مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ice skate knock against each other 34 wav

Ice skates - knocking against each other. (34)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر ورزش ها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فولیbrushضربدر زدنice skatesورزش های زمستانی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0006,0,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0009,-0.0006,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0005,-0.0012,0.001,-0.0019,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.002,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.0014,0.0019,-0.0027,0.0006,-0.002,0.0006,-0.0025,0.0019,-0.002,0.0023,-0.0003,0.0017,-0.0011,0.0013,-0.0021,-0.0002,-0.0013,0.0006,-0.001,0.001,0.0004,0.0014,-0.0004,0.0012,-0.0003,0.001,-0.0008,0.0012,-0.0013,0.0008,-0.0016,-0.0001,-0.0307,0.0143,-0.0402,0.0218,-0.0186,0.022,-0.0147,0.0217,-0.0094,0.0352,-0.0245,0.0151,-0.0173,0.0104,-0.0773,0.007,-0.0789,0.0282,0.0034,0.0618,-0.1835,0.2523,-0.0718,0.2099,-0.2177,0.0984,-0.1654,0.104,-0.0565,0.009,-0.0599,0.0155,-0.0329,0.0344,-0.0044,0.0295,-0.0035,0.0385,0.0027,0.0407,-0.0043,0.0196,-0.0059,0.0113,-0.0081,0.0235,-0.0065,0.0188,-0.0084,0.0171,-0.0095,0.0128,-0.0175,0.0111,-0.0126,0.0242,-0.0214,0.0025,-0.0098,0.0056,-0.0099,0.003,-0.0068,0.0045,-0.0089,0.0034,-0.0079,0.0059,-0.0084,0.0094,-0.0101,0.0106,-0.0131,0.0175,-0.0119,0.012,-0.0094,0.0129,-0.0161,0.0165,-0.026,0.0186,-0.0232,0.0102,-0.0208,0.0118,-0.0242,0.0439,-0.024,0.0314,-0.0157,0.0118,-0.0199,0.0248,-0.0149,0.0122,-0.0092,0.0158,-0.0092,0.0116,-0.0047,0.0125,-0.0053,0.0064,-0.0074,0.003,-0.0146,0.0033,-0.0086,0.0051,-0.0154,0.0054,-0.0092,0.0033,-0.0076,0.0047,-0.0037,0.0096,-0.0062,0.0061,-0.007,0.0083,-0.0043,0.0054,-0.0027,0.0022,-0.0019,0.0056,-0.0021,0.0038,-0.0033,0.0076,-0.004,0.0038,-0.0055,0.0023,-0.0057,0.0051,-0.0039,0.0046,-0.0052,0.0018,-0.0044,0.0064,-0.005,0.0056,-0.005,0.003,-0.0027,0.0046,-0.0045,0.0029,-0.0092,0.0082,-0.0073,0.0062,-0.0033,0.0023,-0.0042,0.0048,-0.0055,0.0024,-0.002,0.0025,-0.0037,0.0022,-0.0018,0.0037,-0.0018,0.0024,-0.0015,0.0018,-0.0013,0.0006,-0.0016,0.0026,-0.0014,0.0016,-0.0006,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.0015,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0006,0.0008,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,0,0.0002,0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0008,-0.0002,0.0008,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (34)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری