مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای gey geyser fountain gurgling and splashing water movements wav

Geyser fountain gurgling and splasing.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسپریفوارهچشمه اب گرمgeyser fountainnatural geyserجریان آب
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0193,0.0187,-0.0316,0.0397,-0.0432,0.0442,-0.0569,0.0518,-0.1178,0.1098,-0.1158,0.1286,-0.1776,0.1601,-0.1229,0.1283,-0.0779,0.0817,-0.1177,0.1116,-0.0837,0.0792,-0.1894,0.2005,-0.0857,0.075,-0.0432,0.0416,-0.0575,0.0547,-0.0997,0.1091,-0.1497,0.1243,-0.0627,0.0771,-0.1044,0.1181,-0.2023,0.1523,-0.1119,0.1415,-0.0797,0.1035,-0.1674,0.3479,-0.1015,0.1297,-0.0824,0.0995,-0.0532,0.0732,-0.142,0.0781,-0.1164,0.0807,-0.0781,0.1039,-0.1076,0.1127,-0.1081,0.0761,-0.2099,0.1724,-0.0985,0.0977,-0.1311,0.1522,-0.102,0.1185,-0.1493,0.1326,-0.1376,0.1866,-0.4735,0.2997,-0.1041,0.1041,-0.1068,0.0829,-0.1377,0.1831,-0.1286,0.154,-0.1075,0.1128,-0.305,0.1965,-0.1264,0.1172,-0.1145,0.0981,-0.1303,0.1119,-0.1401,0.1353,-0.1255,0.1239,-0.183,0.1756,-0.0558,0.0521,-0.0896,0.0957,-0.0984,0.0998,-0.0352,0.0409,-0.0474,0.0403,-0.0593,0.0556,-0.0856,0.1027,-0.0744,0.1116,-0.0699,0.103,-0.074,0.0645,-0.0538,0.0529,-0.0398,0.0371,-0.062,0.0624,-0.0324,0.0425,-0.0237,0.0372,-0.0502,0.0251,-0.0485,0.07,-0.0634,0.0578,-0.1111,0.2237,-0.194,0.1959,-0.2106,0.2484,-0.2104,0.2272,-0.1891,0.1839,-0.1055,0.0751,-0.0774,0.0746,-0.1841,0.1172,-0.0826,0.0772,-0.1178,0.0825,-0.041,0.0517,-0.037,0.0289,-0.0337,0.0373,-0.0626,0.0922,-0.1079,0.1228,-0.1026,0.1332,-0.0892,0.0793,-0.1996,0.1631,-0.1186,0.1258,-0.1414,0.1233,-0.2117,0.1698,-0.1236,0.1241,-0.0749,0.0583,-0.0772,0.0669,-0.0966,0.0874,-0.0885,0.0968,-0.1245,0.1167,-0.2337,0.2954,-0.2002,0.1148,-0.1342,0.1331,-0.0918,0.0682,-0.0948,0.103,-0.1168,0.1727,-0.1567,0.0872,-0.0414,0.0505,-0.1563,0.1419,-0.0842,0.0997,-0.0757,0.1026,-0.0727,0.0959,-0.1114,0.1298,-0.1075,0.2087,-0.4735,0.3486,-0.1559,0.1747,-0.0473,0.0667,-0.0426,0.0354,-0.0766,0.0753,-0.0586,0.0548,-0.0705,0.0647,-0.0355,0.0404,-0.0728,0.0843,-0.0703,0.0648,-0.124,0.1152,-0.1376,0.1181,-0.1181,0.0678,-0.1885,0.2875,-0.104,0.1142,-0.1492,0.1373,-0.1705,0.1947,-0.1377,0.1578,-0.0876,0.105,-0.1185,0.1175,-0.0967,0.0942,-0.1625,0.0934,-0.1186,0.1068,-0.4735,0.4052,-0.1121,0.1523,-0.0736,0.1049,-0.139,0.1259,-0.1037,0.0982,-0.1435,0.1055,-0.1351,0.1602,-0.079,0.0805,-0.0377,0.0464,-0.0686,0.0727,-0.0664,0.053,-0.0492,0.0444,-0.1601,0.0877,-0.1456,0.1135,-0.2449,0.14,-0.0807,0.0733,-0.0698,0.0556,-0.1163,0.1085,-0.0727,0.0632,-0.0609,0.0562,-0.0983,0.089,-0.0685,0.0757,-0.0775,0.0719,-0.1502,0.134,-0.1797,0.1754,-0.2471,0.3596,-0.1992,0.2231,-0.1814,0.285,-0.1862,0.123,-0.0891,0.0876,-0.2036,0.183,-0.2509,0.2168,-0.1441,0.1414,-0.114,0.0944,-0.0916,0.0904,-0.0788,0.074,-0.096,0.0764,-0.0917,0.0898,-0.0551,0.0685,-0.0585,0.0675,-0.0886,0.0813,-0.1014,0.1151,-0.0983,0.0871,-0.1149,0.0867,-0.0833,0.084,-0.0826,0.0969,-0.138,0.0981,-0.237,0.3291,-0.3038,0.2071,-0.2335,0.1886,-0.1255,0.1481,-0.1179,0.0971,-0.123,0.1343,-0.0837,0.0875,-0.109,0.1159,-0.0825,0.0867,-0.101,0.0982,-0.07,0.1037,-0.0939,0.1277,-0.0877,0.0629,-0.1146,0.1079,-0.0603,0.0705,-0.0458,0.0387,-0.1412,0.0973,-0.0707,0.0547,-0.1037,0.0901,-0.0966,0.1115,-0.1934,0.1541,-0.1695,0.1523,-0.1025,0.0672,-0.0984,0.1425,-0.032,0.0448,-0.0743,0.0385,-0.104,0.0803,-0.0674,0.0471,-0.0898,0.0807,-0.1739,0.1595,-0.1968,0.1615,-0.1664,0.1811,-0.1666,0.1806,-0.3553,0.3538,-0.1921,0.2299,-0.2415,0.4113,-0.4735,0.3003,-0.3776,0.4734,-0.241,0.2357,-0.2197,0.3079,-0.2701,0.2741,-0.2304,0.2492,-0.2458,0.2271,-0.1181,0.1091,-0.0554,0.0489,-0.0247,0.0223,-0.0811,0.054,-0.22,0.2082,-0.4058,0.4734,-0.1497,0.1526,-0.1054,0.1127,-0.1417,0.1525,-0.1328,0.1314,-0.1258,0.134,-0.1876,0.1554,-0.1851,0.1522,-0.1593,0.2198,-0.177,0.1926,-0.1371,0.1633,-0.1378,0.144,-0.1345,0.1169,-0.192,0.1392,-0.2266,0.2749,-0.2936,0.2,-0.1637,0.1187,-0.2012,0.1503,-0.1729,0.1807,-0.1589,0.1901,-0.3777,0.2543,-0.1559,0.1378,-0.2116,0.1552,-0.1194,0.136,-0.1163,0.1295,-0.1348,0.1285,-0.2268,0.2126,-0.3527,0.2201,-0.2963,0.2871,-0.2631,0.2153,-0.3183,0.4735,-0.1552,0.1697,-0.2126,0.1896,-0.2979,0.237,-0.218,0.2336,-0.286,0.3345,-0.2154,0.2437,-0.1552,0.1372,-0.1146,0.1025,-0.1709,0.2289,-0.3298,0.2819,-0.0885,0.0944,-0.1084,0.0523,-0.0743,0.0882,-0.068,0.0811,-0.2621,0.3113,-0.2634,0.1698,-0.1222,0.1429,-0.1443,0.1318,-0.1124,0.1121,-0.132,0.1376,-0.2775,0.2546,-0.3708,0.3471,-0.1672,0.2497,-0.2365,0.2168,-0.3677,0.3241,-0.1289,0.1232,-0.2842,0.183,-0.1812,0.1419,-0.2269,0.1732,-0.4735,0.3554,-0.192,0.1421,-0.1558,0.1311,-0.1145,0.2068,-0.1356,0.1096,-0.1899,0.1739,-0.1625,0.175,-0.1429,0.1304,-0.3915,0.2803,-0.2032,0.2895,-0.1099,0.0887,-0.1388,0.1066,-0.121,0.1143,-0.3584,0.2175,-0.1374,0.0989,-0.1037,0.0984,-0.2278,0.2817,-0.1631,0.1122,-0.1604,0.098,-0.043,0.0526,-0.1158,0.0587,-0.1292,0.1534,-0.132,0.0797,-0.068,0.049,-0.0569,0.0749,-0.0968,0.074,-0.1143,0.0973,-0.0822,0.1075,-0.0519,0.0563,-0.0641,0.0851,-0.0669,0.0629,-0.1869,0.1535,-0.1485,0.1365,-0.1688,0.208,-0.2455,0.3205,-0.4735,0.4532,-0.1524,0.1795,-0.1684,0.1759,-0.1982,0.1656,-0.1571,0.1234,-0.2,0.1408,-0.1161,0.1102,-0.0606,0.0744,-0.0607,0.0853,-0.0434,0.0382,-0.0488,0.0653,-0.0488,0.0629,-0.3375,0.1821,-0.1436,0.142,-0.1009,0.0853,-0.0938,0.134,-0.0851,0.1363,-0.0842,0.0579,-0.0427,0.055,-0.1169,0.1147,-0.0541,0.0443,-0.0811,0.0786,-0.1696,0.2032,-0.2468,0.3319,-0.041,0.0471,-0.1288,0.1197,-0.0738,0.0563,-0.0826,0.0737,-0.1182,0.1363,-0.2037,0.2347,-0.2067,0.1832,-0.2004,0.1794,-0.1772,0.1689,-0.3057,0.4031,-0.2204,0.2122,-0.1919,0.2143,-0.18,0.1518,-0.0843,0.0931,-0.1275,0.1237,-0.1815,0.1927,-0.1848,0.1985,-0.179,0.1317,-0.1245,0.1311,-0.0519,0.0609,-0.0666,0.0498,-0.0561,0.0539,-0.1065,0.0797,-0.0391,0.0369,-0.0763,0.0534,-0.0878,0.0888,-0.1342,0.138,-0.229,0.214,-0.3277,0.2242,-0.198,0.1596,-0.1902,0.1999,-0.2024,0.1912,-0.1509,0.1789,-0.1588,0.1668,-0.2171,0.2163,-0.1546,0.1898,-0.0938,0.1409,-0.0605,0.0879,-0.1624,0.1831,-0.0845,0.0937,-0.1408,0.0992,-0.0854,0.1061,-0.0597,0.057,-0.0503,0.0397,-0.071,0.0869,-0.1053,0.0794,-0.0263,0.0258,-0.114,0.0892,-0.1644,0.1249,-0.0605,0.0647,-0.2354,0.1988,-0.1588,0.1408,-0.1826,0.1488,-0.1844,0.2263,-0.1164,0.0774,-0.1878,0.1462,-0.0988,0.0751,-0.1121,0.1202,-0.089,0.1016,-0.0836,0.066,-0.0699,0.0591,-0.1224,0.1278,-0.1557,0.1306,-0.2176,0.1862,-0.148,0.2001,-0.134,0.1107,-0.0508,0.0505,-0.0659,0.077,-0.1033,0.0919,-0.0531,0.0678,-0.0671,0.128,-0.1185,0.0912,-0.149,0.1335,-0.1171,0.1246,-0.0594,0.0694,-0.1498,0.1627,-0.1003,0.0889,-0.1905,0.1954,-0.1286,0.1337,-0.2347,0.4734,-0.2605,0.2062,-0.2154,0.1357,-0.1347,0.1788,-0.1354,0.0867,-0.1637,0.0789,-0.0659,0.0962,-0.0738,0.0938,-0.1256,0.1268,-0.2145,0.2238,-0.1481,0.1726,-0.2383,0.171,-0.2408,0.3055,-0.1618,0.1722,-0.1416,0.2037,-0.1974,0.1724,-0.1209,0.1331,-0.106,0.0897,-0.1766,0.2008,-0.1437,0.1181,-0.0908,0.1065,-0.1147,0.0907,-0.0618,0.0691,-0.1117,0.0948,-0.2329,0.1667,-0.0946,0.1223,-0.0867,0.0694,-0.1133,0.0967,-0.0984,0.0827,-0.1155,0.1003,-0.0802,0.0991,-0.1226,0.1389,-0.0779,0.0882,-0.0897,0.086,-0.1115,0.1047,-0.1041,0.108,-0.1106,0.1633,-0.0844,0.0639,-0.0847,0.082,-0.1013,0.1065,-0.1247,0.1155,-0.0673,0.0778,-0.0832,0.0699,-0.0907,0.0814,-0.0889,0.0763,-0.0934,0.1201,-0.1556,0.114,-0.1245,0.0761,-0.2474,0.2315,-0.2095,0.2412,-0.1386,0.1111,-0.0746,0.0781,-0.1118,0.0964,-0.1359,0.1544,-0.0955,0.1171,-0.1247,0.0785,-0.1733,0.1337,-0.1274,0.1672,-0.097,0.1043,-0.1755,0.2183,-0.061,0.056,-0.1326,0.1192,-0.0716,0.0842,-0.0936,0.0742,-0.1934,0.2528,-0.138,0.13,-0.14,0.1288,-0.0761,0.0857,-0.0694,0.0712,-0.053,0.0685,-0.0866,0.0632,-0.0541,0.0525,-0.0655,0.0499,-0.0622,0.0858,-0.0804,0.091,-0.1716,0.1228,-0.213,0.2776,-0.218,0.1847,-0.0957,0.0945,-0.0904,0.0644,-0.1077,0.084,-0.0803,0.0549,-0.1291,0.1348,-0.1825,0.1963,-0.3293,0.2818,-0.2569,0.3511,-0.1549,0.1525,-0.211,0.2035,-0.0916,0.0955,-0.1025,0.0802,-0.111,0.105,-0.0777,0.0935,-0.1151,0.1089,-0.0896,0.104,-0.1272,0.1035,-0.129,0.1482,-0.1366,0.127,-0.1131,0.1501,-0.1909,0.1891,-0.1158,0.1355,-0.2726,0.2162,-0.1844,0.1743,-0.2108,0.2483,-0.3276,0.4734,-0.1402,0.1411,-0.1035,0.1142,-0.0727,0.0562,-0.1696,0.1213,-0.103,0.1456,-0.2293,0.1923,-0.1305,0.1207,-0.1001,0.0894,-0.1534,0.1227,-0.0957,0.0861,-0.0825,0.0594,-0.0748,0.0612,-0.0693,0.0634,-0.0902,0.0789,-0.1265,0.1933,-0.105,0.1055,-0.1468,0.1234,-0.0625,0.0759,-0.1585,0.1337,-0.1344,0.1272,-0.1568,0.2741,-0.2713,0.2236,-0.2249,0.166,-0.1449,0.1494,-0.4144,0.3648,-0.1621,0.1574,-0.1551,0.1279,-0.316,0.1998,-0.2999,0.3113,-0.1248,0.0898,-0.2139,0.1707,-0.1931,0.1543,-0.1242,0.134,-0.0668,0.0758,-0.042,0.0554,-0.0956,0.0993,-0.0615,0.0896,-0.0985,0.1121,-0.1506,0.1264,-0.2449,0.161,-0.1965,0.231,-0.1732,0.2685,-0.1396,0.142,-0.207,0.2159,-0.1974,0.2764,-0.1883,0.1773,-0.1291,0.1234,-0.1844,0.183,-0.1692,0.2313,-0.1589,0.1817,-0.2044,0.2312,-0.3347,0.4406,-0.3373,0.2856,-0.0507,0.0442,-0.0517,0.1045,-0.075,0.0773,-0.0537,0.0867,-0.0325,0.0448,-0.0553,0.05,-0.0338,0.0309,-0.1168,0.179,-0.1994,0.1993,-0.0415,0.0358,-0.0364,0.0721,-0.0549,0.1125,-0.0716,0.1306,-0.0931,0.0726,-0.0757,0.1003,-0.1083,0.0979,-0.0663,0.0506,-0.0672,0.0591,-0.0534,0.0625,-0.0731,0.0524,-0.1111,0.1154,-0.2278,0.1177,-0.1265,0.136,-0.099,0.0647,-0.0658,0.0781,-0.0995,0.1329,-0.0514,0.056,-0.1227,0.0768,-0.0991,0.0805,-0.0989,0.0997,-0.1144,0.0907,-0.1116,0.1165,-0.1267,0.0978,-0.1312,0.2229,-0.1295,0.2047,-0.1516,0.1464,-0.2039,0.1998,-0.4247,0.3408,-0.2724,0.245,-0.2294,0.2066,-0.2027,0.1619,-0.3283,0.2795,-0.2549,0.2413,-0.1669,0.1986,-0.1252,0.1225,-0.0853,0.144,-0.0931,0.108,-0.0334,0.0385,-0.0547,0.0677,-0.0329,0.0274,-0.2892,0.1779,-0.0407,0.0482,-0.0429,0.0711,-0.0417,0.043,-0.0214,0.0267,-0.1401,0.0806,-0.1195,0.1216,-0.1321,0.0917,-0.0505,0.0457,-0.061,0.0555,-0.1772,0.1496,-0.0882,0.0671,-0.1379,0.1321,-0.109,0.1053,-0.1844,0.1671,-0.1815,0.1883,-0.2275,0.218,-0.2334,0.2118,-0.4735,0.4626,-0.3663,0.2904,-0.1196,0.1494,-0.1505,0.1383,-0.0928,0.0855,-0.1588,0.1113,-0.1539,0.1348,-0.201,0.1634,-0.0717,0.0834,-0.1154,0.1633,-0.072,0.0746,-0.0971,0.0842,-0.1555,0.1615,-0.2573,0.1713,-0.1205,0.1433,-0.1176,0.1461,-0.1414,0.125,-0.1393,0.1144,-0.0973,0.1187,-0.1078,0.1279,-0.1525,0.1355,-0.1086,0.1519,-0.2716,0.2025,-0.1002,0.1385,-0.1599,0.1687,-0.1468,0.1458,-0.179,0.2107,-0.1279,0.1302,-0.0836,0.1047,-0.1202,0.1626,-0.1992,0.1463,-0.1476,0.1404,-0.1049,0.1095,-0.1712,0.265,-0.1172,0.105,-0.2704,0.117,-0.1456,0.1335,-0.1114,0.0872,-0.1799,0.17,-0.1943,0.1898,-0.2516,0.1712,-0.0946,0.0951,-0.4735,0.4735,-0.1375,0.1579,-0.2243,0.1399,-0.0844,0.0764,-0.0564,0.0586,-0.1327,0.1112,-0.2192,0.3184,-0.1306,0.1279,-0.0838,0.086,-0.0592,0.041,-0.0751,0.0704,-0.1613,0.118,-0.4735,0.4355,-0.1922,0.2018,-0.2849,0.2765,-0.1159,0.1187,-0.0972,0.1183,-0.1241,0.0797,-0.1154,0.0963,-0.2278,0.1718,-0.1015,0.1184,-0.1775,0.155,-0.1681,0.1558,-0.2088,0.1651,-0.1626,0.1593,-0.2044,0.2646,-0.1735,0.2374,-0.1213,0.147,-0.1487,0.1587,-0.1174,0.1193,-0.2897,0.3066,-0.1605,0.1434,-0.2379,0.1959,-0.1762,0.1625,-0.2147,0.2682,-0.4517,0.2938,-0.4735,0.3876,-0.4735,0.3996,-0.4735,0.424,-0.2245,0.1623,-0.2578,0.2757,-0.2192,0.2147,-0.2618,0.2122,-0.2034,0.1991,-0.3748,0.4407,-0.3747,0.3343,-0.2915,0.3152,-0.2307,0.2116,-0.0919,0.1006,-0.0534,0.0705,-0.0633,0.0679,-0.0575,0.0739,-0.065,0.0509,-0.1042,0.1529,-0.0159,0.0203,-0.0074,0.0075]
در حال بارگذاری
2:30
Geyser fountain gurgling and splasing.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم