مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود 8,376 افکت صدای انسان

برچسب های مرتبط با صدای انسان

جمع

انسان

خروشیدن

جمعیت

مذکر

صوت

مردان

بیان

داد زدن

ده

عبارت

ژاپن

گفتگو

گفتگو کردن

ژاپنی

صحبت

صحبت کردن

کسی

مونث

ویدئو

رزولوشن پایین

بیت له

توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0011,0.001,-0.0006,0.001,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.001,0.0021,-0.0016,0.0008,-0.0014,0.0009,-0.0009,0.0012,-0.0018,0.0019,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0021,0.002,-0.0013,0.0009,-0.0019,0.0016,-0.0017,0.0018,-0.0016,0.0017,-0.0018,0.0029,-0.0025,0.002,-0.0027,0.0024,-0.0031,0.0027,-0.002,0.0015,-0.0021,0.0026,-0.002,0.0019,-0.0017,0.0014,-0.0017,0.0026,-0.002,0.0019,-0.0014,0.0022,-0.0017,0.0023,-0.0021,0.0019,-0.0032,0.0012,-0.0028,0.0018,-0.0015,0.0044,-0.0033,0.0034,-0.0037,0.0002,-0.0028,0.002,-0.0039,0.0045,-0.0042,0.0042,-0.0063,-0.0004,-0.0027,0.0047,0.0012,0.0069,-0.0053,0.0038,-0.0058,0.0014,-0.0029,0.0063,-0.0033,0.0084,-0.0121,-0.0022,-0.0057,0.002,0.0028,0.0114,-0.0089,0.0036,-0.01,0.0019,-0.0085,0.01,-0.0089,0.0151,-0.0123,0.0027,-0.0052,0.0093,-0.0085,0.0091,-0.0202,0.0056,-0.0086,0.0187,-0.012,0.0105,-0.0125,0.0097,-0.0004,0.0202,-0.0189,0.0046,-0.0135,0.0153,-0.0234,0.0237,-0.019,0.0145,-0.0106,0.0201,-0.0234,0.0178,-0.0288,0.0181,-0.0264,0.0367,-0.0263,0.0509,-0.0219,0.0159,-0.0277,0.0329,-0.0194,0.0408,-0.0238,0.0234,-0.0371,0.0407,-0.0666,0.0519,-0.0681,0.0505,-0.0461,0.0156,-0.0581,0.046,-0.0568,0.068,-0.0718,0.0534,-0.0614,0.0793,-0.063,0.0391,-0.0139,0.0457,-0.0147,0.0334,-0.0514,0.0235,-0.0522,0.0606,-0.0643,0.0292,-0.088,0.0606,-0.0654,0.073,-0.1017,0.054,-0.1103,0.1151,-0.0357,0.1584,-0.098,0.1072,-0.0856,0.105,-0.0743,0.0931,-0.0857,0.0385,-0.0414,0.0561,-0.0402,0.0575,-0.0456,0.0191,-0.0173,0.0569,-0.0757,0.0251,-0.0558,0.0772,-0.0855,0.0959,-0.0891,0.0582,-0.1189,0.1543,-0.0883,0.1002,-0.0858,0.0655,-0.1591,0.1643,-0.1774,0.1204,-0.1371,0.107,-0.159,0.1786,-0.1005,0.1753,-0.131,0.1683,-0.1603,0.1814,-0.1168,0.093,-0.0567,0.0817,-0.1071,0.1548,-0.1337,0.1298,-0.1811,0.0288,-0.1465,0.2417,-0.2115,0.2619,-0.217,0.0604,-0.156,0.2108,-0.1527,0.1666,-0.1955,0.2129,-0.172,0.2253,-0.1429,0.169,-0.2498,0.2097,-0.1017,0.2132,-0.1047,0.2049,-0.1185,0.0937,-0.157,0.3422,-0.2696,0.1777,-0.0949,0.1464,-0.1915,0.2065,-0.2737,0.1222,-0.3396,0.2481,-0.3402,0.1747,-0.1533,0.081,-0.3177,0.2361,-0.0839,0.2384,-0.171,0.1341,-0.222,0.2629,-0.0506,0.2315,-0.2087,0.2348,-0.1747,0.2133,-0.1235,0.1824,-0.2493,0.1541,-0.1599,0.1956,-0.1432,0.2086,-0.3304,0.1905,-0.0834,0.2392,-0.1078,0.1963,-0.2089,0.2,-0.0993,0.1911,-0.0856,0.2381,-0.2517,0.1426,-0.2101,0.2275,-0.2326,0.3137,-0.3101,0.2255,-0.297,0.3161,-0.2993,0.2554,-0.2639,0.2559,-0.2735,0.1067,-0.0412,0.2913,-0.2526,0.2381,-0.3134,0.2887,-0.3591,0.3299,-0.3794,0.2561,-0.2969,0.2771,-0.342,0.2036,-0.2888,0.2336,-0.3925,0.2682,-0.3468,0.2292,-0.2782,0.1019,-0.3641,0.2892,-0.3158,0.3115,-0.3417,0.3326,-0.2967,0.289,-0.2138,0.2876,-0.2491,0.2949,-0.2133,0.1856,-0.1564,0.1532,-0.1136,0.1009,-0.1541,0.1936,-0.1463,0.1826,-0.2477,0.1457,-0.3351,0.2056,-0.3208,0.3278,-0.3745,0.1295,-0.2426,0.4158,-0.2174,0.4091,-0.2761,0.2935,-0.2954,0.2966,-0.2539,0.3671,-0.269,0.3318,-0.2763,0.245,-0.2217,0.3616,-0.1661,0.3591,-0.2291,0.3069,-0.2142,0.356,-0.1934,0.2577,-0.2047,0.2703,-0.1871,0.2405,-0.1202,0.2213,-0.2668,0.2754,-0.2629,0.0893,-0.1095,0.1979,-0.2419,0.2551,-0.2108,0.0436,-0.0204,0.1603,-0.1873,0.2188,-0.1631,0.0742,-0.1495,0.2012,-0.1952,0.2284,-0.2063,0.1317,-0.1843,0.1027,-0.141,0.2428,-0.2078,0.2149,-0.3218,0.1561,-0.1947,0.2309,-0.1793,0.1594,-0.2344,0.1366,-0.2665,0.2663,-0.2716,0.101,-0.215,0.1187,-0.09,0.2193,-0.1627,0.0858,-0.244,0.3119,-0.2065,0.2107,-0.0907,0.2032,-0.2293,0.2161,-0.1358,0.1346,-0.0525,0.1364,-0.2023,0.2195,-0.2189,0.1235,-0.1004,0.1751,-0.2213,0.312,-0.2806,0.1127,-0.2639,0.1975,-0.3073,0.2386,-0.1761,0.1534,-0.2552,0.2598,-0.1217,0.2279,-0.2386,0.0607,-0.2276,0.1675,-0.1452,0.1442,-0.18,0.1413,-0.114,0.1525,-0.0895,0.1365,-0.1287,0.2142,-0.2034,0.3524,-0.2113,0.3441,-0.0903,0.0717,-0.274,0.2719,-0.1719,0.1542,-0.1233,0.1066,-0.3468,0.2619,-0.2437,0.1767,-0.0629,0.1653,-0.2848,0.1674,-0.229,0.1887,-0.1045,0.1753,-0.2108,0.1427,-0.1792,0.1283,-0.0489,0.1251,-0.1497,0.3213,-0.2082,0.0373,-0.1825,0.1704,-0.1683,0.2445,-0.1704,0.0872,-0.1077,0.1272,-0.1855,0.2242,-0.113,0.0774,-0.0925,0.1736,-0.2258,0.1843,-0.2185,0.1486,-0.1009,0.1243,-0.0388,0.1642,-0.1395,0.1931,-0.1509,0.2281,-0.0743,0.2062,-0.1306,0.1003,-0.0893,0.115,-0.0807,0.2141,-0.1607,0.1775,-0.0909,0.1107,-0.0931,0.1293,-0.0831,0.1514,-0.0938,0.1244,-0.2414,0.1342,-0.1179,0.2664,-0.1802,0.1676,-0.2393,0.0741,-0.2175,0.3003,-0.1663,0.1796,-0.119,0.0345,-0.1368,0.1971,-0.0792,0.1321,-0.1244,0.1215,-0.1242,0.2022,-0.1305,0.1293,-0.1185,0.136,-0.1255,0.0674,-0.1383,0.0352,-0.0572,0.1764,-0.1312,0.0717,-0.1134,0.0851,-0.0584,0.1077,-0.1206,0.1495,-0.0919,0.1815,-0.0606,0.087,-0.0809,0.0902,-0.0608,0.1561,-0.1315,0.093,-0.1218,0.0914,-0.0479,0.0624,-0.0456,0.0681,-0.1587,0.0959,-0.14,0.088,-0.133,0.137,-0.1049,0.1238,-0.0854,0.0561,-0.0684,0.0837,-0.0663,0.1275,-0.1103,0.1154,-0.0804,0.1247,-0.0741,0.1031,-0.1989,0.1304,-0.1928,0.119,-0.0686,0.1476,-0.1768,0.1393,-0.0719,0.1087,-0.1444,0.1091,-0.0817,0.0994,-0.0719,0.0491,-0.0747,0.1303,-0.1271,0.1055,-0.0758,0.0715,-0.1349,0.1771,-0.1254,0.1482,-0.0749,0.1601,-0.0689,0.1073,-0.1119,0.1245,-0.0764,0.1483,-0.0728,0.0397,-0.0499,0.064,-0.1383,-0.0011,-0.0571,0.1508,-0.1128,0.0235,-0.0252,0.0562,-0.0783,0.0515,-0.0313,0.1482,-0.1006,0.0403,-0.0344,0.0588,-0.0352,0.0838,-0.0672,0.0421,-0.0684,0.0768,-0.0878,0.122,-0.1057,0.1301,-0.0853,0.1105,-0.0967,0.0676,-0.0817,0.0961,-0.0922,0.0701,-0.0563,0.0716,-0.0279,0.0477,-0.0365,0.0197,-0.0697,0.0743,-0.0894,0.029,-0.0443,0.1207,-0.0742,0.0754,-0.0489,0.0688,-0.0387,0.0502,-0.072,0.0377,-0.0822,0.0772,-0.0677,0.1004,-0.0707,0.0157,-0.0633,0.0976,-0.065,0.1067,-0.0671,0.0531,-0.0557,0.068,-0.0711,0.0683,-0.0574,0.0903,-0.0346,0.0208,-0.0152,0.0694,-0.0948,0.0491,-0.1039,0.139,-0.1123,0.0908,-0.0418,0.0728,-0.0513,0.0251,-0.0775,0.0652,-0.0421,0.045,-0.0774,0.0715,-0.0338,0.0416,-0.0734,0.043,-0.0384,0.0458,-0.034,0.0489,-0.0491,0.026,0.0032,0.0531,-0.0757,0.0684,-0.0491,0.0609,-0.0363,0.0302,-0.0336,0.0219,-0.0147,0.0903,-0.0445,-0.0089,-0.0219,0.0723,-0.0597,0.0071,-0.0368,0.0323,-0.0364,0.0473,-0.0278,0.0509,-0.0427,0.015,-0.0245,0.0537,-0.0524,0.0303,-0.0249,0.0356,-0.0261,0.0297,-0.0196,0.0218,-0.0248,0.0189,-0.0241,0.0593,-0.0482,0.0517,-0.0262,0.0103,-0.0327,0.0455,-0.0451,0.0246,-0.0315,0.0239,-0.0182,0.0354,-0.0467,0.0243,-0.0175,0.0359,-0.0242,0.0189,-0.0228,0.0232,-0.0156,0.0397,-0.0372,0.0338,-0.0204,0.0208,-0.0238,0.0209,-0.0094,0.023,-0.0309,0.0045,0.0067,0.0443,-0.0388,0.0071,-0.0147,0.0229,-0.0199,0.0059,-0.0066,0.0027,-0.0154,0.0065,-0.017,0.0371,-0.0388,0.0185,-0.0086,0.0198,-0.018,0.0051,-0.0142,0.0225,-0.0271,0.0189,-0.0116,0.0378,-0.0377,0.0237,-0.0134,0.0347,-0.0214,0.0039,-0.0094,0.0056,-0.0125,0.0158,-0.0167,0.0144,-0.0282,0.0151,-0.021,0.0227,-0.0013,0.0101,-0.0151,0.0058,-0.0111,0.0126,-0.0072,0.0122,-0.0114,0.0008,-0.0113,0.0006,-0.0089,0.0018,0.0023,0.0086,-0.0059,0.0076,-0.0075,0.0122,-0.012,0.0102,-0.0083,0.011,-0.0032,0.0047,-0.0147,0.0048,-0.014,0.0042,0.0007,0.014,-0.0092,0.0151,-0.0121,0.0076,-0.0054,0.0118,-0.0115,-0.002,-0.0015,0.0062,-0.0017,0.0049,-0.0014,0.0056,-0.0082,0.0018,-0.006,0.0034,0.0017,0.0071,-0.0067,0.0073,-0.006,0.0013,-0.0055,0.0007,-0.0031,0.0057,0.0025,0.006,-0.0017,0.0044,-0.0123,-0.0023,-0.0086,0.0057,0.0024,0.0057,-0.0025,0.0023,-0.0038,-0.0017,-0.0014,0.0038,-0.0007,0.0019,-0.0002,0.0032,-0.0023,0.0027,-0.0031,-0.0019,-0.0038,-0.002,-0.0017,0.0032,0.0001,0.002,-0.0023,0.0002,-0.0013,0.0044,0.0032,0.0045,-0.0065,0.0035,-0.0066,0.0002,0.0003,0.0037,-0.0016,0.0047,-0.0067,-0.0019,-0.0049,0.004,0.0023,0.005,-0.001,0.0021,-0.0013,-0.0001,0,0.0014,-0.0023,0.001,-0.0026,-0.0003,-0.0001,0.0029,0,0.0033,-0.0046,-0.0001,-0.0046,-0.0009,-0.0008,0.0043,0.0012,0.0043,-0.0008,0.0011,-0.0023,-0.0008,-0.0023,0.0008,0.001,0.0044,-0.0018,0.0043,-0.0052,-0.002,-0.004,0.0011,0.0012,0.0028,-0.0012,0.0021,-0.0022,-0.0013,-0.002,0.0011,0.0012,0.0034,-0.0011,0.0032,-0.003,-0.0012,-0.0015,0.0027,-0.0009,0.0027,-0.0032,-0.001,-0.0031,-0.0007,-0.0006,0.0013,0.0004,0.0013,0.0009,0.0019,-0.0013,0.0018,-0.0016,0.0004,0.0005,0.002,-0.0001,0.0016,-0.0028,-0.0002,-0.0027,-0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0003,0.0003,0.0011,0.0003,0.0012,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0005,-0.001,0.0003,-0.0015,-0.001,-0.0014,-0.0004,-0.0004,0.0015,0.0005,0.0015,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,0.0003,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0012,-0.0005,-0.0009,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0005,0.0006,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0013,-0.0009,-0.0011,0.001,0.0011,0.0016,-0.0013,0.001,-0.0018,-0.0014,-0.0014,0.001,0.0011,0.0018,-0.0006,0.0014,-0.0009,-0.0006,-0.0006,-0.0003,-0.0003,0.0007,0.0007,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0014,-0.0006,-0.0014,0.0001,0.0001,0.0012,0.0003,0.0012,-0.0009,0.0003,-0.001,-0.0004,-0.0004,0.0005,0.0005,0.0009,0,0.0009,-0.0009,-0.0001,-0.0009,-0.0004,-0.0004,0.0005,0.0005,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0008,-0.0004,-0.0007,0,0.0001,0.0008,0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0005,0,0,0.0003,0,0.0004,-0.0006,0,-0.0006,-0.0002,-0.0002,0.0004,0.0004,0.0005,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Group of men shout,
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۵ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.001,-0.0003,0.0001,0,0.0003,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0,-0.0007,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0005,-0.0002,0,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0012,-0.001,0.0028,-0.0034,0.0035,-0.0553,0.0126,-0.0115,0.0439,-0.0138,0.0098,-0.0168,0.0186,-0.0466,0.0352,-0.0894,0.0882,-0.0895,0.0734,-0.0803,0.0793,-0.0402,0.036,-0.0251,0.0506,-0.1079,0.073,-0.0407,0.0559,-0.0459,0.0445,-0.0397,0.0666,-0.0851,0.122,-0.0532,0.0307,-0.0761,0.0783,-0.0532,0.102,-0.095,0.0467,-0.085,0.0865,-0.1031,0.0871,-0.087,0.0167,-0.0876,0.1058,-0.0803,0.0793,-0.0621,0.0685,-0.0615,0.0829,-0.0729,0.0675,-0.0692,0.0599,-0.1066,0.0423,-0.0705,0.0627,-0.0636,0.062,-0.0533,0.0353,-0.0549,0.0818,-0.071,0.0378,-0.1543,0.0662,-0.1512,0.1137,-0.0305,0.1511,-0.0172,0.0974,-0.0555,0.0832,-0.2779,0.0847,-0.2052,0.0605,-0.1022,0.2025,-0.0659,0.1497,-0.0583,0.0942,-0.1658,0.1429,-0.2861,0.0141,-0.1328,0.1488,-0.0279,0.1742,-0.0562,0.0879,-0.0529,0.0873,-0.3648,-0.0201,-0.3242,0.2944,-0.0074,0.2286,-0.0157,0.1148,-0.0589,0.1582,-0.4007,0.064,-0.2561,0.2254,-0.0665,0.3654,-0.0585,0.0781,-0.1888,0.1591,-0.4229,0.0651,-0.3292,0.314,-0.0189,0.1601,-0.0676,0.2108,-0.461,0.2065,-0.472,0.2513,-0.2495,0.2558,-0.07,0.1478,-0.073,0.1696,-0.3927,0.2605,-0.472,0.2516,0.0003,0.2628,-0.0979,0.038,-0.0025,0.1365,-0.472,0.3763,-0.3829,0.416,-0.2207,0.3514,-0.2294,0.1091,-0.0217,0.1516,-0.472,0.1149,-0.4495,0.453,-0.1954,0.2673,-0.1094,0.1444,-0.0487,0.203,-0.472,0.2885,-0.361,0.4097,-0.2076,0.2553,-0.1717,0.216,-0.0565,0.1763,-0.472,0.3936,-0.4373,0.4163,-0.2357,0.3238,-0.2268,0.2211,-0.0958,0.3535,-0.472,0.3319,-0.4649,0.4381,-0.219,0.3486,-0.286,0.1666,-0.2632,0.3378,-0.472,0.339,-0.472,0.4283,-0.2547,0.3904,-0.2529,0.2742,-0.3461,0.3338,-0.472,0.2766,-0.2389,0.4176,-0.2535,0.2318,-0.1434,0.258,-0.472,0.4288,-0.4507,0.3154,-0.1356,0.3875,-0.2019,0.3031,-0.2416,0.1451,-0.3854,0.195,-0.472,0.3066,-0.1194,0.4194,-0.1395,0.1612,-0.191,0.1659,-0.472,0.2675,-0.3386,0.388,-0.1506,0.2803,-0.241,0.2276,-0.3373,0.2946,-0.472,0.317,-0.2986,0.3281,-0.2371,0.3603,-0.1736,0.1389,-0.2508,0.1297,-0.3932,0.1888,-0.1807,0.2343,-0.1331,0.2576,-0.1421,0.1454,-0.1305,0.0916,-0.1663,0.1425,-0.2338,0.1718,-0.1442,0.1664,-0.0831,0.1043,0.0126,0.0525,-0.0749,0.0294,-0.0886,0.04,-0.122,0.0413,-0.1019,0.0474,-0.0021,0.0773,-0.0087,0.0649,-0.04,0.0299,-0.0788,0.095,-0.0701,0.0203,-0.0041,0.0215,-0.0136,0.0126,-0.0511,0.0303,-0.0725,0.0429,-0.042,0.0566,-0.0708,0.0856,-0.05,0.0796,-0.0489,0.0374,-0.0424,0.0181,-0.041,0.0394,-0.0593,0.0652,-0.0533,0.0443,-0.0232,0.015,-0.0478,0.0431,-0.0367,0.0585,-0.0261,0.0446,-0.0311,0.0197,-0.0396,0.0243,-0.0429,0.0354,-0.029,0.026,-0.0064,0.0163,-0.023,0.0197,-0.0104,0.0196,-0.0225,0.0115,-0.0199,0.0442,-0.0411,0.0339,-0.0259,0.017,-0.0151,0.0139,-0.0284,0.0236,-0.0255,0.037,-0.0371,0.0586,-0.0491,0.0548,-0.0431,0.0434,-0.0353,0.0197,-0.0268,0.0392,-0.0424,0.0416,-0.0495,0.0608,-0.0421,0.0276,-0.0301,0.0341,-0.0465,0.0372,-0.0247,0.0396,-0.0217,0.0226,-0.0177,0.0133,-0.0214,0.0248,-0.0327,0.0239,-0.0203,0.0204,-0.0197,0.0117,-0.0275,0.0358,-0.0219,0.0314,-0.0166,0.0131,-0.0045,0.0065,-0.018,0.0094,-0.0233,0.0238,-0.015,0.0265,-0.0191,0.0131,-0.011,0.0177,-0.0147,0.0065,-0.0085,0.0081,-0.0103,0.0159,-0.0173,0.0177,-0.0173,0.025,-0.0248,0.0149,-0.0213,0.0107,-0.0056,0.0168,-0.0171,0.0188,-0.0123,0.0186,-0.0188,0.0021,-0.0163,0.0107,-0.008,0.0192,-0.0157,0.0203,-0.0148,0.0195,-0.0201,0.0055,-0.0204,0.0146,-0.009,0.0164,-0.009,0.0083,-0.0074,0.005,-0.004,0.0043,-0.0014,0.0029,-0.0019,-0.0004,-0.0019,0.0056,-0.0032,0.0062,-0.0076,-0.0009,-0.0052,0.0044,-0.0035,0.0088,-0.1304,0.1048,-0.1423,0.132,-0.0671,0.0586,-0.0175,0.0152,-0.0373,0.0452,-0.0407,0.0201,-0.1076,0.0387,-0.0678,0.0856,-0.0936,0.1764,-0.0508,0.051,-0.0229,0.0346,-0.0348,0.0406,-0.0204,0.0384,-0.0761,0.1119,-0.08,0.0483,-0.0332,0.0263,-0.0352,0.0288,-0.0188,0.0991,-0.0869,0.1262,-0.0678,0.0737,-0.0558,0.0479,-0.0705,0.0405,-0.0198,0.0494,-0.0553,0.018,-0.0425,0.071,-0.0728,0.1,-0.0457,0.0963,-0.043,0.0523,-0.0517,0.0516,-0.0587,0.0626,-0.0424,0.0375,-0.017,0.027,-0.0699,0.0517,-0.0615,0.0789,-0.0251,0.0454,-0.0556,0.0833,-0.0435,0.0366,-0.0486,-0.0194,-0.0451,0.0421,-0.0243,0.1313,-0.106,0.0594,-0.1707,0.1481,-0.1646,0.0343,-0.0363,0.1282,-0.0315,0.1889,-0.3851,0.4505,-0.2858,0.1163,-0.1697,0.1029,-0.0289,0.1256,0.0231,0.1402,-0.472,0.4261,-0.378,0.1626,-0.0979,0.1602,-0.1145,0.2012,-0.0868,0.1212,-0.472,0.2132,-0.32,0.1737,-0.1407,0.2247,-0.0223,0.1795,-0.4217,0.4469,-0.3961,0.2132,-0.3007,0.2224,-0.0511,0.1927,-0.4418,0.1577,-0.3886,0.449,-0.3901,0.2083,-0.2111,0.2187,0.0069,0.1817,-0.2765,0.2815,-0.4718,0.1663,-0.3036,0.2649,-0.0444,0.2004,-0.0013,0.1344,-0.4617,0.2864,-0.3072,0.1464,-0.2092,0.2408,-0.0813,0.1777,-0.0763,0.1331,-0.472,0.1378,-0.2978,0.2442,-0.1876,0.2118,-0.0077,0.1363,-0.4402,0.257,-0.332,0.1461,-0.2932,0.2331,-0.0808,0.1839,-0.2964,0.145,-0.3023,0.4103,-0.3441,0.194,-0.1512,0.1792,-0.0121,0.2029,-0.2543,0.3205,-0.299,0.0865,-0.2802,0.2181,-0.0576,0.1872,-0.0424,0.153,-0.4021,0.2158,-0.262,0.1139,-0.2359,0.2127,-0.0845,0.1934,-0.3091,0.1477,-0.273,0.3843,-0.2836,0.2027,-0.206,0.189,-0.0711,0.2167,-0.1308,0.145,-0.2767,0.0643,-0.2106,0.1534,-0.1637,0.1442,0.0023,0.1749,-0.3495,0.2186,-0.2784,0.0761,-0.2029,0.1423,-0.0585,0.1203,0.0228,0.0977,-0.1637,0.19,-0.1953,0.0833,-0.1475,0.1635,-0.0586,0.1142,-0.2219,0.0784,-0.1691,0.1701,-0.2167,0.1127,-0.1101,0.112,-0.0526,0.0955,-0.104,0.146,-0.168,0.1313,-0.1172,0.0569,-0.0776,0.0876,-0.034,0.0748,-0.0913,0.1327,-0.0904,-0.0004,-0.091,0.038,-0.0416,0.0446,-0.0081,0.0525,-0.0561,0.1179,-0.0788,-0.0135,-0.0568,0.0453,-0.0278,0.0419,-0.0062,0.0643,-0.0576,0.0965,-0.0905,0.0259,-0.0474,0.044,-0.0266,0.0329,-0.0067,0.0584,-0.0538,0.099,-0.0807,0.031,-0.0381,0.0335,-0.0458,0.0614,-0.0464,0.0544,-0.0785,0.0819,-0.0948,0.055,-0.0399,0.0365,-0.0373,0.0319,-0.0333,0.0486,-0.0748,0.0757,-0.0732,0.0484,-0.0526,0.0408,-0.0269,0.0341,-0.0447,0.0431,-0.0481,0.0468,-0.0116,0.0404,-0.0464,0.005,-0.0386,0.0297,-0.0293,0.0315,-0.0204,0.0494,-0.0324,0.0758,-0.0269,0.0474,-0.0314,-0.0065,-0.0269,0.0059,-0.0118,0.0198,-0.0228,0.0368,-0.0327,0.0308,-0.0285,0.0229,-0.0344,0.0192,-0.0076,0.0251,-0.0197,0.0113,-0.0206,0.0065,-0.0111,0.0194,-0.0137,0.0183,-0.0169,0.0164,-0.0162,0.0167,-0.0099,0.0138,-0.0151,0.0095,-0.0104,0.007,-0.0097,0.0079,-0.0085,0.0097,-0.0084,0.0116,-0.0178,0.0154,-0.0102,0.0102,-0.0086,0.0044,-0.0059,0.0105,-0.0126,0.0103,-0.016,0.0096,-0.0074,0.0104,-0.0072,0.0051,-0.0062,0.0072,-0.0069,0.0103,-0.0164,0.0116,-0.0077,0.0113,-0.0132,0.0073,-0.0081,0.0131,-0.0108,0.0084,-0.0141,0.0069,-0.0064,0.0089,-0.0086,0.0054,-0.0012,0.0082,-0.0104,0.0041,-0.0099,0.0062,-0.0078,0.0085,-0.0059,0.0055,-0.011,0.0115,-0.0112,0.0074,-0.0119,0.0085,-0.0061,0.0067,-0.0047,0.0089,-0.0091,0.008,-0.0172,0.0096,-0.0073,0.0043,-0.0056,0.0032,-0.0016,0.0088,-0.0115,0.0087,-0.0122,0.0116,-0.0041,0.0083,-0.0085,0.0072,-0.001,0.0103,-0.0069,0.001,-0.0046,0.0018,-0.0025,0.0046,-0.0058,0.0094,-0.0049,0.0069,-0.0112,0.0093,-0.0049,0.0012,-0.0027,0.0067,-0.0039,0.0087,-0.0014,0.0068,-0.0062,0.0014,-0.0064,0.0042,-0.0015,0.0034,-0.0026,0.0065,-0.0042,0.0066,-0.0066,0.0015,-0.0038,0.0038,-0.0051,0.0047,-0.0026,0.0045,-0.0033,0.0037,-0.0045,0.0029,-0.0029,0.0057,-0.0023,0.0022,-0.0009,0.0035,-0.0013,0.0018,-0.0036,0.0018,-0.0023,0.0015,-0.002,0.0018,-0.0012,0.003,-0.0016,0.0011,-0.0022,0.0022,-0.0024,0.0019,-0.0029,0.0035,-0.0036,0.0036,-0.0033,0.0031,-0.0012,0.0017,-0.0024,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0032,-0.0019,0.0016,-0.0008,0.0013,-0.0023,0.0013,-0.0025,0.0021,-0.0009,0.0022,-0.0034,0.0029,-0.0011,0.001,-0.002,0.0008,-0.0026,0.0009,-0.0014,0.0027,-0.002,0.0036,-0.0021,0.0023,-0.0051,0.0028,-0.002,0.0014,-0.0005,0.002,-0.0012,0.0022,-0.0018,0.001,-0.0015,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0012,0.0019,-0.0007,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0012,0.0022,-0.0013,0.0021,-0.0016,0.0016,-0.001,0.0006,-0.0012,0.0016,-0.0013,0.0016,-0.0011,0.0017,-0.0014,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0014,0.0025,-0.0008,0.0006,-0.0013,0.0004,-0.0023,0.0024,-0.0011,0.0016,-0.0005,0.0008,-0.0013,0.0008,-0.0023,0.0021,-0.0003,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.0006,-0.0014,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0002,0.0015,-0.0001,0.0005,-0.0014,0.0005,-0.002,0.0022,-0.0011,0.0011,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0013,-0.001,0.0008,-0.0015,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.0006,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.002,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0013,-0.001,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0014,0.0008,-0.0014,0.0016,-0.0015,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0015,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0003,0.0001,-0.0009,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0001,0,-0.0008,0.001,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0011,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.001,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0002,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0005,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Female Japanese bit-crushed processed vocalization - enemy,
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0005,0,0,-0.0008,0.0001,-0.0005,0.0008,-0.0007,0,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0008,0,0,-0.0009,0.0001,0,0,-0.0002,0.0009,-0.0008,0.0001,-0.0009,0.0009,0.0002,0.0014,-0.0025,0.0006,-0.0028,0.0008,0.0008,0.0045,-0.0058,0.0036,-0.0078,-0.0025,-0.0025,0.0134,-0.0087,0.013,-0.0195,-0.0076,-0.0128,0.026,-0.0057,0.0269,-0.027,-0.007,-0.0216,0.0177,0.0134,0.0266,-0.0252,0.0133,-0.0281,0.0002,0.0007,0.0222,-0.005,0.02,-0.0153,-0.0049,-0.0153,0.0021,0.0021,0.0168,-0.0054,0.0152,-0.0142,-0.0047,-0.0132,0.0077,0.0076,0.0148,-0.0085,0.0094,-0.009,-0.0037,-0.0034,0.0047,0.0027,0.0052,-0.002,0.0031,-0.0041,0.0001,-0.003,0.0038,-0.0026,0.0048,-0.0062,0.0146,-0.0741,0.0968,-0.0197,0.0354,-0.0663,0.0988,-0.0648,0.0526,-0.0862,0.0782,-0.0782,0.0359,-0.0284,0.0274,-0.0202,0.0666,-0.0788,0.027,0.0067,0.1045,-0.2837,0.1532,-0.1436,0.2515,-0.109,0.2137,-0.3464,0.194,-0.1909,0.3718,-0.472,0.3766,-0.3626,0.398,-0.3372,0.4474,-0.472,0.319,-0.306,0.4261,-0.3594,0.3215,-0.472,0.3718,-0.3216,0.4067,-0.2253,0.2619,-0.472,0.4235,-0.3124,0.4018,-0.2489,0.1917,-0.472,0.4673,-0.359,0.4406,-0.472,0.21,-0.4572,0.4247,-0.244,0.4115,-0.472,0.4109,-0.434,0.4293,-0.2556,0.3275,-0.472,0.4309,-0.4466,0.4138,-0.236,0.3232,-0.472,0.4575,-0.4309,0.3893,-0.2137,0.2979,-0.472,0.4326,-0.4388,0.3866,-0.2128,0.3274,-0.472,0.4383,-0.4355,0.3789,-0.4317,0.2501,-0.4655,0.472,-0.268,0.3924,-0.472,0.464,-0.4409,0.4398,-0.2048,0.1806,-0.472,0.4048,-0.3835,0.2595,-0.0955,0.1519,-0.472,0.3349,-0.2211,0.1666,-0.1888,0.1617,-0.3746,0.3105,-0.0747,0.0801,-0.2732,0.1728,-0.1724,0.2065,-0.1139,0.1157,-0.3012,0.162,-0.1392,0.084,-0.011,0.1409,-0.1789,0.1301,-0.1275,0.1443,-0.1626,0.1219,-0.2438,0.1613,-0.0663,0.1312,-0.1935,0.1466,-0.2174,0.1263,-0.0909,0.1419,-0.153,0.0582,-0.1276,0.0968,-0.0423,0.0923,-0.1039,0.0668,-0.0952,0.061,-0.0918,0.2012,-0.1777,0.0544,-0.168,0.1247,-0.0605,0.1134,-0.0598,0.0427,-0.1404,0.1226,-0.0669,0.0975,-0.1032,0.107,-0.093,0.1143,-0.0773,0.1276,-0.111,0.161,-0.076,0.101,-0.0862,0.0983,-0.0761,0.0977,-0.078,0.0831,-0.0753,0.0953,-0.0794,0.0711,-0.0676,0.1245,-0.0601,0.0755,-0.1256,0.0622,-0.0708,0.0908,-0.0735,0.0508,-0.113,0.0938,-0.055,0.0815,-0.0367,0.0427,-0.0668,0.0481,-0.0388,0.0977,-0.0757,0.0985,-0.0731,0.0955,-0.0612,0.1061,-0.0787,0.1023,-0.0706,0.1428,-0.1016,0.0668,-0.0719,0.089,-0.1059,0.1336,-0.0678,0.066,-0.0765,0.1066,-0.0718,0.1106,-0.1313,0.088,-0.0496,0.0825,-0.1121,0.1043,-0.058,0.0591,-0.0897,0.1243,-0.0769,0.0628,-0.0487,0.0628,-0.0871,0.0765,-0.0676,0.0776,-0.095,0.1077,-0.044,0.0728,-0.0725,0.0746,-0.0618,0.095,-0.0885,0.0611,-0.0826,0.0846,-0.0587,0.0608,-0.0343,0.0422,-0.0526,0.0751,-0.1,0.0668,-0.0476,0.0588,-0.0602,0.0524,-0.0713,0.0834,-0.0542,0.0548,-0.063,0.0943,-0.0821,0.1138,-0.0702,0.0779,-0.0527,0.101,-0.0731,0.0822,-0.0774,0.0661,-0.0833,0.0831,-0.0993,0.0831,-0.1018,0.1257,-0.0873,0.0854,-0.0696,0.1189,-0.0854,0.0844,-0.0688,0.087,-0.065,0.0538,-0.0445,0.0616,-0.0344,0.0453,-0.0339,0.0456,-0.0586,0.0556,-0.0584,0.0413,-0.0709,0.0618,-0.099,0.1302,-0.1049,0.1085,-0.1346,0.1129,-0.1617,0.1407,-0.1018,0.1225,-0.1117,0.0892,-0.0775,0.0675,-0.0932,0.0734,-0.1147,0.1389,-0.1145,0.1623,-0.1155,0.0876,-0.0451,0.0591,-0.0817,0.0825,-0.066,0.0716,-0.0411,0.0403,-0.0711,0.0958,-0.1119,0.0606,-0.1243,0.1603,-0.1901,0.0946,-0.0545,0.1752,-0.3594,0.2209,-0.1411,0.2861,-0.3208,0.1155,-0.0984,0.1809,-0.3254,0.2171,-0.175,0.2219,-0.4229,0.3792,-0.2942,0.2459,-0.2994,0.2393,-0.2978,0.2008,-0.425,0.357,-0.3591,0.2434,-0.3625,0.2986,-0.295,0.2695,-0.1926,0.2073,-0.2487,0.1627,-0.0867,0.2428,-0.2359,0.1958,-0.0827,0.1863,-0.2466,0.1957,-0.1539,0.1569,-0.161,0.2372,-0.1412,0.1471,-0.1059,0.1743,-0.1765,0.097,-0.1677,0.2242,-0.1222,0.0824,-0.1117,0.1685,-0.1146,0.1291,-0.1275,0.1472,-0.1271,0.159,-0.0945,0.0239,-0.0244,0.0895,-0.0383,0.0692,-0.0629,0.0689,-0.0615,0.0442,-0.0355,0.017,-0.0165,0.0349,-0.0199,0.0226,-0.0173,0.0259,-0.0394,0.0157,-0.0221,0.0342,-0.028,0.0166,-0.0112,0.0271,-0.0244,0.015,-0.0054,0.0122,-0.0141,0.0123,-0.0269,0.0163,-0.0112,0.0201,-0.0202,0.0075,-0.0158,0.0179,-0.0137,0.0121,-0.0071,0.0133,-0.0096,0.0088,-0.0086,0.0114,-0.0082,0.0033,-0.0079,0.0105,-0.0071,0.007,-0.0073,0.0135,-0.0086,0.0034,-0.0081,0.0049,-0.0033,0.0037,-0.0027,0.004,-0.0131,0.0111,-0.0088,0.0085,-0.0077,0.0068,-0.0066,0.0041,-0.0062,0.0043,-0.005,0.0041,-0.039,0.0441,-0.0086,0.0054,-0.004,0.003,-0.0033,0.0044,-0.0083,0.0055,-0.0481,0.0536,-0.0122,0.0289,-0.0114,0.0173,-0.0206,0.0274,-0.0074,0.0039,-0.09,0.0835,-0.0461,0.0467,-0.0623,0.0426,-0.033,0.0204,-0.0418,0.0694,-0.0614,0.0448,-0.0999,0.0957,-0.0643,0.0791,-0.1079,0.0806,-0.1303,0.0777,-0.1088,0.0837,-0.1191,0.1707,-0.1689,0.1823,-0.1919,0.2186,-0.1622,0.1547,-0.1787,0.1912,-0.1978,0.1959,-0.1095,0.1345,-0.189,0.1646,-0.3295,0.2591,-0.3595,0.2269,-0.2065,0.2027,-0.1886,0.1702,-0.195,0.1692,-0.1257,0.1805,-0.2041,0.2267,-0.1332,0.1544,-0.086,0.1368,-0.2411,0.2655,-0.1591,0.0891,-0.0827,0.1712,-0.1524,0.1683,-0.1535,0.1351,-0.1078,0.0765,-0.0519,0.0613,-0.0568,0.0822,-0.0598,0.0721,-0.0839,0.0529,-0.1194,0.0811,-0.091,0.108,-0.0902,0.0865,-0.0911,0.1279,-0.0737,0.1929,-0.113,0.0096,-0.1558,0.0934,-0.1238,0.1994,-0.1063,0.0902,-0.1163,0.1462,-0.1411,0.1679,-0.1374,0.0875,-0.1051,0.1919,-0.1508,0.1088,-0.0726,0.1221,-0.1477,0.2278,-0.1322,0.1094,-0.1109,0.2495,-0.1636,0.1273,-0.1512,0.1152,-0.0911,0.1863,-0.1857,0.1859,-0.0553,0.0906,-0.1116,0.1455,-0.1355,0.1063,-0.0819,0.123,-0.1963,0.1308,-0.1814,0.1394,-0.1063,0.1529,-0.2013,0.0965,-0.0759,0.1082,-0.1546,0.1241,-0.1776,0.1008,-0.0487,0.1181,-0.1567,0.1075,-0.1721,0.1661,-0.139,0.1631,-0.1474,0.1376,-0.0986,0.0899,-0.1096,0.1001,-0.101,0.088,-0.08,0.0893,-0.1225,0.1151,-0.0605,0.0892,-0.0771,0.0965,-0.0877,0.0853,-0.1005,0.06,-0.0991,0.1114,-0.0556,0.0896,-0.0747,0.098,-0.0803,0.06,-0.0503,0.0855,-0.0497,0.0605,-0.09,0.042,-0.0674,0.0674,-0.0758,0.0292,-0.0595,0.0728,-0.0587,0.0697,-0.0572,0.0397,-0.055,0.0482,-0.01,0.0525,-0.0299,0.0251,-0.0248,0.015,-0.0184,0.0375,-0.0457,0.0349,-0.0177,0.0401,-0.0207,0.0257,-0.0257,0.0201,-0.0136,0.0269,-0.0151,0.0146,-0.019,0.0175,-0.0104,0.0124,-0.014,0.0084,-0.0088,0.0111,-0.0117,0.0038,-0.0037,0.0114,-0.0113,0.0081,-0.0092,0.0062,-0.0046,0.0055,-0.0067,0.0062,-0.007,0.0069,-0.0045,0.0037,-0.0038,0.0024,-0.002,0.0038,-0.0037,0.0039,-0.0037,0.003,-0.0039,0.003,-0.0045,0.0032,-0.0026,0.0046,-0.004,0.0047,-0.006,0.0032,-0.002,0.004,-0.005,0.0021,-0.0028,0.0026,-0.0049,0.0035,-0.0028,0.0031,-0.0025,0.0022,-0.0029,0.0013,-0.0022,0.0029,-0.0018,0.0031,-0.0017,0.0001,-0.0008,0.0024,-0.0031,0.0032,-0.0024,0.0021,-0.0004,0.0032,-0.0029,0.0009,-0.0013,0.0026,-0.0013,0.0021,-0.0034,0.0006,-0.0004,0.0029,-0.0029,0.0011,-0.0017,0.0029,-0.0015,0.0027,-0.0026,0.002,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0016,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0018,-0.0014,0.0014,-0.0015,0.0023,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0016,-0.0006,0.0022,-0.0013,0.0024,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0013,-0.0015,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0014,0.0011,-0.0015,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0017,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0015,-0.0017,0.0019,-0.0018,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.0012,-0.0022,0.002,-0.0011,0.0021,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0009,-0.001,0.001,-0.0013,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0016,-0.0012,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0016,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.001,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0018,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.001,0.001,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0019,0.0014,-0.0021,0.0011,-0.001,0.0008,-0.001,0.0014,-0.0009,0.0005,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0015,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0015,0.001,-0.0008,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0017,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0009,0.001,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Female Japanese bit-crushed processed vocalization - escape,
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0008,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0008,0,0,-0.0008,0.0001,-0.0001,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0009,0.0001,0,0.0003,-0.0004,0.0006,0,0,-0.0009,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0012,-0.0008,0.0012,-0.0022,-0.0003,-0.0014,0.0037,-0.0003,0.0038,-0.0096,-0.0005,-0.0098,0.0175,-0.0065,0.0227,-0.044,-0.008,-0.0264,0.0642,-0.0347,0.0603,-0.0837,-0.0005,-0.0003,0.0753,-0.0871,0.0633,-0.1043,0.0205,0.0173,0.0874,-0.0958,0.0774,-0.1045,0.0386,0.0215,0.1073,-0.128,0.0685,-0.1358,0.0973,-0.0327,0.1685,-0.1806,0.1139,-0.1973,0.1537,-0.0512,0.2004,-0.2417,0.1218,-0.1774,0.1891,-0.077,0.2301,-0.3372,0.2503,-0.1873,0.2396,-0.3266,0.226,-0.4438,0.2125,-0.0904,0.2478,-0.4709,0.2297,-0.2893,0.2323,-0.1305,0.2503,-0.3336,0.1269,-0.1874,0.285,-0.3333,0.2237,-0.472,0.223,-0.1817,0.2614,-0.3629,0.1445,-0.1978,0.2746,-0.0772,0.2274,-0.4541,0.3017,-0.2124,0.2566,-0.394,0.2271,-0.3233,0.3003,-0.1915,0.2704,-0.4446,0.327,-0.1608,0.2521,-0.2949,0.2306,-0.3551,0.2356,-0.1411,0.2316,-0.3448,0.1369,-0.1795,0.2444,-0.3201,0.2119,-0.346,0.2063,-0.1152,0.2636,-0.3682,0.2154,-0.1663,0.1958,-0.4199,0.3078,-0.4125,0.2458,-0.1061,0.2624,-0.3238,0.1541,-0.132,0.212,-0.3409,0.2225,-0.2798,0.2169,-0.162,0.2436,-0.3421,0.2192,-0.1015,0.1797,-0.3317,0.1792,-0.2743,0.1543,-0.0536,0.1268,-0.2131,0.2324,-0.1178,0.1669,-0.1715,0.1871,-0.1983,0.1157,-0.1198,0.1404,-0.1578,0.1891,-0.1306,0.0987,-0.0292,0.12,-0.1633,0.0564,-0.0633,0.105,-0.0695,0.1412,-0.1364,0.0608,-0.1001,0.1088,-0.0936,0.1022,-0.1102,0.052,-0.0466,0.1428,-0.1089,0.0914,-0.0816,0.0666,-0.0872,0.1811,-0.1007,0.075,-0.0413,0.0787,-0.0853,0.1024,-0.1333,0.0988,-0.1247,0.1562,-0.094,0.1317,-0.1316,0.0817,-0.1039,0.1391,-0.2544,0.2356,-0.1625,0.2376,-0.4094,0.4002,-0.3414,0.3099,-0.4113,0.3235,-0.3926,0.3082,-0.283,0.4557,-0.472,0.4227,-0.4042,0.4086,-0.472,0.4401,-0.3658,0.4296,-0.472,0.3371,-0.3434,0.472,-0.4317,0.472,-0.3631,0.4606,-0.4414,0.472,-0.3864,0.4715,-0.472,0.4614,-0.3762,0.4361,-0.4639,0.472,-0.3939,0.4617,-0.3469,0.4635,-0.4705,0.472,-0.472,0.3496,-0.4656,0.4587,-0.3243,0.3906,-0.472,0.431,-0.362,0.3673,-0.472,0.4129,-0.3103,0.4176,-0.472,0.3719,-0.3138,0.472,-0.472,0.4234,-0.3345,0.472,-0.472,0.4094,-0.2997,0.3333,-0.472,0.4196,-0.4035,0.2944,-0.4431,0.4473,-0.472,0.393,-0.4487,0.2162,-0.4345,0.472,-0.3196,0.317,-0.472,0.3907,-0.2463,0.3446,-0.472,0.3621,-0.221,0.2951,-0.472,0.448,-0.2687,0.3296,-0.472,0.301,-0.244,0.3307,-0.472,0.4438,-0.2738,0.3436,-0.472,0.3428,-0.3322,0.3388,-0.472,0.2598,-0.4579,0.3146,-0.4057,0.2527,-0.472,0.3277,-0.2426,0.2592,-0.472,0.2924,-0.2293,0.2838,-0.472,0.3939,-0.1938,0.2599,-0.472,0.4266,-0.2631,0.2406,-0.472,0.3201,-0.3795,0.2648,-0.472,0.3215,-0.374,0.3067,-0.472,0.338,-0.3932,0.2804,-0.472,0.393,-0.4269,0.411,-0.2352,0.2326,-0.472,0.4465,-0.1862,0.3211,-0.472,0.4047,-0.2019,0.3102,-0.472,0.4527,-0.3732,0.2448,-0.3965,0.4233,-0.472,0.3381,-0.2321,0.1786,-0.472,0.3723,-0.2016,0.2999,-0.472,0.2912,-0.3267,0.2598,-0.333,0.1969,-0.472,0.3252,-0.162,0.3047,-0.472,0.2806,-0.2031,0.2079,-0.328,0.1688,-0.3106,0.219,-0.1263,0.1606,-0.1817,0.1486,-0.0931,0.0769,-0.0415,0.1132,-0.0942,0.0531,-0.1123,0.0691,-0.0469,0.1111,-0.0737,0.0379,-0.0818,0.0539,-0.076,0.1001,-0.1186,0.1058,-0.0912,0.0563,-0.0348,0.0779,-0.0477,0.0682,-0.0826,0.0431,-0.0611,0.0611,-0.2153,0.1506,-0.0769,0.1655,-0.094,0.0566,-0.066,0.0453,-0.1794,0.1304,-0.1304,0.1663,-0.1276,0.1099,-0.0938,0.1157,-0.1286,0.1595,-0.119,0.1522,-0.1564,0.1158,-0.1711,0.1123,-0.1373,0.2299,-0.1673,0.1347,-0.1158,0.1105,-0.05,0.0839,-0.194,0.1229,-0.1554,0.1211,-0.1566,0.1449,-0.0438,0.0936,-0.1555,0.0585,-0.1442,0.1845,-0.0382,0.0472,-0.0175,0.0537,-0.1035,0.0105,-0.1143,0.1051,-0.0361,0.0572,-0.0859,0.0597,-0.0754,0.0643,-0.0215,0.0533,-0.0005,0.049,-0.067,0.0105,-0.0643,0.0735,-0.0157,0.0422,-0.0402,0.0419,-0.0975,0.078,-0.0776,0.0518,-0.041,0.0455,-0.0425,0.0309,-0.0539,0.0311,-0.0295,0.042,-0.032,0.0447,-0.046,0.0386,-0.0399,0.0373,-0.0201,0.0366,-0.0121,0.041,-0.0364,0.0211,-0.0437,0.0408,-0.0221,0.0346,-0.0223,0.0285,-0.0137,0.0131,-0.0376,0.009,-0.029,0.0399,-0.0246,0.0225,-0.0163,0.027,-0.0176,0.0048,-0.0074,0.0157,-0.0202,0.0155,-0.0329,0.0111,-0.0338,0.0391,-0.0266,0.0306,-0.0254,0.0146,-0.0049,0.0134,-0.006,0.0051,-0.0041,0.0031,-0.0056,0.002,-0.0033,0.0039,-0.0074,0.0071,-0.0011,0.0077,-0.0061,0.0042,-0.0044,0.0053,-0.0037,0.0048,-0.0051,0.0052,-0.0054,0.0058,-0.0056,0.0039,-0.0029,0.0051,-0.0046,0.0013,-0.004,0.005,-0.0023,0.0047,-0.006,0.0046,-0.004,0.0023,-0.0023,0.0046,-0.003,0.0038,-0.0049,0.002,-0.0043,0.0019,-0.0017,0.0026,-0.0011,0.0035,-0.0039,0.0012,-0.0016,0.001,-0.0014,0.003,-0.002,0.0023,-0.0023,0.0011,-0.0019,0.0008,-0.0006,0.0032,-0.002,0.001,-0.0018,0.0009,-0.002,0.0016,-0.0004,0.0022,-0.0018,0.0008,-0.0024,0.001,-0.0011,0.002,-0.0003,0.0026,-0.0018,0.0013,-0.0025,0.0003,-0.0012,0.0019,-0.0006,0.0021,-0.0024,0.0003,-0.0015,0.0014,-0.0001,0.0021,-0.0009,0.0012,-0.0022,0.0003,-0.0015,0.001,-0.0002,0.0016,-0.0014,0.0017,-0.0016,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0002,0.0014,-0.0018,0.0012,-0.0014,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0015,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0007,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0017,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0012,0.001,-0.0013,0.0005,-0.0007,0.0013,-0.0014,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.001,-0.001,0.0014,-0.0007,0.0009,-0.0015,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0015,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0008,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0012,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.001,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.001,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.001,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0003,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.001,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.001,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0002,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Female Japanese bit-crushed processed vocalization - escape,
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0012,0.0022,-0.0028,0.0026,-0.0165,0.0173,-0.0173,0.02,-0.0128,0.0188,-0.029,0.0143,-0.0108,0.0271,-0.1882,0.1922,-0.1298,0.1127,-0.1572,0.1384,-0.1932,0.1513,-0.1501,0.1106,-0.3027,0.3132,-0.2195,0.2228,-0.1368,0.143,-0.3165,0.3224,-0.2402,0.2602,-0.2959,0.1931,-0.4232,0.4046,-0.2442,0.2074,-0.4429,0.325,-0.4174,0.472,-0.2569,0.3015,-0.3592,0.472,-0.2773,0.2915,-0.1269,0.2228,-0.472,0.4212,-0.3398,0.3152,-0.3437,0.472,-0.4136,0.472,-0.2923,0.2571,-0.472,0.4158,-0.3249,0.375,-0.4426,0.2946,-0.4553,0.472,-0.289,0.2772,-0.472,0.4541,-0.3627,0.3286,-0.4458,0.2402,-0.4426,0.4047,-0.1771,0.2,-0.472,0.3179,-0.3208,0.2969,-0.1173,0.1327,-0.3759,0.2502,-0.2104,0.1767,-0.2015,0.2133,-0.2162,0.1514,-0.1338,0.1134,-0.1937,0.105,-0.0742,0.1298,-0.1941,0.0758,-0.1534,0.1239,-0.0964,0.0725,-0.1408,0.0531,-0.0409,0.1023,-0.1262,0.0883,-0.1553,0.1089,-0.0402,0.0888,-0.1071,0.036,-0.0406,0.0458,-0.0901,0.0919,-0.0891,0.0662,-0.1013,0.0778,-0.0682,0.057,-0.0554,0.0763,-0.1168,0.1033,-0.1346,0.1129,-0.0779,0.0683,-0.1198,0.1066,-0.0881,0.0467,-0.1133,0.1083,-0.1054,0.1044,-0.1902,0.1205,-0.1468,0.156,-0.0925,0.084,-0.0823,0.0468,-0.116,0.1406,-0.14,0.0973,-0.1651,0.1441,-0.0695,0.1365,-0.1146,0.1471,-0.0951,0.1229,-0.1308,0.1283,-0.1073,0.1313,-0.1155,0.121,-0.0518,0.0522,-0.1259,0.1004,-0.0748,0.0439,-0.1044,0.0936,-0.147,0.1034,-0.1056,0.1386,-0.1315,0.099,-0.1042,0.1429,-0.1378,0.1325,-0.0838,0.0948,-0.1789,0.1182,-0.1185,0.1485,-0.1535,0.1436,-0.142,0.1213,-0.1993,0.1126,-0.2856,0.1954,-0.2178,0.2065,-0.2612,0.1529,-0.1062,0.1119,-0.2408,0.2223,-0.1459,0.2782,-0.1959,0.207,-0.2491,0.2186,-0.2523,0.2401,-0.2613,0.2178,-0.2027,0.1835,-0.1337,0.1635,-0.1774,0.1637,-0.1134,0.1302,-0.2163,0.226,-0.2934,0.2275,-0.2217,0.1862,-0.1639,0.1472,-0.1491,0.206,-0.1904,0.3499,-0.2913,0.2593,-0.1832,0.1792,-0.2581,0.3678,-0.1958,0.2108,-0.2729,0.3097,-0.2441,0.1443,-0.3224,0.2051,-0.2831,0.2898,-0.3543,0.2032,-0.1617,0.1945,-0.229,0.3106,-0.1636,0.2076,-0.2496,0.214,-0.1294,0.2016,-0.2142,0.2115,-0.1054,0.155,-0.1673,0.2101,-0.1696,0.1863,-0.1234,0.0761,-0.0563,0.0604,-0.1327,0.1511,-0.1324,0.1366,-0.1308,0.1047,-0.0803,0.0813,-0.1012,0.0827,-0.0709,0.0739,-0.0569,0.0649,-0.0957,0.0965,-0.0951,0.0726,-0.089,0.0798,-0.1026,0.086,-0.0624,0.0874,-0.077,0.0861,-0.0545,0.102,-0.099,0.0694,-0.0354,0.0827,-0.086,0.068,-0.0454,0.0353,-0.0259,0.022,-0.031,0.0359,-0.0251,0.026,-0.0256,0.0367,-0.0378,0.0348,-0.0308,0.039,-0.0179,0.0192,-0.0145,0.0128,-0.0106,0.0125,-0.0049,0.0068,-0.0066,0.0064,-0.01,0.0105,-0.0052,0.0069,-0.0086,0.0056,-0.0069,0.0072,-0.0088,0.0105,-0.0049,0.0033,-0.0101,0.0103,-0.0099,0.0101,-0.0104,0.0119,-0.0104,0.007,-0.0097,0.007,-0.0039,0.0046,-0.0047,0.0049,-0.0018,0.0018,-0.0026,0.0014,-0.002,0.0027,-0.003,0.0038,-0.0039,0.0035,-0.0074,0.007,-0.006,0.0085,-0.0053,0.007,-0.0043,0.0026,-0.0557,0.0571,-0.1689,0.1199,-0.1223,0.1398,-0.1678,0.1466,-0.142,0.1495,-0.0477,0.059,-0.0904,0.074,-0.0502,0.051,-0.0518,0.0633,-0.0271,0.0382,-0.0341,0.0574,-0.0244,0.0557,-0.233,0.1349,-0.1547,0.2209,-0.4023,0.2189,-0.1472,0.2909,-0.3292,0.2801,-0.2179,0.3451,-0.4051,0.2851,-0.328,0.3253,-0.2242,0.329,-0.454,0.3197,-0.212,0.3522,-0.41,0.2146,-0.2202,0.3162,-0.4051,0.2152,-0.1819,0.3137,-0.4301,0.2406,-0.1749,0.3468,-0.4393,0.2591,-0.1463,0.289,-0.4235,0.2478,-0.1626,0.3565,-0.472,0.2927,-0.4597,0.3326,-0.3535,0.3145,-0.4697,0.3646,-0.2687,0.3355,-0.2776,0.2138,-0.2057,0.3089,-0.3347,0.2009,-0.1683,0.2939,-0.3596,0.2556,-0.1538,0.3067,-0.379,0.306,-0.1536,0.3027,-0.41,0.3029,-0.1269,0.2553,-0.472,0.2641,-0.3844,0.2639,-0.4444,0.2748,-0.3816,0.2635,-0.2624,0.2623,-0.3276,0.2558,-0.2505,0.3192,-0.4365,0.3156,-0.3954,0.3504,-0.3721,0.2647,-0.1915,0.3055,-0.4403,0.2804,-0.1736,0.3405,-0.4171,0.3668,-0.1767,0.3249,-0.446,0.3363,-0.1631,0.3123,-0.4125,0.317,-0.1716,0.2721,-0.4268,0.3324,-0.1572,0.2859,-0.4079,0.3404,-0.1602,0.258,-0.4272,0.2911,-0.1558,0.2644,-0.401,0.3072,-0.165,0.2701,-0.3997,0.343,-0.1864,0.2626,-0.3572,0.3216,-0.1669,0.2646,-0.3528,0.2164,-0.1829,0.2046,-0.4148,0.3042,-0.1608,0.2506,-0.3999,0.2228,-0.202,0.2721,-0.3457,0.2168,-0.1837,0.2306,-0.3174,0.2474,-0.3654,0.2687,-0.3703,0.2951,-0.4244,0.3135,-0.3639,0.2094,-0.3809,0.2996,-0.2295,0.228,-0.3192,0.2242,-0.147,0.1758,-0.3878,0.2823,-0.1859,0.2116,-0.3308,0.1721,-0.1229,0.1241,-0.2478,0.1335,-0.0824,0.1383,-0.196,0.0672,-0.0931,0.1396,-0.2114,0.1104,-0.2015,0.1146,-0.1263,0.0482,-0.152,0.0875,-0.0645,0.0633,-0.1177,0.0643,-0.029,0.0645,-0.0466,0.0327,-0.0297,0.0342,-0.014,0.0351,-0.0361,0.008,-0.0388,0.0522,-0.0261,0.0278,-0.0113,0.0186,-0.0127,0.0103,-0.0219,0.0293,-0.026,0.0215,-0.0181,0.0272,-0.0273,0.0262,-0.0274,0.0171,-0.007,0.0132,-0.0179,0.0114,-0.0128,0.0203,-0.0214,0.0129,-0.0207,0.0169,-0.0165,0.0144,-0.013,0.0102,-0.0142,0.0167,-0.0088,0.0074,-0.0152,0.0156,-0.0125,0.008,-0.0084,0.011,-0.0045,0.004,-0.0062,0.0062,-0.013,0.0093,-0.0124,0.0087,-0.0163,0.013,-0.0077,0.0099,-0.0096,0.007,-0.0091,0.0078,-0.0075,0.0075,-0.0057,0.0058,-0.0086,0.0038,-0.0041,0.0079,-0.0069,0.003,-0.006,0.0037,-0.0022,0.002,-0.0029,0.003,-0.0027,0.0021,-0.0018,0.0009,-0.0033,0.0026,-0.0021,0.002,-0.0032,0.0044,-0.0025,0.0016,-0.0024,0.0031,-0.0035,0.0016,-0.0022,0.0034,-0.0033,0.002,-0.0037,0.0025,-0.0022,0.0014,-0.0025,0.0023,-0.0025,0.0021,-0.0013,0.0018,-0.0024,0.0023,-0.0019,0.0025,-0.0024,0.0023,-0.0017,0.0023,-0.0039,0.0022,-0.0016,0.0013,-0.002,0.0022,-0.0017,0.0025,-0.0016,0.0015,-0.0021,0.0018,-0.0018,0.0025,-0.0013,0.0014,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0001,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0012,0.0008,-0.0015,0.0015,-0.0011,0.0012,-0.002,0.0014,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0015,-0.0024,0.0017,-0.0015,0.0012,-0.0021,0.0029,-0.1396,0.1255,-0.0186,0.0123,-0.0125,0.0184,-0.0164,0.0229,-0.0085,0.0059,-0.003,0.0105,-0.0227,0.0065,-0.0177,0.0122,-0.0051,0.0085,-0.0206,0.0338,-0.0247,0.0195,-0.0218,0.037,-0.0177,0.0154,-0.0094,0.0163,-0.0256,0.0268,-0.0429,0.0168,-0.0241,0.0388,-0.0118,0.0187,-0.0338,0.0476,-0.0377,0.0353,-0.0226,0.0216,-0.0272,0.024,-0.03,0.035,-0.0298,0.0272,-0.0323,0.0215,-0.0241,0.0218,-0.0057,0.0263,-0.0313,0.0406,-0.0353,0.0314,-0.0128,0.0248,-0.0236,0.0288,-0.0403,0.0404,-0.0545,0.0295,-0.0423,0.024,-0.0331,0.0357,-0.007,0.0312,-0.0264,0.0219,-0.0161,0.0278,-0.0452,0.0154,-0.0155,0.0237,-0.0046,0.0226,-0.0295,0.0131,-0.0159,0.0211,-0.0113,0.0167,-0.0481,0.0195,-0.0215,0.0442,-0.0274,0.0223,-0.0156,0.0147,-0.0231,0.0176,-0.024,0.0327,-0.0153,0.0286,-0.0316,0.0132,-0.0056,0.0314,-0.0161,0.0049,-0.0055,0.0072,-0.023,0.042,-0.026,0.0194,-0.0255,0.0156,-0.0397,0.0201,-0.0205,0.0304,-0.0224,0.0094,-0.0052,0.0111,-0.0065,0.0052,-0.0045,0.0056,-0.0039,0.0028,-0.0094,0.0083,-0.0027,0.0059,-0.0157,0.0102,-0.0069,0.0051,-0.0053,0.0063,-0.0047,0.003,-0.0039,0.004,-0.0025,0.0013,-0.0028,0.0035,-0.002,0.0021,-0.0019,0.0014,-0.0017,0.0012,-0.001,0.0014,-0.0016,0.0012,-0.0007,0.0012,-0.0012,0.0014,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0017,-0.0016,0.0012,-0.0017,0.0014,-0.001,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0012,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0001,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.001,-0.0002,0.0001,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.001,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0006,0,0,0,0,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.001,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Female Japanese bit-crushed processed vocalization - escape.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0003,0.001,-0.0013,0.0005,-0.0005,0.0012,-0.0017,0.0005,-0.0018,0.001,0.0001,0.002,-0.004,0.0015,-0.0035,0.0071,-0.0033,0.008,-0.0168,-0.0031,-0.0062,0.021,-0.0213,0.0173,-0.0299,0.0059,0.0078,0.0345,-0.038,0.0203,-0.0397,0.0089,0.009,0.0355,-0.0391,0.0293,-0.043,0.0002,0.0009,0.0388,-0.0235,0.0367,-0.0438,-0.0164,-0.0146,0.0368,-0.0082,0.0421,-0.0453,-0.0102,-0.0268,0.0288,0.0119,0.0435,-0.0488,0.012,-0.0435,0.0221,0.02,0.0472,-0.0503,0.0284,-0.0515,0,0.0004,0.0473,-0.0255,0.0428,-0.0503,-0.0221,-0.0228,0.038,0.0046,0.044,-0.0511,0.0043,-0.039,0.0172,0.0173,0.0403,-0.0261,0.0322,-0.0471,-0.0168,-0.0173,0.0344,0.0018,0.0392,-0.0481,0.0013,-0.0372,0.0144,0.0143,0.0373,-0.0159,0.0313,-0.0525,-0.003,-0.0464,0.0524,-0.0034,0.0766,-0.0799,0.063,-0.1444,0.0819,-0.1183,0.1294,-0.2835,0.2195,-0.2368,0.1521,-0.1656,0.177,-0.3954,0.3932,-0.1643,0.3306,-0.264,0.2708,-0.472,0.2247,-0.1544,0.2957,-0.472,0.4225,-0.2688,0.4323,-0.3853,0.472,-0.472,0.3659,-0.2654,0.4098,-0.472,0.472,-0.3195,0.345,-0.3003,0.472,-0.472,0.3926,-0.3686,0.2291,-0.472,0.472,-0.2695,0.4186,-0.472,0.472,-0.3865,0.3984,-0.2871,0.2979,-0.472,0.3967,-0.3887,0.3277,-0.472,0.4696,-0.332,0.3515,-0.472,0.472,-0.37,0.4045,-0.2616,0.472,-0.472,0.3887,-0.3064,0.4337,-0.472,0.3147,-0.3589,0.4288,-0.472,0.3301,-0.3018,0.3889,-0.472,0.425,-0.3346,0.3935,-0.472,0.3815,-0.3849,0.4559,-0.472,0.3513,-0.3352,0.4174,-0.4558,0.3778,-0.472,0.3909,-0.472,0.4619,-0.472,0.4046,-0.4326,0.472,-0.472,0.394,-0.4631,0.472,-0.472,0.3073,-0.47,0.4276,-0.472,0.3185,-0.3994,0.472,-0.472,0.3423,-0.3632,0.472,-0.472,0.3607,-0.3534,0.472,-0.472,0.4427,-0.4091,0.3658,-0.472,0.4491,-0.4173,0.375,-0.472,0.4505,-0.2871,0.394,-0.472,0.472,-0.277,0.3864,-0.472,0.361,-0.4222,0.4297,-0.429,0.2351,-0.459,0.4643,-0.2493,0.3164,-0.3872,0.3137,-0.2318,0.3165,-0.3362,0.2192,-0.2733,0.2919,-0.3375,0.2643,-0.3327,0.1984,-0.1132,0.1485,-0.1923,0.1387,-0.1549,0.1776,-0.1552,0.1781,-0.125,0.0544,-0.0677,0.1324,-0.0801,0.0886,-0.0475,0.0788,-0.1039,0.09,-0.1053,0.0836,-0.0469,0.0606,-0.0759,0.1026,-0.0804,0.0678,-0.0445,0.0886,-0.0719,0.0467,-0.0711,0.0728,-0.0434,0.0604,-0.0776,0.0242,-0.0239,0.0648,-0.0594,0.0376,-0.0669,0.0417,-0.0619,0.0629,-0.0862,0.0371,-0.0327,0.0719,-0.127,0.1138,-0.0858,0.0705,-0.0451,0.0857,-0.1093,0.0541,-0.0722,0.0694,-0.1134,0.1145,-0.0769,0.0154,-0.0096,0.0799,-0.1092,0.076,-0.0814,0.0645,-0.0546,0.0853,-0.1608,0.045,-0.0491,0.0849,-0.1405,0.0941,-0.1022,0.0852,-0.0302,0.0743,-0.1876,0.0545,-0.0849,0.1376,-0.1552,0.1043,-0.1572,0.0827,-0.0402,0.1325,-0.2847,0.2171,-0.0557,0.1049,-0.2447,0.1048,-0.1875,0.0986,-0.0169,0.1018,-0.2279,0.1435,-0.1482,0.1466,-0.1692,0.1097,-0.1788,0.0828,-0.0417,0.1092,-0.2269,0.1118,-0.1341,0.0989,-0.076,0.1039,-0.1919,0.0895,-0.0643,0.1068,-0.2428,0.1358,-0.1577,0.1447,-0.0439,0.1203,-0.2263,0.1219,-0.0473,0.1134,-0.2844,0.1662,-0.1918,0.0728,-0.0408,0.0919,-0.2638,0.1558,-0.0579,0.1071,-0.2076,0.0815,-0.2606,0.1215,-0.032,0.1204,-0.2787,0.0974,-0.1662,0.1403,-0.0135,0.079,-0.1825,0.0744,-0.0846,0.0789,-0.0394,0.0922,-0.2557,0.0711,-0.0351,0.1198,-0.0569,0.1001,-0.1551,0.0471,-0.0061,0.0842,-0.0992,0.0694,-0.151,0.0639,-0.0431,0.1359,-0.1017,0.1119,-0.1078,0.0686,-0.0634,0.1021,-0.0927,0.1514,-0.0564,0.0148,-0.0379,0.0381,-0.0146,0.0393,-0.0237,0.0107,-0.0117,0.0211,-0.0117,0.0164,-0.0119,0.0135,-0.0141,0.0179,-0.0141,0.0002,-0.0061,0.0109,-0.0097,0.0146,-0.0127,0.0076,-0.0063,0.0122,-0.0134,0.0038,-0.008,0.0128,-0.0041,0.0092,-0.0155,0.0007,0.0004,0.0102,-0.0077,0.0059,-0.0101,0.0089,-0.0056,0.0079,-0.0116,0.0046,-0.0273,0.0488,-0.0336,0.0206,-0.0061,0.0019,-0.0035,0.0051,-0.0038,0.0044,-0.0094,0.0068,-0.0062,0.0032,-0.0053,0.0047,-0.0033,0.0057,-0.0036,0.0018,-0.0052,0.0042,-0.0048,0.0039,-0.0041,0.0054,-0.0042,0.0029,-0.0048,0.0019,-0.0028,0.0054,-0.0028,0.0015,-0.0044,0.0023,-0.0006,0.0055,-0.0062,0.0054,-0.0053,0.0036,-0.005,0.0036,-0.0422,0.0843,-0.0097,0.0054,-0.0308,0.0114,-0.0618,0.099,-0.006,0.0066,-0.0064,0.0059,-0.0148,0.0078,-0.0068,0.0126,-0.016,0.02,-0.0227,0.019,-0.031,0.0368,-0.0414,0.0319,-0.0417,0.0382,-0.071,0.0633,-0.0826,0.0806,-0.0532,0.036,-0.0594,0.0494,-0.0584,0.0552,-0.0586,0.0602,-0.0446,0.0602,-0.0455,0.0403,-0.0582,0.0876,-0.0472,0.0487,-0.0408,0.0571,-0.06,0.0472,-0.0878,0.0597,-0.0735,0.0674,-0.048,0.0567,-0.1113,0.0719,-0.0913,0.0842,-0.0396,0.0723,-0.0669,0.0673,-0.0506,0.0726,-0.0535,0.0395,-0.0446,0.0358,-0.0976,0.1036,-0.0452,0.0456,-0.0479,0.0507,-0.0253,0.0446,-0.0529,0.0468,-0.0396,0.0479,-0.0595,0.0395,-0.0309,0.0431,-0.0212,0.0261,-0.0243,0.0253,-0.0261,0.0212,-0.0226,0.0193,-0.0353,0.0447,-0.0414,0.0387,-0.0449,0.0667,-0.0724,0.0945,-0.0601,0.0385,-0.0514,0.0542,-0.0948,0.0618,-0.0725,0.0621,-0.0318,0.0506,-0.047,0.0281,-0.0391,0.0256,-0.0244,0.034,-0.0316,0.0219,-0.0563,0.0475,-0.0334,0.0671,-0.0403,0.0602,-0.0436,0.0434,-0.035,0.0228,-0.0217,0.0334,-0.0276,0.0426,-0.0725,0.0628,-0.1206,0.0712,-0.0687,0.061,-0.096,0.0598,-0.0294,0.0331,-0.1409,0.1086,-0.074,0.0734,-0.0339,0.0583,-0.0523,0.0387,-0.1604,0.0324,-0.1713,0.1413,-0.0416,0.0552,-0.0318,0.0406,-0.0388,0.0379,-0.0459,0.0218,-0.0291,0.0195,-0.0418,0.0462,-0.0332,0.0313,-0.0258,0.0116,-0.0072,0.0201,-0.0588,0.0539,-0.0265,0.0349,-0.0386,0.0239,-0.0152,0.0179,-0.0212,0.0162,-0.0059,0.0173,-0.0205,0.0096,-0.0135,0.0225,-0.0546,0.0277,-0.0408,0.0376,-0.0108,0.0342,-0.0159,0.0076,-0.0168,0.0135,-0.0091,0.0117,-0.0169,0.0055,-0.0059,0.007,-0.0126,0.0132,-0.0499,0.0395,-0.0586,0.0607,-0.0345,0.0358,-0.0136,0.0187,-0.0105,0.0151,-0.0288,0.009,-0.0073,0.0158,-0.0065,0.0075,-0.0051,0.0086,-0.0175,0.0055,-0.0108,0.0138,-0.0042,0.009,-0.0103,0.0018,-0.0102,0.0056,-0.0029,0.0081,-0.0092,0.0042,-0.0071,0.0076,-0.0051,0.0071,-0.0073,0.0073,-0.0073,0.0049,-0.0036,0.0047,-0.0052,0.003,-0.0056,0.0026,-0.0048,0.0059,-0.002,0.0054,-0.0044,0.0021,-0.0007,0.0023,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0017,0.0019,-0.0016,0.0006,-0.0026,0.002,-0.0038,0.0025,-0.0052,0.0055,-0.0139,0.0128,-0.0064,0.0091,-0.0066,0.005,-0.0028,0.0019,-0.0014,0.0029,-0.0019,0.0017,-0.0016,0.0021,-0.0009,0.0015,-0.0015,0.0009,-0.0015,0.0027,-0.0009,0.0016,-0.0023,0.0014,-0.0018,0.0015,-0.001,0.0019,-0.0018,0.0006,-0.001,0.0015,-0.0009,0.0018,-0.0016,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0016,0.0012,-0.0015,0.0013,-0.0012,0.001,-0.0012,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0012,0.0018,-0.0018,0.0013,-0.0022,0.0017,-0.0019,0.0017,-0.0019,0.0019,-0.0017,0.0014,-0.0013,0.0015,-0.0018,0.0021,-0.0015,0.0011,-0.0016,0.001,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0017,0.0019,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0016,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0012,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.001,-0.0016,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0015,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.001,-0.001,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0006,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0007,-0.001,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Female Japanese bit-crushed processed vocalization - exit door gate,
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0004,0.0003,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0018,-0.0005,0.0023,-0.0037,0.0019,-0.0088,0.0096,-0.0125,0.0211,-0.0374,0.0207,-0.0643,0.0467,-0.0558,0.0404,-0.0863,0.0195,-0.0631,0.1029,-0.1269,0.1244,-0.0553,0.0328,-0.0952,0.1821,-0.1231,0.0851,-0.1056,0.0736,-0.1173,0.1968,-0.1735,0.0278,-0.1548,0.1032,-0.1216,0.2221,-0.1786,0.0538,-0.1585,0.2189,-0.1989,0.207,-0.1381,0.1192,-0.1599,0.2235,-0.2131,0.1718,-0.0938,0.1351,-0.1704,0.2288,-0.2402,0.0595,-0.1684,0.1412,-0.1168,0.2322,-0.2551,0.0432,-0.1456,0.176,-0.2271,0.2296,-0.1263,0.1081,-0.1059,0.2321,-0.2144,0.1598,-0.1263,0.1211,-0.0862,0.2274,-0.2276,0.0653,-0.1264,0.1301,-0.2024,0.2319,-0.1109,0.1002,-0.17,0.2334,-0.1902,0.1616,-0.1454,0.1071,-0.1482,0.2342,-0.199,0.0905,-0.1674,0.1767,-0.2029,0.2346,-0.116,0.1017,-0.1082,0.2275,-0.2193,0.054,-0.1517,0.102,-0.231,0.229,-0.1481,0.1446,-0.1554,0.2393,-0.2219,0.1334,-0.1912,0.1659,-0.2447,0.2715,-0.2102,0.1581,-0.2259,0.3173,-0.2531,0.2127,-0.213,0.1394,-0.3033,0.3069,-0.1644,0.1208,-0.1974,0.3082,-0.3309,0.1722,-0.2221,0.1293,-0.3056,0.3356,-0.1012,0.15,-0.2624,0.3704,-0.356,0.3022,-0.3807,0.2298,-0.472,0.466,-0.3707,0.3621,-0.472,0.472,-0.4492,0.3793,-0.472,0.472,-0.4535,0.4171,-0.472,0.4705,-0.4145,0.472,-0.3884,0.4012,-0.437,0.4717,-0.3521,0.2814,-0.3249,0.403,-0.4397,0.4138,-0.3026,0.2598,-0.3741,0.4263,-0.2747,0.3169,-0.2482,0.4288,-0.3489,0.3167,-0.2574,0.4645,-0.3122,0.353,-0.293,0.2945,-0.3903,0.472,-0.3662,0.4671,-0.3718,0.401,-0.472,0.472,-0.2621,0.3339,-0.472,0.472,-0.2245,0.354,-0.472,0.4547,-0.4075,0.3496,-0.472,0.2852,-0.472,0.432,-0.2284,0.3084,-0.472,0.3488,-0.2421,0.2728,-0.472,0.4126,-0.2902,0.2959,-0.472,0.3658,-0.472,0.2804,-0.472,0.2776,-0.472,0.3566,-0.402,0.3137,-0.472,0.3795,-0.3458,0.29,-0.472,0.3638,-0.2629,0.3466,-0.472,0.3824,-0.472,0.3197,-0.472,0.354,-0.472,0.3865,-0.472,0.3482,-0.472,0.3594,-0.3007,0.365,-0.472,0.3241,-0.2428,0.339,-0.472,0.3281,-0.4514,0.3767,-0.472,0.3807,-0.472,0.3517,-0.472,0.3403,-0.472,0.3266,-0.3861,0.3665,-0.472,0.3129,-0.4006,0.3779,-0.472,0.3767,-0.3798,0.3999,-0.472,0.3624,-0.4452,0.3773,-0.472,0.2892,-0.4192,0.3261,-0.3712,0.4201,-0.472,0.2985,-0.3715,0.3737,-0.472,0.2648,-0.3811,0.3491,-0.472,0.28,-0.4205,0.3739,-0.472,0.3049,-0.4379,0.3681,-0.3034,0.3914,-0.472,0.3079,-0.4352,0.3709,-0.472,0.3033,-0.472,0.3749,-0.472,0.294,-0.472,0.3461,-0.472,0.244,-0.472,0.4072,-0.2389,0.305,-0.472,0.3673,-0.472,0.3374,-0.472,0.2633,-0.472,0.3371,-0.472,0.2535,-0.472,0.3706,-0.472,0.3044,-0.472,0.3231,-0.2173,0.2364,-0.472,0.2864,-0.2999,0.3192,-0.472,0.2648,-0.3672,0.3476,-0.472,0.368,-0.4087,0.2897,-0.472,0.2501,-0.3166,0.3902,-0.3083,0.2788,-0.472,0.4132,-0.1856,0.2268,-0.472,0.4592,-0.3658,0.3561,-0.4544,0.3179,-0.472,0.4041,-0.276,0.2357,-0.472,0.4128,-0.1066,0.2154,-0.472,0.3488,-0.2844,0.3586,-0.4499,0.4464,-0.4496,0.3107,-0.1492,0.1672,-0.2105,0.1165,-0.0944,0.155,-0.0969,0.0849,-0.1708,0.0544,0.0071,0.1538,-0.1308,0.0306,-0.0563,0.0992,-0.0702,0.0873,-0.1081,0.0301,0.0136,0.1174,-0.0919,0.0487,-0.104,0.0962,-0.0579,0.1226,-0.1156,0.0092,-0.0409,0.1032,-0.0881,0.1165,-0.1099,0.1084,-0.0902,0.1753,-0.1009,0.0386,-0.0761,0.066,-0.075,0.2514,-0.2101,0.0814,-0.0439,0.1473,-0.42,0.2225,-0.3736,0.28,-0.2684,0.2057,-0.472,0.3414,-0.2015,0.2995,-0.472,0.2363,-0.3428,0.3446,-0.4665,0.2336,-0.4109,0.3236,-0.1562,0.2671,-0.472,0.3492,-0.2122,0.2851,-0.4124,0.2809,-0.3338,0.2819,-0.0563,0.1996,-0.3637,0.2745,-0.127,0.1576,-0.4299,0.3892,-0.3499,0.1932,-0.1206,0.1429,-0.3417,0.1716,-0.0823,0.1351,-0.3995,0.2409,-0.3656,0.1998,-0.107,0.198,-0.2693,0.1548,-0.0705,0.1368,-0.3509,0.2312,-0.1932,0.1211,-0.0117,0.1264,-0.2948,0.1791,-0.0428,0.0807,-0.26,0.2373,-0.2133,0.1041,-0.0594,0.131,-0.2834,0.1096,-0.1108,0.0834,-0.0757,0.1429,-0.3212,0.1471,-0.0604,0.1345,-0.235,0.1124,-0.1858,0.0719,-0.0417,0.1008,-0.2321,0.0966,-0.0509,0.0923,-0.2236,0.112,-0.2314,0.0717,-0.0569,0.1166,-0.2264,0.0951,-0.0765,0.0744,-0.1694,0.1172,-0.2029,0.108,-0.0678,0.1365,-0.2473,0.0989,-0.1523,0.0663,-0.0913,0.1334,-0.2197,0.0856,-0.0972,0.1224,-0.1845,0.1199,-0.1316,0.0507,-0.0579,0.1278,-0.1663,0.1627,-0.0886,0.1078,-0.1209,0.1599,-0.1588,0.0448,-0.0551,0.0882,-0.1288,0.1104,-0.0885,0.0428,-0.0408,0.0933,-0.1107,0.0596,-0.0271,0.0811,-0.0797,0.1076,-0.1123,0.0605,-0.0375,0.0556,-0.0521,0.0592,-0.0988,0.066,-0.0275,0.0451,-0.0403,0.0346,-0.0674,0.057,-0.0663,0.0467,-0.0199,0.0594,-0.0387,0.0337,-0.0299,0.0258,-0.0159,0.0225,-0.0144,0.0181,-0.0081,0.0078,-0.0116,0.0101,-0.0055,0.0141,-0.0147,0.0029,-0.0064,0.0118,-0.0052,0.0083,-0.0116,0.0053,-0.0037,0.0073,-0.0066,0.0055,-0.0114,0.0079,-0.009,0.0096,-0.0042,0.0123,-0.0121,0.0067,-0.0036,0.0109,-0.0069,0.0034,-0.0054,0.0055,-0.0037,0.0082,-0.0049,0.0048,-0.0038,0.004,-0.002,0.0048,-0.0061,0.0027,-0.0036,0.0072,-0.007,0.0024,-0.0062,0.0022,-0.003,0.0033,-0.0033,0.0005,-0.003,0.0046,-0.0047,0.0014,-0.0019,0.005,-0.0033,0.0028,-0.0049,0.001,-0.0021,0.0048,-0.0038,0.0017,-0.004,0.003,-0.0011,0.0047,-0.0035,0.0003,-0.0026,0.0046,-0.0031,0.0041,-0.0028,0.0014,-0.0005,0.0022,-0.0025,0.0007,-0.0021,0.0017,-0.0022,0.0034,-0.0025,0.0014,-0.0016,0.003,-0.0028,0.0017,-0.0006,0.0014,-0.0011,0.0022,-0.0018,0.0013,-0.0011,0.0018,-0.0014,0.0011,-0.002,0.0015,-0.0016,0.0018,-0.0031,0.0006,-0.0008,0.0018,-0.0013,0.0016,-0.0018,0.0004,-0.0004,0.0015,-0.0018,0.0012,-0.0023,0.0007,-0.0004,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0025,-0.0014,0.0005,-0.0013,0.0012,-0.0015,0.0012,-0.0021,0.0012,-0.0013,0.0019,-0.0013,0.001,-0.0014,0.0018,-0.0016,0.001,-0.0015,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0014,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0014,0.0014,-0.0016,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0012,-0.0016,0.0008,-0.0015,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0008,-0.001,0.001,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.001,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Female Japanese bit-crushed processed vocalization - exit level or game,
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.001,0.001,-0.0011,0.0016,-0.0009,0.0016,-0.0009,0.0016,-0.0022,0.0017,-0.0025,0.0022,-0.0037,0.0042,-0.0051,0.0044,-0.0042,0.0076,-0.01,0.0092,-0.0076,0.0113,-0.019,0.0107,-0.0118,0.0148,-0.0144,0.0238,-0.073,0.0157,0.0137,0.0736,-0.1978,0.0701,-0.1266,0.1365,-0.1305,0.082,-0.1983,0.1592,-0.0662,0.1315,-0.1972,0.0814,-0.243,0.2076,-0.0753,0.1447,-0.4132,0.2191,-0.3224,0.352,-0.2461,0.2465,-0.4639,0.258,-0.2816,0.3883,-0.4498,0.3559,-0.2589,0.2884,-0.0659,0.2356,-0.3995,0.1678,-0.3532,0.3686,-0.2868,0.472,-0.3863,0.2306,-0.1573,0.2477,-0.472,0.4423,-0.3154,0.39,-0.1124,0.2517,-0.472,0.4401,-0.1818,0.2724,-0.4688,0.308,-0.3361,0.3921,-0.3141,0.472,-0.357,0.4565,-0.1675,0.2784,-0.3627,0.472,-0.3097,0.2847,-0.1683,0.2762,-0.3835,0.307,-0.2425,0.2667,-0.3168,0.1798,-0.3384,0.3128,-0.2637,0.3429,-0.3197,0.244,-0.1423,0.2502,-0.2237,0.1725,-0.3401,0.2367,-0.0821,0.2599,-0.3627,0.472,-0.1871,0.179,-0.2097,0.2416,-0.3829,0.2992,-0.2085,0.2878,-0.3089,0.2066,-0.2715,0.2435,-0.124,0.2434,-0.2318,0.2676,-0.1792,0.1481,-0.0201,0.1087,-0.1745,0.0927,-0.1509,0.1006,-0.1045,0.159,-0.193,0.0781,-0.0999,0.12,-0.0653,0.0949,-0.1259,0.0353,-0.0575,0.1112,-0.1192,0.1191,-0.1099,0.067,-0.0804,0.1302,-0.0929,0.1307,-0.1163,0.1125,-0.1143,0.1636,-0.1425,0.1652,-0.0863,0.141,-0.1484,0.0955,-0.0959,0.0771,-0.1147,0.1925,-0.133,0.0643,-0.0637,0.0971,-0.2615,0.2268,-0.1346,0.0966,-0.2238,0.1878,-0.1899,0.1174,-0.0686,0.1881,-0.2554,0.1461,-0.0393,0.1663,-0.3714,0.2838,-0.2386,0.194,-0.2935,0.2576,-0.3403,0.1165,-0.2253,0.3194,-0.2351,0.1697,-0.2076,0.2267,-0.3725,0.1942,-0.328,0.2603,-0.3301,0.217,-0.3435,0.3477,-0.334,0.2722,-0.3123,0.288,-0.3006,0.3125,-0.2888,0.3338,-0.349,0.3043,-0.2448,0.2832,-0.3691,0.3144,-0.3038,0.2656,-0.2706,0.2232,-0.2995,0.403,-0.373,0.2175,-0.2062,0.2916,-0.2912,0.1506,-0.2895,0.2561,-0.3247,0.2152,-0.3039,0.472,-0.26,0.1688,-0.1428,0.1525,-0.1137,0.098,-0.1254,0.1793,-0.1211,0.176,-0.1419,0.2606,-0.0999,0.3306,-0.1016,0.006,-0.1809,0.2281,-0.1142,0.1242,-0.0421,0.1277,-0.1909,0.1117,-0.2229,0.0891,-0.2112,0.2256,-0.1176,0.0416,-0.1056,0.114,-0.0902,0.0756,-0.1092,0.1368,-0.1286,0.1466,-0.106,0.113,-0.1868,0.2147,-0.1312,0.1332,-0.1101,0.1309,-0.168,0.1154,-0.1072,0.1272,-0.0532,0.1008,-0.136,0.1413,-0.1242,0.2232,-0.0893,0.0995,-0.1,0.111,-0.0562,0.0224,-0.0834,0.0937,-0.0819,0.1455,-0.1196,0.2611,-0.1201,0.0906,-0.104,0.2176,-0.1695,0.1426,-0.0955,0.0647,-0.1044,0.1921,-0.1439,0.104,-0.102,0.1393,-0.1474,0.0806,-0.082,0.2011,-0.2124,0.145,-0.3442,0.2237,-0.3447,0.2495,-0.3476,0.1812,-0.3733,0.1933,-0.4396,0.3698,-0.463,0.2988,-0.4556,0.3528,-0.472,0.204,-0.4633,0.4021,-0.472,0.2412,-0.4622,0.472,-0.4464,0.3364,-0.4156,0.43,-0.472,0.3243,-0.472,0.3226,-0.418,0.2879,-0.472,0.349,-0.236,0.364,-0.3823,0.2208,-0.1832,0.3333,-0.3842,0.2427,-0.1059,0.3677,-0.3804,0.313,-0.117,0.3397,-0.4267,0.3398,-0.1059,0.288,-0.3282,0.2635,-0.0717,0.2774,-0.404,0.356,-0.086,0.2634,-0.3055,0.0569,-0.1062,0.1641,-0.1058,0.058,-0.0834,0.1734,-0.1049,0.097,-0.0349,0.0472,-0.0226,0.0288,-0.0308,0.0197,-0.0389,0.0694,-0.0407,0.0216,-0.0455,0.0526,-0.0303,0.0121,-0.0273,0.031,-0.0316,0.0305,-0.018,0.0245,-0.0296,0.0234,-0.0185,0.0238,-0.0234,0.0166,-0.0209,0.0227,-0.0179,0.0135,-0.0209,0.031,-0.0186,0.0182,-0.0201,0.0257,-0.0193,0.0189,-0.0174,0.0202,-0.01,0.0096,-0.0199,0.0173,-0.0153,0.0153,-0.0152,0.0107,-0.0209,0.021,-0.0211,0.0085,-0.0177,0.0153,-0.0174,0.0111,-0.0078,0.0148,-0.0096,0.0083,-0.0055,0.0109,-0.0076,0.0049,-0.0044,0.0077,-0.0087,0.0069,-0.0041,0.0072,-0.0065,0.0047,-0.0045,0.0045,-0.0038,0.0032,-0.0038,0.0032,-0.004,0.0068,-0.0058,0.0064,-0.0033,0.0056,-0.0074,0.0043,-0.0054,0.0049,-0.0047,0.0045,-0.0054,0.0058,-0.0037,0.0038,-0.0035,0.0048,-0.005,0.0032,-0.0047,0.0041,-0.0038,0.0035,-0.0016,0.0035,-0.0049,0.0016,-0.0019,0.0034,-0.0029,0.0014,-0.0023,0.0033,-0.0031,0.0026,-0.0027,0.0034,-0.0014,0.0015,-0.0025,0.0019,-0.0028,0.0016,-0.002,0.0027,-0.0017,0.002,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.0014,-0.0026,0.0021,-0.0019,0.0011,-0.0016,0.002,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0019,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0021,0.0016,-0.0009,0.0017,-0.0023,0.0013,-0.0009,0.0015,-0.0019,0.001,-0.001,0.0014,-0.0018,0.001,-0.0014,0.0016,-0.0016,0.0008,-0.0014,0.0018,-0.0021,0.0021,-0.0014,0.0021,-0.0023,0.0018,-0.0012,0.0017,-0.0012,0.0008,-0.0022,0.0022,-0.0018,0.0013,-0.0014,0.001,-0.0043,0.0058,-0.0013,0.0014,-0.0022,0.0019,-0.0016,0.0024,-0.0017,0.0009,-0.0014,0.0024,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0015,0.0012,-0.002,0.0013,-0.0016,0.0018,-0.0017,0.0022,-0.0025,0.0024,-0.0009,0.0014,-0.0029,0.0022,-0.0026,0.002,-0.0016,0.0018,-0.0027,0.0026,-0.0023,0.0029,-0.0028,0.0028,-0.0016,0.002,-0.0016,0.0017,-0.0017,0.0013,-0.0026,0.0021,-0.002,0.0012,-0.0015,0.0018,-0.0018,0.0027,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0008,0.0016,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.001,0.001,-0.001,0.0019,-0.0026,0.0015,-0.002,0.0029,-0.0014,0.002,-0.0028,0.0016,-0.0025,0.0018,-0.0016,0.0011,-0.0021,0.0027,-0.0027,0.0031,-0.0039,0.003,-0.0052,0.0042,-0.0043,0.004,-0.2671,0.0102,-0.155,0.2645,-0.0885,0.1056,-0.0412,0.0277,-0.0213,0.0165,-0.0066,0.0309,-0.1266,0.0314,-0.0847,0.1013,-0.0691,0.081,-0.2511,0.1741,-0.2161,0.2281,-0.108,0.1698,-0.254,0.147,-0.2276,0.263,-0.2384,0.1662,-0.0465,0.0964,-0.2249,0.1927,-0.1805,0.1304,-0.0391,0.0916,-0.1594,0.061,-0.1028,0.0837,-0.0916,0.1227,-0.0498,0.072,-0.15,0.1055,-0.1136,0.072,-0.0356,0.1154,-0.1048,0.0661,-0.1415,0.071,-0.1417,0.0896,-0.087,0.1079,-0.1221,0.0532,-0.0882,0.0612,-0.1308,0.1062,-0.0982,0.0733,-0.1322,0.0561,-0.0849,0.0689,-0.1238,0.1372,-0.0792,0.0802,-0.1204,0.0631,-0.0811,0.0733,-0.107,0.1304,-0.074,0.0807,-0.1243,0.0727,-0.0755,0.0692,-0.0921,0.1183,-0.0593,0.0725,-0.1267,0.0665,-0.0388,0.1021,-0.0903,0.1242,-0.0551,0.0102,-0.0209,0.0617,-0.102,0.0669,-0.0538,0.0328,-0.0303,0.0688,-0.0105,0.0249,-0.0244,0.0091,-0.0113,0.0058,-0.0233,0.0058,-0.0066,0.0343,-0.0959,0.0775,-0.0333,0.0751,-0.0503,0.074,-0.0438,0.0215,-0.0141,0.0249,-0.0177,0.0319,-0.0226,0.0098,-0.0205,0.0175,-0.0081,0.0161,-0.0099,0.0121,-0.0118,0.0108,-0.0131,0.0097,-0.0042,0.0074,-0.0067,0.006,-0.0081,0.0052,-0.018,0.0313,-0.0173,0.0294,-0.0099,0.0105,-0.0074,0.0122,-0.0078,0.0013,-0.0087,0.0102,-0.0074,0.007,-0.0079,0.0082,-0.0113,0.0096,-0.011,0.0094,-0.0057,0.0097,-0.0049,0.0038,-0.0061,0.0042,-0.0061,0.0075,-0.0069,0.0038,-0.0031,0.0014,-0.0036,0.0057,-0.0052,0.0037,-0.0025,0.0022,-0.0005,0.0042,-0.0044,0.0021,-0.0023,0.0029,-0.003,0.0036,-0.0047,0.0032,-0.0033,0.0027,-0.002,0.0027,-0.004,0.0035,-0.0038,0.0008,-0.0047,0.0039,-0.002,0.0038,-0.0029,0.0022,-0.0015,0.0012,-0.0003,0.0014,-0.0019,0.0023,-0.0022,0.0011,-0.0014,0.002,-0.0013,0.001,-0.0013,0.0018,-0.0009,0.0008,-0.0016,0.0005,-0.0008,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0004,-0.0014,0.0011,-0.0008,0.0014,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0002,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0007,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.001,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.001,0.001,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.001,-0.001,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Female Japanese bit-crushed processed vocalization - exit.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0024,-0.006,0.0064,-0.0121,0.0111,-0.0235,0.0113,-0.037,0.0488,-0.2594,0.1976,-0.1414,0.1246,-0.3287,0.2807,-0.4428,0.1672,-0.3124,0.3698,-0.3673,0.3379,-0.2735,0.2693,-0.4488,0.472,-0.2192,0.3554,-0.4156,0.472,-0.1583,0.2707,-0.4607,0.472,-0.2465,0.2537,-0.4696,0.472,-0.3022,0.3408,-0.472,0.4581,-0.2798,0.1942,-0.436,0.472,-0.2485,0.1736,-0.3636,0.292,-0.203,0.1349,-0.1745,0.1276,-0.121,0.1098,-0.1765,0.0765,-0.0725,0.0616,-0.0735,0.058,-0.036,0.0462,-0.0652,0.0506,-0.0336,0.0759,-0.0629,0.0484,-0.0568,0.0394,-0.0504,0.0478,-0.0473,0.0369,-0.0403,0.0272,-0.032,0.0382,-0.0271,0.032,-0.0248,0.0238,-0.0261,0.0185,-0.0272,0.0248,-0.0138,0.0162,-0.0183,0.0182,-0.0108,0.0106,-0.0157,0.0164,-0.018,0.0193,-0.0125,0.0087,-0.0068,0.0098,-0.0123,0.0112,-0.0113,0.0125,-0.0125,0.0137,-0.0124,0.0122,-0.0145,0.0136,-0.0136,0.0182,-0.0091,0.0114,-0.0103,0.008,-0.0038,0.0059,-0.0051,0.0047,-0.0034,0.0061,-0.009,0.0056,-0.0088,0.0071,-0.0069,0.008,-0.0083,0.0055,-0.0088,0.0094,-0.0063,0.0095,-0.0085,0.0121,-0.1032,0.0928,-0.078,0.0753,-0.0719,0.0663,-0.0571,0.0451,-0.0569,0.038,-0.0537,0.0368,-0.0528,0.0514,-0.1226,0.0818,-0.1093,0.1181,-0.1431,0.1639,-0.0969,0.1133,-0.186,0.2148,-0.2253,0.241,-0.2083,0.1968,-0.2138,0.2325,-0.2223,0.2288,-0.1101,0.1861,-0.1806,0.2093,-0.2185,0.2249,-0.194,0.1902,-0.2716,0.1693,-0.2989,0.2419,-0.1561,0.2044,-0.1613,0.1698,-0.3512,0.3056,-0.1653,0.2214,-0.1292,0.1963,-0.1822,0.1774,-0.2118,0.2709,-0.2165,0.1393,-0.2232,0.2855,-0.2638,0.2815,-0.2386,0.2858,-0.2569,0.2464,-0.202,0.2466,-0.181,0.2034,-0.1608,0.1452,-0.2231,0.2813,-0.2605,0.2695,-0.2734,0.3711,-0.2361,0.2323,-0.3076,0.2796,-0.2681,0.1902,-0.2574,0.2401,-0.1343,0.1712,-0.2319,0.3443,-0.1427,0.1715,-0.2569,0.323,-0.1627,0.2425,-0.211,0.225,-0.2409,0.2016,-0.2124,0.2174,-0.3588,0.2631,-0.1553,0.1146,-0.1528,0.2128,-0.1877,0.2298,-0.2581,0.18,-0.2459,0.1995,-0.2929,0.1845,-0.2479,0.2321,-0.2685,0.2055,-0.1852,0.1803,-0.1583,0.158,-0.1991,0.211,-0.1901,0.2188,-0.1437,0.1786,-0.111,0.1273,-0.1388,0.0944,-0.2399,0.2374,-0.172,0.1515,-0.1918,0.1344,-0.1302,0.1864,-0.1085,0.0799,-0.0849,0.1017,-0.0805,0.0935,-0.0857,0.116,-0.0947,0.1003,-0.0956,0.0896,-0.1043,0.0884,-0.0468,0.0383,-0.0401,0.0452,-0.0256,0.014,-0.0113,0.0105,-0.0087,0.0093,-0.0073,0.0071,-0.0063,0.0072,-0.0056,0.0076,-0.0064,0.0079,-0.008,0.0071,-0.0072,0.0052,-0.0089,0.0074,-0.0122,0.0094,-0.0068,0.0069,-0.0092,0.0092,-0.0073,0.0072,-0.0102,0.0084,-0.008,0.0072,-0.0054,0.0043,-0.0034,0.0047,-0.0023,0.0029,-0.0021,0.0011,-0.0024,0.0029,-0.002,0.0021,-0.0018,0.0022,-0.0032,0.0034,-0.0034,0.0021,-0.0029,0.003,-0.002,0.0032,-0.0038,0.0038,-0.0038,0.0035,-0.006,0.0057,-0.1996,0.2401,-0.0975,0.0803,-0.0386,0.0339,-0.0125,0.028,-0.2537,0.1521,-0.1925,0.1814,-0.3056,0.2794,-0.4063,0.4199,-0.372,0.3694,-0.4588,0.2626,-0.4632,0.4555,-0.472,0.3839,-0.307,0.2821,-0.472,0.41,-0.472,0.4058,-0.3518,0.3852,-0.472,0.2899,-0.472,0.3584,-0.472,0.4337,-0.3667,0.416,-0.472,0.3616,-0.472,0.435,-0.472,0.4251,-0.3854,0.4064,-0.472,0.4162,-0.472,0.4091,-0.3501,0.3731,-0.472,0.3965,-0.472,0.4368,-0.472,0.304,-0.2862,0.4219,-0.472,0.4189,-0.472,0.2835,-0.472,0.4131,-0.2161,0.3712,-0.4672,0.3142,-0.3565,0.253,-0.0886,0.1675,-0.1492,0.1408,-0.1087,0.0986,-0.057,0.099,-0.0891,0.0691,-0.077,0.1078,-0.0881,0.0775,-0.138,0.1036,-0.1036,0.1055,-0.1073,0.0862,-0.1412,0.0828,-0.1701,0.1248,-0.1531,0.1261,-0.2244,0.0963,-0.2756,0.1581,-0.2311,0.2117,-0.4417,0.303,-0.4365,0.3748,-0.2983,0.2944,-0.472,0.301,-0.4313,0.327,-0.3154,0.3034,-0.4492,0.331,-0.4556,0.2816,-0.4433,0.3257,-0.3554,0.2783,-0.3833,0.2984,-0.3367,0.2397,-0.2175,0.2559,-0.3066,0.2409,-0.31,0.2534,-0.228,0.2273,-0.2841,0.233,-0.2498,0.1856,-0.242,0.2128,-0.2457,0.1848,-0.2339,0.1793,-0.1651,0.1992,-0.2322,0.2066,-0.209,0.2622,-0.2368,0.2141,-0.1973,0.2546,-0.2595,0.2643,-0.2682,0.2025,-0.1977,0.2244,-0.2237,0.2577,-0.2513,0.217,-0.2098,0.2548,-0.2432,0.2608,-0.237,0.269,-0.2932,0.2915,-0.2679,0.2719,-0.3064,0.2464,-0.2966,0.2395,-0.3439,0.2692,-0.2861,0.2847,-0.3283,0.3299,-0.2982,0.3328,-0.3525,0.2522,-0.3418,0.3681,-0.3459,0.2976,-0.4152,0.2915,-0.366,0.2695,-0.4116,0.2718,-0.3761,0.2643,-0.3961,0.3199,-0.4008,0.4177,-0.3396,0.3089,-0.4173,0.4066,-0.4663,0.3089,-0.3887,0.254,-0.4422,0.3649,-0.4272,0.4165,-0.373,0.2868,-0.3717,0.2637,-0.4371,0.3665,-0.3735,0.3169,-0.3642,0.2899,-0.4186,0.2899,-0.4377,0.2382,-0.4058,0.3591,-0.4134,0.3194,-0.3637,0.3671,-0.4083,0.3474,-0.4357,0.3762,-0.4651,0.2871,-0.372,0.3453,-0.4064,0.3711,-0.4588,0.2818,-0.3682,0.4067,-0.45,0.3284,-0.4251,0.3399,-0.3122,0.2875,-0.3687,0.2604,-0.4185,0.2473,-0.2544,0.1936,-0.3704,0.184,-0.2951,0.1995,-0.2269,0.1756,-0.2752,0.113,-0.144,0.1404,-0.257,0.1462,-0.2608,0.143,-0.1089,0.153,-0.2392,0.146,-0.1949,0.1392,-0.1619,0.1952,-0.2383,0.1026,-0.175,0.1556,-0.0846,0.1683,-0.2009,0.1261,-0.1338,0.1366,-0.0916,0.1783,-0.1426,0.0574,-0.1146,0.136,-0.1296,0.1529,-0.1221,0.0596,-0.1296,0.1389,-0.1257,0.1301,-0.1188,0.0724,-0.047,0.119,-0.1099,0.1189,-0.1639,0.1109,-0.0558,0.1106,-0.0963,0.0417,-0.0959,0.1391,-0.087,0.1119,-0.0948,0.0902,-0.0671,0.1161,-0.069,0.1162,-0.0959,0.132,-0.054,0.0228,-0.0455,0.0764,-0.0466,0.0426,-0.0343,0.0456,-0.0357,0.0459,-0.0588,0.0448,-0.046,0.046,-0.0641,0.0478,-0.0413,0.0482,-0.0338,0.0607,-0.0291,0.0309,-0.0364,0.0377,-0.0637,0.0533,-0.0602,0.057,-0.065,0.0804,-0.0826,0.0887,-0.0625,0.0571,-0.1168,0.1204,-0.124,0.1234,-0.1191,0.1248,-0.1402,0.1184,-0.1844,0.1172,-0.0856,0.1674,-0.1881,0.1629,-0.1238,0.1237,-0.1952,0.1309,-0.1036,0.1014,-0.1309,0.1252,-0.252,0.2162,-0.2303,0.1962,-0.1812,0.1687,-0.224,0.202,-0.2201,0.2012,-0.205,0.2269,-0.2425,0.2158,-0.2217,0.1125,-0.2199,0.2577,-0.1965,0.1577,-0.1824,0.1587,-0.239,0.2601,-0.2692,0.2107,-0.1561,0.141,-0.2447,0.2946,-0.2643,0.2534,-0.2143,0.2926,-0.2737,0.2041,-0.2842,0.1629,-0.1855,0.1768,-0.1912,0.3014,-0.4332,0.2835,-0.3165,0.2683,-0.2344,0.2973,-0.2535,0.2869,-0.2585,0.2618,-0.2581,0.2296,-0.3531,0.3091,-0.2725,0.2398,-0.2466,0.2191,-0.2535,0.2812,-0.2671,0.2026,-0.174,0.1622,-0.1108,0.1303,-0.0227,0.0297,-0.0287,0.0244,-0.0121,0.0207,-0.0234,0.0154,-0.0122,0.0166,-0.011,0.0125,-0.0127,0.0087,-0.0079,0.0099,-0.0107,0.0108,-0.0084,0.0105,-0.0151,0.0085,-0.0083,0.0085,-0.0083,0.0091,-0.0081,0.0085,-0.0065,0.0054,-0.0054,0.0077,-0.0075,0.0067,-0.007,0.006,-0.0096,0.0121,-0.0073,0.0085,-0.0092,0.0087,-0.0061,0.0061,-0.0043,0.0051,-0.0039,0.0058,-0.0023,0.0022,-0.0023,0.003,-0.0028,0.0037,-0.0038,0.0033,-0.0044,0.0058,-0.0038,0.0037,-0.0027,0.0025,-0.0027,0.0025,-0.0017,0.002,-0.0018,0.0023,-0.0021,0.002,-0.002,0.0021,-0.0039,0.0035,-0.003,0.0032,-0.0044,0.005,-0.1788,0.1185,-0.0358,0.1588,-0.0765,0.0909,-0.0342,0.0076,-0.0418,0.0392,-0.0715,0.1074,-0.2092,0.089,-0.2527,0.1289,-0.1993,0.1497,-0.2724,0.1695,-0.2668,0.1282,-0.2363,0.1881,-0.2743,0.1851,-0.1739,0.1284,-0.3172,0.1607,-0.3086,0.1598,-0.0837,0.1375,-0.3389,0.1667,-0.3359,0.1356,-0.1077,0.1729,-0.342,0.1941,-0.237,0.1521,-0.3385,0.2255,-0.3608,0.2464,-0.2427,0.1994,-0.3656,0.3044,-0.3833,0.2203,-0.2892,0.3628,-0.4105,0.3665,-0.3833,0.2697,-0.3568,0.2619,-0.2822,0.2249,-0.1791,0.1958,-0.2776,0.1904,-0.3645,0.1753,-0.1855,0.1834,-0.3661,0.1787,-0.3224,0.1731,-0.3573,0.178,-0.4116,0.1868,-0.1526,0.206,-0.368,0.1452,-0.3546,0.1185,-0.1517,0.1103,-0.3016,0.1342,-0.1805,0.1154,-0.3393,0.1032,-0.3617,0.1469,-0.1536,0.1081,-0.3233,0.208,-0.1215,0.1234,-0.2231,0.0922,-0.2754,0.1702,-0.213,0.1017,-0.3064,0.1134,-0.1466,0.1389,-0.256,0.1412,-0.2613,0.1299,-0.3432,0.1759,-0.2888,0.1474,-0.2282,0.1339,-0.2279,0.1503,-0.1261,0.142,-0.2482,0.0837,-0.0542,0.1525,-0.2369,0.1121,-0.2206,0.1317,-0.2477,0.099,-0.2268,0.1323,-0.1402,0.1248,-0.2233,0.1031,-0.2031,0.1125,-0.2135,0.1008,-0.066,0.1162,-0.2378,0.0601,-0.0159,0.109,-0.1898,0.0738,-0.0681,0.1206,-0.2203,0.0569,-0.1488,0.1004,-0.178,0.0817,-0.1499,0.0996,-0.1505,0.0931,-0.1241,0.0959,-0.1315,0.0819,-0.139,0.0992,-0.0999,0.0944,-0.1098,0.093,-0.0898,0.0928,-0.1149,0.0779,-0.0819,0.0888,-0.0992,0.0763,-0.0759,0.0827,-0.0855,0.0618,-0.0754,0.0738,-0.0844,0.0611,-0.0591,0.0683,-0.0773,0.0676,-0.0633,0.0555,-0.0551,0.061,-0.0542,0.039,-0.0316,0.0542,-0.0504,0.0306,-0.0099,0.0457,-0.0434,0.0115,0.0075,0.0402,-0.0277,0.0051,-0.0103,0.0221,-0.0173,0.0151,-0.0107,0.0059,-0.0071,0.0075,-0.0075,0.0074,-0.0043,0.0075,-0.0072,0.0076,-0.0094,0.0061,-0.0043,0.0049,-0.0048,0.0043,-0.0056,0.0056,-0.005,0.0062,-0.0027,0.0016,-0.0019,0.0043,-0.0055,0.0025,-0.004,0.0051,-0.0061,0.0034,-0.004,0.0075,-0.0065,0.0031,-0.0028,0.0056,-0.0058,0.004,-0.0035,0.0046,-0.0037,0.0024,-0.0018,0.0044,-0.0027,0.0016,-0.0011,0.0037,-0.0031,0.0006,-0.0003,0.0035,-0.0031,0.0007,-0.0012,0.0033,-0.0035,0.0017,-0.0011,0.0025,-0.0022,0.0016,-0.0023,0.0019,-0.0018,0.0017,-0.0017,0.0015,-0.0018,0.0021,-0.002,0.0015,-0.0017,0.0022,-0.0014,0.0018,-0.002,0.0011,-0.0014,0.0022,-0.0022,0.0015,-0.0009,0.002,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0013,0.002,-0.0024,0.0018,-0.0026,0.0021,-0.0016,0.0021,-0.004,0.0053,-0.0059,0.0062,-0.1021,0.1426,-0.0564,0.0622,-0.0229,0.0403,-0.0114,0.0125,-0.0281,0.0156,-0.0509,0.0508,-0.2045,0.0466,-0.1279,0.1344,-0.1633,0.0643,-0.1929,0.1449,-0.0998,0.1057,-0.1727,0.0865,-0.0856,0.0963,-0.1531,0.0463,-0.1844,0.0606,-0.0392,0.086,-0.1595,0.0717,-0.0796,0.0577,-0.0516,0.0708,-0.1564,0.0914,-0.1208,0.0984,-0.1249,0.0437,-0.1472,0.1081,-0.105,0.1171,-0.1306,0.0488,-0.0887,0.0708,-0.027,0.096,-0.1004,0.0329,-0.098,0.0864,-0.066,0.082,-0.028,0.0262,-0.0802,0.0421,-0.048,0.0801,-0.0335,0.0708,-0.0256,0.019,-0.0223,0.0239,-0.0326,0.0251,-0.0299,0.0301,-0.0142,0.0149,-0.019,0.0169,-0.0137,0.0136,-0.0056,0.0127,-0.0082,0.0051,-0.0054,0.0119,-0.0065,0.0112,-0.01,0.0088,-0.0038,0.0039,-0.0037,0.0057,-0.0052,0.0041,-0.0054,0.0047,-0.006,0.0077,-0.004,0.004,-0.0045,0.0024,-0.006,0.0058,-0.0044,0.0033,-0.0038,0.0052,-0.0025,0.0026,-0.0012,0.0018,-0.0025,0.0027,-0.0016,0.0012,-0.0017,0.0039,-0.0027,0.0023,-0.0035,0.0035,-0.0038,0.0013,-0.0015,0.0026,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0007,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0016,0.0009,-0.0016,0.0023,-0.0028,0.0014,-0.0013,0.0018,-0.0015,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0012,-0.001,0.001,-0.0008,0.001,-0.0014,0.001,-0.0018,0.0011,-0.0007,0.0013,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.001,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0001,-0.0005,0.0005,0,0,-0.0009,0.0006,-0.001,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,0,0,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0008,0,0,-0.0007,0.0001,-0.0001,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0008,-0.001,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0009,-0.001,0.001,-0.0009,0.001,-0.001,0.001,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.001,0.001,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0009,-0.001,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Female Japanese bit-crushed processed vocalization - experience point.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0006,0,0,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.002,0.003,-0.004,0.0031,-0.0074,0.0063,-0.0085,0.0104,-0.0894,0.1254,-0.024,0.0922,-0.106,0.1277,-0.0712,0.0935,-0.0455,0.066,-0.0533,0.0743,-0.0621,0.0465,-0.0534,0.0743,-0.0551,0.0706,-0.0307,0.0546,-0.0652,0.0642,-0.0935,0.0813,-0.0862,0.067,-0.0781,0.0859,-0.1016,0.1456,-0.1552,0.0609,-0.0232,0.0931,-0.2065,0.1051,-0.3168,0.1281,-0.0461,0.1156,-0.1881,0.0813,-0.2747,0.1091,-0.0428,0.1853,-0.1824,0.1105,-0.3851,0.1999,-0.1758,0.26,-0.433,0.1757,-0.3036,0.2761,-0.2989,0.2587,-0.4691,0.381,-0.2263,0.3169,-0.3502,0.4061,-0.472,0.4579,-0.3596,0.4423,-0.4419,0.4192,-0.4677,0.3311,-0.1659,0.283,-0.4588,0.2831,-0.1737,0.2053,-0.1866,0.3252,-0.4593,0.2299,-0.1386,0.2966,-0.2339,0.2604,-0.3613,0.1895,-0.2343,0.3371,-0.3493,0.2198,-0.1741,0.3006,-0.2309,0.257,-0.3854,0.1801,-0.2044,0.2594,-0.1819,0.2328,-0.229,0.107,-0.1658,0.204,-0.2335,0.0769,-0.1338,0.1267,-0.0406,0.1734,-0.1189,0.0433,-0.058,0.0292,-0.1593,0.2796,-0.0516,0.0451,-0.0754,0.0719,-0.0226,0.0686,-0.0319,0.0274,-0.0499,0.0557,-0.0443,0.0537,-0.0598,0.031,-0.044,0.0482,-0.0374,0.0329,-0.0571,0.0405,-0.0406,0.0462,-0.0231,0.0343,-0.0346,0.0229,-0.0412,0.0435,-0.03,0.0302,-0.028,0.0228,-0.0257,0.0499,-0.0205,0.034,-0.0122,0.0285,-0.0242,0.0376,-0.0245,0.0215,-0.0222,0.0323,-0.0182,0.0136,-0.0175,0.0125,-0.0201,0.024,-0.0127,0.0158,-0.024,0.0163,-0.0128,0.0141,-0.0044,0.0041,-0.0026,0.0036,-0.008,0.0042,-0.0079,0.0101,-0.0127,0.0071,-0.0168,0.0145,-0.0197,0.0195,-0.0126,0.011,-0.0092,0.0184,-0.0129,0.0108,-0.0126,0.013,-0.0159,0.0117,-0.0106,0.0074,-0.0095,0.0124,-0.0146,0.0142,-0.042,0.0068,-0.1972,0.2758,-0.1143,0.1327,-0.1166,0.1602,-0.0857,0.0888,-0.0263,0.0163,-0.0285,0.1108,-0.2658,0.1777,-0.4694,0.2142,-0.3213,0.4078,-0.472,0.3629,-0.3887,0.3718,-0.3131,0.2735,-0.472,0.4683,-0.3388,0.2655,-0.472,0.2189,-0.3339,0.3972,-0.472,0.2934,-0.4671,0.3413,-0.169,0.2316,-0.472,0.3541,-0.43,0.3036,-0.472,0.3463,-0.4211,0.3176,-0.472,0.3332,-0.4269,0.319,-0.1956,0.1831,-0.472,0.3333,-0.3745,0.2662,-0.472,0.337,-0.435,0.3172,-0.472,0.3683,-0.4214,0.2884,-0.472,0.2084,-0.42,0.3254,-0.1252,0.2865,-0.472,0.3214,-0.3859,0.2938,-0.472,0.3288,-0.3662,0.3704,-0.472,0.3103,-0.3829,0.433,-0.3838,0.1738,-0.472,0.2874,-0.3031,0.4364,-0.472,0.3347,-0.4372,0.4378,-0.472,0.2723,-0.3092,0.3474,-0.4502,0.2418,-0.3797,0.3064,-0.2477,0.1875,-0.3795,0.1802,-0.3223,0.3431,-0.2608,0.1519,-0.1707,0.227,-0.0792,0.0954,-0.1031,0.0661,-0.0656,0.0858,-0.0582,0.0646,-0.0518,0.0372,-0.052,0.0339,-0.0195,0.0423,-0.0436,0.0225,-0.0453,0.0443,-0.0309,0.0494,-0.0415,0.0371,-0.0282,0.0559,-0.0402,0.0377,-0.0349,0.0459,-0.0283,0.0213,-0.0273,0.0317,-0.0342,0.0269,-0.0352,0.0297,-0.0386,0.0247,-0.0333,0.0242,-0.0291,0.0352,-0.0198,0.0206,-0.0255,0.0313,-0.017,0.0137,-0.0225,0.0253,-0.0178,0.0176,-0.0209,0.0192,-0.0222,0.0215,-0.0118,0.0126,-0.0165,0.0183,-0.0186,0.0185,-0.0114,0.0166,-0.0202,0.018,-0.0135,0.0116,-0.0141,0.0185,-0.0107,0.0157,-0.0191,0.0173,-0.0217,0.0155,-0.0198,0.0185,-0.0148,0.008,-0.1971,0.1882,-0.2228,0.1704,-0.1233,0.156,-0.17,0.1827,-0.0437,0.037,-0.037,0.0395,-0.0289,0.0271,-0.0518,0.0528,-0.1055,0.0561,-0.064,0.1627,-0.313,0.201,-0.1997,0.1636,-0.472,0.2622,-0.4462,0.3566,-0.2884,0.3164,-0.472,0.3201,-0.3855,0.3106,-0.472,0.3135,-0.3416,0.3672,-0.472,0.2808,-0.3265,0.2988,-0.298,0.3575,-0.472,0.3139,-0.2973,0.3545,-0.472,0.391,-0.3043,0.269,-0.2295,0.4274,-0.472,0.2739,-0.2994,0.2736,-0.472,0.3608,-0.3302,0.3336,-0.3338,0.3501,-0.472,0.3277,-0.2988,0.3499,-0.472,0.4045,-0.3135,0.3022,-0.2201,0.3051,-0.472,0.378,-0.2631,0.3015,-0.472,0.351,-0.3537,0.3334,-0.3661,0.2791,-0.472,0.3834,-0.3251,0.3333,-0.4225,0.3647,-0.472,0.3407,-0.4509,0.2719,-0.472,0.4035,-0.2888,0.3194,-0.4294,0.3689,-0.472,0.3673,-0.4324,0.2945,-0.472,0.3522,-0.2859,0.366,-0.4326,0.3065,-0.472,0.3943,-0.3684,0.2713,-0.472,0.2551,-0.238,0.3903,-0.363,0.2556,-0.472,0.3982,-0.3851,0.2472,-0.472,0.2407,-0.2508,0.3481,-0.3927,0.2873,-0.472,0.3744,-0.345,0.3528,-0.472,0.284,-0.3382,0.3258,-0.472,0.3456,-0.4051,0.3301,-0.3071,0.363,-0.472,0.2496,-0.3206,0.4007,-0.472,0.3719,-0.3643,0.4024,-0.3001,0.4226,-0.472,0.2493,-0.223,0.4206,-0.472,0.3893,-0.2725,0.3703,-0.203,0.3546,-0.472,0.306,-0.2655,0.3441,-0.472,0.2846,-0.2717,0.2844,-0.1302,0.322,-0.472,0.2884,-0.2624,0.2727,-0.472,0.1549,-0.218,0.2595,-0.1514,0.2447,-0.472,0.2308,-0.1631,0.2127,-0.4706,0.1239,-0.1728,0.2172,-0.3266,0.1467,-0.4161,0.1915,-0.0618,0.1238,-0.4244,0.1459,-0.1765,0.1599,-0.3774,0.1447,-0.3763,0.1536,-0.0552,0.0881,-0.347,0.1193,-0.1558,0.143,-0.2269,0.1162,-0.3117,0.1729,-0.0531,0.1798,-0.2859,0.1087,-0.1302,0.1514,-0.0874,0.1096,-0.2304,0.1062,-0.0675,0.1527,-0.3114,0.1158,-0.1533,0.1609,-0.0974,0.117,-0.2635,0.0719,-0.0653,0.1028,-0.0175,0.1014,-0.2626,0.0685,-0.0654,0.0827,-0.2306,0.1003,-0.0733,0.0816,-0.0757,0.1074,-0.1814,0.0512,-0.0451,0.08,-0.0647,0.0915,-0.1223,0.0379,-0.0071,0.0578,-0.1074,0.0935,-0.0602,0.054,-0.0176,0.0773,-0.1055,0.0141,-0.0239,0.0541,-0.0776,0.0725,-0.0605,0.0546,-0.018,0.0441,-0.0638,0.0484,-0.0573,0.0362,-0.0135,0.0419,-0.0479,0.0105,-0.0251,0.0425,-0.0475,0.0411,-0.0373,0.0401,-0.0398,0.0554,-0.0433,0.0511,-0.0327,0.0371,-0.058,0.039,-0.0154,0.0224,-0.0145,0.0124,-0.0179,0.0135,-0.0125,0.0189,-0.0381,0.017,-0.0414,0.0288,-0.015,0.0244,-0.0153,0.0141,-0.0135,0.008,-0.0095,0.0214,-0.0122,0.0096,-0.0048,0.0101,-0.0078,0.0107,-0.0092,0.0112,-0.0118,0.0088,-0.0045,0.0082,-0.0043,0.0046,-0.0159,0.0085,-0.0284,0.016,-0.0161,0.0133,-0.0048,0.0157,-0.0084,0.0031,-0.0044,0.0045,-0.0049,0.0076,-0.0083,0.0029,-0.0008,0.0078,-0.0049,0.0011,-0.0039,0.0034,-0.0061,0.0055,-0.008,0.0046,-0.0056,0.008,-0.0045,0.0054,-0.0034,0.0031,-0.0036,0.0039,-0.0028,0.004,-0.0034,0.0007,-0.0016,0.0076,-0.0057,0.0023,-0.0021,0.0044,-0.0031,0.0023,-0.0027,0.0028,-0.0023,0.0027,-0.0035,0.004,-0.0041,0.0051,-0.0045,0.0042,-0.0027,0.002,-0.0009,0.0029,-0.0034,0.0002,-0.0005,0.0021,-0.0014,0.0029,-0.004,0.002,-0.0016,0.0023,-0.0024,0.0016,-0.0016,0.0025,-0.0017,0.0015,-0.0029,0.001,-0.0009,0.0023,-0.0014,0.0018,-0.002,0.0013,-0.0013,0.0016,-0.0015,0.0008,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0015,-0.0019,0.0005,-0.0009,0.002,-0.0009,0.0021,-0.0015,0.0015,-0.0007,0.0013,-0.0014,0.0002,-0.0009,0.0021,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0004,-0.0005,0.0014,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0001,0,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0006,0,-0.0005,0.0007,-0.0001,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.001,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Female Japanese bit-crushed processed vocalization - fight,
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0017,0.0016,-0.002,0.0034,-0.003,0.0058,-0.0054,0.0097,-0.0047,0.0056,-0.005,0.0055,-0.0147,0.0197,-0.0146,0.0159,-0.0136,0.013,-0.0058,0.005,-0.0118,0.0106,-0.014,0.0115,-0.0092,0.0052,-0.0219,0.018,-0.0199,0.0216,-0.0135,0.0213,-0.0211,0.015,-0.0128,0.0169,-0.0092,0.0139,-0.0203,0.0242,-0.0194,0.0247,-0.0129,0.0143,-0.0246,0.0283,-0.0169,0.0295,-0.0237,0.0414,-0.0202,0.0245,-0.0096,0.0073,-0.0171,0.005,-0.0232,0.0216,-0.0212,0.032,-0.0168,0.0253,-0.0361,0.0407,-0.0156,0.0299,-0.058,0.0352,-0.02,0.0316,-0.0193,0.0121,-0.0229,0.0191,-0.0194,0.0139,-0.0204,0.015,-0.0127,0.0059,-0.0662,0.0731,-0.0126,0.0331,-0.024,0.0226,-0.0143,0.0224,-0.0145,0.0126,-0.0161,0.0146,-0.026,0.0023,-0.0166,0.0226,0.0048,0.1036,-0.0268,0.0692,-0.2903,0.0429,-0.1325,0.1938,-0.0461,0.1675,-0.0151,0.1017,-0.472,0.103,-0.2226,0.2457,-0.1811,0.1472,-0.0682,0.2418,-0.472,0.1159,-0.3042,0.2741,-0.2808,0.1709,-0.1298,0.2755,-0.2873,0.1404,-0.472,0.2757,-0.3508,0.2181,-0.1754,0.2588,-0.1128,0.1744,-0.472,0.2718,-0.3569,0.2338,-0.111,0.2595,-0.0486,0.1904,-0.472,0.1766,-0.3505,0.2655,-0.239,0.2727,-0.0721,0.3243,-0.4517,0.1492,-0.472,0.3096,-0.3821,0.3468,-0.2565,0.4566,-0.1555,0.1272,-0.472,0.3129,-0.3285,0.3231,-0.3655,0.4043,-0.2231,0.3659,-0.472,0.2085,-0.2495,0.3696,-0.4337,0.3497,-0.263,0.3446,-0.0952,0.1979,-0.472,0.3307,-0.3224,0.3364,-0.4218,0.3098,-0.2683,0.1034,-0.472,0.3896,-0.1458,0.3601,-0.4612,0.3436,-0.2116,0.2424,-0.472,0.1562,-0.3771,0.3976,-0.4246,0.2912,-0.1591,0.3176,-0.1136,0.14,-0.472,0.3829,-0.2042,0.2295,-0.4065,0.3269,-0.1745,0.162,-0.472,0.1942,-0.2091,0.3822,-0.4019,0.3585,-0.0942,0.3483,-0.3855,0.1631,-0.472,0.4196,-0.394,0.1767,-0.346,0.356,-0.2062,0.1782,-0.472,0.4293,-0.2891,0.3042,-0.3526,0.352,-0.2056,0.1433,-0.472,0.2119,-0.2862,0.4228,-0.3125,0.2896,-0.1441,0.3082,-0.2383,0.1527,-0.472,0.4083,-0.3153,0.2193,-0.2663,0.3292,-0.2257,0.2089,-0.472,0.4193,-0.31,0.2584,-0.2645,0.3142,-0.2129,0.2792,-0.472,0.253,-0.3605,0.437,-0.2344,0.2778,-0.1737,0.3275,-0.472,0.0992,-0.3487,0.4279,-0.1774,0.3291,-0.1922,0.4124,-0.2091,0.1051,-0.472,0.4315,-0.2483,0.3125,-0.2388,0.2927,-0.1479,0.2346,-0.472,0.4552,-0.3438,0.2978,-0.2304,0.21,-0.2125,0.1624,-0.472,0.4535,-0.3192,0.3177,-0.2202,0.1992,-0.1955,0.2818,-0.4657,0.3112,-0.3206,0.472,-0.316,0.1888,0.0469,0.2164,-0.472,0.0766,-0.3796,0.4146,-0.2401,0.1582,-0.0786,0.2381,-0.472,0.0704,-0.3519,0.4147,-0.2505,0.1638,-0.0564,0.1968,-0.472,0.1564,-0.4686,0.3853,-0.2619,0.364,-0.0966,0.1902,-0.101,0.1996,-0.472,0.3638,-0.2563,0.3882,-0.1197,0.3078,-0.0745,0.289,-0.472,0.4106,-0.299,0.4225,-0.1917,0.2785,-0.1041,0.2406,-0.472,0.3435,-0.3473,0.416,-0.1993,0.1596,-0.0192,0.2448,-0.472,0.3371,-0.4099,0.427,-0.28,0.2928,-0.061,0.2649,-0.472,0.3193,-0.4073,0.4061,-0.353,0.3781,-0.2083,0.1767,-0.472,0.3011,-0.4703,0.4307,-0.3714,0.472,-0.2776,0.3304,-0.4062,0.3603,-0.472,0.4385,-0.4434,0.472,-0.2607,0.3183,-0.472,0.4147,-0.4686,0.4173,-0.4208,0.472,-0.2992,0.4436,-0.3749,0.3863,-0.4604,0.4218,-0.3633,0.4689,-0.1983,0.3894,-0.4535,0.472,-0.472,0.3666,-0.304,0.4157,-0.2091,0.2759,-0.4397,0.3495,-0.4066,0.3535,-0.3071,0.3707,-0.1203,0.2568,-0.4096,0.472,-0.4409,0.3061,-0.2828,0.3963,-0.1462,0.2994,-0.3286,0.3715,-0.472,0.3252,-0.2762,0.3507,-0.1438,0.3001,-0.4297,0.1376,-0.398,0.4207,-0.3074,0.3109,-0.0887,0.1819,-0.3152,0.1499,-0.3572,0.3702,-0.3182,0.1551,0.0039,0.2072,-0.0724,0.121,-0.2677,0.0605,-0.3067,0.2232,-0.1269,0.2611,-0.0718,0.1647,-0.3718,0.3482,-0.3665,0.2565,-0.1545,0.2304,-0.0872,0.1944,-0.0708,0.0563,-0.1586,0.0496,-0.1642,0.0671,-0.0227,0.1313,-0.06,0.0926,-0.162,0.0747,-0.1927,0.1104,-0.0641,0.0929,-0.0341,0.0528,-0.0218,0.0483,-0.04,0.0185,-0.0823,0.0331,-0.0473,0.0624,-0.0255,0.041,-0.0309,0.0486,-0.0709,0.0533,-0.0615,0.0574,-0.0416,0.0381,-0.0376,0.0471,-0.021,0.0368,-0.0432,0.0484,-0.0444,0.0272,-0.0266,0.0281,-0.0556,0.0605,-0.0399,0.0324,-0.0072,0.0093,-0.0226,0.0332,-0.0244,0.0193,-0.0187,0.0143,-0.015,0.0175,-0.028,0.0167,-0.0184,0.0247,-0.0419,0.0348,-0.0453,0.0434,-0.0466,0.0328,-0.0202,0.0096,-0.0097,0.0269,-0.0257,0.0215,-0.0214,0.0344,-0.0358,0.0161,-0.0314,0.0463,-0.0417,0.0484,-0.0094,0.037,-0.027,0.0117,-0.0338,0.03,-0.028,0.0324,-0.0039,0.0246,-0.0141,0.0003,-0.0284,0.0253,-0.0314,0.0269,-0.0088,0.0317,-0.033,0.0184,-0.0323,0.0281,-0.0275,0.0283,-0.0202,0.0165,-0.0214,0.0181,-0.024,0.0229,-0.0151,0.0164,-0.0121,0.0139,-0.0221,0.0135,-0.0191,0.0164,-0.0133,0.0135,-0.0121,0.0264,-0.0085,0.0272,-0.0093,0.0031,-0.0126,0.0086,-0.0128,0.0126,-0.0087,0.0173,-0.0158,0.0095,-0.0098,0.0113,-0.0274,0.015,-0.0094,0.0159,-0.014,0.0162,-0.0136,0.0234,-0.0081,0.0014,-0.0031,0.0147,-0.0146,0.0121,-0.0096,0.0119,-0.0159,0.0112,-0.0136,0.0168,-0.0145,0.0153,-0.0124,0.0142,-0.0088,0.003,-0.0108,0.0139,-0.0136,0.0117,-0.0098,0.0138,-0.0109,0.0085,-0.0109,0.0145,-0.0094,0.0094,-0.0044,0.0081,-0.0088,0.0048,-0.006,0.0091,-0.0061,0.0031,-0.0043,0.0068,-0.0101,0.0082,-0.0114,0.0071,-0.0034,0.0065,-0.0032,0.0052,-0.0071,0.0055,-0.0056,0.0028,-0.0014,0.0048,-0.0033,0.003,-0.0023,0.0043,-0.0061,0.0013,-0.0015,0.0026,-0.0039,0.0051,-0.0053,0.0054,-0.0057,0.006,-0.0058,0.0056,-0.0043,0.004,-0.0026,0.0051,-0.0042,0.0027,-0.0044,0.0053,-0.006,0.0044,-0.004,0.004,-0.0044,0.0035,-0.004,0.0053,-0.005,0.0051,-0.0026,0.0022,-0.0038,0.0019,-0.0009,0.0035,-0.0021,0.002,-0.0028,0.0035,-0.0038,0.0038,-0.0033,0.0031,-0.0019,0.003,-0.0026,0.0019,-0.0063,0.0034,-0.006,0.0038,-0.0028,0.004,-0.0029,0.0035,-0.0041,0.0033,-0.0026,0.0024,-0.0027,0.0036,-0.0052,0.0048,-0.005,0.0041,-0.003,0.0017,-0.0018,0.0039,-0.004,0.0023,-0.0034,0.0022,-0.0016,0.0024,-0.0007,0.004,-0.0026,0.0019,-0.0033,0.0004,-0.0025,0.0013,-0.0022,0.0029,-0.0022,0.001,-0.0031,0.0009,-0.0027,0.0018,-0.0015,0.0025,-0.0026,0.0008,-0.0022,0.0038,-0.0036,0.0019,-0.0027,0.0015,-0.0035,0.0018,-0.0016,0.0013,-0.0007,0.0024,-0.0012,0.0013,-0.0017,0.0006,-0.0006,0.0011,-0.0014,0.0007,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0013,-0.0019,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0014,0.0007,-0.0001,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0004,-0.0012,0.0013,-0.0025,0.0025,-0.0066,0.0045,-0.0047,0.0029,-0.0023,0.0027,-0.0034,0.0034,-0.0041,0.0045,-0.0034,0.0054,-0.002,0.0022,-0.0035,0.004,-0.0298,0.0012,-0.0273,0.0689,-0.0157,0.0073,-0.017,0.0183,-0.0251,0.0144,-0.0258,0.023,-0.0188,0.0142,-0.0917,0.0196,-0.0307,0.0691,-0.0012,0.0399,-0.0454,0.0214,-0.0411,0.0157,-0.013,0.0243,-0.0158,0.0288,-0.0099,0.0133,-0.0656,0.0163,-0.0443,0.0009,-0.008,0.05,0.0003,0.0425,-0.0155,0.0306,-0.0065,0.0157,-0.194,0.1221,-0.0964,0.1497,-0.0621,0.1052,-0.1298,0.029,-0.0465,0.0957,0.007,0.077,-0.0324,0.0521,-0.2179,0.0673,-0.0668,0.1942,-0.0532,0.0762,-0.1909,0.0311,-0.0297,0.1616,-0.0595,0.0535,-0.0823,0.0328,-0.1469,0.0376,-0.123,0.0207,-0.0382,0.1439,-0.1462,0.0095,-0.0752,0.0771,-0.046,0.1286,-0.0512,0.0134,-0.0329,0.0769,-0.1313,0.0059,-0.0399,0.1106,-0.0584,0.1268,-0.0945,0.007,-0.0116,0.0817,-0.0759,0.0483,-0.0523,0.058,-0.0203,0.0718,-0.1589,0.0323,-0.0283,0.1112,-0.0774,0.0731,-0.0484,0.0476,-0.0139,0.1247,-0.0789,0.0038,-0.0306,0.0602,-0.154,0.0531,-0.1958,0.067,-0.0238,0.0885,-0.0975,0.0848,-0.037,0.061,-0.0384,0.0968,-0.0667,0.0133,0.0009,0.0613,-0.1786,0.0545,-0.1855,0.0623,-0.0121,0.0765,-0.1158,0.0603,-0.0519,0.0613,-0.0289,0.094,-0.1051,0.0375,0.0127,0.0535,-0.1949,0.0481,-0.1724,0.0895,0.0069,0.074,-0.1223,0.0334,-0.0487,0.0938,-0.0087,0.0638,-0.1005,0.0428,0.0144,0.0727,-0.1823,0.0376,-0.1507,0.0908,0.0075,0.0647,-0.1274,0.0165,-0.082,0.104,-0.0195,0.0572,-0.0812,-0.0264,-0.023,0.0747,-0.1266,0.0345,-0.1619,0.1181,-0.0171,0.1029,-0.1223,0.0295,-0.1114,0.1262,-0.0214,0.0813,-0.0703,0.0013,-0.0416,0.0733,-0.0233,0.0381,-0.0152,0.0031,0.0014,0.0168,-0.064,0.0043,-0.0076,0.0444,-0.0169,0.0225,-0.0307,0.026,-0.0011,0.0752,-0.163,0.0847,-0.08,0.0715,-0.0189,0.0785,-0.037,0.0313,-0.0199,0.0357,-0.0309,0.0483,-0.1377,0.0336,0.0096,0.0896,-0.0939,0.0466,-0.0561,0.0954,-0.0347,0.0038,-0.058,0.0764,-0.0368,0.0623,-0.0257,0.0253,-0.0373,0.0468,-0.0307,0.0131,-0.0296,0.0193,-0.0049,0.027,-0.0263,0.0222,0.0005,0.0298,-0.0074,0.0101,-0.0059,0.0137,0.0082,0.0303,-0.1073,0.0108,-0.0928,0.0682,-0.0483,0.0429,-0.0629,0.0792,-0.0335,0.0786,-0.0333,0.0178,-0.0312,0.0439,-0.0409,0.0056,-0.0042,0.0101,-0.0217,-0.0034,-0.0023,0.0183,-0.0129,0.0052,0.0042,0.0101,-0.0116,0.0067,-0.01,0.0075,-0.0043,0.0031,-0.0094,0.0011,0,0.0164,-0.0132,-0.0007,-0.0014,0.0094,-0.0097,0.0021,-0.0038,0.0083,-0.0134,-0.0039,-0.0062,0.0135,-0.0095,0.0115,-0.0051,0.0106,-0.0121,0.0083,-0.0138,0.005,-0.008,0.0097,-0.0144,0.0073,0.001,0.0082,-0.02,0.0218,-0.0117,0.0338,-0.0191,0.0143,-0.0334,0.0064,-0.0103,0.0301,-0.0158,0.0025,-0.0104,0.0052,-0.0007,0.024,-0.0138,0.0067,-0.006,0.0057,0.0011,0.0047,-0.0113,0.0011,-0.0045,0.0103,-0.0103,0.0063,-0.0067,0.0023,-0.0015,0.0086,-0.0061,0.0072,-0.0039,0.0075,-0.0062,0.0056,-0.0034,0.0011,-0.0033,0.0059,-0.0067,0.0045,-0.0018,0.0047,-0.002,-0.001,-0.002,0.0022,-0.0022,0.0027,-0.0018,0.0018,-0.0014,0.0015,-0.001,0,-0.0015,0.0029,-0.0043,0.0036,-0.0033,0.0047,-0.0028,0.0037,-0.0026,-0.0007,-0.0024,0.0059,-0.0081,0.0045,-0.0027,0.0033,-0.0016,0.001,-0.0019,0.0018,-0.0007,0.0032,-0.0042,0.0012,0.0007,0.004,-0.0024,0.0016,-0.0033,0.0016,-0.0003,0.0027,-0.0031,0.0034,-0.0005,0.0034,-0.0046,0.0006,-0.0053,0.005,-0.002,0.0045,-0.0018,-0.0002,-0.0013,0.0016,-0.0011,0.0013,-0.0005,0.0008,-0.0002,0.0008,-0.002,0.0003,-0.0012,0.0019,-0.0019,0.0028,-0.0006,0.0008,0.0003,0.002,-0.0018,0.0032,-0.0041,0.003,-0.002,0.0034,-0.0033,0.0028,-0.0032,0.0025,-0.0027,0.0034,-0.0031,0.0027,-0.0008,0.003,-0.0025,0.0007,-0.0005,0.003,-0.002,0.0001,-0.0016,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0003,0,0.0013,-0.0022,0.0013,-0.0005,0.002,-0.0026,0.0026,-0.0025,0.0016,-0.0014,0.0023,-0.0013,0.0007,-0.0008,0.0001,-0.0002,0.0013,-0.0014,0,-0.0007,0.0016,-0.001,0.0013,-0.0012,0.0009,-0.0003,0.0012,-0.0014,0.0002,-0.0002,0.0016,-0.0013,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0016,0.0009,-0.0013,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0008,-0.0013,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0014,0.0003,-0.0002,0.0013,-0.0008,0.0001,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0007,-0.0008,0.0001,-0.0001,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0001,0,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0002,0,0,0,-0.0007,0,-0.0001,0.0002,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0001,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0001,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Female Japanese bit-crushed processed vocalization - fight.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0001,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0012,-0.0011,0.0007,-0.0018,0.0013,-0.0017,0.0012,-0.0012,0.0015,-0.0025,0.0012,-0.0052,0.0099,-0.0049,0.0033,-0.0027,0.0078,-0.0116,0.003,-0.0041,0.0159,-0.0193,0.0032,-0.0154,0.0278,-0.0263,0.0251,-0.0311,0.0283,-0.0195,0.0305,-0.0312,0.013,-0.003,0.0303,-0.0308,0.0011,-0.1519,0.2159,-0.1479,0.162,-0.1185,0.1989,-0.2195,0.1113,-0.1262,0.1559,-0.2369,0.1993,-0.2793,0.1407,-0.2759,0.472,-0.3229,0.472,-0.2919,0.2599,-0.3957,0.472,-0.3632,0.2897,-0.2977,0.472,-0.4209,0.2595,-0.3627,0.3599,-0.4666,0.3674,-0.3524,0.472,-0.3089,0.2832,-0.3999,0.472,-0.3243,0.4487,-0.472,0.4378,-0.3758,0.472,-0.4656,0.472,-0.4314,0.472,-0.472,0.3783,-0.4488,0.472,-0.3326,0.2442,-0.472,0.4504,-0.3747,0.472,-0.2512,0.3771,-0.4689,0.378,-0.4051,0.472,-0.446,0.472,-0.4466,0.4429,-0.472,0.4062,-0.472,0.2778,-0.4023,0.4143,-0.472,0.3047,-0.472,0.4207,-0.472,0.2787,-0.472,0.4594,-0.3746,0.3072,-0.472,0.3796,-0.472,0.3623,-0.472,0.3985,-0.2309,0.2342,-0.472,0.4213,-0.472,0.3686,-0.472,0.4669,-0.3718,0.472,-0.3894,0.2498,-0.472,0.4179,-0.4574,0.472,-0.457,0.472,-0.2401,0.2393,-0.4285,0.472,-0.472,0.2879,-0.472,0.3379,-0.4208,0.472,-0.4578,0.2779,-0.472,0.3054,-0.472,0.2933,-0.4608,0.472,-0.3699,0.285,-0.472,0.284,-0.4634,0.472,-0.472,0.432,-0.4604,0.472,-0.3436,0.3455,-0.4715,0.472,-0.472,0.3498,-0.472,0.3158,-0.4454,0.472,-0.4088,0.3289,-0.472,0.2948,-0.472,0.3104,-0.472,0.3435,-0.4151,0.334,-0.472,0.4091,-0.472,0.3218,-0.472,0.3194,-0.4633,0.3135,-0.472,0.2703,-0.472,0.4564,-0.472,0.3648,-0.364,0.3134,-0.472,0.3073,-0.472,0.2667,-0.472,0.3014,-0.2945,0.2341,-0.3253,0.1739,-0.1962,0.1169,-0.1669,0.1424,-0.1632,0.1623,-0.1553,0.129,-0.1903,0.1395,-0.1639,0.1734,-0.1964,0.2058,-0.2083,0.1109,-0.1707,0.1754,-0.1229,0.1725,-0.1483,0.161,-0.1573,0.162,-0.153,0.1574,-0.1427,0.1741,-0.1555,0.0874,-0.1493,0.1694,-0.1266,0.172,-0.1597,0.1536,-0.1721,0.1601,-0.1598,0.1597,-0.1631,0.1662,-0.1514,0.1225,-0.1712,0.1528,-0.1131,0.1626,-0.1949,0.1582,-0.1782,0.1543,-0.1818,0.1468,-0.201,0.2032,-0.2516,0.2148,-0.2924,0.2151,-0.3096,0.2091,-0.2159,0.1793,-0.3089,0.1503,-0.3382,0.1808,-0.2041,0.2248,-0.345,0.1943,-0.315,0.1938,-0.3669,0.2229,-0.3237,0.2105,-0.2747,0.1438,-0.2521,0.232,-0.2304,0.2523,-0.3529,0.2505,-0.3617,0.144,-0.3036,0.2161,-0.1085,0.2446,-0.2819,0.2046,-0.2884,0.2219,-0.2916,0.196,-0.3172,0.2118,-0.253,0.1738,-0.3274,0.1982,-0.1349,0.2259,-0.2299,0.0961,-0.2025,0.2068,-0.1192,0.1738,-0.2319,0.0789,-0.2063,0.1575,-0.0601,0.1341,-0.1833,0.0833,-0.1682,0.1104,-0.0544,0.1208,-0.1234,0.0862,-0.1195,0.1653,-0.0795,0.1468,-0.103,0.1276,-0.0799,0.1213,-0.0707,0.0578,-0.0971,0.0909,-0.0475,0.0592,-0.0946,0.0929,-0.0798,0.0401,-0.0877,0.0692,-0.0785,0.0359,-0.0455,0.0395,-0.0753,0.0815,-0.0312,0.049,-0.0202,0.0271,-0.0204,0.0331,-0.0406,0.0189,-0.0069,0.0177,-0.0114,0.0091,-0.0096,0.0149,-0.008,0.0084,-0.0097,0.0069,-0.0076,0.0072,-0.0034,0.0059,-0.0055,0.0045,-0.0052,0.0041,-0.0078,0.0083,-0.003,0.0073,-0.088,0.1091,-0.038,0.0729,-0.0133,0.0078,-0.0061,0.0066,-0.0061,0.0056,-0.0079,0.0077,-0.0042,0.006,-0.0049,0.0026,-0.0029,0.003,-0.0029,0.0025,-0.0035,0.0019,-0.0014,0.004,-0.0029,0.0019,-0.0021,0.0038,-0.003,0.0027,-0.0017,0.0015,-0.0014,0.0018,-0.0035,0.002,-0.0022,0.0028,-0.0029,0.0023,-0.0018,0.002,-0.0014,0.0019,-0.0024,0.002,-0.0012,0.0017,-0.0015,0.0013,-0.002,0.002,-0.002,0.0019,-0.0023,0.0019,-0.0016,0.0011,-0.0008,0.0014,-0.001,0.0014,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0015,0.001,-0.0014,0.0013,-0.0008,0.0011,-0.0015,0.001,-0.0012,0.0005,-0.0014,0.001,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.001,-0.0019,0.001,-0.0008,0.0012,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.0017,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0012,0.0014,-0.0018,0.001,-0.0013,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0019,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0013,0.001,-0.0014,0.0008,-0.0008,0.0012,-0.0013,0.0011,-0.0016,0.0016,-0.0019,0.0014,-0.0069,0.0111,-0.0122,0.0123,-0.0083,0.0083,-0.0109,0.009,-0.026,0.0287,-0.0409,0.0333,-0.0927,0.104,-0.1658,0.1146,-0.0562,0.1013,-0.1958,0.1282,-0.2184,0.0775,-0.0339,0.1314,-0.2197,0.1414,-0.2414,0.0892,-0.0283,0.1435,-0.2367,0.1519,-0.2335,0.1088,-0.0167,0.1575,-0.2362,0.1626,-0.2326,0.1144,-0.0338,0.158,-0.2342,0.1585,-0.2418,0.1258,-0.0461,0.1533,-0.2446,0.1509,-0.2354,0.1549,-0.2315,0.1307,-0.2359,0.1532,-0.2318,0.1466,-0.2328,0.1218,-0.241,0.1543,-0.2562,0.1442,-0.2533,0.139,-0.1847,0.1543,-0.2542,0.1449,-0.2474,0.1268,-0.0789,0.1465,-0.2696,0.1438,-0.2191,0.1135,-0.0594,0.1436,-0.2564,0.1389,-0.2505,0.1494,-0.2285,0.1398,-0.2427,0.1305,-0.2534,0.132,-0.2361,0.1416,-0.2377,0.1241,-0.252,0.1345,-0.2481,0.1382,-0.1051,0.1307,-0.2343,0.1292,-0.2469,0.1241,-0.0458,0.1256,-0.2337,0.1299,-0.244,0.128,-0.1501,0.1292,-0.2262,0.1139,-0.2104,0.1246,-0.2014,0.1275,-0.22,0.1107,-0.2254,0.1113,-0.208,0.1114,-0.223,0.104,-0.2113,0.1159,-0.1969,0.097,-0.2186,0.1085,-0.2237,0.1103,-0.1855,0.1081,-0.2119,0.1024,-0.2118,0.1105,-0.2035,0.1131,-0.2017,0.0905,-0.2113,0.1266,-0.1955,0.1176,-0.1926,0.1091,-0.1996,0.0928,-0.1159,0.1065,-0.2002,0.1087,-0.1911,0.0953,0.0089,0.0964,-0.1904,0.0878,-0.1817,0.0798,-0.067,0.0916,-0.17,0.0804,-0.0288,0.0759,-0.1298,0.0411,-0.0903,0.0527,-0.0589,0.0377,-0.0582,0.0439,-0.0338,0.0785,-0.069,0.0767,-0.049,0.0548,-0.0577,0.028,-0.0285,0.0394,-0.0407,0.0331,-0.0238,0.0405,-0.031,0.0327,-0.0256,0.0235,-0.0184,0.0133,-0.0102,0.0046,-0.0005,0.0109,-0.0108,0.0065,-0.003,0.0049,-0.0111,0.0065,-0.0111,0.007,-0.2007,0.1785,-0.043,0.075,-0.0609,0.1025,-0.0542,0.0479,-0.0228,0.028,-0.0815,0.0439,-0.0901,0.0899,-0.3654,0.2049,-0.0974,0.2213,-0.4431,0.1809,-0.1199,0.1516,-0.4667,0.0722,-0.1432,0.2322,-0.2057,0.0879,-0.472,0.2403,-0.1231,0.1132,-0.472,0.2627,-0.1408,0.1655,-0.472,0.2901,-0.079,0.1201,-0.4538,0.3205,-0.2961,0.2958,-0.0807,0.1402,-0.472,0.2678,-0.1218,0.2192,-0.472,0.3122,-0.2222,0.1996,-0.472,0.1352,-0.4445,0.2675,-0.0863,0.1094,-0.472,0.3487,-0.1252,0.207,-0.472,0.0848,-0.3095,0.3021,-0.0658,0.0944,-0.472,0.3723,-0.1134,0.1929,-0.4558,0.0446,-0.472,0.3451,-0.0931,0.0982,-0.472,0.3952,-0.1342,0.1641,-0.0764,0.0934,-0.472,0.3844,-0.1559,0.165,-0.472,0.4217,-0.3512,0.1981,-0.085,0.0677,-0.436,0.4109,-0.1329,0.1245,-0.1028,0.1056,-0.4573,0.3855,-0.1129,0.1284,-0.3974,0.4092,-0.2733,0.1761,-0.106,0.1092,-0.3846,0.3889,-0.1674,0.1684,-0.1013,0.1394,-0.3744,0.3487,-0.1153,0.1184,-0.262,0.0997,-0.271,0.2599,-0.0978,0.1141,-0.3423,0.2685,-0.2039,0.2601,-0.0498,0.0404,-0.1728,0.1196,-0.0871,0.1504,-0.0283,0.056,-0.2411,0.2095,-0.1814,0.1255,-0.0361,0.0508,-0.1636,0.0587,-0.0935,0.1372,-0.046,0.077,-0.1179,0.0931,-0.1606,0.0798,-0.0382,0.0637,-0.0554,0.0573,-0.0788,0.047,-0.0361,0.0485,-0.0987,0.059,-0.096,0.0733,-0.0361,0.0457,-0.0409,0.0317,-0.0524,0.0403,-0.0144,0.0207,-0.011,0.0324,-0.0798,0.0764,-0.0586,0.044,-0.023,0.0339,-0.0156,0.0116,-0.0151,0.0139,-0.0159,0.0178,-0.008,0.0152,-0.0251,0.0211,-0.0217,0.0214,-0.0262,0.0179,-0.0175,0.0138,-0.0072,0.0051,-0.0176,0.0125,-0.0076,0.0223,-0.0103,0.0105,-0.0065,0.0118,-0.0084,0.0103,-0.0124,0.01,-0.0066,0.0087,-0.016,0.0084,-0.0059,0.0113,-0.0098,0.0063,-0.0083,0.0049,-0.0054,0.0047,-0.0075,0.0046,-0.0029,0.0062,-0.0069,0.0055,-0.0034,0.0088,-0.0046,0.0026,-0.0032,0.0051,-0.0038,0.0031,-0.0025,0.0014,-0.0071,0.0067,-0.007,0.005,-0.0043,0.0045,-0.0041,0.0035,-0.0033,0.0028,-0.0044,0.0034,-0.0037,0.0038,-0.0025,0.0036,-0.0021,0.0015,-0.002,0.0023,-0.0025,0.0022,-0.0015,0.0012,-0.0013,0.0011,-0.0023,0.002,-0.0019,0.0017,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0021,-0.0012,0.0013,-0.0018,0.0017,-0.002,0.002,-0.0012,0.0016,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0008,0,0,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0008,-0.0008,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0007,0,0.0001,0,0,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0011,0.001,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.001,0.001,-0.001,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Female Japanese bit-crushed processed vocalization - game over 2.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0008,0.001,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.001,0.001,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0018,-0.0034,0.0032,-0.0057,0.0075,-0.0075,0.0076,-0.0137,0.0163,-0.0119,0.0114,-0.0142,0.0124,-0.0177,0.031,-0.0321,0.0443,-0.0566,0.0547,-0.0608,0.0615,-0.0373,0.0347,-0.1181,0.1356,-0.1067,0.1642,-0.0742,0.0774,-0.1205,0.0692,-0.1152,0.135,-0.1144,0.1441,-0.1636,0.1115,-0.15,0.1088,-0.1873,0.1171,-0.1183,0.1625,-0.2143,0.1413,-0.0934,0.1905,-0.1896,0.1684,-0.2229,0.1728,-0.1835,0.1936,-0.1143,0.1232,-0.1479,0.172,-0.2194,0.2391,-0.1791,0.1193,-0.1709,0.2155,-0.2324,0.1319,-0.0778,0.2555,-0.2002,0.1532,-0.1627,0.1343,-0.3631,0.2655,-0.2471,0.3302,-0.2867,0.2318,-0.2111,0.3117,-0.1483,0.1808,-0.2118,0.2053,-0.3105,0.1934,-0.1653,0.2634,-0.2482,0.2376,-0.3583,0.3136,-0.3163,0.381,-0.197,0.1496,-0.1896,0.2079,-0.3107,0.2933,-0.1597,0.2083,-0.1278,0.1408,-0.1609,0.1814,-0.0746,0.0956,-0.0683,0.0928,-0.106,0.1053,-0.1386,0.1314,-0.2229,0.2413,-0.1556,0.2162,-0.1902,0.1729,-0.1223,0.2662,-0.0909,0.1191,-0.0366,0.1026,-0.0878,0.1012,-0.1264,0.0387,-0.1445,0.2479,-0.2581,0.1924,-0.1294,0.2498,-0.26,0.27,-0.358,0.1866,-0.122,0.1574,-0.1204,0.1467,-0.2937,0.1511,-0.0728,0.2057,-0.4219,0.2271,-0.2554,0.2265,-0.1193,0.2371,-0.434,0.2834,-0.1004,0.1186,-0.3464,0.2994,-0.2787,0.2377,-0.1473,0.2251,-0.472,0.3413,-0.1372,0.2322,-0.472,0.3379,-0.3473,0.2022,-0.1569,0.193,-0.472,0.3742,-0.1542,0.2152,-0.472,0.3503,-0.3525,0.262,-0.4409,0.1984,-0.472,0.3241,-0.1916,0.2096,-0.472,0.3666,-0.2562,0.276,-0.4477,0.198,-0.4043,0.342,-0.137,0.2216,-0.472,0.4049,-0.2558,0.2842,-0.4662,0.4673,-0.3791,0.41,-0.1209,0.1752,-0.2428,0.2574,-0.1973,0.135,-0.1003,0.1139,-0.2339,0.124,-0.072,0.1104,-0.1145,0.1379,-0.132,0.004,-0.0174,0.1307,-0.1206,0.1835,-0.0941,0.0379,-0.0238,0.0661,-0.0422,0.0695,-0.0891,0.0183,-0.048,0.0382,-0.0126,0.0699,-0.0607,0.0214,-0.0574,0.067,-0.0296,0.055,-0.0499,0.04,-0.0357,0.0434,-0.0418,0.0472,-0.0527,0.0596,-0.0534,0.0235,-0.0182,0.0234,-0.0263,0.0145,-0.0474,0.0413,-0.0398,0.0532,-0.0361,0.0323,-0.0253,0.0247,-0.0203,0.0144,-0.0221,0.0275,-0.035,0.024,-0.0343,0.0272,-0.0159,0.0265,-0.0206,0.0079,-0.0187,0.0176,-0.0167,0.0182,-0.019,0.0122,-0.0141,0.0247,-0.0141,0.0127,-0.0073,0.0097,-0.0102,0.0118,-0.0112,0.0107,-0.0049,0.0184,-0.022,0.0106,-0.0132,0.0159,-0.0067,0.0099,-0.0087,0.0089,-0.0142,0.0129,-0.0157,0.0092,-0.0078,0.0139,-0.0121,0.009,-0.0095,0.007,-0.0073,0.0094,-0.0114,0.0045,-0.0037,0.0029,-0.0092,0.0093,-0.008,0.0064,-0.0067,0.0067,-0.0037,0.005,-0.0074,0.0059,-0.0041,0.0076,-0.0035,0.0034,-0.0061,0.0026,-0.0035,0.0052,-0.0067,0.0049,-0.0086,0.0042,-0.0025,0.0045,-0.0059,0.003,-0.0063,0.0045,-0.0054,0.0051,-0.0065,0.0043,-0.0047,0.0041,-0.0022,0.0033,-0.003,0.0018,-0.0032,0.0032,-0.003,0.0035,-0.0018,0.0021,-0.0021,0.0019,-0.0013,0.001,-0.0029,0.0013,-0.0023,0.0031,-0.0028,0.003,-0.0064,0.003,-0.0065,0.0072,-0.0055,0.0086,-0.0081,0.0073,-0.0106,0.0075,-0.0418,0.0571,-0.1888,0.2719,-0.3233,0.27,-0.2296,0.215,-0.2978,0.3285,-0.3511,0.3201,-0.4712,0.4338,-0.3954,0.3567,-0.1821,0.2067,-0.0935,0.1356,-0.1011,0.0872,-0.1159,0.1407,-0.248,0.1767,-0.2794,0.2332,-0.3908,0.1397,-0.3332,0.3163,-0.2562,0.1705,-0.4586,0.3066,-0.2929,0.2018,-0.472,0.3804,-0.3757,0.4068,-0.472,0.3746,-0.4707,0.4593,-0.472,0.357,-0.4624,0.4264,-0.472,0.3812,-0.4323,0.2868,-0.4549,0.3727,-0.3783,0.2134,-0.4049,0.339,-0.3687,0.2684,-0.4711,0.3815,-0.3353,0.2817,-0.472,0.3337,-0.2712,0.3257,-0.44,0.3113,-0.2559,0.3517,-0.472,0.2977,-0.2914,0.383,-0.472,0.318,-0.3446,0.3911,-0.472,0.4136,-0.3636,0.3858,-0.472,0.3869,-0.472,0.4598,-0.3615,0.4089,-0.472,0.4711,-0.3231,0.4073,-0.472,0.452,-0.3167,0.3885,-0.472,0.4397,-0.3329,0.3658,-0.472,0.4656,-0.3658,0.472,-0.472,0.4643,-0.472,0.438,-0.4393,0.42,-0.472,0.4663,-0.3652,0.4563,-0.4362,0.4254,-0.3534,0.3416,-0.4002,0.3975,-0.3266,0.3304,-0.3765,0.3754,-0.4153,0.3746,-0.3452,0.457,-0.3987,0.4407,-0.3576,0.3882,-0.4143,0.4494,-0.3949,0.3456,-0.3812,0.361,-0.3547,0.3203,-0.3178,0.355,-0.3429,0.3847,-0.2965,0.2416,-0.3751,0.3749,-0.3277,0.3005,-0.4007,0.3354,-0.317,0.3389,-0.3875,0.3293,-0.344,0.3876,-0.4054,0.316,-0.3565,0.3102,-0.3005,0.276,-0.2829,0.258,-0.3386,0.3587,-0.3705,0.2751,-0.38,0.3837,-0.3326,0.3321,-0.4052,0.3662,-0.3984,0.2907,-0.3906,0.3417,-0.3785,0.39,-0.3227,0.3048,-0.3347,0.3151,-0.2824,0.3532,-0.2931,0.3338,-0.3453,0.2462,-0.2364,0.2993,-0.3118,0.283,-0.3479,0.3293,-0.306,0.3274,-0.3543,0.2903,-0.3435,0.2587,-0.3294,0.2658,-0.3732,0.3142,-0.3086,0.336,-0.3708,0.2344,-0.3442,0.3211,-0.2668,0.2583,-0.3426,0.2173,-0.3206,0.2696,-0.2934,0.2985,-0.3253,0.1986,-0.3478,0.2948,-0.267,0.3215,-0.4135,0.2978,-0.344,0.2189,-0.3302,0.2933,-0.3495,0.2417,-0.3331,0.2532,-0.2921,0.2184,-0.3284,0.21,-0.2862,0.2302,-0.2781,0.1482,-0.3519,0.323,-0.4239,0.3346,-0.4302,0.2305,-0.3394,0.3412,-0.4197,0.354,-0.448,0.3417,-0.3446,0.3693,-0.4246,0.3306,-0.3954,0.3752,-0.4389,0.222,-0.4127,0.4269,-0.4461,0.4284,-0.4134,0.3991,-0.4469,0.2855,-0.4053,0.411,-0.4037,0.4344,-0.3846,0.3495,-0.4178,0.4046,-0.385,0.3812,-0.3425,0.3721,-0.4088,0.2264,-0.3735,0.3855,-0.3804,0.3692,-0.3186,0.4045,-0.4073,0.2092,-0.3284,0.3804,-0.3752,0.3752,-0.3243,0.3731,-0.3372,0.3264,-0.3558,0.3855,-0.3351,0.3587,-0.3031,0.3829,-0.3051,0.3708,-0.3779,0.3704,-0.299,0.4189,-0.2983,0.3473,-0.2382,0.3586,-0.2763,0.2797,-0.2909,0.3867,-0.2696,0.373,-0.2299,0.3558,-0.2672,0.1474,-0.2785,0.3833,-0.2305,0.3151,-0.2346,0.3358,-0.2227,0.3485,-0.2464,0.3232,-0.2871,0.3801,-0.294,0.4151,-0.2046,0.3892,-0.2958,0.1642,-0.3106,0.4349,-0.2791,0.401,-0.3044,0.4061,-0.272,0.4408,-0.3509,0.2428,-0.3404,0.4541,-0.3175,0.4646,-0.3513,0.472,-0.3451,0.2784,-0.3332,0.472,-0.3873,0.472,-0.3968,0.472,-0.4454,0.472,-0.4224,0.2792,-0.33,0.472,-0.4249,0.472,-0.4539,0.472,-0.4588,0.472,-0.3914,0.4599,-0.4168,0.472,-0.4607,0.472,-0.4237,0.472,-0.3762,0.3042,-0.3473,0.472,-0.4528,0.472,-0.4075,0.472,-0.4379,0.472,-0.3927,0.4518,-0.4191,0.4489,-0.4662,0.4575,-0.446,0.4089,-0.4173,0.3239,-0.3531,0.4661,-0.4366,0.4664,-0.4239,0.4406,-0.4624,0.2636,-0.3928,0.472,-0.4076,0.445,-0.3925,0.4565,-0.4257,0.2365,-0.337,0.458,-0.4621,0.3096,-0.4179,0.4289,-0.4094,0.2939,-0.369,0.319,-0.3849,0.4045,-0.3578,0.3671,-0.4007,0.3686,-0.472,0.4436,-0.4093,0.4565,-0.4594,0.471,-0.472,0.3665,-0.3419,0.3671,-0.3386,0.2345,-0.4464,0.4311,-0.3958,0.1469,-0.2184,0.3702,-0.4567,0.4412,-0.4537,0.472,-0.4414,0.3235,-0.472,0.4638,-0.3007,0.3314,-0.2371,0.2381,-0.3431,0.1902,-0.2925,0.1827,-0.3169,0.1792,-0.3035,0.2631,-0.2735,0.1986,-0.1424,0.2551,-0.2856,0.2729,-0.28,0.3736,-0.4703,0.3685,-0.1854,0.2461,-0.1284,0.3192,-0.3041,0.1684,-0.2081,0.2737,-0.2967,0.2746,-0.4369,0.3448,-0.2938,0.2915,-0.3497,0.1806,-0.1324,0.1815,-0.3044,0.2198,-0.3269,0.2611,-0.4329,0.3279,-0.3428,0.3009,-0.4627,0.3242,-0.375,0.1786,-0.4049,0.3133,-0.2081,0.2078,-0.3875,0.348,-0.1151,0.2108,-0.229,0.2216,-0.1512,0.1818,-0.3739,0.3336,-0.131,0.2099,-0.3355,0.302,-0.2005,0.218,-0.144,0.1819,-0.1667,0.129,-0.124,0.0872,-0.1888,0.198,-0.0967,0.1146,-0.0788,0.0426,-0.2761,0.1832,-0.1764,0.1303,-0.0991,0.1536,-0.0802,0.1183,-0.1769,0.2659,-0.2797,0.1378,-0.1485,0.1485,-0.1023,0.1225,-0.0696,0.0612,-0.1053,0.0862,-0.084,0.0663,-0.0318,0.0399,-0.0004,0.0015,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0009,-0.0259,0.0018,-0.0238,0.0228,-0.0296,0.0372,-0.0495,0.046,-0.0524,0.0493,-0.0398,0.0365,-0.0748,0.0584,-0.0261,0.0357,-0.0508,0.049,-0.0574,0.0524,-0.0364,0.0322,-0.0282,0.0253,-0.0323,0.0235,-0.0237,0.0269,-0.0226,0.0215,-0.011,0.0212,-0.0106,0.0196,-0.0113,0.0106,-0.0153,0.013,-0.0147,0.0225,-0.0127,0.0072,-0.0118,0.0076,-0.0154,0.0128,-0.0141,0.0166,-0.0121,0.0112,-0.021,0.0264,-0.0175,0.0224,-0.0137,0.0161,-0.0101,0.0105,-0.0155,0.0103,-0.0103,0.0099,-0.0071,0.0059,-0.0097,0.0058,-0.0112,0.011,-0.0176,0.0167,-0.015,0.0155,-0.0186,0.0136,-0.0099,0.0082,-0.0107,0.0072,-0.0068,0.0077,-0.0044,0.0066,-0.0079,0.0044,-0.006,0.0055,-0.0032,0.008,-0.0088,0.0064,-0.0045,0.0057,-0.0066,0.0066,-0.0036,0.0044,-0.0058,0.0045,-0.0041,0.0033,-0.0044,0.0026,-0.0037,0.0036,-0.0044,0.007,-0.0116,0.0075,-0.0018,0.0021,-0.0026,0.0029,-0.0031,0.0026,-0.0015,0.0018,-0.001,0.0016,-0.0016,0.0006,-0.0016,0.002,-0.0022,0.0018,-0.0015,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0011,0.0015,-0.0012,0.0014,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0011,0.001,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Female Japanese bit-crushed processed vocalization - good job!,
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0013,-0.0022,0.0011,-0.0016,0.0013,-0.0036,0.0023,-0.0035,0.0015,-0.004,0.0044,-0.0043,0.0037,-0.0134,0.0183,-0.015,0.0164,-0.0142,0.0151,-0.0175,0.015,-0.0095,0.022,-0.0164,0.0215,-0.0244,0.0353,-0.0299,0.0245,-0.035,0.065,-0.02,0.0492,-0.0345,0.0431,-0.0279,0.0479,-0.0564,0.0473,-0.065,0.0592,-0.0723,0.049,-0.0628,0.0452,-0.0402,0.0431,-0.0348,0.0515,-0.0629,0.0691,-0.0665,0.0704,-0.0467,0.0656,-0.0812,0.1215,-0.0609,0.0716,-0.1035,0.0705,-0.0616,0.1326,-0.0854,0.0889,-0.0469,0.0534,-0.0721,0.051,-0.0832,0.0858,-0.0513,0.0785,-0.1085,0.0734,-0.0767,0.0785,-0.0658,0.0843,-0.0292,0.0391,-0.0619,0.0886,-0.0502,0.0908,-0.0708,0.0529,-0.0387,0.0845,-0.0558,0.0549,-0.0868,0.0479,-0.088,0.0882,-0.1433,0.1275,-0.0905,0.1721,-0.2377,0.2506,-0.3993,0.2373,-0.3327,0.0263,-0.2567,0.374,-0.1269,0.3935,-0.472,0.2581,-0.472,0.1904,-0.1148,0.4595,-0.2963,0.2868,-0.472,0.329,-0.4433,0.2758,-0.1683,0.4319,-0.3,0.3964,-0.472,0.2437,-0.472,0.3182,-0.127,0.2304,-0.3286,0.4257,-0.472,0.2118,-0.4645,0.353,-0.2924,0.2567,-0.3235,0.442,-0.472,0.1927,-0.4145,0.2962,-0.472,0.2402,-0.3234,0.4172,-0.282,0.1849,-0.472,0.3105,-0.472,0.2752,-0.2681,0.3656,-0.3138,0.1975,-0.472,0.3245,-0.472,0.2423,-0.0897,0.4011,-0.3648,0.2148,-0.472,0.3434,-0.472,0.2864,-0.1013,0.379,-0.4052,0.3908,-0.472,0.2565,-0.472,0.2775,-0.1235,0.2816,-0.364,0.3765,-0.472,0.2208,-0.472,0.2764,-0.1678,0.2889,-0.3584,0.3595,-0.472,0.196,-0.472,0.3226,-0.4621,0.2747,-0.3585,0.2846,-0.3566,0.2673,-0.472,0.3173,-0.472,0.2829,-0.4072,0.3771,-0.389,0.2034,-0.472,0.3036,-0.472,0.2628,-0.1732,0.399,-0.3753,0.2442,-0.472,0.3256,-0.472,0.2656,-0.0958,0.3321,-0.3667,0.3295,-0.472,0.3259,-0.472,0.2725,-0.0702,0.3434,-0.29,0.2455,-0.472,0.2474,-0.472,0.3028,-0.1279,0.2654,-0.3582,0.4069,-0.472,0.2448,-0.472,0.2858,-0.1358,0.2611,-0.3846,0.3568,-0.472,0.2668,-0.472,0.2839,-0.4689,0.2768,-0.3777,0.3693,-0.4342,0.3709,-0.472,0.2885,-0.472,0.2708,-0.3412,0.3716,-0.3779,0.317,-0.472,0.3125,-0.472,0.2736,-0.2408,0.3548,-0.3973,0.3362,-0.472,0.3442,-0.472,0.2764,-0.0682,0.3681,-0.4145,0.3301,-0.472,0.3546,-0.472,0.3329,-0.0918,0.344,-0.3595,0.365,-0.472,0.35,-0.472,0.3907,-0.1687,0.3144,-0.3945,0.3829,-0.472,0.4057,-0.4191,0.3258,-0.472,0.3338,-0.3774,0.4224,-0.2442,0.4434,-0.472,0.4043,-0.472,0.3195,-0.3902,0.379,-0.3914,0.395,-0.472,0.3539,-0.472,0.3516,-0.0961,0.3776,-0.4582,0.4236,-0.472,0.3006,-0.472,0.3237,-0.12,0.3062,-0.366,0.3961,-0.472,0.3889,-0.472,0.3363,-0.3358,0.2688,-0.3533,0.3619,-0.421,0.3953,-0.472,0.3518,-0.472,0.2492,-0.3299,0.3961,-0.2019,0.459,-0.472,0.3369,-0.472,0.2432,-0.1559,0.3689,-0.3489,0.4149,-0.472,0.3547,-0.472,0.254,-0.1548,0.4149,-0.3132,0.4208,-0.472,0.4054,-0.472,0.3392,-0.1675,0.2497,-0.3335,0.4002,-0.472,0.411,-0.4655,0.3143,-0.472,0.272,-0.3327,0.3892,-0.1659,0.4247,-0.472,0.3316,-0.472,0.2349,-0.3109,0.4032,-0.2696,0.4143,-0.472,0.3275,-0.472,0.2215,-0.1867,0.3692,-0.2871,0.3994,-0.472,0.2984,-0.472,0.2329,-0.1912,0.2937,-0.2943,0.4022,-0.472,0.4344,-0.472,0.2979,-0.3679,0.222,-0.2724,0.3959,-0.2752,0.4172,-0.472,0.292,-0.472,0.2279,-0.3274,0.377,-0.3304,0.4094,-0.472,0.2292,-0.472,0.2284,-0.1799,0.3701,-0.2251,0.4464,-0.472,0.1832,-0.472,0.2303,-0.2026,0.2251,-0.2716,0.3407,-0.472,0.4513,-0.4621,0.2743,-0.472,0.22,-0.2011,0.3459,-0.2502,0.43,-0.472,0.2331,-0.472,0.2353,-0.2181,0.3648,-0.2621,0.4622,-0.472,0.2134,-0.472,0.2634,-0.2108,0.2243,-0.3411,0.3362,-0.472,0.3753,-0.4297,0.2725,-0.472,0.2277,-0.3282,0.3296,-0.3391,0.4281,-0.472,0.2864,-0.472,0.2635,-0.1431,0.322,-0.3418,0.3996,-0.472,0.1508,-0.472,0.2605,-0.1738,0.1762,-0.3651,0.3634,-0.0464,0.398,-0.472,0.2815,-0.472,0.2295,-0.1943,0.3475,-0.2906,0.3881,-0.472,0.2177,-0.472,0.2763,-0.2205,0.2877,-0.3302,0.3241,-0.4645,0.3712,-0.472,0.2971,-0.472,0.1939,-0.3209,0.3398,-0.4377,0.4025,-0.472,0.2376,-0.472,0.2915,-0.2409,0.3407,-0.3342,0.3582,-0.472,0.4514,-0.39,0.2895,-0.472,0.142,-0.2975,0.3554,-0.3521,0.3179,-0.472,0.2305,-0.472,0.2902,-0.2523,0.2956,-0.3103,0.2887,-0.472,0.2867,-0.4603,0.33,-0.472,0.1442,-0.2392,0.2819,-0.3767,0.2918,-0.472,0.2356,-0.472,0.3323,-0.2681,0.3311,-0.3994,0.3123,-0.3658,0.3027,-0.472,0.3665,-0.472,0.1299,-0.286,0.3639,-0.3914,0.2967,-0.472,0.1763,-0.472,0.361,-0.265,0.3066,-0.3499,0.3521,0.0075,0.3096,-0.472,0.3539,-0.472,0.1806,-0.2862,0.373,-0.3302,0.3139,-0.472,0.1237,-0.472,0.3447,-0.2785,0.1778,-0.3435,0.3912,-0.1122,0.3308,-0.472,0.2729,-0.472,0.2954,-0.2717,0.381,-0.3429,0.2585,-0.472,0.1818,-0.4338,0.356,-0.4504,0.1193,-0.2146,0.4397,-0.2666,0.1717,-0.472,0.2259,-0.4667,0.3305,-0.2267,0.4588,-0.2779,0.4257,0.014,0.2189,-0.472,0.2797,-0.4504,0.2414,-0.2273,0.4075,-0.3162,0.2054,-0.472,0.1367,-0.3757,0.2801,-0.4376,0.1675,-0.2037,0.4269,-0.2191,0.1558,-0.472,0.1694,-0.4196,0.3052,-0.2043,0.4232,-0.1852,0.4193,-0.1076,0.2318,-0.472,0.3008,-0.3857,0.3033,-0.2465,0.4468,-0.1262,0.1679,-0.0723,0.263,-0.472,0.2949,-0.3275,0.2496,-0.2583,0.3413,-0.2404,0.1064,-0.0261,0.2709,-0.472,0.2618,-0.3056,0.2158,-0.2542,0.43,-0.1883,0.1291,-0.1568,0.2535,-0.472,0.2717,-0.3479,0.3047,-0.3039,0.4121,-0.2493,0.1308,-0.0656,0.1989,-0.472,0.29,-0.3141,0.385,-0.2621,0.2908,-0.3653,0.1753,-0.0965,0.1478,-0.472,0.198,-0.0834,0.3368,-0.3976,0.3849,-0.2493,0.2236,-0.1449,0.1636,0.0298,0.2116,-0.472,0.2076,-0.3123,0.4088,-0.3592,0.3088,-0.3053,0.1833,-0.0748,0.3513,-0.472,0.2466,-0.1447,0.4142,-0.2843,0.1201,-0.1426,0.0969,-0.0004,0.1849,-0.2079,0.0834,-0.472,0.27,-0.2772,0.3331,-0.212,0.2155,-0.1823,0.1779,-0.1382,0.3013,-0.472,0.1328,-0.293,0.293,-0.2195,0.3881,-0.2438,0.1504,-0.1284,0.2254,-0.0226,0.2448,-0.4015,0.1814,-0.3204,0.1857,-0.1826,0.1716,-0.141,0.0794,-0.0169,0.1144,-0.0034,0.1171,-0.1247,0.025,-0.1632,0.0886,-0.1361,0.0428,-0.131,0.1031,-0.0197,0.071,-0.02,0.0641,-0.0538,0.0975,-0.0833,0.0081,-0.0848,-0.0237,-0.0334,0.0867,-0.0131,0.0372,0.0135,0.1074,-0.078,0.1026,-0.0595,0.0047,-0.0683,0.0184,-0.0859,0.046,0.0176,0.081,-0.072,0.0681,-0.0621,0.0811,-0.0754,0.0636,-0.0921,0.0295,-0.086,0.0042,-0.052,0.0598,-0.0317,0.0959,-0.0274,0.0573,0.0124,0.0511,-0.0322,0.0141,-0.0538,0.0224,-0.0486,0.011,-0.0852,0.0262,-0.0204,0.0523,-0.0248,0.0606,-0.0221,0.036,-0.0422,0.0421,-0.0371,0.0072,-0.0464,0,-0.027,-0.0097,-0.0073,0.028,-0.0054,0.0423,-0.0043,0.0351,-0.0126,0.0291,-0.0529,0.0206,-0.024,0.0367,-0.0506,-0.0084,-0.0546,0.0261,-0.0242,0.024,0.0021,0.027,-0.034,0.0585,-0.0381,0.03,-0.0229,0.0238,-0.0325,0.0059,-0.0464,0.003,-0.0375,-0.0023,-0.0072,0.0616,-0.0038,0.0273,-0.0201,0.0212,-0.021,0.0096,-0.0281,0,-0.0059,0.0171,-0.0383,0.0085,-0.0224,0.0175,-0.0215,0.0242,-0.0074,0.0292,-0.006,0.0245,-0.0033,0.0149,-0.0131,-0.0007,-0.0219,-0.0016,-0.0254,-0.0046,-0.0038,0.0047,0.0061,0.0205,-0.0076,0.0364,-0.0216,0.0229,-0.0328,0.007,-0.0233,0.009,-0.0314,0.0156,-0.0266,0.0108,-0.0207,0.0159,-0.0005,0.0218,-0.0006,0.0276,-0.0728,0.0125,-0.0722,0.0818,-0.1633,0.088,-0.0451,0.122,-0.0702,0.0366,-0.0262,0.0284,-0.0241,0.0261,0.006,0.0359,-0.0414,0.0648,-0.1014,0.0386,-0.0931,0.011,-0.0902,0.0903,-0.1123,0.0703,-0.1393,0.0826,-0.0408,0.2133,-0.1644,0.0968,-0.1009,0.0742,-0.2204,0.1466,-0.2925,0.1227,-0.0878,0.0692,0.0091,0.1447,-0.0514,0.0496,-0.0441,0.0471,-0.077,0.1107,-0.4047,0.1241,-0.2644,0.1365,-0.0486,0.1328,-0.1057,0.1641,-0.0672,0.0743,-0.0319,0.0893,-0.061,0.0849,-0.3463,0.0365,-0.1334,0.0272,-0.1069,0.2166,-0.197,0.0977,-0.1993,0.0682,-0.0039,0.1352,-0.0446,0.0125,-0.1673,0.0188,-0.1469,0.0142,-0.0582,0.1185,-0.0017,0.1263,-0.1486,0.0216,0.0286,0.0924,-0.0533,0.1032,-0.0481,0.045,-0.2237,0.0497,-0.0856,0.0108,-0.0227,0.1775,-0.1405,0.0274,-0.1493,0.1391,0.0468,0.0974,-0.0768,0.0484,-0.0439,0.0274,-0.1169,-0.0098,-0.0616,0.0549,0.049,0.117,-0.1028,0.0434,-0.0847,0.0864,-0.0319,0.1235,-0.0471,-0.0062,-0.035,0.0438,-0.1392,0.0201,-0.0423,0.073,0.0109,0.1355,-0.0929,0.0096,-0.0418,0.0939,-0.013,0.1143,-0.0827,-0.0121,-0.0409,0.0247,-0.0938,0.0255,-0.0878,0.068,0.0546,0.0921,-0.0978,0.0724,-0.0938,-0.0022,-0.0049,0.1085,-0.1025,0.0777,-0.0798,0.0105,-0.0262,0.0743,-0.0936,-0.0166,-0.0357,0.078,0.0259,0.0859,-0.1033,0.0373,-0.0262,0.016,-0.0059,0.0752,-0.0451,0.0219,-0.0221,0.022,-0.0857,0.0327,-0.1019,0.0351,0.0065,0.0355,-0.0208,0.0284,-0.0214,0.0304,-0.0226,0.0242,-0.0166,0.0052,-0.0022,0.0395,-0.1233,0.0033,-0.0986,0.1051,-0.0869,0.0358,0.0265,0.0943,-0.0815,0.0256,-0.0446,0.0562,-0.0139,0.0017,-0.0248,0.0177,-0.011,0.0203,-0.0626,0.0212,-0.1394,0.0284,0.0278,0.103,-0.0897,0.0341,-0.0249,0.1001,-0.0277,0.0249,-0.0312,0.0093,-0.0394,0.0225,-0.0397,0.031,0.0116,0.0252,-0.0201,0.0178,-0.0096,0.0282,-0.0694,0.0206,-0.0859,0.0583,-0.0135,0.0723,-0.0556,-0.0066,-0.002,0.0692,-0.0309,0.012,-0.0249,0.0438,-0.0358,0.0459,-0.0383,0.0026,-0.0084,0.0266,-0.0313,0.0052,0.0057,0.0206,-0.0166,0.0164,-0.0183,0.0235,-0.0108,0.0194,-0.0085,0.0049,0.0037,0.0099,-0.0149,0.0055,-0.0133,0.0038,-0.0059,0.003,-0.0069,0.0079,-0.0074,0.0042,0.0022,0.011,-0.0058,0.0034,-0.007,0.0056,-0.0079,0.0043,-0.0067,0.0063,-0.0085,0.0027,-0.0066,0.0043,-0.0059,0.0072,0.0007,0.0054,-0.0016,0.0043,-0.0028,0,-0.0021,0.0025,-0.0105,0.0052,-0.0068,0.0074,-0.0055,0.0027,-0.0009,0.0036,-0.0007,0.0051,-0.0006,0.005,-0.004,0.0014,-0.0061,0.0016,-0.0071,0.0052,-0.003,0.003,-0.002,0.0038,-0.005,0.0024,-0.0006,0.0049,-0.0019,0.0022,-0.0025,0.0006,-0.0032,0.0034,-0.0026,0.0033,-0.0069,0.0015,-0.0028,0.0051,-0.0011,0.0059,-0.0074,0.0015,-0.0012,0.0083,-0.0012,0.0025,-0.0061,-0.0011,-0.0049,0.0053,-0.0025,0.0026,-0.004,0.0021,-0.0018,0.0075,-0.0043,0.0047,-0.0018,0.0008,-0.001,0.0039,-0.0054,0.0019,-0.0059,0.0026,0.0001,0.0028,-0.0025,-0.0001,-0.0016,0.0015,-0.0009,0.0011,0,0.0008,-0.0009,0.0013,-0.0024,0.0026,-0.0045,0.0025,0.0008,0.0046,-0.0049,0.0014,-0.002,0.0025,-0.0016,0.0036,-0.0023,0.0024,-0.0025,0.0032,-0.0027,0.0033,-0.0029,0.0009,-0.0015,0.0015,-0.0031,0.0018,-0.0007,0.0043,-0.0034,-0.0009,-0.0023,0.0043,-0.0038,0.0019,-0.0018,0.0026,-0.0048,0.0033,-0.0046,0.0016,-0.0007,0.0018,-0.003,0.0007,-0.0002,0.0024,-0.0016,0.0013,-0.0026,0.0014,-0.0002,0.0019,-0.0027,0.002,-0.0027,0.0029,-0.0022,0.0022,-0.0027,0.0026,-0.0008,0.0026,-0.0015,0.0016,-0.0013,0.0016,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0013,-0.0018,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0003,0.0011,-0.0026,0.0005,-0.0008,0.0026,-0.0018,0.0002,-0.0003,0.0011,-0.001,0.0005,-0.0002,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0012,0.001,-0.0001,0.0009,-0.001,0.0004,-0.0004,0.0011,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0013,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0002,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0001,0,0.0001,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0003,0,0,-0.0009,0,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,0,0.0001,0,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0003,0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0008,0.0001,0,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0001,0,-0.0006,0.0006,-0.001,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0001,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Female Japanese bit-crushed processed vocalization - hard.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0009,0.001,-0.001,0.001,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.001,0.001,-0.001,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0013,-0.0019,0.0022,-0.0019,0.0015,-0.0036,0.0023,-0.0018,0.0024,-0.0017,0.0023,-0.0186,0.0456,-0.0527,0.0401,-0.0297,0.0422,-0.0151,0.0146,-0.0413,0.0458,-0.0414,0.0467,-0.0436,0.0753,-0.047,0.0758,-0.0461,0.0685,-0.0199,0.0286,-0.0179,0.0204,-0.0457,0.0287,-0.0193,0.0232,-0.0217,0.0173,-0.0589,0.0765,-0.0791,0.0854,-0.0602,0.0664,-0.0509,0.0717,-0.1344,0.1221,-0.1076,0.0643,-0.0804,0.1062,-0.1235,0.0824,-0.1037,0.0689,-0.0508,0.084,-0.1721,0.1609,-0.1098,0.1538,-0.1473,0.1261,-0.1686,0.1391,-0.1119,0.1667,-0.1511,0.1679,-0.0429,0.1232,-0.1775,0.1685,-0.2473,0.0996,-0.1009,0.2301,-0.2307,0.2279,-0.1383,0.2408,-0.2645,0.1755,-0.1889,0.1628,-0.168,0.1878,-0.2971,0.2778,-0.3044,0.1809,-0.2934,0.1829,-0.3666,0.3522,-0.2546,0.19,-0.472,0.4252,-0.3579,0.335,-0.1557,0.1862,-0.4283,0.472,-0.3786,0.4232,-0.3829,0.472,-0.327,0.3949,-0.3318,0.3838,-0.3173,0.472,-0.3134,0.398,-0.3204,0.472,-0.3209,0.4257,-0.2963,0.472,-0.3022,0.3818,-0.326,0.4664,-0.4037,0.472,-0.3548,0.4226,-0.4477,0.472,-0.3854,0.3903,-0.472,0.417,-0.3346,0.439,-0.3789,0.293,-0.472,0.4536,-0.3487,0.2954,-0.472,0.4545,-0.2996,0.3669,-0.472,0.4004,-0.392,0.4511,-0.472,0.4145,-0.4517,0.4278,-0.2474,0.3896,-0.472,0.4117,-0.24,0.4208,-0.472,0.472,-0.371,0.4008,-0.472,0.3938,-0.4122,0.472,-0.4607,0.4637,-0.4691,0.472,-0.3226,0.3986,-0.461,0.441,-0.2388,0.3282,-0.472,0.3414,-0.2761,0.3668,-0.472,0.3277,-0.2231,0.3458,-0.472,0.3929,-0.2248,0.2478,-0.472,0.339,-0.3305,0.2716,-0.3667,0.316,-0.3858,0.2138,-0.472,0.2335,-0.3518,0.3877,-0.472,0.371,-0.3863,0.4583,-0.4577,0.3086,-0.3026,0.3447,-0.4714,0.4044,-0.351,0.4234,-0.3037,0.189,-0.2472,0.296,-0.472,0.4252,-0.4439,0.3018,-0.472,0.46,-0.4176,0.31,-0.3214,0.3271,-0.4176,0.3646,-0.2827,0.1996,-0.3572,0.3043,-0.3807,0.3391,-0.472,0.3656,-0.331,0.2269,-0.4177,0.3225,-0.4376,0.2429,-0.3919,0.2563,-0.3828,0.2214,-0.3892,0.2925,-0.3506,0.1723,-0.4428,0.3315,-0.2351,0.2422,-0.4676,0.2804,-0.1526,0.2621,-0.4327,0.2825,-0.1699,0.2814,-0.3765,0.2721,-0.2055,0.3157,-0.2682,0.1731,-0.0795,0.1745,-0.3558,0.2153,-0.2769,0.1934,-0.3482,0.1636,-0.2099,0.1985,-0.2459,0.1489,-0.2387,0.1654,-0.1547,0.1735,-0.2524,0.1537,-0.0497,0.1614,-0.171,0.0592,-0.0296,0.1504,-0.1194,0.0739,-0.1315,0.0879,-0.1021,0.0706,-0.1065,0.0468,-0.0226,0.0944,-0.0925,0.0152,-0.0382,0.0742,-0.0537,0.0288,-0.0743,0.0526,-0.0442,0.06,-0.0422,0.0219,-0.0437,0.0638,-0.0429,0.0404,-0.0523,0.0609,-0.0408,0.0428,-0.039,0.0364,-0.0528,0.0409,-0.0327,0.0346,-0.0397,0.0393,-0.0555,0.0473,-0.0509,0.0517,-0.0506,0.0404,-0.0219,0.036,-0.0532,0.0484,-0.0387,0.0517,-0.0348,0.0385,-0.0442,0.0434,-0.0455,0.0533,-0.0848,0.0676,-0.0939,0.0974,-0.0269,0.0351,-0.0731,0.0577,-0.0691,0.0659,-0.0654,0.0576,-0.0825,0.0732,-0.0446,0.0466,-0.0562,0.0562,-0.0392,0.0495,-0.0363,0.0268,-0.0258,0.0319,-0.1076,0.1061,-0.0855,0.1119,-0.0408,0.0404,-0.0387,0.0351,-0.0242,0.0193,-0.0157,0.0242,-0.0393,0.0369,-0.0528,0.0614,-0.0806,0.0904,-0.0514,0.0542,-0.0709,0.0785,-0.0257,0.0451,-0.0345,0.0439,-0.0253,0.0273,-0.0289,0.0366,-0.0415,0.043,-0.0353,0.0341,-0.0388,0.0352,-0.0579,0.0612,-0.0673,0.0683,-0.0514,0.0498,-0.026,0.0364,-0.0172,0.0168,-0.0405,0.0361,-0.0472,0.0492,-0.0305,0.0389,-0.0206,0.0323,-0.0637,0.0202,-0.0378,0.0913,-0.196,0.0394,-0.061,0.1709,-0.1903,0.0785,-0.0492,0.154,-0.2148,0.0677,-0.0528,0.1134,-0.2103,0.0565,-0.1444,0.1371,-0.1372,0.0732,-0.1832,0.1218,-0.1606,0.0966,-0.1781,0.1378,-0.1659,0.0809,-0.1317,0.1237,-0.2142,0.104,-0.1486,0.1383,-0.0313,0.0985,-0.155,0.0398,-0.0125,0.0831,-0.095,0.0106,-0.0098,0.0816,-0.0711,0.0341,-0.051,0.0288,-0.0087,0.03,-0.0406,0.0058,-0.0129,0.029,-0.0256,0.0237,-0.021,0.0201,-0.0267,0.0433,-0.0253,0.0128,-0.0172,0.0147,-0.0131,0.0114,-0.0048,0.0127,-0.0115,0.0069,-0.0027,0.0121,-0.0102,0.0063,-0.0064,0.0126,-0.0118,0.011,-0.0098,0.008,-0.0068,0.0075,-0.0108,0.0063,-0.0041,0.0103,-0.0096,0.0036,-0.0043,0.0093,-0.0067,0.0033,-0.0047,0.005,-0.0038,0.0034,-0.003,0.0041,-0.0041,0.0021,-0.0021,0.0038,-0.0053,0.0026,-0.0049,0.0031,-0.0022,0.0049,-0.0051,0.0034,-0.0026,0.0045,-0.003,0.0024,-0.0015,0.0022,-0.0022,0.0028,-0.0025,0.0027,-0.003,0.002,-0.0029,0.0014,-0.0016,0.002,-0.0021,0.0031,-0.0043,0.0021,-0.0016,0.0028,-0.0033,0.0024,-0.0019,0.0014,-0.002,0.0015,-0.0021,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0017,0.0023,-0.0009,0.0031,-0.0026,0.0009,-0.002,0.0012,-0.0012,0.0024,-0.0017,0.001,-0.002,0.0026,-0.0009,0.0019,-0.0018,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.002,-0.002,0.0005,-0.001,0.001,-0.0008,0.0014,-0.0015,0.0016,-0.063,0.0281,-0.0775,0.1002,-0.0923,0.1212,-0.1523,0.1727,-0.146,0.1773,-0.1321,0.1175,-0.0579,0.0513,-0.0551,0.0569,-0.0333,0.0241,-0.0167,0.0225,-0.0141,0.0128,-0.0289,0.0277,-0.0138,0.0251,-0.0172,0.002,-0.0145,0.0344,-0.0787,0.0267,-0.0643,0.0771,-0.085,0.1138,-0.1525,0.1161,0.0119,0.1142,-0.2126,0.1593,-0.1187,0.1402,-0.2078,0.1839,-0.1939,0.1721,-0.0212,0.1036,-0.2722,0.2079,-0.1226,0.1636,-0.2288,0.2369,-0.2544,0.1874,-0.1125,0.1747,-0.3011,0.2837,-0.2885,0.2138,-0.271,0.2969,-0.2626,0.2113,-0.1194,0.1668,-0.2377,0.2522,-0.1208,0.1732,-0.2404,0.254,-0.2556,0.1579,-0.142,0.1858,-0.2322,0.3313,-0.2621,0.1544,-0.1749,0.2333,-0.2533,0.224,-0.0963,0.2076,-0.2102,0.2625,-0.2254,0.2023,-0.0702,0.2121,-0.2471,0.2108,-0.0908,0.1868,-0.1877,0.1484,-0.2192,0.1528,-0.117,0.1529,-0.188,0.159,-0.1014,0.1784,-0.104,0.1672,-0.1689,0.1507,-0.0762,0.1024,-0.2089,0.1467,-0.1401,0.149,-0.0589,0.1674,-0.1274,0.0569,-0.0705,0.1097,-0.0919,0.1028,-0.1191,0.0811,-0.0735,0.0822,-0.1199,0.0564,-0.125,0.0537,-0.0783,0.1233,-0.1012,0.0935,-0.1201,0.0532,-0.0309,0.1058,-0.0575,0.0694,-0.0377,0.0658,-0.0418,0.0238,0.0016,0.0417,-0.0551,0.0174,-0.05,0.095,-0.0793,0.0459,-0.0216,0.0511,-0.0162,0.0292,-0.0809,0.0352,-0.0278,0.0386,-0.0368,0.0301,-0.0283,0.0252,-0.0196,0.0473,-0.0358,0.0017,-0.0093,0.0172,-0.0088,0.0137,-0.0159,0.0039,-0.0083,0.0131,-0.0118,0.0076,-0.0067,0.0037,-0.0092,0.0031,-0.0058,0.0072,-0.0117,0.0038,-0.0037,0.0128,-0.0081,0.0093,-0.0098,0.0053,-0.0073,0.0058,-0.0064,0.0083,-0.0066,0.007,-0.0074,0.0039,-0.0064,0.002,-0.004,0.0051,-0.0032,0.0046,-0.0036,0.0014,-0.0036,0.0082,-0.0071,0.0038,-0.0046,0.0054,-0.004,0.0041,-0.0043,0.0036,-0.0023,0.0027,-0.0056,0.0024,-0.0008,0.0059,-0.0039,0.0011,-0.002,0.0009,-0.0003,0.0013,-0.0002,0.0022,-0.0031,0.001,-0.0019,0.0036,-0.0026,0.002,-0.0014,0.0019,-0.0016,0.0021,-0.0035,0.0008,-0.0009,0.0022,-0.0011,0.0014,-0.0025,0.0013,-0.0006,0.0025,-0.0027,0.0002,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0026,-0.0021,0.0009,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0007,-0.0018,0.0012,-0.0012,0.0018,-0.0011,0.0015,-0.0021,0.0005,-0.0012,0.0016,-0.001,0.0011,-0.0012,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0014,-0.0011,0.0005,-0.0014,0.0016,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.0015,0.0009,-0.0018,0.0016,-0.0023,0.0016,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0012,-0.0012,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0013,0.0017,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0017,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0013,-0.001,0.001,-0.0011,0.0013,-0.001,0.001,-0.0007,0.0012,-0.001,0.001,-0.001,0.0012,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0012,-0.0008,0.0013,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.001,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.001,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0005,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Female Japanese bit-crushed processed vocalization - heal, recover,
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0024,0.0021,-0.003,0.0022,-0.022,0.034,-0.0307,0.0265,-0.0249,0.0166,-0.048,0.0281,-0.1605,0.2851,-0.3861,0.472,-0.2721,0.1711,-0.2245,0.1922,-0.424,0.472,-0.1978,0.2184,-0.4715,0.472,-0.3032,0.1696,-0.3137,0.4341,-0.3473,0.472,-0.2242,0.2822,-0.4135,0.3683,-0.3183,0.472,-0.2755,0.2298,-0.444,0.472,-0.3074,0.2563,-0.2876,0.4329,-0.472,0.4403,-0.1377,0.3349,-0.472,0.4094,-0.2766,0.4412,-0.2975,0.4093,-0.472,0.4435,-0.2777,0.3971,-0.472,0.4268,-0.2638,0.355,-0.2507,0.3726,-0.472,0.4031,-0.243,0.3083,-0.472,0.4553,-0.2614,0.2966,-0.2612,0.2792,-0.472,0.4388,-0.2554,0.227,-0.472,0.3715,-0.2787,0.3293,-0.472,0.3466,-0.3178,0.406,-0.2681,0.2858,-0.472,0.421,-0.3171,0.24,-0.472,0.409,-0.294,0.2068,-0.472,0.4341,-0.3795,0.3328,-0.472,0.1832,-0.4573,0.4072,-0.1864,0.3029,-0.472,0.4016,-0.2594,0.26,-0.472,0.4244,-0.2361,0.2396,-0.4344,0.472,-0.2239,0.2005,-0.472,0.4141,-0.2702,0.4178,-0.472,0.4554,-0.3947,0.3525,-0.472,0.4206,-0.3615,0.4396,-0.472,0.1838,-0.3971,0.472,-0.3773,0.2278,-0.472,0.3926,-0.1267,0.1952,-0.472,0.4231,-0.3515,0.2956,-0.472,0.3674,-0.2562,0.2979,-0.472,0.3521,-0.2167,0.3263,-0.472,0.468,-0.3045,0.4663,-0.472,0.3565,-0.2771,0.3757,-0.472,0.3824,-0.3245,0.3963,-0.472,0.3755,-0.3446,0.356,-0.472,0.3713,-0.425,0.3062,-0.4336,0.472,-0.472,0.3386,-0.4199,0.4644,-0.4581,0.3101,-0.472,0.4657,-0.3414,0.2614,-0.4391,0.3879,-0.1833,0.2107,-0.3293,0.2874,-0.1402,0.1956,-0.3044,0.1062,-0.0728,0.2041,-0.2635,0.1797,-0.0782,0.234,-0.3713,0.2472,-0.0291,0.1181,-0.2676,0.1416,-0.1145,0.1275,-0.2436,0.1171,-0.1222,0.1913,-0.1973,0.1418,-0.1595,0.1243,-0.1228,0.1212,-0.1009,0.1423,-0.1672,0.1469,-0.1665,0.1052,-0.0867,0.1691,-0.1823,0.1194,-0.061,0.1437,-0.1486,0.0471,-0.0743,0.1162,-0.1031,0.0637,-0.1166,0.1397,-0.0485,0.1311,-0.0899,0.0307,-0.0209,0.0721,-0.0556,0.0222,-0.0253,0.0424,-0.0217,0.0419,-0.0565,0.0212,-0.0126,0.0328,-0.0264,0.0185,-0.0245,0.0285,-0.032,0.0195,-0.0062,0.0126,-0.0157,0.0135,-0.0077,0.0223,-0.0195,0.0162,-0.0082,0.018,-0.0127,0.0147,-0.0127,0.011,-0.0051,0.0143,-0.0098,0.0111,-0.0104,0.0155,-0.018,0.0128,-0.0152,0.0128,-0.0151,0.0151,-0.0097,0.0076,-0.0135,0.0112,-0.0107,0.0104,-0.0082,0.0076,-0.0038,0.0058,-0.0073,0.0037,-0.0052,0.0054,-0.0048,0.0048,-0.0032,0.0042,-0.0061,0.0055,-0.007,0.0067,-0.0051,0.0043,-0.0045,0.0048,-0.0031,0.0027,-0.0041,0.0043,-0.0029,0.0027,-0.0027,0.0022,-0.0061,0.0045,-0.0053,0.0057,-0.0063,0.0034,-0.0031,0.0061,-0.0063,0.0054,-0.006,0.0035,-0.0025,0.002,-0.0026,0.0019,-0.0021,0.0016,-0.0029,0.0024,-0.0016,0.0016,-0.0024,0.0009,-0.0011,0.0015,-0.0006,0.0014,-0.0006,0.0008,-0.0012,0.001,-0.0008,0.0018,-0.0015,0.0015,-0.002,0.0018,-0.0033,0.0021,-0.003,0.0048,-0.0037,0.0016,-0.0024,0.0028,-0.0042,0.0028,-0.0056,0.0803,-0.0771,0.0742,-0.0464,0.0549,-0.0682,0.0605,-0.0447,0.0774,-0.0322,0.0229,-0.0254,0.0181,-0.0211,0.0122,-0.0097,0.016,-0.0144,0.0143,-0.0233,0.0169,-0.0087,0.0195,-0.0326,0.0156,-0.0331,0.0397,-0.0482,0.0485,-0.0621,0.0202,-0.02,0.0309,0.0013,0.0669,-0.1356,0.0502,-0.0816,0.0818,-0.0811,0.076,-0.0748,0.0688,-0.0849,0.087,-0.0596,0.0724,-0.0653,0.0621,-0.2075,0.1427,-0.1113,0.1071,-0.0253,0.0603,-0.2294,0.0951,-0.1495,0.1132,-0.038,0.1156,-0.0355,0.0659,-0.2416,0.1794,-0.1022,0.1249,-0.0447,0.0532,-0.0408,0.0653,-0.2246,0.1742,-0.0393,0.1164,-0.0541,0.0592,-0.2362,0.1202,-0.2139,0.2166,-0.0824,0.1262,-0.0548,0.0702,-0.1579,0.0704,-0.1273,0.1198,-0.0469,0.0755,-0.0923,0.0688,-0.1768,0.1399,-0.0211,0.1034,-0.0238,0.0571,-0.0946,0.0275,-0.1479,0.1163,-0.0199,0.0856,-0.0275,0.0288,-0.035,0.028,-0.1041,0.032,-0.024,0.0435,-0.0014,0.0248,-0.0134,0.0051,-0.028,-0.0008,-0.0086,0.0219,0.005,0.0283,-0.0204,0.0061,-0.0221,0.0077,-0.0258,0.0162,0.0061,0.0336,-0.0144,0.006,-0.0134,0.005,-0.0262,0.0073,0.0071,0.0219,-0.0041,0.0128,-0.0055,0.0026,-0.0264,-0.0047,-0.0106,0.0179,0.0033,0.0237,-0.0089,0.0076,-0.0242,0.0011,-0.0272,0.018,0.0086,0.0247,-0.0075,0.0155,-0.0198,-0.0014,-0.0266,0.0046,0.0051,0.024,-0.0065,0.0148,-0.0123,0.0005,-0.0269,-0.0038,-0.0028,0.021,0.0004,0.02,-0.0112,0.0001,-0.0201,-0.0003,-0.026,0.0212,0.0055,0.0184,-0.0072,0.0101,-0.0131,0.0021,-0.0291,0.0022,0.0023,0.0181,-0.0055,0.0163,-0.0077,0.0023,-0.0287,0.0014,-0.0275,0.0188,0.0062,0.0188,-0.0087,0.0082,-0.0125,0.0045,-0.0294,0.0019,0.0002,0.0222,-0.008,0.0155,-0.0161,0.0125,-0.0796,0.0356,-0.0286,0.0275,-0.0048,0.0402,-0.0322,0.0108,-0.0627,0.0312,-0.0449,0.04,-0.0363,0.0376,-0.0254,0.0342,-0.0142,0.0193,-0.0766,0.0286,-0.0362,0.0315,0.0014,0.0449,-0.035,0.0251,-0.0637,0.0236,-0.0535,0.0335,-0.0342,0.0423,-0.0299,0.0437,-0.0232,0.0224,-0.093,0.0415,-0.0379,0.0443,-0.0357,0.0478,-0.0318,0.0237,-0.059,0.0191,-0.0759,0.0397,-0.0348,0.0337,-0.0289,0.0447,-0.023,0.0351,-0.0433,0.0126,-0.0245,0.0234,-0.0165,0.0241,-0.0161,0.0238,-0.0102,0.0067,-0.0089,0.0121,-0.0264,0.0065,0.0004,0.0217,-0.0037,0.0154,-0.0129,0.002,-0.0072,0.0045,-0.0056,0.0133,-0.0282,0.0146,-0.0046,0.0184,-0.0068,0.0117,-0.0113,0.0067,-0.0078,0.0074,-0.004,0.0067,-0.0052,0.0072,-0.0054,0.0061,-0.0113,0.0038,-0.0074,0.0065,-0.0017,0.0071,-0.0067,0.0027,-0.0041,0.0015,-0.0042,0.0047,-0.0032,0.0027,-0.0095,0.0083,-0.0101,0.0103,-0.0228,0.0105,-0.0099,0.0062,-0.006,0.0121,-0.0053,0.0014,-0.0043,0.0033,-0.004,0.0025,-0.0026,0.002,-0.0006,0.0026,-0.0016,0.0021,-0.0012,0.0016,-0.0021,0.0011,-0.0025,0.0009,-0.0014,0.0023,-0.0018,0.0011,-0.0022,0.0014,-0.0026,0.0024,-0.0025,0.0017,-0.0022,0.0022,-0.0008,0.0018,-0.0016,0.001,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0013,-0.0023,0.0011,-0.0015,0.0012,-0.0009,0.0015,-0.0017,0.0008,-0.0014,0.0008,-0.0006,0.0013,-0.0017,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.001,0,0,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.001,0,0,-0.0009,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0005,0,0,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0006,0,0,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Female Japanese bit-crushed processed vocalization - item.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0008,-0.0001,0.0001,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0008,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0001,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0002,0.0008,-0.0006,0,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0005,-0.0009,0.0013,-0.0002,0.0013,-0.0022,0.0006,-0.002,0.0012,0.0013,0.0041,-0.0065,0.004,-0.0089,-0.0028,-0.0024,0.0204,-0.0222,0.0211,-0.0397,-0.009,-0.009,0.0596,-0.0546,0.0476,-0.0855,-0.0003,0.0038,0.1022,-0.0907,0.0717,-0.1245,0.0302,0.0259,0.1148,-0.0918,0.0942,-0.1406,0.0245,0.001,0.138,-0.095,0.0985,-0.162,0.0256,-0.0048,0.1507,-0.0895,0.1164,-0.1883,0.0273,-0.0149,0.1789,-0.1372,0.133,-0.2095,0.1055,-0.1163,0.1866,-0.1594,0.17,-0.2489,0.1125,-0.0884,0.1919,-0.1723,0.1706,-0.223,0.0795,-0.0569,0.1774,-0.2703,0.1596,-0.1921,0.147,-0.0138,0.1816,-0.2788,0.0861,-0.1292,0.1805,-0.239,0.187,-0.2924,0.1501,-0.0998,0.2019,-0.2393,0.1704,-0.319,0.0961,-0.0928,0.1816,-0.2444,0.1776,-0.2932,0.1119,-0.0198,0.173,-0.3598,0.1241,-0.1902,0.1881,-0.0608,0.2023,-0.3149,0.1199,-0.0854,0.1534,-0.1772,0.2113,-0.3334,0.1202,-0.0839,0.1747,-0.3618,0.2276,-0.2201,0.2129,-0.0406,0.1719,-0.3378,0.0944,-0.1312,0.2008,-0.1539,0.1501,-0.3321,0.1413,-0.0212,0.2561,-0.2717,0.1366,-0.1572,0.2402,-0.1068,0.1869,-0.3419,0.0735,-0.0991,0.2054,-0.1775,0.2685,-0.2346,0.0478,-0.1533,0.2918,-0.3123,0.3434,-0.1587,0.0326,-0.2064,0.472,-0.1553,0.1897,-0.091,0.0496,-0.278,0.4037,-0.2594,0.472,-0.1266,0.1194,-0.2054,0.3298,-0.1275,0.091,-0.1615,0.1873,-0.1444,0.3217,-0.1451,0.1014,-0.1163,0.2284,-0.1423,0.3279,-0.1839,0.0856,-0.1003,0.0587,-0.0732,0.1876,-0.1388,0.0911,-0.1528,0.1314,-0.1159,0.2314,-0.2024,0.1077,-0.0985,0.1075,-0.0844,0.2081,-0.1789,0.0658,-0.1611,0.1386,-0.1684,0.1892,-0.1205,0.1561,-0.1176,0.1625,-0.0794,0.1602,-0.2265,0.1041,-0.1028,0.2467,-0.1167,0.1728,-0.1584,0.1689,-0.1805,0.2832,-0.0878,0.0837,-0.1326,0.1909,-0.1731,0.3274,-0.1708,0.0715,-0.0929,0.2052,-0.196,0.2689,-0.1414,0.0809,-0.2614,0.2261,-0.1672,0.2046,-0.0618,0.2035,-0.1661,0.1557,-0.1194,0.1591,-0.1413,0.181,-0.1829,0.0904,-0.1082,0.2432,-0.2504,0.0952,-0.0509,0.1574,-0.304,0.2169,-0.172,0.3261,-0.3265,0.347,-0.2778,0.0991,-0.3412,0.404,-0.3026,0.2641,-0.1695,0.2205,-0.2626,0.1777,-0.2135,0.1922,-0.3569,0.3558,-0.2298,0.1848,-0.2946,0.3129,-0.3788,0.2934,-0.4147,0.2522,-0.3621,0.4496,-0.1611,0.2816,-0.4683,0.3832,-0.1683,0.2309,-0.2968,0.2891,-0.231,0.3295,-0.4073,0.3664,-0.2376,0.2337,-0.2942,0.2935,-0.4341,0.0893,-0.2881,0.2232,-0.2598,0.1104,-0.045,0.2115,-0.3092,0.1492,-0.0376,0.1684,-0.2625,0.25,-0.1475,0.1339,-0.0983,0.1055,-0.1369,0.0615,-0.016,0.0861,-0.0881,0.0439,-0.0407,0.0665,-0.0407,0.0631,-0.0571,0.0285,-0.0081,0.0379,-0.0252,0.0112,-0.021,0.0308,-0.0237,0.0269,-0.0266,0.0366,-0.0266,0.0097,-0.0354,0.0247,-0.0656,0.0521,-0.0126,0.0243,-0.0265,0.0245,-0.0204,0.0144,-0.0133,0.0324,-0.0302,0.0193,-0.0135,0.0214,-0.0257,0.0137,-0.0205,0.0203,-0.0107,0.0128,-0.0083,0.012,-0.0038,0.0063,-0.0009,0.0009,-0.002,0.0025,-0.0055,0.0018,-0.0064,0.0135,-0.0037,0.0063,-0.0035,0.0039,-0.0127,0.011,-0.0126,0.0124,-0.0107,0.0133,-0.0433,0.0378,-0.1443,0.0913,-0.1962,0.1605,-0.1724,0.1903,-0.0988,0.1372,-0.0401,0.0334,-0.0653,0.0576,-0.0661,0.1098,-0.1499,0.1542,-0.1071,0.2039,-0.0706,0.0499,-0.0699,0.069,-0.0642,0.055,-0.0374,0.0564,-0.183,0.1072,-0.0932,0.1473,-0.3879,0.2767,-0.1436,0.2135,-0.463,0.4362,-0.2487,0.3106,-0.472,0.3093,-0.2076,0.3084,-0.472,0.2949,-0.2952,0.2608,-0.1582,0.2488,-0.472,0.3785,-0.1867,0.286,-0.472,0.3164,-0.1157,0.2091,-0.472,0.3362,-0.2412,0.2365,-0.3291,0.2724,-0.472,0.2737,-0.3022,0.2892,-0.472,0.279,-0.1327,0.252,-0.472,0.2712,-0.2382,0.2454,-0.3331,0.2429,-0.472,0.2225,-0.2874,0.3062,-0.472,0.3081,-0.191,0.292,-0.472,0.2834,-0.2614,0.321,-0.2202,0.2867,-0.472,0.274,-0.2302,0.2601,-0.472,0.2362,-0.16,0.1678,-0.3791,0.289,-0.4164,0.1386,-0.0985,0.2908,-0.3911,0.1929,-0.1931,0.3423,-0.472,0.1458,-0.1278,0.1896,-0.1236,0.3031,-0.2965,0.1517,-0.0659,0.1953,-0.3932,0.1388,-0.0954,0.1989,-0.3622,0.2093,-0.3531,0.1035,-0.0906,0.1519,-0.1275,0.0709,-0.1334,0.179,-0.127,0.1888,-0.1728,0.1096,-0.0436,0.1107,-0.155,0.0621,-0.053,0.0805,-0.0825,0.0547,-0.1265,0.0826,-0.0478,0.0877,-0.1212,0.1286,-0.074,0.0688,-0.1066,0.1049,-0.1196,0.0867,-0.0779,0.0818,-0.0948,0.1084,-0.1004,0.0836,-0.1181,0.1569,-0.0758,0.1761,-0.1044,0.0744,-0.1641,0.1264,-0.1143,0.1338,-0.1183,0.1481,-0.082,0.0803,-0.1024,0.1196,-0.1329,0.134,-0.0883,0.0818,-0.0996,0.104,-0.1422,0.1235,-0.1437,0.1424,-0.0998,0.1326,-0.0655,0.1019,-0.1677,0.1717,-0.2139,0.244,-0.1512,0.1185,-0.1306,0.0976,-0.1685,0.213,-0.1122,0.1553,-0.1337,0.1848,-0.2424,0.2268,-0.1468,0.198,-0.2417,0.1939,-0.1577,0.1775,-0.1227,0.1389,-0.1378,0.2187,-0.2428,0.2102,-0.1422,0.1436,-0.1532,0.1882,-0.1373,0.1407,-0.1202,0.1117,-0.1047,0.0789,-0.0885,0.1432,-0.1882,0.2023,-0.1607,0.22,-0.1541,0.1811,-0.1722,0.2084,-0.1814,0.2196,-0.1013,0.1125,-0.1497,0.0706,-0.1507,0.1002,-0.0818,0.0941,-0.1476,0.1299,-0.159,0.1539,-0.0614,0.0709,-0.104,0.109,-0.0876,0.1448,-0.128,0.1051,-0.1725,0.1518,-0.1029,0.13,-0.1439,0.1378,-0.1164,0.1356,-0.1371,0.1458,-0.1306,0.1203,-0.0902,0.1066,-0.1199,0.1097,-0.089,0.0992,-0.1719,0.1269,-0.1754,0.1097,-0.063,0.1348,-0.1386,0.136,-0.194,0.0886,-0.0964,0.1557,-0.0971,0.0637,-0.1004,0.0701,-0.0484,0.0464,-0.0267,0.0351,-0.0415,0.0387,-0.0483,0.0634,-0.0879,0.0794,-0.1673,0.1344,-0.1127,0.1297,-0.0863,0.1127,-0.0687,0.0409,-0.0995,0.107,-0.1025,0.0907,-0.0663,0.0743,-0.0852,0.0944,-0.0641,0.0992,-0.1262,0.0719,-0.089,0.1069,-0.0761,0.0567,-0.0582,0.0512,-0.0648,0.0632,-0.054,0.0678,-0.0507,0.0368,-0.0316,0.1199,-0.1135,0.0909,-0.077,0.0627,-0.1372,0.1286,-0.222,0.1869,-0.1674,0.1638,-0.1885,0.1316,-0.138,0.172,-0.123,0.2009,-0.2707,0.2395,-0.146,0.2034,-0.2569,0.179,-0.3838,0.2052,-0.1128,0.1708,-0.3373,0.2416,-0.2598,0.1988,-0.1622,0.1575,-0.3783,0.1536,-0.1451,0.1766,-0.2308,0.2943,-0.3291,0.1689,-0.1377,0.1883,-0.4411,0.3465,-0.4174,0.1911,-0.0793,0.1377,-0.4037,0.1728,-0.2431,0.1844,-0.097,0.2037,-0.37,0.1389,-0.1733,0.1408,-0.1186,0.2117,-0.3991,0.3255,-0.1945,0.1795,-0.1811,0.2291,-0.3417,0.2157,-0.256,0.2953,-0.1995,0.2205,-0.3763,0.1875,-0.342,0.235,-0.1315,0.1402,-0.3591,0.3326,-0.2464,0.2789,-0.1343,0.1462,-0.3182,0.239,-0.093,0.0908,-0.0812,0.1029,-0.3024,0.2634,-0.2338,0.1875,-0.0991,0.1081,-0.0593,0.0854,-0.2749,0.2342,-0.1091,0.1614,-0.0785,0.086,-0.2727,0.1265,-0.1153,0.1456,-0.0427,0.1077,-0.0839,0.075,-0.2345,0.1713,-0.073,0.1085,-0.0629,0.0487,-0.1845,0.08,-0.1311,0.071,-0.0407,0.089,-0.0316,0.0508,-0.1471,0.0681,-0.143,0.1008,-0.0513,0.0972,-0.0217,0.0279,-0.1205,0.0742,-0.0975,0.0808,-0.0455,0.0944,-0.0384,0.0414,-0.0671,0.0393,-0.0825,0.0688,-0.0196,0.0708,-0.0135,0.0105,-0.0242,0.0092,-0.0623,0.0254,0.003,0.0321,-0.0282,0.0137,-0.0242,0.0288,-0.0537,0.0248,-0.0462,0.0352,-0.008,0.0332,-0.016,0.0115,-0.0179,0.018,-0.0216,0.0224,-0.0161,0.0132,-0.0104,0.0127,-0.0041,0.0195,-0.0137,0.0072,-0.0136,0.0057,-0.0059,0.0055,-0.0036,0.0081,-0.0067,0.0038,-0.0039,0.004,-0.0062,0.0043,-0.0029,0.0069,-0.0033,0.004,-0.0062,0.0044,-0.0037,0.004,-0.0045,0.0033,-0.006,0.002,-0.0027,0.0054,-0.0042,0.0046,-0.0057,0.0025,-0.0032,0.0041,-0.0012,0.0048,-0.0041,0.0006,-0.0034,0.0022,-0.0023,0.0029,-0.0016,0.0027,-0.0021,0.0011,-0.0022,0.0013,-0.0006,0.0021,-0.0006,0.0018,-0.0019,0.001,-0.0025,0.0009,-0.0008,0.0013,-0.0017,0.0008,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0014,0.0013,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0002,0,0.0001,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0009,0.0004,-0.0001,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Female Japanese bit-crushed processed vocalization - level easy,
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0039,0.0037,-0.001,0.0017,-0.0009,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0046,0.0048,-0.0073,0.0049,-0.0959,0.0784,-0.0639,0.0724,-0.0816,0.0855,-0.0817,0.0532,-0.0702,0.0691,-0.043,0.0621,-0.0145,0.0223,-0.0191,0.0103,-0.0276,0.023,-0.0228,0.0255,-0.0723,0.0737,-0.0476,0.0474,-0.0472,0.0448,-0.0464,0.0513,-0.0316,0.0403,-0.0528,0.0481,-0.0389,0.0359,-0.0267,0.0295,-0.0236,0.0143,-0.0279,0.0319,-0.0231,0.0173,-0.0388,0.0544,-0.0468,0.0329,-0.0871,0.0733,-0.0688,0.0547,-0.1109,0.0876,-0.0751,0.0836,-0.1039,0.1057,-0.0691,0.0706,-0.0883,0.0829,-0.074,0.1478,-0.1435,0.1439,-0.0877,0.0622,-0.1077,0.1255,-0.1055,0.0728,-0.098,0.1059,-0.1151,0.0876,-0.1443,0.1767,-0.1928,0.1655,-0.1479,0.1626,-0.1885,0.2612,-0.3754,0.2197,-0.0538,0.1871,-0.3558,0.1547,-0.2506,0.1225,-0.1265,0.1693,-0.4292,0.3348,-0.2553,0.2068,-0.472,0.1738,-0.376,0.3911,-0.3457,0.2871,-0.472,0.466,-0.3431,0.307,-0.472,0.2727,-0.4705,0.4465,-0.2664,0.3546,-0.472,0.4426,-0.3646,0.3166,-0.26,0.3485,-0.472,0.451,-0.3593,0.3108,-0.472,0.4483,-0.3369,0.312,-0.3686,0.257,-0.472,0.4459,-0.3631,0.3211,-0.472,0.4102,-0.3424,0.3484,-0.3488,0.2723,-0.472,0.3966,-0.3689,0.3651,-0.472,0.3692,-0.3682,0.3522,-0.2408,0.3514,-0.472,0.3555,-0.2026,0.3495,-0.472,0.3505,-0.3828,0.3964,-0.472,0.2106,-0.3955,0.3861,-0.2488,0.2928,-0.472,0.3832,-0.2875,0.3298,-0.472,0.3547,-0.4266,0.3766,-0.2417,0.3769,-0.472,0.3289,-0.1762,0.3846,-0.472,0.3169,-0.3363,0.3652,-0.472,0.3501,-0.3746,0.3489,-0.3849,0.2291,-0.472,0.3982,-0.2559,0.472,-0.4718,0.3081,-0.3129,0.4226,-0.472,0.2572,-0.472,0.4467,-0.4113,0.3907,-0.4651,0.2841,-0.1333,0.3202,-0.3321,0.1137,-0.2234,0.21,-0.2967,0.1679,-0.218,0.1746,-0.133,0.1404,-0.3163,0.0858,-0.0925,0.1644,-0.2534,0.0457,-0.0158,0.117,-0.2075,0.1163,-0.1364,0.1744,-0.2104,0.1304,-0.1232,0.1097,-0.1807,0.1703,-0.1967,0.0386,-0.0067,0.1318,-0.1773,0.011,-0.0404,0.1422,-0.1737,0.1168,-0.0679,0.1354,-0.185,0.1663,-0.1948,0.0984,-0.0872,0.162,-0.1777,0.0406,-0.0004,0.1786,-0.1954,0.0505,-0.0277,0.1763,-0.1721,0.0448,-0.1705,0.1058,-0.1676,0.1465,-0.1566,0.0563,-0.0411,0.1359,-0.1582,-0.0108,-0.0194,0.1312,-0.139,0.0526,-0.0844,0.1169,-0.131,0.1221,-0.1266,0.0844,-0.0304,0.1217,-0.1306,-0.0093,-0.0077,0.1075,-0.1194,0.0445,-0.0984,0.0957,-0.0578,0.1012,-0.1069,0.04,-0.0013,0.0832,-0.0925,-0.0048,-0.0517,0.0694,-0.0573,0.078,-0.0717,0.0302,0.0131,0.0654,-0.0504,0.0094,-0.0461,0.0432,-0.0293,0.0494,-0.0403,0.005,0.0036,0.0392,-0.0313,0.0193,-0.0292,0.021,-0.004,0.0311,-0.0258,-0.004,-0.0131,0.03,-0.0184,0.0202,-0.0222,0.0159,-0.0078,0.0209,-0.0153,0.0141,-0.0102,0.0149,-0.0077,0.0141,-0.0118,0.0022,-0.0029,0.0075,-0.0073,0.0057,-0.0055,0.0078,-0.0018,0.007,-0.0087,0.0026,-0.0021,0.008,-0.0047,0.0023,-0.0083,0.0061,-0.0031,0.0052,-0.0054,0.0031,-0.0043,0.0074,-0.004,0.0008,-0.0025,0.0048,-0.0034,0.004,-0.0022,0.0025,-0.0018,0.003,-0.0022,0.0021,-0.0033,0.0038,-0.0038,0.0034,-0.0011,0.0046,-0.0047,0.0023,-0.0043,0.0053,-0.005,0.0055,-0.0043,0.0034,-0.0021,0.0053,-0.0052,-0.0017,-0.0023,0.0049,-0.0049,0.0045,-0.0056,0.0037,-0.001,0.0045,-0.0046,0.0002,-0.0005,0.0054,-0.0042,0.002,-0.0039,0.0052,-0.0022,0.005,-0.0034,0.0013,-0.0013,0.0033,-0.0029,0.0014,-0.0018,0.0028,-0.0013,0.0028,-0.0028,0.0004,-0.0027,0.0019,-0.0026,0.0042,-0.0024,0.0013,-0.0043,0.005,-0.0029,0.0027,-0.0047,0.0019,-0.0018,0.0041,-0.0035,0.0014,-0.0035,0.0034,-0.0031,0.0036,-0.0023,0.003,-0.0029,0.0013,-0.0014,0.0023,-0.0043,0.0023,-0.0027,0.0046,-0.0028,0.0026,-0.0016,0.0034,-0.0033,0.0039,-0.0029,0.0035,-0.0056,0.0042,-0.0932,0.0298,-0.018,0.0773,-0.0629,0.0835,-0.033,0.0342,-0.0454,0.0269,-0.0071,0.0134,-0.0216,0.0471,-0.0811,0.0226,-0.0489,0.1404,-0.4655,0.2354,-0.0641,0.2156,-0.472,0.2105,-0.158,0.3269,-0.1455,0.1987,-0.472,0.4166,-0.3517,0.2059,-0.472,0.3222,-0.2882,0.4177,-0.3181,0.2844,-0.472,0.3711,-0.3751,0.3707,-0.2258,0.3778,-0.472,0.4038,-0.3813,0.3587,-0.472,0.467,-0.4479,0.4535,-0.3618,0.4607,-0.472,0.4218,-0.3665,0.353,-0.3652,0.4622,-0.472,0.4019,-0.379,0.2806,-0.3979,0.438,-0.472,0.4071,-0.3886,0.3141,-0.1674,0.2964,-0.472,0.4089,-0.3535,0.4029,-0.1906,0.2123,-0.472,0.345,-0.3172,0.4312,-0.472,0.1944,-0.4499,0.3298,-0.2741,0.4476,-0.472,0.224,-0.28,0.3297,-0.1919,0.4294,-0.472,0.2792,-0.3165,0.4092,-0.1637,0.264,-0.472,0.2792,-0.3565,0.4044,-0.2271,0.2456,-0.472,0.2654,-0.3658,0.3573,-0.1247,0.2351,-0.472,0.2989,-0.3815,0.3357,-0.3633,0.1531,-0.472,0.2955,-0.3773,0.2834,-0.472,0.1798,-0.3739,0.3402,-0.1841,0.2044,-0.472,0.3338,-0.3486,0.2864,-0.1891,0.1768,-0.472,0.3563,-0.353,0.1869,-0.104,0.204,-0.472,0.3675,-0.2752,0.2076,-0.3221,0.1916,-0.4692,0.3435,-0.2412,0.1703,-0.4015,0.1412,-0.3008,0.3283,-0.058,0.1487,-0.3486,0.2768,-0.1984,0.1698,-0.0481,0.12,-0.3058,0.2032,-0.1326,0.0985,-0.2641,0.1266,-0.3041,0.1669,-0.0645,0.088,-0.1906,0.0875,-0.1522,0.0969,-0.042,0.0876,-0.124,0.09,-0.1956,0.0435,0.0235,0.0925,-0.1904,0.0982,-0.1475,0.0763,0.0169,0.0981,-0.1825,0.0238,-0.0534,0.071,-0.0774,0.0994,-0.178,0.0114,-0.0543,0.0984,-0.0691,0.0931,-0.1727,-0.0022,-0.0011,0.0958,-0.1388,0.0859,-0.1665,0.0647,0.0301,0.0905,-0.1667,0.0629,-0.0508,0.0754,-0.0694,0.0856,-0.1438,0.0317,-0.0495,0.0723,-0.057,0.0839,-0.1434,0.0089,-0.0395,0.0874,-0.0724,0.072,-0.1393,0.0337,0.0135,0.086,-0.1196,0.0714,-0.1076,0.0465,0.0173,0.083,-0.1047,0.0094,-0.0401,0.0424,-0.0119,0.0722,-0.09,0.0083,-0.0306,0.0614,-0.0511,0.0666,-0.0763,-0.0027,0.0008,0.0422,-0.0279,0.0393,-0.0553,-0.004,-0.0021,0.0393,-0.0332,0.0237,-0.028,0.0305,-0.0327,0.0343,-0.0289,0.0065,0.0007,0.0226,-0.0106,0.0065,-0.0217,-0.0042,-0.0068,0.0178,-0.0123,0.0107,-0.0129,0.0014,0.0007,0.0063,-0.0083,0.0065,-0.0076,0.0043,0,0.0071,-0.0071,0.0024,-0.0049,0.0031,-0.0014,0.0052,-0.0065,-0.0005,-0.0018,0.0039,-0.0016,0.0059,-0.0051,0.0023,-0.0031,0.0045,0.0002,0.0042,-0.0052,0.001,-0.0023,0.0039,-0.0036,0.0031,-0.0045,0.0014,-0.0006,0.0026,-0.0041,0.0018,-0.0026,0.0019,-0.0006,0.0033,-0.0042,0.001,-0.0014,0.0021,-0.0013,0.0031,-0.0024,0.0014,-0.0019,0.0016,-0.0019,0.0022,-0.0028,0.0007,-0.0011,0.0015,-0.0013,0.0022,-0.002,0.0004,-0.0016,0.0025,-0.001,0.0025,-0.0023,0.0012,-0.0016,0.0013,-0.0002,0.002,-0.0023,0.0016,-0.0024,0.0011,-0.0002,0.0019,-0.0026,0.0008,-0.0012,0.0017,-0.0016,0.0021,-0.0025,0.0009,-0.0006,0.0018,-0.0013,0.0014,-0.0021,0.0009,-0.0006,0.0018,-0.0012,0.0015,-0.0017,0.0007,-0.0003,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0018,0.0007,-0.0007,0.0016,-0.0011,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0013,-0.002,0.001,-0.0014,0.0015,-0.0022,0.0015,-0.0015,0.0002,-0.0008,0.002,-0.0009,0.0015,-0.0013,0.0002,-0.0005,0.0024,-0.0011,0.0009,-0.0015,0.0005,-0.0002,0.0016,-0.0014,0.0006,-0.0016,0.0008,-0.0007,0.0012,-0.0013,0.0001,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0012,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0002,-0.0009,0.0008,0,0,-0.0008,0.0008,0,0,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0006,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Female Japanese bit-crushed processed vocalization - level hard,
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0009,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.001,-0.001,0.0009,-0.0014,0.0004,-0.0005,0.0025,-0.0032,0.0034,-0.0053,-0.0005,-0.0036,0.0073,-0.0042,0.0109,-0.0143,-0.0029,-0.0097,0.0293,-0.1467,0.224,-0.0511,-0.0077,-0.0263,0.0553,-0.0334,0.0564,-0.0837,0.0005,-0.0634,0.1839,-0.1158,0.1272,-0.2109,0.1062,-0.1588,0.2158,-0.0532,0.152,-0.4378,0.3766,-0.2895,0.2638,-0.0394,0.2068,-0.4302,0.472,-0.4193,0.381,-0.2525,0.472,-0.4686,0.472,-0.3728,0.3669,-0.4312,0.472,-0.4291,0.472,-0.3263,0.472,-0.4296,0.4229,-0.4491,0.472,-0.3367,0.4656,-0.4104,0.472,-0.3219,0.472,-0.34,0.4212,-0.472,0.4569,-0.3271,0.3538,-0.1765,0.3834,-0.472,0.4539,-0.3768,0.3685,-0.472,0.4483,-0.4267,0.4236,-0.2571,0.3268,-0.472,0.3433,-0.3015,0.472,-0.2397,0.472,-0.472,0.424,-0.3853,0.3297,-0.4579,0.4473,-0.4593,0.472,-0.371,0.4701,-0.4569,0.472,-0.2749,0.4342,-0.3069,0.4031,-0.472,0.4559,-0.3349,0.2845,-0.472,0.4428,-0.4527,0.472,-0.3286,0.4606,-0.472,0.472,-0.3328,0.368,-0.2236,0.2776,-0.4533,0.472,-0.2946,0.2814,-0.472,0.3529,-0.2841,0.461,-0.3329,0.3247,-0.472,0.3131,-0.3019,0.3142,-0.1691,0.1945,-0.0704,0.1691,-0.0716,0.1022,-0.1049,0.0775,-0.0858,0.0343,-0.0418,0.1017,-0.1208,0.1261,-0.1221,0.0987,-0.0178,0.1095,-0.179,0.0555,-0.0645,0.1552,-0.1107,0.198,-0.1333,0.0322,-0.0488,0.0821,-0.1273,0.1478,-0.1552,0.0454,-0.0271,0.107,-0.1816,0.088,-0.0954,0.1038,-0.1602,0.1462,-0.1912,0.052,-0.0684,0.153,-0.3051,0.1985,-0.1166,0.2084,-0.301,0.2888,-0.1858,0.2715,-0.3374,0.2198,-0.3417,0.3141,-0.4027,0.1864,-0.3693,0.2935,-0.177,0.2131,-0.4606,0.3461,-0.2697,0.2309,-0.472,0.3205,-0.1467,0.2506,-0.472,0.2633,-0.3061,0.3636,-0.472,0.2478,-0.3687,0.3506,-0.472,0.2297,-0.3899,0.2667,-0.3934,0.2528,-0.472,0.2894,-0.463,0.3506,-0.472,0.3354,-0.4282,0.3117,-0.472,0.3304,-0.3835,0.2227,-0.472,0.2818,-0.472,0.2855,-0.472,0.2413,-0.472,0.3316,-0.472,0.3665,-0.45,0.3622,-0.3437,0.2859,-0.472,0.3599,-0.4516,0.3305,-0.472,0.3132,-0.472,0.3642,-0.472,0.3263,-0.4492,0.3957,-0.472,0.3595,-0.472,0.4164,-0.472,0.4121,-0.3889,0.3384,-0.472,0.3227,-0.3351,0.3172,-0.472,0.3468,-0.3883,0.4048,-0.472,0.3394,-0.3951,0.3239,-0.472,0.3656,-0.3874,0.3642,-0.281,0.3646,-0.472,0.3651,-0.2444,0.3516,-0.472,0.4164,-0.1827,0.3515,-0.472,0.3559,-0.2516,0.4055,-0.472,0.3912,-0.3103,0.3273,-0.472,0.3893,-0.2051,0.2952,-0.472,0.2758,-0.2968,0.3859,-0.472,0.2421,-0.4173,0.3234,-0.472,0.2252,-0.3468,0.3534,-0.472,0.2559,-0.3959,0.3218,-0.2108,0.2417,-0.472,0.2338,-0.2268,0.338,-0.472,0.2483,-0.2568,0.3453,-0.4277,0.2411,-0.165,0.1938,-0.2773,0.1564,-0.1848,0.2716,-0.203,0.1608,-0.2099,0.1945,-0.0598,0.1402,-0.2794,0.2588,-0.1549,0.1751,-0.2267,0.2204,-0.1661,0.1899,-0.2736,0.2422,-0.3079,0.2277,-0.2197,0.3114,-0.3942,0.2156,-0.2348,0.2002,-0.4015,0.3004,-0.0183,0.2019,-0.4191,0.3284,-0.2205,0.1572,-0.4612,0.2866,-0.3138,0.1881,-0.472,0.4242,-0.3687,0.1701,-0.472,0.3521,-0.472,0.2355,-0.3429,0.356,-0.472,0.213,-0.4375,0.438,-0.472,0.4622,-0.322,0.1622,-0.472,0.4515,0.0078,0.1735,-0.472,0.46,-0.0797,0.1656,-0.4387,0.4532,-0.0602,0.2225,-0.3837,0.3658,-0.3642,0.1494,-0.472,0.3128,-0.3082,0.2146,-0.4612,0.3798,-0.42,0.2061,-0.3787,0.2625,-0.3708,0.1985,-0.4084,0.2509,-0.3025,0.2781,-0.0008,0.214,-0.4325,0.3047,-0.1227,0.2252,-0.391,0.2595,-0.1818,0.2454,-0.472,0.3501,-0.1673,0.2303,-0.4253,0.2894,-0.1854,0.2503,-0.3941,0.3069,-0.4323,0.2751,-0.3577,0.2348,-0.3786,0.2767,-0.431,0.2324,-0.4425,0.3079,-0.0393,0.3134,-0.3107,0.1818,-0.1965,0.284,-0.4337,0.2865,-0.1587,0.3098,-0.3846,0.2209,-0.2586,0.3513,-0.4466,0.3026,-0.2875,0.325,-0.2908,0.231,-0.3293,0.3057,-0.4529,0.2494,-0.4286,0.3411,-0.1105,0.2515,-0.4095,0.2371,-0.0987,0.3745,-0.467,0.2588,-0.1427,0.3282,-0.472,0.2463,-0.1052,0.3523,-0.472,0.2393,-0.1344,0.3242,-0.472,0.2162,-0.3705,0.3391,-0.472,0.1628,-0.35,0.2789,-0.1552,0.175,-0.472,0.2085,-0.2446,0.3239,-0.472,0.3227,-0.359,0.2865,-0.472,0.1945,-0.3489,0.4321,-0.472,0.2072,-0.3195,0.4574,-0.1954,0.1844,-0.472,0.472,-0.1932,0.1835,-0.472,0.4284,-0.393,0.3958,-0.472,0.2357,-0.4587,0.3925,-0.472,0.2617,-0.472,0.3924,-0.1227,0.1852,-0.472,0.3449,-0.468,0.237,-0.472,0.2873,-0.4323,0.3087,-0.472,0.1475,-0.4366,0.3167,-0.1483,0.2239,-0.472,0.3249,-0.4463,0.2371,-0.472,0.3262,-0.4353,0.3342,-0.472,0.2951,-0.3736,0.3123,-0.2867,0.2967,-0.472,0.3364,-0.3932,0.3513,-0.472,0.2887,-0.3748,0.4069,-0.472,0.1787,-0.3672,0.3548,-0.2621,0.4202,-0.472,0.2969,-0.3349,0.381,-0.472,0.3139,-0.3615,0.472,-0.472,0.2805,-0.3937,0.472,-0.472,0.2548,-0.388,0.3671,-0.3071,0.472,-0.472,0.3276,-0.3095,0.472,-0.472,0.3289,-0.3346,0.4692,-0.472,0.3456,-0.3802,0.4189,-0.472,0.4107,-0.4525,0.3711,-0.4062,0.27,-0.3795,0.3381,-0.2994,0.2446,-0.3343,0.3583,-0.0996,0.2046,-0.331,0.2282,-0.0779,0.1783,-0.2399,0.2505,-0.1387,0.2062,-0.0506,0.0691,-0.1059,0.0598,-0.0488,0.0667,-0.0777,0.091,-0.0659,0.0812,-0.0642,0.032,-0.0384,0.0432,-0.0742,0.0486,-0.0757,0.0405,-0.0295,0.047,-0.0691,0.0448,-0.035,0.0581,-0.0542,0.0562,-0.0315,0.0546,-0.0458,0.0473,-0.0316,0.0672,-0.0548,0.057,-0.0281,0.0338,-0.0273,0.0414,-0.0351,0.0358,-0.0325,0.0393,-0.025,0.0298,-0.0238,0.0298,-0.0229,0.0453,-0.0204,0.0101,-0.0227,0.0251,-0.0184,0.0176,-0.0239,0.0242,-0.0173,0.0273,-0.0196,0.0168,-0.0202,0.0098,-0.0173,0.0177,-0.0096,0.0126,-0.0173,0.0157,-0.0163,0.0163,-0.0196,0.0131,-0.019,0.0151,-0.0074,0.0115,-0.0104,0.0141,-0.0086,0.0124,-0.0087,0.0117,-0.0096,0.007,-0.0088,0.0144,-0.0101,0.0075,-0.0098,0.0157,-0.0077,0.0095,-0.0065,0.0083,-0.0068,0.0073,-0.0078,0.0117,-0.0078,0.0082,-0.0077,0.0119,-0.0074,0.0072,-0.0083,0.0052,-0.007,0.0069,-0.007,0.0065,-0.0075,0.0066,-0.0087,0.0085,-0.0056,0.0078,-0.0084,0.007,-0.0044,0.0055,-0.0047,0.004,-0.0034,0.0057,-0.0046,0.0049,-0.0038,0.0022,-0.0034,0.0038,-0.0041,0.0019,-0.0035,0.0041,-0.0035,0.0036,-0.0031,0.0027,-0.0019,0.0028,-0.0019,0.0023,-0.0033,0.0025,-0.0023,0.0015,-0.0023,0.0028,-0.0022,0.0018,-0.0029,0.0023,-0.0022,0.0013,-0.0022,0.002,-0.0015,0.0019,-0.0023,0.0014,-0.0018,0.0019,-0.0014,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0022,-0.0013,0.0012,-0.0015,0.0012,-0.0015,0.0013,-0.0027,0.0018,-0.002,0.0013,-0.0007,0.0013,-0.0022,0.0011,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0022,-0.0013,0.0017,-0.0011,0.0014,-0.002,0.0016,-0.001,0.002,-0.0011,0.0015,-0.0016,0.0016,-0.0018,0.0014,-0.0016,0.0017,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.001,0.001,-0.0015,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0012,0.0012,-0.0013,0.001,-0.0023,0.0025,-0.0016,0.0021,-0.002,0.002,-0.002,0.0028,-0.0025,0.002,-0.003,0.003,-0.0021,0.0029,-0.0022,0.0012,-0.0016,0.0024,-0.0023,0.0014,-0.0023,0.0022,-0.003,0.002,-0.0016,0.0024,-0.0022,0.0016,-0.0023,0.0021,-0.0018,0.0027,-0.0034,0.0021,-0.0043,0.0032,-0.0039,0.0025,-0.002,0.0011,-0.0109,0.0105,-0.0436,0.026,-0.0175,0.0192,-0.0346,0.0147,0.0027,0.0408,-0.1014,0.0266,-0.0966,0.0747,-0.0595,0.1072,-0.1559,0.0634,-0.125,0.0788,-0.0738,0.0448,-0.1639,0.11,-0.1675,0.0883,-0.086,0.1291,-0.0705,0.1411,-0.1772,0.0433,-0.1393,0.1388,-0.0928,0.1141,-0.1501,0.0908,-0.1572,0.1484,-0.1039,0.1135,-0.0496,0.1293,-0.2025,0.1188,-0.1343,0.1284,-0.089,0.1099,-0.1934,0.0984,-0.1099,0.1418,-0.1568,0.11,-0.0395,0.1387,-0.1559,0.1546,-0.1606,0.1419,-0.0777,0.1285,-0.1705,0.1095,-0.1386,0.1677,-0.1647,0.0895,-0.0273,0.1228,-0.1619,0.0833,-0.1437,0.173,-0.1091,0.1099,-0.0411,0.1061,-0.2198,0.1519,-0.1394,0.1519,-0.0715,0.1013,-0.0399,0.0493,-0.1974,0.0786,-0.1135,0.1739,-0.047,0.0536,-0.0374,0.0567,-0.1725,0.0724,-0.1106,0.1588,-0.0889,0.0461,-0.0324,0.0584,-0.0389,0.0355,-0.1001,0.0491,-0.0663,0.0585,-0.0307,0.017,-0.0115,0.0318,-0.1273,0.1422,-0.0384,0.0488,-0.0562,0.0414,-0.0331,0.044,-0.1129,0.1176,-0.0329,0.0829,-0.0421,0.0263,-0.0149,0.0246,-0.0205,0.0141,-0.0113,0.0188,-0.0135,0.0122,-0.0179,0.0132,-0.0088,0.012,-0.0071,0.0129,-0.0086,0.0082,-0.0136,0.0099,-0.0726,0.0162,-0.0348,0.0492,-0.0168,0.0126,-0.0042,0.0179,-0.0063,0.0042,-0.0094,0.0041,-0.0062,0.0083,-0.0059,0.0061,-0.0079,0.0037,-0.0072,0.0045,-0.0031,0.0083,-0.0065,0.0065,-0.0067,0.0049,-0.0083,0.0073,-0.0019,0.0076,-0.0078,0.0023,-0.0059,0.0029,-0.0041,0.0043,-0.0039,0.0043,-0.0035,0.0027,-0.0036,0.0029,-0.0024,0.0039,-0.0037,0.0024,-0.0036,0.0036,-0.0051,0.0029,-0.0012,0.0036,-0.0031,0.0041,-0.0025,0.0025,-0.0044,0.0033,-0.0039,0.0054,-0.004,0.0026,-0.003,0.0016,-0.0015,0.0028,-0.0027,0.0013,-0.0015,0.0017,-0.0011,0.0014,-0.0013,0.0005,-0.0008,0.0019,-0.0023,0.0007,-0.0016,0.0005,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0017,-0.0012,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0008,0,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0005,0,0,0,-0.0007,0.0008,-0.0002,0,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0001,0,0,0,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0006,0.0004,0,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.001,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0007,0,0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Female Japanese bit-crushed processed vocalization - level up.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0027,0.0052,-0.006,0.0044,-0.0038,0.0048,-0.0014,0.002,-0.0018,0.0012,-0.0011,0.0015,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0024,0.0022,-0.0019,0.0014,-0.0019,0.0018,-0.0011,0.0018,-0.0018,0.0027,-0.0096,0.0168,-0.01,0.0149,-0.0078,0.0074,-0.0234,0.0029,-0.022,0.0232,-0.0133,0.0458,-0.0351,0.0166,-0.0367,0.009,-0.0166,0.0142,-0.0117,0.0088,-0.0157,0.0137,-0.042,0.0678,-0.0284,0.0671,-0.0761,0.016,-0.0777,-0.0048,-0.0155,0.0709,0.0144,0.0667,0.0103,0.0502,-0.0412,0.0257,-0.2257,0.1398,-0.1756,0.1869,-0.0429,0.1047,-0.0691,0.1238,-0.0536,0.0906,-0.1331,0.0471,-0.4061,0.3903,-0.2392,0.3369,-0.1117,0.2114,-0.2147,0.2178,-0.0362,0.1368,-0.0852,0.0545,-0.472,0.4507,-0.4286,0.4244,-0.0861,0.2625,-0.2549,0.2348,-0.0525,0.177,-0.1866,0.1629,-0.4528,0.4294,-0.472,0.4328,-0.147,0.323,-0.3945,0.3819,-0.1353,0.2718,-0.0818,0.1558,-0.3661,0.365,-0.472,0.4196,-0.1082,0.3541,-0.3795,0.4089,-0.1716,0.3142,-0.0437,0.1641,-0.4134,0.4625,-0.472,0.4187,-0.0676,0.276,-0.374,0.3563,-0.1424,0.2962,-0.0524,0.1159,-0.4408,0.472,-0.3262,0.4218,-0.0875,0.3029,-0.3687,0.3988,-0.2056,0.3535,-0.0877,0.0869,-0.4268,0.472,-0.336,0.4196,-0.3092,0.254,-0.3477,0.4023,-0.1982,0.3923,-0.1375,0.1534,-0.4503,0.472,-0.3551,0.4252,-0.335,0.212,-0.3695,0.4127,-0.2302,0.1435,-0.472,0.1165,-0.472,0.4166,-0.3375,0.3343,-0.3175,0.2974,-0.303,0.4252,-0.2692,0.3092,-0.3742,0.472,-0.4022,0.3965,-0.2982,0.2915,-0.2909,0.364,-0.3197,0.4022,-0.1106,0.1976,-0.3843,0.472,-0.3772,0.3605,-0.2242,0.2798,-0.3223,0.3486,-0.2434,0.3821,-0.2515,0.1379,-0.4306,0.472,-0.3868,0.4444,-0.3235,0.2983,-0.3212,0.3829,-0.2538,0.3262,-0.3612,0.2197,-0.472,0.4709,-0.375,0.2863,-0.351,0.3978,-0.3683,0.4232,-0.2832,0.1824,-0.4379,0.4683,-0.472,0.4615,-0.2212,0.2938,-0.3252,0.4116,-0.2486,0.4072,-0.0706,0.1204,-0.4335,0.472,-0.3403,0.4609,-0.2546,0.1922,-0.3129,0.4394,-0.2731,0.4128,-0.4149,0.0613,-0.4096,0.472,-0.3632,0.2784,-0.3414,0.2963,-0.2539,0.472,-0.2828,0.2699,-0.472,0.4437,-0.3637,0.3774,-0.1573,0.2163,-0.2231,0.2435,-0.1064,0.3478,-0.47,0.1457,-0.472,0.4388,-0.3192,0.4131,-0.2583,0.1838,-0.0921,0.3052,-0.1646,0.2605,-0.472,0.4693,-0.3845,0.3721,-0.1095,0.3084,-0.2031,0.2447,-0.0712,0.1349,-0.0339,0.0809,-0.1128,0.1079,-0.1103,-0.0076,-0.0738,0.035,-0.0567,0.102,-0.0319,0.0842,-0.0491,0.1027,-0.1404,0.1223,-0.1705,0.0359,-0.138,0.0712,-0.0163,0.0642,-0.02,0.1026,-0.0309,0.0976,-0.0947,0.062,-0.1497,0.0542,-0.133,0.0109,-0.0199,0.0938,-0.0337,0.0867,-0.0107,0.1108,-0.0811,0.1137,-0.1575,-0.0046,-0.1063,0.0728,-0.0637,0.093,-0.0511,0.0717,-0.0299,0.0932,-0.0827,0.151,-0.2487,0.1303,-0.0753,0.0267,-0.0498,0.1243,-0.0517,0.1161,-0.0322,0.1053,-0.1106,0.1496,-0.2122,0.0226,-0.0566,0.046,-0.088,0.161,-0.0711,0.1499,-0.1594,0.1912,-0.2411,0.0876,-0.1544,0.1582,-0.1003,0.1126,-0.09,0.1375,-0.0728,0.1393,-0.1593,0.0933,-0.2043,0.0104,-0.0582,0.17,-0.0769,0.103,0.0256,0.1912,-0.3421,0.2386,-0.3008,0.0965,-0.0901,0.2178,-0.134,0.2104,-0.1708,0.2584,-0.4077,0.2815,-0.4605,0.0923,-0.0452,0.2493,-0.1303,0.1935,-0.0455,0.2531,-0.472,0.3804,-0.3154,0.174,-0.0685,0.297,-0.1966,0.1909,-0.4629,0.258,-0.472,0.4661,-0.394,0.2965,-0.2748,0.3932,-0.1917,0.2411,-0.4016,0.4151,-0.472,0.2336,-0.2167,0.3231,-0.2387,0.3256,-0.1713,0.2555,-0.472,0.2487,-0.3893,0.2637,-0.176,0.277,-0.2684,0.235,-0.2747,0.2981,-0.472,0.1534,-0.3572,0.2609,-0.2741,0.2428,-0.3032,0.2721,-0.2841,0.3313,-0.472,0.2675,-0.3417,0.3881,-0.296,0.2234,-0.3501,0.3068,-0.472,0.3892,-0.4259,0.3138,-0.2436,0.3696,-0.2661,0.2163,-0.4292,0.26,-0.472,0.2332,-0.3059,0.3133,-0.2317,0.2721,-0.2575,0.3094,-0.2211,0.3189,-0.472,0.2315,-0.0495,0.3984,-0.2293,0.1502,-0.0562,0.2729,-0.472,0.1075,-0.2649,0.4162,-0.1493,0.3219,-0.2215,0.2597,-0.3006,0.3627,-0.472,0.2246,-0.3658,0.3698,-0.2744,0.2841,-0.2424,0.3897,-0.4193,0.2828,-0.472,0.3216,-0.1176,0.2389,-0.2967,0.2755,-0.4143,0.3226,-0.472,0.2148,-0.3239,0.4124,-0.159,0.3193,-0.203,0.2702,-0.3252,0.3703,-0.472,0.2841,-0.0036,0.3853,-0.2494,0.0832,-0.052,0.3489,-0.472,0.2829,-0.2786,0.2944,-0.2336,0.2716,-0.221,0.2663,-0.4184,0.245,-0.472,0.3907,-0.2955,0.2861,-0.3083,0.2247,-0.2598,0.3058,-0.4317,0.1708,-0.472,0.3678,-0.1144,0.3849,-0.2841,0.3041,-0.2837,0.285,-0.472,0.3027,-0.2619,0.3185,-0.2311,0.2443,-0.2482,0.331,-0.2933,0.4157,-0.472,0.3675,-0.0859,0.3924,-0.2253,0.1158,-0.1801,0.32,-0.472,0.1636,-0.2778,0.3553,-0.2601,0.3332,-0.2834,0.2443,-0.3612,0.2755,-0.472,0.3141,-0.391,0.4557,-0.1538,0.2966,-0.2243,0.3327,-0.2916,0.3536,-0.472,0.2695,0.014,0.3503,-0.2156,0.0598,-0.0016,0.2951,-0.472,0.28,-0.3097,0.3698,-0.0973,0.2821,-0.199,0.2998,-0.461,0.2264,-0.472,0.2085,-0.2827,0.356,-0.1864,0.228,-0.1432,0.206,-0.4388,0.1838,-0.472,0.24,0.059,0.3068,-0.2648,0.1628,-0.1279,0.2769,-0.472,0.4041,-0.2916,0.2493,-0.2073,0.2784,-0.2046,0.2878,-0.4677,0.2912,-0.472,0.1791,-0.3353,0.3483,-0.2121,0.2538,-0.0981,0.2435,-0.383,0.2448,-0.472,0.375,-0.4238,0.388,-0.1969,0.2323,-0.1499,0.1899,-0.4696,0.3772,-0.472,0.2445,-0.08,0.2827,-0.1709,0.1397,-0.0868,0.2662,-0.472,0.2318,-0.4694,0.3356,-0.2728,0.3389,-0.2276,0.1803,-0.046,0.2088,-0.472,0.4075,-0.3943,0.2757,-0.1532,0.2805,-0.1553,0.1544,-0.2509,0.286,-0.472,0.2043,-0.42,0.3244,-0.1083,0.2221,-0.139,0.1533,-0.4718,0.3567,-0.4533,0.2726,-0.1908,0.3233,-0.1149,0.3357,-0.1255,0.1898,-0.472,0.3419,-0.4683,0.1882,0.0059,0.3292,-0.1156,0.1985,-0.1273,0.21,-0.4454,0.2447,-0.3774,0.1725,0.0208,0.2496,-0.0919,0.1433,-0.0624,0.1659,-0.3912,0.2598,-0.317,0.118,-0.0854,0.3,-0.125,0.0891,-0.1322,0.195,-0.1674,0.0978,-0.1262,0.0194,-0.1313,0.1477,-0.0633,0.1254,-0.0438,0.1267,-0.0752,0.1071,-0.0872,0.091,-0.0919,-0.022,-0.0515,0.0473,-0.0148,0.0969,-0.0012,0.1537,-0.1305,0.1033,-0.1053,0.02,-0.1248,-0.0073,-0.0287,0.0419,-0.0215,0.091,0.0173,0.1264,-0.0807,0.0476,-0.1045,-0.0282,-0.117,-0.0094,-0.0653,0.1069,0.0039,0.0917,-0.1087,0.16,-0.1122,0.065,-0.129,0.0082,-0.0765,0.0639,-0.0734,0.1454,-0.1042,0.1107,-0.0774,0.1266,-0.1566,0.0331,-0.1061,0.015,-0.0736,0.1178,-0.1032,0.211,-0.1166,0.2382,-0.1403,0.138,-0.2039,0.0539,-0.1343,0.1181,-0.0994,0.1945,-0.1349,0.284,-0.1223,0.1367,-0.2805,0.0987,-0.2157,0.0586,-0.1346,0.177,-0.0704,0.159,-0.1182,0.2298,-0.2564,0.2467,-0.2808,0.053,-0.1639,0.2335,-0.1264,0.2282,0.0114,0.211,-0.4185,0.4138,-0.3459,0.1754,-0.1088,0.19,-0.0809,0.1978,0.0331,0.1396,-0.3648,0.3044,-0.463,0.1885,-0.2055,0.2465,-0.121,0.2599,-0.0507,0.1506,-0.4148,0.3721,-0.472,0.1876,-0.1735,0.2302,-0.1066,0.2742,-0.003,0.1365,-0.2806,0.258,-0.4364,0.1672,-0.2232,0.1503,-0.0606,0.2144,-0.0423,0.1361,-0.3625,0.3494,-0.4676,0.143,-0.07,0.1377,-0.0885,0.2259,-0.0805,0.1693,-0.3314,0.2316,-0.472,0.1304,-0.1745,0.224,-0.1041,0.2896,-0.0846,0.1399,-0.2219,0.1944,-0.472,0.1874,-0.147,0.1189,-0.0372,0.1995,-0.1195,0.1327,-0.1966,0.1942,-0.4444,0.1491,-0.2567,0.119,-0.1061,0.2777,-0.1563,0.153,-0.1966,0.1517,-0.3567,0.1849,-0.4487,0.1481,0.0004,0.1916,-0.0603,0.1413,-0.2256,0.2131,-0.2529,0.1904,-0.3748,0.0414,-0.0326,0.2556,-0.066,0.1735,0.0474,0.1918,-0.3168,0.1748,-0.3718,0.0917,-0.0921,0.2457,-0.0767,0.1515,-0.019,0.1297,-0.2932,0.3384,-0.3562,0.0944,-0.1803,0.1516,-0.0539,0.2166,-0.0359,0.1326,-0.2376,0.2225,-0.2765,0.14,-0.2591,0.1562,-0.0755,0.2198,-0.037,0.0909,-0.1136,0.1744,-0.3296,0.0446,-0.3031,0.1208,-0.0659,0.2274,-0.0587,0.1261,-0.0672,0.1393,-0.2322,0.1517,-0.3428,0.0319,-0.0653,0.1884,-0.0292,0.129,-0.0494,0.1385,-0.1661,0.1965,-0.3216,0.173,-0.1197,0.124,-0.0675,0.1262,-0.036,0.1012,-0.1198,0.112,-0.2405,0.1458,-0.2964,0.0707,-0.1048,0.1669,-0.0961,0.1024,-0.0556,0.1414,-0.1753,0.2317,-0.2035,0.0209,-0.0373,0.118,-0.0391,0.0996,-0.0026,0.1118,-0.1436,0.09,-0.2418,0.0237,-0.0625,0.1389,-0.0044,0.1341,-0.0288,0.0706,-0.0331,0.1249,-0.1824,0.0976,-0.1605,0.0468,-0.017,0.1127,-0.0009,0.0537,-0.0211,0.0863,-0.0444,0.1128,-0.1931,0.0396,-0.1641,0.0503,-0.028,0.0999,-0.0292,0.066,-0.0475,0.1237,-0.0411,0.1006,-0.1181,0.0032,-0.1435,0.068,0.0185,0.0934,-0.0479,0.0334,-0.0447,0.0165,0.0006,0.0623,-0.0427,0.065,-0.088,0.0376,-0.0652,0.0268,-0.0126,0.0556,-0.0119,0.0436,-0.0271,-0.0073,-0.0261,0.0289,-0.0159,0.0226,-0.0243,0.0007,-0.0194,0.0487,-0.0549,0.0453,-0.0154,0.0524,-0.0475,0.0613,-0.0663,-0.0222,-0.0678,0.0358,0.0108,0.0384,-0.0163,0.014,-0.0115,0.0142,-0.0116,0.0145,-0.0192,0,-0.0097,0.0248,-0.0051,0.0204,-0.027,-0.0042,-0.0238,-0.0001,-0.0086,0.0219,-0.0065,0.0231,0.0008,0.014,-0.0112,0.0089,-0.0232,-0.0003,-0.0164,-0.0006,-0.0029,0.0233,0.0016,0.0244,-0.0088,0.0059,-0.0094,0.0046,-0.0055,0.0045,-0.0142,0.0037,-0.0121,0.009,-0.0058,0.0147,0.002,0.0161,-0.0015,0.0155,-0.0079,0.014,-0.0185,-0.0056,-0.0195,0.0036,0.0027,0.0156,-0.0012,0.0154,-0.0132,0.0018,-0.0112,0.0127,0.0011,0.0132,-0.0153,0.0027,-0.0123,-0.0002,-0.0002,0.0113,-0.0061,0.0062,-0.0114,0.0031,-0.0075,0.012,-0.0063,0.0093,-0.008,0.0104,-0.005,0.0126,-0.0108,0.0112,-0.0136,0.0029,-0.008,0.0103,-0.0043,0.0098,-0.0061,0.0025,0.0001,0.0075,-0.0027,0.0063,-0.0071,-0.0008,-0.0083,0.0068,-0.0009,0.0068,-0.0061,0.0037,-0.0084,0.0032,-0.0006,0.0079,-0.0014,0.0083,-0.0037,0.0018,-0.0039,0.0028,-0.0037,0.0034,-0.0039,0.0004,-0.0032,0.0008,-0.002,0.0029,-0.0029,0.0035,-0.0003,0.006,-0.0033,0.0038,-0.0095,-0.0011,-0.0061,0.004,0.0008,0.0099,-0.0043,0.0058,-0.0082,-0.0002,-0.0048,0.0007,0,0.0032,0.0001,0.0036,-0.0007,0.0051,-0.0045,0.0014,-0.0058,-0.0008,-0.0022,0.0019,0.0014,0.004,0.0004,0.0049,-0.0044,0.0026,-0.007,-0.0005,-0.0027,0.0006,-0.0007,0.0023,-0.0001,0.005,-0.0018,0.0036,-0.004,-0.0007,-0.0018,0.0003,-0.0009,0.0009,-0.0014,0.0037,0.0005,0.0043,-0.0047,0.0032,-0.0043,-0.0004,-0.0015,0.0036,-0.0013,0.0023,-0.0015,0.0023,-0.0015,0.0013,-0.0024,-0.0002,-0.0012,0.0016,0.0004,0.003,-0.0014,0.0015,-0.0016,0.0011,-0.0015,0.0001,-0.0014,0.0003,-0.0007,0.0022,-0.0006,0.0024,-0.002,0.0004,-0.0026,0.0002,-0.0014,0.0009,-0.0001,0.0012,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0026,0.0001,-0.0011,0.0008,-0.0002,0.002,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0003,-0.0009,0.0006,-0.0013,0.0005,-0.0001,0.0014,-0.0007,0.0018,-0.0011,0.0003,-0.0013,0.001,-0.0006,0.0001,0,0.001,-0.0003,0.0013,-0.0005,0.0008,-0.0012,0.0003,-0.0016,0.0005,-0.0009,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0002,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0009,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0009,0,0,-0.0006,0.0009,-0.0001,0,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0001,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0009,0,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Female Japanese bit-crushed processed vocalization - level.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
درحال پخش: Group of men shout,
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم