مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ice skate knock against each other 40 wav

Ice skates - knocking against each other. (40)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر ورزش ها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فولیbrushضربدر زدنice skatesورزش های زمستانی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0001,0,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,0,0.0002,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0016,0.0009,-0.0015,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0012,-0.0002,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0016,0.001,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0013,0.0004,-0.0002,0.0008,0,0.0006,-0.0013,0.001,-0.0021,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0022,0.0019,-0.0089,0.0045,-0.0041,0.0049,-0.0032,0.0041,0.0002,0.0034,-0.0048,0.0008,-0.0034,0.0011,0.0001,0.0013,-0.0005,0.0011,-0.0009,-0.0004,-0.0008,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0025,0.0016,-0.0024,0.0018,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0021,-0.0135,0.0067,-0.0044,0.0065,-0.0006,0.0061,-0.0053,0.0042,-0.006,0.0015,-0.0012,0.0009,-0.0011,-0.0005,-0.0007,0.0005,0.0004,0.0016,-0.0007,0.0013,-0.0013,0,-0.0001,0.0002,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0028,0.0001,0.0021,-0.001,0.0006,-0.0013,-0.0009,-0.007,0.0046,-0.0062,0.0032,-0.0013,0.0045,-0.0024,0.0028,-0.0027,0.0006,-0.0012,0.0004,-0.0007,0.0003,0.0001,0.0006,0.0002,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0,0,0.0013,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,0.0003,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0007,-0.0004,-0.0018,0.0016,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0014,-0.0004,0.001,-0.0002,0.0011,-0.0003,0.0001,-0.0008,0,-0.0009,-0.0003,-0.0007,0.0003,0.0003,0.0008,0,0.0008,-0.067,0.0337,-0.0891,0.1131,-0.0266,0.052,-0.0186,0.0232,-0.0407,0.0024,-0.0769,0.0398,-0.1023,0.1734,-0.1539,0.104,-0.0672,0.071,-0.1288,0.0551,-0.0533,0.0591,-0.0307,0.0515,0.0081,0.0496,-0.0081,0.0215,-0.0125,0.019,-0.0116,0.0111,-0.026,0.004,-0.0369,0.0301,-0.0378,0.0288,-0.0362,0.0178,-0.0122,0.0137,-0.0144,0.0153,-0.0044,0.0095,-0.0077,0.0092,-0.0043,0.0098,-0.007,0.0049,-0.0038,0.0029,-0.0061,0.0034,-0.0039,0.0027,-0.0046,0.0017,-0.0409,0.0146,-0.0244,0.0248,-0.0173,0.0151,-0.0049,0.0117,-0.0051,0.0055,-0.0234,0.0001,-0.0054,0.0112,-0.002,0.0033,-0.0035,0.0052,-0.0026,0.0011,-0.0012,0.0022,-0.001,0.0029,0.0006,0.0028,-0.0001,0.0016,0,0.002,-0.0039,0.0028,-0.0026,0.0003,-0.0032,-0.002,-0.0031,-0.0007,-0.0015,0.0041,-0.0018,0.0042,0.0014,0.0032,0.0008,0.0022,-0.0003,0.001,-0.0012,-0.0001,-0.0031,0.0003,-0.0027,0.0051,-0.0021,0.0012,-0.0015,0.0015,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0007,0,0,0.0003,-0.0001,0.0006,0,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0012,0.0016,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0005,0,-0.0004,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,0,0.0003,-0.0005,0,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0014,-0.0022,0.0013,-0.0059,0.0077,-0.0042,0.0085,-0.0045,0.0029,-0.0061,0.0008,0,0.0044,-0.0015,0.0023,-0.0023,0.0002,-0.0012,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0009,0.0003,0.0013,-0.0011,0.0005,-0.0018,0.0001,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0014,0.0006,-0.0013,0.0011,-0.0003,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0019,0.0008,-0.0013,0.0026,-0.0018,0.0009,-0.0016,0.0028,-0.0012,0.0021,-0.0015,0.0008,-0.0023,0.001,-0.0027,0.0026,-0.0029,0.0023,-0.0008,0.0019,-0.0025,0.0018,-0.0023,0.0013,-0.0025,0.0012,-0.0019,0.0016,-0.0024,0.0016,-0.0028,0.0049,-0.0024,0.0033,-0.0036,0.003,-0.0039,0.0027,-0.0055,0.0043,-0.0024,0.004,-0.0031,0.0028,-0.0029,0.0046,-0.0036,0.0024,-0.0039,0.0039,-0.0018,0.0014,-0.0028,0.0017,-0.0015,0.0022,-0.0013,0.001,-0.0012,0.0017,-0.0015,0.0014,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (40)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم