مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای gey geyser fountain water splashing and lapping with muddy gurgling wav

Geyser fountain splashing and lapping with muddy gurgling (1).

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسپریفوارهچشمه اب گرمgeyser fountainnatural geyserجریان آب
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0057,0.0056,-0.0191,0.015,-0.053,0.0301,-0.0589,0.0368,-0.0392,0.0282,-0.0307,0.0317,-0.0479,0.0549,-0.0932,0.0772,-0.0574,0.0593,-0.1175,0.0664,-0.1168,0.1611,-0.0923,0.0857,-0.069,0.0573,-0.0556,0.064,-0.1018,0.1211,-0.0533,0.0639,-0.0867,0.0741,-0.1119,0.1275,-0.0675,0.0858,-0.1288,0.0965,-0.2035,0.1173,-0.0745,0.0758,-0.0591,0.0462,-0.1121,0.1061,-0.092,0.0567,-0.0653,0.0442,-0.0713,0.0692,-0.1101,0.1085,-0.1785,0.1689,-0.1542,0.202,-0.1147,0.1384,-0.1853,0.1775,-0.0766,0.0617,-0.0497,0.0513,-0.1073,0.0542,-0.0569,0.0427,-0.0407,0.0696,-0.0266,0.0444,-0.0246,0.0218,-0.0538,0.0498,-0.0651,0.0792,-0.1096,0.1099,-0.0774,0.0739,-0.0827,0.0715,-0.1781,0.1846,-0.1003,0.0921,-0.1198,0.1595,-0.1663,0.0854,-0.0811,0.1026,-0.0426,0.0455,-0.0531,0.0474,-0.0761,0.0713,-0.0833,0.0611,-0.1092,0.0924,-0.1472,0.1573,-0.083,0.0926,-0.0791,0.1134,-0.0696,0.057,-0.0948,0.0882,-0.1225,0.2131,-0.1342,0.0621,-0.0321,0.0455,-0.0712,0.0894,-0.0647,0.0633,-0.0728,0.0932,-0.0875,0.0981,-0.0917,0.1324,-0.1097,0.1461,-0.2617,0.3024,-0.0855,0.1092,-0.0469,0.0603,-0.0503,0.0344,-0.0541,0.0482,-0.0584,0.0545,-0.0649,0.0742,-0.0367,0.0306,-0.0824,0.1001,-0.0596,0.0524,-0.0792,0.1156,-0.0883,0.0805,-0.0764,0.0832,-0.1021,0.2217,-0.0832,0.0897,-0.1013,0.1373,-0.1875,0.179,-0.093,0.1358,-0.1782,0.205,-0.0754,0.0664,-0.085,0.0539,-0.0896,0.0938,-0.3977,0.3138,-0.0848,0.0703,-0.0948,0.137,-0.1055,0.1091,-0.1083,0.0765,-0.119,0.0855,-0.1038,0.1396,-0.0741,0.0741,-0.0334,0.0368,-0.0493,0.0415,-0.0352,0.0423,-0.0935,0.0855,-0.1273,0.1422,-0.0694,0.0589,-0.0578,0.0568,-0.0597,0.1026,-0.0689,0.0618,-0.0602,0.0677,-0.0627,0.0748,-0.1423,0.1306,-0.1459,0.1725,-0.1353,0.1343,-0.1514,0.2246,-0.116,0.1717,-0.1442,0.1365,-0.073,0.0808,-0.1617,0.1464,-0.1666,0.1798,-0.1583,0.1406,-0.086,0.0773,-0.0583,0.0699,-0.0579,0.0726,-0.0386,0.0393,-0.0619,0.0731,-0.046,0.0335,-0.0644,0.064,-0.0654,0.0572,-0.0964,0.0682,-0.0912,0.0892,-0.0979,0.0604,-0.0992,0.0724,-0.2346,0.3276,-0.3319,0.1868,-0.1924,0.1436,-0.1464,0.1059,-0.0835,0.0876,-0.1224,0.1363,-0.1214,0.0843,-0.0971,0.1124,-0.0788,0.0682,-0.0938,0.0976,-0.0521,0.0717,-0.0643,0.085,-0.0504,0.0527,-0.1145,0.0815,-0.0663,0.0538,-0.0341,0.0323,-0.0688,0.0739,-0.0415,0.046,-0.0849,0.0879,-0.0615,0.0733,-0.1164,0.1196,-0.157,0.1498,-0.0884,0.0587,-0.0914,0.0976,-0.0316,0.0292,-0.0344,0.0276,-0.0891,0.0626,-0.0443,0.0477,-0.1008,0.0813,-0.1655,0.1025,-0.115,0.1186,-0.1349,0.1157,-0.1465,0.1353,-0.3712,0.3044,-0.1978,0.1618,-0.2173,0.2686,-0.3113,0.2048,-0.2601,0.2761,-0.1743,0.1861,-0.1554,0.1569,-0.2304,0.2217,-0.2592,0.2331,-0.224,0.2224,-0.1087,0.1191,-0.0744,0.0606,-0.0909,0.0789,-0.0946,0.0697,-0.0594,0.0497,-0.0792,0.0744,-0.039,0.05,-0.024,0.0231,-0.0475,0.0559,-0.1774,0.1943,-0.3019,0.2151,-0.1324,0.125,-0.1036,0.0889,-0.1217,0.1316,-0.1048,0.0912,-0.1006,0.1137,-0.118,0.1026,-0.1091,0.1185,-0.1483,0.1115,-0.1478,0.1363,-0.1225,0.1269,-0.0971,0.112,-0.0931,0.095,-0.1103,0.134,-0.1667,0.2193,-0.1399,0.1345,-0.1281,0.0979,-0.1446,0.1219,-0.1179,0.1704,-0.1188,0.1231,-0.1442,0.1571,-0.0968,0.119,-0.0806,0.0733,-0.1121,0.1232,-0.1169,0.0993,-0.1362,0.116,-0.2315,0.1411,-0.3049,0.1715,-0.1709,0.2137,-0.1156,0.104,-0.1576,0.169,-0.2715,0.2802,-0.2605,0.2497,-0.1805,0.1558,-0.135,0.1508,-0.159,0.178,-0.2068,0.1778,-0.1563,0.1561,-0.1591,0.1664,-0.1485,0.1749,-0.0986,0.1186,-0.0908,0.0995,-0.1513,0.1911,-0.3242,0.1781,-0.0716,0.0522,-0.0646,0.0557,-0.0599,0.0667,-0.0704,0.0673,-0.1187,0.1797,-0.2108,0.1677,-0.1115,0.1532,-0.0892,0.0833,-0.0836,0.063,-0.1527,0.1579,-0.1671,0.1654,-0.1979,0.2317,-0.123,0.1369,-0.1647,0.1444,-0.2277,0.232,-0.1617,0.1184,-0.1229,0.1673,-0.1503,0.1068,-0.1771,0.155,-0.2858,0.2531,-0.1553,0.121,-0.0958,0.0958,-0.1407,0.192,-0.0823,0.0899,-0.1797,0.1528,-0.1516,0.1535,-0.1721,0.1253,-0.2147,0.2093,-0.1565,0.227,-0.1034,0.0984,-0.1007,0.0901,-0.1299,0.1214,-0.1696,0.1411,-0.0982,0.0842,-0.0871,0.1108,-0.2219,0.2405,-0.1221,0.1072,-0.1274,0.0742,-0.0411,0.0543,-0.1064,0.1664,-0.1535,0.1565,-0.111,0.127,-0.0521,0.0623,-0.0578,0.0629,-0.1214,0.0701,-0.1077,0.1049,-0.1239,0.1167,-0.1733,0.1475,-0.0728,0.0635,-0.105,0.0955,-0.0277,0.0284,-0.1092,0.0824,-0.0933,0.0844,-0.0486,0.0651,-0.0431,0.0264,-0.0318,0.0323,-0.0773,0.0515,-0.1747,0.1579,-0.0964,0.1058,-0.1324,0.1106,-0.1801,0.1797,-0.1898,0.2001,-0.2325,0.2243,-0.2124,0.2798,-0.1627,0.1333,-0.1548,0.1449,-0.1046,0.1444,-0.0876,0.1186,-0.104,0.1079,-0.0645,0.0706,-0.0621,0.0716,-0.047,0.0447,-0.0348,0.0313,-0.056,0.0506,-0.0661,0.0762,-0.0651,0.0676,-0.0679,0.0784,-0.0606,0.0737,-0.0487,0.0524,-0.222,0.1508,-0.0638,0.0928,-0.1062,0.071,-0.1189,0.1011,-0.0784,0.0535,-0.0813,0.0845,-0.1306,0.0957,-0.0533,0.058,-0.0674,0.12,-0.0413,0.0353,-0.0582,0.0586,-0.0882,0.1299,-0.1257,0.1559,-0.1392,0.1051,-0.1064,0.139,-0.1364,0.1822,-0.0653,0.0586,-0.0499,0.0593,-0.0267,0.0446,-0.0497,0.0354,-0.0388,0.0496,-0.1056,0.0956,-0.0507,0.0878,-0.1853,0.1978,-0.1915,0.1478,-0.0443,0.0466,-0.0988,0.0874,-0.05,0.0413,-0.0711,0.064,-0.1012,0.123,-0.0902,0.0819,-0.1882,0.1496,-0.1327,0.1473,-0.1446,0.1318,-0.1226,0.141,-0.2103,0.203,-0.1515,0.1488,-0.1455,0.1464,-0.1167,0.1172,-0.0676,0.067,-0.1534,0.1392,-0.1456,0.1345,-0.1255,0.1198,-0.1204,0.102,-0.0425,0.049,-0.0331,0.0664,-0.0448,0.0475,-0.0733,0.0614,-0.0543,0.0367,-0.0204,0.0199,-0.0931,0.0808,-0.0836,0.0956,-0.203,0.1825,-0.3083,0.2147,-0.1373,0.1396,-0.1482,0.129,-0.1359,0.146,-0.1628,0.1539,-0.1402,0.1513,-0.1666,0.183,-0.1639,0.1638,-0.0973,0.0908,-0.047,0.0484,-0.0552,0.0575,-0.1888,0.1476,-0.0874,0.0702,-0.1117,0.0993,-0.0663,0.0603,-0.0318,0.0309,-0.0614,0.0618,-0.1033,0.0858,-0.0276,0.0262,-0.0262,0.0209,-0.139,0.1228,-0.1136,0.0988,-0.129,0.1098,-0.1684,0.1598,-0.0524,0.0544,-0.1524,0.1192,-0.1718,0.1742,-0.0851,0.0769,-0.0816,0.0634,-0.0723,0.0936,-0.1077,0.1012,-0.0684,0.0639,-0.068,0.0785,-0.1324,0.0951,-0.1296,0.1143,-0.1133,0.1254,-0.1391,0.1504,-0.1049,0.1003,-0.0498,0.0783,-0.0514,0.0653,-0.0875,0.0827,-0.1,0.0972,-0.0375,0.0385,-0.0773,0.0786,-0.0242,0.025,-0.0307,0.0292,-0.0592,0.0306,-0.0318,0.0332,-0.0583,0.0598,-0.1091,0.1196,-0.0952,0.1154,-0.0691,0.0628,-0.0632,0.0708,-0.0807,0.1074,-0.0515,0.0745,-0.0411,0.0641,-0.0524,0.0673,-0.0811,0.0457,-0.0846,0.0848,-0.0966,0.082,-0.0764,0.0694,-0.1107,0.1519,-0.1539,0.1165,-0.1308,0.1472,-0.1093,0.1051,-0.1317,0.202,-0.1878,0.1661,-0.1097,0.1593,-0.1108,0.0831,-0.0827,0.0548,-0.0576,0.0856,-0.0669,0.0844,-0.0863,0.0858,-0.1048,0.1069,-0.1699,0.1974,-0.1233,0.1373,-0.1828,0.1456,-0.2102,0.1859,-0.1632,0.1521,-0.1097,0.1076,-0.1256,0.1184,-0.0836,0.1179,-0.1007,0.0932,-0.1141,0.1868,-0.1384,0.1226,-0.09,0.0863,-0.091,0.0694,-0.0616,0.0739,-0.1159,0.0873,-0.1758,0.1797,-0.0761,0.1072,-0.0636,0.0674,-0.0883,0.0763,-0.0755,0.0632,-0.0845,0.0774,-0.0668,0.0829,-0.1088,0.189,-0.0603,0.0555,-0.0882,0.0729,-0.3173,0.3099,-0.1141,0.0791,-0.1013,0.1465,-0.0759,0.0574,-0.0789,0.0639,-0.101,0.0766,-0.1183,0.1056,-0.0876,0.0774,-0.0623,0.0505,-0.0659,0.0711,-0.077,0.0858,-0.1167,0.0971,-0.0472,0.0453,-0.1357,0.1359,-0.08,0.0865,-0.1881,0.1501,-0.0997,0.0986,-0.1424,0.0842,-0.1176,0.0911,-0.0907,0.0762,-0.1522,0.1083,-0.1307,0.1355,-0.1095,0.0985,-0.0854,0.0654,-0.1303,0.1479,-0.0735,0.0577,-0.1297,0.119,-0.0612,0.0616,-0.0437,0.0482,-0.1199,0.1135,-0.0752,0.1237,-0.0752,0.0543,-0.1743,0.1928,-0.1325,0.0803,-0.0997,0.0958,-0.0711,0.0887,-0.0669,0.0469,-0.076,0.0614,-0.0494,0.0548,-0.0521,0.0522,-0.0747,0.0971,-0.1052,0.0982,-0.1465,0.1873,-0.1708,0.1814,-0.1014,0.0889,-0.0949,0.0761,-0.0651,0.058,-0.0777,0.0741,-0.0973,0.1378,-0.1599,0.1851,-0.2613,0.1923,-0.1783,0.214,-0.1458,0.137,-0.1935,0.1583,-0.0901,0.1087,-0.0915,0.0737,-0.1198,0.0952,-0.0773,0.0905,-0.1136,0.0813,-0.0798,0.0762,-0.093,0.0842,-0.1158,0.1198,-0.1306,0.0976,-0.0878,0.1114,-0.1825,0.1837,-0.119,0.0925,-0.2024,0.1938,-0.1934,0.156,-0.1513,0.15,-0.2963,0.2862,-0.1328,0.1041,-0.0879,0.0954,-0.0507,0.0493,-0.1535,0.1266,-0.103,0.119,-0.0994,0.1001,-0.1525,0.0963,-0.0683,0.0648,-0.1286,0.1127,-0.0627,0.0866,-0.0679,0.0482,-0.0424,0.0419,-0.0726,0.0632,-0.0865,0.0818,-0.0617,0.0759,-0.111,0.1259,-0.0802,0.0623,-0.0727,0.082,-0.1478,0.159,-0.1238,0.1185,-0.0894,0.1595,-0.1747,0.1569,-0.157,0.1325,-0.1144,0.1299,-0.2222,0.2354,-0.0738,0.099,-0.1113,0.1049,-0.1884,0.1267,-0.2445,0.223,-0.1174,0.122,-0.1733,0.1601,-0.1321,0.1375,-0.144,0.1738,-0.0374,0.0573,-0.0755,0.0593,-0.0537,0.0442,-0.0889,0.0907,-0.0729,0.084,-0.1187,0.1136,-0.1574,0.1359,-0.2163,0.1458,-0.1553,0.1579,-0.1154,0.1503,-0.154,0.1273,-0.188,0.1689,-0.1647,0.1621,-0.1933,0.1549,-0.1674,0.1607,-0.1471,0.1311,-0.1279,0.1585,-0.1345,0.2129,-0.2678,0.1977,-0.2022,0.2319,-0.0653,0.0791,-0.0359,0.0617,-0.2102,0.2734,-0.0747,0.0861,-0.0294,0.0388,-0.0258,0.0418,-0.0339,0.0445,-0.0316,0.0305,-0.0678,0.0648,-0.1409,0.1391,-0.0481,0.0366,-0.0493,0.0329,-0.045,0.0683,-0.0466,0.0708,-0.0791,0.0852,-0.0536,0.0734,-0.1495,0.0935,-0.0677,0.0527,-0.0571,0.0739,-0.0292,0.0262,-0.0354,0.0393,-0.0754,0.0721,-0.0856,0.1085,-0.1071,0.0846,-0.0431,0.0399,-0.0861,0.0722,-0.039,0.0303,-0.0409,0.0487,-0.0664,0.0652,-0.0814,0.0712,-0.0852,0.0916,-0.0668,0.0687,-0.1295,0.1008,-0.096,0.1542,-0.1332,0.0896,-0.1154,0.1603,-0.1337,0.1398,-0.1718,0.1904,-0.2149,0.2407,-0.1903,0.1929,-0.1496,0.1784,-0.1349,0.1381,-0.2493,0.237,-0.1461,0.1448,-0.1525,0.1652,-0.0822,0.078,-0.0717,0.086,-0.041,0.0486,-0.0627,0.0589,-0.0351,0.0453,-0.0985,0.1328,-0.0749,0.069,-0.1229,0.1116,-0.0883,0.106,-0.1411,0.1447,-0.1659,0.1459,-0.2929,0.2732,-0.2299,0.2682,-0.1895,0.2054,-0.1189,0.1151,-0.0917,0.0903,-0.0843,0.0904,-0.1187,0.1165,-0.15,0.1346,-0.1074,0.0972,-0.1055,0.0658,-0.0487,0.0365,-0.075,0.0597,-0.1088,0.1825,-0.0764,0.0746,-0.2596,0.139,-0.1183,0.112,-0.0791,0.0769,-0.1107,0.1012,-0.0788,0.0863,-0.1092,0.1214,-0.0955,0.1083,-0.0994,0.106,-0.2023,0.1238,-0.0864,0.1096,-0.1184,0.1277,-0.1323,0.155,-0.1332,0.1288,-0.114,0.1749,-0.081,0.0757,-0.0746,0.0783,-0.1467,0.145,-0.0915,0.0955,-0.0667,0.0741,-0.1307,0.1493,-0.0899,0.114,-0.1225,0.1103,-0.4009,0.3074,-0.0513,0.0609,-0.1609,0.1187,-0.0723,0.0866,-0.0374,0.0584,-0.0591,0.0484,-0.1266,0.1069,-0.1873,0.1959,-0.1182,0.1093,-0.2238,0.2021,-0.0815,0.0928,-0.0653,0.054,-0.1082,0.087,-0.086,0.0772,-0.1779,0.1607,-0.0761,0.0685,-0.0686,0.0552,-0.0816,0.0611,-0.135,0.1838,-0.1024,0.0909,-0.1197,0.1387,-0.1433,0.1872,-0.1784,0.1249,-0.1216,0.1615,-0.1465,0.137,-0.184,0.2111,-0.08,0.1077,-0.113,0.0745,-0.1161,0.1414,-0.1576,0.1167,-0.1644,0.1226,-0.1483,0.1385,-0.141,0.1294,-0.1635,0.1928,-0.1423,0.1585,-0.2907,0.2729,-0.2351,0.3287,-0.2724,0.3118,-0.2895,0.3095,-0.1245,0.1591,-0.1849,0.1633,-0.1635,0.1552,-0.1557,0.1296,-0.2047,0.218,-0.3304,0.295,-0.2355,0.2351,-0.1606,0.2025,-0.2335,0.1881,-0.0683,0.0823,-0.0847,0.0888,-0.0643,0.0673,-0.1275,0.0634,-0.2121,0.1891,-0.119,0.1106,-0.0915,0.0852,-0.1856,0.216,-0.1235,0.1451,-0.1033,0.151,-0.0539,0.0841,-0.0358,0.0573,-0.0683,0.0855,-0.0331,0.0387,-0.032,0.0244,-0.0112,0.0083,-0.0007,0.0009]
در حال بارگذاری
2:28
Geyser fountain splashing and lapping with muddy gurgling (1).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم