مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای golden lane پراگ 02

محیط از پایین به پایان طلایی لین در محوطه قلعه پراگ. کاملا مشغول مقدار زیادی از صدای 2.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شهر
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها محیطشهرکشور چکپراگترافیکجمعصداهاcastleکاخ
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0.0003,-0.0008,0.0026,-0.0105,0,-0.0155,0.0157,-0.0475,0,-0.0403,0.03,-0.0938,0.0366,-0.0613,0.0134,-0.0581,0,-0.0513,0.0152,-0.0672,0.0718,-0.0596,0.0284,-0.0857,0.0217,-0.0682,0.0209,-0.0596,0.0431,-0.0944,0.0264,-0.0613,0.0099,-0.0513,0.0529,-0.0817,0.0007,-0.0746,0.0565,-0.0707,0.0066,-0.044,0.0757,-0.0917,0.0002,-0.0482,0.0023,-0.0546,0.0046,-0.0698,0.0328,-0.0531,0.0326,-0.0638,0.0307,-0.0737,0.0151,-0.0712,0.0012,-0.0486,0,-0.1257,0.062,-0.0629,0.0021,-0.0412,0.017,-0.0475,0.0193,-0.0674,0,-0.063,0.0023,-0.0601,0.0252,-0.0847,0.0306,-0.1042,0.034,-0.0697,0.0126,-0.0784,0.0417,-0.0733,0.0045,-0.0508,0.0102,-0.0478,0.0135,-0.0325,0.0152,-0.0469,0.0151,-0.0645,0.0216,-0.0696,0.0632,-0.1498,0.0674,-0.0788,0.0705,-0.0485,0.0185,-0.0572,0.0039,-0.0707,0.0424,-0.1472,0.0281,-0.1579,0.0571,-0.0606,0.0519,-0.1158,0.04,-0.1082,0.0591,-0.0835,0.0275,-0.0865,0.013,-0.1021,0.038,-0.0602,0.0475,-0.0573,0.0351,-0.0858,0.0355,-0.0685,0.0313,-0.0528,0.0229,-0.0525,0.0286,-0.0576,0.0089,-0.076,0.018,-0.0647,0.046,-0.0449,0.0573,-0.0874,0,-0.1609,0.0405,-0.0639,0.0544,-0.0798,0.0722,-0.0976,0.0095,-0.0997,0.0547,-0.0614,0.0163,-0.07,0.0052,-0.0493,0.0523,-0.0604,0.0065,-0.0773,0.0822,-0.0477,0.0839,-0.0632,0.0276,-0.1478,0.0314,-0.0935,0.0255,-0.0552,0.052,-0.0986,0.0522,-0.0526,0.0457,-0.0413,0.0392,-0.0735,0.0475,-0.1116,0.0257,-0.1335,0.0289,-0.1017,0.0512,-0.056,0.0407,-0.0732,0.0296,-0.0725,0.0246,-0.0624,0.0411,-0.0782,0.0559,-0.337,0.0284,-0.0648,0.0155,-0.0459,0.0195,-0.041,0.0049,-0.0443,0,-0.0508,0.0222,-0.0743,0.0076,-0.0576,0,-0.0551,0.0654,-0.0596,0.0604,-0.0547,0.0066,-0.0424,0.0101,-0.0487,0.0226,-0.0535,0.0351,-0.0462,0,-0.0467,0.0084,-0.0515,0.0289,-0.0547,0.0214,-0.0486,0.0553,-0.0603,0.0125,-0.061,0.011,-0.0561,0.0436,-0.0866,0.0248,-0.1075,0.0215,-0.0851,0.0073,-0.0486,0.022,-0.0515,0.0807,-0.0914,0.0101,-0.0886,0.0489,-0.0607,0.0715,-0.0581,0.022,-0.0728,0.0336,-0.0655,0.0392,-0.0764,0.0255,-0.0669,0.0157,-0.0445,0.0262,-0.0864,0.0042,-0.0752,0.0203,-0.0716,0.05,-0.0651,0.037,-0.0789,0.0128,-0.0941,0.0232,-0.0573,0.0337,-0.1109,0.0711,-0.0557,0.0748,-0.1231,0.0395,-0.1151,0.0869,-0.106,0.0793,-0.0724,0.0469,-0.1012,0.1078,-0.1713,0.1594,-0.2461,0.0487,-0.2261,0.0509,-0.0515,0.0371,-0.0693,0.0229,-0.0884,0.0535,-0.0754,0.0388,-0.064,0.0034,-0.0694,0.0229,-0.0972,0.1545,-0.0716,0.0353,-0.1029,0.0487,-0.0942,0.0984,-0.0541,0.0553,-0.0588,0.0238,-0.0567,0.0295,-0.0979,0.0223,-0.0824,0.0212,-0.0566,0.0198,-0.0419,0.009,-0.0565,0.022,-0.0637,0.0302,-0.0519,0.048,-0.0762,0.0782,-0.0743,0.0153,-0.0434,0.002,-0.0469,0.0154,-0.0479,0.0107,-0.0523,0.0077,-0.0468,0.0035,-0.0777,0.0191,-0.0409,0.0259,-0.1379,0.0308,-0.107,0.0323,-0.071,0.0134,-0.0475,0.0187,-0.0452,0.0386,-0.1035,0.037,-0.0844,0.0121,-0.0483,0.0288,-0.0736,0.0243,-0.0781,0.0184,-0.0524,0.0091,-0.0668,0.0024,-0.036,0.0318,-0.0441,0.0192,-0.0887,0.0453,-0.0615,0.1028,-0.0825,0.0754,-0.1064,0.0654,-0.0613,0.0416,-0.1457,0.0371,-0.0519,0.0455,-0.0801,0.0225,-0.0735,0.1046,-0.1338,0.0106,-0.1249,0.1027,-0.0763,0.0079,-0.0499,0.0099,-0.0718,0.0013,-0.064,0.0147,-0.0376,0.0229,-0.1146,0.0254,-0.1076,0.041,-0.0908,0.0735,-0.1008,0.1492,-0.1253,0.0079,-0.1224,0.0171,-0.0907,0.0707,-0.0965,0.0306,-0.0761,0.0226,-0.0552,0.0263,-0.0517,0.0379,-0.0648,0.0794,-0.0682,0.031,-0.1183,0.0291,-0.0698,0.032,-0.0733,0.0321,-0.0442,0.0037,-0.0405,0.0195,-0.0531,0.0526,-0.04,0.013,-0.0645,0.0491,-0.0737,0.0093,-0.0645,0.0349,-0.0453,0.0473,-0.0834,0.0363,-0.1093,0.0312,-0.088,0.1009,-0.149,0.0595,-0.1235,0.1328,-0.0609,0.0563,-0.0595,0.0105,-0.0714,0.0623,-0.0703,0.0936,-0.1294,0.0213,-0.0864,0.0562,-0.1128,0.0611,-0.1114,0.0797,-0.1494,0.0199,-0.108,0.0127,-0.0786,0.0052,-0.0572,0.0025,-0.0952,0.0402,-0.0597,0.0124,-0.108,0.0164,-0.0687,0.0934,-0.0983,0.0504,-0.1296,0.0671,-0.1064,0.0264,-0.0836,0.0385,-0.0958,0.02,-0.1136,0.1631,-0.1918,0.2052,-0.1182,0.0553,-0.0866,0.0533,-0.0932,0.0241,-0.128,0.052,-0.0725,0.0075,-0.1098,0.0574,-0.1159,0,-0.0902,0.0268,-0.1124,0.0582,-0.1149,0.0361,-0.0556,0.0625,-0.095,0.0265,-0.0752,0,-0.0551,0.0141,-0.079,0.0367,-0.0881,0.1137,-0.0982,0.0953,-0.0731,0.0248,-0.0768,0.1162,-0.0814,0.0478,-0.085,0.0411,-0.1167,0.0654,-0.1615,0.1453,-0.0765,0.0032,-0.062,0.0169,-0.0783,0.0167,-0.0957,0.0304,-0.0534,0,-0.0668,0.0268,-0.0546,0.0108,-0.0812,0.0421,-0.0563,0.0292,-0.0727,0.1041,-0.0888,0.0596,-0.0859,0.027,-0.0791,0.0476,-0.0418,0.0449,-0.0878,0.0107,-0.115,0.0198,-0.08,0.0357,-0.0553,0.0457,-0.1125,0.0183,-0.1385,0.0766,-0.0345,0.0495,-0.0334,0.0565,-0.0914,0.0337,-0.0808,0.0694,-0.053,0.0697,-0.1045,0.05,-0.0784,0.0535,-0.0869,0.0498,-0.0945,0.0619,-0.0844,0.0197,-0.0729,0.01,-0.0961,0.0275,-0.0908,0.035,-0.0982,0.0222,-0.0513,0.0525,-0.0538,0.021,-0.0662,0.0345,-0.0692,0.0487,-0.0867,0.0538,-0.1966,0.0438,-0.0616,0.0616,-0.1662,0.0612,-0.0797,0.0285,-0.0859,0.0248,-0.0865,0.0955,-0.0769,0.0253,-0.1326,0.0658,-0.1008,0.0143,-0.1134,0.0215,-0.1029,0.0535,-0.1004,0.0674,-0.113,0.1004,-0.1183,0.0378,-0.0713,0.0191,-0.0613,0.0459,-0.0702,0.0934,-0.0565,0.0358,-0.0813,0.0227,-0.0605,0.0148,-0.0863,0.0245,-0.0567,0.0389,-0.1111,0.0393,-0.1076,0.0547,-0.1529,0.0414,-0.08,0.0369,-0.0671,0.0231,-0.0667,0.054,-0.0565,0.0133,-0.1102,0.0151,-0.0574,0.0195,-0.0485,0.0458,-0.1287,0.0063,-0.0775,0.0136,-0.0613,0.0446,-0.0576,0.0463,-0.0628,0.0145,-0.0713,0.0213,-0.0775,0.0455,-0.1177,0.0394,-0.0546,0.0976,-0.0815,0.075,-0.1295,0.2033,-0.2297,0.0786,-0.1984,0.0451,-0.0612,0.035,-0.0538,0.0518,-0.0595,0.0365,-0.1061,0.0603,-0.0922,0.1274,-0.1257,0.0385,-0.0709,0.0268,-0.0869,0.0322,-0.0633,0.0355,-0.1021,0.0296,-0.1203,0.0445,-0.1097,0.0532,-0.0714,0.066,-0.0717,0.0008,-0.0527,0,-0.057,0,-0.0487,0,-0.0724,0.0459,-0.1516,0.0386,-0.0846,0.0381,-0.0597,0.0497,-0.1005,0.0359,-0.0432,0.0022,-0.0516,0.0037,-0.0519,0,-0.0815,0.041,-0.0508,0.0348,-0.1248,0.0413,-0.0859,0.0598,-0.1022,0.0716,-0.0907,0.0077,-0.0939,0.0171,-0.0533,0.0159,-0.0612,0.0208,-0.0422,0.0298,-0.0613,0.0083,-0.0826,0.0201,-0.0921,0.0212,-0.0719,0.122,-0.0786,0.0122,-0.0472,0.0337,-0.0525,0.0203,-0.0439,0,-0.0422,0,-0.0372,0,-0.0537,0.0112,-0.0616,0,-0.034,0.0177,-0.0645,0.0573,-0.0751,0.0366,-0.0491,0.015,-0.0433,0.0143,-0.0642,0.0027,-0.0421,0,-0.088,0,-0.0463,0,-0.037,0.0244,-0.0782,0.0046,-0.0477,0,-0.0485,0,-0.039,0.0381,-0.0875,0,-0.0417,0.011,-0.0494,0.006,-0.0514,0.0214,-0.0566,0.019,-0.0471,0.0216,-0.0459,0.0234,-0.0478,0.0329,-0.0571,0,-0.1034,0.0599,-0.074,0.0253,-0.0403,0.057,-0.066,0.0628,-0.0496,0.0268,-0.0646,0,-0.0583,0.0172,-0.0558,0.0123,-0.0581,0.0201,-0.0553,0.0152,-0.0389,0.0438,-0.06,0.0178,-0.0647,0.0739,-0.0621,0.0316,-0.0622,0.0061,-0.0601,0.0092,-0.0361,0,-0.0409,0.0074,-0.0484,0.0787,-0.0779,0.0635,-0.1126,0.0148,-0.0616,0.0193,-0.0557,0.0305,-0.0535,0.031,-0.063,0.037,-0.0653,0,-0.0643,0.0089,-0.047,0.0173,-0.0509,0.0223,-0.084,0.0171,-0.0625,0.0346,-0.0678,0.0394,-0.0579,0.0455,-0.0523,0.0264,-0.0666,0.0179,-0.0457,0.0114,-0.0821,0.0351,-0.0416,0.0136,-0.0551,0.0039,-0.0585,0.0066,-0.0571,0.0169,-0.0723,0.0092,-0.0743,0.0086,-0.0424,0.0261,-0.054,0.0312,-0.06,0.0607,-0.0889,0.0446,-0.0508,0.0204,-0.0578,0.0515,-0.0453,0.0061,-0.0751,0.0086,-0.0517,0.0105,-0.0456,0.0057,-0.049,0.0081,-0.0797,0.0222,-0.0872,0.0255,-0.1085,0.0524,-0.0831,0.0678,-0.1681,0.0363,-0.0839,0.0364,-0.0972,0.0398,-0.1684,0.0509,-0.0544,0.0628,-0.1125,0.0536,-0.0592,0.0403,-0.1179,0.0319,-0.0944,0.0583,-0.0776,0.0009,-0.0562,0.0468,-0.0618,0.0279,-0.096,0.0273,-0.0652,0.0382,-0.0812,0.0128,-0.0441,0.0172,-0.0551,0.0431,-0.0896,0.0628,-0.0613,0.0309,-0.074,0,-0.0437,0.0235,-0.0721,0.0143,-0.0542,0.0071,-0.0582,0.0532,-0.049,0.005,-0.0508,0.0025,-0.0396,0.0097,-0.0588,0.0189,-0.0942,0.0235,-0.1285,0.0397,-0.1427,0.119,-0.1339,0.0178,-0.0764,0.0246,-0.1007,0.0378,-0.0755,0.0374,-0.0485,0.0354,-0.0517,0.042,-0.0786,0.0327,-0.0706,0.0268,-0.0827,0.0639,-0.0719,0.0262,-0.0663,0.0159,-0.0412,0.037,-0.0872,0.0409,-0.1421,0.0064,-0.0863,0.0761,-0.1233,0.045,-0.0888,0.0229,-0.0632,0.0557,-0.1002,0.0369,-0.0813,0.0328,-0.0961,0.0061,-0.0978,0.0273,-0.0721,0.014,-0.0678,0.0469,-0.0496,0.0259,-0.0738,0.0089,-0.0551,0.0277,-0.0659,0.0334,-0.0864,0.0388,-0.0822,0.0216,-0.0873,0.0452,-0.144,0.0646,-0.1301,0.038,-0.0847,0.0301,-0.0546,0.0807,-0.0894,0.014,-0.0403,0.0164,-0.067,0.0142,-0.0537,0.0267,-0.0448,0.0219,-0.0617,0.0336,-0.0358,0.0231,-0.099,0.0353,-0.0541,0.0186,-0.0569,0.0401,-0.049,0.0009,-0.0552,0.0139,-0.0537,0.0308,-0.0471,0.0006,-0.0651,0,-0.0595,0.0114,-0.0631,0.0324,-0.0587,0.0461,-0.0328,0.0493,-0.0837,0.0128,-0.0436,0,-0.0566,0.022,-0.0546,0,-0.0531,0,-0.0395,0.03,-0.0544,0.0492,-0.0809,0.0282,-0.0681,0,-0.0832,0.0325,-0.0644,0.0195,-0.0868,0.0237,-0.0469,0.0099,-0.0994,0.0405,-0.0756,0.028,-0.0506,0.028,-0.0551,0.0259,-0.0514,0,-0.0516,0.0153,-0.0703,0.0457,-0.0739,0.0667,-0.0595,0.0106,-0.0571,0.0013,-0.0626,0.0027,-0.0999,0.0261,-0.0653,0.0091,-0.0711,0.043,-0.0739,0.0011,-0.0456,0.0348,-0.0661,0.0009,-0.0364,0.007,-0.0441,0,-0.0512,0.0032,-0.0402,0.0049,-0.0545,0.0044,-0.0595,0,-0.0382,0.0146,-0.0517,0.0083,-0.0496,0,-0.0709,0.0091,-0.0361,0.0146,-0.0533,0.0101,-0.0511,0.0303,-0.0376,0.002,-0.0533,0.0299,-0.0437,0,-0.0506,0.0038,-0.0479,0.0118,-0.0479,0,-0.0635,0.0377,-0.0599,0,-0.0635,0.0068,-0.048,0.0258,-0.0548,0.0143,-0.0346,0.0038,-0.0416,0.0051,-0.0543,0.008,-0.0637,0.0018,-0.0367,0.0029,-0.0452,0.0046,-0.0442,0.0407,-0.066,0.0177,-0.066,0.0242,-0.0576,0.04,-0.0771,0.0522,-0.0801,0.036,-0.0693,0.016,-0.0601,0,-0.0698,0.0232,-0.0416,0.0617,-0.077,0.0238,-0.0691,0.0062,-0.0557,0.0068,-0.0456,0.0135,-0.0568,0.0427,-0.0675,0.0036,-0.0597,0.0171,-0.0633,0.0197,-0.0425,0.0106,-0.05,0.0003,-0.0847,0.0059,-0.0862,0.0571,-0.063,0.0615,-0.1345,0.0705,-0.059,0.0118,-0.1058,0.0223,-0.0634,0.0126,-0.0616,0.0049,-0.0503,0.0189,-0.0716,0.0125,-0.042,0.0157,-0.0704,0.0129,-0.0397,0,-0.0535,0.0077,-0.0459,0,-0.0436,0.0161,-0.0758,0,-0.0512,0.0027,-0.063,0.0469,-0.0506,0.0472,-0.036,0,-0.0491,0.0186,-0.0407,0.0179,-0.0399,0.0002,-0.0472,0.0143,-0.047,0.0248,-0.055,0,-0.04,0,-0.0417,0,-0.0427,0.002,-0.0408,0.0079,-0.0475,0.0035,-0.0514,0,-0.0613,0.0186,-0.0656,0.009,-0.054,0.0054,-0.0384,0.0165,-0.0702,0.0431,-0.0544,0,-0.0379,0.0015,-0.0529,0,-0.0367,0.0161,-0.04,0.0098,-0.0582,0.0032,-0.04,0,-0.058,0.0047,-0.0385,0.0066,-0.0631,0.0196,-0.065,0,-0.0366,0.0009,-0.0469,0,-0.0591,0.0128,-0.0439,0.0006,-0.0427,0.01,-0.0421,0.0158,-0.0378,0.0204,-0.045,0.0042,-0.0319,0,-0.0361,0.0067,-0.0526,0.009,-0.0574,0,-0.0681,0.0101,-0.0446,0.0012,-0.0409,0.0133,-0.0497,0.0056,-0.0466,0,-0.0563,0.0128,-0.0628,0.0592,-0.0356,0.0493,-0.0906,0.0051,-0.0566,0.0043,-0.044,0.0064,-0.0421,0.0135,-0.0576,0.0138,-0.0531,0.0034,-0.0609,0.0128,-0.1006,0.0031,-0.0535,0.0191,-0.0734,0.0232,-0.0506,0.0087,-0.0487,0,-0.0382,0,-0.0342,0.0367,-0.0451,0.0049,-0.042,0.0088,-0.0544,0.0029,-0.0361,0.0079,-0.0283,0,-0.0453,0,-0.0448,0.0153,-0.0674,0.0302,-0.0516,0.0512,-0.0602,0.0045,-0.0367,0.0172,-0.0505,0.0225,-0.0463,0.0315,-0.0553,0.022,-0.0526,0.0307,-0.0638,0.0059,-0.0478,0.0104,-0.0522,0.0144,-0.0736,0.0203,-0.0694,0.023,-0.0741,0.0073,-0.0506,0.0106,-0.0419,0.0465,-0.0466,0.019,-0.0436,0,-0.049,0.0027,-0.0621,0.0041,-0.0588,0.0027,-0.0677,0.0179,-0.0669,0.0117,-0.0712,0.014,-0.0471,0.0112,-0.0568,0.0306,-0.0532,0.0032,-0.0443,0,-0.0441,0,-0.0361,0.0145,-0.0404,0,-0.0428,0.0241,-0.0543,0.0275,-0.0431,0.0052,-0.0434,0,-0.0375,0.007,-0.0371,0,-0.0482,0.0218,-0.0703,0,-0.0384,0.0145,-0.046,0.0044,-0.0455,0,-0.0293,0.0109,-0.0484,0.0121,-0.0483,0,-0.0389,0,-0.0366,0.0119,-0.0477,0,-0.0427,0,-0.0368,0,-0.0429,0.0032,-0.0269,0.0104,-0.0382,0,-0.0521,0,-0.0378,0,-0.0513,0.0065,-0.1119,0.0113,-0.0678,0.0181,-0.0638,0.0072,-0.0424,0.086,-0.0503,0.0205,-0.067,0.0108,-0.0439,0,-0.0373,0,-0.0342,0,-0.0353,0,-0.0359,0.0004,-0.0288,0,-0.0345,0.001,-0.0476,0,-0.0433,0,-0.0352,0,-0.0374,0.0085,-0.0386,0,-0.0387,0,-0.0427,0,-0.0467,0,-0.036,0,-0.0408,0.0058,-0.038,0,-0.0645,0.0165,-0.048,0.002,-0.0658,0.0126,-0.0342,0.0078,-0.0563,0,-0.0526,0.0022,-0.037,0,-0.0478,0,-0.0448,0,-0.0503,0,-0.0579,0.0013,-0.0265,0,-0.0423,0.0002,-0.0394,0.0065,-0.0614,0.0022,-0.0511,0.0041,-0.0549,0,-0.0445,0.0068,-0.0408,0.0045,-0.0464,0.0015,-0.0386,0.0103,-0.0422,0.0181,-0.0544,0.0034,-0.0449,0.0086,-0.0641,0.0088,-0.0457,0.0019,-0.0501,0,-0.057,0,-0.0421,0.015,-0.0537,0.0297,-0.0544,0.0383,-0.04,0.0005,-0.0498,0.0035,-0.0455,0,-0.0555,0,-0.0422,0,-0.0342,0.0008,-0.0358,0,-0.074,0,-0.0609,0,-0.0384,0,-0.0538,0,-0.043,0.0007,-0.0384,0.0136,-0.045,0.0067,-0.0638,0.0279,-0.0346,0,-0.0304,0,-0.0382,0,-0.0421,0,-0.0386,0.0004,-0.0343,0.0014,-0.0366,0.0062,-0.0408,0.0014,-0.0422,0.0023,-0.037,0.0036,-0.0329,0,-0.0404,0,-0.0342,0.0049,-0.0337,0.0092,-0.0288,0,-0.0393,0.0016,-0.0371,0,-0.0384,0,-0.0385,0,-0.0372,0,-0.0376,0,-0.0349,0,-0.0366,0,-0.0337,0,-0.0384,0,-0.0322,0,-0.0303,0,-0.0284,0,-0.0367,0,-0.0341,0,-0.0318,0,-0.0497,0,-0.032,0,-0.0302,0,-0.03,0.0139,-0.0512,0.0003,-0.0405,0,-0.0487,0.012,-0.0403,0.0106,-0.049,0.0294,-0.0537,0,-0.0293,0.0081,-0.0329,0.0038,-0.0322,0.0098,-0.0377,0,-0.0411,0,-0.0423,0,-0.0348,0,-0.0294,0,-0.0336,0,-0.0233,0,-0.0345,0,-0.0375,0,-0.0366,0,-0.0309,0,-0.0454,0,-0.0399,0,-0.0329,0,-0.034,0,-0.033,0,-0.0367,0,-0.0342,0,-0.0327,0,-0.0282,0,-0.0313,0,-0.0354,0,-0.0259,0,-0.0335,0,-0.0354,0,-0.0386,0,-0.0312,0,-0.0392,0,-0.0368,0,-0.0253,0,-0.0377,0,-0.0298,0,-0.0328,0,-0.0301,0,-0.0379,0,-0.0282,0,-0.0349,0.0025,-0.0273,0,-0.035,0.0046,-0.0386,0,-0.0444,0,-0.0327,0,-0.035,0,-0.0331,0,-0.0332,0,-0.0401,0.0033,-0.0303,0,-0.0413,0,-0.0404,0,-0.0348,0,-0.035,0,-0.0368,0,-0.0403,0,-0.0314,0,-0.0295,0,-0.0278,0,-0.0345,0,-0.0388,0,-0.0297,0,-0.0276,0,-0.0291,0,-0.053,0,-0.0304,0,-0.0264,0,-0.0324,0,-0.0337,0,-0.037,0,-0.0354,0,-0.035,0,-0.0371,0,-0.0284,0,-0.0347,0,-0.0353,0,-0.0308,0,-0.0312,0,-0.0385,0,-0.0325,0,-0.0374,0,-0.0344,0,-0.0341,0,-0.0406,0,-0.0398,0,-0.037,0,-0.0316,0,-0.0329,0,-0.0368,0,-0.0336,0,-0.0334,0,-0.0311,0,-0.035,0.0006,-0.0253,0,-0.0216,0,-0.0176,0,-0.0133,0,-0.0118,0,-0.0094,0,-0.0067,0,-0.0046,0,-0.0022,0,-0.0009,0,-0.0002]
در حال بارگذاری
2:06
محیط از پایین به پایان طلایی لین در محوطه قلعه پراگ. کاملا مشغول مقدار زیادی از صدای 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۰۱ آبان ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم