مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ice skate knock against each other 25 wav

Ice skates - knocking against each other. (25)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر ورزش ها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فولیbrushضربدر زدنice skatesورزش های زمستانی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0016,-0.002,0.002,-0.0014,0.001,-0.0025,0.0026,-0.0029,0.0031,-0.004,0.0032,-0.0034,0.0047,-0.0055,0.0032,-0.0061,0.0038,-0.0035,0.0089,-0.0085,0.0098,-0.008,0.006,-0.0038,0.0034,-0.0065,0.0059,-0.0043,0.0076,-0.004,0.0079,-0.008,0.0056,-0.0102,0.0058,-0.0076,0.0085,-0.007,0.0111,-0.0069,0.0078,-0.0077,0.0037,-0.0056,0.0045,-0.0092,0.0116,-0.0116,0.0059,-0.0061,0.0163,-0.0091,0.0146,-0.0118,0.0092,-0.008,0.0087,-0.0083,0.0151,-0.0089,0.0025,-0.0057,0.0067,-0.0037,0.0061,-0.0086,0.0098,-0.0062,0.0072,-0.0065,0.006,-0.0063,0.0045,-0.005,0.0039,-0.0044,0.0054,-0.0056,0.0051,-0.0044,0.0054,-0.0054,0.0044,-0.0137,0.0098,-0.0094,0.0102,-0.0054,0.0083,-0.009,0.0063,-0.0053,0.0072,-0.0056,0.004,-0.0023,0.0056,-0.0044,0.0042,-0.0043,0.0031,-0.0068,0.0097,-0.0152,0.0113,-0.0079,0.0101,-0.0082,0.0075,-0.0046,0.0056,-0.0079,0.0075,-0.0034,0.0055,-0.0083,0.0069,-0.0119,0.0091,-0.0104,0.0075,-0.0107,0.0113,-0.0108,0.0135,-0.0146,0.0141,-0.0119,0.011,-0.0133,0.0123,-0.0128,0.0127,-0.0103,0.0122,-0.014,0.0051,-0.0132,0.0097,-0.0119,0.0225,-0.0212,0.0164,-0.0165,0.0149,-0.0237,0.0162,-0.0108,0.0131,-0.0127,0.0152,-0.0101,0.0112,-0.0142,0.0078,-0.0078,0.0078,-0.0114,0.0177,-0.0164,0.0126,-0.0211,0.0298,-0.0233,0.0309,-0.0342,0.0316,-0.0313,0.0357,-0.034,0.0462,-0.0343,0.0344,-0.0452,0.0232,-0.0219,0.0237,-0.0146,0.0143,-0.0086,0.0191,-0.0116,0.0119,-0.0143,0.0094,-0.0107,0.0083,-0.0087,0.0056,-0.0096,0.012,-0.0069,0.0112,-0.0115,0.0064,-0.0089,0.0048,-0.0061,0.0057,-0.0051,0.0065,-0.0076,0.0069,-0.0108,0.0086,-0.0035,0.0015,0,0.0024,-0.0004,0.0029,-0.0023,0.0028,-0.0043,0.0095,-0.0039,0.002,-0.0054,0.0002,-0.0015,0.0019,-0.0011,0.0013,0,0.0012,-0.001,0.0013,-0.0017,0.0008,-0.0011,0.0012,-0.0005,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.0013,0.0005,-0.0018,0.0014,-0.0018,0.0013,-0.0028,0.0041,-0.0015,0.0035,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0003,-0.0007,0.0011,0.0002,0.0012,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0896,0.16,-0.3824,0.0837,0.0311,0.2975,-0.1941,0.0882,-0.1181,-0.0193,-0.0619,0.0043,-0.0416,-0.0123,-0.0173,0.0511,0.0218,0.0504,-0.0865,0.0404,-0.0513,0.064,-0.0056,0.0189,-0.0482,0.0232,-0.0451,0.0116,-0.0212,0.0226,-0.0123,0.0163,-0.0034,0.014,-0.0118,0.0025,-0.0159,0.0041,-0.0191,0.0075,-0.0038,0.0049,-0.0042,0.0071,-0.0043,0.0013,-0.0034,0.0032,-0.0062,0,-0.0014,0.0002,0.0003,0.0026,0.0017,0.0036,0.0028,0.0042,-0.0063,0.0111,-0.0029,0.0054,-0.0023,0.0008,-0.0023,0.0003,-0.0009,0,-0.0011,-0.0002,-0.0012,0,-0.0009,0.0004,-0.0014,0.0011,-0.0019,-0.0002,-0.0011,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0042,0.0035,-0.0011,0.0035,-0.0005,0.0025,-0.0009,0.0011,-0.0136,0.0059,-0.0078,0.0094,0.0014,0.0101,-0.0035,0.0013,-0.0038,-0.0025,-0.0034,-0.0018,-0.0018,0.0014,0.001,0.0025,0.0005,0.0021,-0.0003,0.0004,0,0.0004,0,0.0007,-0.0001,0.0005,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0005,0,-0.0009,-0.0001,-0.0012,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,0.0002,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0011,-0.0016,0.0014,-0.0043,0.0028,-0.0036,0.0047,-0.0041,0.0013,-0.0008,0.0016,-0.0025,0.0021,-0.0026,0.0014,-0.0036,0.0023,-0.0013,0.0022,-0.0015,0.0026,-0.0011,0.0014,-0.0013,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0011,0.0013,-0.0015,0.0008,-0.0012,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0012,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0014,-0.002,0.0014,-0.0024,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0023,0.0015,-0.0022,0.0014,-0.0024,0.0031,-0.0021,0.003,-0.0054,0.0026,-0.0035,0.0027,-0.0022,0.0043,-0.002,0.0014,-0.0023,0.0032,-0.004,0.003,-0.0025,0.0016,-0.0016,0.0017,-0.0011,0.0019,-0.0009,0.0017,-0.0016,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.0017,-0.0021,0.0014,-0.0022,0.0034,-0.002,0.0023,-0.0032,0.0026,-0.0022,0.0025,-0.002,0.003,-0.0021,0.0019,-0.0029,0.0023,-0.0025,0.003,-0.0024,0.0012,-0.002,0.0031,-0.0018,0.0015,-0.0021,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.002,0.0013,-0.0018,0.0017,-0.0016,0.0008,-0.0013,0.0016,-0.001,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.0013,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (25)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری