مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ice skate knock against each other 21 wav

Ice skates - knocking against each other. (21)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر ورزش ها
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها فولیbrushضربدر زدنice skatesورزش های زمستانی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0004,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0003,-0.0006,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0015,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0016,-0.0012,0.0016,-0.0015,0.0002,-0.0006,0.0008,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.001,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.001,-0.001,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0012,0.0005,-0.0009,0.0015,-0.0015,0.0007,-0.0004,0.0011,-0.0016,0.001,-0.001,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0023,0.0036,-0.0009,0.0023,-0.002,0.0011,-0.0011,0.0016,-0.0015,0.0012,-0.0012,0.0014,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0016,-0.0012,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0015,-0.001,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0013,-0.0015,0.0009,-0.0019,0.0022,-0.0025,0.0024,-0.0031,0.0019,-0.0015,0.0023,-0.0041,0.0014,-0.002,0.0058,-0.0026,0.0012,-0.0018,0.002,-0.0017,0.0024,-0.0014,0.0011,-0.0014,0.0027,-0.0031,0.0016,-0.0019,0.0024,-0.0019,0.0008,-0.002,0.0019,-0.001,0.0018,-0.0018,0.0011,-0.0005,0.0018,-0.0013,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.001,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0008,0,-0.001,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0008,0.0003,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0012,0.0004,-0.001,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0013,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0018,-0.0009,0.0006,-0.0017,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0017,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.0017,-0.0016,0.0014,-0.0004,0.0013,-0.0018,0.0018,-0.0013,0.0022,-0.0015,0.001,-0.0013,0.0014,-0.0019,0.0009,-0.0027,0.001,-0.0012,0.0037,-0.0016,0.0025,-0.003,0.0032,-0.0018,0.0014,-0.001,0.0019,-0.0024,0.0017,-0.002,0.002,-0.0035,0.0021,-0.0018,0.0038,-0.0039,0.0032,-0.0031,0.0012,-0.0024,0.0036,-0.0033,0.0035,-0.0017,0.0031,-0.0052,0.0044,-0.0025,0.0065,-0.0034,0.0011,-0.0019,0.003,-0.0011,0.0023,-0.0034,0.0025,-0.0021,0.0024,-0.0041,0.0038,-0.003,0.0016,-0.0014,0.0052,-0.0047,0.0009,-0.0019,0.0054,-0.0038,0.0024,-0.0826,0.0763,-0.3114,0.1765,-0.2339,0.3123,-0.0871,0.2407,-0.1082,0.1013,-0.0923,-0.0158,-0.0565,0.0087,-0.0334,0.0076,-0.0248,0.0651,-0.0092,0.0766,-0.0271,0.0611,-0.1048,0.026,-0.091,0.1205,-0.0052,0.1232,-0.0571,-0.0011,-0.0312,0.0269,-0.0043,0.0197,-0.0278,0.0038,-0.0224,0.0057,0.0004,0.0152,0.0028,0.0127,-0.0062,0.0067,-0.007,0.0051,-0.0058,0.0127,-0.0086,0.0106,-0.015,0.0051,-0.0081,0.0102,-0.0095,0.0025,-0.0134,0.0063,-0.009,0.0097,-0.0076,0.0069,-0.0061,0.0032,-0.002,0.0056,-0.0047,0.0041,-0.0031,0.0025,0.0015,0.0039,-0.0008,0.0016,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0008,-0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0007,-0.0004,0,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0001,0.0002,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0012,0.0004,-0.0009,0.0001,-0.0004,0.0007,0,0.0007,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0002,-0.0011,0.0006,-0.0001,0.0013,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0014,-0.0014,0.0005,-0.0007,0.0014,-0.0013,0.0005,-0.0013,0.0018,-0.0015,0.0016,-0.0014,0.0017,-0.0016,0.0014,-0.0021,0.0016,-0.0021,0.0015,-0.0024,0.0023,-0.0052,0.0048,-0.0048,0.0051,-0.0053,0.0013,-0.008,0.0066,-0.0063,0.0048,-0.005,0.0044,-0.0066,0.0083,-0.0033,0.0059,-0.0049,0.0041,-0.0058,0.0011,-0.0011,0.0067,-0.0047,0.0021,-0.0009,0.0015,-0.0029,0.0022,-0.0045,0.0012,0.0004,0.0027,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0006,0,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0019,0.0004,-0.0013,0.0014,-0.0004,0.0011,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (21)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم