.0028,0.0028,-0.0027,0.0027,-0.0026,0.0027,-0.0025,0.0026,-0.0025,0.0025,-0.0087,0.0083,-0.0073,0.0072,-0.004,0.0041,-0.0038,0.0039,-0.0038,0.0041,-0.0038,0.0039,-0.0037,0.0038,-0.0035,0.0036,-0.0036,0.0035,-0.0033,0.0033,-0.0034,0.0036,-0.0034,0.0035,-0.0035,0.0036,-0.0035,0.0035,-0.0034,0.0034,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0035,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0034,-0.0034,0.0034,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0034,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0032,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0032,0.0033,-0.0033,0.0034,-0.0032,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0032,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0056,0.0056,-0.0044,0.0045,-0.0034,0.0033,-0.0045,0.0044,-0.0043,0.0044,-0.0041,0.004,-0.0037,0.0037,-0.0034,0.0035,-0.0031,0.0031,-0.0032,0.003,-0.0029,0.0027,-0.0026,0.0027,-0.0027,0.0027,-0.0027,0.0027,-0.0087,0.0085,-0.0083,0.008,-0.0055,0.0054,-0.0035,0.0033,-0.0035,0.0034,-0.0032,0.0033,-0.0031,0.003,-0.0029,0.0028,-0.0029,0.0027,-0.0027,0.0026,-0.0028,0.0028,-0.0027,0.0027,-0.0027,0.0027,-0.0027,0.0027,-0.0027,0.0026,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0026,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0024,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0024,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0041,0.0029,-0.0026,0.0024,-0.0013,0.0013,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0016,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0021,0.0012,-0.0004,0.0004,-0.002,0.0019,-0.0019,0.0019,-0.002,0.002,-0.0022,0.0023,-0.0023,0.0023,-0.003,0.0046,-0.0037,0.0042,-0.0063,0.0065,-0.0063,0.0061,-0.0051,0.0051,-0.0052,0.0052,-0.0053,0.0054,-0.0023,0.0023,-0.0018,0.0016,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0026,-0.0036,0.0034,-0.003,0.003,-0.0034,0.0033,-0.0037,0.0037,-0.0035,0.0034,-0.0032,0.0033,-0.0031,0.003,-0.003,0.0029,-0.0028,0.0028,-0.0027,0.0026,-0.0026,0.0026,-0.0025,0.0025,-0.0026,0.0026,-0.0027,0.0025,-0.0085,0.0084,-0.0068,0.0068,-0.0036,0.0035,-0.004,0.0041,-0.0038,0.0038,-0.004,0.0039,-0.0036,0.0037,-0.0037,0.0036,-0.0035,0.0037,-0.0034,0.0037,-0.0035,0.0036,-0.0038,0.0037,-0.0036,0.0036,-0.0036,0.0036,-0.0034,0.0036,-0.0035,0.0035,-0.0036,0.0035,-0.0034,0.0035,-0.0035,0.0035,-0.0034,0.0036,-0.0035,0.0035,-0.0035,0.0035,-0.0035,0.0034,-0.0035,0.0034,-0.0034,0.0035,-0.0034,0.0035,-0.0035,0.0035,-0.0035,0.0035,-0.0036,0.0035,-0.0034,0.0035,-0.0034,0.0034,-0.0035,0.0035,-0.0035,0.0035,-0.0034,0.0034,-0.0034,0.0036,-0.0034,0.0036,-0.0034,0.0034,-0.0034,0.0035,-0.0034,0.0035,-0.0034,0.0034,-0.0034,0.0034,-0.0034,0.0034,-0.0054,0.0055,-0.0038,0.0036,-0.0038,0.0038,-0.0042,0.0041,-0.0039,0.0038,-0.0038,0.0037,-0.0033,0.0033,-0.0032,0.0032,-0.0029,0.0029,-0.0029,0.0029,-0.0027,0.0028,-0.0025,0.0027,-0.0026,0.0028,-0.0026,0.0026,-0.0088,0.0085,-0.0083,0.0074,-0.0038,0.0038,-0.0036,0.0035,-0.0034,0.0033,-0.0031,0.0033,-0.0029,0.0028,-0.0029,0.0027,-0.0028,0.0026,-0.0028,0.0027,-0.0029,0.0027,-0.0029,0.0026,-0.0026,0.0027,-0.0027,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0027,0.0025,-0.0026,0.0026,-0.0027,0.0025,-0.0026,0.0026,-0.0027,0.0026,-0.0026,0.0025,-0.0027,0.0025,-0.0027,0.0026,-0.0034,0.0029,-0.0017,0.0018,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0014,0.0015,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0018,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0011,-0.0023,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.002,0.0019,-0.002,0.002,-0.0019,0.0018,-0.0021,0.0021,-0.0022,0.0024,-0.0031,0.0046,-0.0015,0.0018,-0.0057,0.0056,-0.0061,0.0063,-0.0056,0.0056,-0.0048,0.0049,-0.0051,0.005,-0.0051,0.0051,-0.0025,0.0022,-0.0014,0.0013,-0.001,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0017,0.0019,-0.0012,0.0013,-0.0015,0.0015,-0.0018,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0033,0.0032,-0.0036,0.0034,-0.0024,0.0023,-0.0036,0.0036,-0.0039,0.0039,-0.0034,0.0034,-0.0033,0.0033,-0.003,0.003,-0.0029,0.003,-0.0028,0.0028,-0.0027,0.0027,-0.0027,0.0026,-0.0027,0.0026,-0.0026,0.0026,-0.0063,0.007,-0.0086,0.0084,-0.0067,0.0067,-0.0039,0.004,-0.0039,0.0041,-0.0039,0.0037,-0.004,0.004,-0.0034,0.0035,-0.0034,0.0036,-0.0035,0.0035,-0.0035,0.0034,-0.0035,0.0035,-0.0035,0.0035,-0.0035,0.0035,-0.0035,0.0034,-0.0034,0.0035,-0.0034,0.0034,-0.0033,0.0034,-0.0034,0.0035,-0.0034,0.0034,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0034,-0.0034,0.0035,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0034,-0.0034,0.0033,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0035,-0.0034,0.0034,-0.0034,0.0034,-0.0033,0.0034,-0.0034,0.0034,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0034,-0.0034,0.0034,-0.0055,0.0054,-0.0025,0.0022,-0.0038,0.004,-0.0043,0.0044,-0.0041,0.0039,-0.0039,0.0038,-0.0034,0.0033,-0.0031,0.0031,-0.0031,0.003,-0.0029,0.0028,-0.0027,0.0027,-0.0026,0.0027,-0.0026,0.0027,-0.0079,0.0079,-0.0087,0.0083,-0.0064,0.0066,-0.0034,0.0036,-0.0035,0.0034,-0.0032,0.0033,-0.003,0.0029,-0.0028,0.0028,-0.0029,0.0027,-0.0027,0.0026,-0.0027,0.0027,-0.0027,0.0027,-0.0028,0.0026,-0.0027,0.0027,-0.0026,0.0024,-0.0025,0.0024,-0.0025,0.0024,-0.0026,0.0024,-0.0025,0.0024,-0.0025,0.0024,-0.0025,0.0024,-0.0025,0.0023,-0.0025,0.0024,-0.0024,0.0024,-0.0024,0.0024,-0.0025,0.0024,-0.0024,0.0024,-0.0025,0.0024,-0.0025,0.0024,-0.0025,0.0023,-0.0025,0.0024,-0.0025,0.0023,-0.0024,0.0023,-0.0025,0.0024,-0.0025,0.0024,-0.0024,0.0024,-0.0025,0.0025,-0.0024,0.0023,-0.0024,0.0024,-0.0034,0.003,-0.0017,0.0017,-0.0011,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:16
مختلف ringers از تلفن همراه دستی متوسط فاصله جادار (8).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۹ خرداد ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0013,0.0012,-0.001,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0015,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0021,0.001,-0.0011,0.0016,-0.002,0.002,-0.002,0.0019,-0.0018,0.0019,-0.0021,0.0021,-0.0023,0.0022,-0.0031,0.0045,-0.0024,0.0027,-0.0037,0.0043,-0.0062,0.0065,-0.0063,0.0063,-0.0056,0.0059,-0.0053,0.0054,-0.0053,0.0053,-0.0055,0.0054,-0.0023,0.0021,-0.0016,0.0015,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0017,-0.0013,0.0013,-0.0016,0.0016,-0.0018,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0028,0.0026,-0.0036,0.0037,-0.0045,0.0048,-0.0047,0.0048,-0.0041,0.0043,-0.007,0.0068,-0.0086,0.0087,-0.0083,0.0091,-0.006,0.0069,-0.0037,0.004,-0.0071,0.007,-0.0083,0.0079,-0.0085,0.009,-0.0077,0.0079,-0.0051,0.0055,-0.0066,0.0067,-0.008,0.008,-0.0084,0.0087,-0.0081,0.009,-0.0063,0.0056,-0.0056,0.0057,-0.0069,0.0071,-0.0085,0.0087,-0.0083,0.009,-0.0063,0.0068,-0.0053,0.0052,-0.0067,0.0067,-0.0083,0.0086,-0.0083,0.009,-0.0065,0.0069,-0.0049,0.0047,-0.0067,0.0067,-0.0084,0.0085,-0.0083,0.009,-0.0065,0.007,-0.004,0.0041,-0.0067,0.0067,-0.0082,0.0078,-0.0084,0.0089,-0.0074,0.0078,-0.0052,0.0055,-0.0066,0.0067,-0.0075,0.0079,-0.0084,0.0088,-0.008,0.009,-0.0062,0.0067,-0.0057,0.0057,-0.007,0.0071,-0.0085,0.0087,-0.0083,0.009,-0.0062,0.0066,-0.0055,0.005,-0.0068,0.0066,-0.0083,0.0086,-0.0084,0.0089,-0.0064,0.0069,-0.005,0.0047,-0.0069,0.0068,-0.0083,0.0087,-0.0085,0.009,-0.0076,0.007,-0.004,0.0045,-0.0066,0.0066,-0.0081,0.0079,-0.0085,0.0089,-0.0075,0.0078,-0.0052,0.0056,-0.0066,0.0068,-0.0076,0.0078,-0.0084,0.0087,-0.0083,0.009,-0.0061,0.0068,-0.0056,0.0056,-0.007,0.007,-0.0084,0.0087,-0.0084,0.0089,-0.0062,0.0068,-0.0053,0.0048,-0.0067,0.0067,-0.0083,0.0086,-0.0084,0.0091,-0.0064,0.0069,-0.0048,0.0049,-0.0068,0.0068,-0.0084,0.0082,-0.0083,0.009,-0.0075,0.0069,-0.0042,0.0045,-0.0067,0.0067,-0.008,0.0078,-0.0083,0.0091,-0.0076,0.0079,-0.0052,0.0056,-0.0065,0.0068,-0.0075,0.007,-0.0083,0.0087,-0.0083,0.0091,-0.0062,0.0067,-0.0057,0.0055,-0.0069,0.0071,-0.0084,0.0088,-0.0084,0.0089,-0.0062,0.0067,-0.005,0.0048,-0.0067,0.0066,-0.0084,0.0085,-0.0084,0.0091,-0.0065,0.007,-0.005,0.0049,-0.0067,0.0067,-0.0084,0.0083,-0.0083,0.0092,-0.0076,0.0072,-0.0053,0.0046,-0.0068,0.0066,-0.0079,0.0078,-0.0083,0.0092,-0.0077,0.0078,-0.0053,0.0057,-0.0066,0.0067,-0.0075,0.007,-0.0084,0.0087,-0.0083,0.0091,-0.0061,0.0068,-0.0057,0.0056,-0.0069,0.0069,-0.0084,0.0089,-0.006,0.0062,-0.0021,0.0026,-0.0018,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0017,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.001,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0022,0.0009,-0.0011,0.0016,-0.002,0.0018,-0.002,0.0019,-0.0018,0.0019,-0.0021,0.002,-0.0023,0.0024,-0.003,0.0045,-0.0024,0.0028,-0.0038,0.0043,-0.0063,0.0064,-0.0062,0.0063,-0.0056,0.0059,-0.0052,0.0054,-0.0053,0.0053,-0.0056,0.0056,-0.0024,0.002,-0.0016,0.0017,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0016,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0032,0.0034,-0.0041,0.004,-0.0047,0.0047,-0.0046,0.005,-0.0053,0.0052,-0.007,0.0074,-0.0086,0.0089,-0.0084,0.0092,-0.0061,0.0071,-0.0051,0.0048,-0.007,0.0069,-0.0084,0.0087,-0.0085,0.009,-0.0066,0.0072,-0.0043,0.0042,-0.0065,0.0067,-0.0081,0.008,-0.0085,0.0092,-0.0079,0.008,-0.0054,0.0057,-0.0066,0.0065,-0.0081,0.008,-0.0086,0.0091,-0.0084,0.008,-0.0053,0.0057,-0.0056,0.0055,-0.0069,0.007,-0.0084,0.0089,-0.0085,0.0092,-0.0061,0.0069,-0.0055,0.0055,-0.0068,0.0067,-0.0085,0.0088,-0.0085,0.0092,-0.0067,0.0072,-0.005,0.0047,-0.0066,0.0065,-0.0083,0.0087,-0.0085,0.0092,-0.0066,0.0071,-0.0042,0.0041,-0.0066,0.0065,-0.008,0.008,-0.0085,0.0091,-0.0079,0.0081,-0.0053,0.0057,-0.0065,0.0066,-0.0081,0.0078,-0.0085,0.0092,-0.0084,0.008,-0.0062,0.0058,-0.0056,0.0054,-0.0069,0.0068,-0.0084,0.0089,-0.0086,0.0091,-0.0061,0.0069,-0.0052,0.0054,-0.0067,0.0065,-0.0083,0.0088,-0.0084,0.0093,-0.0065,0.0073,-0.005,0.0048,-0.0066,0.0066,-0.0084,0.0086,-0.0086,0.0091,-0.0067,0.0072,-0.0041,0.0043,-0.0066,0.0065,-0.0081,0.0079,-0.0085,0.0092,-0.0079,0.008,-0.0053,0.0057,-0.0065,0.0067,-0.0082,0.0079,-0.0086,0.009,-0.0084,0.0091,-0.0061,0.0057,-0.0055,0.0054,-0.0068,0.0068,-0.0084,0.0089,-0.0085,0.0092,-0.0061,0.0069,-0.0052,0.0054,-0.0066,0.0065,-0.0084,0.0087,-0.0084,0.0092,-0.0067,0.0073,-0.0051,0.0049,-0.0066,0.0065,-0.0084,0.0087,-0.0085,0.0091,-0.0068,0.0072,-0.0042,0.0043,-0.0065,0.0065,-0.0081,0.0078,-0.0084,0.0092,-0.0079,0.0081,-0.0053,0.0057,-0.0065,0.0066,-0.0074,0.0079,-0.0085,0.0088,-0.0083,0.0091,-0.0061,0.0066,-0.0055,0.0055,-0.0068,0.0068,-0.0084,0.0087,-0.0084,0.0092,-0.0062,0.0067,-0.0054,0.0049,-0.0067,0.0066,-0.0084,0.0087,-0.0085,0.0092,-0.0067,0.0072,-0.0051,0.0049,-0.0066,0.0065,-0.0083,0.0086,-0.0085,0.009,-0.0076,0.0071,-0.0042,0.0045,-0.0065,0.0066,-0.0079,0.0078,-0.0085,0.0091,-0.0079,0.0079,-0.0053,0.0056,-0.0064,0.0067,-0.0074,0.0076,-0.008,0.0075,-0.0054,0.0058,-0.002,0.002,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0016,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0021,0.0013,-0.0005,0.0005,-0.0019,0.0019,-0.002,0.002,-0.0018,0.0019,-0.002,0.002,-0.0024,0.0022,-0.0023,0.0023,-0.0031,0.0044,-0.0011,0.0011,-0.0053,0.0053,-0.0062,0.0064,-0.0061,0.0063,-0.0048,0.0051,-0.0053,0.0052,-0.0055,0.0056,-0.003,0.0028,-0.0022,0.0021,-0.0013,0.0015,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0018,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0036,0.0036,-0.0045,0.0044,-0.0047,0.0047,-0.004,0.0041,-0.0065,0.0064,-0.0074,0.0072,-0.0085,0.0091,-0.0086,0.0093,-0.006,0.0068,-0.0054,0.0056,-0.0069,0.007,-0.0084,0.0089,-0.0085,0.0091,-0.0063,0.0069,-0.0049,0.0048,-0.0066,0.0063,-0.0083,0.0087,-0.0087,0.0091,-0.0069,0.0074,-0.0049,0.0049,-0.0065,0.0064,-0.0083,0.0081,-0.0086,0.0092,-0.0081,0.0072,-0.005,0.0046,-0.0064,0.0065,-0.0081,0.0079,-0.0086,0.0092,-0.0081,0.0082,-0.0054,0.0057,-0.0064,0.0064,-0.0073,0.0067,-0.0084,0.0089,-0.0086,0.0093,-0.0062,0.0068,-0.0054,0.0053,-0.0068,0.0066,-0.0084,0.0089,-0.0086,0.0092,-0.0062,0.0069,-0.0051,0.0049,-0.0064,0.0064,-0.0083,0.0087,-0.0086,0.0091,-0.0068,0.0073,-0.0049,0.005,-0.0064,0.0066,-0.0084,0.0082,-0.0087,0.0092,-0.008,0.0081,-0.0053,0.0046,-0.0065,0.0065,-0.0081,0.0079,-0.0085,0.0093,-0.0081,0.0082,-0.0052,0.0058,-0.0063,0.0065,-0.0073,0.0068,-0.0084,0.0088,-0.0087,0.0092,-0.0063,0.0069,-0.0055,0.0054,-0.0068,0.0067,-0.0084,0.0088,-0.0086,0.0092,-0.0062,0.0069,-0.005,0.0049,-0.0065,0.0065,-0.0083,0.0086,-0.0087,0.0091,-0.0068,0.0071,-0.0051,0.0049,-0.0065,0.0065,-0.0079,0.0081,-0.0086,0.0092,-0.008,0.0081,-0.0053,0.0047,-0.0063,0.0065,-0.008,0.0078,-0.0086,0.0092,-0.0081,0.008,-0.0055,0.0058,-0.0064,0.0062,-0.0066,0.0068,-0.0083,0.0088,-0.0086,0.0091,-0.0062,0.0069,-0.0054,0.0055,-0.0067,0.0068,-0.0083,0.0089,-0.0086,0.0091,-0.0063,0.0068,-0.0051,0.005,-0.0065,0.0065,-0.0083,0.0086,-0.0086,0.0091,-0.0069,0.0072,-0.005,0.0049,-0.0065,0.0064,-0.0079,0.0082,-0.0086,0.0091,-0.0081,0.0081,-0.0053,0.0058,-0.0064,0.0065,-0.008,0.0079,-0.0086,0.0092,-0.0082,0.0082,-0.0054,0.0058,-0.0064,0.0061,-0.0066,0.0067,-0.0084,0.0088,-0.0086,0.0093,-0.0063,0.0068,-0.0055,0.0054,-0.0067,0.0067,-0.0084,0.0089,-0.0087,0.0091,-0.0063,0.0068,-0.0051,0.0049,-0.0064,0.0065,-0.0084,0.0087,-0.0088,0.0092,-0.007,0.0072,-0.0045,0.0052,-0.0065,0.0065,-0.008,0.0079,-0.0083,0.0089,-0.0051,0.005,-0.0018,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0013,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0018,0.0012,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0011,0.001,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0021,0.0012,-0.0013,0.0008,-0.0018,0.0017,-0.0021,0.002,-0.002,0.0021,-0.0019,0.002,-0.0021,0.0021,-0.0023,0.0023,-0.0031,0.0045,-0.0023,0.0024,-0.0037,0.0042,-0.006,0.0061,-0.0057,0.0059,-0.0053,0.0053,-0.0046,0.0048,-0.0046,0.0045,-0.0049,0.005,-0.0023,0.0021,-0.0016,0.0017,-0.0007,0.0006,-0.001,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0017,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0037,0.0035,-0.0042,0.004,-0.0046,0.0046,-0.0045,0.0049,-0.005,0.0051,-0.007,0.0071,-0.0086,0.009,-0.0086,0.0092,-0.0062,0.0068,-0.005,0.005,-0.0067,0.0067,-0.0083,0.0086,-0.0087,0.009,-0.007,0.0072,-0.0049,0.0049,-0.0063,0.0063,-0.0079,0.0081,-0.0088,0.0091,-0.0082,0.0082,-0.0053,0.0047,-0.0062,0.0065,-0.0081,0.0078,-0.0087,0.0092,-0.0082,0.0081,-0.0055,0.0057,-0.0063,0.006,-0.0065,0.0067,-0.0083,0.0088,-0.0087,0.0091,-0.0064,0.0067,-0.0054,0.0053,-0.0066,0.0067,-0.0084,0.0089,-0.0087,0.0091,-0.0063,0.0067,-0.0051,0.005,-0.0063,0.0062,-0.0084,0.0085,-0.0087,0.009,-0.007,0.0073,-0.0051,0.0051,-0.0064,0.0064,-0.008,0.0082,-0.0087,0.0091,-0.0082,0.0082,-0.0053,0.0056,-0.0062,0.0065,-0.008,0.0078,-0.0087,0.0091,-0.0081,0.0081,-0.0055,0.0058,-0.0064,0.0059,-0.0066,0.0067,-0.0085,0.0088,-0.0087,0.0092,-0.0063,0.0067,-0.0055,0.0053,-0.0066,0.0066,-0.0084,0.0089,-0.0087,0.0091,-0.0065,0.0069,-0.0051,0.005,-0.0064,0.0063,-0.0084,0.0086,-0.0088,0.0091,-0.007,0.0073,-0.0046,0.005,-0.0063,0.0065,-0.008,0.0077,-0.0088,0.0092,-0.0081,0.0082,-0.0053,0.0057,-0.0063,0.0065,-0.0079,0.0078,-0.0088,0.009,-0.0081,0.0082,-0.0055,0.0057,-0.0054,0.006,-0.0065,0.0067,-0.0084,0.0088,-0.0087,0.0092,-0.0062,0.0068,-0.0054,0.0053,-0.0067,0.0067,-0.0085,0.0086,-0.0086,0.0092,-0.0064,0.0069,-0.0051,0.005,-0.0065,0.0064,-0.0084,0.0086,-0.0088,0.0091,-0.0071,0.0072,-0.0047,0.005,-0.0063,0.0065,-0.0079,0.0079,-0.0087,0.0092,-0.0082,0.0081,-0.0054,0.0058,-0.0062,0.0065,-0.008,0.0078,-0.0086,0.0093,-0.0083,0.0081,-0.0054,0.0059,-0.0054,0.0061,-0.0067,0.0067,-0.0084,0.009,-0.0088,0.009,-0.0062,0.0069,-0.0054,0.0054,-0.0067,0.0066,-0.0084,0.0087,-0.0087,0.0092,-0.0063,0.0073,-0.005,0.005,-0.0065,0.0065,-0.0083,0.0087,-0.0087,0.0093,-0.0069,0.0074,-0.0045,0.0042,-0.0063,0.0063,-0.008,0.0079,-0.0088,0.0091,-0.0081,0.0081,-0.0054,0.0056,-0.0062,0.0063,-0.0078,0.0076,-0.008,0.0085,-0.0051,0.0054,-0.002,0.0024,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:13
مختلف ringers از تلفن همراه دستی متوسط فاصله جادار (9).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۹ خرداد ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1887,0.4039,-0.0006,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.3463,0.3582,-0.0007,0.0009,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.001,0.001,-0.0001,0.0001,-0.3644,0.3868,-0.0033,0.0025,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0286,0.0387,-0.2585,0.3589,-0.0034,0.003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0.0012,-0.2671,0.3874,-0.001,0.0011,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1361,0.2379,-0.1608,0.1501,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3572,0.3854,-0.0016,0.0018,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0021,0.0012,-0.2872,0.3691,-0.0007,0.0008,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,-0.0033,0.0044,-0.0856,0.1067,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0075,0.0081,-0.023,0.0273,-0.3257,0.3474,-0.0036,0.0035,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0161,0.0231,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1141,0.1465,-0.0011,0.0016,-0.3332,0.3806,-0.0007,0.0008,-0.0001,0.0001,-0.0118,0.0108,-0.1899,0.3716,-0.049,0.0394,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0132,0.0118,-0.3253,0.4035,-0.0217,0.0104,-0.0229,0.023,-0.122,0.2052,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0039,0.0049,-0.3318,0.3999,-0.0052,0.0072,-0.0005,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0006,-0.3589,0.3732,-0.0041,0.0014,-0.0002,0.0002,-0.0014,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0009,-0.3484,0.3984,-0.0021,0.0018,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3721,0.3459,-0.0026,0.0026,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.001,-0.0016,0.0019,-0.2079,0.2705,-0.0032,0.0034,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0026,0.0025,-0.3085,0.3874,-0.0018,0.0018,-0.0002,0.0003,0,0,-0.0032,0.0034,-0.0002,0.0001,-0.0011,0.001,-0.2981,0.371,-0.0019,0.0018,-0.0043,0.0024,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0034,0.0036,-0.3635,0.3609,-0.003,0.0029,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0012,-0.0025,0.0036,-0.3633,0.3575,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.354,0.4036,-0.0052,0.0049,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0027,0.0057,-0.3765,0.396,-0.0006,0.0007,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3822,0.3782,-0.0171,0.0155,-0.0008,0.0008,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0008,0.0004,-0.3671,0.4005,-0.0014,0.0014,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0007,-0.1902,0.1053,-0.0055,0.0046,-0.0023,0.0029,-0.0205,0.018,-0.0004,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.1851,0.2047,-0.0025,0.0118,-0.0024,0.0031,-0.0084,0.0096,-0.0008,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0016,0.0019,-0.3874,0.3424,-0.0037,0.0055,-0.0472,0.0664,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.214,0.2625,-0.0014,0.0014,-0.0017,0.0019,-0.0075,0.007,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:33
ساده تلفن با فشار دادن به پایین طناب کلاه تلنگر سریع و انتشار 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۲۶ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0119,0.0087,-0.0204,0.0163,-0.0995,0.0972,-0.0504,0.0439,-0.0369,0.0455,-0.0338,0.0452,-0.092,0.0827,-0.0325,0.0302,-0.0062,0.0067,-0.0061,0.0052,-0.0033,0.0037,-0.0031,0.0035,-0.0034,0.0038,-0.0028,0.0028,-0.0038,0.004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0028,0.0023,-0.0161,0.0119,-0.0048,0.0049,-0.0089,0.0075,-0.0288,0.0233,-0.0356,0.0438,-0.0364,0.0367,-0.0241,0.029,-0.036,0.0344,-0.0309,0.034,-0.0743,0.0941,-0.1554,0.1628,-0.0309,0.0332,-0.0101,0.0098,-0.0033,0.0037,-0.0038,0.0046,-0.0059,0.0053,-0.0013,0.0014,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0007,-0.0032,0.0038,-0.0099,0.0075,-0.0443,0.0487,-0.0885,0.104,-0.0583,0.076,-0.1051,0.1144,-0.0427,0.036,-0.0266,0.0227,-0.0038,0.0036,-0.0038,0.0037,-0.0034,0.0025,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0018,0.0018,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0037,0.0026,-0.0145,0.0144,-0.0061,0.0063,-0.0112,0.0117,-0.0229,0.0251,-0.0275,0.0345,-0.0418,0.0347,-0.032,0.0349,-0.0303,0.0324,-0.033,0.0384,-0.1277,0.2085,-0.147,0.165,-0.0299,0.0333,-0.0065,0.0065,-0.0042,0.004,-0.0069,0.0073,-0.0053,0.0069,-0.0016,0.0014,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.004,0.0036,-0.0075,0.0093,-0.0781,0.1321,-0.0707,0.0555,-0.0744,0.129,-0.0905,0.1079,-0.0224,0.0178,-0.0044,0.0027,-0.0036,0.0037,-0.006,0.0065,-0.0078,0.0079,-0.0043,0.0056,-0.0012,0.0014,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0049,0.004,-0.0097,0.0069,-0.0072,0.0067,-0.0105,0.0126,-0.0216,0.0284,-0.0399,0.0406,-0.0419,0.0526,-0.0297,0.0287,-0.0264,0.0287,-0.0296,0.0249,-0.1425,0.1753,-0.083,0.0698,-0.0212,0.0181,-0.0047,0.0067,-0.0021,0.0016,-0.0089,0.0069,-0.0046,0.0041,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0048,0.0059,-0.009,0.0073,-0.013,0.0128,-0.073,0.097,-0.0514,0.0557,-0.0591,0.0592,-0.0924,0.1294,-0.0265,0.0562,-0.0371,0.0316,-0.0037,0.0027,-0.0036,0.0033,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0154,0.0106,-0.0043,0.0046,-0.0058,0.0079,-0.0242,0.0166,-0.0319,0.0246,-0.035,0.0525,-0.0488,0.0483,-0.0291,0.0319,-0.0273,0.0363,-0.0287,0.0332,-0.1589,0.2289,-0.0302,0.0368,-0.0167,0.0132,-0.0044,0.0058,-0.0078,0.0083,-0.0092,0.0092,-0.0026,0.0026,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.009,0.0072,-0.0083,0.0095,-0.0668,0.0969,-0.0979,0.1243,-0.1333,0.1323,-0.0802,0.0896,-0.0044,0.0039,-0.0107,0.0111,-0.0152,0.0171,-0.035,0.0384,-0.0688,0.0658,-0.033,0.0386,-0.0383,0.0353,-0.0263,0.0308,-0.0238,0.0406,-0.1691,0.163,-0.1176,0.1628,-0.026,0.0304,-0.0062,0.0067,-0.0021,0.0021,-0.0063,0.0064,-0.0041,0.0038,-0.0012,0.0014,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0059,0.0051,-0.0267,0.0288,-0.1255,0.0961,-0.0776,0.0946,-0.1224,0.1058,-0.0212,0.0256,-0.0039,0.0046,-0.0145,0.0163,-0.0099,0.0142,-0.0232,0.0233,-0.0408,0.0442,-0.043,0.0316,-0.0233,0.0257,-0.0271,0.0261,-0.0279,0.0281,-0.1644,0.1416,-0.1708,0.1885,-0.0201,0.0264,-0.0087,0.0103,-0.0035,0.0021,-0.0077,0.0061,-0.0028,0.0025,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0039,0.0048,-0.0101,0.0114,-0.1172,0.1129,-0.1027,0.1333,-0.1425,0.159,-0.0362,0.0242,-0.007,0.0069,-0.0314,0.0345,-0.0159,0.0194,-0.0188,0.0203,-0.0739,0.0769,-0.0276,0.0283,-0.0353,0.0432,-0.0265,0.0376,-0.0377,0.0307,-0.0235,0.0288,-0.1705,0.2102,-0.0245,0.0295,-0.0101,0.0103,-0.0065,0.0057,-0.0083,0.0067,-0.0083,0.0087,-0.0022,0.0025,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.001,-0.0139,0.0157,-0.1583,0.1295,-0.1673,0.1635,-0.0924,0.1212,-0.0133,0.0137,-0.0115,0.0089,-0.0113,0.0107,-0.0084,0.0081,-0.0424,0.0317,-0.0874,0.0634,-0.0534,0.0453,-0.043,0.0386,-0.0306,0.0323,-0.0353,0.0367,-0.0316,0.034,-0.1827,0.1896,-0.0465,0.0497,-0.0088,0.0122,-0.004,0.0036,-0.0081,0.0069,-0.0069,0.0092,-0.0017,0.0019,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0006,-0.0017,0.0022,-0.0087,0.0096,-0.0388,0.0349,-0.1037,0.0991,-0.1435,0.1305,-0.0522,0.0616,-0.0151,0.0118,-0.0062,0.0058,-0.0089,0.0095,-0.0312,0.029,-0.0767,0.0619,-0.0447,0.0492,-0.0252,0.0268,-0.0264,0.0242,-0.028,0.0256,-0.14,0.1595,-0.2024,0.2007,-0.0165,0.0291,-0.0065,0.0063,-0.0031,0.0026,-0.0085,0.0073,-0.0056,0.0055,-0.0014,0.0013,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0055,0.0045,-0.0087,0.0079,-0.0889,0.1024,-0.1626,0.1121,-0.1247,0.1313,-0.0132,0.0162,-0.0077,0.0078,-0.0063,0.0065,-0.0276,0.0261,-0.0256,0.0285,-0.0707,0.0641,-0.0446,0.0393,-0.0299,0.0285,-0.0306,0.0332,-0.0315,0.0391,-0.2079,0.1703,-0.0335,0.0362,-0.0105,0.012,-0.0059,0.0056,-0.0056,0.0054,-0.0092,0.0086,-0.0016,0.0017,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0084,0.013,-0.114,0.1009,-0.0728,0.083,-0.119,0.1295,-0.0252,0.0242,-0.0089,0.0082,-0.0087,0.009,-0.0102,0.0111,-0.0158,0.0166,-0.0238,0.0279,-0.0417,0.0549,-0.0526,0.0413,-0.0355,0.029,-0.0339,0.0289,-0.0399,0.037,-0.207,0.1597,-0.0635,0.0671,-0.0176,0.0141,-0.0065,0.0047,-0.0045,0.0031,-0.0092,0.0113,-0.0029,0.0023,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:33
روتاری نوع تلفن 3 شماره گیری شماره 2, از 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0113,0.0099,-0.0191,0.0157,-0.1112,0.1296,-0.0638,0.0699,-0.0425,0.0416,-0.0296,0.0373,-0.0672,0.1055,-0.0266,0.0381,-0.009,0.0116,-0.0063,0.0089,-0.0046,0.0021,-0.0037,0.0044,-0.0031,0.0037,-0.0032,0.0031,-0.0037,0.0045,-0.0008,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0018,0.0036,-0.0139,0.0112,-0.0058,0.0058,-0.0152,0.0113,-0.035,0.0355,-0.0433,0.0723,-0.0296,0.0431,-0.032,0.0436,-0.0314,0.0329,-0.03,0.024,-0.063,0.1033,-0.1212,0.1102,-0.0367,0.0409,-0.02,0.0228,-0.0103,0.0102,-0.0071,0.0086,-0.0091,0.0084,-0.0032,0.0026,-0.0014,0.0015,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0003,-0.0037,0.0031,-0.0088,0.0089,-0.0378,0.029,-0.1158,0.1345,-0.057,0.0554,-0.0894,0.1894,-0.0426,0.0489,-0.0301,0.0253,-0.0043,0.0063,-0.0058,0.0072,-0.0034,0.0034,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0021,0.0018,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0031,0.0032,-0.0112,0.0102,-0.0071,0.0057,-0.0112,0.0125,-0.0257,0.0342,-0.0449,0.065,-0.0337,0.0361,-0.038,0.042,-0.0396,0.0291,-0.0291,0.0259,-0.1149,0.1613,-0.124,0.1394,-0.0379,0.0451,-0.0114,0.0152,-0.0071,0.0073,-0.0079,0.0056,-0.0049,0.0053,-0.0017,0.0026,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0034,0.0042,-0.0089,0.0088,-0.1225,0.1663,-0.0525,0.0597,-0.0903,0.2423,-0.0651,0.1981,-0.0344,0.0181,-0.0085,0.0104,-0.0058,0.0068,-0.0073,0.0075,-0.008,0.0118,-0.0034,0.0045,-0.0014,0.0013,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.005,0.0048,-0.0076,0.0128,-0.0069,0.0095,-0.0153,0.0167,-0.0294,0.0311,-0.0401,0.0528,-0.0367,0.0459,-0.0358,0.0426,-0.0323,0.0368,-0.0314,0.0329,-0.1313,0.1265,-0.0559,0.0696,-0.0334,0.0223,-0.0116,0.0111,-0.0052,0.0058,-0.0111,0.0087,-0.0056,0.004,-0.002,0.0023,-0.0011,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0041,0.0051,-0.0098,0.0051,-0.012,0.0149,-0.1189,0.0952,-0.0486,0.0531,-0.0699,0.0622,-0.088,0.1754,-0.042,0.0491,-0.0334,0.0444,-0.0053,0.0057,-0.0031,0.0046,-0.0017,0.0017,-0.001,0.0012,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0095,0.0147,-0.004,0.0057,-0.0086,0.0091,-0.0212,0.0233,-0.0363,0.0462,-0.0485,0.047,-0.0436,0.0451,-0.048,0.0394,-0.0255,0.0273,-0.0247,0.027,-0.1212,0.1307,-0.0338,0.0312,-0.0137,0.0113,-0.0069,0.0063,-0.0053,0.0043,-0.0068,0.0053,-0.0019,0.0022,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0045,0.0072,-0.0088,0.0086,-0.1066,0.1554,-0.0696,0.1245,-0.1207,0.2486,-0.0847,0.0509,-0.0179,0.0061,-0.012,0.0193,-0.0176,0.0129,-0.0316,0.0505,-0.0522,0.0795,-0.0352,0.0369,-0.0328,0.0408,-0.0317,0.0365,-0.0283,0.033,-0.1266,0.1506,-0.0907,0.161,-0.0323,0.0336,-0.0101,0.0119,-0.0055,0.0062,-0.0063,0.0054,-0.0042,0.0036,-0.0014,0.0015,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0041,-0.0327,0.0254,-0.109,0.147,-0.0856,0.0713,-0.1362,0.2523,-0.0414,0.0082,-0.0073,0.0031,-0.0142,0.0134,-0.0104,0.0105,-0.027,0.036,-0.04,0.0498,-0.0408,0.047,-0.0316,0.0307,-0.0283,0.0282,-0.0271,0.0435,-0.1271,0.1434,-0.1349,0.0848,-0.037,0.0373,-0.0123,0.0165,-0.0056,0.0068,-0.0052,0.0077,-0.0022,0.0029,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0042,0.0048,-0.0096,0.009,-0.1283,0.1504,-0.1052,0.1102,-0.1925,0.3177,-0.0539,0.0201,-0.0158,0.0121,-0.0192,0.0423,-0.0152,0.0232,-0.0202,0.0213,-0.0572,0.0501,-0.0331,0.0329,-0.0524,0.0515,-0.0329,0.0296,-0.0238,0.0239,-0.0304,0.0215,-0.1325,0.1521,-0.0387,0.037,-0.0177,0.0196,-0.0109,0.0107,-0.0069,0.0049,-0.0067,0.0056,-0.0013,0.0023,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0029,0.0009,-0.0179,0.0118,-0.1264,0.1854,-0.1345,0.1099,-0.1794,0.2446,-0.0268,0.0267,-0.0132,0.01,-0.0101,0.0092,-0.0103,0.0103,-0.0267,0.0254,-0.0538,0.0713,-0.0419,0.0347,-0.0284,0.0393,-0.0389,0.034,-0.0331,0.0335,-0.0283,0.0228,-0.1272,0.1518,-0.0481,0.0521,-0.0145,0.0141,-0.0067,0.0044,-0.0072,0.0071,-0.0081,0.0097,-0.0021,0.0022,-0.0011,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0004,-0.0019,0.0014,-0.0118,0.0095,-0.0271,0.0308,-0.1251,0.151,-0.1109,0.2663,-0.0547,0.0616,-0.0284,0.011,-0.0051,0.0106,-0.0106,0.0078,-0.0281,0.0276,-0.0692,0.0722,-0.0541,0.0397,-0.0261,0.0298,-0.022,0.0237,-0.03,0.0278,-0.1516,0.1403,-0.147,0.149,-0.0268,0.0328,-0.0112,0.0129,-0.0062,0.0081,-0.0076,0.0068,-0.0063,0.0049,-0.0023,0.0025,-0.001,0.0012,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0042,0.0043,-0.0079,0.0076,-0.1125,0.1568,-0.1407,0.1087,-0.2214,0.1962,-0.0246,0.0246,-0.017,0.0135,-0.0075,0.0107,-0.0203,0.0184,-0.0356,0.0294,-0.0428,0.0489,-0.0399,0.0334,-0.0379,0.0361,-0.0388,0.0417,-0.0392,0.0296,-0.1527,0.1413,-0.0473,0.0403,-0.0165,0.0206,-0.0105,0.0129,-0.0047,0.0047,-0.0095,0.0066,-0.0022,0.0022,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0,-0.0083,0.0108,-0.1312,0.1558,-0.0782,0.0625,-0.1418,0.1982,-0.0299,0.0493,-0.0206,0.0128,-0.008,0.0092,-0.0113,0.0102,-0.0264,0.0268,-0.0302,0.0394,-0.0448,0.054,-0.0383,0.0373,-0.0262,0.0292,-0.0374,0.03,-0.037,0.0319,-0.1649,0.1191,-0.0552,0.0647,-0.0259,0.0168,-0.0126,0.0092,-0.0054,0.006,-0.0095,0.0073,-0.0022,0.0036,-0.0012,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:33
روتاری نوع تلفن 3 شماره گیری شماره 2, از 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0059,0.0058,-0.0084,0.0139,-0.0608,0.0539,-0.0415,0.0295,-0.0252,0.0215,-0.02,0.0232,-0.0422,0.0524,-0.0194,0.0217,-0.0069,0.0098,-0.0043,0.0033,-0.002,0.0029,-0.0007,0.0007,-0.0014,0.0015,-0.001,0.0012,-0.0014,0.0011,-0.0019,0.0019,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0056,0.0061,-0.0037,0.0045,-0.0043,0.0027,-0.0076,0.0121,-0.0264,0.023,-0.023,0.0268,-0.0212,0.0211,-0.0161,0.016,-0.0188,0.0235,-0.0165,0.0225,-0.0226,0.0153,-0.1151,0.0844,-0.0221,0.0202,-0.012,0.0133,-0.0047,0.0064,-0.0033,0.0033,-0.0041,0.0033,-0.0025,0.0018,-0.0015,0.0012,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0013,0.0018,-0.0033,0.0032,-0.0164,0.0133,-0.049,0.0548,-0.03,0.0418,-0.0345,0.0378,-0.0626,0.056,-0.021,0.0173,-0.0067,0.0119,-0.0027,0.0022,-0.0034,0.003,-0.0023,0.0014,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.001,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0076,0.0058,-0.0071,0.0046,-0.0044,0.0032,-0.0062,0.0062,-0.018,0.0167,-0.024,0.0278,-0.0257,0.0233,-0.027,0.0224,-0.0144,0.0202,-0.0166,0.0235,-0.0196,0.0189,-0.1106,0.1259,-0.02,0.0162,-0.0119,0.0133,-0.0037,0.004,-0.0022,0.0021,-0.0037,0.0027,-0.0022,0.0014,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0026,0.001,-0.0016,0.0018,-0.0025,0.0023,-0.0153,0.0167,-0.0665,0.0835,-0.0535,0.047,-0.0471,0.0959,-0.0216,0.0227,-0.0069,0.0106,-0.0045,0.0036,-0.0028,0.0022,-0.0037,0.0039,-0.0041,0.004,-0.0017,0.0024,-0.0006,0.0007,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0021,-0.0048,0.0053,-0.0036,0.0038,-0.0077,0.0076,-0.0105,0.0145,-0.0156,0.0273,-0.0274,0.0263,-0.0321,0.0282,-0.0205,0.0179,-0.0158,0.0196,-0.0213,0.0209,-0.0982,0.1108,-0.085,0.0644,-0.0197,0.0157,-0.0075,0.006,-0.0037,0.0043,-0.0016,0.0022,-0.0034,0.0049,-0.0015,0.0015,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0012,0.0007,-0.0029,0.0037,-0.0029,0.004,-0.0215,0.015,-0.053,0.0533,-0.0349,0.0482,-0.0419,0.0499,-0.0644,0.0643,-0.0157,0.0205,-0.0159,0.0155,-0.0035,0.0021,-0.0028,0.002,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0099,0.0065,-0.0043,0.0045,-0.0033,0.0035,-0.0059,0.0068,-0.0233,0.0185,-0.0252,0.0267,-0.0463,0.0298,-0.0255,0.0272,-0.0205,0.0198,-0.0188,0.018,-0.0166,0.0181,-0.1097,0.1228,-0.0152,0.0144,-0.0076,0.0092,-0.0035,0.0034,-0.0021,0.0018,-0.0053,0.0041,-0.0028,0.0032,-0.0016,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0033,0.0043,-0.0051,0.0032,-0.0166,0.0241,-0.0711,0.0821,-0.0467,0.0466,-0.0666,0.0712,-0.0133,0.0096,-0.0035,0.0034,-0.0082,0.0075,-0.0137,0.0136,-0.0355,0.0588,-0.0513,0.0385,-0.0263,0.0228,-0.022,0.0226,-0.0193,0.0209,-0.0185,0.0285,-0.0214,0.0177,-0.1098,0.1281,-0.0147,0.016,-0.0088,0.008,-0.0043,0.0034,-0.0022,0.0027,-0.0034,0.0034,-0.002,0.0018,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.0035,0.0031,-0.0163,0.0167,-0.0666,0.0718,-0.0497,0.0441,-0.0723,0.0694,-0.0162,0.0116,-0.0032,0.003,-0.009,0.0073,-0.0088,0.0078,-0.0194,0.02,-0.0184,0.0246,-0.0304,0.03,-0.0281,0.0217,-0.0164,0.0181,-0.0222,0.0252,-0.0223,0.0272,-0.1249,0.1071,-0.0439,0.0401,-0.0139,0.0168,-0.0044,0.0065,-0.0029,0.0042,-0.0028,0.0031,-0.0026,0.0043,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0019,0.0018,-0.0035,0.0045,-0.0227,0.0165,-0.0733,0.0858,-0.0829,0.1216,-0.033,0.0689,-0.017,0.0084,-0.0153,0.0213,-0.0128,0.0081,-0.0103,0.0087,-0.0135,0.0153,-0.0363,0.036,-0.0196,0.0167,-0.0218,0.0263,-0.0199,0.021,-0.0326,0.0232,-0.0198,0.0155,-0.1051,0.1058,-0.0194,0.0234,-0.0153,0.015,-0.0062,0.0068,-0.0041,0.0041,-0.0055,0.0043,-0.0034,0.0026,-0.0012,0.0012,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0081,0.0089,-0.0087,0.0061,-0.0863,0.0933,-0.0875,0.0768,-0.0693,0.1,-0.0094,0.013,-0.0051,0.0043,-0.0061,0.005,-0.0058,0.0054,-0.0086,0.0077,-0.0263,0.0267,-0.0488,0.0582,-0.045,0.0359,-0.0193,0.018,-0.0179,0.0237,-0.0258,0.024,-0.0164,0.0244,-0.1252,0.1071,-0.0178,0.0293,-0.0086,0.009,-0.0031,0.0048,-0.0017,0.0023,-0.0038,0.0047,-0.0042,0.0029,-0.0013,0.0013,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0056,0.0068,-0.0191,0.023,-0.0744,0.0693,-0.0656,0.0702,-0.0745,0.0722,-0.0105,0.009,-0.0055,0.0045,-0.0044,0.0049,-0.0181,0.013,-0.0206,0.0272,-0.0534,0.0511,-0.0357,0.0387,-0.0183,0.0163,-0.0138,0.0159,-0.0179,0.0161,-0.0457,0.0744,-0.1443,0.1192,-0.0139,0.0191,-0.0071,0.0073,-0.0034,0.004,-0.0055,0.0037,-0.0045,0.0047,-0.0022,0.002,-0.0015,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0012,0.0014,-0.0039,0.0029,-0.0121,0.0129,-0.0769,0.0741,-0.0772,0.0805,-0.0826,0.0784,-0.009,0.0127,-0.0059,0.0054,-0.0048,0.0055,-0.0141,0.0164,-0.0188,0.0183,-0.0382,0.0301,-0.0399,0.0348,-0.0204,0.0187,-0.018,0.0171,-0.0301,0.0265,-0.0274,0.0467,-0.1445,0.1427,-0.0152,0.0168,-0.0074,0.0079,-0.0033,0.0036,-0.0062,0.0052,-0.0048,0.0048,-0.0013,0.0014,-0.001,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0008,-0.0064,0.007,-0.0741,0.0628,-0.0621,0.0493,-0.0749,0.0822,-0.0356,0.0441,-0.0086,0.0122,-0.0035,0.0044,-0.0079,0.0083,-0.0068,0.0083,-0.0243,0.0155,-0.0463,0.0434,-0.0339,0.039,-0.034,0.033,-0.0181,0.0155,-0.0273,0.0225,-0.0279,0.0171,-0.112,0.0977,-0.0419,0.0314,-0.011,0.0198,-0.0071,0.0053,-0.0036,0.0037,-0.0051,0.0057,-0.0036,0.0035,-0.0011,0.0016,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:31
روتاری نوع تلفن 3 شماره گیری شماره 2, از 3.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0023,0.0021,-0.0127,0.013,-0.0151,0.0178,-0.016,0.0198,-0.0592,0.0615,-0.034,0.0279,-0.0402,0.0493,-0.0975,0.111,-0.0405,0.0802,-0.0035,0.0035,-0.0142,0.0104,-0.0124,0.012,-0.0041,0.0019,-0.0188,0.0188,-0.025,0.0175,-0.0286,0.0244,-0.0518,0.0556,-0.0466,0.0532,-0.0448,0.057,-0.0397,0.0367,-0.1465,0.163,-0.0344,0.0265,-0.0139,0.0139,-0.002,0.002,-0.0035,0.0053,-0.0021,0.0021,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0013,-0.0017,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.0115,0.006,-0.0197,0.0195,-0.0694,0.0568,-0.0498,0.0447,-0.0579,0.0683,-0.1304,0.1398,-0.027,0.0272,-0.0026,0.0022,-0.0062,0.0041,-0.0033,0.0023,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.007,0.0062,-0.0048,0.0054,-0.0286,0.0248,-0.0281,0.0256,-0.0477,0.0527,-0.0419,0.0547,-0.0377,0.0307,-0.0482,0.0413,-0.1805,0.1978,-0.0689,0.0758,-0.0132,0.0152,-0.0033,0.0047,-0.0027,0.0037,-0.0058,0.006,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0065,-0.0015,0.0017,-0.003,0.0027,-0.0063,0.0088,-0.0139,0.0125,-0.0217,0.0243,-0.0978,0.0847,-0.0971,0.0742,-0.0959,0.098,-0.0492,0.0401,-0.0076,0.0076,-0.0037,0.0042,-0.0073,0.0071,-0.0054,0.0056,-0.0233,0.0252,-0.0222,0.0203,-0.0581,0.0591,-0.0689,0.0725,-0.0597,0.0476,-0.0339,0.0411,-0.0637,0.0428,-0.2389,0.2292,-0.023,0.0278,-0.0083,0.008,-0.0023,0.0019,-0.0083,0.0087,-0.0058,0.0043,-0.001,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.001,0.001,-0.003,0.0029,-0.0141,0.0139,-0.0282,0.0378,-0.0767,0.0688,-0.0379,0.0375,-0.1538,0.1226,-0.1277,0.1389,-0.0172,0.0158,-0.0044,0.0058,-0.014,0.0133,-0.0045,0.004,-0.0091,0.0082,-0.0193,0.0257,-0.0451,0.0595,-0.0396,0.045,-0.0371,0.0477,-0.0435,0.0396,-0.0328,0.0477,-0.1588,0.1763,-0.033,0.0273,-0.0088,0.0108,-0.0021,0.0032,-0.0061,0.0071,-0.0033,0.0029,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0021,0.0025,-0.0054,0.0049,-0.0121,0.0118,-0.0983,0.0531,-0.1018,0.1056,-0.196,0.1734,-0.1404,0.1454,-0.0077,0.0054,-0.005,0.0037,-0.0059,0.0059,-0.0022,0.0017,-0.0043,0.0051,-0.0204,0.0218,-0.0196,0.0235,-0.0518,0.0674,-0.0574,0.0566,-0.0361,0.0397,-0.0449,0.0498,-0.0344,0.0412,-0.2771,0.2175,-0.0264,0.0222,-0.0065,0.0072,-0.003,0.0026,-0.0053,0.005,-0.0053,0.0035,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0018,0.0018,-0.0057,0.0043,-0.0303,0.0333,-0.1252,0.126,-0.0891,0.0761,-0.1002,0.1036,-0.0156,0.017,-0.0059,0.0056,-0.0106,0.009,-0.0184,0.0192,-0.0255,0.0258,-0.045,0.0629,-0.0337,0.0479,-0.0368,0.0431,-0.0425,0.0554,-0.0446,0.041,-0.2181,0.1959,-0.0336,0.037,-0.006,0.0069,-0.002,0.0027,-0.0038,0.0035,-0.0014,0.0016,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0015,-0.0014,0.0015,-0.0094,0.0108,-0.1295,0.1304,-0.1377,0.1909,-0.1915,0.2121,-0.0256,0.0194,-0.0111,0.0137,-0.0184,0.0152,-0.022,0.023,-0.0203,0.0225,-0.0275,0.0288,-0.0498,0.0723,-0.0439,0.0432,-0.0423,0.0628,-0.0474,0.0565,-0.1756,0.2155,-0.0662,0.0689,-0.0111,0.0099,-0.003,0.0029,-0.0057,0.0051,-0.0044,0.0052,-0.0019,0.0012,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0021,0.0022,-0.0017,0.0018,-0.0064,0.0058,-0.0261,0.0268,-0.1102,0.0998,-0.1674,0.1431,-0.1719,0.2122,-0.0172,0.014,-0.0084,0.0076,-0.0116,0.0126,-0.0041,0.0051,-0.0201,0.0193,-0.0308,0.0227,-0.0234,0.0172,-0.0387,0.0448,-0.0613,0.0611,-0.0291,0.0354,-0.04,0.0379,-0.243,0.2028,-0.0574,0.0729,-0.0102,0.0152,-0.0039,0.0043,-0.0043,0.0048,-0.0037,0.0038,-0.0011,0.0011,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.001,-0.0022,0.0021,-0.001,0.0009,-0.0301,0.0256,-0.1122,0.1028,-0.0887,0.154,-0.1808,0.2306,-0.0165,0.0207,-0.01,0.0116,-0.0131,0.0128,-0.0037,0.0033,-0.0283,0.0273,-0.0274,0.02,-0.0356,0.0429,-0.0459,0.0703,-0.0443,0.0314,-0.0348,0.0445,-0.0374,0.0418,-0.2248,0.1986,-0.0219,0.0244,-0.0082,0.0086,-0.0023,0.0021,-0.0051,0.0055,-0.0023,0.0019,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0015,0.0013,-0.0156,0.0177,-0.1046,0.0997,-0.1889,0.2009,-0.1131,0.1644,-0.0185,0.0177,-0.0139,0.0124,-0.0082,0.009,-0.0034,0.0028,-0.0188,0.0162,-0.0083,0.0069,-0.0248,0.0219,-0.0378,0.0509,-0.0478,0.0328,-0.0434,0.04,-0.0339,0.037,-0.0327,0.0304,-0.1923,0.1814,-0.0317,0.0298,-0.0076,0.0079,-0.0023,0.0026,-0.0074,0.0082,-0.0025,0.0022,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0044,0.0046,-0.0019,0.0021,-0.0067,0.007,-0.0053,0.0053,-0.0128,0.0101,-0.0316,0.0392,-0.028,0.0348,-0.0401,0.0388,-0.0305,0.0277,-0.0389,0.0362,-0.0887,0.101,-0.0235,0.0206,-0.0061,0.0045,-0.0021,0.0019,-0.0019,0.0034,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0174,0.0196,-0.0098,0.0067,-0.0224,0.0255,-0.0172,0.0149,-0.038,0.0534,-0.0538,0.0434,-0.0411,0.0362,-0.0399,0.0343,-0.2161,0.2045,-0.1145,0.1334,-0.0289,0.026,-0.0058,0.0058,-0.0051,0.0069,-0.0063,0.0055,-0.0014,0.0012,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0009,-0.0025,0.0027,-0.0146,0.0159,-0.0262,0.0279,-0.0376,0.05,-0.0296,0.0285,-0.0335,0.0378,-0.0995,0.1357,-0.0955,0.1088,-0.0126,0.0145,-0.0051,0.0047,-0.0065,0.0081,-0.0025,0.0029,-0.0061,0.0039,-0.0261,0.0247,-0.0233,0.0266,-0.0215,0.0246,-0.0503,0.0648,-0.0549,0.0706,-0.0383,0.0428,-0.0314,0.0308,-0.1869,0.1833,-0.0363,0.0327,-0.0078,0.0082,-0.0033,0.0036,-0.0098,0.0079,-0.0051,0.0066,-0.0017,0.0013,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.001,0.0009,-0.0055,0.0038,-0.0092,0.0063,-0.0158,0.0176,-0.0705,0.0797,-0.0317,0.0591,-0.0484,0.0408,-0.0789,0.0783,-0.0222,0.0203,-0.007,0.0089,-0.0108,0.0094,-0.0055,0.0041,-0.0047,0.0055,-0.0192,0.0219,-0.0146,0.0136,-0.0133,0.0155,-0.0389,0.0431,-0.0536,0.0563,-0.0342,0.0379,-0.043,0.0405,-0.2176,0.1949,-0.0869,0.0506,-0.0251,0.0282,-0.0058,0.0066,-0.003,0.0048,-0.0047,0.0062,-0.0009,0.0013,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:39
روتاری نوع تلفن 3 شماره گیری شماره 2 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0015,0.0013,-0.0076,0.015,-0.009,0.0135,-0.0126,0.0124,-0.0413,0.0325,-0.0292,0.0292,-0.0367,0.0377,-0.0694,0.0777,-0.0352,0.033,-0.0071,0.0064,-0.0085,0.0061,-0.0085,0.0105,-0.0054,0.0021,-0.0153,0.013,-0.0124,0.0174,-0.0363,0.0309,-0.0562,0.0317,-0.0352,0.0386,-0.0242,0.0347,-0.0334,0.0355,-0.1184,0.1077,-0.0303,0.0359,-0.0147,0.0114,-0.005,0.0049,-0.0043,0.0042,-0.0018,0.0025,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.006,0.0037,-0.0122,0.0123,-0.0313,0.0337,-0.031,0.0263,-0.0309,0.0323,-0.0708,0.0807,-0.0122,0.0155,-0.0019,0.0021,-0.0033,0.0038,-0.002,0.0026,-0.0012,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0041,0.0047,-0.0033,0.0034,-0.0142,0.015,-0.0217,0.0198,-0.0358,0.0311,-0.0215,0.0257,-0.0211,0.0169,-0.0232,0.0226,-0.0966,0.1379,-0.0271,0.0535,-0.0091,0.0109,-0.0043,0.004,-0.0028,0.0028,-0.004,0.0047,-0.0014,0.0014,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0079,0.0065,-0.0032,0.0026,-0.007,0.007,-0.0066,0.0129,-0.0172,0.0114,-0.0263,0.0241,-0.0798,0.0645,-0.0583,0.0743,-0.1123,0.125,-0.0552,0.062,-0.0172,0.0128,-0.0092,0.0063,-0.0069,0.0091,-0.0079,0.0065,-0.0203,0.0181,-0.0358,0.0368,-0.0849,0.0541,-0.063,0.065,-0.0538,0.0406,-0.0436,0.0491,-0.0422,0.0472,-0.1776,0.2467,-0.0464,0.0447,-0.0153,0.0158,-0.0083,0.0064,-0.0107,0.0105,-0.0043,0.0052,-0.002,0.0016,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.001,0.0011,-0.0029,0.003,-0.0118,0.0166,-0.0404,0.0386,-0.0751,0.0615,-0.0382,0.0374,-0.1867,0.1369,-0.1257,0.116,-0.0209,0.0376,-0.0161,0.0095,-0.0171,0.0209,-0.0066,0.0067,-0.0114,0.0107,-0.0272,0.0265,-0.076,0.0498,-0.0432,0.0455,-0.0464,0.041,-0.0428,0.0331,-0.0428,0.0558,-0.1429,0.2389,-0.0371,0.0484,-0.0153,0.0155,-0.0059,0.0059,-0.008,0.009,-0.005,0.0037,-0.0013,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0021,0.0023,-0.0084,0.0081,-0.0128,0.0096,-0.0884,0.0603,-0.1203,0.0957,-0.1636,0.2018,-0.1688,0.1187,-0.0219,0.0385,-0.0171,0.0096,-0.0058,0.0131,-0.0032,0.0025,-0.0052,0.0052,-0.0189,0.0166,-0.0215,0.0213,-0.0745,0.0632,-0.0667,0.0513,-0.035,0.0406,-0.0511,0.0451,-0.0405,0.0413,-0.1692,0.2381,-0.0331,0.0452,-0.0155,0.013,-0.0049,0.0049,-0.0051,0.0056,-0.0042,0.003,-0.0005,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.002,0.0014,-0.0061,0.0058,-0.0386,0.0358,-0.124,0.1355,-0.0953,0.0817,-0.1326,0.1405,-0.0209,0.0474,-0.013,0.0109,-0.0138,0.0135,-0.0211,0.0195,-0.0332,0.0332,-0.0768,0.0549,-0.0393,0.0583,-0.0465,0.0512,-0.0462,0.0459,-0.0527,0.0456,-0.1616,0.2077,-0.0421,0.0548,-0.0138,0.0109,-0.0056,0.0054,-0.0044,0.0047,-0.0021,0.0025,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0013,-0.0017,0.0016,-0.0096,0.0079,-0.1079,0.1285,-0.1199,0.2658,-0.1813,0.2014,-0.0345,0.0577,-0.0221,0.0244,-0.0229,0.0152,-0.0236,0.0197,-0.0203,0.0295,-0.0365,0.0343,-0.0769,0.066,-0.0361,0.0467,-0.0353,0.0576,-0.0515,0.0589,-0.1662,0.2426,-0.0531,0.0918,-0.0235,0.0235,-0.0094,0.0099,-0.0065,0.0086,-0.0074,0.0056,-0.0023,0.0021,-0.001,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0.0023,-0.0018,0.0019,-0.0056,0.0066,-0.025,0.0284,-0.0857,0.0878,-0.1332,0.1568,-0.1761,0.2428,-0.0216,0.0502,-0.0166,0.0169,-0.0158,0.0154,-0.0046,0.0058,-0.0135,0.0172,-0.027,0.0304,-0.0344,0.0214,-0.0436,0.057,-0.0583,0.0439,-0.0325,0.0359,-0.0412,0.0347,-0.1663,0.2212,-0.0524,0.1179,-0.0191,0.0178,-0.0093,0.0105,-0.0054,0.0061,-0.0048,0.0046,-0.0028,0.0023,-0.0011,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0009,-0.0021,0.0021,-0.0009,0.0009,-0.031,0.0293,-0.105,0.0915,-0.1139,0.1304,-0.1792,0.2014,-0.0322,0.0473,-0.0153,0.0126,-0.0175,0.0141,-0.0102,0.0079,-0.0336,0.0287,-0.0288,0.0222,-0.0669,0.0543,-0.0508,0.0567,-0.0381,0.0307,-0.0405,0.0443,-0.0349,0.0511,-0.1483,0.2242,-0.0387,0.0508,-0.0194,0.0153,-0.0085,0.0091,-0.0071,0.0079,-0.0033,0.0042,-0.0014,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0014,0.0027,-0.0112,0.0163,-0.1075,0.1122,-0.2067,0.2519,-0.1281,0.1608,-0.0351,0.0519,-0.0255,0.0241,-0.0118,0.011,-0.0057,0.0058,-0.0134,0.0148,-0.0135,0.0117,-0.0254,0.0232,-0.062,0.0647,-0.035,0.0346,-0.0399,0.0427,-0.0364,0.0412,-0.0314,0.0342,-0.1637,0.2125,-0.0387,0.0567,-0.021,0.0154,-0.0062,0.0098,-0.0085,0.0099,-0.0034,0.0039,-0.001,0.0013,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0044,0.0049,-0.0019,0.0029,-0.0062,0.0056,-0.0043,0.0051,-0.0114,0.0136,-0.0454,0.0359,-0.0249,0.0309,-0.0463,0.0409,-0.0291,0.0317,-0.0368,0.0339,-0.0933,0.0963,-0.0252,0.0454,-0.0098,0.0147,-0.0042,0.0047,-0.0029,0.0034,-0.0015,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.0162,0.0168,-0.0073,0.0077,-0.0202,0.0266,-0.0184,0.023,-0.0396,0.0553,-0.0368,0.0421,-0.0343,0.0294,-0.0387,0.0418,-0.152,0.204,-0.1015,0.1189,-0.0364,0.0288,-0.0111,0.0089,-0.007,0.0067,-0.0061,0.0069,-0.0033,0.0022,-0.0008,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0012,0.0015,-0.0032,0.0038,-0.013,0.0137,-0.0303,0.0364,-0.0417,0.0499,-0.028,0.0343,-0.0335,0.036,-0.1063,0.1399,-0.1043,0.1111,-0.0323,0.0321,-0.0129,0.0155,-0.0096,0.0127,-0.0039,0.005,-0.0072,0.0056,-0.0191,0.0187,-0.0245,0.0315,-0.0423,0.0383,-0.0635,0.058,-0.0418,0.0505,-0.0332,0.0448,-0.0371,0.0338,-0.1583,0.2287,-0.0402,0.0525,-0.0254,0.0166,-0.0087,0.0095,-0.0098,0.0091,-0.0078,0.0063,-0.0019,0.0017,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0009,0.001,-0.0045,0.0053,-0.0086,0.0075,-0.0161,0.0159,-0.0621,0.0798,-0.0384,0.0413,-0.0314,0.036,-0.0688,0.0783,-0.0359,0.0251,-0.0093,0.0099,-0.0115,0.0069,-0.0057,0.0053,-0.0062,0.0059,-0.0194,0.0178,-0.0134,0.0137,-0.0181,0.0234,-0.0549,0.0396,-0.0472,0.0457,-0.0422,0.0438,-0.0447,0.0437,-0.136,0.2335,-0.1142,0.0992,-0.0326,0.0418,-0.0146,0.0168,-0.0077,0.0071,-0.006,0.0061,-0.0014,0.0015,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:39
روتاری نوع تلفن 3 شماره گیری شماره 2 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0076,0.0111,-0.0348,0.0311,-0.1053,0.1099,-0.0557,0.0584,-0.129,0.1279,-0.0396,0.0229,-0.0116,0.0083,-0.0046,0.0045,-0.0237,0.0271,-0.0149,0.0191,-0.0138,0.0158,-0.0107,0.0104,-0.036,0.0343,-0.0486,0.0472,-0.0349,0.0364,-0.0399,0.0376,-0.0349,0.0393,-0.045,0.0363,-0.0358,0.0474,-0.2535,0.2075,-0.0238,0.0262,-0.0132,0.0085,-0.0045,0.0044,-0.0014,0.001,-0.006,0.0061,-0.0023,0.0019,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0018,0.0016,-0.0035,0.0034,-0.0123,0.0126,-0.0265,0.0321,-0.1127,0.1342,-0.0708,0.0636,-0.1577,0.2475,-0.035,0.0274,-0.0106,0.0101,-0.0098,0.0082,-0.0123,0.0152,-0.0052,0.0059,-0.0168,0.0172,-0.0105,0.0211,-0.0299,0.0334,-0.0526,0.0506,-0.0331,0.0321,-0.0432,0.056,-0.0262,0.0353,-0.0476,0.0451,-0.0461,0.0315,-0.2416,0.234,-0.027,0.0319,-0.0132,0.0107,-0.0046,0.0051,-0.0012,0.0011,-0.0103,0.0107,-0.0043,0.0042,-0.0009,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.015,0.0164,-0.1388,0.1539,-0.1246,0.1079,-0.1686,0.2009,-0.0255,0.0171,-0.0334,0.0264,-0.0163,0.0178,-0.0159,0.0193,-0.0466,0.0555,-0.0465,0.0397,-0.0343,0.038,-0.0379,0.0397,-0.054,0.0469,-0.0443,0.0399,-0.043,0.0422,-0.1592,0.1891,-0.0224,0.0205,-0.009,0.0092,-0.0047,0.0038,-0.0031,0.0021,-0.0065,0.0082,-0.0032,0.0034,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.0008,-0.0051,0.0037,-0.005,0.0056,-0.0144,0.0191,-0.0534,0.0632,-0.0519,0.0381,-0.0449,0.0488,-0.0319,0.0282,-0.066,0.068,-0.0873,0.061,-0.0281,0.0282,-0.0066,0.0066,-0.004,0.0029,-0.0042,0.004,-0.0018,0.0022,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0011,0.0011,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0045,0.0035,-0.0148,0.0176,-0.0057,0.0055,-0.0179,0.0201,-0.0141,0.0145,-0.0319,0.0452,-0.0547,0.0412,-0.039,0.0395,-0.0327,0.037,-0.027,0.0308,-0.0347,0.0413,-0.1909,0.1575,-0.0413,0.0369,-0.0132,0.0082,-0.0042,0.0031,-0.0014,0.0017,-0.0052,0.0052,-0.0031,0.0026,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0004,-0.0135,0.016,-0.0318,0.0304,-0.1243,0.1606,-0.0799,0.1299,-0.0734,0.07,-0.0162,0.0149,-0.0107,0.0083,-0.0033,0.0033,-0.0044,0.0051,-0.0172,0.0148,-0.0125,0.0101,-0.0414,0.0398,-0.0461,0.0498,-0.0275,0.0292,-0.0354,0.0362,-0.0242,0.0322,-0.0416,0.0329,-0.0498,0.026,-0.2322,0.2205,-0.0224,0.0195,-0.0075,0.0087,-0.0043,0.0051,-0.0016,0.0014,-0.0062,0.006,-0.002,0.002,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0041,0.0054,-0.0083,0.0076,-0.0237,0.0213,-0.1016,0.0982,-0.068,0.0848,-0.1459,0.1757,-0.0609,0.0623,-0.0117,0.0108,-0.0215,0.0192,-0.0143,0.0202,-0.0144,0.0154,-0.0183,0.0194,-0.0318,0.0346,-0.0663,0.0704,-0.0384,0.043,-0.0552,0.0513,-0.0337,0.0365,-0.0404,0.0374,-0.0522,0.0376,-0.255,0.1916,-0.026,0.0225,-0.0087,0.0082,-0.0036,0.0028,-0.0013,0.0016,-0.0073,0.0058,-0.0039,0.0047,-0.0011,0.0015,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0063,0.0063,-0.0128,0.0092,-0.0199,0.0199,-0.0713,0.0702,-0.0723,0.0767,-0.1409,0.1327,-0.0593,0.08,-0.0123,0.0106,-0.0054,0.0048,-0.0176,0.0169,-0.0151,0.0177,-0.0075,0.0076,-0.0158,0.0153,-0.0187,0.0155,-0.0332,0.0253,-0.0292,0.0244,-0.0635,0.0497,-0.0332,0.0379,-0.0519,0.0433,-0.0329,0.0298,-0.2682,0.2275,-0.0205,0.0253,-0.0097,0.0109,-0.0045,0.004,-0.0013,0.0014,-0.0044,0.005,-0.004,0.0031,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0003,0.0003,-0.0016,0.0023,-0.0057,0.0056,-0.0285,0.0294,-0.11,0.1182,-0.0773,0.1163,-0.0669,0.0703,-0.0181,0.0222,-0.0051,0.0072,-0.015,0.0167,-0.0136,0.0141,-0.0262,0.0203,-0.0454,0.036,-0.0443,0.0376,-0.037,0.029,-0.0509,0.0488,-0.0359,0.0559,-0.0351,0.03,-0.2001,0.1868,-0.0906,0.0812,-0.017,0.0175,-0.0062,0.0054,-0.002,0.0018,-0.0063,0.0068,-0.0068,0.0071,-0.0015,0.0013,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0096,0.0123,-0.0294,0.0286,-0.1441,0.1453,-0.0938,0.1088,-0.0782,0.084,-0.016,0.0201,-0.007,0.007,-0.0165,0.0184,-0.0159,0.0139,-0.0314,0.028,-0.0397,0.0455,-0.042,0.0412,-0.0414,0.0453,-0.0279,0.0297,-0.0332,0.0356,-0.0365,0.0397,-0.1694,0.2012,-0.0719,0.0335,-0.0146,0.0207,-0.0054,0.0053,-0.0023,0.0029,-0.007,0.0071,-0.0076,0.0072,-0.0012,0.0014,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0007,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0026,-0.0026,0.0025,-0.0027,0.0026,-0.0033,0.0034,-0.0102,0.0137,-0.1631,0.1441,-0.0643,0.081,-0.088,0.095,-0.086,0.0841,-0.0131,0.0196,-0.0064,0.0067,-0.0034,0.004,-0.0023,0.0019,-0.0016,0.0015,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0271,0.0439,-0.0094,0.0064,-0.0131,0.0127,-0.0221,0.0186,-0.0352,0.0431,-0.0563,0.0462,-0.0611,0.0406,-0.0253,0.0291,-0.0314,0.0249,-0.0401,0.0497,-0.1331,0.1147,-0.0335,0.0334,-0.0082,0.0074,-0.003,0.0052,-0.0013,0.0013,-0.004,0.0038,-0.0016,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0008,-0.0036,0.0033,-0.0151,0.0185,-0.0327,0.0373,-0.1038,0.0937,-0.0561,0.064,-0.1428,0.1357,-0.0804,0.0966,-0.0119,0.0141,-0.0096,0.0082,-0.0035,0.0034,-0.0016,0.0022,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0028,0.0033,-0.0042,0.0039,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.006,0.0046,-0.0169,0.0238,-0.0044,0.004,-0.0143,0.0154,-0.0099,0.011,-0.0158,0.0197,-0.0308,0.0279,-0.0305,0.0449,-0.0409,0.0561,-0.0282,0.0309,-0.0412,0.0353,-0.1698,0.1801,-0.0908,0.0851,-0.0259,0.0218,-0.0095,0.012,-0.0032,0.0029,-0.006,0.0059,-0.0052,0.0063,-0.0016,0.0025,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0033,0.0034,-0.0096,0.009,-0.0304,0.0325,-0.1206,0.1183,-0.0902,0.1262,-0.1546,0.1523,-0.0265,0.0253,-0.0065,0.0074,-0.0044,0.0045,-0.0026,0.0017,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0127,0.0127,-0.0081,0.0104,-0.0167,0.0182,-0.0187,0.0182,-0.0318,0.0365,-0.0395,0.0439,-0.0389,0.0349,-0.0886,0.0552,-0.0425,0.0367,-0.0394,0.0395,-0.0387,0.0584,-0.1402,0.2267,-0.0241,0.0226,-0.008,0.0085,-0.0034,0.0037,-0.0014,0.0018,-0.0063,0.0072,-0.0018,0.0019,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:32
روتاری نوع تلفن 3 شماره گیری سریع 2 سرعت 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0083,0.0129,-0.0368,0.0411,-0.0835,0.0813,-0.0669,0.078,-0.1509,0.1117,-0.0585,0.0691,-0.0167,0.0349,-0.012,0.0109,-0.0239,0.0189,-0.0175,0.0161,-0.0136,0.0166,-0.0123,0.0128,-0.0457,0.0392,-0.0543,0.0438,-0.0385,0.0414,-0.0446,0.0358,-0.0257,0.0365,-0.0271,0.0335,-0.0354,0.0564,-0.1656,0.1942,-0.0417,0.039,-0.0169,0.0166,-0.0101,0.011,-0.0064,0.0041,-0.0065,0.0067,-0.0039,0.0028,-0.0023,0.0018,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0024,-0.017,0.0142,-0.0161,0.0146,-0.0313,0.0267,-0.1078,0.0832,-0.0842,0.0732,-0.2249,0.1796,-0.0628,0.0731,-0.011,0.0295,-0.0093,0.0168,-0.0335,0.0124,-0.0094,0.0181,-0.0171,0.0186,-0.0125,0.0256,-0.034,0.0361,-0.0494,0.0483,-0.0324,0.039,-0.0407,0.0634,-0.0271,0.0325,-0.0278,0.0306,-0.041,0.0349,-0.1544,0.2056,-0.039,0.0469,-0.0138,0.0249,-0.0111,0.0095,-0.0054,0.0052,-0.0091,0.0102,-0.0039,0.0047,-0.0019,0.0021,-0.0011,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0204,0.0116,-0.0952,0.1006,-0.0832,0.1086,-0.2485,0.1811,-0.0303,0.0729,-0.0293,0.0273,-0.0216,0.0226,-0.0199,0.0296,-0.0761,0.0426,-0.0426,0.0468,-0.036,0.0378,-0.0376,0.0455,-0.0337,0.0327,-0.0291,0.033,-0.035,0.0311,-0.1323,0.15,-0.0348,0.036,-0.0209,0.0166,-0.0091,0.0097,-0.0049,0.005,-0.0083,0.0095,-0.0039,0.0047,-0.0016,0.0015,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0014,0.0016,-0.0042,0.0035,-0.0034,0.0037,-0.0155,0.0168,-0.0534,0.0553,-0.0357,0.0573,-0.0422,0.0446,-0.0362,0.0264,-0.0618,0.0493,-0.0808,0.0823,-0.054,0.0491,-0.0195,0.0185,-0.0092,0.0096,-0.0054,0.0053,-0.0035,0.004,-0.0015,0.0017,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0024,0.0036,-0.016,0.0153,-0.0101,0.0087,-0.0128,0.0166,-0.0219,0.0197,-0.0442,0.0581,-0.052,0.0399,-0.0342,0.0328,-0.0293,0.028,-0.0276,0.0271,-0.0329,0.0418,-0.1422,0.1553,-0.0453,0.0444,-0.0184,0.0228,-0.0108,0.0078,-0.0046,0.0045,-0.0062,0.0069,-0.0044,0.0043,-0.0018,0.002,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0021,0.0007,-0.011,0.0103,-0.0367,0.0348,-0.0817,0.1079,-0.0743,0.1149,-0.0877,0.0766,-0.034,0.046,-0.0226,0.0234,-0.0098,0.0093,-0.006,0.0058,-0.0131,0.0185,-0.0194,0.0177,-0.0417,0.0397,-0.0578,0.0641,-0.0379,0.0307,-0.0345,0.0397,-0.0237,0.0287,-0.0309,0.0366,-0.044,0.0324,-0.1645,0.2216,-0.0421,0.043,-0.0168,0.0219,-0.0114,0.0096,-0.0051,0.0042,-0.0094,0.0084,-0.002,0.0024,-0.0011,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0032,0.0059,-0.0082,0.0073,-0.0248,0.0247,-0.0717,0.0753,-0.058,0.0745,-0.1562,0.1287,-0.052,0.0692,-0.0273,0.0166,-0.0173,0.0112,-0.0164,0.0177,-0.0113,0.0112,-0.0146,0.0215,-0.0333,0.0338,-0.0598,0.0551,-0.0459,0.0438,-0.0661,0.047,-0.0288,0.0426,-0.0332,0.0289,-0.0423,0.036,-0.1525,0.183,-0.0334,0.038,-0.012,0.0158,-0.0077,0.0061,-0.0042,0.0043,-0.0074,0.009,-0.0061,0.0061,-0.0046,0.0031,-0.0031,0.0019,-0.0018,0.0014,-0.001,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0063,0.0052,-0.0101,0.008,-0.021,0.0202,-0.0611,0.0616,-0.0455,0.0528,-0.1479,0.1224,-0.0549,0.1069,-0.0256,0.0188,-0.0131,0.0108,-0.0182,0.012,-0.0173,0.0173,-0.0095,0.0077,-0.015,0.0202,-0.0174,0.0247,-0.0265,0.0405,-0.0435,0.0448,-0.059,0.0362,-0.0326,0.0417,-0.0357,0.0299,-0.0356,0.0319,-0.1654,0.2107,-0.0349,0.0289,-0.014,0.0163,-0.0065,0.0061,-0.003,0.0034,-0.0052,0.0059,-0.0036,0.0039,-0.0014,0.001,-0.001,0.0009,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0004,0.0003,-0.0011,0.0035,-0.0052,0.0054,-0.0309,0.028,-0.1093,0.1136,-0.0772,0.1119,-0.0828,0.0816,-0.0402,0.0458,-0.0196,0.0188,-0.0165,0.0236,-0.0182,0.016,-0.031,0.0135,-0.0644,0.0534,-0.0618,0.0497,-0.0371,0.0487,-0.0288,0.0379,-0.0359,0.0334,-0.037,0.0347,-0.1349,0.1613,-0.0672,0.0746,-0.0162,0.0236,-0.0066,0.0086,-0.0039,0.0048,-0.006,0.0061,-0.0089,0.0051,-0.0022,0.0018,-0.0006,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0081,0.0117,-0.0377,0.0334,-0.1329,0.0942,-0.146,0.116,-0.1321,0.0811,-0.0349,0.0496,-0.0183,0.0208,-0.0138,0.014,-0.0153,0.0116,-0.0283,0.0287,-0.0414,0.0403,-0.0448,0.0368,-0.0371,0.0445,-0.0225,0.0289,-0.0345,0.027,-0.0315,0.0301,-0.1461,0.1788,-0.0723,0.0567,-0.0278,0.0229,-0.0149,0.0134,-0.0077,0.0066,-0.0058,0.0072,-0.0061,0.0072,-0.0045,0.0028,-0.0027,0.0029,-0.0013,0.0015,-0.0009,0.001,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0004,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0016,0.0015,-0.0075,0.0084,-0.0122,0.0117,-0.1549,0.1287,-0.0823,0.0768,-0.1078,0.1115,-0.125,0.0844,-0.0192,0.0374,-0.0095,0.0094,-0.0054,0.0055,-0.0032,0.0027,-0.0016,0.0017,-0.0006,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0379,0.0216,-0.0093,0.0087,-0.0137,0.0157,-0.021,0.0172,-0.0326,0.0455,-0.0422,0.0379,-0.0381,0.0322,-0.022,0.0242,-0.0229,0.0324,-0.0369,0.0435,-0.1367,0.1287,-0.0303,0.0325,-0.0116,0.0124,-0.0056,0.0056,-0.0029,0.0034,-0.0043,0.0041,-0.0034,0.0029,-0.0013,0.0014,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0009,0.0008,-0.0067,0.0068,-0.0128,0.0118,-0.0319,0.0338,-0.0819,0.0778,-0.0448,0.0467,-0.1819,0.1193,-0.1091,0.0875,-0.0329,0.0428,-0.0172,0.013,-0.0092,0.008,-0.0044,0.004,-0.0018,0.0016,-0.001,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.004,0.0023,-0.0049,0.0033,-0.0017,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0051,0.0037,-0.0179,0.0221,-0.0083,0.0072,-0.0102,0.0118,-0.0125,0.0141,-0.0242,0.032,-0.0308,0.0338,-0.0271,0.0315,-0.0407,0.0564,-0.0283,0.0274,-0.0347,0.029,-0.1094,0.1671,-0.0877,0.1066,-0.0311,0.0253,-0.0149,0.0174,-0.0075,0.0078,-0.009,0.0056,-0.0062,0.0084,-0.0034,0.004,-0.0018,0.0015,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.003,0.0029,-0.0101,0.0072,-0.0406,0.0425,-0.086,0.0822,-0.1303,0.1211,-0.153,0.1285,-0.0489,0.0568,-0.0224,0.0209,-0.0135,0.0106,-0.0064,0.006,-0.0042,0.0032,-0.0018,0.002,-0.0011,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0006,-0.0135,0.0119,-0.011,0.0096,-0.0145,0.0136,-0.0198,0.0219,-0.0423,0.0461,-0.0567,0.0473,-0.0568,0.0482,-0.0526,0.0453,-0.0375,0.0319,-0.0323,0.0336,-0.0401,0.0551,-0.1087,0.1742,-0.0341,0.0376,-0.0132,0.0157,-0.0065,0.0101,-0.0035,0.0043,-0.0065,0.0063,-0.0024,0.0031,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:32
روتاری نوع تلفن 3 شماره گیری سریع 2 سرعت 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0032,0.003,-0.0114,0.0113,-0.1405,0.1168,-0.0402,0.038,-0.037,0.0417,-0.0757,0.1095,-0.019,0.0178,-0.0057,0.0067,-0.0028,0.0031,-0.014,0.0123,-0.0034,0.0037,-0.0096,0.0081,-0.0068,0.0062,-0.016,0.0169,-0.0336,0.022,-0.0292,0.0313,-0.0193,0.0241,-0.0281,0.0306,-0.0182,0.0199,-0.0269,0.0219,-0.0428,0.0464,-0.1852,0.1559,-0.0147,0.0161,-0.0055,0.0057,-0.0027,0.0031,-0.0013,0.0013,-0.0028,0.0034,-0.0015,0.0016,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0016,0.0018,-0.0087,0.0067,-0.0238,0.0265,-0.1302,0.1134,-0.0511,0.0545,-0.1208,0.1597,-0.0242,0.0249,-0.0086,0.0059,-0.0028,0.0037,-0.0114,0.0089,-0.0042,0.0031,-0.0099,0.0106,-0.0067,0.0102,-0.0181,0.022,-0.0213,0.0273,-0.0366,0.0366,-0.0251,0.0219,-0.0256,0.0335,-0.0174,0.0191,-0.0309,0.0344,-0.0289,0.0203,-0.1605,0.1559,-0.0139,0.0188,-0.0088,0.0081,-0.0035,0.0031,-0.0011,0.0015,-0.0049,0.0063,-0.0045,0.0043,-0.0009,0.001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0132,0.0161,-0.1385,0.1333,-0.0789,0.0753,-0.1363,0.1328,-0.0154,0.0153,-0.0206,0.0272,-0.0081,0.011,-0.0083,0.0098,-0.0212,0.0157,-0.0326,0.0312,-0.0292,0.0291,-0.025,0.0287,-0.0213,0.0285,-0.0347,0.0233,-0.0209,0.0185,-0.0203,0.0201,-0.1292,0.1474,-0.0149,0.0143,-0.0063,0.0066,-0.0034,0.0035,-0.0015,0.0012,-0.0034,0.0036,-0.0015,0.0022,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0011,-0.0022,0.003,-0.0028,0.0032,-0.0096,0.0121,-0.0577,0.0615,-0.0302,0.0272,-0.0394,0.0339,-0.024,0.0168,-0.0287,0.0259,-0.0596,0.0505,-0.0263,0.0286,-0.0078,0.0097,-0.0029,0.0037,-0.0025,0.0018,-0.0029,0.0023,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0094,0.0087,-0.0028,0.0038,-0.0038,0.0035,-0.0121,0.0148,-0.0096,0.0082,-0.0228,0.0307,-0.0337,0.0309,-0.0227,0.026,-0.0262,0.0226,-0.0202,0.0175,-0.0269,0.0218,-0.116,0.1279,-0.0202,0.0213,-0.0129,0.007,-0.0029,0.0034,-0.0015,0.0016,-0.0019,0.0019,-0.0033,0.003,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0076,0.0074,-0.0052,0.0092,-0.1334,0.1053,-0.0386,0.039,-0.0737,0.0648,-0.0689,0.0602,-0.0097,0.008,-0.0062,0.0043,-0.002,0.0022,-0.0013,0.0014,-0.0094,0.0086,-0.0074,0.0095,-0.0173,0.0148,-0.0364,0.0278,-0.0331,0.0337,-0.0223,0.0207,-0.0241,0.0269,-0.0199,0.0157,-0.0304,0.0217,-0.0381,0.0457,-0.1698,0.1602,-0.0141,0.0147,-0.005,0.0073,-0.0029,0.0026,-0.0012,0.001,-0.0038,0.0031,-0.0014,0.0016,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0063,0.0063,-0.0055,0.0062,-0.0177,0.0175,-0.0902,0.0789,-0.0466,0.0443,-0.11,0.1169,-0.0359,0.0272,-0.0081,0.0091,-0.0063,0.0033,-0.015,0.0107,-0.0083,0.0102,-0.0082,0.0084,-0.0186,0.016,-0.032,0.0267,-0.0346,0.044,-0.0261,0.0209,-0.0353,0.0287,-0.0213,0.0183,-0.0224,0.0217,-0.0356,0.0423,-0.149,0.1415,-0.0146,0.0132,-0.0089,0.0056,-0.0038,0.0039,-0.0012,0.0012,-0.0038,0.0025,-0.0044,0.0045,-0.0012,0.0011,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0011,-0.0071,0.0078,-0.0144,0.0112,-0.0753,0.0709,-0.0295,0.0385,-0.0885,0.1111,-0.0751,0.0755,-0.0173,0.0144,-0.0041,0.0059,-0.0036,0.0033,-0.0121,0.0099,-0.0098,0.0106,-0.0067,0.0055,-0.0176,0.0113,-0.0123,0.0098,-0.0211,0.0231,-0.0203,0.0161,-0.0336,0.0317,-0.0403,0.0324,-0.0341,0.0297,-0.0225,0.0234,-0.1864,0.1944,-0.0652,0.0522,-0.0125,0.0121,-0.0037,0.0036,-0.0015,0.0017,-0.0006,0.0007,-0.002,0.0023,-0.0018,0.0013,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.002,0.0022,-0.0147,0.0149,-0.1359,0.1071,-0.0364,0.0408,-0.0777,0.0755,-0.0282,0.0276,-0.0074,0.0057,-0.0042,0.004,-0.0091,0.011,-0.0072,0.0079,-0.0213,0.0158,-0.0285,0.0258,-0.0348,0.0249,-0.0183,0.0228,-0.0298,0.0244,-0.0242,0.0332,-0.0234,0.0271,-0.0203,0.0229,-0.1588,0.1636,-0.0116,0.0142,-0.0055,0.0045,-0.0022,0.0024,-0.0006,0.0007,-0.0045,0.0035,-0.0037,0.0034,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0064,0.0069,-0.1407,0.1138,-0.0522,0.0698,-0.0682,0.1049,-0.046,0.0311,-0.0072,0.0132,-0.0038,0.0069,-0.0115,0.009,-0.0098,0.0066,-0.0241,0.0166,-0.0271,0.0237,-0.0264,0.025,-0.0249,0.0225,-0.0216,0.0311,-0.0279,0.0271,-0.0215,0.0193,-0.0228,0.0318,-0.1398,0.1363,-0.0169,0.0171,-0.0087,0.0092,-0.004,0.004,-0.0015,0.0022,-0.0031,0.0027,-0.0035,0.0036,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0007,-0.0081,0.0064,-0.0229,0.0232,-0.1288,0.1465,-0.0386,0.05,-0.0634,0.07,-0.0121,0.0173,-0.0048,0.0058,-0.003,0.004,-0.0012,0.0016,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0027,0.0038,-0.017,0.02,-0.0059,0.0051,-0.0186,0.0152,-0.0152,0.0146,-0.0356,0.0309,-0.0217,0.0225,-0.0321,0.0295,-0.0261,0.0242,-0.0181,0.0141,-0.0298,0.0253,-0.0823,0.0836,-0.0232,0.0171,-0.0066,0.008,-0.0031,0.0019,-0.0012,0.001,-0.0025,0.0019,-0.0016,0.0011,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.001,0.0009,-0.0119,0.0129,-0.0957,0.0945,-0.0314,0.0301,-0.0371,0.0383,-0.093,0.1344,-0.018,0.0231,-0.0072,0.0059,-0.0051,0.0047,-0.0017,0.0019,-0.0013,0.0015,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0099,0.008,-0.0128,0.0132,-0.0032,0.0026,-0.0129,0.0127,-0.0082,0.0061,-0.0091,0.0073,-0.019,0.02,-0.0161,0.0242,-0.0337,0.0622,-0.0224,0.0233,-0.0186,0.0187,-0.0291,0.0226,-0.1154,0.1272,-0.0223,0.022,-0.0111,0.012,-0.0038,0.0038,-0.0017,0.0021,-0.0031,0.0022,-0.003,0.0032,-0.0012,0.0014,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0073,0.0059,-0.0182,0.017,-0.1295,0.1004,-0.05,0.0558,-0.095,0.1106,-0.0504,0.0728,-0.0223,0.0171,-0.0044,0.0048,-0.0032,0.0031,-0.0017,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0077,0.0079,-0.0024,0.0026,-0.0105,0.0099,-0.0158,0.0133,-0.0203,0.023,-0.0273,0.029,-0.0575,0.0389,-0.0345,0.033,-0.0212,0.02,-0.0219,0.0211,-0.019,0.0255,-0.1258,0.1334,-0.014,0.014,-0.0057,0.0065,-0.0023,0.0035,-0.0011,0.0011,-0.0043,0.004,-0.0023,0.0024,-0.0008,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:30
روتاری نوع تلفن 3 شماره گیری سریع 2 سرعت 3.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,-0.0078,0.0104,-0.008,0.0095,-0.0065,0.0067,-0.0083,0.0076,-0.045,0.0466,-0.0336,0.0323,-0.0197,0.0249,-0.0221,0.019,-0.0413,0.0334,-0.0283,0.0339,-0.189,0.1895,-0.0659,0.0703,-0.018,0.0181,-0.0019,0.0016,-0.0018,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0025,0.0027,-0.0452,0.0547,-0.0136,0.0128,-0.0268,0.0275,-0.0694,0.088,-0.0672,0.0664,-0.0714,0.1021,-0.2621,0.3531,-0.17,0.2072,-0.0192,0.0159,-0.0132,0.0145,-0.0176,0.013,-0.0018,0.0015,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0086,0.0062,-0.0095,0.0068,-0.0109,0.0107,-0.0622,0.0531,-0.0234,0.0219,-0.0226,0.0239,-0.0324,0.0411,-0.0468,0.0445,-0.1836,0.2103,-0.0295,0.0284,-0.0277,0.0261,-0.0108,0.01,-0.0014,0.0013,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.001,-0.0138,0.0134,-0.02,0.0209,-0.0203,0.0229,-0.0182,0.0219,-0.0168,0.0187,-0.0323,0.0435,-0.0306,0.032,-0.0564,0.0671,-0.1166,0.1154,-0.0807,0.1083,-0.3142,0.3519,-0.1535,0.1156,-0.0227,0.0177,-0.014,0.016,-0.014,0.0124,-0.0017,0.002,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.002,0.0021,-0.0012,0.0012,-0.0005,0.0004,-0.0092,0.0089,-0.0143,0.0135,-0.0103,0.0096,-0.0311,0.0263,-0.0727,0.0699,-0.0272,0.0219,-0.032,0.0373,-0.0781,0.0631,-0.2063,0.2054,-0.0546,0.0684,-0.0183,0.0215,-0.0034,0.004,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0004,0.0004,-0.0042,0.0034,-0.0147,0.0155,-0.0413,0.031,-0.0319,0.0372,-0.0861,0.0786,-0.0791,0.0751,-0.0813,0.0895,-0.2714,0.3257,-0.0623,0.0623,-0.0234,0.0203,-0.0119,0.0138,-0.007,0.0072,-0.0013,0.0015,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.003,0.0029,-0.0016,0.0016,-0.0045,0.0045,-0.0125,0.0106,-0.0122,0.0157,-0.0199,0.021,-0.0625,0.0669,-0.0291,0.0245,-0.0312,0.0357,-0.0321,0.0343,-0.0912,0.094,-0.2161,0.2664,-0.0211,0.0189,-0.0178,0.0166,-0.019,0.0133,-0.0004,0.0004,-0.0012,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0021,0.0021,-0.0632,0.047,-0.0418,0.0452,-0.0921,0.1113,-0.0995,0.1091,-0.0884,0.092,-0.3531,0.3531,-0.2423,0.2957,-0.0145,0.0206,-0.0187,0.0202,-0.0261,0.0177,-0.0014,0.0013,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0001,-0.0036,0.0036,-0.0048,0.0052,-0.0131,0.0138,-0.0122,0.0139,-0.0073,0.0072,-0.0134,0.0154,-0.0483,0.0547,-0.0187,0.0197,-0.028,0.0249,-0.0099,0.0118,-0.0294,0.0337,-0.0266,0.0405,-0.0313,0.0396,-0.0743,0.0884,-0.0143,0.0167,-0.0123,0.0135,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.001,0.001,-0.001,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0493,0.048,-0.0042,0.0058,-0.0091,0.0095,-0.0143,0.0147,-0.0122,0.0127,-0.0309,0.0265,-0.0183,0.0163,-0.0235,0.0289,-0.019,0.0172,-0.0174,0.0171,-0.0181,0.0216,-0.0251,0.0252,-0.1006,0.0745,-0.008,0.0098,-0.0051,0.0049,-0.0031,0.0031,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0011,-0.0014,0.002,-0.004,0.0029,-0.0049,0.0071,-0.0061,0.0089,-0.0084,0.0081,-0.0401,0.0472,-0.0154,0.02,-0.0273,0.0289,-0.0363,0.0449,-0.0338,0.0365,-0.061,0.0735,-0.1229,0.1312,-0.0284,0.0352,-0.0062,0.0045,-0.0018,0.0015,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0023,0.0022,-0.0393,0.036,-0.0276,0.0234,-0.0129,0.0144,-0.0256,0.0234,-0.049,0.0547,-0.0224,0.0302,-0.022,0.0205,-0.0257,0.0222,-0.0445,0.0502,-0.0243,0.0317,-0.1232,0.1196,-0.012,0.0146,-0.0096,0.009,-0.0084,0.0104,-0.0007,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0047,-0.0056,0.006,-0.005,0.0047,-0.0098,0.0116,-0.0649,0.0611,-0.0384,0.0276,-0.0455,0.0455,-0.0425,0.0486,-0.0764,0.0727,-0.2323,0.2016,-0.0447,0.0387,-0.0038,0.0034,-0.0013,0.0011,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0332,0.0326,-0.0187,0.0133,-0.0287,0.0383,-0.0885,0.0611,-0.029,0.0364,-0.0254,0.0292,-0.0365,0.035,-0.1897,0.1737,-0.1488,0.1779,-0.0149,0.013,-0.0037,0.0068,-0.0086,0.0092,-0.0012,0.0013,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0009,-0.0081,0.0065,-0.0078,0.0073,-0.0086,0.011,-0.0244,0.0263,-0.0707,0.0761,-0.0354,0.0463,-0.053,0.0583,-0.0698,0.0652,-0.1782,0.1731,-0.0521,0.0499,-0.0069,0.0066,-0.0011,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0285,0.03,-0.0076,0.0118,-0.0283,0.0235,-0.0463,0.0427,-0.035,0.0297,-0.0339,0.0392,-0.0292,0.0301,-0.0497,0.0386,-0.1419,0.1896,-0.0373,0.0349,-0.0142,0.0171,-0.0123,0.0127,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0027,0.0025,-0.0107,0.0106,-0.0231,0.0209,-0.0241,0.0228,-0.0312,0.028,-0.1326,0.127,-0.0827,0.0959,-0.1148,0.1755,-0.1812,0.1491,-0.0358,0.0293,-0.0063,0.0059,-0.0052,0.0057,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0228,0.0218,-0.0151,0.018,-0.0105,0.0087,-0.0207,0.0225,-0.0164,0.0157,-0.0166,0.0165,-0.0144,0.013,-0.0094,0.0101,-0.0116,0.0138,-0.0141,0.0167,-0.0109,0.0122,-0.0067,0.0088,-0.0195,0.0226,-0.0153,0.0164,-0.3308,0.252,-0.0907,0.0995,-0.008,0.0088,-0.0175,0.0261,-0.0008,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0008,-0.0072,0.008,-0.01,0.0098,-0.011,0.0116,-0.0168,0.0172,-0.0548,0.0543,-0.0221,0.0246,-0.0452,0.0375,-0.0778,0.072,-0.0579,0.0573,-0.1517,0.2275,-0.0403,0.039,-0.0036,0.0066,-0.0012,0.0013,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0468,0.0483,-0.0071,0.0057,-0.0222,0.0226,-0.0225,0.0178,-0.0337,0.0344,-0.0105,0.008,-0.0114,0.0148,-0.0128,0.0134,-0.0139,0.0164,-0.0195,0.0166,-0.0234,0.0236,-0.1174,0.1483,-0.0096,0.0113,-0.0036,0.003,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0013,0.0015,-0.0007,0.0008,-0.0029,0.0036,-0.009,0.0098,-0.0077,0.0074,-0.0097,0.0074,-0.032,0.0476,-0.0204,0.0226,-0.0355,0.033,-0.0845,0.0555,-0.0497,0.0507,-0.201,0.2002,-0.0901,0.093,-0.0127,0.0101,-0.0043,0.0059,-0.0009,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0032,0.0038,-0.0283,0.0286,-0.003,0.0027,-0.0023,0.0017,-0.0119,0.0124,-0.0159,0.0141,-0.0114,0.0118,-0.0352,0.0371,-0.0215,0.0206,-0.0168,0.0114,-0.0163,0.0169,-0.0295,0.0293,-0.0161,0.0182,-0.0155,0.0189,-0.086,0.0678,-0.0033,0.0035,-0.0055,0.0063,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0048,0.0048,-0.0103,0.0092,-0.0113,0.0138,-0.0029,0.0032,-0.0079,0.0076,-0.0085,0.0094,-0.0296,0.0377,-0.0239,0.0192,-0.0133,0.0169,-0.0235,0.0218,-0.0195,0.0224,-0.0182,0.0267,-0.0316,0.0271,-0.11,0.1104,-0.0223,0.0303,-0.005,0.0049,-0.0017,0.0019,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0466,0.0446,-0.007,0.0058,-0.0087,0.0076,-0.0157,0.0189,-0.0324,0.0337,-0.0141,0.0122,-0.0163,0.0198,-0.0149,0.0169,-0.0379,0.043,-0.044,0.0547,-0.1418,0.218,-0.0399,0.0443,-0.0054,0.0048,-0.0041,0.005,-0.0016,0.0019,-0.0015,0.0016,-0.001,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0105,0.011,-0.0062,0.0034,-0.0018,0.0018,-0.0011,0.001,-0.0117,0.0173,-0.0089,0.0112,-0.0087,0.0099,-0.0129,0.017,-0.0549,0.058,-0.0249,0.0286,-0.0256,0.023,-0.0226,0.0247,-0.0189,0.0188,-0.0285,0.0318,-0.1912,0.1414,-0.0189,0.0152,-0.0045,0.0039,-0.0016,0.0013,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0006,-0.0056,0.0045,-0.042,0.04,-0.0169,0.0189,-0.0102,0.0109,-0.0195,0.0142,-0.0118,0.0129,-0.0252,0.0231,-0.014,0.0117,-0.0173,0.0184,-0.0177,0.0135,-0.0229,0.0209,-0.0294,0.0281,-0.0228,0.0212,-0.0163,0.0173,-0.1134,0.0783,-0.0164,0.016,-0.0038,0.0033,-0.0027,0.0029,-0.0019,0.0021,-0.0019,0.0018,-0.0016,0.0015,-0.0012,0.0011,-0.0022,0.002,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:54
روتاری نوع تلفن 3 شماره گیری شماره 2 به آرامی از 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,-0.0071,0.0122,-0.0066,0.0065,-0.0074,0.0071,-0.0078,0.0072,-0.0361,0.0345,-0.0466,0.0313,-0.0271,0.0364,-0.0258,0.0232,-0.0356,0.0436,-0.0423,0.0352,-0.1798,0.1631,-0.1096,0.1019,-0.0163,0.0198,-0.0022,0.0021,-0.0012,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0016,0.002,-0.0406,0.0409,-0.0213,0.0183,-0.0399,0.03,-0.0475,0.0677,-0.0702,0.0691,-0.068,0.0914,-0.2864,0.3526,-0.2194,0.17,-0.0297,0.0286,-0.0135,0.0148,-0.0137,0.015,-0.0029,0.0019,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0081,0.0059,-0.0095,0.0118,-0.0148,0.0152,-0.0541,0.0366,-0.0263,0.0234,-0.0292,0.0398,-0.0407,0.0439,-0.0462,0.0496,-0.1319,0.2342,-0.039,0.031,-0.0309,0.0266,-0.0109,0.0117,-0.0013,0.0021,-0.0009,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0006,-0.015,0.01,-0.0153,0.0158,-0.0274,0.0267,-0.0239,0.0227,-0.0202,0.0199,-0.0258,0.0351,-0.0333,0.0457,-0.0725,0.0724,-0.1035,0.0823,-0.0801,0.0993,-0.2417,0.3525,-0.1356,0.2166,-0.0315,0.0326,-0.014,0.0175,-0.0143,0.0126,-0.0024,0.0031,-0.0009,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0054,0.0115,-0.0132,0.0133,-0.0109,0.0116,-0.0252,0.0304,-0.0518,0.0756,-0.0309,0.031,-0.0328,0.0344,-0.0481,0.0663,-0.1545,0.1897,-0.0908,0.0916,-0.0196,0.0221,-0.0047,0.004,-0.0014,0.0014,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0034,0.0041,-0.0151,0.0144,-0.0415,0.0302,-0.0416,0.0565,-0.0941,0.0839,-0.0674,0.0806,-0.0751,0.0922,-0.3131,0.3531,-0.1074,0.1176,-0.0454,0.0503,-0.0196,0.0154,-0.0093,0.0116,-0.0029,0.0026,-0.0009,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0025,0.0025,-0.0014,0.0014,-0.0037,0.0037,-0.0088,0.0099,-0.0136,0.016,-0.0246,0.016,-0.0665,0.0642,-0.0403,0.0433,-0.0361,0.0424,-0.0402,0.0339,-0.0749,0.0909,-0.2037,0.2672,-0.0168,0.0213,-0.0141,0.0172,-0.0161,0.0079,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0033,0.0032,-0.0549,0.044,-0.0381,0.0376,-0.1151,0.1116,-0.0903,0.0765,-0.0802,0.083,-0.3074,0.3525,-0.2784,0.209,-0.0406,0.0324,-0.0213,0.0233,-0.0202,0.0199,-0.0024,0.0022,-0.0008,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0002,-0.0037,0.0036,-0.0066,0.0066,-0.0115,0.012,-0.0134,0.0161,-0.0069,0.0096,-0.0147,0.0236,-0.0456,0.0375,-0.027,0.0272,-0.0264,0.0314,-0.0107,0.0101,-0.0354,0.0249,-0.0407,0.0587,-0.0411,0.0495,-0.0893,0.0842,-0.0184,0.0197,-0.009,0.015,-0.0012,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0006,-0.0013,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0334,0.0341,-0.0069,0.006,-0.0086,0.0102,-0.0102,0.0111,-0.0105,0.0123,-0.0231,0.0202,-0.0193,0.0294,-0.0185,0.027,-0.0294,0.026,-0.0211,0.0212,-0.0237,0.0254,-0.0244,0.0292,-0.0977,0.1076,-0.0169,0.0218,-0.007,0.0095,-0.004,0.0067,-0.0011,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0005,-0.0014,0.002,-0.0027,0.0034,-0.0055,0.0058,-0.0066,0.0059,-0.0085,0.0098,-0.035,0.0399,-0.0212,0.0234,-0.0344,0.0352,-0.0423,0.0401,-0.0555,0.0546,-0.0635,0.0546,-0.0935,0.1196,-0.0342,0.0401,-0.0112,0.0122,-0.0038,0.0036,-0.001,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0018,0.0018,-0.0252,0.0279,-0.0274,0.0245,-0.0161,0.0152,-0.0189,0.0258,-0.0524,0.0378,-0.0268,0.0253,-0.0234,0.0169,-0.0326,0.0235,-0.0611,0.0347,-0.0299,0.039,-0.1171,0.1145,-0.033,0.0273,-0.0068,0.0065,-0.0121,0.0083,-0.002,0.0019,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0039,0.0042,-0.0051,0.0053,-0.0055,0.0054,-0.0106,0.0123,-0.0494,0.053,-0.0325,0.0362,-0.0446,0.0426,-0.0527,0.0644,-0.0666,0.0764,-0.1432,0.2143,-0.032,0.055,-0.0137,0.0083,-0.0043,0.0032,-0.0006,0.0007,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0223,0.0246,-0.0191,0.0183,-0.0341,0.0357,-0.077,0.0547,-0.0311,0.0357,-0.0336,0.0284,-0.0485,0.0384,-0.1562,0.149,-0.1434,0.1765,-0.0129,0.0134,-0.0031,0.0054,-0.0122,0.0086,-0.0028,0.0036,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0019,0.0016,-0.0079,0.0065,-0.0056,0.007,-0.0133,0.0149,-0.0231,0.0284,-0.0549,0.0663,-0.0427,0.0405,-0.0597,0.0595,-0.0703,0.0801,-0.1547,0.1848,-0.0645,0.0459,-0.009,0.0087,-0.0031,0.0023,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0181,0.0199,-0.0096,0.0091,-0.0248,0.0201,-0.0475,0.0413,-0.0387,0.0229,-0.0347,0.0421,-0.0461,0.0441,-0.0358,0.032,-0.1743,0.1905,-0.0503,0.0394,-0.0165,0.0138,-0.0114,0.0109,-0.0013,0.0017,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0021,0.0019,-0.0087,0.0083,-0.0164,0.0272,-0.0257,0.0242,-0.0444,0.038,-0.0918,0.1043,-0.0662,0.0775,-0.1017,0.1566,-0.1027,0.1001,-0.0335,0.0274,-0.0074,0.0063,-0.0033,0.0051,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0162,0.0163,-0.0141,0.0205,-0.0114,0.0123,-0.0173,0.0247,-0.02,0.0184,-0.0201,0.0162,-0.0156,0.0159,-0.0146,0.0117,-0.0111,0.0137,-0.0104,0.0107,-0.016,0.0154,-0.0086,0.0081,-0.0187,0.0192,-0.0182,0.016,-0.1972,0.2858,-0.0856,0.0863,-0.0226,0.0186,-0.0184,0.0158,-0.002,0.0023,-0.0008,0.0007,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0004,-0.0087,0.0086,-0.0084,0.0079,-0.0117,0.0124,-0.0162,0.0157,-0.0673,0.0455,-0.0356,0.0428,-0.0419,0.0479,-0.0552,0.0812,-0.0555,0.085,-0.1312,0.177,-0.0357,0.054,-0.0092,0.0071,-0.0031,0.0028,-0.001,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0346,0.0355,-0.0085,0.0099,-0.0181,0.0207,-0.0215,0.0299,-0.0336,0.0454,-0.0113,0.0114,-0.012,0.0148,-0.0155,0.013,-0.0206,0.0227,-0.0227,0.0203,-0.0303,0.0326,-0.1323,0.135,-0.0092,0.0093,-0.003,0.0043,-0.0011,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0028,0.0039,-0.0065,0.0082,-0.0102,0.0132,-0.0135,0.0139,-0.0235,0.0397,-0.0311,0.0284,-0.0312,0.0269,-0.0696,0.0654,-0.0569,0.0545,-0.1683,0.1944,-0.1193,0.1068,-0.0169,0.0216,-0.0084,0.0054,-0.002,0.0021,-0.0008,0.0007,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0034,0.0034,-0.02,0.0211,-0.0029,0.0032,-0.0025,0.003,-0.0153,0.015,-0.0153,0.0179,-0.0179,0.0141,-0.0298,0.0332,-0.0188,0.0211,-0.0153,0.0161,-0.0219,0.0199,-0.0347,0.0255,-0.0151,0.0177,-0.0235,0.0242,-0.0951,0.0827,-0.0193,0.0097,-0.0087,0.0086,-0.0013,0.0015,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0107,0.009,-0.011,0.0123,-0.0122,0.0134,-0.0049,0.0042,-0.0047,0.0091,-0.014,0.0124,-0.0316,0.0358,-0.0236,0.0376,-0.0262,0.034,-0.0263,0.0265,-0.0215,0.0232,-0.0342,0.0343,-0.044,0.0306,-0.102,0.101,-0.0308,0.0418,-0.0127,0.0118,-0.0051,0.005,-0.0017,0.0015,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.03,0.0395,-0.0094,0.0094,-0.011,0.0086,-0.0166,0.0216,-0.0258,0.0268,-0.015,0.0149,-0.0128,0.0192,-0.0209,0.0218,-0.0455,0.0505,-0.042,0.0532,-0.1884,0.1977,-0.0438,0.0385,-0.0085,0.0093,-0.0064,0.0065,-0.0025,0.0025,-0.0015,0.0017,-0.001,0.001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.01,0.0085,-0.0043,0.0036,-0.0015,0.0015,-0.0011,0.0009,-0.0108,0.0144,-0.0083,0.009,-0.0107,0.0116,-0.0189,0.0177,-0.0528,0.0533,-0.0392,0.0363,-0.0365,0.0329,-0.03,0.0324,-0.0275,0.0253,-0.05,0.0311,-0.1684,0.1373,-0.0242,0.0222,-0.0093,0.0101,-0.0041,0.004,-0.0014,0.0015,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.004,0.0044,-0.0291,0.0319,-0.0155,0.0169,-0.013,0.0151,-0.0155,0.0187,-0.0234,0.0157,-0.0214,0.0168,-0.015,0.0116,-0.0207,0.0171,-0.0189,0.0161,-0.0275,0.0224,-0.0325,0.0341,-0.0277,0.0203,-0.0186,0.0205,-0.0865,0.0872,-0.0232,0.0351,-0.0084,0.0074,-0.0024,0.0036,-0.0018,0.0024,-0.002,0.0019,-0.0013,0.0013,-0.001,0.001,-0.0018,0.0018,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:54
روتاری نوع تلفن 3 شماره گیری شماره 2 به آرامی 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0044,0.0075,-0.0019,0.0021,-0.002,0.0019,-0.008,0.0074,-0.0204,0.0255,-0.0111,0.0139,-0.0085,0.0091,-0.0229,0.0188,-0.018,0.0191,-0.107,0.1112,-0.0693,0.079,-0.0108,0.0089,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0338,0.0355,-0.0121,0.0121,-0.0184,0.0232,-0.0268,0.0351,-0.0447,0.048,-0.0504,0.0502,-0.2572,0.3063,-0.057,0.0649,-0.014,0.0114,-0.0089,0.0069,-0.0042,0.0041,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0111,0.0119,-0.0032,0.0031,-0.0029,0.0028,-0.0119,0.0091,-0.0302,0.0317,-0.0113,0.0117,-0.0241,0.0205,-0.0258,0.0309,-0.1076,0.1563,-0.0504,0.0457,-0.014,0.0152,-0.0068,0.007,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0036,0.0033,-0.0089,0.0092,-0.0098,0.0087,-0.0098,0.011,-0.0096,0.0099,-0.0162,0.0209,-0.0176,0.0179,-0.0446,0.0459,-0.0934,0.0843,-0.0644,0.059,-0.2507,0.2122,-0.0359,0.0328,-0.0065,0.0049,-0.0084,0.0072,-0.001,0.0009,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0045,0.0047,-0.0041,0.0051,-0.0118,0.0129,-0.0368,0.0478,-0.013,0.0143,-0.025,0.0201,-0.0491,0.0459,-0.1043,0.1261,-0.016,0.017,-0.0113,0.0154,-0.0013,0.0017,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0016,-0.0125,0.0135,-0.0207,0.021,-0.0211,0.0221,-0.0551,0.0578,-0.0481,0.0557,-0.0641,0.0458,-0.2263,0.247,-0.0136,0.0152,-0.0065,0.0059,-0.0049,0.0062,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0048,0.0051,-0.0067,0.0076,-0.043,0.0342,-0.0321,0.0329,-0.0217,0.0176,-0.0215,0.0245,-0.0245,0.0288,-0.115,0.1718,-0.0113,0.009,-0.01,0.01,-0.0103,0.0108,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0411,0.0361,-0.0215,0.0292,-0.0497,0.0553,-0.0688,0.0528,-0.0533,0.0473,-0.3504,0.3134,-0.0352,0.0291,-0.0058,0.0062,-0.0117,0.0103,-0.0019,0.0029,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0066,0.0058,-0.0048,0.0052,-0.0051,0.0058,-0.0277,0.026,-0.011,0.0114,-0.0141,0.0158,-0.0088,0.0099,-0.0195,0.0217,-0.0166,0.0261,-0.0219,0.0409,-0.0548,0.045,-0.0079,0.0102,-0.0023,0.0028,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0306,0.0296,-0.0016,0.0017,-0.0033,0.0026,-0.0082,0.0085,-0.0042,0.0047,-0.0139,0.0204,-0.0129,0.0154,-0.0111,0.0155,-0.0093,0.0095,-0.0119,0.0135,-0.0168,0.0162,-0.0595,0.0549,-0.0093,0.0075,-0.0023,0.0019,-0.001,0.0008,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.001,0.0019,-0.0009,0.001,-0.0022,0.0034,-0.0066,0.0074,-0.0203,0.0273,-0.0143,0.0131,-0.0169,0.0177,-0.0279,0.0279,-0.0386,0.0346,-0.0584,0.097,-0.0225,0.0213,-0.0014,0.0014,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0233,0.0231,-0.0057,0.006,-0.0176,0.0165,-0.0288,0.0209,-0.0124,0.0149,-0.0114,0.0134,-0.0135,0.0129,-0.0287,0.0357,-0.0163,0.0189,-0.0588,0.082,-0.004,0.0044,-0.0048,0.0047,-0.0009,0.0011,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0014,-0.0008,0.0011,-0.0014,0.0015,-0.0051,0.0043,-0.0308,0.0361,-0.0216,0.0245,-0.0272,0.0291,-0.0293,0.0323,-0.0663,0.0771,-0.1341,0.1235,-0.0248,0.0186,-0.0018,0.0014,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0228,0.0197,-0.0079,0.0078,-0.0219,0.0246,-0.0351,0.0356,-0.0192,0.021,-0.0188,0.0258,-0.0285,0.0303,-0.1245,0.1582,-0.0181,0.0198,-0.002,0.0024,-0.0042,0.0039,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.002,0.0039,-0.0017,0.0022,-0.0035,0.0047,-0.0113,0.0148,-0.0335,0.0431,-0.0345,0.0303,-0.0295,0.0356,-0.0721,0.0796,-0.1062,0.1277,-0.0149,0.0218,-0.0038,0.0027,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0182,0.0176,-0.008,0.008,-0.019,0.0216,-0.0292,0.0231,-0.0151,0.0191,-0.0189,0.0178,-0.0258,0.0279,-0.1062,0.1342,-0.0287,0.0248,-0.0073,0.0042,-0.006,0.0061,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0033,0.0027,-0.0096,0.0112,-0.0122,0.0114,-0.0189,0.015,-0.0747,0.0673,-0.0584,0.059,-0.1095,0.1158,-0.0259,0.029,-0.0077,0.0106,-0.0023,0.0021,-0.0003,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0127,0.0132,-0.0091,0.0127,-0.0044,0.0048,-0.0137,0.0134,-0.0084,0.0067,-0.0102,0.012,-0.0061,0.0051,-0.0049,0.0043,-0.0046,0.0068,-0.0061,0.0067,-0.0039,0.0039,-0.005,0.005,-0.0116,0.0094,-0.0143,0.0151,-0.2369,0.1547,-0.0055,0.005,-0.0082,0.0111,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0028,-0.0033,0.0052,-0.0041,0.0043,-0.0059,0.0078,-0.0315,0.0364,-0.0138,0.0166,-0.0263,0.0265,-0.053,0.0571,-0.098,0.1359,-0.0306,0.032,-0.007,0.008,-0.0015,0.0013,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0285,0.0302,-0.0058,0.0055,-0.0155,0.0144,-0.0175,0.0142,-0.0186,0.0175,-0.0093,0.0083,-0.008,0.0085,-0.0096,0.0114,-0.0093,0.0099,-0.0128,0.0122,-0.0797,0.0905,-0.0095,0.0108,-0.0029,0.0037,-0.0004,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.002,0.0019,-0.0024,0.0021,-0.0023,0.0025,-0.004,0.0036,-0.0213,0.0206,-0.0223,0.0178,-0.0264,0.0301,-0.049,0.0668,-0.1354,0.1308,-0.0669,0.0699,-0.0073,0.0065,-0.003,0.0025,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0174,0.0179,-0.0021,0.0021,-0.0008,0.0007,-0.0085,0.0097,-0.0082,0.0087,-0.017,0.0192,-0.0132,0.0136,-0.015,0.0146,-0.0074,0.0082,-0.0096,0.0095,-0.0158,0.0164,-0.0104,0.0115,-0.0435,0.0412,-0.0068,0.0061,-0.0027,0.0018,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0011,-0.0037,0.0044,-0.0038,0.0044,-0.0008,0.0009,-0.002,0.0023,-0.0037,0.0034,-0.0195,0.0166,-0.0073,0.0083,-0.0089,0.0072,-0.0116,0.0115,-0.0142,0.0121,-0.0097,0.0149,-0.021,0.022,-0.0547,0.0671,-0.0105,0.0101,-0.0013,0.001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0258,0.0266,-0.0058,0.0056,-0.0035,0.0037,-0.0092,0.0098,-0.0182,0.0175,-0.0082,0.0069,-0.0123,0.0107,-0.0185,0.0229,-0.0217,0.0209,-0.0975,0.1276,-0.0419,0.042,-0.007,0.0086,-0.0023,0.002,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0011,-0.0041,0.0047,-0.0035,0.0032,-0.0074,0.0069,-0.0296,0.0347,-0.0125,0.0123,-0.0138,0.0154,-0.0134,0.0121,-0.0133,0.0139,-0.0851,0.0814,-0.0989,0.0795,-0.0061,0.0088,-0.0013,0.0011,-0.0004,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.025,0.0275,-0.006,0.0055,-0.0095,0.0116,-0.0098,0.0088,-0.0099,0.0158,-0.0062,0.005,-0.0126,0.0093,-0.0079,0.0098,-0.0118,0.0145,-0.0143,0.0151,-0.0101,0.0087,-0.0098,0.0114,-0.0485,0.0561,-0.0033,0.003,-0.0017,0.0019,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:58
روتاری نوع تلفن 3 شماره گیری شماره 2 به آرامی 3.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0002,0.0002,-0.1704,0.1931,-0.1305,0.1476,-0.0201,0.0189,-0.035,0.0442,-0.0054,0.007,-0.0007,0.0006,-0.0047,0.004,-0.0005,0.0007,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0008,0.0008,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0006,-0.1711,0.2008,-0.1439,0.171,-0.024,0.0248,-0.0132,0.0183,-0.0066,0.007,-0.0007,0.0007,-0.0083,0.0089,-0.0023,0.0024,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0048,0.0049,-0.0022,0.0022,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0007,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1828,0.2008,-0.1326,0.168,-0.0132,0.0196,-0.0039,0.0046,-0.0018,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0031,0.0042,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0013,-0.0019,0.0021,-0.0003,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1973,0.1924,-0.0247,0.0344,-0.0036,0.0043,-0.003,0.0023,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0017,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1917,0.1754,-0.0901,0.1089,-0.0047,0.0056,-0.0101,0.0067,-0.0012,0.0011,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1874,0.1909,-0.0531,0.0488,-0.004,0.0057,-0.0022,0.0021,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0014,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.0008,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1845,0.1828,-0.1638,0.1898,-0.0193,0.0157,-0.0184,0.0231,-0.0024,0.0029,-0.0024,0.0022,-0.0004,0.0004,-0.0025,0.002,-0.0007,0.0007,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1593,0.2008,-0.1624,0.1771,-0.0166,0.0157,-0.0209,0.0184,-0.0017,0.0024,-0.0014,0.0011,-0.0017,0.0021,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1776,0.1622,-0.0883,0.1147,-0.0112,0.0107,-0.0125,0.0112,-0.0023,0.0024,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1754,0.2008,-0.0272,0.0266,-0.0513,0.0459,-0.0027,0.0023,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2008,0.1857,-0.0659,0.0657,-0.0564,0.0328,-0.0029,0.0034,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1319,0.1317,-0.187,0.1996,-0.0139,0.0182,-0.0253,0.019,-0.0014,0.0014,-0.0023,0.0023,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1763,0.1957,-0.0405,0.0448,-0.012,0.0078,-0.0054,0.0048,-0.0012,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1955,0.1891,-0.0269,0.0291,-0.0065,0.0051,-0.0083,0.0078,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0016,0.0011,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1983,0.1937,-0.0165,0.0127,-0.0087,0.006,-0.002,0.0016,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1476,0.1784,-0.0439,0.0484,-0.0146,0.0125,-0.0099,0.0077,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0007,-0.1744,0.1996,-0.0202,0.0323,-0.0067,0.0058,-0.0019,0.0017,-0.0009,0.0012,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1886,0.1984,-0.0229,0.0313,-0.0255,0.0375,-0.002,0.0021,-0.0011,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1774,0.2008,-0.0202,0.0233,-0.0149,0.0153,-0.0022,0.0017,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1779,0.2008,-0.1258,0.1758,-0.1906,0.1949,-0.081,0.0985,-0.0024,0.0026,-0.0036,0.0027,-0.0006,0.0005,-0.0018,0.0015,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0001,-0.0022,0.0016,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1362,0.2008,-0.0334,0.0406,-0.2008,0.2008,-0.0071,0.0089,-0.0012,0.0011,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1396,0.2008,-0.0764,0.0854,-0.0167,0.0134,-0.0135,0.0102,-0.0058,0.0045,-0.0012,0.0012,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1846,0.2008,-0.09,0.0775,-0.0106,0.0099,-0.0029,0.0033,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1645,0.2009,-0.1504,0.199,-0.0234,0.0274,-0.009,0.0079,-0.0056,0.0041,-0.0015,0.0018,-0.0002,0.0003,-0.0023,0.0024,-0.0026,0.0029,-0.0006,0.0007,-0.0021,0.002,-0.0013,0.0011,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:33
دشت گوشی به شدت هل دادن دکمه 1234567890 ستاره پوند افقی 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0001,0.0001,-0.1994,0.1995,-0.1102,0.1404,-0.0165,0.0134,-0.0305,0.0362,-0.0044,0.0058,-0.0005,0.0004,-0.0039,0.0038,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.1982,0.1991,-0.1274,0.1654,-0.0198,0.0304,-0.0114,0.0157,-0.0062,0.006,-0.0005,0.0005,-0.0082,0.0078,-0.0022,0.0016,0,0,-0.0001,0,-0.0047,0.0044,-0.0021,0.0018,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1995,0.1994,-0.1315,0.1994,-0.013,0.0161,-0.0039,0.0034,-0.0016,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0023,0.0041,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.001,-0.0015,0.0015,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1994,0.1995,-0.0205,0.0251,-0.0033,0.0038,-0.0031,0.0019,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1995,0.1994,-0.0842,0.1031,-0.0045,0.0044,-0.0106,0.0059,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1995,0.1995,-0.0484,0.0513,-0.0046,0.0058,-0.0019,0.0013,-0.0006,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0007,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1995,0.1995,-0.1462,0.1639,-0.0193,0.0136,-0.018,0.0215,-0.0018,0.0022,-0.0017,0.0018,-0.0003,0.0003,-0.0021,0.0015,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1904,0.1993,-0.1345,0.154,-0.0155,0.0102,-0.0166,0.015,-0.0012,0.002,-0.0014,0.0008,-0.002,0.0015,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1995,0.1995,-0.0876,0.1215,-0.0104,0.0094,-0.0132,0.0097,-0.0014,0.0015,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1994,0.1993,-0.0267,0.0219,-0.0537,0.0493,-0.0016,0.0016,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1962,0.1991,-0.061,0.0633,-0.0577,0.0383,-0.0019,0.0018,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1918,0.1989,-0.1935,0.1991,-0.0146,0.0179,-0.0271,0.0191,-0.0011,0.0011,-0.0019,0.002,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1935,0.1994,-0.045,0.042,-0.0098,0.0057,-0.0044,0.0038,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1994,0.1993,-0.0244,0.0261,-0.0057,0.005,-0.0061,0.006,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0013,0.0009,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.1995,0.1995,-0.0145,0.0125,-0.0074,0.006,-0.0013,0.0013,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1995,0.1994,-0.0388,0.0413,-0.0133,0.01,-0.0087,0.0075,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0015,-0.1983,0.1994,-0.017,0.0284,-0.0069,0.0062,-0.0016,0.0016,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.1965,0.1996,-0.0208,0.0247,-0.0267,0.0327,-0.0017,0.0018,-0.001,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1993,0.1994,-0.0165,0.0244,-0.0119,0.0155,-0.002,0.0014,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1993,0.1989,-0.1009,0.1391,-0.1994,0.1995,-0.084,0.0594,-0.0021,0.0018,-0.0029,0.0025,-0.0004,0.0003,-0.0015,0.0014,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0019,0.0014,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1995,0.1995,-0.03,0.0383,-0.1966,0.1977,-0.0058,0.0069,-0.001,0.0009,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1851,0.1994,-0.0715,0.0972,-0.0161,0.0112,-0.0126,0.0095,-0.0053,0.0039,-0.001,0.001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1854,0.1994,-0.0752,0.0785,-0.0068,0.0086,-0.0028,0.0032,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1988,0.1994,-0.1718,0.1994,-0.0207,0.0229,-0.0071,0.0061,-0.0043,0.0034,-0.0011,0.0014,-0.0002,0.0002,-0.0021,0.002,-0.0022,0.0027,-0.0005,0.0005,-0.0016,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:33
دشت گوشی به شدت هل دادن دکمه 1234567890 ستاره پوند افقی 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0124,0.0132,-0.0083,0.0108,-0.2619,0.3531,-0.0018,0.0016,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0257,0.0253,-0.2577,0.3527,-0.0098,0.0074,-0.001,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.0346,0.0349,-0.0119,0.0138,-0.0056,0.0055,-0.0126,0.0115,-0.0014,0.0011,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.05,0.0546,-0.0567,0.0752,-0.0067,0.0081,-0.0068,0.0053,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0774,0.0855,-0.0243,0.0279,-0.0006,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0267,0.021,-0.341,0.3338,-0.007,0.0077,-0.0013,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.011,0.0132,-0.3497,0.3446,-0.0153,0.01,-0.0013,0.0015,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0078,0.0065,-0.3445,0.3524,-0.0037,0.0039,-0.0007,0.0005,-0.0015,0.0011,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0227,0.0237,-0.0062,0.0067,-0.0023,0.0019,-0.0053,0.0046,-0.0031,0.0031,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0006,-0.0333,0.0325,-0.0057,0.0047,-0.0169,0.0236,-0.0018,0.0015,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0313,0.0234,-0.0081,0.0099,-0.1125,0.1187,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0186,0.021,-0.0524,0.0899,-0.3471,0.349,-0.0016,0.0015,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0245,0.0184,-0.0014,0.0014,-0.3333,0.3477,-0.0038,0.0039,-0.0014,0.0012,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,-0.0035,0.0029,-0.0117,0.0152,-0.006,0.0052,-0.0003,0.0002,-0.0128,0.0097,-0.3484,0.3372,-0.0026,0.0031,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0045,0.0062,-0.0111,0.0076,-0.0021,0.0016,-0.0022,0.0024,-0.0063,0.0069,-0.0011,0.0008,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.0103,0.0058,-0.0046,0.0044,-0.0012,0.0015,-0.0004,0.0005,-0.1189,0.1064,-0.0046,0.0043,-0.001,0.001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0159,0.0158,-0.0061,0.0056,-0.3339,0.3193,-0.0036,0.0047,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0222,0.0338,-0.2981,0.3406,-0.0045,0.0049,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0015,-0.0065,0.0056,-0.3524,0.3143,-0.2724,0.353,-0.0021,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0276,0.0253,-0.004,0.003,-0.0015,0.0014,-0.3397,0.3018,-0.0089,0.0075,-0.0008,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.0258,0.0261,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.009,0.0123,-0.0013,0.0015,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0325,0.0322,-0.0342,0.0284,-0.0159,0.011,-0.0005,0.0005,-0.0019,0.0019,-0.001,0.0015,-0.0001,0.0001,-0.0253,0.0188,-0.0065,0.0059,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0159,0.0196,-0.0016,0.0013,-0.0023,0.0017,-0.004,0.0044,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0247,0.0248,-0.0045,0.0041,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0049,0.004,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0374,0.04,-0.3531,0.3503,-0.0623,0.047,-0.0026,0.0028,-0.0025,0.0034,-0.0008,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0298,0.0308,-0.3232,0.3431,-0.0388,0.042,-0.0031,0.0029,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.017,0.0104,-0.0145,0.0155,-0.3493,0.3518,-0.0047,0.004,-0.001,0.0013,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0021,0.0021,-0.0487,0.0517,-0.3324,0.3469,-0.0161,0.016,-0.0228,0.0183,-0.0059,0.0088,-0.0012,0.0014,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:40
دشت گوشی به شدت هل دادن دکمه 1234567890 ستاره پوند اسلاید کلیک افقی 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری