مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای gamesystem device plastic metal fall concrete bounce clatter crack dense xy wav

Game system console falling on concrete with a thin snapping, XY mic.

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها denseسقوطترک خوردنبهم خوردن ظروف چینیبالا جستنپلاستیکconcretedevicexyGame System
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0009,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0015,0,-0.0571,0.0099,-0.2083,0.2059,-0.1373,0.212,-0.2065,0.1706,-0.1899,0.14,-0.2038,0.177,-0.1687,0.1922,-0.0982,0.1779,-0.06,0.0997,-0.0684,0.0883,-0.0806,0.0509,-0.0858,0.0156,-0.0464,0.0212,-0.0161,0.0306,-0.002,0.0319,-0.0069,0.0284,-0.0142,0.0203,-0.0202,0.0068,-0.0151,0.0031,-0.0147,-0.0008,-0.0065,0.0047,-0.0022,0.0077,-0.0023,0.0066,-0.0017,0.0069,-0.0029,0.0068,-0.0031,0.0032,-0.0026,0.0015,-0.0039,0.0006,-0.0036,0.0007,-0.0024,0.0023,-0.0012,0.0028,-0.0012,0.003,-0.0013,0.002,-0.0009,0.0019,-0.0013,0.0008,-0.0015,0.001,-0.0014,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0019,-0.0019,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0012,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0011,0.0003,-0.0013,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.007,0.0156,-0.0801,0.0715,-0.0574,0.0397,-0.0299,0.0236,-0.0281,0.0208,-0.0344,0.0168,-0.0178,0.0205,-0.015,0.0133,-0.0121,0.0197,-0.0128,0.0107,-0.0077,0.0073,-0.0097,0.0098,-0.0081,0.0072,-0.0045,0.0033,-0.0037,0.0042,-0.003,0.0025,-0.0014,0.0041,-0.0238,0.0179,-0.0446,0.0354,-0.028,0.0447,-0.0463,0.0586,-0.0521,0.0492,-0.0334,0.0555,-0.0268,0.0238,-0.0318,0.033,-0.021,0.0268,-0.0169,0.0129,-0.0132,0.0109,-0.0095,0.0078,-0.0068,0.0071,-0.0083,0.0084,-0.0042,0.0071,-0.0059,0.0049,-0.0031,0.0045,-0.0026,0.0023,-0.0026,0.002,-0.0014,0.0025,-0.0015,0.0021,-0.0017,0.0015,-0.0027,0.0035,-0.0023,0.0027,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0006,-0.0015,0.0009,-0.001,0.0026,-0.0026,0.0024,-0.0021,0.0014,-0.0011,0.0027,-0.0005,0.0017,-0.0019,0.0011,-0.0006,0.001,-0.002,0.0011,-0.0022,0.0007,-0.0078,0.0073,-0.0108,0.0076,-0.0045,0.0072,-0.0033,0.0039,-0.0029,0.0017,-0.0016,0.002,-0.001,0.0024,-0.0011,0.0018,-0.0016,0.0006,-0.0012,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0012,-0.0005,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0052,0.0133,-0.0071,0.0045,-0.0068,0.0055,-0.01,0.006,-0.0047,0.0067,-0.0071,0.0041,-0.0039,0.0017,-0.003,0.0023,-0.0013,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0.0004,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0155,0.0221,-0.0326,0.0172,-0.0155,0.0208,-0.0112,0.0112,-0.009,0.0105,-0.006,0.0063,-0.0051,0.0029,-0.0032,0.0041,-0.0026,0.0028,-0.0012,0.002,-0.0017,0.0022,-0.0026,0.0009,-0.0017,0.0006,-0.0025,0.0009,-0.0014,0.0009,0.0001,0.0018,0,0.0016,-0.0003,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0017,0.0004,-0.0014,0.0008,-0.0013,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0007,0,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0008,0.0001,0.0009,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.002,0.0006,-0.0022,0.0022,-0.0013,0.0011,-0.0004,0.0008,0.0002,0.0009,0,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0153,0.0092,-0.0133,0.0252,-0.0122,0.0074,-0.0123,0.0048,-0.0026,0.0078,-0.0051,0.004,-0.004,0.003,-0.0015,0.0024,-0.0009,0.0026,-0.0017,0.0019,-0.0011,0.0021,-0.0058,0.0009,-0.0064,0.0041,-0.0037,0.0037,-0.0043,0.0022,-0.0015,0.0021,-0.0022,0.0021,-0.0009,0.0006,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0011,-0.0001,0.0011,-0.0015,0.0008,-0.0023,0.002,-0.0019,0.001,-0.0009,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0014,0.0015,-0.0019,0.002,-0.0011,0.0015,-0.0014,0.0012,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0025,0.0013,-0.0025,0.0037,-0.0013,0.0022,-0.0022,0.002,-0.0049,0.0045,-0.0125,0.0173,-0.0123,0.0125,-0.0051,0.0058,-0.003,0.0033,-0.005,0.004,-0.0038,0.0038,-0.0041,0.0023,-0.0023,0.0018,-0.0029,0.0025,-0.002,0.0025,-0.0016,0.0024,-0.001,0.0015,-0.0012,0.0008,-0.001,0.001,-0.0015,0.0016,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0002,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0011,0.0007,-0.0014,0.0015,-0.0021,0.0022,-0.0012,0.0016,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Game system console falling on concrete with a thin snapping, XY mic.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم