مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای رد پای مرد کفش آهسته P ...

قدم به قدم - مرد یا مرد - پوشیدن کفش با سرعت آهسته - راه رفتن بر روی کف چوبی.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۶
نوع: 48kHz,24bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: شنبه, ۰۱ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
fts
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.001,0.001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.001,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.1061,0.086,-0.035,0.047,-0.0294,0.0241,-0.0307,0.0205,-0.0302,0.0155,-0.0082,0.0023,-0.0034,0.0047,-0.0037,0.0025,-0.0107,0.0101,-0.0036,0.0038,-0.0018,0.0033,-0.0025,0.0014,-0.0008,0.0018,-0.0008,0.001,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0014,0.0012,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0106,0.0076,-0.0033,0.0024,-0.0016,0.0018,-0.0025,0.0017,-0.002,0.0018,-0.0012,0.0014,-0.0015,0.0012,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0034,0.0052,-0.0005,0.0004,-0.1923,0.1832,-0.0515,0.0752,-0.0289,0.0572,-0.0198,0.0286,-0.0185,0.0131,-0.0162,0.0088,-0.0059,0.0084,-0.01,0.0046,-0.004,0.006,-0.0044,0.0052,-0.0032,0.0044,-0.0029,0.0032,-0.0011,0.0019,-0.0017,0.0009,-0.0007,0.0013,-0.0011,0.0004,-0.0004,0.0009,-0.0071,0.0009,-0.0084,0.0089,-0.0059,0.0033,-0.0025,0.0036,-0.0033,0.0037,-0.0014,0.0018,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0019,0.0012,-0.0017,0.002,-0.0016,0.0023,-0.0016,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0816,0.0011,-0.1166,0.1263,-0.0374,0.0692,-0.037,0.036,-0.0274,0.0338,-0.0153,0.021,-0.0153,0.0092,-0.0104,0.0107,-0.0061,0.0075,-0.0051,0.0073,-0.0056,0.0031,-0.0034,0.0043,-0.0029,0.0015,-0.0021,0.0026,-0.0013,0.0011,-0.0017,0.0019,-0.0326,0.0225,-0.0051,0.0058,-0.0032,0.0036,-0.0096,0.0107,-0.0059,0.0052,-0.0029,0.0043,-0.002,0.0023,-0.0007,0.0016,-0.0013,0.0009,-0.0005,0.0012,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0017,0.0014,-0.0014,0.0027,-0.0034,0.0032,-0.0018,0.0023,-0.0017,0.0021,-0.0018,0.0015,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.2247,0.3157,-0.2083,0.164,-0.0779,0.084,-0.0605,0.0493,-0.0325,0.0133,-0.0251,0.0285,-0.0147,0.0126,-0.0159,0.0171,-0.0113,0.0107,-0.0072,0.0074,-0.0081,0.006,-0.0031,0.002,-0.0031,0.0024,-0.0023,0.0022,-0.0022,0.0026,-0.0019,0.0029,-0.0013,0.0013,-0.0017,0.0006,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0015,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0045,0.0083,-0.004,0.0041,-0.0018,0.0021,-0.0017,0.0014,-0.0018,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0009,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0324,0.0142,-0.0098,0.0104,-0.0249,0.0201,-0.0132,0.0114,-0.0053,0.007,-0.0055,0.0038,-0.0038,0.0038,-0.0023,0.0035,-0.0014,0.002,-0.0023,0.0013,-0.0015,0.0017,-0.0009,0.0012,-0.012,0.0106,-0.0063,0.005,-0.001,0.0013,-0.0012,0.0016,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0091,0.0058,-0.0031,0.0042,-0.002,0.0021,-0.0014,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0016,-0.0019,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.1024,0.1017,-0.0449,0.0471,-0.0151,0.0137,-0.0163,0.0144,-0.0131,0.0118,-0.0123,0.0107,-0.0138,0.0082,-0.0049,0.0052,-0.0047,0.0019,-0.0051,0.0029,-0.0044,0.0076,-0.007,0.0035,-0.0046,0.0027,-0.0017,0.0015,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0008,0.0009,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
قدم به قدم - مرد یا مرد - پوشیدن کفش با سرعت آهسته - راه رفتن بر روی کف چوبی.
نوع فایل
audio/mpeg, 48kHz,24bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم