مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای FordFiesta تخم Glovebox ...

فورد فیستا ماشین جعبه دستکش پلاستیکی دریچه باز و بسته شدن 2.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودرو، ماشین
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینوسیله نقلیهحمل و نقلترابریمربوط به خودروfordfiesta
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0011,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0021,0.0015,-0.0027,0.0019,-0.0004,0.0017,-0.0018,0.0018,-0.0025,0.001,-0.0019,0.0006,-0.0007,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.001,0.0014,-0.0016,0.002,-0.0016,0.0018,-0.0017,0.0005,-0.0026,0.0029,-0.0026,0.0026,-0.0035,0.0049,-0.0042,0.0025,-0.001,0.0031,-0.0032,0.0015,-0.004,0.0038,-0.0026,0.0025,-0.0031,0.0049,-0.0048,0.0036,-0.0046,0.0051,-0.0045,0.01,-0.013,0.0057,-0.0171,0.0098,-0.0138,0.0119,-0.0201,0.0261,-0.0896,0.0682,-0.0785,0.0782,-0.0768,0.0423,-0.0197,0.0441,-0.0284,0.0408,-0.0275,0.0202,-0.0171,0.0109,-0.0062,0.0155,-0.0159,0.0086,-0.0114,-0.0037,-0.0064,0.0092,0.0028,0.0107,-0.0096,0.0029,-0.0081,0.0037,-0.0002,0.0061,-0.0029,0.0036,-0.0037,0.0005,-0.0046,-0.0003,-0.0009,0.0023,0.0011,0.0061,-0.003,0.0055,-0.0068,-0.0029,-0.0036,0.0049,0.0009,0.0059,-0.0062,0.0013,-0.0068,-0.0021,-0.0029,0.0074,0.0014,0.0087,-0.0045,0.0029,-0.0066,-0.0039,-0.0051,0.0017,0.0015,0.0052,-0.0009,0.0054,-0.0043,-0.0008,-0.0044,0.0001,-0.0002,0.004,0.0007,0.0033,-0.003,0.0008,-0.0029,0.0001,-0.0003,0.0025,0,0.0028,-0.0028,0.0002,-0.0023,-0.0002,-0.0007,0.0017,-0.0006,0.0018,-0.0013,-0.0001,-0.0005,0.0007,0.0001,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0006,0,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0002,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.001,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.002,0.0018,-0.0007,0.0016,-0.001,0.0006,-0.0019,0.0004,-0.0006,0.0011,-0.0001,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0015,0.0001,-0.0023,0.0025,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0017,0.0006,-0.0012,0.0011,-0.0029,0.0021,-0.0034,0.0027,-0.0021,0.0022,-0.0029,0.0032,-0.0031,0.0035,-0.0044,0.003,-0.0291,0.021,-0.0522,0.0656,-0.0624,0.0645,-0.0484,0.0545,-0.0306,0.0229,-0.0287,0.0242,-0.0069,0.0067,-0.0072,0.0052,-0.0072,0.006,-0.0051,0.0042,-0.0038,0.0042,-0.002,0.0023,-0.004,0.001,-0.0017,0.0033,-0.0019,0.0025,-0.0018,0.0004,-0.001,0.0023,-0.0016,0.0025,-0.0016,0.0003,-0.0001,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.001,0,-0.0005,0.0009,0.0003,0.0013,-0.0011,0.0007,-0.001,-0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0055,0.0069,-0.0041,0.0051,-0.0025,0.0024,-0.0015,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0021,0.0018,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0012,0.0016,-0.0014,0.0011,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0016,0.0041,-0.0022,0.0023,-0.0016,0.0016,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.0006,-0.0008,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0015,-0.0016,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0011,-0.0011,0.0014,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0026,0.0033,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.0004,-0.0638,0.0437,-0.2012,0.247,-0.2532,0.2589,-0.2108,0.1584,-0.1654,0.2139,-0.0648,0.1889,-0.094,0.0768,-0.0827,0.0931,-0.2363,0.1364,-0.3456,-0.0918,-0.09,0.3209,0.0044,0.2794,-0.0883,0.1181,-0.2134,0.2146,-0.3098,-0.0942,-0.1086,0.1432,-0.1694,0.107,-0.2242,0.1765,0.1685,0.317,-0.1729,0.1692,-0.2099,0.0422,0.0035,0.1568,-0.1414,0.0303,-0.168,0.0299,0.0284,0.1755,-0.0709,0.1503,-0.1079,-0.0306,-0.0365,0.0364,-0.0698,0.0275,-0.0697,0.0355,0.0335,0.0757,-0.0101,0.0437,-0.0049,0.0357,-0.0104,0.0313,-0.0307,-0.0103,-0.0343,-0.0243,-0.039,-0.0327,-0.0337,0.0101,0.0107,0.0626,0.0393,0.0627,-0.0063,0.0393,-0.0312,-0.0064,-0.0373,-0.0314,-0.0313,-0.0149,-0.0152,-0.0038,-0.0038,0.0263,0.0265,0.0359,0.0027,0.0294,-0.0082,0.0025,-0.0147,-0.0083,-0.0145,-0.0067,-0.0067,-0.001,-0.001,0.0041,0.0042,0.009,-0.0008,0.0085,-0.0055,-0.0009,-0.0053,-0.0042,-0.0044,0.0008,0.0009,0.0113,0.006,0.012,-0.0077,0.006,-0.0093,-0.0077,-0.0077,-0.001,-0.0011,0.0005,0.0001,0.0016,0.0016,0.0064,0.0046,0.0071,-0.0034,0.0045,-0.0064,-0.0033,-0.0064,-0.0032,-0.0033,-0.0009,-0.0009,0.0015,0.0015,0.0059,0.0045,0.0062,0.0004,0.0045,-0.004,0.0004,-0.0059,-0.004,-0.0056,-0.0017,-0.0017,0.0001,0,0.0018,0.0018,0.0038,0.0029,0.004,0,0.0029,-0.0016,0,-0.0016,-0.0011,-0.0029,-0.0012,-0.0034,-0.0028,-0.0028,0.0011,0.0011,0.0034,0.0016,0.0034,0.0007,0.0016,0.0009,0.0017,-0.002,0.0016,-0.0047,-0.002,-0.0047,-0.0016,-0.0016,0.0008,0.0008,0.0023,0.0023,0.0033,0.0024,0.0033,0.0001,0.0024,-0.0031,0.0001,-0.0035,-0.0029,-0.0029,-0.0013,-0.0014,-0.0006,-0.0006,0.0015,0.0015,0.0026,0.0017,0.0026,-0.0005,0.0018,-0.0013,-0.0005,-0.0011,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0.0004,0.0004,0.001,-0.0005,0.0009,-0.0022,-0.0005,-0.0022,-0.0013,-0.0013,0.0007,0.0007,0.0016,0.0016,0.0021,0.0012,0.0022,-0.001,0.0013,-0.0022,-0.001,-0.0025,-0.0021,-0.0024,-0.0008,-0.0008,0.0008,0.0008,0.0021,0.0021,0.003,0.0015,0.0029,-0.0014,0.0015,-0.0032,-0.0013,-0.0033,-0.0026,-0.0027,-0.001,-0.001,0.0014,0.0013,0.0033,0.0023,0.0033,0,0.0023,-0.0014,0,-0.002,-0.0013,-0.002,-0.0016,-0.0016,-0.0004,-0.0004,0.0013,0.0012,0.0018,0.0011,0.0017,0.0001,0.0011,-0.0013,0.0001,-0.0015,-0.0013,-0.0013,-0.0005,-0.0005,0.0005,0.0005,0.001,0.0006,0.001,0.0001,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0004,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0,0,0.0001]
در حال بارگذاری
0:02
فورد فیستا ماشین جعبه دستکش پلاستیکی دریچه باز و بسته شدن 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn