مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای غاز ۱

تعدادی غاز در برکه ای کنار مزرعه
مدت زمان: ۰:۱۱
نوع: 1125kHz, 640bit
تعداد دانلود: ۲۰ بار
آخرین ویرایش: چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰
تولید کننده: راک استودیو
برچسب ها
فقط با اشتراک
[0.0301,0,0.0299,0,0.03,0,0.03,0,0.03,0,0.03,0,0.03,0,0.03,0,0.0434,0,0.0743,0,0.0216,-0.0197,0.0734,0,0.0716,0,0.0505,0,0.0316,0,0.0309,0,0.04,0,0.0511,0,0.0512,-0.0085,0.0142,-0.0496,0.1041,-0.0194,0.0582,-0.0373,0.0891,-0.0273,0.0804,-0.0389,0.1002,-0.0354,0.0442,-0.03,0.1235,-0.0416,0.0683,-0.0349,0.1391,-0.0553,0.1244,-0.0003,0.0985,-0.1071,0.1245,-0.0591,0.0999,-0.0412,0.1692,-0.0611,0.0157,-0.0455,0.0796,-0.0389,0.1095,-0.0011,0.0881,-0.0154,0.109,-0.0256,0.1767,-0.0582,0.2115,-0.1355,0.2596,-0.1478,0.07,-0.1127,0.1996,-0.1309,0.175,-0.1156,0.148,-0.0322,0.1902,-0.0676,0.1407,-0.0678,0.0216,-0.0947,0.0405,-0.0551,0.1154,-0.0222,0.28,-0.1287,0.1105,-0.0935,0.1463,-0.049,0.1731,-0.0618,0.2104,-0.1077,0.1727,-0.1718,0.0932,-0.0813,0.1674,-0.0362,0.0584,-0.1425,0.0889,-0.1795,0.1767,-0.0323,0.1878,-0.0706,0.0941,-0.0648,0.1798,-0.087,0.2594,-0.1655,0.0912,-0.1409,0.19,-0.1674,0.2756,-0.1473,0.2169,-0.0735,0.3047,0,0.1756,-0.2827,0.3951,-0.2599,0.3262,-0.1362,0.2326,-0.1209,0.1442,-0.1196,0.1025,-0.1626,0.2507,-0.0477,0.1425,-0.025,0.0653,-0.0737,0.1237,-0.2278,0.2105,0,0.2805,0,0.2993,0,0.0498,-0.0984,0.2121,-0.131,0.169,-0.0823,0.2283,-0.1028,0.0699,-0.12,0.1374,0,0.0409,-0.0065,0.078,-0.0314,0.1246,-0.0773,0.0494,-0.0989,0.0678,-0.0177,0.075,-0.0113,0.0976,-0.034,0.1916,0,0.1336,-0.131,0.1998,-0.0257,0.287,-0.0671,0.24,-0.0899,0.3094,-0.2159,0.2886,-0.1358,0.3261,-0.232,0.2928,-0.0925,0.2376,-0.1763,0.1416,-0.1655,0.0876,-0.0165,0.0709,-0.0137,0.0765,-0.0065,0.0611,0,0.0604,0,0.0326,0,0.0416,-0.0143,0.0683,0,0.0392,-0.0729,0.177,-0.1102,0.1603,-0.1324,0.1959,-0.0275,0.009,-0.1494,0.0788,-0.0481,0.0893,0,0.0612,0,0.0405,0,0.0314,0,0.0323,0,0.0303,0,0.0306,0,0.0303,0,0.0368,0,0.1072,-0.0721,0.1817,-0.0751,0.1968,-0.0215,0.1804,-0.0356,0.1366,-0.031,0.0904,-0.0392,0.1565,0,0.0068,-0.0505,0.0307,-0.0132,0.0428,0,0.0392,0,0.0318,0,0.0412,0,0.0307,0,0.0315,0,0.0308,0,0.0305,0,0.031,0,0.0318,0,0.0301,0,0.03,0,0.03,0,0.03,0,0.0299,0,0.0299,0,0.0299,0,0.0299,0,0.0299,0,0.0299,0,0.0299,0,0.0299,0,0.0299,0,0.0299,0,0.0299,0,0.0299,0,0.0299,0,0.0299,0,0.0299,0,0.0299,0,0.03,0,0.0301,0,0.0315,0,0.0409,0,0.0414,0,0.1946,-0.0295,0.195,-0.082,0.1859,-0.1596,0.1146,-0.1211,0.1507,-0.0794,0.1109,-0.0368,0.111,0,0.0443,0,0.0363,0,0.0311,0,0.0307,0,0.0304,0,0.0425,-0.0086,0.1353,-0.0105,0.2802,-0.0426,0.2099,-0.0869,0.1467,-0.0389,0.0641,-0.0642,0.0382,-0.0275,0.0892,-0.0403,0.0863,-0.0118,0.0921,-0.0614,0.072,-0.0711,0.1313,-0.1074,0.1298,-0.112,0.2092,-0.0746,0.0632,-0.0472,0.1299,-0.0446,0.0539,-0.0744,0.0431,-0.0292,0.2029,-0.0588,0.0996,-0.1585,0.1288,-0.1222,0.0792,-0.1009,0.2886,-0.1032,0.1178,-0.1904,0.4647,-0.0593,0.2629,-0.049,0.2414,-0.0175,0.1707,-0.0614,0.072,-0.0854,0.0729,-0.1596,0.2954,0,0.1349,-0.1715,0.1043,-0.0573,0.1779,-0.069,0.1175,-0.1146,0.1393,-0.1972,0.3672,-0.1983,0.2051,-0.1369,0.2772,-0.2905,0.2377,-0.15,0.23,-0.1637,0.2175,-0.136,0.1376,-0.1808,0.387,-0.1139,0.1438,-0.1923,0.1528,-0.1351,0.231,-0.0824,0.1283,0,0.0675,-0.0476,0.0528,-0.0592,0.1122,-0.034,0.1025,-0.054,0.1357,-0.1148,0.1453,-0.0529,0.1578,-0.1315,0.1579,-0.144,0.2686,-0.0903,0.0864,-0.1115,0.2342,-0.0358,0.0758,-0.0542,0.0915,-0.0193,0.0867,-0.0361,0.063,-0.0106,0.0795,-0.0004,0.0498,-0.0176,0.2112,-0.0069,0.2217,-0.084,0.2991,-0.0898,0.2947,-0.1083,0.2403,-0.1912,0.2254,-0.0867,0.1665,-0.0393,0.0519,-0.0671,0.0605,-0.0078,0.0827,0,0.1128,-0.0264,0.1031,-0.0151,0.0487,-0.009,0.0511,0,0.0423,0,0.0429,0,0.0303,0,0.0302,0,0.03,0,0.0701,-0.0107,0.1446,-0.0774,0.1458,-0.2002,0.2437,-0.0911,0.1864,-0.0621,0.1754,-0.0528,0.2053,0,0.108,0,0.0654,0,0.0604,-0.0022,0.0351,0,0.051,0,0.0433,0,0.0435,0,0.0336,0,0.0376,0,0.1481,0,0.1874,-0.0391,0.1116,-0.0482,0.1765,-0.0307,0.0676,-0.0428,0.1142,-0.0413,0.1338,-0.0238,0.0945,-0.0356,0.0483,-0.0387,0.0459,-0.0304,0.1253,-0.0275,0.082,0,0.0699,0,0.0656,-0.0173,0.0514,-0.0003,0.0527,0,0.0442,0,0.0828,-0.0218,0.0925,-0.0706,0.0916,-0.0579,0.1077,-0.0968,0.061,-0.0813,0.0785,-0.0461,0.0685,-0.0458,0.0471,-0.0187,0.0424,0,0.0368,0,0.0524,0,0.1792,-0.0748,0.1528,-0.0803,0.1493,-0.2114,0.3186,-0.0503,0.1307,-0.1369,0.0721,-0.1437,0.1864,-0.0064,0.0962,-0.0208,0.0676,-0.0194,0.1146,-0.0208,0.2109,-0.0673,0.2561,-0.1394,0.2524,-0.0978,0.2701,-0.1756,0.2103,-0.1343,0.2476,-0.1161,0.2628,-0.1673,0.1549,-0.03,0.3505,-0.1159,0.2019,-0.153,0.2692,-0.0803,0.236,-0.0926,0.1354,-0.1028,0.1684,-0.0086,0.1937,0,0.1368,0,0.0408,0,0.0315,0,0.0351,0,0.0407,0,0.0385,0,0.0307,0,0.039,0,0.0419,0,0.0506,0,0.0408,0,0.0366,0,0.0455,0,0.0562,0,0.0609,-0.0093,0.0598,0,0.0419,0,0.0499,0,0.0555,0,0.0604,0,0.0496,0,0.0404,0,0.0502,0,0.042,0,0.0529,0,0.0299,0,0.0476,0,0.0641,0,0.0414,0,0.0498,0,0.0393,0,0.0495,0,0.0387,-0.0126,0.0596,-0.0011,0.0678,-0.0263,0.0673,-0.0305,0.1038,-0.0004,0.0853,0,0.0638,0,0.0505,0,0.0399,0,0.0374,0,0.0409,0,0.038,0,0.0494,-0.0075,0.064,-0.001,0.0663,-0.0313,0.0518,-0.0344,0.161,-0.0205,0.1254,-0.0445,0.0695,-0.0053,0.1098,-0.0236,0.0778,-0.0183,0.0627,0,0.0636,-0.0102,0.0524,0,0.0707,0,0.0689,0,0.083,-0.0485,0.0981,0,0.1919,0,0.1051,-0.0549,0.0472,-0.0905,0.1172,-0.0641,0.1105,0,0.059,-0.0135,0.0553,-0.0158,0.0734,-0.002,0.0586,0,0.0712,-0.0245,0.078,0,0.0609,-0.0636,0.0519,0,0.1154,-0.0208,0.1311,-0.0204,0.1129,-0.0204,0.0565,-0.0214,0.0412,-0.0324,0.0844,-0.0135,0.0687,-0.0104,0.0706,-0.0174,0.0989,-0.0081,0.1001,-0.0021,0.1192,-0.0203,0.1645,-0.1504,0.1029,-0.0826,0.1857,-0.1042,0.0942,-0.0954,0.1588,-0.0574,0.1438,-0.0616,0.1476,-0.0517,0.0912,-0.0933,0.1118,-0.0445,0.0537,-0.0272,0.0587,-0.0001,0.0523,0,0.0588,0,0.0771,-0.0117,0.1331,-0.1348,0.3022,-0.2162,0.1656,-0.1238,0.2102,-0.1528,0.1522,-0.0709,0.0946,-0.0247,0.159,-0.0361,0.104,-0.0403,0.0896,-0.0714,0.0739,0,0.2027,-0.109,0.2096,-0.0751,0.2169,-0.1554,0.1333,-0.1058,0.1714,-0.0602,0.1965,0,0.2373,-0.0186,0.0827,-0.055,0.0787,-0.0555,0.1172,-0.0199,0.1515,-0.067,0.1521,-0.0325,0.0702,-0.0775,0.3051,-0.0956,0.2911,-0.1357,0.2028,-0.0617,0.2647,-0.0112,0.1438,-0.0399,0.1914,-0.0628,0.1102,-0.0502,0.0759,-0.0771,0.1119,-0.0593,0.2051,-0.0791,0.0749,-0.1146,0.2224,-0.1168,0.1646,-0.0488,0.1277,-0.112,0.103,-0.1278,0.1524,-0.0488,0.0808,-0.0314,0.0982,-0.0775,0.0682,-0.0326,0.1324,-0.0061,0.155,-0.0295,0.183,-0.0472,0.1721,-0.0957,0.1873,-0.0627,0.1604,-0.0595,0.1876,-0.0837,0.1229,-0.1012,0.0919,-0.0342,0.11,-0.0457,0.0605,-0.0261,0.0654,-0.0075,0.1304,-0.0183,0.173,-0.0655,0.1774,-0.0824,0.2128,-0.0403,0.1537,-0.0432,0.1496,-0.0442,0.1039,-0.0466,0.1322,-0.0954,0.1635,-0.049,0.0738,-0.0131,0.1374,-0.0358,0.0595,0,0.0978,-0.0165,0.115,-0.0104,0.0806,-0.0204,0.077,-0.0968,0.1818,-0.0323,0.066,-0.0696,0.1388,-0.0675,0.1906,-0.0856,0.1282,-0.1037,0.0997,-0.0703,0.1199,-0.003,0.1017,-0.075,0.1344,-0.0468,0.1435,-0.0248,0.1842,-0.1053,0.1059,-0.1614,0.111,-0.0622,0.1643,-0.1558,0.1369,-0.051,0.1299,-0.068,0.1314,-0.0751,0.1902,-0.0724,0.2073,-0.0944,0.0686,-0.0527,0.2204,-0.0884,0.2489,-0.1576,0.2543,-0.1772,0.4093,-0.3047,0.4154,-0.1421,0.1315,-0.1785,0.212,-0.1236,0.3159,-0.0973,0.2381,-0.1164,0.1633,-0.1036,0.1009,-0.1197,0.0949,-0.124,0.0546,-0.0936,0.1806,-0.1971,0.1763,-0.1854,0.1226,-0.1992,0.3113,-0.1349,0.2198,-0.0955,0.1334,-0.0887,0.1574,-0.0861,0.1799,-0.0513,0.1642,-0.0396,0.1481,-0.0383,0.1465,-0.0214,0.082,-0.0321,0.1006,-0.0736,0.1148,-0.0373,0.1408,-0.0649,0.2484,-0.0795,0.0746,-0.0878,0.0809,-0.057,0.074,-0.067,0.1882,-0.051,0.1045,-0.1222,0.139,-0.1665,0.1585,-0.1104,0.2011,-0.0729,0.1949,-0.1182,0.1413,-0.0601,0.1863,-0.0565,0.0391,-0.0437,0.1197,-0.0173,0.1465,-0.0491,0.09,-0.0495,0.0893,-0.0112,0.0847,0,0.0406,-0.0198,0.0731,-0.0189,0.0331,0,0.0305,0,0.0302,0,0.03,0,0.03,0,0.0748,-0.004,0.0509,-0.0115,0.1186,-0.0187,0.1076,-0.0208,0.1821,0,0.0779,0,0.0685,-0.0098,0.0709,-0.0076,0.0571,0,0.0576,0,0.0308,0,0.0325,0,0.0302,0,0.03,0,0.03,0,0.03,0,0.03,0,0.0445,-0.0005,0.0668,-0.0561,0.1682,-0.0581,0.171,-0.0618,0.0471,-0.1086,0.0509,-0.0502,0.0342,0,0.0502,0,0.0361,0,0.0421,0,0.0314,0,0.032,0,0.0309,0,0.0307,0,0.0301,0,0.0404,0,0.0358,0,0.0347,0,0.0392,0,0.0306,0,0.0301,0,0.0311,0,0.03,0,0.03,0,0.03,0,0.0299,0,0.0299,0,0.03,0,0.0301,0,0.03,0,0.03,0,0.0299,0,0.0353,0,0.0373,0,0.0309,0,0.0305,0,0.0319,0,0.0299,0,0.03,0,0.03,0,0.03,0,0.0299,0,0.0299,0,0.0301,0,0.0703,0,0.1066,0,0.1138,-0.0972,0.1286,-0.0698,0.108,-0.0704,0.0554,-0.0861,0.0567,0,0.0408,0,0.046,0,0.0316,0,0.0413,0,0.0304,0,0.0299,0,0.0402,0,0.044,-0.0131,0.0838,-0.0996,0.0713,-0.0797,0.0676,-0.0721,0.095,0,0.0991,0,0.0674,-0.0103,0.1296,-0.0218,0.1309,-0.0107,0.0805,0,0.063,-0.0429,0.1156,0,0.05,-0.0756,0.0365,-0.1176,0.123,-0.0679,0.1604,-0.051,0.0587,-0.1031,0.0042,-0.0555,0.0719,0,0.1012,0,0.0703,0,0.0381,-0.0113,0.0794,-0.0093,0.0537,-0.0204,0.1825,-0.0132,0.1188,-0.0523,0.1231,-0.0772,0.1042,-0.0539,0.1302,-0.0028,0.1584,0,0.125,0,0.1185,-0.0359,0.048,-0.049,0.0306,-0.0097,0.0547,-0.0103,0.0317,-0.0284,0.075,-0.0019,0.1186,-0.03,0.1398,-0.0289,0.1382,-0.0976,0.1107,-0.0907,0.1352,-0.0794,0.0173,-0.1163,0.0356,-0.006,0.053,-0.0077,0.0215,0,0.0402,0,0.0362,0,0.0398,-0.021,0.057,-0.0299,0.1005,-0.0043,0.0742,-0.0071,0.0786,-0.0154,0.0694,0,0.0788,0,0.0774,0,0.0629,0,0.0417,0,0.038,0,0.0473,0,0.0353,0,0.0441,0,0.0885,-0.0421,0.1488,-0.0535,0.1839,-0.0399,0.2155,-0.0715,0.1896,-0.0118,0.0644,-0.0212,0.139,-0.0046,0.1124,0,0.0596,0,0.0405,0,0.0311,0,0.0306,0,0.0407,0,0.1646,-0.0169,0.1007,-0.0622,0.2099,-0.0223,0.126,-0.0159,0.1729,-0.0537,0.1032,-0.0606,0.148,-0.0207,0.0662,-0.0097,0.0517,0,0.0403,-0.0041,0.0298,-0.0078,0.0817,-0.0327,0.0799,-0.0194,0.0684,-0.0071,0.043,-0.0202,0.0818,-0.0227,0.0608,0,0.0349,-0.0129,0.0417,0,0.0438,0,0.0328,-0.0028,0.0458,0,0.0505,0,0.0374,0,0.0601,0,0.037,0,0.0426,0,0.03,0,0.03,0,0.03,0,0.0308,-0.0002,0.071,-0.0011,0.0841,0,0.0713,-0.0392,0.2465,-0.0571,0.2631,-0.0872,0.0979,-0.0517,0.2294,-0.1461,0.174,-0.0211,0.0232,-0.0623,0.0511,-0.0137,0.0603,0,0.0395,0,0.033,-0.013,0.0477,-0.0744,0.1123,-0.046,0.1327,-0.01,0.0893,-0.03,0.3496,-0.048,0.2318,-0.0814,0.1909,-0.069,0.0514,-0.0379,0.0876,-0.037,0.0927,-0.0577,0.0387,-0.0288,0.0696,-0.0459,0.0844,-0.0364,0.1191,-0.1517,0.172,-0.1656,0.1516,-0.1714,0.0996,-0.0161,0.0986,-0.0181,0.1081,0,0.0563,0,0.0517,-0.0187,0.068,0,0.1895,-0.0106,0.1808,-0.0167,0.0899,-0.0024,0.0822,-0.0558,0.0973,-0.0541,0.1553,-0.0485,0.1015,-0.0017,0.1082,-0.0031,0.0557,-0.0194,0.0489,0,0.059,-0.0022,0.0899,0,0.0508,-0.0173,0.0321,0,0.0457,-0.0028,0.0863,0,0.1944,-0.0049,0.0927,-0.0871,0.3655,-0.1003,0.0426,-0.2118,0.2002,-0.0944,0.1082,-0.1508,0.1503,-0.0307,0.1657,0,0.0796,0,0.0447,0,0.0402,0,0.0329,0,0.0383,-0.0055,0.0603,-0.0989,0.0831,-0.0823,0.2117,-0.1376,0.1193,-0.087,0.2129,-0.1206,0.1718,-0.0501,0.1437,-0.0821,0.1195,-0.0726,0.0674,-0.0566,0.0324,-0.038,0.0396,0,0.0784,0,0.1027,-0.0302,0.0421,-0.0896,0.2856,-0.0773,0.3702,-0.0495,0.1824,-0.1141,0.0355,-0.1135,0.1454,-0.0685,0.0826,-0.0515,0.0399,-0.0718,0.0464,-0.0525,0.0808,-0.0082,0.0571,0,0.0389,0,0.0413,0,0.0595,-0.0113,0.0689,0,0.1321,0,0.1773,-0.0339,0.12,-0.0013,0.1167,-0.0457,0.0993,-0.0641,0.1364,-0.048,0.0344,-0.0788,0.0279,-0.0475,0.0357,0,0.0314,0,0.0304,0,0.0299,0,0.0299,0,0.03,0,0.0378,0,0.0443,0,0.0417,0,0.0407,-0.0033,0.0304,0,0.0311,0,0.042,0,0.069,-0.0082,0.0849,-0.0343,0.0818,-0.029,0.1284,0,0.0608,-0.0404,0.0726,-0.017,0.0523,-0.0225,0.1179,-0.017,0.0631,-0.0256,0.1306,0,0.1091,-0.0169,0.1678,-0.0298,0.188,-0.0828,0.15,-0.1026,0.2241,-0.114,0.1909,-0.0973,0.184,-0.0771,0.1415,-0.0872,0.1714,-0.0698,0.097,-0.0423,0.1075,-0.0086,0.039,-0.0414,0.2343,0,0.0782,-0.039,0.1684,-0.1728,0.186,-0.1621,0.353,-0.1234,0.3195,-0.2587,0.2398,-0.3103,0.1756,-0.1473,0.1552,-0.0374,0.1917,-0.0616,0.1889,-0.0547,0.1527,-0.0985,0.1298,-0.0967,0.1306,-0.254,0.3462,-0.2238,0.271,-0.121,0.1331,-0.1348,0.2983,-0.1392,0.1216,-0.19,0.1539,-0.1167,0.2098,-0.1527,0.1675,-0.1215,0.1111,-0.0421,0.0309,-0.0621,0.1071,-0.0238,0.0595,-0.0113,0.0397,0,0.0337,-0.0006,0.0413,-0.0448,0.2156,-0.0725,0.149,-0.1833,0.1881,-0.0131,0.1059,-0.0503,0.191,-0.0633,0.2788,-0.0593,0.1172,-0.0952,0.2596,-0.0969,0.1106,-0.0506,0.0696,-0.0758,0.1297,-0.0398,0.0309,-0.0389,0.0842,-0.0042,0.0875,-0.0092,0.0436,-0.0095,0.0641,0,0.0563,0,0.0412,-0.0118,0.033,-0.0076,0.0387,0,0.0577,0,0.1276,-0.0685,0.2007,-0.1005,0.2046,-0.1673,0.1389,-0.0808,0.1508,-0.1079,0.1032,-0.0762,0.1918,-0.0986,0.0963,-0.1096,0.1036,-0.1148,0.0175,-0.0793,0.0615,0,0.0736,0,0.0423,0,0.0431,0,0.0385,0,0.0307,0,0.0304,0,0.0908,-0.0241,0.0995,-0.0119,0.0506,-0.0483,0.0845,-0.0474,0.1594,-0.0485,0.1588,-0.0016,0.0888,-0.0183,0.1106,-0.0668,0.112,-0.0225,0.0535,-0.012,0.0392,-0.0024,0.0759,-0.0553,0.2219,-0.0525,0.0824,-0.0865,0.1541,-0.0195,0.0724,-0.0094,0.0693,-0.0672,0.1002,0,0.1356,0,0.1369,-0.0709,0.1171,-0.0899,0.2412,-0.0613,0.1725,-0.0634,0.0916,-0.0019,0.139,-0.0594,0.0795,-0.0853,0.0985,-0.0845,0.1991,-0.0383,0.0764,-0.0403,0.092,-0.0627,0.1677,-0.0936,0.0711,-0.1551,0.2207,-0.1201,0.1858,-0.0924,0.2473,-0.0982,0.2023,-0.0752,0.1249,-0.0418,0.112,-0.0667,0.1779,-0.1106,0.0988,-0.0497,0.156,-0.069,0.2022,-0.1154,0.0321,-0.1256,0.0706,-0.0272,0.0297,-0.0444,0.0703,0,0.0529,0,0.0448,0,0.0302,0,0.03,0,0.12,0,0.1307,-0.0274,0.139,-0.0279,0.0789,-0.051,0.0405,-0.007,0.0501,-0.0399,0.0348,-0.0295,0.0662,-0.0305,0.0693,-0.0103,0.0416,0]
در حال بارگذاری
0:11
تعدادی غاز در برکه ای کنار مزرعه
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم