مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای impacts processed 241 wav

Processed impact element (241), crashing wood and glass.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شیپور و ترمپت
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها سنگینضربضربهprocessedآوارشیشهخورد کردنطراحی شدهسختتخریب
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0008,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0097,0.0097,-0.4442,0.4455,-0.4439,0.3464,-0.3792,0.3573,-0.3734,0.4447,-0.3889,0.3092,-0.4108,0.2523,-0.3527,0.4063,-0.4146,0.2531,-0.1226,0.4227,-0.4159,0.4247,-0.4139,0.1898,-0.2461,0.4263,-0.0992,0.3772,-0.3237,0.0486,-0.1869,0.3002,-0.3706,0.0535,-0.145,0.3908,-0.123,0.3782,-0.3375,-0.0786,-0.2897,0.0975,0.0239,0.428,-0.1685,0.3788,-0.2902,-0.0016,-0.277,-0.0893,-0.1428,0.1761,0.138,0.3005,-0.1178,0.2553,-0.23,-0.0522,-0.214,-0.0166,-0.0746,0.117,0.0543,0.1662,-0.0181,0.0989,-0.0715,0.0502,-0.1262,0.001,-0.1017,0.029,-0.0325,0.0817,-0.0044,0.0967,-0.0358,0.0489,-0.0534,0.0542,-0.0618,0.0023,-0.0664,-0.0051,-0.0609,0.0624,0.0045,0.0693,-0.038,0.0886,-0.037,0.0489,-0.0813,0.0271,-0.0898,0.0204,-0.0457,0.088,0.0043,0.116,-0.0731,0.0656,-0.0951,0.0109,-0.0762,0.0493,-0.035,0.0715,-0.0321,0.0553,-0.0494,0.0696,-0.0473,0.0572,-0.0585,0.0146,-0.0513,0.0326,-0.0179,0.0665,-0.0472,0.0459,-0.0512,0.0284,-0.0636,0.0493,-0.0806,0.097,-0.0817,0.0737,-0.0871,0.0859,-0.0845,0.0724,-0.0666,0.0536,-0.0356,0.0418,-0.0405,0.0742,-0.07,0.0538,-0.0399,0.0186,-0.0161,0.0208,-0.0183,0.0238,-0.0319,0.0321,-0.0268,0.0233,-0.0242,0.0277,-0.0351,0.0216,-0.0264,0.03,-0.0186,0.0231,-0.0183,0.032,-0.0436,0.0406,-0.0497,0.0394,-0.0338,0.0407,-0.0329,0.0353,-0.0297,0.033,-0.0323,0.0319,-0.0201,0.0233,-0.0192,0.0208,-0.019,0.0107,-0.0168,0.0172,-0.0241,0.0248,-0.0163,0.0163,-0.0129,0.0149,-0.0139,0.0121,-0.0202,0.0122,-0.0327,0.0478,-0.0285,0.0366,-0.0273,0.0235,-0.0163,0.0209,-0.0206,0.0125,-0.0194,0.0133,-0.016,0.0221,-0.0299,0.0232,-0.0308,0.0273,-0.0187,0.0232,-0.0246,0.017,-0.0208,0.0227,-0.0197,0.0227,-0.0141,0.014,-0.0155,0.0098,-0.0092,0.0095,-0.0135,0.0168,-0.0164,0.0152,-0.0192,0.0135,-0.0089,0.0119,-0.0141,0.0127,-0.0175,0.0143,-0.0159,0.0187,-0.0071,0.0085,-0.0067,0.0094,-0.0093,0.006,-0.0385,0.0225,-0.0079,0.0122,-0.0058,0.009,-0.006,0.0062,-0.0053,0.0053,-0.0086,0.0085,-0.0052,0.0043,-0.0044,0.0032,-0.0066,0.0077,-0.0019,0.0073,-0.0068,0.0065,-0.0069,0.0023,-0.0055,0.0072,-0.006,0.0061,-0.0163,0.0134,-0.0135,0.0126,-0.0061,0.0086,-0.007,0.008,-0.0071,0.0057,-0.0079,0.007,-0.0042,0.0041,-0.0038,0.0061,-0.0065,0.0076,-0.0152,0.0069,-0.0078,0.0069,-0.0059,0.0046,-0.0063,0.0055,-0.0033,0.0052,-0.0041,0.0057,-0.0044,0.0045,-0.0032,0.0031,-0.0028,0.0031,-0.0031,0.0036,-0.0036,0.0035,-0.0041,0.0037,-0.0037,0.0041,-0.0065,0.0068,-0.0115,0.0124,-0.0096,0.0136,-0.0126,0.0135,-0.01,0.0107,-0.0048,0.0065,-0.0022,0.0031,-0.016,0.0135,-0.0097,0.0096,-0.004,0.0033,-0.0026,0.0027,-0.0034,0.0036,-0.0023,0.0023,-0.005,0.0051,-0.002,0.0023,-0.0021,0.0018,-0.0023,0.0018,-0.002,0.0016,-0.0014,0.0025,-0.0033,0.0025,-0.0031,0.0027,-0.0054,0.0049,-0.0046,0.0061,-0.0039,0.0034,-0.0034,0.0039,-0.0031,0.0032,-0.0025,0.0022,-0.0037,0.0029,-0.0022,0.0022,-0.0021,0.0025,-0.004,0.003,-0.0033,0.003,-0.0024,0.0026,-0.0022,0.0024,-0.0018,0.0019,-0.0022,0.0019,-0.0017,0.0027,-0.0033,0.0039,-0.0031,0.0034,-0.002,0.0021,-0.0016,0.0016,-0.0019,0.0016,-0.0018,0.0016,-0.0019,0.0019,-0.0017,0.0016,-0.0019,0.0016,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0019,-0.0017,0.0017,-0.0019,0.0021,-0.0018,0.0017,-0.002,0.0019,-0.002,0.002,-0.0024,0.0016,-0.0021,0.0018,-0.002,0.0018,-0.0017,0.002,-0.0021,0.0019,-0.0027,0.002,-0.002,0.002,-0.0017,0.0021,-0.0047,0.004,-0.0026,0.0026,-0.0017,0.0019,-0.0018,0.002,-0.002,0.0022,-0.0027,0.0028,-0.0023,0.0018,-0.0019,0.0021,-0.0018,0.0018,-0.0015,0.0017,-0.0021,0.0021,-0.0021,0.002,-0.0018,0.0019,-0.0017,0.0016,-0.0018,0.002,-0.0019,0.0018,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0015,-0.002,0.0017,-0.0016,0.0019,-0.0018,0.0022,-0.0015,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0016,-0.0017,0.0018,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.002,-0.0017,0.0015,-0.0017,0.002,-0.0014,0.0014,-0.0017,0.0017,-0.0015,0.0015,-0.0024,0.0024,-0.0026,0.0016,-0.0021,0.0016,-0.0019,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0018,-0.0016,0.0017,-0.002,0.0017,-0.0021,0.0018,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.002,-0.0022,0.0021,-0.0016,0.0019,-0.0018,0.0016,-0.0015,0.0015,-0.0018,0.0018,-0.002,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.0014,0.0016,-0.0021,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0018,0.0019,-0.0016,0.0018,-0.0019,0.0016,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0014,-0.0016,0.0015,-0.0014,0.0015,-0.002,0.0016,-0.0018,0.0017,-0.002,0.0016,-0.0017,0.0015,-0.002,0.0021,-0.0015,0.0015,-0.0018,0.0016,-0.0015,0.0019,-0.0016,0.0018,-0.0016,0.0018,-0.0016,0.0021,-0.0018,0.0016,-0.0016,0.0014,-0.002,0.0021,-0.0018,0.002,-0.0018,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0014,0.0018,-0.0015,0.002,-0.0018,0.0015,-0.0016,0.0016,-0.0019,0.0015,-0.002,0.0017,-0.0015,0.0014,-0.0019,0.0017,-0.0022,0.002,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.002,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0018,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.0015,0.0016,-0.0019,0.0014,-0.0016,0.0015,-0.0018,0.0017,-0.0015,0.0014,-0.0017,0.0014,-0.0015,0.0017,-0.0016,0.0014,-0.0017,0.0016,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0017,-0.0017,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.0018,-0.0017,0.0016,-0.0014,0.0017,-0.0015,0.0017,-0.002,0.0015,-0.0022,0.0019,-0.0018,0.0017,-0.0016,0.0017,-0.0015,0.0015,-0.0016,0.0014,-0.0019,0.0023,-0.0014,0.0017,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.002,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0016,-0.0017,0.0019,-0.0018,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0018,0.0017,-0.0017,0.0019,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0014,0.0016,-0.0013,0.0015,-0.0017,0.0018,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0016,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.0019,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0016,0.0016,-0.0014,0.0015,-0.0016,0.0018,-0.0015,0.0016,-0.0014,0.0016,-0.0016,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0025,0.0022,-0.0027,0.0028,-0.0028,0.0025,-0.0026,0.003,-0.0089,0.0075,-0.4453,0.3857,-0.4325,0.4453,-0.3989,0.4305,-0.4031,0.3895,-0.433,0.3231,-0.4131,0.3638,-0.4282,0.4088,-0.4397,0.4025,-0.3438,0.4098,-0.2063,0.4455,-0.4188,0.1518,-0.2676,0.0242,-0.2314,0.3932,-0.0141,0.4349,-0.439,0.0733,-0.3168,0.1013,-0.0794,0.3084,-0.0694,0.2459,-0.1116,0.2024,-0.1701,0.2267,-0.2143,0.055,-0.1093,0.2018,-0.1894,0.1449,-0.2035,0.063,-0.0938,0.2029,-0.0182,0.1936,-0.1665,0.0571,-0.14,0.0209,-0.0366,0.066,-0.0225,0.065,-0.0497,0.0674,-0.1004,0.0972,-0.0629,0.1181,-0.0882,0.0686,-0.0795,0.0457,-0.0943,0.0012,-0.0921,0.0986,0.0408,0.159,-0.0706,0.1047,-0.1567,-0.01,-0.1548,0.0542,-0.0804,0.101,0.0102,0.1131,-0.0945,0.0781,-0.1001,0.0033,-0.0487,0.0396,-0.0515,0.0485,-0.0535,0.0828,-0.0454,0.077,-0.0855,0.0267,-0.0849,0.0625,-0.0225,0.0939,-0.0416,0.0679,-0.0702,0.0389,-0.0922,0.0123,-0.0614,0.0757,-0.0384,0.1115,-0.0571,0.0981,-0.1103,0.0853,-0.1068,0.0712,-0.0825,0.0711,-0.0521,0.0782,-0.0466,0.0784,-0.0492,0.0744,-0.0755,0.0313,-0.0713,0.0308,-0.0221,0.0538,-0.0104,0.0475,-0.0322,0.0255,-0.0591,0.0421,-0.0549,0.0429,-0.0634,0.0805,-0.05,0.0699,-0.0349,0.063,-0.0452,0.0258,-0.0579,0.0507,-0.055,0.0496,-0.0346,0.0568,-0.0199,0.0455,-0.0702,0.0488,-0.0687,0.0253,-0.0328,0.0502,-0.014,0.0637,-0.0211,0.039,-0.0298,0.0214,-0.0344,0.0074,-0.0257,0.0358,-0.0199,0.0741,-0.0456,0.0931,-0.0405,0.0074,-0.0409,0.0177,-0.0285,0.03,-0.0032,0.0401,-0.02,0.0296,-0.029,0.0089,-0.035,0.0061,-0.0133,0.0248,-0.0039,0.0292,-0.0218,0.0163,-0.023,0.0108,-0.0175,0.0161,-0.015,0.0175,-0.0121,0.0164,-0.0125,0.0294,-0.028,0.0262,-0.0272,0.0098,-0.0089,0.0263,-0.0611,0.0699,-0.0444,0.0527,-0.0327,0.0083,-0.0153,0.0187,-0.0146,0.0115,-0.0081,0.0169,-0.0105,0.0119,-0.0095,0.0054,-0.0108,0.0026,-0.0105,0.0135,-0.0031,0.0107,-0.0071,0.007,-0.0099,0.0052,-0.0102,0.0049,-0.0078,0.0136,-0.0234,0.0245,-0.0192,0.016,-0.0073,0.0133,-0.2069,0.1918,-0.1739,0.1642,-0.0917,0.0824,-0.0323,0.047,-0.0357,0.026,-0.0274,0.02,-0.0159,0.0259,-0.0123,0.0051,-0.0103,0.0083,-0.0068,0.0122,-0.0147,0.0067,-0.0129,0.007,-0.0122,0.0207,-0.0106,0.014,-0.0076,0.008,-0.008,0.006,-0.0103,0.0083,-0.0057,0.0069,-0.0068,0.0085,-0.0089,0.0088,-0.0078,0.0039,-0.0055,0.0044,-0.003,0.0038,-0.0038,0.0034,-0.0023,0.0054,-0.0044,0.0031,-0.0057,0.0016,-0.0047,0.0048,-0.0016,0.0052,-0.0092,0.0077,-0.0116,0.0116,-0.0079,0.0065,-0.0024,0.0033,-0.0058,0.0054,-0.0055,0.0052,-0.0033,0.0016,-0.0024,0.0026,-0.0024,0.0024,-0.0037,0.004,-0.0035,0.0042,-0.0034,0.0034,-0.0056,0.0052,-0.0045,0.006,-0.0043,0.0052,-0.0038,0.0039,-0.0059,0.0061,-0.0057,0.0067,-0.0069,0.0093,-0.0063,0.006,-0.0066,0.0061,-0.0022,0.0026,-0.0029,0.0026,-0.002,0.0023,-0.0018,0.0019,-0.0029,0.0018,-0.0047,0.0042,-0.0053,0.0051,-0.004,0.0045,-0.0032,0.0036,-0.0026,0.0035,-0.0025,0.0027,-0.003,0.0026,-0.0114,0.012,-0.0083,0.0088,-0.0043,0.0052,-0.01,0.011,-0.0061,0.0054,-0.0029,0.0023,-0.0027,0.0026,-0.0033,0.0031,-0.0024,0.0034,-0.003,0.0027,-0.0024,0.0027,-0.0022,0.0022,-0.0056,0.006,-0.0046,0.0039,-0.0173,0.0152,-0.0316,0.0419,-0.0334,0.0237,-0.0233,0.0242,-0.021,0.0186,-0.0188,0.0155,-0.0118,0.0128,-0.0145,0.0125,-0.0133,0.0149,-0.0106,0.0156,-0.0061,0.0063,-0.0085,0.0078,-0.0071,0.0051,-0.0066,0.0063,-0.0039,0.0051,-0.0024,0.0023,-0.0024,0.0017,-0.0016,0.0019,-0.0022,0.0019,-0.0021,0.0027,-0.0032,0.0034,-0.0029,0.0021,-0.0025,0.0034,-0.0048,0.0059,-0.0031,0.0034,-0.0026,0.0029,-0.0032,0.0047,-0.0044,0.0045,-0.0031,0.0031,-0.0026,0.0021,-0.0021,0.002,-0.0038,0.004,-0.0048,0.005,-0.0034,0.0029,-0.0033,0.0029,-0.0025,0.0028,-0.0031,0.0024,-0.0029,0.0021,-0.0021,0.0021,-0.0018,0.0022,-0.0019,0.0021,-0.0038,0.0045,-0.0027,0.003,-0.0034,0.0032,-0.0019,0.002,-0.0025,0.0017,-0.0027,0.002,-0.002,0.0019,-0.0026,0.002,-0.0021,0.002,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.0021,-0.0019,0.0018,-0.0015,0.0021,-0.0021,0.0022,-0.0016,0.0016,-0.0019,0.0022,-0.0015,0.0016,-0.0014,0.0015,-0.0015,0.0019,-0.002,0.0022,-0.0025,0.0025,-0.0021,0.0024,-0.0027,0.0025,-0.0027,0.0034,-0.003,0.0023,-0.0029,0.0025,-0.0022,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0013,0.0016,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.0022,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0015,-0.0017,0.0014,-0.0018,0.0013,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0016,0.0011,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.002,0.002,-0.002,0.0022,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0015,-0.0019,0.0016,-0.0015,0.0018,-0.0017,0.0016,-0.0014,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0011,0.0015,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0036,0.0034,-0.0057,0.0094,-0.0241,0.0268,-0.0237,0.0229,-0.0128,0.0119,-0.008,0.0078,-0.0024,0.0031,-0.0036,0.0042,-0.0048,0.0038,-0.0025,0.002,-0.0014,0.0018,-0.0026,0.0028,-0.0038,0.0034,-0.0027,0.0024,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0024,0.0023,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
Processed impact element (241), crashing wood and glass.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۲۲ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم