مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای رد پای زن, تخت, S ...

قدم به قدم - زن یا زن - پوشیدن کفش های تخت با یک سرعت ثابت - راه رفتن بر روی کف بتنی.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۱۰
نوع: 48kHz,24bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
fts
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.0014,0.0014,-0.0028,0.0025,-0.0053,0.0046,-0.006,0.0041,-0.0051,0.0057,-0.0072,0.0069,-0.0052,0.0048,-0.0037,0.005,-0.0012,0.0018,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0034,0.0044,-0.0087,0.0065,-0.0099,0.0118,-0.0237,0.019,-0.007,0.0059,-0.0035,0.0042,-0.0016,0.0014,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0524,0.0029,-0.1098,0.1268,-0.032,0.0282,-0.0111,0.0074,-0.0069,0.0092,-0.0076,0.0073,-0.0034,0.0026,-0.0033,0.0021,-0.0878,0.1152,-0.0108,0.0124,-0.005,0.0046,-0.0024,0.004,-0.0034,0.0025,-0.0017,0.0022,-0.0012,0.0014,-0.0017,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.001,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0014,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0198,0.0208,-0.0044,0.0035,-0.005,0.0046,-0.0088,0.0082,-0.0034,0.0063,-0.0012,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0025,0.0042,-0.2545,0.2837,-0.0271,0.0301,-0.0197,0.0182,-0.0252,0.0122,-0.0068,0.0062,-0.0063,0.0096,-0.0867,0.075,-0.0165,0.0175,-0.0086,0.003,-0.0053,0.0054,-0.0025,0.0049,-0.0034,0.002,-0.0024,0.0025,-0.0016,0.002,-0.0015,0.0014,-0.0023,0.0014,-0.0026,0.0032,-0.0049,0.0045,-0.0009,0.0013,-0.0008,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.1336,0.2491,-0.1515,0.1733,-0.022,0.032,-0.0168,0.0232,-0.0154,0.0183,-0.0124,0.0087,-0.0063,0.0042,-0.0055,0.0061,-0.0028,0.0042,-0.003,0.0018,-0.0644,0.0681,-0.051,0.0668,-0.0054,0.0097,-0.0074,0.0074,-0.0041,0.0026,-0.0032,0.0025,-0.0025,0.0029,-0.0018,0.0024,-0.002,0.002,-0.0013,0.0014,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0006,-0.1212,0.1013,-0.0352,0.0265,-0.0068,0.0075,-0.005,0.0062,-0.0062,0.0065,-0.0571,0.0346,-0.0466,0.0701,-0.0075,0.0063,-0.0042,0.0052,-0.0026,0.0034,-0.0015,0.0023,-0.0018,0.0014,-0.0012,0.0014,-0.0014,0.0016,-0.0033,0.0026,-0.0015,0.0011,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0182,0.0052,-0.1312,0.2278,-0.0164,0.0271,-0.0175,0.0114,-0.0138,0.0088,-0.0086,0.0081,-0.003,0.0033,-0.0045,0.0045,-0.0228,0.0085,-0.0044,0.0034,-0.0028,0.0041,-0.0011,0.0022,-0.0018,0.0021,-0.0034,0.0028,-0.0045,0.0039,-0.0145,0.0116,-0.0026,0.0024,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.1179,0.168,-0.0379,0.0343,-0.0151,0.0136,-0.01,0.0118,-0.004,0.0078,-0.0045,0.0081,-0.006,0.0051,-0.0024,0.0019,-0.0012,0.0021,-0.0256,0.0515,-0.0155,0.0104,-0.0036,0.0056,-0.0035,0.0028,-0.0019,0.0018,-0.001,0.001,-0.0013,0.001,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0016,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0005,-0.1411,0.2809,-0.0527,0.0456,-0.0239,0.016,-0.0153,0.017,-0.0066,0.0099,-0.0094,0.005,-0.0043,0.0033,-0.0022,0.0025,-0.0174,0.0087,-0.0101,0.0108,-0.0045,0.0051,-0.0021,0.0023,-0.0011,0.0016,-0.0008,0.0011,-0.0064,0.0056,-0.0021,0.0023,-0.0007,0.0013,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.1292,0.0249,-0.1633,0.211,-0.0129,0.0222,-0.0136,0.0126,-0.0076,0.0055,-0.0042,0.0065,-0.0035,0.0037,-0.024,0.0294,-0.0104,0.0088,-0.0055,0.0034,-0.0027,0.0022,-0.0018,0.0023,-0.0014,0.0012,-0.0022,0.0016,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.002,0.0023,-0.0023,0.0027,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0005,-0.0853,0.1608,-0.0158,0.034,-0.0258,0.0173,-0.0107,0.0034,-0.0065,0.0086,-0.0054,0.0052,-0.0034,0.0028,-0.0021,0.003,-0.0313,0.0273,-0.0134,0.008,-0.0055,0.0046,-0.0035,0.004,-0.0016,0.0022,-0.0009,0.0013,-0.0021,0.0025,-0.0217,0.0251,-0.0059,0.0076,-0.0013,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.1857,0.1753,-0.0692,0.052,-0.015,0.0209,-0.0102,0.0154,-0.0069,0.0055,-0.0032,0.0077,-0.0045,0.0029,-0.0204,0.0168,-0.0058,0.0066,-0.004,0.0025,-0.0024,0.0029,-0.0012,0.0024,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.002,0.005,-0.0124,0.0205,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0004,0.0002,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.1954,0.3152,-0.1902,0.2175,-0.0291,0.0257,-0.0173,0.0211,-0.0148,0.012,-0.0117,0.0077,-0.0046,0.0035,-0.0421,0.0428,-0.0085,0.0109,-0.0063,0.0023,-0.0023,0.0016,-0.0018,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0013,0.001,-0.0053,0.0056,-0.0113,0.0096,-0.0108,0.0103,-0.0148,0.0303,-0.001,0.0012,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0009,-0.0395,0.0499,-0.0858,0.0792,-0.0997,0.0853,-0.1073,0.0739,-0.0157,0.0217,-0.0059,0.0072,-0.0306,0.0348,-0.0144,0.0173,-0.0072,0.0082,-0.0037,0.0034,-0.0014,0.002,-0.0023,0.0014,-0.0016,0.0012,-0.0016,0.0011,-0.0016,0.0015,-0.0012,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0048,0.0074,-0.0059,0.0047,-0.0029,0.0032,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.3088,0.3147,-0.1445,0.1984,-0.0491,0.0413,-0.0172,0.0212,-0.0169,0.0173,-0.0083,0.0077,-0.0097,0.0071,-0.0023,0.0047,-0.0024,0.0034,-0.0029,0.0011,-0.0022,0.0011,-0.0214,0.0014,-0.0466,0.0201,-0.0058,0.0068,-0.0024,0.0027,-0.0023,0.0015,-0.0023,0.0022,-0.0014,0.001,-0.0013,0.0009,-0.0008,0.0014,-0.0174,0.0098,-0.0013,0.0012,-0.0023,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.3142,0.2176,-0.0798,0.2317,-0.0361,0.0399,-0.0182,0.021,-0.0113,0.0108,-0.0081,0.0068,-0.0081,0.0064,-0.0035,0.0045,-0.002,0.0019,-0.0018,0.0011,-0.0015,0.0007,-0.058,0.0299,-0.0048,0.0058,-0.0039,0.0023,-0.0025,0.0014,-0.0017,0.0021,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0014,0.0014,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.001,0.0017,-0.0021,0.0024,-0.0014,0.0015,-0.0017,0.0015,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0985,0.1362,-0.0272,0.028,-0.014,0.0134,-0.0067,0.0076,-0.0063,0.0061,-0.005,0.0032,-0.0023,0.0023,-0.0018,0.0026,-0.0543,0.0662,-0.0252,0.0138,-0.007,0.0047,-0.003,0.0043,-0.0017,0.002,-0.0022,0.0017,-0.002,0.0015,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0013,0.0019,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0016,-0.0049,0.0046,-0.0078,0.007,-0.0028,0.0032,-0.0015,0.0013,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0007,-0.2392,0.1954,-0.0348,0.0414,-0.0196,0.0101,-0.0106,0.0085,-0.0051,0.0079,-0.0051,0.0032,-0.0044,0.0038,-0.0022,0.0017,-0.0013,0.0016,-0.0012,0.0004,-0.0408,0.0287,-0.0107,0.0063,-0.0042,0.0026,-0.0021,0.0021,-0.0017,0.0038,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0011,0.0013,-0.0047,0.0054,-0.0108,0.0167,-0.0051,0.0049,-0.0027,0.003,-0.0024,0.0023,-0.0007,0.0014,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0002,0.0006,-0.0405,0.0462,-0.0612,0.0528,-0.0514,0.079,-0.0519,0.0438,-0.0425,0.0432,-0.029,0.0175,-0.0095,0.0114,-0.0088,0.0079,-0.0053,0.0094,-0.0026,0.0036,-0.0021,0.0016,-0.001,0.001,-0.0016,0.0017,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0008,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.001,-0.0001,0,-0.0014,0.0021,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:10
قدم به قدم - زن یا زن - پوشیدن کفش های تخت با یک سرعت ثابت - راه رفتن بر روی کف بتنی.
نوع فایل
audio/mpeg, 48kHz,24bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم