مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای FordFiesta تخم Glovebox ...

فورد فیستا ماشین جعبه دستکش پلاستیکی دریچه باز و بسته شدن 1.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودرو، ماشین
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینوسیله نقلیهحمل و نقلترابریمربوط به خودروfordfiesta
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0012,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0022,0.0015,-0.0009,0.001,-0.001,0.0005,-0.0009,0.0013,-0.0005,0.0008,-0.0027,0.0008,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0023,0.002,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.0016,0.0015,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.001,-0.0015,0.0013,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0013,0.0007,-0.0014,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0002,-0.0005,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0014,0.0018,-0.0012,0.0015,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0013,-0.0022,0.0016,-0.0016,0.0014,-0.0021,0.0016,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0011,-0.001,0.0005,-0.0008,0.0014,-0.0031,0.0029,-0.0018,0.0017,-0.0027,0.0023,-0.0012,0.0016,-0.0012,0.0009,-0.0014,0.0009,-0.0003,0.0014,-0.0008,0.0012,-0.001,0,-0.0012,0.0004,-0.0011,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0014,0,0.0018,-0.002,0.0009,-0.0024,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0019,-0.0013,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0002,0.001,-0.001,0.0006,-0.0015,0,-0.0009,0.0006,0,0.001,-0.0003,0.0009,-0.0009,0.0003,-0.001,0.0005,-0.0004,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0012,-0.0012,0.0007,-0.0013,0.001,-0.0014,0.0018,-0.0008,0.0042,-0.0097,0.0064,-0.0078,0.0197,-0.0225,0.0132,-0.0117,0.0268,-0.036,0.0327,-0.0198,0.0154,-0.0141,0.0175,-0.022,0.0252,-0.0366,0.0328,-0.0259,0.0389,-0.0243,0.0118,-0.2361,0.2097,-0.1264,0.1852,-0.0622,0.0881,-0.0658,0.0555,-0.0479,0.0283,-0.0398,0.0667,-0.0408,0.0267,-0.0239,0.0199,-0.0091,0.024,-0.0051,0.0157,-0.0142,0.0132,-0.0154,-0.0011,-0.0093,0.0017,-0.0014,0.0135,0.0005,0.0185,-0.0447,0.0039,-0.0691,0.044,-0.0433,0.043,-0.0237,0.0578,-0.0201,0.0331,-0.0201,0.0092,-0.0167,0.0071,-0.0135,0.01,-0.0059,0.0099,-0.0008,0.0127,-0.0064,0.0019,-0.0047,-0.0011,-0.0053,0.0022,-0.0065,0.0017,-0.0044,0.0036,0.0005,0.0036,-0.0002,0.0038,0.0002,0.0045,-0.0002,0.0033,-0.0036,0,-0.0035,-0.0007,-0.0008,0.0014,-0.0033,-0.0001,-0.0032,0.0008,0.0009,0.0039,0.0007,0.004,-0.0014,0.0009,-0.0018,-0.0011,-0.0024,-0.0016,-0.0018,0.0022,0.0022,0.0036,-0.0024,0.0027,-0.0035,-0.0021,-0.0025,0.0012,0.0007,0.0019,-0.0004,0.0016,-0.0001,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0027,0.0023,-0.0033,0.001,-0.003,0.0025,-0.0019,0.0034,-0.002,0.0038,-0.0033,0.0027,-0.0037,0.0023,-0.0023,0.0016,-0.0021,0.0027,-0.004,0.0037,-0.0037,0.0017,-0.0031,0.0008,-0.0015,0.0035,-0.0005,0.0028,-0.0018,0.0017,-0.0023,0.0005,-0.0009,0.0016,-0.0002,0.002,-0.0009,0.0014,-0.0023,0.0003,-0.0017,0,-0.0011,0.0013,0,0.0017,0.0002,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.0014,0,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0018,0.0013,-0.0009,0.002,-0.0005,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,0,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0007,0.0002,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.001,0.0007,-0.001,-0.0001,-0.0008,0.0008,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0008,-0.0006,0,-0.0004,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0005,0,-0.0002,0.0003,0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.0023,-0.0029,0.0026,-0.0017,0.0012,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0012,0.0006,-0.0011,0.0016,-0.0006,0.0008,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0011,0.001,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0015,0.0011,-0.0017,0.0017,-0.0018,0.0024,-0.0014,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.001,-0.001,0.001,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0014,0.0019,-0.0013,0.001,-0.0012,0.0016,-0.0017,0.0015,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.004,0.0027,-0.003,0.0031,-0.0017,0.0012,-0.0016,0.0021,-0.0014,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.0015,0.0013,-0.0121,0.0069,-0.0166,0.0111,-0.0075,0.0083,-0.0108,0.0073,-0.0054,0.0062,-0.0052,0.0038,-0.0066,0.008,-0.0138,0.0126,-0.0061,0.0056,-0.002,0.0068,-0.005,0.0008,-0.0034,0.0057,-0.0141,0.003,-0.012,0.0104,-0.0015,0.0059,-0.0059,0.0011,0.0006,0.005,-0.0029,0.0027,-0.0018,0.0012,-0.0002,0.0016,-0.0021,0.0009,-0.0014,0.0024,-0.2749,0.2629,-0.2697,0.2555,-0.2516,0.236,-0.2293,0.266,-0.2062,0.2972,-0.2768,0.2635,-0.3302,-0.0095,-0.0827,0.3164,-0.2,0.2994,-0.2696,0.2227,-0.1739,0.2413,-0.3055,0.0549,-0.0862,0.1881,-0.1411,0.0642,-0.1365,0.1196,-0.0699,0.2397,-0.0744,0.2344,-0.2247,-0.0203,-0.1948,0.1136,0.0477,0.2103,-0.315,0.0605,-0.27,0.193,0.1016,0.2808,-0.0725,0.1681,-0.1777,-0.0469,-0.1379,0.0453,0.0248,0.0917,0.0592,0.1016,-0.0793,0.0892,-0.1725,-0.0787,-0.1222,0.1075,0.1089,0.1659,-0.0255,0.1232,-0.0995,-0.0173,-0.1028,-0.0589,-0.0595,-0.0107,-0.0142,0.0396,0.0315,0.0631,0.0127,0.0391,0.0235,0.0511,-0.0136,0.046,-0.0704,0.0024,-0.082,-0.0382,-0.053,0.0117,0.0018,0.0252,0.0049,0.0255,-0.0056,0.0095,0.0095,0.0342,0.028,0.0387,-0.0172,0.029,-0.0527,-0.0174,-0.0535,-0.0294,-0.0291,0.0325,0.0169,0.0396,-0.0184,0.0167,-0.0189,-0.0031,-0.0029,0.0195,0.0186,0.0202,0.0105,0.0206,-0.0243,0.0104,-0.0377,-0.0245,-0.0353,0.0036,0.0038,0.0307,-0.0024,0.0301,-0.017,-0.0027,-0.0144,0.0132,0.0133,0.0221,-0.0098,0.0191,-0.0328,-0.01,-0.0332,-0.0137,-0.0135,0.0213,0.0193,0.0254,0.0033,0.0193,0.002,0.0043,0.0011,0.0048,-0.0115,0.001,-0.0199,-0.0116,-0.0197,-0.0067,-0.0067,0.0123,0.0124,0.0157,0.0025,0.0132,-0.0025,0.0025,-0.0026,-0.002,-0.0043,-0.0023,-0.0052,-0.004,-0.004,0.0031,0.003,0.0056,-0.0018,0.0048,-0.004,-0.0018,-0.0025,0.0049,0.002,0.006,-0.0077,0.002,-0.0079,-0.0022,-0.002,0.0071,0.0016,0.0072,-0.0043,0.0015,-0.0046,-0.0036,-0.0036,-0.0016,-0.0016,0.0011,0.0011,0.003,0.0029,0.0062,0.0038,0.0066,-0.003,0.0038,-0.0053,-0.003,-0.0052,-0.0043,-0.0043,-0.0022,-0.0023,0.0011,0.0009,0.0016,0.0012,0.0023,0.0021,0.0029,0.0025,0.0031,0.0012,0.003,-0.0026,0.0011,-0.0041,-0.0026,-0.003,0.0027,0.0023,0.0035,-0.0038,0.0024,-0.0087,-0.0038,-0.0085,-0.0017,-0.0016,0.007,0.006,0.0081,0.0022,0.0061,-0.0015,0.0023,-0.003,-0.0013,-0.0031,-0.0021,-0.0029,-0.0022,-0.0028,-0.0016,-0.0017,-0.0001,-0.0002,0.0018,0.0017,0.0045,0.0044,0.0051,0.0003,0.0044,-0.0036,0.0004,-0.005,-0.0035,-0.0049,-0.0022,-0.0022,-0.0009,-0.001,0.0014,0.0014,0.004,0.0029,0.0041,0.0002,0.003,-0.0015,0.0002,-0.0018,-0.0011,-0.0013,-0.0009,-0.0021,-0.0012,-0.002,0.0003,0.0003,0.0028,0.002,0.0031,0.0002,0.002,-0.0019,0.0002,-0.0021,-0.0016,-0.0017,-0.0009,-0.0011,-0.0004,-0.0005,0.0015,0.0015,0.002,0.0004,0.0018,-0.0009,0.0004,-0.0015,-0.0008,-0.0015,-0.0003,-0.0004,0.0003,0.0003,0.0007,0.0007,0.0008,0.0003,0.0008,0.0002,0.0005,-0.0011,0.0002,-0.0017,-0.0011,-0.0015,0.0001,0.0001,0.0009,0.0007,0.0009,0.0004,0.0009,0,0.0005,-0.0005,0,-0.0011,-0.0005,-0.0011,-0.0006,-0.0006,0.0004,0.0003,0.0005,0.0004,0.0007,0.0005,0.0008,-0.0001,0.0006,-0.0004,0,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0004,0,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0005,0.0004,0.0006,0,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
فورد فیستا ماشین جعبه دستکش پلاستیکی دریچه باز و بسته شدن 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn