مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

صدای ساعت (168 صدا)

صداهای مربوط به خانه

آشپزخانهحمامدکمه و کلیدساعتدر و پنجرهلوازم برقیسایر اشیاءتلفن
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0009,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0011,-0.0061,0.0031,-0.0182,0.0147,-0.048,0.0325,-0.2102,0.1324,-0.159,0.1722,-0.1517,0.1944,-0.087,0.1101,-0.0603,0.0632,-0.0661,0.0701,-0.0391,0.0447,-0.0336,0.0602,-0.0255,0.0351,-0.0217,0.0261,-0.0224,0.0137,-0.0168,0.0234,-0.0118,0.0109,-0.0112,0.0096,-0.0039,0.0064,-0.0049,0.0067,-0.0057,0.006,-0.0057,0.007,-0.0035,0.0085,-0.0086,0.0061,-0.0208,0.018,-0.0231,0.0221,-0.0211,0.0131,-0.0125,0.022,-0.0141,0.0121,-0.0179,0.0159,-0.0159,0.0177,-0.0095,0.0104,-0.0075,0.0153,-0.0109,0.0132,-0.0096,0.0096,-0.0071,0.0141,-0.0054,0.006,-0.0132,0.0116,-0.0048,0.0068,-0.0046,0.008,-0.0055,0.0064,-0.0121,0.0089,-0.004,0.0047,-0.0069,0.0082,-0.0049,0.0084,-0.0054,0.0052,-0.0055,0.0062,-0.0056,0.0057,-0.005,0.0062,-0.0057,0.0046,-0.0085,0.0128,-0.0065,0.0067,-0.0067,0.008,-0.005,0.0046,-0.0061,0.0089,-0.0082,0.0061,-0.0065,0.0074,-0.0036,0.0055,-0.0051,0.0042,-0.0056,0.0074,-0.0102,0.004,-0.0123,0.0114,-0.0219,0.0316,-0.0471,0.0724,-0.253,0.2288,-0.2388,0.1845,-0.0781,0.126,-0.0664,0.0323,-0.051,0.0875,-0.0423,0.0308,-0.0381,0.0526,-0.039,0.0251,-0.0254,0.0343,-0.015,0.0136,-0.0095,0.0294,-0.0148,0.008,-0.0113,0.0082,-0.0107,0.0121,-0.0065,0.0052,-0.0072,0.0083,-0.0057,0.0083,-0.0022,0.011,-0.0064,0.0099,-0.0048,0.0096,-0.0127,0.0195,-0.0209,0.0219,-0.0188,0.0194,-0.0206,0.0274,-0.0207,0.0162,-0.0095,0.0179,-0.0239,0.0156,-0.0111,0.0127,-0.014,0.0092,-0.0088,0.0097,-0.0082,0.0124,-0.0077,0.0065,-0.0063,0.0115,-0.0093,0.0078,-0.0054,0.0055,-0.005,0.011,-0.0089,0.0104,-0.0053,0.0059,-0.0047,0.0072,-0.0059,0.0084,-0.0109,0.0113,-0.0476,0.0531,-0.0792,0.0572,-0.2147,0.3158,-0.1671,0.1796,-0.2921,0.2203,-0.1616,0.1243,-0.1385,0.106,-0.0432,0.0602,-0.0698,0.0636,-0.0371,0.0207,-0.0362,0.0332,-0.0245,0.0326,-0.0173,0.0273,-0.0141,0.0121,-0.0143,0.0125,-0.0088,0.0085,-0.009,0.0131,-0.0095,0.0122,-0.0092,0.0096,-0.0092,0.008,-0.0108,0.0083,-0.0091,0.0093,-0.0198,0.0166,-0.0304,0.0186,-0.0232,0.0233,-0.0232,0.0187,-0.0163,0.0117,-0.0204,0.0219,-0.0202,0.008,-0.0093,0.0228,-0.0194,0.0214,-0.0225,0.0122,-0.0118,0.0128,-0.0112,0.0123,-0.0127,0.0118,-0.0114,0.01,-0.0094,0.0098,-0.0133,0.0104,-0.0131,0.0066,-0.0073,0.0072,-0.0151,0.0225,-0.0223,0.0396,-0.036,0.0603,-0.3208,0.2213,-0.2782,0.3868,-0.3435,0.3003,-0.1801,0.1195,-0.0614,0.0768,-0.0632,0.0588,-0.0542,0.0527,-0.0271,0.0467,-0.0251,0.0343,-0.0329,0.0195,-0.0223,0.0241,-0.0222,0.008,-0.0166,0.0112,-0.0102,0.0111,-0.012,0.01,-0.0099,0.0062,-0.0131,0.0086,-0.0046,0.0076,-0.0136,0.0063,-0.0101,0.0087,-0.0175,0.0126,-0.0253,0.0251,-0.0236,0.0266,-0.0241,0.0204,-0.0261,0.0115,-0.0123,0.0195,-0.0244,0.0073,-0.0172,0.0183,-0.0134,0.0121,-0.0137,0.0118,-0.0126,0.0214,-0.0138,0.0167,-0.0177,0.0162,-0.0125,0.0132,-0.0116,0.0119,-0.0101,0.011,-0.0074,0.0101,-0.016,0.015,-0.0132,0.0119,-0.0054,0.0129,-0.012,0.0157,-0.014,0.0099,-0.0161,0.0155,-0.0163,0.0124,-0.0113,0.0097,-0.0105,0.0097,-0.0219,0.0188,-0.0233,0.0175,-0.0112,0.0107,-0.0124,0.013,-0.0166,0.0143,-0.0085,0.0064,-0.015,0.0094,-0.0133,0.0089,-0.01,0.012,-0.0135,0.0074,-0.0084,0.0098,-0.019,0.0201,-0.0278,0.0198,-0.1624,0.1218,-0.2336,0.3128,-0.3387,0.2258,-0.1752,0.1772,-0.1586,0.1205,-0.0663,0.066,-0.0464,0.0388,-0.0255,0.0473,-0.0351,0.0337,-0.0305,0.0259,-0.0156,0.0179,-0.0198,0.0132,-0.0152,0.0143,-0.015,0.0094,-0.0095,0.0078,-0.0122,0.0068,-0.0069,0.0088,-0.0137,0.0085,-0.0051,0.0111,-0.016,0.0072,-0.0139,0.0137,-0.0204,0.0255,-0.025,0.0246,-0.015,0.02,-0.0191,0.0128,-0.0196,0.0136,-0.0214,0.0173,-0.021,0.0111,-0.0162,0.0233,-0.0198,0.0145,-0.0124,0.0214,-0.0186,0.0175,-0.0216,0.0099,-0.0122,0.0102,-0.0098,0.0107,-0.0137,0.0128,-0.0138,0.0161,-0.0165,0.0121,-0.0181,0.0118,-0.0093,0.01,-0.01,0.0119,-0.0156,0.0086,-0.0066,0.0139,-0.013,0.0131,-0.0169,0.0097,-0.0072,0.0089,-0.0116,0.0116,-0.0126,0.011,-0.0104,0.0126,-0.0094,0.0083,-0.0143,0.0127,-0.0311,0.0209,-0.0415,0.046,-0.1057,0.074,-0.2451,0.3028,-0.2544,0.2145,-0.2491,0.1814,-0.1635,0.0882,-0.0695,0.0766,-0.0471,0.0594,-0.0499,0.0284,-0.0307,0.0194,-0.0255,0.0341,-0.0294,0.0234,-0.005,0.0167,-0.0154,0.0223,-0.0195,0.009,-0.0124,0.0096,-0.0066,0.0105,-0.0081,0.0125,-0.0073,0.0109,-0.0069,0.0107,-0.0071,0.0091,-0.0142,0.009,-0.016,0.0297,-0.0184,0.0162,-0.0227,0.0251,-0.0235,0.0241,-0.0114,0.0242,-0.0127,0.0229,-0.0183,0.0197,-0.016,0.0148,-0.0194,0.0195,-0.0135,0.0118,-0.0115,0.0132,-0.0108,0.0111,-0.0121,0.0121,-0.0105,0.011,-0.0152,0.016,-0.0133,0.0151,-0.0141,0.0113,-0.0107,0.0076,-0.0154,0.0138,-0.0087,0.0077,-0.0098,0.0093,-0.0132,0.0118,-0.0145,0.0145,-0.0151,0.0134,-0.012,0.0096,-0.0137,0.013,-0.0204,0.0141,-0.0146,0.025,-0.0218,0.0319,-0.0887,0.0627,-0.2389,0.2971,-0.1869,0.1503,-0.165,0.1839,-0.1537,0.1374,-0.0977,0.1384,-0.0617,0.0925,-0.0899,0.0468,-0.0381,0.0603,-0.0225,0.053,-0.0368,0.0257,-0.01,0.0251,-0.0207,0.022,-0.0196,0.014,-0.0092,0.0103,-0.0108,0.0134,-0.0162,0.0127,-0.0102,0.0062,-0.0044,0.0157,-0.0112,0.0081,-0.0192,0.013,-0.0133,0.0191,-0.0206,0.0176,-0.0234,0.0178,-0.0164,0.0136,-0.0174,0.0207,-0.0122,0.0214,-0.0144,0.0077,-0.0124,0.0173,-0.011,0.0117,-0.0199,0.0102,-0.0152,0.0096,-0.0138,0.011,-0.0106,0.0152,-0.0047,0.0141,-0.0114,0.0073,-0.0117,0.0128,-0.0078,0.0088,-0.0097,0.007,-0.0154,0.0093,-0.0146,0.0112,-0.0118,0.0096,-0.009,0.0105,-0.0124,0.0121,-0.015,0.0089,-0.0068,0.0102,-0.0178,0.0135,-0.0125,0.0108,-0.0141,0.0088,-0.0055,0.0111,-0.0098,0.0087,-0.0063,0.0099,-0.0101,0.0126,-0.0065,0.0098,-0.0076,0.0044,-0.0075,0.0088,-0.0098,0.0099,-0.0087,0.0058,-0.0056,0.0062,-0.0047,0.0091,-0.006,0.0046,-0.0097,0.0118,-0.0051,0.0034,-0.0071,0.0107,-0.0243,0.0116,-0.0459,0.0663,-0.0349,0.0753,-0.2453,0.184,-0.2478,0.4075,-0.2038,0.2416,-0.1746,0.1213,-0.0821,0.0865,-0.0739,0.0572,-0.1015,0.0485,-0.0336,0.0532,-0.0305,0.0405,-0.0398,0.0225,-0.0148,0.0163,-0.0111,0.0177,-0.0258,0.0156,-0.0124,0.013,-0.0107,0.0156,-0.0138,0.0029,-0.0146,0.0125,-0.015,0.0121,-0.0134,0.0054,-0.0065,0.0078,-0.0158,0.0162,-0.0218,0.0215,-0.0113,0.0157,-0.0214,0.0213,-0.0262,0.0183,-0.0204,0.0146,-0.0193,0.0099,-0.0199,0.0175,-0.0111,0.0199,-0.0239,0.0082,-0.0173,0.0042,-0.0113,0.0116,-0.0143,0.0045,-0.0082,0.0073,-0.0157,0.0085,-0.0152,0.01,-0.0114,0.0059,-0.0096,0.0095,-0.0119,0.0059,-0.0171,0.014,-0.0108,0.0114,-0.0086,0.0123,-0.0166,0.0139,-0.0169,0.0102,-0.0147,0.0112,-0.0111,0.0119,-0.017,0.0157,-0.0166,0.0085,-0.0072,0.0094,-0.0101,0.0069,-0.0111,0.0061,-0.0237,0.0349,-0.0358,0.0309,-0.1196,0.0542,-0.2642,0.4061,-0.2152,0.1905,-0.158,0.1933,-0.1494,0.1021,-0.0841,0.1238,-0.089,0.0633,-0.0922,0.0535,-0.0401,0.0518,-0.0313,0.0238,-0.0268,0.0315,-0.0161,0.0265,-0.0184,0.0141,-0.0219,0.0141,-0.0126,0.012,-0.0092,0.0148,-0.009,0.0135,-0.0098,0.0082,-0.0056,0.0075,-0.0099,0.0086,-0.008,0.0075,-0.0168,0.022,-0.0226,0.0237,-0.0196,0.0221,-0.0294,0.0213,-0.0139,0.0138,-0.0177,0.0161,-0.0211,0.0112,-0.012,0.0237,-0.0091,0.0125,-0.0141,0.0096,-0.0112,0.01,-0.0124,0.0138,-0.0156,0.0077,-0.0051,0.0081,-0.0119,0.0146,-0.0117,0.0187,-0.007,0.0133,-0.0163,0.0095,-0.0105,0.0183,-0.0101,0.0117,-0.0114,0.0127,-0.0166,0.0189,-0.0151,0.0187,-0.0159,0.0132,-0.0152,0.0132,-0.0116,0.0167,-0.0179,0.0142,-0.0116,0.0129,-0.0097,0.0113,-0.0092,0.0083,-0.0079,0.0121,-0.0107,0.0124,-0.0054,0.0103,-0.0085,0.0089,-0.0064,0.0098,-0.0056,0.0085,-0.0058,0.0114,-0.0034,0.0088,-0.0042,0.0066,-0.0032,0.009,-0.0048,0.0108,-0.0043,0.0053,-0.0087,0.0107,-0.0021,0.0073,-0.0012,0.0091,-0.0034,0.01,-0.0073,0.0063,-0.0063,0.0067,-0.0067,0.008,-0.0037,0.0031,-0.0057,0.0102,-0.0027,0.0055,-0.0051,0.007,-0.0057,0.0075,-0.004,0.0073,-0.0044,0.0091,-0.0061,0.0076,-0.0044,0.0093,-0.0054,0.0054,-0.0035,0.0058,-0.0075,0.0082,-0.0022,0.0058,-0.002,0.0047,-0.0078,0.0082,-0.0324,0.0377,-0.0369,0.0427,-0.0421,0.076,-0.2977,0.2052,-0.3715,0.3218,-0.1955,0.162,-0.192,0.1639,-0.1366,0.159,-0.0642,0.0965,-0.0719,0.0651,-0.0486,0.0359,-0.0302,0.0448,-0.0226,0.0252,-0.0275,0.0251,-0.0182,0.0218,-0.0108,0.0218,-0.0154,0.0144,-0.007,0.0117,-0.0107,0.0125,-0.006,0.008,-0.0074,0.0118,-0.0052,0.0078,-0.0147,0.0101,-0.0228,0.0218,-0.0321,0.0221,-0.0207,0.0385,-0.0177,0.0205,-0.031,0.019,-0.0296,0.0226,-0.0197,0.0208,-0.0144,0.0227,-0.0201,0.0169,-0.0155,0.0139,-0.0099,0.0178,-0.0107,0.0184,-0.0186,0.0176,-0.0064,0.0107,-0.0135,0.0087,-0.0131,0.0148,-0.0116,0.0139,-0.0113,0.0146,-0.0086,0.0086,-0.0163,0.0141,-0.0084,0.0188,-0.0121,0.0129,-0.0161,0.0205,-0.0107,0.0105,-0.0171,0.0156,-0.0107,0.0102,-0.0096,0.0125,-0.0221,0.0148,-0.0102,0.0156,-0.0103,0.0131,-0.0096,0.0158,-0.0106,0.0093,-0.0053,0.0099,-0.0067,0.0091,-0.0127,0.0127,-0.0074,0.0091,-0.008,0.0108,-0.0076,0.0096,-0.0073,0.007,-0.0099,0.0081,-0.0089,0.0084,-0.006,0.0052,-0.0095,0.0062,-0.0094,0.0056,-0.0095,0.0059,-0.0092,0.0058,-0.0075,0.0089,-0.0085,0.0048,-0.0055,0.0053,-0.0049,0.0049,-0.0072,0.005,-0.0048,0.0041,-0.0073,0.006,-0.0114,0.0064,-0.0072,0.0045,-0.007,0.0074,-0.0107,0.0076,-0.0046,0.009,-0.0052,0.0038,-0.0057,0.0032,-0.0054,0.0063,-0.0061,0.0053,-0.0087,0.0053,-0.0043,0.0035,-0.0053,0.0029,-0.0069,0.0031,-0.0038,0.0055,-0.0051,0.0064,-0.0077,0.0047,-0.0089,0.0057,-0.0042,0.0045,-0.0074,0.0074,-0.0055,0.0048,-0.0048,0.0036,-0.0071,0.0049,-0.0038,0.0041,-0.0056,0.0051,-0.0043,0.0033,-0.0032,0.0016,-0.005,0.0032,-0.0049,0.0051,-0.0063,0.0035,-0.0048,0.0044,-0.0045,0.0026,-0.0053,0.0016,-0.0063,0.0032,-0.0057,0.0045,-0.0033,0.0021,-0.006,0.0026,-0.0055,0.001,-0.0046,0.002,-0.0048,0.0019,-0.0063,0.0015,-0.0048,0.0011,-0.0043,0.0014,-0.007,0.0027,-0.0059,0.0038,-0.004,0.0032,-0.0028,0.0034,-0.0045,0.0016,-0.003,0.0021,-0.0024,0.0014,-0.0037,0.0034,-0.0023,0.003,-0.003,0.0028,-0.0034,0.0012,-0.0027,0.0034,-0.0024,0.0012,-0.0016,0.0031,-0.0022,0.0027,-0.0024,0.0023,-0.002,0.0024,-0.0026,0.0023,-0.0029,0.0023,-0.003,0.0009,-0.0022,0.0029,-0.0031,0.0015,-0.0044,0.0024,-0.0035,0.0003,-0.0033,0.0012,-0.0028,0.0001,-0.0024,0.0012,-0.0029,0.0016,-0.0029,0.0012,-0.0019,0.0014,-0.0018,0.0018,-0.0016,0.0008,-0.0015,0.0019,-0.0024,0.0007,-0.0016,0.0014,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.001,-0.0022,0.0017,-0.0027,0.0025,-0.0018,0.003,-0.0011,0.0012,-0.0005,0.0017,-0.0021,0.0016,-0.0009,0.0019,-0.0019,0.0004,-0.002,0.0007,-0.002,0.0001,-0.0022,0.0004,-0.0027,0.0012,-0.0027,0.0003,-0.0024,-0.0001,-0.0031,0.0005,-0.0033,0.0003,-0.0017,0.0002,-0.0022,-0.0002,-0.0018,0.0009,-0.0016,0.0008,-0.0013,0.001,-0.0018,0.0012,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0018,-0.0009,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0006,-0.0012,0.0016,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0008,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0005,-0.001,0.001,-0.0016,0.0008,-0.0006,0.0011,-0.0013,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0012,-0.0007,0.0008,-0.0015,0.0007,-0.0014,0.0008,-0.001,0.0015,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0001,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0004,-0.0013,0.001,-0.0016,0.0002,-0.0012,0.0008,-0.0003,0.0009,-0.0009,0.0009,0,0.001,0,0.0012,-0.0006,0.0011,-0.0001,0.0009,0,0.0011,-0.0002,0.0009,0,0.0014,-0.0003,0.0009,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.001,-0.0005,0.0003,-0.001,0.0003,-0.0005,0.0013,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.001,0,0.0012,-0.0001,0.001,0.0002,0.0017,0.0005,0.0018,0.0008,0.0017,0.0005,0.002,0.0007,0.0024,0.0012,0.0019,0.0009,0.0018,0.0006,0.0021,0.001,0.0027,0.0011,0.0024,0.0007,0.0023,0.0007,0.0014,0.0005,0.0015,0.0005,0.0015,0.0001,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0006,0.0002,0.001,0.0001,0.0008,0,0.001,0.0002,0.0009,0.0003,0.0014,0.0004,0.0008,0,0.0011,0.0004,0.0012,0,0.001,0,0.0008,0.0002,0.0007,0.0002,0.001,0.0001,0.001,0.0004,0.0012,0.0006,0.0014,0.0005,0.0012,0.0002,0.0008,0.0005,0.0009,0.0004,0.001,0.0004,0.0011,0.0002,0.0007,0.0006,0.0011,0.0004,0.001,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0005,0,-0.0009,-0.0001,-0.0008,0,-0.0004,0,-0.0007,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0005,0.0002,0.0007,0.0002,0.0006,0,0.0005,0.0001,0.0006,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0009,-0.0005,-0.0007,-0.0001,-0.0005,0,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0005,0.0001,0.0005,0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,0.0002,0.0008,-0.0001,0.0005,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,-0.0004,0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0005,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,0,0.0005,0.0001,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,0,-0.0005,-0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0007,-0.0003,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0004,0.0001,0.0005,0.0001,0.0006,0.0001,0.0006,0.0004,0.0007,0.0003,0.0007,0,0.0004,0,0.0004,0.0002,0.0007,0,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0008,-0.0002,-0.0009,-0.0004,-0.0005,0,0,0.0002,0,0.0002,0.0002,0.0004,0,0.0006,-0.0001,0.0002]
در حال بارگذاری
0:01
یکی از سریع باد از یکپارچهسازی با سیستمعامل سبک ساعت زنگ دار.

clockwork خوف 2

دسته بندی: ساعت
برچسب ها: ساعت turn باد winding wound
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0007,-0.0001,-0.0007,-0.0005,-0.0009,-0.0005,-0.0009,-0.0005,-0.0011,-0.0006,-0.0012,-0.0007,-0.0009,-0.0005,-0.0011,-0.0007,-0.0007,-0.0004,-0.0008,-0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0007,-0.0004,-0.0005,0,-0.0006,-0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0014,0.0007,-0.002,0.0017,-0.0014,0.0039,-0.0025,0.0004,-0.0012,0.0021,-0.0027,0.0017,-0.0121,0.0079,-0.0109,0.0113,-0.0071,0.0103,-0.0136,0.0138,-0.0107,0.017,-0.0134,0.0117,-0.0273,0.0155,-0.0123,0.0125,-0.0168,0.0142,-0.0083,0.0108,-0.0168,0.009,-0.0113,0.0087,-0.0129,0.0076,-0.0121,0.0086,-0.0156,0.0174,-0.0108,0.0102,-0.0125,0.0108,-0.0113,0.0102,-0.0185,0.0135,-0.0075,0.0113,-0.0188,0.0182,-0.0097,0.0106,-0.012,0.0062,-0.0094,0.0105,-0.0093,0.0053,-0.0089,0.0119,-0.0073,0.0094,-0.0233,0.0244,-0.0135,0.0181,-0.0197,0.0175,-0.0086,0.0106,-0.0161,0.0132,-0.0122,0.0122,-0.017,0.0131,-0.0113,0.0099,-0.0179,0.0142,-0.0124,0.0067,-0.0154,0.0139,-0.0234,0.0207,-0.0113,0.0126,-0.0256,0.0204,-0.0162,0.0094,-0.0138,0.0139,-0.0105,0.0119,-0.0165,0.0083,-0.0143,0.0082,-0.0048,0.008,-0.02,0.0139,-0.0118,0.0168,-0.0154,0.0107,-0.0136,0.0156,-0.0235,0.0268,-0.0251,0.0154,-0.0164,0.0128,-0.0155,0.0105,-0.0144,0.0113,-0.0267,0.0161,-0.0087,0.0097,-0.0225,0.0221,-0.0105,0.0126,-0.0191,0.0252,-0.0069,0.0117,-0.0129,0.0108,-0.011,0.0104,-0.0116,0.0256,-0.0117,0.0044,-0.0008,0.0052,-0.0083,0.0103,-0.0176,0.0112,-0.0116,0.0156,-0.0077,0.0084,-0.0052,0.0063,-0.0042,0.0041,-0.0036,0.004,-0.004,0.0052,-0.0104,0.0143,-0.0106,0.0066,-0.003,0.0052,-0.0023,0.0036,-0.0079,0.0091,-0.021,0.019,-0.0097,0.0078,-0.004,0.0075,-0.0126,0.0092,-0.012,0.0075,-0.0043,0.0065,-0.0033,0.0021,-0.0019,0.0036,-0.0059,0.0031,-0.0303,0.0264,-0.0115,0.0089,-0.0057,0.0061,-0.0047,0.0039,-0.0035,0.0032,-0.0057,0.0025,-0.0169,0.0105,-0.0047,0.0057,-0.0031,0.0029,-0.0024,0.0032,-0.0034,0.0035,-0.0087,0.0063,-0.011,0.0098,-0.0077,0.0083,-0.0042,0.0043,-0.0035,0.0044,-0.0178,0.0098,-0.0036,0.0062,-0.0034,0.0022,-0.0028,0.0023,-0.0035,0.0049,-0.0187,0.016,-0.0096,0.0058,-0.0046,0.0063,-0.0032,0.0039,-0.0035,0.0039,-0.0032,0.0021,-0.0011,0.0023,-0.0012,0.0016,-0.0014,0.0009,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0017,0.0016,-0.0046,0.0091,-0.0215,0.0227,-0.0046,0.0055,-0.004,0.0046,-0.0042,0.0031,-0.0023,0.0022,-0.0023,0.002,-0.0012,0.0017,-0.0013,0.0013,-0.001,0.0014,-0.0078,0.0078,-0.0102,0.009,-0.0047,0.0057,-0.003,0.0017,-0.0014,0.0027,-0.0015,0.0018,-0.0012,0.0022,-0.001,0.0012,-0.0005,0.0013,-0.0009,0.0014,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0015,0.0014,-0.0105,0.0105,-0.0063,0.006,-0.0038,0.0036,-0.0029,0.0027,-0.0026,0.0031,-0.002,0.0017,-0.0018,0.0009,-0.001,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0228,0.0203,-0.0169,0.0159,-0.0074,0.0059,-0.0035,0.0027,-0.0037,0.0031,-0.0018,0.0018,-0.0014,0.0028,-0.0205,0.0178,-0.0084,0.0089,-0.0056,0.0045,-0.0037,0.0037,-0.0097,0.0122,-0.0104,0.0112,-0.0052,0.0043,-0.0036,0.0026,-0.0033,0.0038,-0.0019,0.0022,-0.0179,0.0176,-0.011,0.0175,-0.0051,0.0043,-0.0031,0.0022,-0.0027,0.0025,-0.0014,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0008,-0.0021,0.0008,-0.0019,0.0007,-0.0014,0.0011,-0.0112,0.0114,-0.0063,0.005,-0.0022,0.002,-0.0024,0.0026,-0.0013,0.0023,-0.0011,0.0016,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0114,0.0084,-0.0095,0.0113,-0.004,0.0047,-0.0025,0.0024,-0.0024,0.0021,-0.0014,0.0018,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.001,-0.0011,0.0019,-0.0093,0.009,-0.0073,0.0057,-0.0042,0.0045,-0.0032,0.0026,-0.002,0.0022,-0.0015,0.0019,-0.0065,0.0053,-0.0058,0.009,-0.0024,0.0064,-0.0027,0.0027,-0.0033,0.0038,-0.0065,0.0049,-0.0072,0.0086,-0.0045,0.0038,-0.0023,0.002,-0.004,0.0036,-0.0109,0.0093,-0.006,0.0061,-0.0033,0.0031,-0.0023,0.0023,-0.0014,0.0019,-0.0015,0.0023,-0.001,0.003,-0.0086,0.0117,-0.0066,0.0065,-0.0032,0.0042,-0.0079,0.003,-0.0165,0.0159,-0.0055,0.0072,-0.0038,0.0031,-0.0032,0.0039,-0.0208,0.0162,-0.0101,0.0102,-0.0079,0.0104,-0.0098,0.0081,-0.006,0.0054,-0.0112,0.0103,-0.013,0.009,-0.0125,0.0168,-0.0124,0.0077,-0.0128,0.0156,-0.0134,0.0119,-0.0066,0.0087,-0.0153,0.0149,-0.0073,0.0075,-0.0156,0.0127,-0.0156,0.0192,-0.0086,0.0082,-0.0057,0.0063,-0.004,0.0025,-0.0114,0.0152,-0.0084,0.0115,-0.007,0.0047,-0.0043,0.0031,-0.0028,0.0035,-0.0016,0.0026,-0.0021,0.0018,-0.0016,0.0018,-0.0016,0.0011,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0008,-0.0007,0.0014,-0.0015,0.0006,-0.0003,0.0017,-0.0029,0.0009,-0.0022,0.0002,0.0001,0.0086,-0.0228,0.0094,-0.0214,0.0363,-0.0084,0.0165,-0.0133,0.0092,-0.0217,0.029,-0.0101,0.0123,-0.0145,0.0084,-0.0256,0.0159,-0.008,0.0126,-0.0025,0.0097,-0.0192,0.0115,-0.0197,0.032,-0.0113,0.0106,-0.0087,0.0078,-0.0049,0.0059,-0.0052,0.0056,-0.0035,0.0043,-0.0036,0.0032,-0.003,0.0034,-0.0023,0.0025,-0.0018,0.0027,-0.0019,0.003,-0.0014,0.002,-0.0038,0.0015,-0.0034,0.0039,-0.021,0.0122,-0.0272,0.0354,-0.0189,0.0264,-0.0146,0.0164,-0.0219,0.0069,-0.0224,0.0368,-0.0231,0.0157,-0.0176,0.0322,-0.0267,0.023,-0.0209,0.0274,-0.0077,0.0179,-0.0166,0.0086,-0.0134,0.0232,-0.0058,0.0107,-0.0033,0.0087,-0.0115,0.017,-0.0084,0.0167,-0.0055,0.0055,-0.0041,0.005,-0.0032,0.0064,-0.0075,0.0039,0.0008,0.0065,-0.01,0.001,-0.0324,0.0339,-0.0165,0.0233,-0.0089,0.0078,-0.0068,0.0063,-0.0034,0.0044,-0.0042,0.0037,-0.0024,0.0058,-0.0068,-0.0008,-0.0178,0.0243,-0.0245,0.0303,-0.0093,0.0126,-0.0138,0.0089,-0.0275,0.0307,-0.0113,0.0124,-0.011,0.0067,-0.0115,0.0079,-0.0094,0.0045,-0.0052,0.0055,-0.0037,0.0023,-0.0025,0.0032,-0.0026,0.0029,-0.0022,0.0029,-0.0012,0.0022,-0.0024,0.0022,-0.0022,0.0016,-0.0008,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.001,0.0019,-0.0007,0.0011,-0.0023,0.0013,-0.0016,0.0031,-0.0099,0.0032,-0.0336,0.04,-0.0217,0.0192,-0.0088,0.0089,-0.0044,0.0076,-0.0072,0.0068,-0.0111,0.0103,-0.0041,0.0048,-0.003,0.005,-0.0021,0.0038,-0.0125,0.0145,-0.0082,0.0059,-0.0038,0.0052,-0.0026,0.0029,-0.0018,0.0023,-0.0065,0.0068,-0.011,0.0105,-0.0042,0.0045,-0.0021,0.0039,-0.0024,0.0025,-0.0022,0.0023,-0.0185,0.0213,-0.01,0.0073,-0.0052,0.0049,-0.0033,0.0049,-0.0031,0.0042,-0.0025,0.0021,-0.0024,0.0028,-0.0164,0.0092,-0.0107,0.0101,-0.0069,0.0074,-0.0058,0.0062,-0.0046,0.0056,-0.0158,0.0149,-0.0169,0.0143,-0.0056,0.0072,-0.013,0.0095,-0.0051,0.0072,-0.0064,0.0065,-0.0103,0.0071,-0.0086,0.0091,-0.0044,0.0045,-0.0164,0.0207,-0.0171,0.0187,-0.005,0.0105,-0.0131,0.0106,-0.0385,0.0381,-0.0118,0.0144,-0.012,0.0087,-0.0295,0.0182,-0.0147,0.0174,-0.0193,0.0096,-0.0093,0.0209,-0.0138,0.0128,-0.0377,0.0543,-0.0244,0.0345,-0.019,0.0091,-0.001,0.0168,-0.0193,0.0114,-0.0249,0.0381,-0.0162,0.0149,-0.0178,0.0264,-0.0132,0.013,-0.0153,0.0147,-0.0236,0.011,-0.0246,0.0381,-0.0077,0.0162,-0.0194,0.0087,-0.0188,0.0505,-0.0126,0.0091,-0.0079,0.0161,-0.0119,0.0059,-0.026,0.0352,-0.0108,0.0115,-0.0087,0.0087,-0.0085,0.004,-0.0006,0.0103,-0.03,0.0296,-0.0318,0.0423,-0.0089,0.0083,-0.0189,0.0123,-0.0183,0.0179,-0.0131,0.009,-0.0102,0.0174,-0.0182,0.0063,-0.0042,0.0196,-0.0208,0.0128,-0.0189,0.0275,-0.0186,0.0191,-0.0188,0.03,-0.0093,0.0116,-0.0114,0.0123,-0.021,0.0068,-0.0135,0.0162,-0.0128,0.0098,-0.0118,0.0071,-0.0129,0.0164,-0.0125,0.013,-0.0136,0.0223,-0.0097,0.0112,-0.007,0.0147,-0.0123,0.0127,-0.0191,0.0251,-0.018,0.0158,-0.0143,0.0205,-0.0133,0.019,-0.0083,0.0068,-0.0092,0.0156,-0.0194,0.0072,-0.0076,0.013,-0.0089,0.0067,-0.0304,0.0224,-0.0162,0.0128,-0.0127,0.0087,-0.0063,0.0058,-0.0167,0.017,-0.006,0.0076,-0.0157,0.0135,-0.0158,0.0098,-0.0173,0.0135,-0.0048,0.0141,-0.0129,0.01,-0.003,0.011,-0.0136,0.0074,-0.007,0.0125,-0.0104,0.0085,-0.0122,0.0089,-0.0047,0.0058,-0.0087,0.0034,-0.011,0.0078,-0.0042,0.0063,-0.0032,0.004,-0.0375,0.0211,-0.0226,0.0336,-0.0054,0.0075,-0.0176,0.0148,-0.0097,0.0084,-0.0034,0.0076,-0.019,0.0133,-0.0069,0.0071,-0.0156,0.0096,-0.0107,0.0081,-0.0041,0.0053,-0.012,0.0069,-0.0213,0.0235,-0.006,0.0101,-0.0119,0.0144,-0.0066,0.0058,-0.0055,0.0039,-0.0054,0.0086,-0.0096,0.0075,-0.0081,0.0039,-0.0029,0.0019,-0.002,0.0037,-0.0096,0.0071,-0.0051,0.0055,-0.0042,0.0053,-0.0151,0.011,-0.0214,0.0087,-0.0036,0.0073,-0.0304,0.0269,-0.0199,0.0134,-0.0137,0.0134,-0.0171,0.0158,-0.0058,0.0101,-0.0143,0.0154,-0.0209,0.0128,-0.0223,0.0202,-0.0139,0.0152,-0.0157,0.0156,-0.012,0.0184,-0.0116,0.0099,-0.0123,0.0124,-0.0132,0.0153,-0.0142,0.0139,-0.0173,0.0164,-0.0123,0.015,-0.0137,0.0176,-0.0137,0.0085,-0.0279,0.0211,-0.015,0.0177,-0.0057,0.0088,-0.0069,0.0158,-0.0243,0.0074,-0.0241,0.0432,-0.0137,0.0128,-0.0127,0.0174,-0.0326,0.027,-0.0191,0.0137,-0.0209,0.0151,-0.0196,0.0177,-0.0146,0.0204,-0.0229,0.0173,-0.014,0.0131,-0.0148,0.019,-0.0102,0.0096,-0.019,0.0188,-0.0129,0.0191,-0.0098,0.0092,-0.0112,0.0196,-0.0166,0.0227,-0.0129,0.0229,-0.0134,0.017,-0.006,0.0111,-0.0086,0.0068,-0.0027,0.006,-0.0046,0.0066,-0.0039,0.0042,-0.0058,0.0025,-0.0062,-0.001,-0.0089,0.0029,0.0007,0.0103,-0.0284,0.0017,-0.0292,0.0615,-0.0091,0.0421,-0.003,0.0234,-0.0063,0.0154,-0.0046,0.0125,-0.0085,0.0043,-0.0084,0.0047,-0.01,-0.0017,-0.0061,-0.0021,-0.0067,-0.0009,-0.0037,0.0005,-0.005,-0.0011,-0.0035,0.0011,-0.0033,0.0005,-0.0002,0.0042,-0.0023,0.0016,0.0004,0.0038,0.0008,0.0038,0.0018,0.0037,0.0014,0.0037,0.0009,0.0035,0.001,0.0035,0.0003,0.0029,-0.0008,0.0018,0.0009,0.0047,-0.0105,0.0009,-0.0017,0.0093,-0.0141,0.0065,-0.014,0.0215,-0.0172,0.0414,-0.0267,0.0195,-0.0134,0.0108,-0.0082,0.0091,-0.009,0.0037,-0.0044,0.0042,-0.0053,0.003,-0.0021,0.0039,-0.0036,0.0025,-0.0013,0.0039,-0.0026,0.0007,-0.0018,0.0033,-0.0024,0.0012,-0.0018,0.0029,-0.0015,0.0007,-0.0015,0.001,-0.0015,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0016,0.0007,-0.001,0.0012,-0.0014,0.0011,-0.0015,-0.0003,-0.0012,0.0002,-0.0005,0.0008,0.0001,0.0011,-0.0006,0.0014,-0.0004,0.0012,-0.0001,0.0013,0,0.0011,-0.0001,0.0011,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.001,-0.0007,0.001,-0.0009,-0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0001,-0.0006,0,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0009,0.0005,0.0011,-0.0002,0.0006,0.0003,0.0011,0.0004,0.001,0.0001,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0008,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0007,0,-0.0001,0.0007,0.0001,0.0008,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0006,0,-0.0008,0.0012,-0.0006,0.0006,0,0.0004,0.0001,0.0008,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0016,0.0017,-0.0005,0.0009,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0093,0.0068,-0.0066,0.008,-0.0024,0.0026,-0.002,0.0019,-0.0013,0.0014,-0.0008,0.0014,-0.001,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0009,-0.0001,-0.001,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0003,0,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,0.0001,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0.0001,0.0006,-0.0001,0.0004,0.0002,0.0007,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0004,0,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0005,0,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0005,0,0.0004,0.0001,0.0005,0.0003,0.0005,0.0004,0.0006,0.0005,0.0009,0.0003,0.0009,0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0006,-0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0007,0.0008,0.0008,0.0013,0.0001,0.0009,-0.0006,0.0001,-0.0011,-0.0006,-0.0014,-0.0008,-0.0017,-0.0014,-0.0014,-0.0011,-0.0013,-0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,0.0004,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0,-0.0018,0.0017,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.002,0.0026,-0.0027,0.0022,-0.002,0.0025,-0.0012,0.0022,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0005,-0.001,0.0002,-0.001,-0.0003,-0.0009,-0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0005,0,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,0,0.0005,0.0001,0.0006,0.0003,0.0007,0.0003,0.0007,0.0002,0.0009,0.0005,0.0013,-0.0007,0.0021,-0.0011,0.0038,-0.0027,0.0024,-0.002,0.0028,-0.0016,0.003,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0016,0.0009,-0.0016,0.0001,-0.0018,0.0003,-0.0019,-0.0002,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0013,-0.0001,0.0014,-0.001,0.0003,-0.0003,0.0009,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0009,-0.0006,0.0007,0.0001,0.001,-0.0005,0.0005,0.0001,0.0009,-0.0003,0.0005,0.0003,0.0009,-0.0001,0.0008,0,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0006,0,-0.0006,-0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0006,0,-0.0006,-0.0003,-0.0005,0,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0006,0.0001,0.0005,0.0003,0.0009,-0.0027,0.0032,-0.0013,0.0021,-0.0011,0.0022,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0145,0.0169,-0.0152,0.0189,-0.0114,0.0112,-0.0039,0.007,-0.0029,0.0032,-0.0023,0.0034,-0.0025,0.0028,-0.0015,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0008,-0.0015,0.0007,-0.001,0.0004,-0.0014,0.0003,-0.0011,-0.0001,-0.0011,0,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002]
در حال بارگذاری
0:03
سبک قدیمی clock بودن زخم; چرخ دنده های زیپ مانند.

node14157

دسته بندی: ساعت
برچسب ها: ساعت turn turning باد winding
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0019,-0.0026,0.0018,-0.0056,0.0046,-0.0036,0.0041,-0.0042,0.0039,-0.0027,0.0032,-0.004,0.0034,-0.0031,0.0029,-0.0031,0.0035,-0.0033,0.0036,-0.0036,0.0036,-0.0027,0.0037,-0.0038,0.0034,-0.0034,0.0036,-0.0028,0.0031,-0.0047,0.0042,-0.0039,0.0025,-0.0034,0.0032,-0.0036,0.0025,-0.0044,0.0033,-0.0032,0.0028,-0.0041,0.0035,-0.0038,0.0036,-0.0043,0.0036,-0.0063,0.004,-0.0061,0.0062,-0.0046,0.0036,-0.004,0.0035,-0.0038,0.0038,-0.0054,0.0033,-0.0038,0.0037,-0.0034,0.0031,-0.0033,0.0035,-0.0055,0.004,-0.0047,0.0039,-0.0037,0.0038,-0.0051,0.0039,-0.0036,0.003,-0.0032,0.0038,-0.0033,0.003,-0.004,0.0044,-0.0036,0.0027,-0.0031,0.0022,-0.0029,0.0033,-0.0032,0.0031,-0.0031,0.0028,-0.0037,0.0026,-0.004,0.0034,-0.0031,0.0047,-0.0052,0.0058,-0.0033,0.0027,-0.0031,0.0026,-0.0034,0.0031,-0.0042,0.0047,-0.0034,0.0027,-0.0038,0.0031,-0.0036,0.0034,-0.0035,0.0026,-0.0031,0.0024,-0.0024,0.0025,-0.0029,0.003,-0.0036,0.0033,-0.0973,0.0863,-0.0154,0.0116,-0.0067,0.007,-0.0977,0.1293,-0.0353,0.0439,-0.0135,0.0108,-0.0591,0.0715,-0.0391,0.0292,-0.0123,0.0137,-0.0839,0.0888,-0.0193,0.0286,-0.0204,0.018,-0.0098,0.0087,-0.0068,0.0069,-0.0066,0.0072,-0.0055,0.0045,-0.006,0.0047,-0.0058,0.0052,-0.0061,0.0089,-0.0215,0.0166,-0.0357,0.0306,-0.0145,0.0156,-0.0119,0.0136,-0.0108,0.0071,-0.0103,0.0088,-0.005,0.0038,-0.0085,0.0078,-0.0059,0.007,-0.0044,0.0045,-0.0046,0.0056,-0.0046,0.0036,-0.004,0.0042,-0.0047,0.006,-0.0106,0.0101,-0.0061,0.0049,-0.003,0.0024,-0.0038,0.0034,-0.0049,0.0039,-0.004,0.0034,-0.0041,0.0032,-0.0038,0.0025,-0.003,0.0025,-0.0109,0.0073,-0.0263,0.027,-0.0274,0.0233,-0.0089,0.0094,-0.0161,0.0198,-0.0136,0.0154,-0.011,0.0105,-0.0068,0.0072,-0.0069,0.0054,-0.006,0.0057,-0.0056,0.0049,-0.0034,0.0038,-0.0053,0.0058,-0.0041,0.003,-0.0067,0.0068,-0.0729,0.0893,-0.0138,0.0173,-0.1006,0.0958,-0.0875,0.0886,-0.0266,0.0204,-0.0545,0.0446,-0.0235,0.018,-0.078,0.0823,-0.022,0.0286,-0.0692,0.0854,-0.0387,0.0442,-0.0122,0.0111,-0.0633,0.0546,-0.0268,0.0299,-0.0087,0.0087,-0.0079,0.0073,-0.0663,0.063,-0.0141,0.0129,-0.009,0.0081,-0.0078,0.0076,-0.0064,0.0071,-0.0089,0.0065,-0.0112,0.0138,-0.0103,0.0094,-0.0059,0.0048,-0.0117,0.0066,-0.011,0.0126,-0.0084,0.0078,-0.0038,0.0037,-0.0063,0.0047,-0.0049,0.0039,-0.0067,0.0059,-0.0042,0.0034,-0.0041,0.0039,-0.0036,0.0028,-0.0043,0.0029,-0.005,0.0049,-0.0038,0.0031,-0.0058,0.003,-0.004,0.0034,-0.0044,0.0035,-0.0033,0.0029,-0.0054,0.0055,-0.0032,0.0024,-0.0036,0.0047,-0.0045,0.0052,-0.0065,0.0072,-0.0312,0.0293,-0.0132,0.0135,-0.0132,0.009,-0.0079,0.0092,-0.0105,0.009,-0.0076,0.0072,-0.0053,0.0044,-0.0055,0.0038,-0.0059,0.004,-0.0047,0.0051,-0.0039,0.0038,-0.0046,0.0041,-0.0034,0.0038,-0.0039,0.0024,-0.0041,0.0031,-0.0178,0.0127,-0.009,0.0087,-0.0138,0.01,-0.0119,0.0114,-0.0081,0.0101,-0.0082,0.0111,-0.0062,0.0057,-0.0091,0.008,-0.008,0.0087,-0.0052,0.0056,-0.0077,0.0049,-0.0055,0.0041,-0.0053,0.0056,-0.0671,0.0773,-0.08,0.0857,-0.0099,0.0097,-0.0674,0.0803,-0.0385,0.0322,-0.1161,0.1092,-0.0317,0.032,-0.1129,0.0873,-0.0336,0.0461,-0.1365,0.107,-0.1287,0.14,-0.071,0.0604,-0.106,0.079,-0.1043,0.0843,-0.0504,0.0557,-0.0408,0.0436,-0.082,0.0683,-0.0563,0.0441,-0.0296,0.0364,-0.1541,0.1564,-0.1012,0.0632,-0.0464,0.0459,-0.0356,0.0409,-0.0233,0.0207,-0.0215,0.0234,-0.0329,0.0298,-0.02,0.0207,-0.0203,0.0194,-0.0206,0.0183,-0.0167,0.0161,-0.0134,0.0148,-0.017,0.0128,-0.0137,0.0134,-0.0139,0.0177,-0.0164,0.0139,-0.011,0.0121,-0.0144,0.0108,-0.0094,0.0081,-0.0102,0.0092,-0.0145,0.0119,-0.0741,0.0578,-0.1071,0.0985,-0.0591,0.0586,-0.0365,0.0423,-0.0228,0.0232,-0.019,0.0161,-0.0138,0.019,-0.0144,0.0103,-0.0111,0.0103,-0.0134,0.0119,-0.0075,0.0083,-0.0095,0.0083,-0.008,0.0064,-0.0084,0.0071,-0.0056,0.0076,-0.0064,0.0064,-0.008,0.0067,-0.0067,0.0058,-0.0064,0.0062,-0.0066,0.0064,-0.0089,0.0076,-0.0834,0.0576,-0.0207,0.023,-0.0111,0.0082,-0.0096,0.0136,-0.0948,0.0701,-0.0329,0.0291,-0.1064,0.1089,-0.0356,0.0434,-0.1128,0.0722,-0.0759,0.077,-0.0597,0.0626,-0.0789,0.0904,-0.0827,0.0831,-0.0121,0.015,-0.0674,0.0746,-0.0268,0.0281,-0.0139,0.0134,-0.0618,0.0565,-0.0373,0.0377,-0.0152,0.0105,-0.0121,0.0085,-0.0076,0.007,-0.0327,0.037,-0.0248,0.0308,-0.0164,0.0172,-0.0124,0.0076,-0.0236,0.022,-0.0213,0.0179,-0.0063,0.0086,-0.0063,0.0063,-0.0087,0.0076,-0.0057,0.0062,-0.0057,0.004,-0.0073,0.0074,-0.0064,0.0073,-0.006,0.0039,-0.0043,0.0036,-0.0048,0.0038,-0.0038,0.0034,-0.0044,0.0047,-0.0039,0.0031,-0.0037,0.0029,-0.0135,0.0155,-0.0305,0.0246,-0.0207,0.0144,-0.0103,0.0098,-0.0097,0.0086,-0.0055,0.0057,-0.0055,0.0038,-0.0095,0.0086,-0.0089,0.0064,-0.006,0.0051,-0.0039,0.0035,-0.0051,0.0033,-0.0049,0.0038,-0.0042,0.0036,-0.0048,0.0035,-0.0054,0.0038,-0.0057,0.0052,-0.0051,0.0047,-0.007,0.0045,-0.1384,0.0956,-0.0122,0.0098,-0.0079,0.0082,-0.0688,0.0915,-0.0797,0.0738,-0.0552,0.0403,-0.1314,0.0914,-0.0951,0.0956,-0.0482,0.0432,-0.0662,0.092,-0.0332,0.0467,-0.0826,0.0719,-0.0353,0.0458,-0.0621,0.0689,-0.0618,0.0944,-0.028,0.0206,-0.0698,0.0557,-0.0367,0.0544,-0.0161,0.0147,-0.0088,0.0117,-0.0082,0.0098,-0.0079,0.0063,-0.0114,0.0131,-0.0533,0.0679,-0.0289,0.0469,-0.0129,0.0106,-0.0113,0.0157,-0.0183,0.0228,-0.0238,0.0186,-0.0153,0.0148,-0.0235,0.0205,-0.0222,0.0228,-0.0086,0.0087,-0.0098,0.0094,-0.0074,0.0084,-0.009,0.0073,-0.0058,0.0065,-0.0086,0.0062,-0.0079,0.0058,-0.0062,0.0066,-0.0051,0.0049,-0.0058,0.0047,-0.0049,0.0033,-0.1158,0.1232,-0.1012,0.1054,-0.0434,0.04,-0.0308,0.0258,-0.0292,0.0197,-0.032,0.0276,-0.0124,0.0139,-0.013,0.0125,-0.0155,0.0132,-0.0132,0.0112,-0.0092,0.0084,-0.0112,0.0124,-0.0099,0.0074,-0.0065,0.0065,-0.009,0.0075,-0.0205,0.0177,-0.1115,0.0992,-0.0597,0.0475,-0.0182,0.0167,-0.1225,0.1385,-0.0367,0.025,-0.1398,0.136,-0.1448,0.1007,-0.0693,0.0624,-0.1118,0.1318,-0.0633,0.1116,-0.0996,0.0891,-0.0785,0.0496,-0.0288,0.0255,-0.0971,0.0893,-0.0273,0.0292,-0.0157,0.0195,-0.0973,0.0862,-0.0364,0.03,-0.0197,0.017,-0.0114,0.0149,-0.01,0.012,-0.0133,0.0092,-0.0107,0.0093,-0.0105,0.0069,-0.0447,0.0525,-0.0421,0.0296,-0.0185,0.0165,-0.0119,0.0134,-0.025,0.0239,-0.0372,0.0302,-0.0123,0.0078,-0.0155,0.013,-0.0097,0.0098,-0.0309,0.0296,-0.0534,0.0495,-0.0365,0.0427,-0.0392,0.0337,-0.0156,0.0129,-0.0143,0.0128,-0.0129,0.0139,-0.0128,0.0113,-0.009,0.0073,-0.0103,0.01,-0.0126,0.0079,-0.0622,0.0883,-0.0654,0.0653,-0.0341,0.0347,-0.0155,0.0113,-0.015,0.0163,-0.0165,0.0117,-0.0117,0.0121,-0.0084,0.0067,-0.0101,0.0093,-0.0117,0.0135,-0.0136,0.0137,-0.0089,0.0092,-0.0107,0.0098,-0.0087,0.0105,-0.0071,0.0054,-0.007,0.0062,-0.0066,0.0053,-0.0103,0.0079,-0.013,0.014,-0.0167,0.015,-0.0061,0.0069,-0.1174,0.1084,-0.0484,0.0385,-0.0126,0.014,-0.0806,0.0775,-0.1467,0.1152,-0.0151,0.0216,-0.0879,0.1142,-0.1063,0.1113,-0.0882,0.0804,-0.0221,0.0264,-0.0824,0.0924,-0.0249,0.0269,-0.021,0.022,-0.1,0.0943,-0.0268,0.0277,-0.1267,0.0972,-0.0382,0.0349,-0.0237,0.0209,-0.0735,0.0619,-0.0545,0.0771,-0.0234,0.0206,-0.0168,0.0179,-0.0148,0.0144,-0.0166,0.0208,-0.0182,0.0186,-0.0148,0.0099,-0.0099,0.0102,-0.0082,0.0042,-0.0058,0.0055,-0.0096,0.0101,-0.0093,0.007,-0.0054,0.0057,-0.0072,0.0105,-0.0506,0.051,-0.0574,0.0555,-0.0145,0.0144,-0.0109,0.0133,-0.0086,0.007,-0.0074,0.0067,-0.0075,0.0049,-0.0083,0.0063,-0.0058,0.0063,-0.0058,0.0055,-0.0062,0.0037,-0.0125,0.0136,-0.0485,0.0568,-0.1638,0.1508,-0.1054,0.0775,-0.0424,0.0354,-0.0211,0.0231,-0.029,0.0251,-0.0194,0.0208,-0.014,0.0118,-0.0191,0.0148,-0.0166,0.015,-0.0109,0.0096,-0.0093,0.0087,-0.0118,0.0107,-0.0106,0.0105,-0.0943,0.0816,-0.0536,0.0478,-0.016,0.0172,-0.0134,0.0102,-0.131,0.0928,-0.0417,0.0304,-0.1545,0.1547,-0.1456,0.129,-0.0594,0.0455,-0.0282,0.022,-0.06,0.0709,-0.0889,0.0946,-0.0367,0.0319,-0.0182,0.0175,-0.1204,0.1446,-0.0376,0.0253,-0.02,0.0219,-0.0957,0.1158,-0.0296,0.0435,-0.0168,0.0168,-0.0237,0.0138,-0.0828,0.0728,-0.0229,0.0152,-0.0137,0.0152,-0.0131,0.0138,-0.0089,0.0131,-0.0114,0.0099,-0.0102,0.0058,-0.0093,0.0092,-0.0092,0.0097,-0.018,0.0163,-0.0564,0.0466,-0.0593,0.0533,-0.023,0.0242,-0.0126,0.0119,-0.0097,0.009,-0.0148,0.0098,-0.0122,0.0098,-0.0146,0.0128,-0.0134,0.0102,-0.0094,0.0072,-0.0234,0.0193,-0.0225,0.0242,-0.0483,0.0292,-0.0275,0.0195,-0.0177,0.0149,-0.0286,0.0238,-0.0323,0.0328,-0.0343,0.039,-0.0345,0.0355,-0.0306,0.022,-0.0359,0.0256,-0.0195,0.0203,-0.0767,0.056,-0.0396,0.0485,-0.0201,0.0185,-0.0237,0.0143,-0.0138,0.0111,-0.012,0.0121,-0.0086,0.0089,-0.0107,0.0091,-0.0117,0.0091,-0.0099,0.0107,-0.0071,0.0062,-0.0098,0.0065,-0.0066,0.005,-0.0088,0.0074,-0.007,0.0053,-0.0103,0.0096,-0.0059,0.0061,-0.0081,0.0049,-0.0069,0.0072,-0.0084,0.0061,-0.0057,0.0066,-0.0064,0.0059,-0.0061,0.0043,-0.0086,0.0113,-0.006,0.0046,-0.0056,0.004,-0.0047,0.0044,-0.0077,0.0048,-0.0054,0.0036,-0.0062,0.0052,-0.0066,0.0056,-0.0057,0.0047,-0.0058,0.0048,-0.004,0.0034,-0.0046,0.0047,-0.0055,0.0048,-0.0056,0.0058,-0.0057,0.0038,-0.1979,0.1692,-0.1423,0.155,-0.0347,0.0338,-0.0362,0.0276,-0.0228,0.0235,-0.0253,0.0258,-0.0272,0.0329,-0.1373,0.1107,-0.1594,0.1402,-0.1799,0.1241,-0.1864,0.1527,-0.0911,0.1273,-0.0323,0.0327,-0.0355,0.0355,-0.0255,0.0275,-0.2079,0.2357,-0.1051,0.1203,-0.0812,0.0683,-0.0482,0.0432,-0.0474,0.0396,-0.0384,0.0306,-0.0227,0.0261,-0.1875,0.1789,-0.0776,0.0504,-0.0374,0.0423,-0.0305,0.0279,-0.0249,0.0235,-0.0208,0.0209,-0.0228,0.0175,-0.0176,0.0203,-0.0153,0.0153,-0.0186,0.0195,-0.0161,0.0312,-0.0936,0.081,-0.1564,0.1601,-0.1794,0.1779,-0.0516,0.0559,-0.0527,0.0518,-0.0212,0.0189,-0.0255,0.0217,-0.0217,0.0176,-0.0173,0.0202,-0.0243,0.0238,-0.0175,0.0147,-0.0287,0.024,-0.0194,0.0251,-0.0099,0.0108,-0.0108,0.0121,-0.1636,0.1231,-0.1074,0.1156,-0.0367,0.0339,-0.0259,0.0257,-0.0231,0.0235,-0.0142,0.0185,-0.0196,0.0124,-0.0204,0.0174,-0.011,0.0084,-0.0124,0.0075,-0.0123,0.0108,-0.0118,0.009,-0.0078,0.0084,-0.0148,0.0109,-0.0142,0.0126,-0.012,0.0089,-0.0091,0.0062,-0.0084,0.0072,-0.0079,0.0065,-0.0075,0.0078,-0.0076,0.0054,-0.0088,0.0064,-0.0102,0.0058,-0.0082,0.0073,-0.0087,0.0081,-0.0065,0.005,-0.0085,0.0071,-0.0084,0.0076,-0.0066,0.0057,-0.0069,0.007,-0.0191,0.0162,-0.0106,0.0085,-0.007,0.0059,-0.0088,0.0054,-0.0079,0.0069,-0.0071,0.0066,-0.0079,0.0075,-0.0056,0.004,-0.0053,0.005,-0.0052,0.0038,-0.0055,0.0065,-0.006,0.0064,-0.0089,0.0063,-0.0062,0.0057,-0.0077,0.0055,-0.0063,0.0068,-0.0056,0.0042,-0.0055,0.0046,-0.008,0.0073,-0.0054,0.0053,-0.0055,0.0039,-0.0085,0.0058,-0.005,0.0033,-0.0132,0.0123,-0.0076,0.0064,-0.0101,0.0075,-0.009,0.0088,-0.0091,0.008,-0.0067,0.0068,-0.0065,0.0048,-0.0054,0.0065,-0.0079,0.0056,-0.0059,0.0046,-0.0085,0.0051,-0.0099,0.0074,-0.0441,0.0336,-0.048,0.0354,-0.0166,0.0157,-0.0199,0.0131,-0.0092,0.0101,-0.0118,0.0089,-0.0071,0.0056,-0.0096,0.0078,-0.0081,0.0052,-0.0109,0.0077,-0.0074,0.0084,-0.0164,0.0106,-0.0241,0.0203,-0.0168,0.018,-0.0161,0.0228,-0.0138,0.0122,-0.0089,0.0066,-0.0075,0.0061,-0.0067,0.0062,-0.0065,0.0061,-0.0102,0.0123,-0.0081,0.0094,-0.0073,0.0042,-0.0054,0.0051,-0.0067,0.0046,-0.0047,0.0056,-0.0051,0.0055,-0.0076,0.0081,-0.0051,0.006,-0.0036,0.0038,-0.0064,0.0059,-0.0079,0.0055,-0.0051,0.0045,-0.006,0.0044,-0.0155,0.0177,-0.0138,0.0113,-0.0085,0.0074,-0.0063,0.0054,-0.0097,0.0065,-0.0078,0.0046,-0.0053,0.0044,-0.0066,0.005,-0.0083,0.0102,-0.0073,0.0054,-0.0103,0.0072,-0.0065,0.0043,-0.0065,0.0057,-0.0073,0.006,-0.0098,0.0071,-0.0067,0.0068,-0.0076,0.0043,-0.0071,0.0064,-0.0048,0.004,-0.0059,0.0036,-0.0068,0.0064,-0.0068,0.0051,-0.0048,0.0037,-0.0059,0.0043,-0.0124,0.0109,-0.008,0.0067,-0.0056,0.0054,-0.0053,0.0033,-0.0053,0.0049,-0.0054,0.0045,-0.004,0.0036,-0.1464,0.158,-0.0902,0.0701,-0.0334,0.0312,-0.031,0.0327,-0.0227,0.0229,-0.0174,0.0164,-0.0092,0.0141,-0.0153,0.0136,-0.0118,0.0141,-0.0127,0.0093,-0.0078,0.0075,-0.0068,0.007,-0.0074,0.0073,-0.0051,0.0048,-0.0059,0.0032,-0.006,0.005,-0.0069,0.0056,-0.0061,0.0039,-0.0031,0.0023,-0.0033,0.0023,-0.0034,0.002,-0.0024,0.0021,-0.0031,0.0021,-0.0019,0.0021,-0.0061,0.0043,-0.0068,0.0073,-0.0031,0.0014,-0.0025,0.0028,-0.0027,0.0022,-0.0021,0.0011,-0.0024,0.0019,-0.002,0.0013,-0.0022,0.0015,-0.0017,0.0009,-0.0025,0.0015,-0.0018,0.0011,-0.0021,0.0015,-0.0021,0.0014,-0.0019,0.0012,-0.0023,0.0018,-0.0025,0.0013,-0.0019,0.001,-0.0015,0.001,-0.0023,0.002,-0.002,0.001,-0.0018,0.0008,-0.0013,0.0013,-0.0017,0.0013,-0.002,0.0009,-0.0017,0.0007,-0.0016,0.0012,-0.0013,0.0009,-0.0016,0.0011,-0.0014,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0016,0.0011,-0.0012,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.0006,-0.0016,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0012,0.0008,-0.0021,0.001,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0007,-0.0012,0.0008,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0001,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:15
گوشته ساعت بودن زخم clanks و چشمه از عملکرد داخلی. گفتگوی ضبط شده است.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0012,0.0018,-0.0056,0.003,-0.0627,0.0612,-0.0091,0.01,-0.0009,0.0016,-0.0033,0.0031,-0.0489,0.073,-0.155,0.1389,-0.1417,0.1559,-0.0562,0.0476,-0.0991,0.0996,-0.1014,0.0817,-0.0928,0.0982,-0.0611,0.0685,-0.1201,0.1474,-0.1149,0.1254,-0.0807,0.0922,-0.0716,0.094,-0.097,0.1107,-0.1131,0.1057,-0.072,0.0646,-0.1053,0.1238,-0.1291,0.0992,-0.0815,0.0717,-0.0697,0.0981,-0.1001,0.0822,-0.1163,0.0938,-0.0766,0.0661,-0.1258,0.1477,-0.0804,0.087,-0.1013,0.0939,-0.0674,0.0735,-0.1163,0.109,-0.112,0.1145,-0.1111,0.0921,-0.1242,0.1112,-0.0999,0.1186,-0.1085,0.1152,-0.0704,0.0845,-0.092,0.1253,-0.1259,0.1312,-0.0975,0.0924,-0.1034,0.1004,-0.0919,0.0894,-0.0652,0.0646,-0.0874,0.1055,-0.1017,0.1165,-0.11,0.0997,-0.0819,0.0814,-0.1027,0.0996,-0.0705,0.0608,-0.0988,0.1324,-0.1017,0.1023,-0.0688,0.0683,-0.1114,0.0999,-0.116,0.1112,-0.0713,0.0762,-0.104,0.0978,-0.0956,0.1165,-0.0886,0.0942,-0.0682,0.0949,-0.0789,0.0865,-0.1487,0.1134,-0.0836,0.0822,-0.1178,0.0948,-0.1152,0.1257,-0.0846,0.1027,-0.0782,0.078,-0.105,0.0991,-0.118,0.1062,-0.079,0.0752,-0.1284,0.1516,-0.1102,0.1211,-0.0939,0.085,-0.0887,0.1123,-0.0981,0.1005,-0.0764,0.0836,-0.0672,0.0714,-0.1104,0.1278,-0.1235,0.1025,-0.0919,0.0795,-0.0902,0.1061,-0.1144,0.1007,-0.1265,0.0945,-0.0742,0.0767,-0.1298,0.15,-0.1001,0.1184,-0.0849,0.0918,-0.1178,0.0879,-0.0824,0.1157,-0.0597,0.0776,-0.0606,0.0592,-0.1361,0.14,-0.0752,0.0735,-0.0743,0.0625,-0.0775,0.0693,-0.0995,0.0894,-0.0635,0.0657,-0.0947,0.1065,-0.0822,0.0822,-0.1201,0.1318,-0.0616,0.0755,-0.0848,0.0917,-0.0867,0.084,-0.0986,0.0964,-0.0649,0.0668,-0.1221,0.1117,-0.0916,0.0945,-0.0625,0.0571,-0.0784,0.0899,-0.1015,0.1015,-0.0922,0.0897,-0.0698,0.0549,-0.0872,0.085,-0.0917,0.0963,-0.0937,0.0996,-0.0587,0.0592,-0.117,0.0886,-0.1031,0.0856,-0.0829,0.0891,-0.0429,0.0378,-0.0863,0.0634,-0.0676,0.0707,-0.0639,0.0622,-0.0839,0.0856,-0.0906,0.0905,-0.1222,0.1001,-0.0544,0.0548,-0.073,0.0927,-0.0804,0.0783,-0.0788,0.0836,-0.1176,0.1105,-0.0888,0.0957,-0.096,0.0836,-0.0547,0.0561,-0.0861,0.1071,-0.0899,0.0934,-0.0631,0.0676,-0.0791,0.0802,-0.0906,0.086,-0.0713,0.0627,-0.0795,0.0815,-0.1105,0.118,-0.1341,0.1313,-0.0643,0.0649,-0.0876,0.088,-0.1165,0.1086,-0.0746,0.0765,-0.0968,0.1389,-0.0944,0.0953,-0.1113,0.1264,-0.0864,0.0944,-0.0847,0.0802,-0.1026,0.1115,-0.0464,0.0518,-0.0703,0.0885,-0.0773,0.0691,-0.1046,0.0851,-0.0672,0.0591,-0.0982,0.1109,-0.0842,0.1161,-0.1432,0.0995,-0.0679,0.0686,-0.0975,0.1039,-0.1653,0.1129,-0.0683,0.0672,-0.0956,0.1084,-0.0977,0.1001,-0.0909,0.0704,-0.0682,0.07,-0.0951,0.0893,-0.1744,0.159,-0.0666,0.0715,-0.085,0.0863,-0.1146,0.0888,-0.1142,0.0987,-0.0698,0.0615,-0.0742,0.0881,-0.1021,0.1092,-0.1152,0.1162,-0.0703,0.0672,-0.0814,0.0974,-0.0736,0.077,-0.0813,0.0794,-0.0771,0.0605,-0.1235,0.096,-0.0944,0.1176,-0.0564,0.0575,-0.0803,0.0683,-0.1019,0.0906,-0.1098,0.1172,-0.0513,0.0567,-0.0833,0.0758,-0.0667,0.0741,-0.0775,0.0818,-0.0669,0.0696,-0.1053,0.0949,-0.0988,0.0714,-0.0555,0.0646,-0.0941,0.1032,-0.096,0.0773,-0.099,0.0888,-0.0634,0.0652,-0.0905,0.0914,-0.1399,0.1277,-0.0782,0.0746,-0.0821,0.105,-0.0955,0.0922,-0.0732,0.06,-0.0734,0.0692,-0.1003,0.1019,-0.0646,0.0612,-0.1024,0.0858,-0.0915,0.1117,-0.0917,0.0914,-0.0661,0.0786,-0.1392,0.1292,-0.112,0.1195,-0.068,0.0842,-0.1008,0.0939,-0.0824,0.1087,-0.0864,0.0795,-0.0945,0.0893,-0.0967,0.0919,-0.0869,0.1068,-0.0691,0.0609,-0.1222,0.1095,-0.0913,0.0953,-0.0839,0.0553,-0.0707,0.0786,-0.0886,0.1014,-0.1095,0.0931,-0.0438,0.0426,-0.0768,0.0874,-0.0901,0.0842,-0.1059,0.1006,-0.0892,0.0688,-0.1234,0.1286,-0.1251,0.0946,-0.0598,0.063,-0.0859,0.0807,-0.0835,0.1012,-0.1135,0.1077,-0.0623,0.0546,-0.0968,0.0834,-0.1063,0.1116,-0.092,0.0718,-0.0751,0.0655,-0.1024,0.0864,-0.1167,0.114,-0.0703,0.0848,-0.0909,0.0912,-0.1025,0.0848,-0.1009,0.0857,-0.0759,0.0646,-0.1164,0.1339,-0.1085,0.0933,-0.1143,0.1256,-0.0791,0.0592,-0.1095,0.0816,-0.1134,0.0977,-0.065,0.0583,-0.0865,0.0838,-0.0967,0.1066,-0.0867,0.0574,-0.0526,0.0502,-0.0812,0.1031,-0.0901,0.0759,-0.0515,0.0611,-0.0971,0.0936,-0.0872,0.0936,-0.0774,0.072,-0.101,0.074,-0.0998,0.0928,-0.0701,0.0768,-0.0512,0.0656,-0.0743,0.0852,-0.0729,0.0632,-0.1021,0.1082,-0.092,0.1079,-0.1086,0.0952,-0.0852,0.0818,-0.1092,0.116,-0.1135,0.0986,-0.0777,0.082,-0.1096,0.0967,-0.1063,0.1077,-0.0772,0.0838,-0.1281,0.1053,-0.0908,0.0851,-0.1087,0.088,-0.0655,0.0602,-0.0847,0.0827,-0.0993,0.0928,-0.0858,0.0877,-0.0988,0.1217,-0.1027,0.0814,-0.0699,0.0833,-0.0815,0.0707,-0.1108,0.1209,-0.1002,0.1139,-0.0721,0.0764,-0.1004,0.1005,-0.1096,0.1286,-0.0608,0.0506,-0.1469,0.1039,-0.0906,0.1006,-0.0887,0.12,-0.0726,0.0701,-0.1316,0.1328,-0.1634,0.1216,-0.0525,0.0519,-0.0712,0.0878,-0.0742,0.0889,-0.1203,0.1156,-0.0881,0.0798,-0.1098,0.1236,-0.1488,0.1198,-0.0791,0.0685,-0.1105,0.1224,-0.1097,0.096,-0.097,0.1037,-0.0672,0.068,-0.1263,0.1061,-0.1027,0.094,-0.0543,0.047,-0.0765,0.0878,-0.0996,0.0867,-0.0919,0.0578,-0.0723,0.0835,-0.1022,0.1204,-0.0837,0.0916,-0.0601,0.0652,-0.1435,0.1211,-0.0854,0.0962,-0.0898,0.0797,-0.0718,0.0921,-0.0925,0.0912,-0.1173,0.1066,-0.0508,0.0489,-0.1037,0.0902,-0.1019,0.1038,-0.074,0.0669,-0.0988,0.0863,-0.0948,0.0838,-0.0816,0.0895,-0.1144,0.1051,-0.1027,0.1179,-0.0818,0.093,-0.1217,0.1124,-0.1229,0.1633,-0.076,0.0803,-0.0988,0.0863,-0.1232,0.1175,-0.0757,0.065,-0.1108,0.1025,-0.0871,0.0957,-0.0748,0.0705,-0.1053,0.116,-0.1362,0.0864,-0.0898,0.0985,-0.0881,0.095,-0.0899,0.0935,-0.1236,0.1177,-0.0753,0.0738,-0.1027,0.0989,-0.0968,0.0892,-0.099,0.1061,-0.086,0.0747,-0.1057,0.1063,-0.1548,0.1295,-0.0558,0.0583,-0.0776,0.0879,-0.1105,0.0793,-0.0734,0.0693,-0.0843,0.0747,-0.1174,0.1141,-0.1521,0.0998,-0.077,0.0729,-0.0982,0.1168,-0.1123,0.092,-0.1419,0.1041,-0.0767,0.0725,-0.111,0.1126,-0.1285,0.1087,-0.0572,0.0549,-0.0591,0.0571,-0.1103,0.111,-0.089,0.0833,-0.0745,0.0707,-0.1056,0.0881,-0.1342,0.1094,-0.0585,0.0607,-0.0985,0.1053,-0.0732,0.0893,-0.089,0.1055,-0.0821,0.0771,-0.1145,0.1129,-0.1171,0.1138,-0.0727,0.0723,-0.1192,0.1049,-0.0971,0.0854,-0.0712,0.0603,-0.0891,0.1041,-0.1229,0.1072,-0.0618,0.0778,-0.0922,0.082,-0.0911,0.0936,-0.1135,0.0821,-0.0751,0.0625,-0.1068,0.1019,-0.1268,0.0768,-0.0966,0.1127,-0.0759,0.0732,-0.0775,0.0941,-0.0758,0.0915,-0.1098,0.0927,-0.1369,0.1413,-0.0536,0.0576,-0.0881,0.091,-0.0837,0.0798,-0.0836,0.0853,-0.109,0.1304,-0.1034,0.1071,-0.0775,0.0809,-0.0937,0.0957,-0.121,0.1158,-0.0607,0.0811,-0.0925,0.103,-0.1269,0.1169,-0.1132,0.0909,-0.0665,0.0681,-0.0848,0.0912,-0.0916,0.0997,-0.1135,0.0876,-0.0833,0.0808,-0.0807,0.1146,-0.0884,0.0816,-0.0499,0.0482,-0.0708,0.0824,-0.0924,0.0897,-0.0912,0.1075,-0.0776,0.0781,-0.1025,0.0956,-0.1262,0.0952,-0.0772,0.0651,-0.1181,0.1032,-0.1149,0.1122,-0.1057,0.0828,-0.0572,0.0669,-0.1063,0.105,-0.0941,0.0885,-0.111,0.1027,-0.0598,0.0634,-0.1055,0.1016,-0.1584,0.1385,-0.0608,0.0473,-0.077,0.0521,-0.0703,0.0718,-0.0828,0.0834,-0.064,0.0655,-0.1125,0.1081,-0.0797,0.0801,-0.1229,0.0861,-0.0643,0.0737,-0.0836,0.0902,-0.0957,0.1002,-0.1098,0.1102,-0.0645,0.0577,-0.1097,0.1216,-0.0921,0.1209,-0.1177,0.089,-0.0752,0.0736,-0.1039,0.1146,-0.0936,0.0986,-0.1156,0.0782,-0.0828,0.0816,-0.0976,0.1094,-0.1062,0.101,-0.0536,0.0504,-0.1103,0.0901,-0.0828,0.0821,-0.0959,0.084,-0.0515,0.0432,-0.0846,0.0731,-0.069,0.0668,-0.0605,0.0734,-0.0909,0.0873,-0.1036,0.0901,-0.1101,0.0923,-0.0501,0.0555,-0.0777,0.0996,-0.0804,0.0845,-0.0837,0.09,-0.0733,0.0878,-0.1254,0.1292,-0.0889,0.091,-0.0554,0.0463,-0.0922,0.0898,-0.0854,0.0862,-0.076,0.0996,-0.0787,0.0947,-0.099,0.0955,-0.0898,0.0804,-0.0495,0.0458,-0.098,0.0864,-0.142,0.1414,-0.0737,0.0747,-0.0829,0.1051,-0.1056,0.1058,-0.106,0.1009,-0.1105,0.1411,-0.1033,0.1112,-0.1134,0.1006,-0.0639,0.0606,-0.0783,0.0854,-0.1043,0.1012,-0.1123,0.0877,-0.0683,0.0643,-0.0963,0.0901,-0.1034,0.1004,-0.07,0.0627,-0.0756,0.0952,-0.1079,0.1124,-0.1235,0.1138,-0.0622,0.0565,-0.1073,0.1018,-0.1139,0.0936,-0.0996,0.0689,-0.0974,0.0966,-0.1198,0.1107,-0.104,0.0846,-0.0651,0.0667,-0.0966,0.0935,-0.1021,0.0964,-0.1711,0.132,-0.0783,0.0742,-0.1069,0.0947,-0.1027,0.0934,-0.1029,0.1,-0.0819,0.093,-0.1074,0.1109,-0.1201,0.1568,-0.0604,0.0529,-0.0784,0.0753,-0.0819,0.129,-0.0886,0.0837,-0.0673,0.0743,-0.0793,0.1023,-0.124,0.1056,-0.0826,0.094,-0.0707,0.0685,-0.089,0.0959,-0.0932,0.0982,-0.0872,0.0839,-0.0526,0.0475,-0.0991,0.0788,-0.0929,0.0997,-0.0793,0.0717,-0.1082,0.1051,-0.1187,0.0831,-0.0703,0.0783,-0.0664,0.0629,-0.0776,0.0936,-0.1035,0.1224,-0.0669,0.0552,-0.0774,0.087,-0.1326,0.1379,-0.0687,0.077,-0.0961,0.1091,-0.0948,0.0767,-0.0787,0.075,-0.0613,0.0643,-0.0798,0.0956,-0.0889,0.1007,-0.071,0.0684,-0.1178,0.096,-0.1116,0.1063,-0.0658,0.0686,-0.0928,0.101,-0.1098,0.1129,-0.0943,0.0905,-0.0964,0.0865,-0.1067,0.0845,-0.0999,0.0968,-0.0991,0.0852,-0.1147,0.0959,-0.1223,0.1167,-0.0682,0.11,-0.0854,0.0909,-0.1157,0.1123,-0.1223,0.0995,-0.0677,0.0694,-0.082,0.0728,-0.1016,0.0973,-0.1178,0.0867,-0.0689,0.0555,-0.0846,0.1043,-0.1022,0.0842,-0.0723,0.0747,-0.1002,0.0912,-0.1168,0.1192,-0.1425,0.1037,-0.0726,0.0787,-0.096,0.1082,-0.1056,0.1063,-0.1244,0.117,-0.0717,0.076,-0.0938,0.0864,-0.1227,0.1096,-0.0733,0.0688,-0.0762,0.0631,-0.1077,0.1135,-0.115,0.0879,-0.082,0.085,-0.0924,0.0898,-0.1066,0.0836,-0.0851,0.0976,-0.0889,0.0838,-0.1143,0.1268,-0.1112,0.1112,-0.067,0.0972,-0.0868,0.0678,-0.0945,0.0873,-0.1078,0.1014,-0.0656,0.053,-0.1101,0.1128,-0.0873,0.0945,-0.0689,0.0684,-0.0517,0.0542,-0.075,0.1041,-0.1002,0.0789,-0.0773,0.0653,-0.1008,0.1084,-0.0783,0.0983,-0.0713,0.0668,-0.1044,0.1164,-0.1062,0.0978,-0.0966,0.1103,-0.0626,0.0657,-0.0842,0.0963,-0.0773,0.0896,-0.1005,0.1095,-0.092,0.0885,-0.118,0.0994,-0.0967,0.0833,-0.111,0.099,-0.1029,0.1139,-0.0883,0.0919,-0.1312,0.1181,-0.1391,0.0952,-0.0847,0.0783,-0.1163,0.1089,-0.1012,0.0977,-0.1057,0.0756,-0.0668,0.0739,-0.0868,0.0992,-0.0941,0.0894,-0.0908,0.0947,-0.1116,0.115,-0.0982,0.0886,-0.0628,0.0636,-0.1142,0.1222,-0.0956,0.1128,-0.091,0.1213,-0.0835,0.083,-0.1053,0.1104,-0.1279,0.1181,-0.059,0.0487,-0.1318,0.0967,-0.0945,0.086,-0.1164,0.1264,-0.0708,0.0792,-0.1328,0.1342,-0.143,0.1126,-0.0485,0.0517,-0.0711,0.0704,-0.0757,0.0834,-0.1082,0.1105,-0.0806,0.0849,-0.1159,0.106,-0.1109,0.1043,-0.0717,0.0639,-0.1285,0.1211,-0.0991,0.108,-0.1086,0.1008,-0.0836,0.0738,-0.149,0.1139,-0.099,0.0906,-0.0541,0.0639,-0.0783,0.0999,-0.0978,0.094,-0.0968,0.0744,-0.0717,0.0805,-0.1113,0.1207,-0.0883,0.1032,-0.0873,0.0865,-0.142,0.1098,-0.0876,0.1172,-0.0918,0.0921,-0.0808,0.0721,-0.0776,0.0701,-0.1075,0.0896,-0.0502,0.0525,-0.0775,0.0851,-0.0898,0.096,-0.0754,0.0786,-0.0961,0.0998,-0.1173,0.1065,-0.0909,0.1025,-0.1387,0.122,-0.1083,0.1123,-0.0776,0.0939,-0.1134,0.097,-0.1274,0.1472,-0.0815,0.0834,-0.1012,0.1183,-0.1107,0.154,-0.116,0.085,-0.1345,0.1247,-0.1034,0.1195,-0.099,0.1102,-0.1283,0.114,-0.1297,0.1307,-0.1247,0.1165,-0.1025,0.0973,-0.1062,0.1162,-0.1099,0.1418,-0.1171,0.1239,-0.1092,0.1195,-0.1279,0.1077,-0.1101,0.1143,-0.0856,0.0874,-0.0737,0.0623,-0.1128,0.0976,-0.0854,0.0742,-0.0632,0.0495,-0.0572,0.0632,-0.1175,0.091,-0.1049,0.0908,-0.065,0.0721,-0.0599,0.0508,-0.1331,0.1241,-0.1361,0.1001,-0.2835,0.2471,-0.205,0.2235,-0.1202,0.1919,-0.0645,0.0815,-0.0605,0.056,-0.0467,0.0452,-0.0392,0.0335,-0.0392,0.0393,-0.0378,0.0365,-0.039,0.0397,-0.037,0.0344,-0.0298,0.0303,-0.0287,0.0271,-0.0362,0.032,-0.0272,0.0255,-0.0314,0.0278,-0.0298,0.0282,-0.0338,0.0298,-0.029,0.0287,-0.0244,0.0226,-0.0244,0.0245,-0.0262,0.023,-0.0214,0.0196,-0.0224,0.0199,-0.0211,0.0204,-0.0208,0.0177,-0.0257,0.0204,-0.0203,0.0196,-0.0168,0.0154,-0.0202,0.0175,-0.0171,0.0132,-0.0139,0.0141,-0.0156,0.0136,-0.0136,0.0133,-0.0158,0.0139,-0.0144,0.0133,-0.0128,0.0111,-0.012,0.0112,-0.0094,0.008,-0.0101,0.0081,-0.0121,0.0111,-0.0123,0.0108,-0.0112,0.0093,-0.0094,0.0077,-0.0093,0.0077,-0.0082,0.0071,-0.01,0.0085,-0.0081,0.0067,-0.0067,0.0048,-0.0071,0.0059,-0.0085,0.0064,-0.0064,0.0052,-0.0067,0.0052,-0.0067,0.005,-0.0061,0.0046,-0.0056,0.005,-0.0047,0.003,-0.0048,0.0034,-0.0048,0.0035,-0.0051,0.0033,-0.0041,0.0032,-0.0044,0.0029,-0.0041,0.0028,-0.0042,0.0026,-0.0031,0.0018,-0.0031,0.0017,-0.0028,0.0013,-0.0031,0.0019,-0.0028,0.0013,-0.003,0.0021,-0.0027,0.0013,-0.0025,0.0011,-0.0023,0.001,-0.0019,0.0005,-0.0023,0.0018,-0.0019,0.0011,-0.0015,0.0005,-0.0016,0.0005,-0.0018,0.0007,-0.0014,0.0005,-0.0016,0.0004,-0.0013,0.0002,-0.0011,0.0001,-0.001,0,-0.001,0.0002,-0.001,0.0002,-0.0012,0.0002,-0.001,0.0002,-0.001,0.0001,-0.0009,0.0001,-0.001,0,-0.0008,0,-0.0009,0,-0.0008,0.0002,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0005,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:08
سبک قدیمی alarm clock حلقه و متوقف می شود. گفتگوی ضبط شده است.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0005,0.0005,-0.001,0.0014,-0.0136,0.0146,-0.0165,0.0136,-0.0173,0.0154,-0.0134,0.015,-0.0161,0.013,-0.0114,0.0122,-0.0125,0.0151,-0.019,0.017,-0.0191,0.0169,-0.0185,0.019,-0.0191,0.0168,-0.0268,0.018,-0.0207,0.0208,-0.0179,0.0178,-0.0214,0.0199,-0.0187,0.019,-0.0142,0.017,-0.0207,0.0166,-0.0177,0.0173,-0.0198,0.0178,-0.0154,0.0154,-0.0143,0.0136,-0.0141,0.0149,-0.0153,0.0136,-0.0141,0.0119,-0.0117,0.0116,-0.0111,0.0117,-0.0149,0.012,-0.0132,0.0118,-0.0096,0.0116,-0.0115,0.0103,-0.0104,0.0113,-0.0092,0.0099,-0.0095,0.0085,-0.0083,0.007,-0.0086,0.0087,-0.0105,0.0076,-0.0105,0.011,-0.0115,0.0081,-0.0089,0.0089,-0.0081,0.0084,-0.0093,0.0087,-0.0085,0.0106,-0.01,0.01,-0.0097,0.0093,-0.0084,0.0086,-0.007,0.0081,-0.0084,0.0066,-0.0063,0.0069,-0.0089,0.0077,-0.0312,0.0409,-0.0623,0.0618,-0.0563,0.0609,-0.0429,0.038,-0.0392,0.0564,-0.0487,0.0462,-0.0465,0.0597,-0.0601,0.0614,-0.0512,0.0525,-0.0468,0.0491,-0.0346,0.0377,-0.0451,0.0358,-0.0413,0.0349,-0.0273,0.0279,-0.0378,0.033,-0.0342,0.0318,-0.0314,0.0298,-0.0333,0.0242,-0.0261,0.0296,-0.0305,0.0267,-0.0358,0.0356,-0.0297,0.0301,-0.0263,0.0272,-0.0255,0.0324,-0.0295,0.0296,-0.0316,0.0315,-0.0269,0.0293,-0.0281,0.0289,-0.0285,0.0246,-0.0247,0.0234,-0.0218,0.0287,-0.0265,0.0225,-0.0226,0.0264,-0.0218,0.0201,-0.0199,0.0179,-0.0217,0.0251,-0.018,0.0153,-0.018,0.0184,-0.0172,0.0231,-0.0177,0.0167,-0.0151,0.0194,-0.0187,0.0195,-0.0294,0.0271,-0.0221,0.0218,-0.0212,0.0222,-0.0202,0.023,-0.0176,0.0203,-0.0184,0.0179,-0.017,0.0186,-0.0174,0.0209,-0.015,0.0148,-0.0148,0.0133,-0.0152,0.0143,-0.0139,0.0139,-0.014,0.015,-0.0108,0.0155,-0.0129,0.013,-0.0126,0.0128,-0.0175,0.0189,-0.035,0.0388,-0.0334,0.0364,-0.0327,0.033,-0.0337,0.0316,-0.0352,0.0356,-0.0376,0.0387,-0.0344,0.0327,-0.0351,0.0287,-0.0263,0.0318,-0.0307,0.0345,-0.0332,0.0315,-0.0301,0.0313,-0.0336,0.0312,-0.029,0.0244,-0.0297,0.0256,-0.0378,0.0339,-0.0249,0.0233,-0.0292,0.0267,-0.0343,0.0322,-0.0369,0.0387,-0.0348,0.0375,-0.0288,0.0283,-0.0284,0.0316,-0.0275,0.0306,-0.0321,0.0298,-0.0267,0.0247,-0.0252,0.0263,-0.0217,0.0274,-0.0366,0.0289,-0.0262,0.0269,-0.029,0.0274,-0.0246,0.0284,-0.0284,0.0261,-0.0208,0.0224,-0.0222,0.0214,-0.0243,0.0238,-0.0232,0.0197,-0.0211,0.0196,-0.0199,0.0166,-0.0167,0.0195,-0.0151,0.0192,-0.0178,0.0168,-0.0169,0.0184,-0.0159,0.0151,-0.0163,0.0197,-0.0161,0.0181,-0.0156,0.0151,-0.0145,0.0171,-0.017,0.0147,-0.0124,0.0153,-0.0155,0.013,-0.0161,0.0168,-0.0169,0.0152,-0.0143,0.0131,-0.0145,0.012,-0.0112,0.014,-0.0124,0.0119,-0.0149,0.0112,-0.013,0.0117,-0.0125,0.0126,-0.0123,0.0142,-0.0163,0.0139,-0.0137,0.0131,-0.0136,0.0142,-0.0121,0.0108,-0.0123,0.0136,-0.012,0.0114,-0.0128,0.0119,-0.0119,0.0122,-0.0111,0.0114,-0.0091,0.0097,-0.0098,0.0125,-0.0101,0.0119,-0.0099,0.0131,-0.0095,0.0099,-0.0112,0.0113,-0.0102,0.0112,-0.0102,0.0101,-0.0091,0.0089,-0.0099,0.0097,-0.0096,0.0083,-0.0119,0.0102,-0.0076,0.0107,-0.0084,0.0088,-0.0076,0.0089,-0.0067,0.0077,-0.0077,0.0067,-0.0078,0.007,-0.0071,0.0077,-0.007,0.0068,-0.0066,0.0067,-0.0068,0.007,-0.006,0.0074,-0.0084,0.0069,-0.0069,0.0068,-0.0061,0.0055,-0.0072,0.0074,-0.0055,0.0066,-0.0078,0.0081,-0.008,0.0094,-0.007,0.0085,-0.0077,0.0083,-0.0086,0.0064,-0.0053,0.0073,-0.0061,0.0058,-0.0069,0.0068,-0.0063,0.0055,-0.0054,0.0058,-0.0056,0.0057,-0.005,0.006,-0.0054,0.0059,-0.0065,0.0066,-0.0061,0.0052,-0.0057,0.0069,-0.005,0.0052,-0.0051,0.0064,-0.007,0.0062,-0.0056,0.007,-0.0055,0.0068,-0.0048,0.0058,-0.0061,0.005,-0.0054,0.0056,-0.0059,0.0049,-0.0046,0.004,-0.0047,0.0056,-0.0052,0.0042,-0.0047,0.0044,-0.0056,0.004,-0.0038,0.0031,-0.0048,0.0033,-0.0038,0.0047,-0.0044,0.0046,-0.0042,0.0044,-0.0043,0.0037,-0.0041,0.0035,-0.0044,0.0029,-0.0042,0.0037,-0.0031,0.0032,-0.0034,0.0029,-0.0037,0.0031,-0.003,0.0043,-0.0035,0.0029,-0.0032,0.0035,-0.0032,0.003,-0.0038,0.0029,-0.0037,0.0032,-0.0039,0.0029,-0.0042,0.0036,-0.0041,0.0033,-0.004,0.0038,-0.0044,0.0034,-0.0034,0.0037,-0.0034,0.0037,-0.0033,0.0042,-0.0032,0.0035,-0.0027,0.0035,-0.0029,0.003,-0.003,0.0036,-0.0031,0.0035,-0.0038,0.0035,-0.0035,0.0033,-0.003,0.0033,-0.0036,0.0036,-0.0029,0.0037,-0.0036,0.0041,-0.0034,0.0032,-0.0032,0.0035,-0.0034,0.0023,-0.0028,0.0029,-0.0032,0.0028,-0.0032,0.0023,-0.0032,0.0021,-0.0022,0.0021,-0.0026,0.0019,-0.0024,0.0018,-0.0021,0.0019,-0.002,0.0026,-0.0022,0.0024,-0.002,0.0024,-0.0018,0.0025,-0.002,0.0021,-0.0022,0.0024,-0.0023,0.0017,-0.0041,0.0029,-0.0038,0.0033,-0.0045,0.0042,-0.0044,0.0038,-0.0033,0.0034,-0.0034,0.0032,-0.0029,0.0035,-0.0027,0.0034,-0.0029,0.0037,-0.0028,0.0034,-0.0029,0.0033,-0.0028,0.003,-0.0024,0.0027,-0.0023,0.003,-0.0025,0.0032,-0.0023,0.003,-0.003,0.0023,-0.0026,0.0027,-0.0028,0.0025,-0.0023,0.0024,-0.003,0.0024,-0.0028,0.0021,-0.0031,0.0023,-0.0025,0.002,-0.0027,0.0021,-0.0024,0.0024,-0.0027,0.0025,-0.0026,0.0024,-0.0021,0.0022,-0.0025,0.0021,-0.002,0.0022,-0.0015,0.002,-0.0018,0.0022,-0.0017,0.0021,-0.0019,0.0022,-0.002,0.0022,-0.0019,0.0017,-0.002,0.0021,-0.002,0.0019,-0.002,0.002,-0.0023,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0023,0.0015,-0.0018,0.0016,-0.0019,0.0015,-0.0023,0.0014,-0.0019,0.0018,-0.0021,0.0015,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0018,-0.0014,0.002,-0.0018,0.0016,-0.0013,0.002,-0.0017,0.0025,-0.0017,0.0022,-0.0021,0.002,-0.0016,0.0023,-0.0015,0.0018,-0.0024,0.0016,-0.0018,0.0023,-0.0019,0.0016,-0.0017,0.0015,-0.0015,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0015,0.001,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.0014,0.0019,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0019,-0.0012,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0018,-0.0014,0.0015,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0017,-0.0013,0.0017,-0.0014,0.0013,-0.0018,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0018,0.0013,-0.0016,0.0013,-0.0017,0.0014,-0.0019,0.0015,-0.0018,0.0017,-0.0017,0.0015,-0.0014,0.002,-0.0015,0.0012,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0015,0.0012,-0.0014,0.0018,-0.0017,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0016,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0017,0.0017,-0.0019,0.002,-0.002,0.0017,-0.0018,0.0019,-0.0018,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0019,-0.0019,0.0014,-0.0019,0.002,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.0018,0.002,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0016,-0.0013,0.0018,-0.0014,0.0015,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0017,0.0013,-0.0015,0.0016,-0.0012,0.0015,-0.0014,0.0016,-0.0011,0.0016,-0.0011,0.0018,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0017,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0014,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0014,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.001,0.001,-0.001,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0014,0.0008,-0.001,0.0008,-0.001,0.001,-0.0011,0.001,-0.0012,0.001,-0.001,0.0009,-0.001,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.001,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:23
ساعت پدربزرگ, سازیاموسیقی زنگی, شکسته, بدون تیک تاک.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.001,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.001,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.001,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.001,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.001,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1409,0.1669,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.1353,0.1577,-0.0004,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:00
تیک تاک ساعت -- برای تلفن های موبایل مانند یک دکمه پلاستیکی تعویض.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.1795,0.1713,-0.0118,0.0119,-0.0012,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.0071,0.0075,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1795,0.1713,-0.0118,0.0119,-0.0012,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.0071,0.0075,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1795,0.1713,-0.0118,0.0119,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.0068,0.0052,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1795,0.1713,-0.0118,0.0119,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.0068,0.0052,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1795,0.1713,-0.0118,0.008,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.0068,0.0052,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1795,0.1713,-0.0118,0.008,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.0068,0.0052,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1795,0.1713,-0.0118,0.008,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.0057,0.0052,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.1795,0.1713,-0.0118,0.008,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.0057,0.0052,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.1795,0.1713,-0.0073,0.0075,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1371,0.1656,-0.0057,0.0046,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.1795,0.1713,-0.0073,0.0075,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1371,0.1656,-0.0057,0.0046,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.1795,0.1713,-0.0073,0.0073,-0.0012,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0005,-0.1371,0.1656,-0.0042,0.0046,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.1795,0.1713,-0.0073,0.0075,-0.0012,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0005,-0.1371,0.1656,-0.0042,0.0046,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.1795,0.1713,-0.0066,0.0049,-0.0012,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.1371,0.1656,-0.004,0.0037,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0004,-0.1795,0.1713,-0.0066,0.0049,-0.0012,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.1371,0.1656,-0.004,0.0037,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0004,-0.1795,0.1713,-0.0066,0.0043,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0043,0.0039,-0.1371,0.1656,-0.0019,0.0014,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0015,-0.1795,0.1713,-0.0066,0.0043,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0043,0.0039,-0.1371,0.1656,-0.0019,0.0015,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0015,-0.1795,0.1713,-0.0036,0.0033,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.069,0.106,-0.0018,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0016,-0.1795,0.1713,-0.0036,0.0033,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.069,0.106,-0.0018,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1795,0.1713,-0.1747,0.1687,-0.0024,0.0033,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.0386,0.0279,-0.0018,0.0012,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1795,0.1713,-0.1747,0.1687,-0.0024,0.0033,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.0386,0.0279,-0.0018,0.0012,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1795,0.1713,-0.0531,0.0477,-0.0024,0.0021,-0.0009,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.0149,0.0163,-0.0012,0.0012,-0.0004,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1795,0.1713,-0.0531,0.0477,-0.0024,0.0021,-0.0009,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.0149,0.0163,-0.0012,0.0012,-0.0004,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1795,0.1713,-0.0251,0.0257,-0.0022,0.0021,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.0143,0.0139,-0.0012,0.0007,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1795,0.1713,-0.0251,0.0257,-0.0022,0.0021,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.0143,0.0139,-0.0012,0.0007,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1795,0.1713,-0.0168,0.0226,-0.0022,0.0012,-0.0008,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.008,0.0075,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1795,0.1713,-0.0168,0.0226,-0.0022,0.0012,-0.0008,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.008,0.0075,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1795,0.1713,-0.0118,0.0119,-0.0012,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.0071,0.0075,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1795,0.1713,-0.0118,0.0119,-0.0012,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.0071,0.0075,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1795,0.1713,-0.0118,0.0119,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.0068,0.0052,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1795,0.1713,-0.0118,0.0119,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1371,0.1656,-0.0068,0.0052,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:01
تیک تاک ساعت -- برای تلفن های موبایل مانند یک ماشین قفل درب.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0018,0.0021,-0.0008,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.001,0.0008,-0.0014,0.0016,-0.0013,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0015,0.0016,-0.0019,0.0023,-0.0022,0.0019,-0.0019,0.0016,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0028,0.0027,-0.0024,0.0022,-0.0018,0.0016,-0.0021,0.002,-0.0018,0.0019,-0.002,0.0018,-0.0023,0.0027,-0.0028,0.0029,-0.0028,0.0027,-0.0026,0.0025,-0.0023,0.0026,-0.0023,0.0026,-0.0019,0.0021,-0.002,0.0019,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0018,-0.0016,0.002,-0.0019,0.0017,-0.0029,0.0029,-0.0032,0.0033,-0.0023,0.0023,-0.0026,0.002,-0.002,0.0025,-0.0028,0.0023,-0.0033,0.0035,-0.0028,0.0032,-0.0027,0.0028,-0.0025,0.003,-0.0024,0.0023,-0.0025,0.0029,-0.0027,0.0025,-0.0029,0.0033,-0.0024,0.0028,-0.0026,0.0027,-0.0022,0.002,-0.0022,0.0025,-0.0034,0.0035,-0.0031,0.0035,-0.0029,0.0029,-0.0031,0.0028,-0.0026,0.0029,-0.003,0.0027,-0.0023,0.0023,-0.0029,0.0024,-0.003,0.0023,-0.0023,0.0025,-0.0021,0.002,-0.0017,0.0021,-0.0018,0.002,-0.0016,0.0016,-0.0017,0.0019,-0.0014,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.001,-0.0012,0.001,-0.001,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0009,-0.001,0.0011,-0.001,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0]
در حال بارگذاری
1:25
پدربزرگ تیک تاک ساعت و chiming, MS, میکروفن (1).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.1566,0.1633,-0.0011,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0058,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0012,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0027,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0012,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0027,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0013,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0027,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0014,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0018,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0014,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0015,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0016,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0017,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0017,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0017,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0017,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0017,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0017,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0017,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0017,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0017,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0017,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0017,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0017,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0017,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0017,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0017,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0017,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0017,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0018,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0018,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0018,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0018,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1566,0.1633,-0.0019,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.1468,0.1442,-0.0014,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:00
تیک تاک ساعت -- برای تلفن های موبایل مانند یک اهرم های پلاستیکی کلیک کردن بر روی.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.2577,0.2414,-0.0028,0.0017,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.0006,0,0.0009,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.009,0.0096,-0.121,0.1336,-0.0023,0.0024,-0.0007,0.0013,-0.001,0.0011,-0.001,0.0005,-0.0008,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0028,0.0017,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.0006,0,0.0009,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.009,0.0096,-0.121,0.1336,-0.0023,0.0024,-0.0007,0.0013,-0.001,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0028,0.0017,-0.0012,0.001,-0.0007,0.0006,0,0.0009,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.009,0.0096,-0.121,0.1336,-0.0023,0.0024,-0.0007,0.0013,-0.001,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0028,0.0017,-0.0012,0.001,-0.0008,0.0006,0,0.0009,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.009,0.0096,-0.121,0.1336,-0.0023,0.0024,-0.0007,0.0013,-0.001,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0028,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0008,0.0005,0,0.0009,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.009,0.0096,-0.121,0.1336,-0.0023,0.0025,-0.0008,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0031,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0004,0,0.0009,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.009,0.0096,-0.121,0.1336,-0.0023,0.0025,-0.0008,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0033,0.0018,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0003,0.0001,0.0009,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0023,0.0025,-0.0008,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0033,0.0024,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0003,0.0001,0.0009,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0025,0.0025,-0.0008,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0033,0.0024,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0003,0.0001,0.0009,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0025,0.0027,-0.0009,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0038,0.0026,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0003,0.0001,0.0009,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0029,0.0027,-0.001,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0038,0.0026,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0003,0.0001,0.0009,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0029,0.0027,-0.001,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0038,0.0026,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0003,0.0001,0.0009,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0029,0.0045,-0.001,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0054,0.0035,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0002,0.0001,0.0009,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0029,0.0045,-0.001,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0054,0.0035,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0002,0.0001,0.0009,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0029,0.0045,-0.001,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0054,0.0045,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0002,0,0.0009,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0029,0.0045,-0.001,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0054,0.0045,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0002,0,0.0009,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0029,0.0045,-0.001,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0054,0.0045,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0002,0,0.0009,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0036,0.0045,-0.001,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0054,0.0045,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0002,0,0.0009,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0036,0.0045,-0.001,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0008,0.001,-0.001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0054,0.0045,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0002,0,0.0009,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0036,0.0045,-0.001,0.0013,-0.001,0.001,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0054,0.0045,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0001,0,0.0009,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0036,0.0045,-0.001,0.0013,-0.001,0.001,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0054,0.0045,-0.0012,0.0013,-0.0009,-0.0001,-0.0001,0.0009,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0036,0.0045,-0.001,0.0013,-0.001,0.001,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0054,0.0045,-0.0012,0.0013,-0.0009,-0.0001,-0.0002,0.0009,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0036,0.0046,-0.001,0.0013,-0.001,0.001,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0054,0.0045,-0.0012,0.0013,-0.0009,-0.0001,-0.0003,0.0009,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.004,0.0046,-0.001,0.0013,-0.001,0.001,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0054,0.0045,-0.0012,0.0013,-0.0009,-0.0001,-0.0003,0.0009,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.004,0.005,-0.001,0.0013,-0.001,0.001,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0056,0.0045,-0.0012,0.0013,-0.0009,-0.0001,-0.0003,0.0009,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.004,0.0055,-0.001,0.0013,-0.001,0.001,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0056,0.0045,-0.0012,0.0013,-0.0009,-0.0001,-0.0003,0.0009,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0062,0.0055,-0.001,0.0013,-0.001,0.001,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0056,0.0045,-0.0012,0.0013,-0.0011,-0.0001,-0.0003,0.0009,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0062,0.0075,-0.001,0.0013,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0056,0.0045,-0.0012,0.0013,-0.0012,-0.0001,-0.0003,0.0009,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0062,0.0075,-0.001,0.0013,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0056,0.0045,-0.0012,0.0013,-0.0012,-0.0001,-0.0003,0.0009,0,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0062,0.0075,-0.001,0.0013,-0.001,0.001,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2577,0.2414,-0.0056,0.0054,-0.0012,0.0013,-0.0012,-0.0001,-0.0004,0.0009,0,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0067,0.0071,-0.121,0.1336,-0.0073,0.0075,-0.001,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:00
تیک تاک ساعت -- برای تلفن های موبایل مانند یک پلاستیک flicking سوئیچ.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0018,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0023,0.0021,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0019,-0.0011,0.0011,-0.001,0.001,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0019,0.0018,-0.002,0.0025,-0.002,0.002,-0.0019,0.002,-0.0018,0.0019,-0.0016,0.0019,-0.0019,0.0019,-0.0021,0.0022,-0.0021,0.002,-0.0032,0.0031,-0.0032,0.003,-0.0025,0.0032,-0.0032,0.0024,-0.0026,0.0026,-0.0026,0.0024,-0.0025,0.0027,-0.0023,0.0026,-0.0038,0.003,-0.0028,0.0023,-0.0023,0.0029,-0.003,0.003,-0.0031,0.0029,-0.0024,0.0028,-0.0025,0.0025,-0.0021,0.0022,-0.0025,0.002,-0.0017,0.0023,-0.002,0.0026,-0.002,0.0021,-0.0016,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0021,0.002,-0.0025,0.0025,-0.0023,0.002,-0.0025,0.0023,-0.0022,0.0027,-0.0029,0.0024,-0.0024,0.0024,-0.0019,0.0021,-0.0038,0.004,-0.0029,0.0031,-0.003,0.0029,-0.0033,0.0031,-0.0022,0.0027,-0.0026,0.0028,-0.0025,0.0027,-0.0026,0.0027,-0.0029,0.0034,-0.0025,0.0027,-0.0027,0.0025,-0.0023,0.0023,-0.0018,0.0023,-0.0022,0.0023,-0.0023,0.0022,-0.0021,0.0027,-0.003,0.0031,-0.0022,0.0025,-0.0026,0.0026,-0.0027,0.003,-0.0027,0.0026,-0.0025,0.0033,-0.0026,0.0022,-0.0025,0.0026,-0.0024,0.0024,-0.002,0.0023,-0.0023,0.0022,-0.002,0.0022,-0.0027,0.0022,-0.0025,0.0023,-0.0031,0.0032,-0.0028,0.0031,-0.0024,0.0026,-0.0022,0.0022,-0.0022,0.0019,-0.0019,0.0018,-0.0018,0.0019,-0.005,0.0028,-0.0028,0.0032,-0.0031,0.0031,-0.0026,0.0027,-0.0031,0.0022,-0.0022,0.0026,-0.0025,0.003,-0.0036,0.0029,-0.0036,0.0034,-0.0037,0.0037,-0.0032,0.003,-0.0027,0.0031,-0.0027,0.0026,-0.0027,0.0023,-0.0029,0.0033,-0.0026,0.0027,-0.0032,0.0034,-0.0027,0.0032,-0.0035,0.0028,-0.0032,0.0029,-0.0025,0.0031,-0.0026,0.0027,-0.0025,0.0022,-0.0025,0.0019,-0.0022,0.0021,-0.0021,0.002,-0.0024,0.0022,-0.0022,0.0019,-0.002,0.0021,-0.002,0.0021,-0.0022,0.0018,-0.0016,0.0016,-0.0018,0.0017,-0.0019,0.0016,-0.0021,0.0019,-0.0018,0.0016,-0.0019,0.0014,-0.0021,0.0016,-0.0018,0.0019,-0.0014,0.0015,-0.0017,0.0018,-0.0017,0.0016,-0.0022,0.0021,-0.0017,0.0018,-0.0013,0.0017,-0.0018,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0015,0.0018,-0.0013,0.0013,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0017,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.001,0.0012,-0.001,0.0013,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:07
پدربزرگ تیک تاک ساعت و chiming, MS, میکروفن (2).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1837,0.2122,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2086,0.2511,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2433,0.2451,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:00
تیک تاک ساعت -- برای تلفن های موبایل مانند یک seatblet کلیک کردن بر روی.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.0015,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.169,0.1766,-0.0022,0.002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1746,0.1682,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:00
تیک تاک ساعت -- برای تلفن های موبایل مانند پلاستیک اندازه گیری نوار کلیک کنید.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0012,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0012,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0012,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3866,0.3491,-0.0049,0.0026,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0008,-0.1475,0.211,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:00
تیک تاک ساعت -- برای تلفن های موبایل مانند پلاستیک نوار اندازه گیری تعویض.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,-0.0007,0.0007,-0.1028,0.0942,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.1024,0.0995,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.1028,0.0942,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.1024,0.0995,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.1028,0.0942,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.1024,0.0995,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.1028,0.0942,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.1024,0.0995,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.1028,0.0942,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.1024,0.0995,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.1028,0.0942,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.1024,0.0995,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.1028,0.0942,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.1024,0.0995,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.1028,0.0942,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.1024,0.0995,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.1028,0.0942,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.1024,0.0995,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.1028,0.0942,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.1024,0.0995,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.1028,0.0942,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0002,-0.1024,0.0995,-0.0006,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,-0.1028,0.0942,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0002,-0.1024,0.0995,-0.0006,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,-0.1028,0.0942,-0.0009,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1024,0.0995,-0.0009,0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.1028,0.0942,-0.0009,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1024,0.0995,-0.0015,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.1028,0.0942,-0.0009,0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1024,0.0995,-0.0015,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.1028,0.0942,-0.0009,0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1024,0.0995,-0.0015,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1028,0.0942,-0.0009,0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1024,0.0995,-0.0015,0.0015,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1028,0.0942,-0.0009,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1024,0.0995,-0.0015,0.0018,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1028,0.0942,-0.0011,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1024,0.0995,-0.0016,0.0019,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1028,0.0942,-0.002,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1024,0.0995,-0.0016,0.0019,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1028,0.0942,-0.0026,0.0018,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1024,0.0995,-0.0049,0.0051,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1028,0.0942,-0.0043,0.0022,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1024,0.0995,-0.0058,0.0051,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1028,0.0942,-0.0043,0.0028,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1024,0.0995,-0.0058,0.0051,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1028,0.0942,-0.0045,0.0055,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1024,0.0995,-0.0071,0.0051,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1028,0.0942,-0.0077,0.01,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1024,0.0995,-0.0109,0.0159,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1028,0.0942,-0.0388,0.0432,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1024,0.0995,-0.0126,0.0159,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1028,0.0942,-0.0388,0.0432,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1024,0.0995,-0.0126,0.0159,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1028,0.0942,-0.0388,0.0432,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1024,0.0995,-0.0186,0.022,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1028,0.0942,-0.0654,0.0618,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1024,0.0995,-0.051,0.0318,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0462,0.0589,-0.1028,0.0942,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.1024,0.0995,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.1028,0.0942,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.1024,0.0995,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.1028,0.0942,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.1024,0.0995,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:04
فلزی ساعت تیک تاک (1).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,-0.0024,0.0033,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.001,0.001,-0.2366,0.1934,-0.0247,0.0223,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0013,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0009,-0.2366,0.1934,-0.0247,0.0223,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0013,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0007,-0.2366,0.1934,-0.0247,0.0223,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0013,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0006,-0.2366,0.1934,-0.0247,0.0223,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0013,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0006,-0.2366,0.1934,-0.0247,0.0223,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0013,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.2366,0.1934,-0.0247,0.0223,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0013,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.2366,0.1934,-0.0247,0.0223,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.2366,0.1934,-0.0247,0.0223,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.2366,0.1934,-0.0247,0.0223,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.2366,0.1934,-0.0247,0.0223,-0.0008,0.0005,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0007,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.2366,0.1934,-0.0247,0.0223,-0.0008,0.0008,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0007,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.2366,0.1934,-0.0247,0.0223,-0.0009,0.0008,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0007,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.2366,0.1934,-0.0247,0.0223,-0.0009,0.0008,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0007,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0002,-0.2366,0.1934,-0.0247,0.0223,-0.0009,0.0008,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0007,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.2366,0.1934,-0.0247,0.0223,-0.0009,0.0008,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0007,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.2366,0.1934,-0.0253,0.0223,-0.0009,0.0008,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0007,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.2366,0.1934,-0.0253,0.0223,-0.0009,0.0009,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0007,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.2366,0.1934,-0.0253,0.0223,-0.0011,0.0012,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0007,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.2366,0.1934,-0.0253,0.0223,-0.0014,0.0012,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0007,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.2366,0.1934,-0.0253,0.0223,-0.0017,0.0014,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0007,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.2366,0.1934,-0.0253,0.0223,-0.0059,0.0037,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0009,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.2366,0.1934,-0.0262,0.0366,-0.0082,0.0085,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.02,-0.0009,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.2366,0.1934,-0.0262,0.0366,-0.0247,0.0223,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.2356,0.1973,-0.0246,0.0214,-0.0009,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.2366,0.1934,-0.0262,0.0366,-0.0247,0.0223,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2356,0.1973,-0.0576,0.053,-0.0009,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.2366,0.1934,-0.0262,0.0366,-0.0247,0.0223,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2356,0.1973,-0.0576,0.053,-0.0013,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.2366,0.1934,-0.0322,0.0366,-0.0247,0.0223,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2356,0.1973,-0.0576,0.053,-0.0013,0.0016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.2366,0.1934,-0.0322,0.0366,-0.0247,0.0223,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2356,0.1973,-0.0576,0.053,-0.003,0.0029,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.2366,0.1934,-0.035,0.0366,-0.0247,0.0223,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2356,0.1973,-0.0632,0.079,-0.003,0.0029,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0564,0.0514,-0.2366,0.1934,-0.0247,0.0223,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0024,0.0033,-0.2356,0.1973,-0.0052,0.0042,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0015,0.0014,-0.2366,0.1934,-0.0247,0.0223,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0024,0.0033,-0.2356,0.1973,-0.006,0.0059,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0015,0.0014,-0.2366,0.1934,-0.0247,0.0223,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0024,0.0033,-0.2356,0.1973,-0.006,0.0059,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0015,0.0014,-0.2366,0.1934,-0.0247,0.0223,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:04
فلزی ساعت تیک تاک (2).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1525,0.1717,-0.0022,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.1315,0.178,-0.0016,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001]
در حال بارگذاری
1:00
تیک تاک ساعت -- برای تلفن های موبایل مانند یک تپانچه cocking.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,-0.0002,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0009,0.0009,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.001,0.0009,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.001,0.0009,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.001,0.0013,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0011,0.0013,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0011,0.0013,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0011,0.0013,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0016,0.0012,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0011,0.0013,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0016,0.0012,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0018,0.0013,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.002,0.0012,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0018,0.0013,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.002,0.0021,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0018,0.0014,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.002,0.0022,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0018,0.0016,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.002,0.0023,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0018,0.002,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.002,0.0023,-0.0005,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0018,0.0025,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.002,0.0023,-0.0005,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0034,0.0025,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0027,0.0025,-0.0005,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0034,0.0025,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0027,0.0025,-0.0005,0.0006,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0034,0.0025,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0036,0.0025,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0037,0.0027,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0036,0.0032,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0046,0.0034,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0036,0.0033,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0046,0.0036,-0.0003,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0036,0.0043,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0046,0.0039,-0.0003,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0041,0.0043,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0051,0.004,-0.0004,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0041,0.0056,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2748,0.2792,-0.0051,0.0066,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0074,0.0061,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2748,0.2792,-0.0069,0.0094,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0089,0.0089,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2748,0.2792,-0.0097,0.0094,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0091,0.0127,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2748,0.2792,-0.0116,0.0124,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0136,0.0127,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2748,0.2792,-0.0197,0.015,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0204,0.0197,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2748,0.2792,-0.0226,0.0218,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0446,0.0367,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2748,0.2792,-0.0402,0.0417,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0684,0.0571,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2748,0.2792,-0.1112,0.1292,-0.0006,0.0007,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.2932,0.2938,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0007,0.0007,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.2748,0.2792,-0.0007,0.0007,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.2932,0.2938,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:04
فلزی ساعت تیک تاک (3).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0003,0.0002,-0.0023,0.0031,-0.0421,0.0453,-0.0026,0.0029,-0.0044,0.0056,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0025,0.0033,-0.0446,0.0412,-0.0019,0.0016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0023,0.0031,-0.0421,0.0453,-0.0026,0.0029,-0.0044,0.0056,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0025,0.0033,-0.0446,0.0412,-0.0019,0.0016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0023,0.0031,-0.0421,0.0453,-0.0026,0.0029,-0.0044,0.0056,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0025,0.0033,-0.0446,0.0412,-0.0019,0.0016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0023,0.0031,-0.0421,0.0453,-0.0026,0.0029,-0.0044,0.0056,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0025,0.0033,-0.0446,0.0412,-0.0019,0.0016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0023,0.0031,-0.0421,0.0453,-0.0026,0.0029,-0.0044,0.0056,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0025,0.0033,-0.0446,0.0412,-0.0019,0.0016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0023,0.0031,-0.0421,0.0453,-0.0026,0.0029,-0.0044,0.0056,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0025,0.0033,-0.0446,0.0412,-0.0025,0.0029,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0012,0.0014,-0.0421,0.0453,-0.0026,0.0029,-0.0044,0.0056,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0025,0.0033,-0.0446,0.0412,-0.0029,0.0037,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0012,0.0014,-0.0421,0.0453,-0.0026,0.0029,-0.0044,0.0056,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0025,0.0033,-0.0446,0.0412,-0.0029,0.0037,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0012,0.0014,-0.0421,0.0453,-0.0026,0.0029,-0.0044,0.0056,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.001,0.0011,-0.0446,0.0412,-0.0029,0.0037,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0012,0.0014,-0.0421,0.0453,-0.0026,0.0029,-0.0044,0.0056,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0011,-0.0446,0.0412,-0.0029,0.0037,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0012,0.0014,-0.0421,0.0453,-0.0026,0.0029,-0.0044,0.0056,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0011,-0.0446,0.0412,-0.0029,0.0037,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0012,0.0014,-0.0421,0.0453,-0.0026,0.0029,-0.0044,0.0056,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0011,-0.0446,0.0412,-0.0029,0.0037,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0012,0.0014,-0.0421,0.0453,-0.0026,0.0029,-0.0044,0.0056,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0011,-0.0446,0.0412,-0.0029,0.0037,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0014,-0.0421,0.0453,-0.0026,0.0029,-0.0044,0.0056,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.001,-0.0446,0.0412,-0.0029,0.0037,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0014,-0.0421,0.0453,-0.0026,0.0029,-0.0044,0.0056,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.001,-0.0446,0.0412,-0.0029,0.0037,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0014,-0.0421,0.0453,-0.0026,0.0029,-0.0044,0.0056,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.001,-0.0446,0.0412,-0.0029,0.0037,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0006,-0.0421,0.0453,-0.0026,0.0029,-0.0044,0.0056,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.001,-0.0446,0.0412,-0.0029,0.0037,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.0421,0.0453,-0.0026,0.0029,-0.0044,0.0056,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.001,-0.0446,0.0412,-0.0029,0.0037,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0421,0.0453,-0.0026,0.0029,-0.0044,0.0056,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.001,-0.0446,0.0412,-0.0029,0.0037,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0421,0.0453,-0.0023,0.0029,-0.0044,0.0056,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0007,-0.0446,0.0412,-0.0029,0.0037,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0421,0.0453,-0.0023,0.0029,-0.0044,0.0056,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,-0.0446,0.0412,-0.0039,0.0037,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0421,0.0453,-0.0023,0.0029,-0.0044,0.0056,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0446,0.0412,-0.0039,0.005,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0421,0.0453,-0.0023,0.0038,-0.0044,0.0056,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0446,0.0412,-0.0039,0.0057,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0421,0.0453,-0.0035,0.0043,-0.0044,0.0056,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0446,0.0412,-0.007,0.0057,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0421,0.0453,-0.006,0.0056,-0.0044,0.0056,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0446,0.0412,-0.0187,0.0137,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0421,0.0453,-0.013,0.016,-0.0044,0.0056,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0442,0.0412,-0.0446,0.0224,-0.0004,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0421,0.0453,-0.0246,0.0233,-0.0044,0.0056,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0183,0.0184,-0.0446,0.0412,-0.0005,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0421,0.0453,-0.0246,0.0233,-0.0044,0.0056,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0183,0.0184,-0.0446,0.0412,-0.0007,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0421,0.0453,-0.0274,0.0277,-0.0044,0.0056,-0.0005,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0183,0.0184,-0.0446,0.0412,-0.001,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0024,0.0031,-0.0421,0.0453,-0.0044,0.0056,-0.0005,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0025,0.0033,-0.0446,0.0412,-0.001,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0023,0.0031,-0.0421,0.0453,-0.0044,0.0056,-0.0007,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0025,0.0033,-0.0446,0.0412,-0.001,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0023,0.0031,-0.0421,0.0453,-0.0044,0.0056,-0.001,0.0013,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0025,0.0033,-0.0446,0.0412,-0.001,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:04
فلزی ساعت تیک تاک (4).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0044,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0035,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0027,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1868,0.1912,-0.0092,0.0067,-0.0035,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.002,-0.0749,0.0855,-0.0038,0.0042,-0.0018,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:00
تیک تاک ساعت -- برای تلفن های موبایل مانند یک درب قفل.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری