مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای impacts processed 239 wav

Processed impact element (239), crashing wood and glass.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شیپور و ترمپت
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها سنگینضربضربهprocessedآوارشیشهخورد کردنطراحی شدهسختتخریب
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,0,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0001,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.001,0.0008,-0.0004,0.001,-0.0002,0.0006,-0.0011,-0.0002,-0.0011,0.002,-0.0013,0.0019,-0.0013,0.0016,-0.0026,0.0018,-0.0027,0.002,-0.0016,0.0022,-0.0015,0.0025,-0.0023,0.0018,-0.0016,0.0011,-0.0016,0.0009,-0.0016,0.0027,-0.002,0.0015,-0.0004,0.0025,-0.007,0.0002,-0.0057,0.0103,-0.0044,0.0108,-0.0134,-0.0045,-0.008,0.0164,-0.0163,0.0153,-0.0169,0.0125,-0.0062,0.0165,-0.0141,-0.0009,-0.0009,0.0051,-0.0028,0.0047,-0.0024,0.0001,0.0001,0.0043,-0.0074,0.0022,-0.0074,0.0041,0.0032,0.0095,-0.0063,0.0031,-0.0033,0.0004,-0.0021,0.001,0.0003,0.0049,-0.0042,0.0038,-0.0029,0.0058,-0.0061,0.0012,0.0006,0.0051,-0.0042,0.0032,-0.0033,-0.0004,-0.0015,0.0023,-0.0008,0.0015,-0.0003,0.0016,-0.0016,0.0009,-0.0026,0.0014,-0.0034,0.0007,0.0007,0.0056,-0.0036,0.0009,-0.0014,0.0031,-0.0049,0.0029,-0.0073,0.0132,-0.0243,0.0236,-0.0287,0.018,-0.0556,0.062,-0.0221,0.0376,-0.017,0.0314,-0.0137,0.014,-0.0101,0.0167,-0.0079,0.015,-0.0087,0.0061,-0.0033,0.0103,-0.0227,-0.0036,-0.0053,0.0229,-0.0185,0.0158,-0.0207,0.0079,-0.0119,0.0096,-0.0106,0.0199,-0.0109,0.0117,-0.0199,0.0057,-0.0018,0.014,-0.0089,0.0038,-0.0057,0.0095,-0.0112,-0.0057,-0.0077,0.0175,-0.0054,0.0142,-0.0053,0.0031,-0.0115,0.0019,-0.0104,0.003,0.0019,0.0208,-0.0187,0.0209,-0.021,-0.0062,-0.0072,0.0004,-0.0002,0.0151,-0.0044,0.016,-0.0081,-0.002,-0.009,0.0005,-0.0002,0.0074,-0.0019,0.006,0.002,0.0091,-0.0135,0.0039,-0.0124,0.005,-0.0016,0.005,-0.0038,0.0051,-0.0051,0.0057,-0.0038,0.0018,-0.0098,0.0054,-0.012,0.0176,-0.0167,0.0113,-0.0016,0.0093,-0.0168,0.006,0.0008,0.0115,-0.0092,0.0015,-0.0069,0.0087,-0.0032,0.0035,-0.0024,0.0043,-0.0088,0.0023,-0.005,0.0075,-0.0057,0.0026,-0.0036,0.0048,-0.0039,0.0055,-0.0054,0.0034,-0.0011,0.0051,-0.0083,0,-0.0085,0.019,-0.0326,0.0337,-0.0295,0.0243,-0.0161,0.0253,-0.0156,0.0117,-0.0113,0.0134,-0.0127,0.004,-0.013,0.0169,-0.0042,0.0078,-0.0094,0.0009,-0.0053,0.009,-0.0068,0.0077,-0.0085,0.0085,-0.0092,0.0102,-0.0088,0.009,-0.0038,0.0106,-0.0099,0.0011,0,0.0098,-0.0088,0.0052,-0.007,0.008,-0.002,0.0089,-0.0072,-0.0016,-0.0062,0.0031,0.0012,0.0055,-0.0026,0.0027,-0.0041,0.0001,-0.0034,0.0036,-0.0008,0.0038,-0.0023,0.0015,-0.0022,0.001,-0.0009,0.0019,-0.0011,0.001,-0.0016,0.001,-0.0018,0.0011,-0.0008,0.0018,-0.0017,0.0006,-0.0014,0.002,-0.0018,0.0009,-0.0012,0.0019,-0.0021,0.0015,-0.0012,0.0016,-0.0016,0.001,-0.0014,0.0014,-0.0015,0.001,-0.0015,0.0015,-0.0017,0.002,-0.0018,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0019,-0.001,0.0014,-0.0021,0.0017,-0.0026,0.002,-0.0017,0.0021,-0.002,0.002,-0.0036,0.0025,-0.3943,0.4185,-0.4455,0.4435,-0.4166,0.396,-0.4122,0.4299,-0.3555,0.2929,-0.4403,0.4454,-0.4195,0.2884,-0.3257,0.38,-0.4375,0.3119,0.1368,0.4361,-0.3829,0.2139,-0.4155,0.0544,-0.0403,0.278,-0.0167,0.2741,-0.2272,0.0267,-0.1965,0.0438,0.0024,0.1409,-0.0726,0.1341,-0.0776,0.0521,-0.1103,0.0425,-0.1258,0.063,0.0084,0.1113,-0.0729,0.0882,-0.0667,0.0401,-0.0981,0.0318,-0.0779,0.0579,-0.001,0.0751,-0.0307,0.0577,-0.0859,-0.0027,-0.0567,0.0932,-0.0752,0.0553,-0.0432,0.0755,-0.057,0.0659,-0.0677,-0.0111,-0.0353,0.067,-0.0179,0.0799,-0.0764,-0.0002,-0.0316,0.0359,-0.0326,0.0342,-0.0497,0.0507,-0.0165,0.0522,-0.0355,0.0262,-0.0508,0.0178,-0.0197,0.0425,-0.033,0.0345,-0.0258,0.0247,-0.0354,0.0345,-0.0459,0.0102,-0.018,0.0357,-0.0372,0.0329,-0.0212,0.0418,-0.0276,0.0307,-0.0441,0.0163,-0.0324,0.0243,-0.0101,0.0508,-0.0357,0.0336,-0.0574,-0.005,-0.0315,0.0388,-0.0018,0.0592,-0.038,0.0254,-0.0337,0.0045,-0.0198,0.0322,-0.017,0.0376,-0.0375,0.0077,-0.0119,0.0428,-0.0317,0.0286,-0.0227,0.0205,-0.0287,0.0105,-0.0124,0.0202,-0.0123,0.0173,-0.0139,0.0082,-0.0171,0.0054,-0.0123,0.0237,-0.0241,0.0394,-0.0254,0.0186,-0.0199,0.0127,-0.0163,0.021,-0.0184,0.0209,-0.0148,0.0191,-0.0114,0.0184,-0.0282,0.0098,-0.0247,0.0183,-0.0073,0.0361,-0.0207,0.018,-0.0129,0.0111,-0.0222,0.0124,-0.0197,0.0221,-0.0094,0.0317,-0.0177,0.0074,-0.0153,0.0026,-0.009,0.0195,-0.0105,0.0163,-0.0133,0.0264,-0.0276,0.0181,-0.0257,0.0127,-0.0057,0.0209,-0.0113,0.0102,-0.0135,0.0106,-0.0125,0.0112,-0.0173,0.0137,-0.0057,0.019,-0.0122,0.0116,-0.0109,0.0058,-0.023,0.0146,-0.0061,0.0257,-0.0151,0.0148,-0.0207,0.0072,-0.0165,0.0128,-0.006,0.0204,-0.011,0.0161,-0.0099,0.013,-0.0192,0.0155,-0.0247,0.0179,-0.0166,0.0233,-0.0127,0.0225,-0.0199,0.0082,-0.0173,0.0054,-0.0056,0.017,-0.0062,0.0138,-0.0085,0.0018,-0.015,0.0113,-0.0117,0.0128,-0.0098,0.0215,-0.0124,0.012,-0.013,0.006,-0.0052,0.011,-0.0087,0.0066,-0.0092,0.0096,-0.0093,0.005,-0.0029,0.0122,-0.0074,0.006,-0.0058,0.0058,-0.0096,0.007,-0.0035,0.0151,-0.0143,0.0074,-0.0119,0.0098,-0.0061,0.0126,-0.0101,0.0052,-0.004,0.0091,-0.0078,0.0033,-0.0048,0.0056,-0.0062,0.0066,-0.0141,0.0144,-0.01,0.0083,-0.0074,0.0088,-0.0071,0.0058,-0.0056,0.0107,-0.0143,0.0123,-0.0181,0.01,-0.0098,0.0124,-0.006,0.0111,-0.0066,0.0066,-0.0077,0.0058,-0.0119,0.0154,-0.0095,0.0106,-0.0077,0.0105,-0.0094,0.0061,-0.0053,0.0067,-0.0055,0.0094,-0.0066,0.0052,-0.006,0.0041,-0.005,0.0052,-0.0057,0.0084,-0.0097,0.0095,-0.01,0.008,-0.0093,0.0085,-0.0046,0.0089,-0.007,0.0056,-0.0062,0.0052,-0.0063,0.0073,-0.0048,0.0078,-0.0056,0.0048,-0.0078,0.008,-0.0045,0.0057,-0.0042,0.0042,-0.0098,0.0087,-0.0067,0.0061,-0.002,0.0055,-0.0054,0.0033,-0.0041,0.0024,-0.0019,0.0043,-0.0028,0.0032,-0.0037,0.0022,-0.0034,0.0035,-0.0023,0.0033,-0.0034,0.0021,-0.0039,0.0021,-0.0024,0.0051,-0.0037,0.005,-0.0036,0.0016,-0.002,0.0037,-0.0016,0.0038,-0.0023,0.0026,-0.0029,0.002,-0.0042,0.0057,-0.0019,0.0032,-0.0029,0.0023,-0.003,0.0017,-0.0009,0.0031,-0.0022,0.0014,-0.0025,0.0037,-0.0019,0.0038,-0.0027,0.001,-0.0013,0.0016,-0.0015,0.0021,-0.0023,0.0018,-0.004,0.0044,-0.0066,0.0064,-0.007,0.007,-0.0067,0.0055,-0.0058,0.0066,-0.004,0.0039,-0.0039,0.0039,-0.0043,0.0032,-0.0028,0.0042,-0.0039,0.0024,-0.0022,0.0027,-0.0032,0.0036,-0.0046,0.0043,-0.0042,0.0039,-0.0042,0.0048,-0.0033,0.0029,-0.0015,0.0033,-0.0025,0.0024,-0.0043,0.0015,-0.0018,0.0046,-0.0031,0.0026,-0.0033,0.0027,-0.0051,0.0031,-0.0049,0.0055,-0.0058,0.0057,-0.0052,0.0032,-0.0023,0.0035,-0.0016,0.0025,-0.0066,0.0072,-0.0115,0.0091,-0.0075,0.0079,-0.0057,0.0058,-0.0071,0.0065,-0.0056,0.0063,-0.0051,0.004,-0.0037,0.0041,-0.0019,0.0038,-0.0033,0.0032,-0.0027,0.0021,-0.0018,0.0032,-0.0026,0.001,-0.0009,0.002,-0.0019,0.0011,-0.002,0.0009,-0.0005,0.0026,-0.0025,0.0015,-0.0016,0.0017,-0.0018,0.0011,-0.0015,0.0017,-0.0011,0.0016,-0.0015,0.0004,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.0017,-0.0014,0.0024,-0.0018,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0003,0.001,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0013,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0012,-0.001,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0018,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0247,0.0173,-0.0308,0.0298,-0.031,0.0282,-0.0124,0.0141,-0.0111,0.0055,-0.0036,0.0073,-0.0061,0.005,-0.004,0.0026,-0.0032,0.0026,-0.0026,0.0033,-0.0023,0.0016,-0.0025,0.0019,-0.0046,0.0063,-0.0055,0.0052,-0.0061,0.0066,-0.005,0.0042,-0.0052,0.004,-0.0065,0.0051,-0.0029,0.0034,-0.0029,0.0022,-0.0018,0.0023,-0.0017,0.0017,-0.0015,0.0015,-0.0016,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0009,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0015,0.0013,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.0034,0.0035,-0.0034,0.0034,-0.0039,0.003,-0.0047,0.0049,-0.0054,0.0037,-0.0028,0.0031,-0.0023,0.0021,-0.0017,0.0017,-0.0014,0.0016,-0.0012,0.0012,-0.001,0.0014,-0.0026,0.0028,-0.0019,0.0015,-0.0013,0.0016,-0.0019,0.0018,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0019,-0.0013,0.0012,-0.0035,0.0028,-0.004,0.004,-0.0025,0.0019,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0036,0.0032,-0.0027,0.0023,-0.0013,0.0019,-0.0013,0.001,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0008,0.001,-0.0013,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0015,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0025,0.0026,-0.0093,0.007,-0.0065,0.0055,-0.0079,0.0053,-0.0028,0.0025,-0.0022,0.0022,-0.0013,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0015,-0.0029,0.0029,-0.0037,0.0042,-0.0033,0.0038,-0.0042,0.0032,-0.0033,0.0033,-0.0035,0.0033,-0.0028,0.0028,-0.0023,0.0021,-0.0017,0.0023,-0.0023,0.002,-0.0017,0.002,-0.0024,0.0021,-0.0019,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0018,0.0012,-0.001,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0014,0.0008,-0.0009,0.0013,-0.0012,0.0005,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:05
Processed impact element (239), crashing wood and glass.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۲۲ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم