مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ice skate knock against each other 43 wav

Ice skates - knocking against each other. (43)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر ورزش ها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فولیbrushضربدر زدنice skatesورزش های زمستانی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,0,0.0006,-0.0002,0,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0021,0.0009,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0015,-0.0004,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0013,0.0016,-0.0027,0.0013,-0.0011,0.0006,-0.0004,0.0019,-0.0006,0.0009,-0.001,-0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0004,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0001,0,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0006,-0.0015,0.0005,-0.0001,0.0019,-0.0032,0.0021,-0.002,0.0019,-0.0016,0.0018,-0.0015,0.0022,-0.0013,-0.0002,-0.001,-0.0001,-0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0001,0.001,-0.001,0.0002,-0.0018,0.0001,-0.0004,0.0013,-0.0001,0.0009,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,0,0.0005,0,0.0005,-0.002,0.0012,-0.0024,0.0012,-0.0013,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.001,0.0001,0.0018,-0.0046,0.0021,-0.0018,0.0009,-0.0017,0.0024,0.0002,0.0025,-0.0013,0.0002,-0.0032,0.0004,-0.0028,0.0016,0.0013,0.0023,-0.0018,0.0015,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0009,-0.0007,-0.0007,0.0005,0.0002,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0014,0.0002,-0.0014,0.0007,0.0007,0.0009,0.0001,0.0007,-0.0003,0.0001,-0.0007,-0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0006,0.001,-0.0027,0.0011,-0.0021,0.0018,-0.0002,0.0025,0.0004,0.0019,-0.0007,0.0014,-0.003,-0.0008,-0.0018,0.0007,0.0003,0.0007,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.001,-0.0013,0.0004,0.0001,0.001,-0.0001,0.0005,-0.0007,-0.0001,-0.0006,0.0001,0.0001,0.0015,-0.0039,0.0015,-0.0006,0.0014,0.0005,0.0017,-0.0009,0.0016,-0.002,-0.0005,-0.0005,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0007,0.0002,-0.0013,0,0.0001,0.0005,0.0004,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,-0.0004,0.0002,-0.0005,0,0,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0018,0.0025,-0.0046,0,0,0.0021,0.0009,0.0022,-0.001,0.0009,-0.0015,-0.001,-0.0013,-0.0001,-0.0001,0.0005,0,0.0003,0.0001,0.0007,0.0004,0.001,-0.0005,0.0003,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0546,0.0128,-0.0852,0.0604,-0.0649,0.1045,-0.0532,0.0612,-0.0495,0.0561,-0.0774,0.0062,-0.0364,0.0767,-0.0534,0.1052,-0.0926,0.1243,-0.1158,0.0724,-0.1578,0.0278,-0.1405,0.1433,-0.08,0.1389,-0.1105,0.1844,-0.1865,0.2152,-0.2356,0.2126,-0.1517,0.1667,-0.148,0.134,-0.1694,0.0932,-0.116,0.1056,-0.0401,0.0273,-0.029,-0.0056,-0.0221,0.0185,-0.0009,0.0098,0.0007,0.0122,-0.003,0.009,-0.0055,0.0084,-0.0078,0.002,-0.009,0.0053,-0.0531,0.0368,-0.0204,0.0072,-0.0046,0.0049,-0.0103,0.02,-0.029,0.0177,-0.0055,0.0067,-0.0039,0.0026,-0.0018,0.0025,-0.0042,0,-0.0034,0.0009,-0.002,0.0031,-0.0015,0.0014,-0.0027,0.0012,-0.0034,0.0017,-0.0041,0.0036,-0.0075,0.0052,-0.0614,0.0765,-0.1006,0.0519,-0.0371,0.0586,-0.0539,0.0463,-0.0503,0.0253,-0.016,0.0174,-0.0203,0.0365,-0.0212,0.0074,-0.0293,0.0322,-0.0411,0.0438,-0.0251,0.0095,-0.0104,0.0049,-0.0006,0.0063,-0.0003,0.0065,-0.0032,0.0055,-0.002,0.003,-0.0046,0.0009,-0.0045,-0.0004,-0.0028,0.0003,-0.0017,0.003,-0.0028,0.0033,-0.0036,0.002,-0.0011,0.0029,-0.0018,0.0017,0.0002,0.003,-0.0032,0.0026,-0.0029,0.002,-0.002,0.0035,-0.0032,0.0024,-0.0024,0.0022,-0.0021,0.0024,-0.0028,0.0027,-0.0026,0.0017,-0.0019,0.0016,-0.0026,0.0021,-0.0018,0.0004,-0.0011,0.0009,-0.0013,0.0018,-0.0012,0.0005,-0.0014,0.002,-0.0009,0.001,-0.0013,0.0013,-0.0025,0.0014,-0.0017,0.0019,-0.0015,0.0034,-0.0013,0.0029,-0.0019,0.0014,-0.0013,0.0019,-0.0024,0.0012,-0.0016,0.0019,-0.0022,0.0018,-0.0023,0.0023,-0.0021,0.0014,-0.0025,0.0015,-0.001,0.0014,-0.0017,0.0012,-0.0011,0.0017,-0.0009,0.0008,-0.0015,0.0009,-0.0009,0.0012,-0.0013,0.0007,-0.0004,0.0012,-0.0017,0.0011,-0.0007,0.0014,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0014,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.001,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0002,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0005,-0.0012,0.0012,-0.0007,0.0012,-0.0002,0.0007,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Ice skates - knocking against each other. (43)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری