مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای impacts processed 240 wav

Processed impact element (240), crashing wood and glass.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شیپور و ترمپت
تعداد دانلود: 3 بار
برچسب ها سنگینضربضربهprocessedآوارشیشهخورد کردنطراحی شدهسختتخریب
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.0014,0.0009,-0.0014,0.0014,-0.2874,0.3074,-0.3933,0.4454,-0.4456,0.431,-0.4259,0.3207,-0.3982,0.346,-0.4102,0.3918,-0.2878,0.3983,-0.4145,0.4153,-0.4186,0.4165,-0.4135,0.4149,-0.3491,0.4185,-0.4003,0.3493,-0.2952,0.2883,-0.2941,0.4333,-0.4319,0.0716,-0.3705,0.1628,0.0132,0.3453,-0.113,0.4347,-0.4362,0.0058,-0.435,-0.0598,-0.1263,0.3424,0.1365,0.3821,-0.093,0.3937,-0.3839,-0.019,-0.4005,-0.0735,-0.1404,0.3584,0.0001,0.377,-0.2656,0.0525,-0.2865,0.0131,-0.0988,0.1323,0.0474,0.2117,0.0785,0.2354,-0.049,0.1663,-0.1847,-0.0059,-0.1953,-0.0596,-0.1867,-0.0546,-0.1425,0.11,0.0228,0.177,0.0406,0.1789,0.0477,0.126,0.0243,0.1335,-0.1558,0.0342,-0.2291,-0.1024,-0.2138,-0.069,-0.0908,0.0803,0.0405,0.1827,0.0996,0.2039,0.0233,0.1932,-0.1444,0.087,-0.2158,-0.0826,-0.192,-0.0222,-0.0723,0.0895,0.0489,0.118,-0.0224,0.1047,-0.0465,0.0216,-0.0197,0.0577,-0.0445,0.0754,-0.0578,0.0127,-0.0646,0.023,-0.0762,0.0101,-0.0659,0.0194,-0.0437,0.0409,0.0015,0.07,0.0045,0.0927,-0.0315,0.0807,-0.0519,0.0432,-0.0664,0.0092,-0.1043,-0.0074,-0.0868,0.0037,-0.067,0.0474,0.001,0.0824,0.0395,0.1097,-0.0205,0.1048,-0.0847,0.0347,-0.0975,-0.0282,-0.0793,0.0049,-0.0388,0.0315,-0.0056,0.0588,0.0045,0.0545,-0.0522,0.0449,-0.0493,0.0429,-0.0381,0.0441,-0.0646,0.0476,-0.1195,0.0508,-0.12,0.0282,-0.0354,0.0635,0.0003,0.0671,-0.0152,0.0308,-0.0162,0.0316,-0.0119,0.0344,-0.0539,0.0064,-0.0581,-0.0101,-0.0367,0.0261,0.003,0.0599,0.018,0.0659,-0.0439,0.0485,-0.0743,-0.0057,-0.0666,0.0248,-0.0248,0.0592,-0.021,0.0481,-0.0199,0.0371,-0.0237,0.0308,-0.0302,0.0322,-0.0311,0.0235,-0.0382,0.0119,-0.0311,0.0273,-0.0319,0.0156,-0.0323,0.0331,-0.0158,0.0684,-0.0243,0.0596,-0.031,0.0326,-0.0365,0.0241,-0.0458,-0.0058,-0.0526,-0.0047,-0.0287,0.0344,0.0075,0.0524,0.0051,0.0508,-0.0365,0.0327,-0.0406,0.011,-0.0565,0.0195,-0.0529,0.0275,-0.0436,0.0283,-0.0222,0.0317,-0.0116,0.0472,-0.0137,0.0465,-0.0291,0.045,-0.0414,0.0365,-0.0343,0.024,-0.0285,0.0168,-0.0358,0.0014,-0.0271,0.0138,-0.0073,0.0292,0.0036,0.0346,-0.0063,0.0335,-0.0317,0.0295,-0.0429,0.0101,-0.0304,0.0072,-0.0189,0.0185,-0.0115,0.02,-0.0125,0.0141,-0.0061,0.0339,-0.0024,0.037,-0.0229,0.0253,-0.039,-0.0067,-0.0406,0.0001,-0.0217,0.024,-0.003,0.0376,-0.0216,0.0437,-0.0233,0.0209,-0.0165,0.024,-0.0266,0.0163,-0.0376,0.0061,-0.0347,0.0094,-0.0101,0.0362,-0.0008,0.0333,-0.0231,0.0413,-0.022,0.0121,-0.0273,0.0145,-0.0222,0.0169,-0.0158,0.0194,-0.0204,0.0156,-0.0107,0.0132,0.0015,0.0201,-0.0098,0.0149,-0.0292,0.0047,-0.0374,0.0004,-0.0261,0.0174,0.0042,0.0295,-0.0112,0.0246,-0.019,0.0108,-0.0254,0.0076,-0.02,0.0199,-0.0272,0.0253,-0.0264,0.0203,-0.0222,0.0125,-0.0201,0.0202,-0.0126,0.0307,-0.0202,0.034,-0.0295,0.0301,-0.0421,0.0364,-0.0359,0.0231,-0.0388,0.0179,-0.026,0.0204,-0.0124,0.0238,-0.0114,0.0239,-0.0131,0.022,-0.0169,0.011,-0.0184,0.0035,-0.016,0.0041,-0.013,0.0096,-0.0062,0.015,-0.0096,0.0279,-0.0282,0.0401,-0.0318,0.0256,-0.0297,0.0097,-0.0215,0.0033,-0.0133,0.0157,-0.001,0.0228,0.0072,0.0251,-0.008,0.0215,-0.022,0.0011,-0.0221,-0.0077,-0.0182,0.0042,-0.0128,0.0132,-0.0039,0.0281,0.0018,0.0315,-0.0081,0.0253,-0.025,0.0059,-0.0277,-0.0018,-0.0213,0.0081,-0.0121,0.0178,-0.0108,0.0261,-0.013,0.0189,-0.0113,0.0102,-0.0216,0.0213,-0.0331,0.0353,-0.018,0.0253,-0.0204,0.0179,-0.0184,0.0062,-0.017,0.0159,-0.0104,0.0149,-0.0088,0.0195,-0.0105,0.0166,-0.0171,0.005,-0.0176,0.0058,-0.0082,0.0173,-0.0017,0.0157,-0.011,0.0125,-0.0128,0.0042,-0.0124,0.005,-0.0088,0.0054,-0.0032,0.0097,-0.0158,0.0239,-0.0193,0.0232,-0.0255,0.0168,-0.0159,0.0109,-0.0114,0.0228,-0.0077,0.0199,-0.012,0.0124,-0.0144,0.0082,-0.0124,0.0039,-0.0096,0.0061,-0.006,0.0076,-0.0008,0.0105,-0.0062,0.0087,-0.0081,0.0017,-0.0073,0.0053,-0.0057,0.007,-0.0079,0.004,-0.0092,0.0022,-0.007,0.0106,-0.0066,0.0135,-0.0074,0.0132,-0.0138,0.0167,-0.0172,0.0185,-0.0209,0.0164,-0.0237,0.0142,-0.0166,0.0202,-0.0192,0.0188,-0.0082,0.0169,-0.0056,0.0162,-0.0057,0.0148,-0.0153,0.0066,-0.016,0.0022,-0.0182,0.0111,-0.0214,0.025,-0.017,0.0229,-0.0108,0.0265,-0.0162,0.0185,-0.0195,0.0191,-0.0149,0.0139,-0.0147,0.011,-0.017,0.0061,-0.0093,0.0105,-0.0052,0.0101,-0.005,0.0065,-0.0047,0.0065,-0.0055,0.0067,-0.0042,0.0057,-0.0071,0.0036,-0.0067,0.0048,-0.0046,0.0038,-0.0059,0.0051,-0.0066,0.0025,-0.0072,0.006,-0.004,0.0078,-0.002,0.0091,-0.007,0.0081,-0.0102,0.0023,-0.0118,0.0052,-0.0085,0.012,-0.0045,0.0127,-0.0076,0.0074,-0.0064,0.0051,-0.0057,0.0055,-0.0029,0.0053,-0.0042,0.0056,-0.0067,0.004,-0.0088,0.0025,-0.0039,0.0052,-0.0041,0.0108,-0.0046,0.0081,-0.0088,0.0062,-0.0075,0.0046,-0.006,0.005,-0.0033,0.005,-0.0052,0.0041,-0.0036,0.0053,-0.0054,0.0056,-0.0057,0.0031,-0.0055,0.003,-0.0056,0.0036,-0.0024,0.0054,-0.0017,0.0047,-0.0051,0.0034,-0.004,0.0012,-0.004,0.0029,-0.0068,0.0074,-0.0033,0.007,-0.0053,0.0038,-0.0051,0.0034,-0.0041,0.0043,-0.0024,0.0062,-0.0022,0.0054,-0.0042,0.0023,-0.0045,0.0018,-0.0044,0.0014,-0.0062,0.0091,-0.0044,0.0068,-0.0053,0.0071,-0.009,0.0128,-0.01,0.0072,-0.0076,0.0047,-0.0055,0.0043,-0.0037,0.0066,-0.0035,0.0043,-0.0036,0.0038,-0.0027,0.0042,-0.0041,0.0055,-0.004,0.0039,-0.0051,0.006,-0.0077,0.0048,-0.007,0.0045,-0.0035,0.006,-0.0015,0.0043,-0.0028,0.0044,-0.0034,0.0026,-0.0039,0.0013,-0.0026,0.0019,-0.0023,0.0026,-0.0034,0.0039,-0.0022,0.0025,-0.003,0.0033,-0.0035,0.0036,-0.0015,0.0035,-0.0027,0.0034,-0.0039,0.0016,-0.0031,0.0014,-0.0026,0.003,-0.0016,0.0029,-0.0014,0.0029,-0.0025,0.0029,-0.0042,0.0017,-0.0037,0.0022,-0.0036,0.0031,-0.0024,0.0049,-0.002,0.0035,-0.0045,0.0063,-0.0062,0.0048,-0.0053,0.0025,-0.0039,0.0032,-0.003,0.0037,-0.0024,0.0047,-0.0036,0.0019,-0.0034,0.0029,-0.0043,0.0063,-0.0044,0.0062,-0.0046,0.004,-0.0046,0.0034,-0.0038,0.0026,-0.0037,0.0039,-0.0025,0.0046,-0.0021,0.0038,-0.0018,0.0031,-0.0025,0.0027,-0.0036,0.0008,-0.0034,0.0005,-0.0024,0.0025,-0.0005,0.0036,-0.0016,0.0037,-0.0018,0.0021,-0.0021,0.001,-0.003,0.0027,-0.0031,0.0039,-0.0041,0.0021,-0.0031,0.0024,-0.0016,0.0037,-0.0017,0.0047,-0.0016,0.0026,-0.0023,0.0018,-0.0036,0.0019,-0.0043,0.0007,-0.0034,0.0019,-0.0018,0.0032,-0.0003,0.0047,-0.0018,0.0047,-0.0076,0.0047,-0.0074,0.002,-0.0175,0.0112,-0.0139,0.0156,-0.0114,0.0151,-0.0097,0.0119,-0.0072,0.0082,-0.0069,0.004,-0.0065,0.0025,-0.0051,0.0046,-0.003,0.0042,-0.002,0.0059,-0.0024,0.0051,-0.0033,0.0034,-0.006,0.0013,-0.0042,0.0007,-0.0028,0.0029,-0.001,0.0031,-0.0009,0.0031,-0.0015,0.0017,-0.0023,0.0013,-0.0008,0.0014,-0.0022,0.0006,-0.0032,-0.0003,-0.0016,0.0022,0.0008,0.0034,-0.0018,0.0039,-0.0027,0.001,-0.0023,0.0008,-0.0015,0.0009,-0.0015,0.0011,-0.0011,0.002,-0.0018,0.0037,-0.0016,0.003,-0.0037,0.0014,-0.0031,0.0004,-0.0025,0.0019,-0.0007,0.0022,-0.0009,0.002,-0.0014,0.0016,-0.0016,0.0031,-0.0015,0.0016,-0.0046,0.0031,-0.0038,0.0029,-0.003,0.0037,-0.0014,0.0037,-0.0019,0.0028,-0.0024,0.0018,-0.0025,0.0029,-0.0028,0.0031,-0.0089,0.009,-0.0111,0.0108,-0.0078,0.0096,-0.0071,0.0065,-0.0066,0.006,-0.005,0.0055,-0.004,0.0043,-0.0037,0.0033,-0.0026,0.0023,-0.0023,0.0021,-0.0022,0.0031,-0.0017,0.0032,-0.0019,0.002,-0.0024,0.0015,-0.0021,0.0021,-0.002,0.002,-0.002,0.0023,-0.0024,0.0027,-0.0021,0.0023,-0.0016,0.0016,-0.0021,0.0018,-0.0025,0.002,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.001,-0.0017,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0011,-0.0015,0.0015,-0.002,0.0026,-0.0018,0.0017,-0.0013,0.001,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0024,0.0023,-0.0026,0.0021,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.0012,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0037,0.0036,-0.0087,0.0081,-0.0069,0.0062,-0.0069,0.0063,-0.0042,0.0039,-0.0034,0.0037,-0.0026,0.0027,-0.0015,0.0015,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Processed impact element (240), crashing wood and glass.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۲۲ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم