مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای hardwood floorboard creaking slowly and releasing

Hardwood floorboard creaking slowly and releasing

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شیپور و ترمپت
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها جیر جیرچوبچوبیجیر جیر کردنغژغژ کردن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0006,-0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0005,0.0004,0.0002,0.0005,0,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0005,0.0002,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0007,0,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.01,0.0003,-0.0278,0.0297,-0.0332,0.0197,-0.0344,0.0234,-0.0184,0.0253,-0.0215,0.0005,-0.0031,0.0098,-0.0117,0.0118,-0.0042,0.002,-0.0039,0.0057,-0.0012,0.0046,0.0002,0.0041,-0.0061,0.0013,-0.0041,0.0025,-0.0035,0.0047,-0.0078,0.0038,-0.0083,0.0047,-0.0016,0.0046,-0.004,0.0027,-0.0032,0.0029,-0.0009,0.007,-0.0024,0.0011,-0.0038,0.002,-0.0016,0.0022,-0.0023,0.0016,-0.0039,0.0019,-0.0033,0.0018,-0.0018,0.0015,-0.0027,0.0018,-0.0035,0.002,-0.0025,0.0024,-0.0016,0.0022,-0.0008,0.0037,-0.0053,0.0027,-0.0017,0.0029,-0.0013,0.0014,-0.0019,0.0022,-0.0007,0.0025,-0.0016,0.0019,-0.0035,0.0034,-0.003,0.0031,-0.0005,0.0034,-0.0255,0.002,-0.046,0.04,-0.0515,0.0305,-0.0441,0.0315,-0.034,0.0366,-0.0338,-0.0024,-0.005,0.0158,-0.0144,0.0149,-0.0083,0.0007,-0.0032,0.0074,-0.0035,0.0058,0.0003,0.0046,-0.0085,0.0069,-0.0063,0.0054,-0.004,0.0069,-0.0114,0.006,-0.0108,0.0048,-0.0025,0.0069,-0.0046,0.0052,-0.0061,0.0077,-0.0005,0.0082,-0.0048,0.0014,-0.0056,0.0042,-0.0017,0.0041,-0.0017,0.005,-0.0058,0.0037,-0.0039,0.0024,-0.0029,0.0049,-0.0056,0.0045,-0.0061,0.0044,-0.0036,0.0039,-0.0035,0.0038,-0.0027,0.0037,-0.0064,0.0026,-0.002,0.003,-0.0025,0.0016,-0.0041,0.0026,-0.0025,0.0031,-0.0025,0.0043,-0.0052,0.0044,-0.0415,0.0016,-0.048,0.0386,-0.0578,0.0294,-0.0347,0.0316,-0.0381,0.0429,-0.026,0.0011,0.0015,0.0175,-0.0125,0.011,-0.0077,0.0036,-0.0027,0.0106,-0.0036,0.0047,-0.0044,0.0109,-0.009,0.0026,-0.0079,0.0029,-0.0031,0.0063,-0.017,0.0059,-0.0088,0.0053,0.0001,0.0066,-0.0075,0.0021,-0.0076,0.0083,-0.0031,0.008,-0.0089,0.002,-0.0071,0.0039,-0.0028,0.0043,-0.0034,0.004,-0.009,0.0052,-0.0053,0.0042,-0.0017,0.0042,-0.0051,0.005,-0.0065,0.0064,-0.0047,0.0055,-0.0041,0.0052,-0.0109,0.0192,-0.0134,0.011,-0.0044,0.006,-0.0023,0.0073,-0.0074,0.0072,-0.0031,0.0057,-0.0039,0.0062,-0.0062,0.0036,-0.0051,0.0035,-0.002,0.0052,-0.0051,0.0017,-0.0025,0.0039,-0.0029,0.0023,-0.0044,0.0028,-0.003,0.0029,-0.0035,0.0043,-0.0013,0.0022,-0.0019,0.0021,-0.0045,0.0019,-0.0019,0.0046,-0.0057,0.0013,-0.0067,0.0049,-0.0034,0.006,-0.0028,0.0012,-0.0019,0.0041,-0.0025,0.0042,-0.0551,0.0473,-0.0226,0.0405,-0.0662,0.0373,-0.0177,0.0463,-0.0408,-0.0044,-0.0157,0.0171,-0.0196,0.0181,-0.0134,0.0035,-0.0066,0.0093,-0.004,0.0095,-0.0033,0.0124,-0.0094,0.0017,-0.005,0.01,-0.0135,0.0085,-0.0088,0.0119,-0.0218,0.0103,-0.0097,0.0106,-0.0042,0.0044,-0.0082,0.0008,-0.0064,0.0114,-0.0032,0.004,-0.0084,0.0024,-0.0031,0.0051,-0.0019,0.0061,-0.0055,0.0061,-0.0103,0.0062,-0.0043,0.0043,-0.0066,0.0044,-0.0032,0.0056,-0.0042,0.0018,-0.0034,0.0033,-0.0038,0.0042,-0.0094,0.004,-0.0012,0.0044,-0.003,0.003,-0.0045,0.0035,-0.0038,0.0035,-0.0465,0.0511,-0.0543,0.0445,-0.0641,0.0326,-0.0222,0.0463,-0.0277,-0.0008,-0.0005,0.0154,-0.0154,0.0208,-0.0134,0.0072,-0.0079,0.0108,-0.0039,0.0066,-0.0013,0.0092,-0.0098,0.0025,-0.0098,0.0053,-0.0104,0.0094,-0.0138,0.011,-0.0183,0.0059,-0.0091,0.0147,-0.0034,0.0086,-0.0089,0.006,0.0013,0.0126,-0.0048,0.0045,-0.0054,0.003,-0.0046,0.0062,-0.0054,0.0064,-0.0073,0.0077,-0.0076,0.0032,-0.005,0.0054,-0.0065,0.0044,-0.0065,0.0044,-0.0032,0.0027,-0.004,0.0056,-0.0064,0.0067,-0.0107,0.0058,-0.0056,0.0067,-0.0035,0.0048,-0.0043,0.0049,-0.0019,0.0022,-0.0022,0.0049,-0.0047,0.0017,-0.0067,0.0029,-0.0014,0.0023,-0.0047,0.0026,-0.0051,0.003,-0.0028,0.0017,-0.002,0.0027,-0.0025,0.0022,-0.0021,0.0037,-0.0012,0.0033,-0.0437,0.0289,-0.0214,0.047,-0.0619,0.0447,-0.0217,0.0414,-0.037,0.0169,-0.011,0.0151,-0.0147,0.0131,-0.0144,0.0035,-0.001,0.0046,-0.0041,0.0059,-0.0031,0.0139,-0.0172,0.0056,-0.0168,0.0069,-0.0045,0.0078,-0.007,0.0132,-0.019,0.0116,-0.0106,0.0165,-0.0075,0.0057,-0.0032,0.001,-0.0032,0.0093,-0.0052,0.0027,-0.0081,0.0038,-0.0047,0.0088,-0.0049,0.0091,-0.0034,0.0085,-0.0154,0.0055,-0.0046,0.0097,-0.0166,0.0065,-0.0149,0.0053,-0.0042,0.0052,-0.0033,0.0028,-0.0027,0.0025,-0.0034,0.0052,-0.0049,0.004,0.0015,0.0056,-0.0055,0.0044,-0.0069,-0.0012,-0.0028,0.006,-0.0144,0.0063,-0.003,0.0057,-0.0095,0.0083,-0.0026,0.0039,-0.0029,0.0035,0.0012,0.0055,-0.0063,0.0047,-0.0025,0.004,-0.0055,0.0005,0.0008,0.0074,-0.0048,0.0076,-0.006,-0.0009,-0.0063,0.0048,0.0002,0.0053,-0.0095,-0.0008,-0.0076,0.0031,-0.0049,0.0093,-0.002,0.004,0,0.0061,-0.003,0.0061,-0.0027,0.0014,-0.0033,0.0033,-0.0043,0.0029,-0.0086,0.0028,0.0004,0.0091,-0.0057,0.0044,-0.0069,0.0023,-0.0031,0.0061,-0.0023,0.0041,-0.0062,-0.0002,-0.0024,0.003,-0.0002,0.0039,-0.004,0.0054,-0.0021,0.0054,-0.0073,0.0031,-0.0018,0.0068,-0.0046,0.0059,-0.0038,0.0047,-0.0036,0.0025,-0.0033,0.0025,-0.0052,0.002,0.002,0.0065,-0.0051,0.0022,-0.003,0.0011,-0.0019,0.0049,-0.0048,0.0006,-0.0051,0.0016,-0.0031,0.003,-0.0007,0.0058,-0.0033,-0.0009,-0.0025,0.0029,-0.0015,0.0029,-0.0011,0.0025,-0.0034,0.001,-0.0017,0.0023,0.0007,0.0039,-0.0023,0.0034,-0.0021,0.001,-0.0016,0.0013,-0.0022,-0.0007,-0.0019,0.0008,-0.0016,0.0008,0.0007,0.0023,-0.0013,0.0014,-0.0018,0.0015,-0.0027,0.0017,-0.002,0.0011,-0.0027,0.0005,-0.0004,0.0013,-0.001,0.002,-0.0012,0.0017,-0.0013,0.0018,-0.0015,0.0017,-0.0016,0.0009,-0.0015,0.0014,-0.0005,0.0022,-0.0009,0.0052,-0.0079,0.0017,-0.0061,0.0059,-0.0099,0.0068,-0.0052,0.004,-0.0005,0.004,-0.0006,0.001,-0.0022,0.0011,-0.0006,0.0035,-0.0037,-0.0008,-0.0016,0.0001,-0.0014,0.004,-0.0052,0.0003,-0.0053,0.0016,-0.0002,0.0023,0.0003,0.0023,-0.0027,0.0005,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0025,-0.0028,0.0023,-0.0016,0.0014,-0.002,0.0017,-0.0015,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0022,0.001,-0.0008,0.0012,-0.0004,0.0018,-0.0009,0.0016,0.0003,0.0022,0.0001,0.0014,-0.0006,0.0016,-0.0006,0.0026,-0.0008,0.0007,0,0.0016,-0.0011,0.0005,-0.0012,0.0007,-0.0014,0.0023,-0.0002,0.002,-0.0009,0.0011,-0.0018,0.0019,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0003,-0.0004,0.0021,-0.0011,0.0014,-0.0007,0.0004,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0013,0.0007,-0.0015,0.0013,-0.0006,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0018,0.0019,-0.0005,0.0012,-0.0011,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0012,0.0011,-0.0011,-0.0001,-0.0016,0.0002,-0.0015,0.002,-0.0013,0.0002,-0.0016,-0.0003,-0.0007,0.001,-0.001,0.0011,-0.0023,0.001,-0.0013,0.0016,-0.0003,0.0017,0.0001,0.0011,-0.002,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0014,-0.0003,-0.0013,0.0008,-0.002,0.0018,-0.0017,0.0007,0,0.0029,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0011,0.0002,0.0008,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0002,0.0003,0,0.0016,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0014,-0.0005,0.0025,-0.0014,0,-0.0015,0.0001,0.0002,0.0018,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.0004,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0011,-0.0013,0,-0.0015,-0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0014,-0.0001,-0.0014,-0.0004,-0.0016,0,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0006,0,0.0018,-0.0005,0.0011,0.0001,0.0009,-0.0005,0.0008,0,0.0007,-0.0002,0.001,-0.0002,0.0009,-0.0002,0.0008,0.0006,0.0014,0.0001,0.001,-0.0008,0.0001,0,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.001,-0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0001,0,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0003,0,-0.0003,0.0004,0.0002,0.0008,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0008,0,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.001,-0.0004,0,-0.0008,-0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0013,-0.0007,-0.0008,0,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0001,0.0008,0,0.0008,-0.0002,0.0007,0,0.0009,0,0.0009,0.0002,0.0009,-0.0002,0.0004,0.0002,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0007,-0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0015,0,-0.0016,-0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0001,0.0009,-0.0006,0,-0.0001,0.0003,0,0.0007,0.0003,0.001,-0.0002,0.0012,-0.0009,0.0005,0.0002,0.0015,-0.0005,0.002,-0.0022,0.001,-0.003,0.0002,0.0001,0.0016,-0.0012,0.0005,-0.0042,0.0005,-0.0019,0.0024,-0.0018,0.0018,0.0016,0.0038,-0.0012,0.0019,-0.0063,0.0014,-0.0177,0.0132,-0.0643,0.0502,-0.0475,0.082,-0.0375,0.0466,-0.0407,0.0269,-0.0224,0.029,0.0079,0.0346,-0.0289,0.0064,-0.0244,0.0005,0.0005,0.0101,-0.0103,0.0242,-0.0114,0.0166,-0.0098,0.0143,-0.0131,0.0115,-0.0075,0.009,-0.0235,0.0109,-0.0113,0.0196,-0.0022,0.0208,-0.0194,-0.0013,-0.0201,0.0145,-0.0016,0.0126,-0.0093,0.0025,-0.0089,0.0037,-0.0061,0.0049,0.0001,0.0072,-0.0092,0.0024,-0.0055,0.009,-0.0065,0.0101,-0.0059,0.0082,-0.0034,0.0047,-0.009,0.0045,-0.0045,0.0076,-0.0112,0.0176,-0.0129,0.0029,0.003,0.0107,-0.0172,0.0029,-0.0199,0.0072,0.0078,0.0161,-0.0114,0.008,-0.0088,0.0038,-0.0054,0.0041,-0.0023,0.0063,-0.0074,0.0024,-0.0001,0.0087,-0.0018,0.0031,-0.0036,0.002,-0.0006,0.0037,-0.0023,0.0044,-0.0049,0.0004,-0.0069,0.0029,-0.0064,0.0092,-0.0024,0.0082,-0.005,0.0007,-0.0062,0.0031,-0.0013,0.0049,-0.004,0.004,-0.005,0.002,-0.0046,0.0014,-0.0048,0.0031,-0.0032,0.0021,-0.0018,0.0019,-0.0015,0.0011,-0.0002,0.0039,-0.0015,0.0017,-0.0029,0.0033,-0.0038,0.0059,-0.0029,0.0005,-0.0032,0.0019,-0.0037,0.0032,-0.0019,0.0023,-0.0036,0.0022,-0.0027,0.0042,-0.0009,0.0039,-0.0035,0.0015,-0.0035,0.0046,-0.001,0.0034,-0.004,0.0013,-0.0015,0.0036,-0.0033,0.005,-0.0011,0.0022,-0.0013,0.0003,-0.0002,0.0048,-0.0023,0.0047,-0.0031,0.0017,-0.0033,0.002,-0.0017,0.0005,-0.0018,0.0007,-0.0014,0.0008,-0.0003,0.0026,-0.0032,0.0008,-0.0023,0.0018,-0.001,0.0015,-0.002,0.001,-0.0016,0.0013,-0.0024,0.0008,-0.0013,0.0021,-0.0022,0.0013,-0.0033,0.0004,-0.0004,0.0015,-0.0012,0.0013,-0.0015,0.0001,-0.0011,0.0026,0,0.0022,-0.002,0.0013,-0.0015,0.0019,-0.0003,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0013,-0.0015,0.0014,0.0002,0.0016,-0.0013,0.0015,-0.0009,0.0015,-0.0003,0.0013,-0.0016,0.0007,0.0001,0.0016,-0.0014,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0015,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0016,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0012,-0.0003,-0.0011,0.0006,-0.0016,-0.0005,-0.0011,0.0003,-0.0011,0.0002,-0.0015,0,-0.0014,-0.0001,-0.001,0.0005,-0.0012,0.0005,-0.0012,-0.0001,-0.0012,0,-0.001,0.0007,-0.0012,0.0002,-0.0009,0.0008,-0.0003,0.0009,-0.0001,0.001,0.0002,0.0013,0.0001,0.0016,0.0002,0.001,-0.0002,0.0007,0,0.0014,-0.0002,0.0009,0.0006,0.0013,0.0006,0.0015,0,0.0012,-0.0003,0.0016,0.0006,0.0014,0.0004,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0004,0.0012,-0.0006,0.0011,-0.0008,0.0004,-0.0008,0,-0.0012,-0.0001,-0.0009,-0.0004,-0.001,-0.0002,-0.001,0.0001,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0011,-0.0002,-0.0012,-0.0004,-0.0011,-0.0006,-0.0009,-0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0005,0,0.0007,-0.0001,0.0007,0,0.0008,0.0006,0.0012,0.0005,0.0013,0.0004,0.0013,0.0009,0.0018,0.0014,0.0018,0.0011,0.0016,0.0008,0.0016,0.0004,0.0009,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0008,-0.0001,-0.0012,-0.0005,-0.0013,-0.0004,-0.0015,-0.0009,-0.0018,-0.0007,-0.0013,-0.0007,-0.0014,-0.0005,-0.0015,-0.0011,-0.0011,-0.0006,-0.0012,-0.0006,-0.0009,-0.0004,-0.0006,0,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0.0004,0.0002,0.0005,0,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0005,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0002,0,0.0005,0,0.0005,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0005,0.0002,0.0009,0.0003,0.0006,0.0003,0.0009,0.0006,0.0009,0.0006,0.001,0.0006,0.0009,0.0002,0.0007,0.0003,0.0005,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0006,0,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0005,0.0002,0.0005,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0005,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0005,-0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Hardwood floorboard creaking slowly and releasing
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم