مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ikea سنگین چوبی میز

چوبی Ikea کشو میز سنگین در پلاستیکی غلطک باز کردن و بستن. (4)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: چوب
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فولیسنگینکشوپلاستیکبازبستنdrawerمیزrollersbedroomikeadrawers
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.001,-0.0004,0.0012,-0.0012,0.0016,-0.0022,0.0036,-0.0028,0.004,-0.0059,0.0068,-0.0061,0.0074,-0.0102,0.0156,-0.0123,0.0202,-0.021,0.0184,-0.025,0.0237,-0.0099,0,-0.0224,0.0293,0,0.005,-0.0294,0.023,-0.0077,0.0129,-0.0214,0.0281,-0.0188,0.0179,-0.0176,0.0295,-0.0291,0.0353,-0.0453,0.0363,-0.0168,0.0019,-0.0346,0.0349,-0.0028,0.0116,-0.0226,0.024,-0.0143,0.0479,-0.0389,0.0752,-0.0556,0.0421,-0.1055,0.1043,-0.048,0.0508,-0.0791,0.0541,-0.0153,0.0098,-0.0485,0.0556,-0.0312,0.0246,-0.0353,0.0443,-0.0325,0.0392,-0.0244,0.0198,-0.0238,0.0326,-0.0144,0.0116,-0.0302,0.0303,-0.0158,0.0351,-0.0313,0.0172,-0.0345,0.0291,-0.0303,0.0244,-0.0298,0.0137,-0.0107,0.0069,-0.012,0.0119,-0.0128,0.0306,-0.0179,0.03,-0.0182,0.0055,-0.0164,0.0215,-0.0101,0.0138,-0.0225,0.0218,-0.0283,0.0535,-0.0416,0.0065,-0.0675,0.0658,-0.0058,0.0372,-0.0593,0.0279,-0.0557,0.0779,-0.0191,0.0239,-0.0847,0.0733,-0.0223,0.0338,-0.0513,0.0117,-0.0575,0.0602,-0.0228,0.0341,-0.0472,0.0872,-0.0268,0.0438,-0.041,0.0255,-0.0661,0.0622,-0.0233,0.0828,-0.0755,0.105,-0.0984,0.0928,-0.0317,0.0317,-0.0692,0.0741,-0.0299,0.0613,-0.0663,0.0245,-0.0665,0.0685,-0.0105,0.0152,-0.0674,0.0546,-0.0127,0.0529,-0.0251,0.0309,-0.0582,0.0624,-0.0304,0.0906,-0.0716,0.0537,-0.0807,0.0974,-0.0275,0.0599,-0.0686,0.0677,-0.0376,0.0469,-0.0409,0.0081,-0.0591,0.0651,-0.0317,0.0236,-0.0844,0.0732,-0.0682,0.1017,-0.074,0.0518,-0.0916,0.0551,-0.0507,0.0252,-0.0581,0.0356,-0.0251,0.0215,-0.0238,0.0208,-0.0268,0.0284,-0.0157,0.0382,-0.0546,0.051,-0.0414,0.0493,-0.0504,0.017,-0.0446,0.0293,-0.0191,0.0192,-0.0208,0.0237,-0.0209,0.0169,-0.0281,0.0739,-0.0575,0.0492,-0.0705,0.0802,-0.0555,0.0611,-0.0443,0.0301,-0.0374,0.0708,-0.0403,0.0365,-0.067,0.0551,-0.0319,0.038,-0.0419,0.0513,-0.0488,0.0937,-0.0323,0.0774,-0.1566,0.1418,-0.17,0.1302,-0.0775,0.0136,-0.0686,0.0685,-0.0269,0.0307,-0.05,0.0466,-0.0348,0.0448,-0.0462,0.0466,-0.0559,0.0336,-0.0239,0.0216,-0.0301,0.0725,-0.0464,0.0434,-0.059,0.0605,-0.0626,0.0464,-0.0418,0.0562,-0.0484,0.0424,-0.0333,0.0309,-0.0363,0.043,-0.046,0.0233,-0.0505,0.1107,-0.0712,0.0717,-0.1698,0.0943,-0.0533,0.0269,-0.0672,0.0827,-0.0249,0.0576,-0.1327,0.1388,-0.0597,0.1223,-0.1282,0.0742,-0.1225,0.0582,-0.041,0.0364,-0.0659,0.0674,-0.0453,0.0657,-0.0638,0.1147,-0.0942,0.0598,-0.0875,0.0725,-0.0239,0.0146,-0.0903,0.1009,-0.0584,0.0691,-0.1559,0.1446,-0.0907,0.052,-0.0839,0.0958,-0.0735,0.0687,-0.1115,0.1281,-0.0656,0.0408,-0.1339,0.1083,-0.049,0.0429,-0.0749,0.0396,-0.0312,0.0417,-0.0114,0.0128,-0.0182,0.0377,-0.0183,0.0814,-0.0329,0.0361,-0.0855,0.0574,-0.0563,0.0754,-0.0562,0.0988,-0.0829,0.0642,-0.0646,0.0635,-0.0726,0.086,-0.0651,0.0715,-0.0623,0.0286,-0.0747,0.0479,-0.0174,0.0098,-0.0333,0.0328,-0.0398,0.0273,-0.0565,0.0498,-0.0467,0.0169,-0.0538,0.0584,-0.0362,0.0483,-0.0391,0.0428,-0.0265,0.0293,-0.0261,0.0286,-0.0306,0.0305,-0.0361,0.0215,-0.0309,0.0217,-0.058,0.0909,-0.0359,0.0596,-0.0688,0.0818,-0.064,0.0575,-0.0475,0.0257,-0.0469,0.0364,-0.0396,0.0277,-0.042,0.0359,-0.0611,0.0335,-0.0376,0.0298,-0.0455,0.0344,-0.0316,0.0389,-0.0238,0.0213,-0.0433,0.0334,-0.0204,0.0292,-0.0438,0.0514,-0.0418,0.0187,-0.0471,0.0251,-0.0137,0.0114,-0.0254,0.022,-0.0022,0.0146,-0.0203,0.0129,-0.0148,0.011,-0.0131,0.0156,-0.0146,0.0154,-0.034,0.0503,-0.028,0.0369,-0.0536,0.0361,-0.0277,0.0313,-0.0305,0.0313,-0.0138,0.0322,-0.0483,0.0356,-0.0344,0.0415,-0.0465,0.0344,-0.06,0.0466,-0.0206,0.0113,-0.0321,0.0436,-0.0101,0.0191,-0.0546,0.045,-0.0205,0.043,-0.071,0.069,-0.0658,0.0768,-0.059,0.043,-0.0604,0.0466,-0.013,0.0286,-0.0317,0.0283,-0.0315,0.0361,-0.0366,0.0347,-0.0425,0.0319,-0.031,0.0286,-0.0236,0.019,-0.0238,0.0197,-0.0097,0.0088,-0.0059,0.0074,-0.0142,0.0172,-0.0067,0.0108,-0.0212,0.0239,-0.0224,0.0157,-0.0145,0.008,-0.0322,0.0595,-0.0167,0.0186,-0.0363,0.0215,-0.0115,0.009,-0.0131,0.0067,-0.0059,0.0028,-0.0047,0.0053,-0.0031,0.0912,-0.0056,0.0689,-0.2856,0.4319,-0.2157,0.1989,-0.2575,0.1371,-0.1437,0.135,-0.0935,0.0514,-0.0929,0.1018,-0.065,0.085,-0.0693,0.0724,-0.058,0.0372,-0.0625,0.0698,-0.0256,0.0369,-0.0689,0.0463,-0.0327,0.0403,-0.0458,0.0337,-0.0095,0.0189,-0.0251,0.0187,-0.0191,0.0456,-0.0194,0.0317,-0.0264,0.0141,-0.0101,0.0148,-0.0099,0.0106,-0.0094,0.0096,-0.0061,0.0043,-0.0063,0.0068,-0.0053,0.0042,-0.0118,0.0081,-0.0093,0.0033,-0.0133,0.0068,-0.0004,0.0031,-0.0059,0.0059,-0.0064,0.0076,-0.0044,0.0017,-0.0052,0.0027,-0.0019,0.003,-0.0032,0.0038,-0.001,0.0006,-0.0027,0.0023,0,0.0003,-0.0014,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0013,-0.0008,0.0012,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0014,0.0016,-0.0003,0.0004,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0014,-0.0013,0.0019,-0.0016,0.0026,-0.0004,0.0013,-0.0082,0.0126,-0.0036,0.0052,-0.012,0.0075,-0.0051,0.0038,-0.0046,0.0035,-0.0038,0.0035,-0.0042,0.0114,-0.0061,0.0068,-0.0182,0.0246,-0.0064,0.0062,-0.0226,0.0233,-0.0195,0.0158,-0.015,0.0092,-0.0137,0.0076,-0.0032,0.003,-0.0057,0.002,-0.0084,0.0119,-0.0029,0.0026,-0.013,0.0136,-0.0112,0.0161,-0.0217,0.0244,-0.0121,0.0152,-0.0149,0.0081,-0.0134,0.0101,-0.0121,0.0078,-0.0097,0.0121,-0.0127,0.0153,-0.0053,0.0082,-0.0182,0.0168,-0.0062,0.0131,-0.0179,0.0152,-0.0282,0.0284,-0.0201,0.0203,-0.0212,0.0124,-0.0149,0.0247,-0.0121,0.0162,-0.0203,0.022,-0.0091,0.0205,-0.0202,0.0156,-0.0254,0.0112,-0.0164,0.0129,-0.0105,0.0117,-0.0115,0.0136,-0.0062,0.0048,-0.0224,0.0179,-0.0092,0.0134,-0.0313,0.0288,-0.0122,0.0059,-0.0247,0.0338,-0.023,0.0395,-0.0583,0.0421,-0.0421,0.0327,-0.025,0.0096,-0.0215,0.0176,-0.0075,0.0183,-0.0284,0.0384,-0.0197,0.0197,-0.0276,0.0189,-0.0164,0.0147,-0.0134,0.0293,-0.0222,0.0181,-0.0271,0.0352,-0.0153,0.0162,-0.0191,0.0159,-0.0095,0.007,-0.0129,0.0207,-0.0215,0.0181,-0.0212,0.0238,-0.0255,0.032,-0.0283,0.0206,-0.0171,0.0146,-0.0195,0.0249,-0.0285,0.0216,-0.0224,0.0172,-0.0169,0.0223,-0.0237,0.0126,-0.0204,0.0238,-0.0079,0.014,-0.0163,0.0344,-0.0122,0.0207,-0.0438,0.0408,-0.0308,0.0243,-0.0314,0.0208,-0.0228,0.0312,-0.0236,0.0573,-0.0355,0.041,-0.0636,0.0485,-0.026,0.036,-0.0598,0.0398,-0.0476,0.0378,-0.0254,0.025,-0.0407,0.0273,-0.015,0.019,-0.0141,0.0209,-0.0283,0.0374,-0.0381,0.0111,-0.0186,0.0366,-0.0109,0.013,-0.0378,0.042,-0.018,0.0326,-0.0462,0.0272,-0.0319,0.0701,-0.0386,0.0863,-0.0752,0.1066,-0.0732,0.0673,-0.0799,0.0558,-0.0345,0.0063,-0.0466,0.0554,-0.0026,0.0157,-0.0453,0.0548,-0.0367,0.0559,-0.0644,0.0661,-0.0427,0.0428,-0.0598,0.0364,-0.0274,0.0208,-0.0178,0.0133,-0.0208,0.0345,-0.0219,0.0218,-0.0232,0.021,-0.0175,0.0271,-0.0353,0.0296,-0.0533,0.0356,-0.0445,0.0298,-0.036,0.0185,-0.0144,0.0292,-0.0256,0.018,-0.0232,0.0239,-0.0171,0.0127,-0.0244,0.0249,-0.025,0.1602,-0.0288,0.0625,-0.0602,0.0465,-0.0528,0.045,-0.0306,0.013,-0.0463,0.0241,-0.0037,0.0257,-0.034,0.0398,-0.0388,0.0331,-0.0229,0.0083,-0.0269,0.0141,-0.0119,0.0159,-0.0224,0.0098,-0.0171,0.0151,-0.0182,0.0292,-0.0294,0.0448,-0.0504,0.079,-0.0367,0.0354,-0.0736,0.0438,-0.0246,0.016,-0.0331,0.0193,-0.019,0.0238,-0.0197,0.0199,-0.0096,0.0211,-0.0276,0.0203,-0.0204,0.0068,-0.0247,0.0358,-0.0241,0.0558,-0.0317,0.0167,-0.0515,0.0412,-0.0189,0.0094,-0.0336,0.0231,-0.0159,0.0437,-0.0237,0.0514,-0.0637,0.0412,-0.0439,0.042,-0.0222,0.0152,-0.0412,0.0233,-0.0298,0.0346,-0.0265,0.0152,-0.0414,0.0389,-0.0288,0.0193,-0.0313,0.028,-0.0191,0.044,-0.0148,0.0151,-0.0372,0.066,-0.0241,0.0482,-0.0496,0.0335,-0.0461,0.0301,-0.0273,0.0242,-0.0283,0.0165,-0.024,0.0584,-0.0336,0.03,-0.0514,0.0347,-0.0292,0.0089,-0.0366,0.0201,-0.0238,0.027,-0.0177,0.0366,-0.0431,0.0353,-0.0276,0.0307,-0.0309,0.0368,-0.0451,0.0378,-0.0387,0.026,-0.0244,0.0143,-0.0125,0.0094,-0.0177,0.0226,-0.0396,0.0314,-0.0381,0.0346,-0.0392,0.0264,-0.0432,0.0588,-0.0256,0.0141,-0.031,0.0128,-0.0089,0.0078,-0.0109,0.0189,-0.0185,0.0289,-0.028,0.0231,-0.0108,0.0078,-0.0171,0.0364,-0.0192,0.0328,-0.0287,0.0349,-0.0319,0.0291,-0.0196,0.0088,-0.0337,0.0465,-0.007,0.0247,-0.0421,0.0428,-0.0349,0.0309,-0.0254,0.0078,-0.0292,0.0246,-0.0071,0.0152,-0.032,0.0309,-0.0206,0.0471,-0.0266,0.0295,-0.0722,0.0435,-0.0136,0.0398,-0.037,0.0381,-0.0535,0.0577,-0.0461,0.0432,-0.0566,0.0326,-0.0381,0.0289,-0.0258,0.0188,-0.0354,0.022,-0.0272,0.0308,-0.0188,0.0123,-0.052,0.087,-0.0285,0.0634,-0.0996,0.0844,-0.0516,0.0673,-0.0923,0.1092,-0.0905,0.0592,-0.0722,0.0525,-0.0563,0.0404,-0.0355,0.036,-0.0331,0.0359,-0.0347,0.0216,-0.0172,0.0136,-0.0172,0.0135,-0.0188,0.0286,-0.0254,0.028,-0.0258,0.0335,-0.0186,0.0157,-0.0148,0.0306,-0.0182,0.0227,-0.0263,0.0119,-0.0127,0.014,-0.0086,0.0221,-0.0258,0.0342,-0.0266,0.0224,-0.0299,0.0179,-0.0115,0.0159,-0.0149,0.0183,-0.0233,0.026,-0.0187,0.0183,-0.0218,0.0264,-0.0182,0.0195,-0.0234,0.0124,-0.0131,0.0065,-0.0126,0.0146,-0.0155,0.015,-0.0203,0.1802,-0.1048,0.1258,-0.2277,0.1033,-0.1215,0.147,-0.0996,0.1701,-0.1038,0.1412,-0.1087,0.0941,-0.1004,0.1275,-0.104,0.1085,-0.0746,0.07,-0.1136,0.0927,-0.059,0.0743,-0.0688,0.0762,-0.0464,0.052,-0.0788,0.0309,-0.0493,0.0536,-0.016,0.0479,-0.055,0.0348,-0.058,0.0445,-0.0544,0.0216,-0.0522,0.0492,-0.0204,0.0182,-0.0273,0.0438,-0.0221,0.0143,-0.0311,0.0191,-0.0149,0.012,-0.0092,0.0121,-0.013,0.0134,-0.0093,0.006,-0.0096,0.0065,-0.0033,0.0077,-0.0092,0.0131,-0.0082,0.0057,-0.0058,0.0058,-0.0038,0.0022,-0.0032,0.0045,-0.0033,0.0034,-0.0038,0.0039,-0.003,0.0021,-0.0013,0.0016,-0.0021,0.0021,-0.0019,0.0013,-0.0016,0.0019,-0.001,0.0017,-0.0018,0.0008,-0.0022,0.002,-0.0021,0.0019,-0.0013,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0016,0.001,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.001,0.0006,-0.0001,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
چوبی Ikea کشو میز سنگین در پلاستیکی غلطک باز کردن و بستن. (4)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۰۱ آبان ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم