مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای impacts processed 242 wav

Processed impact element (242), crashing wood and glass.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شیپور و ترمپت
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها سنگینضربضربهprocessedآوارشیشهخورد کردنطراحی شدهسختتخریب
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0036,0.0028,-0.0031,0.0032,-0.0038,0.003,-0.0026,0.0026,-0.0024,0.0024,-0.0015,0.0019,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.001,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.001,-0.001,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.001,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0012,-0.0016,0.0017,-0.0019,0.002,-0.0017,0.0015,-0.0022,0.0023,-0.1623,0.0984,-0.4456,0.4443,-0.4454,0.3367,-0.3822,0.4251,-0.4062,0.2722,-0.3824,0.4418,-0.1762,0.3491,-0.4071,0.2192,-0.2868,0.4343,-0.4335,0.3699,-0.3544,0.2596,-0.2744,0.4326,-0.373,0.3338,-0.2949,0.4296,-0.3745,0.3036,-0.1392,0.2488,-0.2043,0.0898,-0.1003,0.3703,-0.3539,0.3118,-0.4443,-0.2044,-0.2277,0.1062,0.0995,0.4448,-0.076,0.314,-0.4278,-0.0692,-0.4392,0.0725,0.0723,0.4406,0.0206,0.3882,-0.3877,0.0439,-0.3548,0.0621,-0.0214,0.2495,-0.0243,0.2444,-0.1172,0.0841,-0.1207,0.0912,-0.2423,0.0004,-0.2391,0.0901,0.0496,0.2684,0.0412,0.2671,-0.1376,0.06,-0.3203,-0.1401,-0.297,0.126,0.1264,0.3615,-0.1479,0.3393,-0.3409,-0.1352,-0.2498,0.2613,0.0414,0.2976,-0.2806,0.0462,-0.269,0.0303,0.0217,0.248,-0.0325,0.2412,-0.1997,-0.028,-0.1826,0.0191,0.0123,0.138,0.0256,0.1404,-0.1182,0.0362,-0.1283,-0.0538,-0.0673,0.1122,0.0364,0.1088,-0.053,0.0459,-0.0626,-0.0117,-0.0296,0.0485,-0.0193,0.0433,-0.0859,0.0372,-0.09,0.0567,-0.0947,0.0333,-0.1045,0.0317,0.0107,0.1604,-0.0144,0.1605,-0.1418,0.0102,-0.1417,-0.0349,-0.0572,0.0442,0.0153,0.072,0.0148,0.0706,-0.0363,0.0393,-0.035,0.024,0.0071,0.048,-0.0837,0.0235,-0.1161,-0.0326,-0.0927,0.0528,0.0292,0.1402,0.0413,0.1463,-0.082,0.0675,-0.1635,-0.0761,-0.1842,-0.0322,-0.0479,0.1096,0.075,0.1425,-0.0136,0.1026,-0.0741,0.0239,-0.0947,-0.0315,-0.0885,-0.006,-0.0562,0.0779,-0.0019,0.0965,-0.0126,0.0862,-0.001,0.0483,-0.0649,0.0353,-0.088,-0.0406,-0.0658,-0.009,-0.023,0.0462,0.0399,0.1068,-0.0066,0.107,-0.1079,-0.0054,-0.1026,0.0118,0.0093,0.0439,-0.0661,0.0194,-0.0652,0.0772,0.0749,0.1385,-0.0779,0.1121,-0.1499,-0.0768,-0.1362,0.0363,0.0352,0.1313,-0.0162,0.1261,-0.1049,-0.0119,-0.1004,0.0317,0.0299,0.0856,-0.0466,0.0712,-0.0677,-0.038,-0.0421,0.0471,-0.0117,0.0509,-0.0553,-0.0112,-0.0403,0.0641,0.0267,0.0738,-0.0583,0.027,-0.0617,-0.0189,-0.02,0.0233,-0.0029,0.0242,-0.0235,-0.0021,-0.015,0.0577,0.0319,0.069,-0.0739,0.0332,-0.0876,-0.0533,-0.0546,0.0364,0.0315,0.0485,0.0057,0.039,-0.0003,0.0146,0.0106,0.0277,-0.0472,0.0114,-0.0796,-0.0473,-0.0739,0.0108,0.0098,0.1194,0.0445,0.1264,-0.0983,0.0458,-0.1058,-0.0428,-0.0502,0.0488,-0.0334,0.0449,-0.0531,-0.0044,-0.0068,0.0984,0.0275,0.0992,-0.0793,0.0299,-0.0877,-0.0453,-0.0757,0.0062,-0.0124,0.0621,0.0232,0.0699,-0.0053,0.0457,-0.0058,0.0146,-0.0621,0.008,-0.0878,-0.0527,-0.0694,0.0615,0.0574,0.0977,-0.0302,0.0739,-0.0437,-0.0139,-0.0313,-0.0007,-0.0072,0.0096,-0.0337,0.0018,-0.0387,0.0005,-0.004,0.0758,0.0321,0.0804,-0.0801,0.0334,-0.0937,-0.0523,-0.0525,0.0548,0.0323,0.0649,-0.0159,0.0378,-0.0178,0.009,-0.011,0.0122,-0.0436,-0.0097,-0.0441,-0.0022,-0.0048,0.053,0.0251,0.0562,-0.0382,0.0255,-0.0463,-0.0216,-0.0227,0.0279,-0.01,0.0279,-0.0307,-0.0034,-0.0215,0.0343,0.0296,0.0481,-0.0341,0.0318,-0.0481,-0.0321,-0.0358,0.0162,0.0152,0.0332,-0.013,0.0298,-0.0265,-0.0115,-0.0137,0.0371,-0.013,0.0378,-0.0566,-0.0106,-0.0551,0.0087,0.0079,0.0639,0.0071,0.0635,-0.0582,0.0097,-0.0608,-0.0215,-0.0249,0.0393,0.0177,0.0452,-0.0159,0.0221,-0.0167,0.0032,-0.0092,0.0076,-0.0301,-0.0057,-0.0296,0.0104,0.0103,0.0421,0.0041,0.0405,-0.0307,0.0078,-0.0354,-0.0199,-0.0233,0.0078,0.0057,0.0267,0.0099,0.0263,-0.0126,0.0108,-0.0146,-0.0087,-0.0134,-0.0041,-0.008,0.0022,-0.0006,0.0125,-0.0004,0.0126,-0.0023,0.0047,0.0013,0.0067,-0.011,0.0042,-0.0172,-0.0093,-0.0151,0.0026,0.0003,0.0232,0.0141,0.0246,-0.0208,0.0168,-0.0327,-0.0182,-0.0252,0.0167,0.0151,0.0288,-0.0174,0.0204,-0.0208,-0.0063,-0.007,0.0181,0.0033,0.0188,-0.0167,0.0045,-0.018,-0.0092,-0.0103,0.0128,0.012,0.0192,-0.0083,0.0165,-0.0202,-0.0079,-0.0187,0.0047,0.0042,0.0165,0.0001,0.0143,-0.0025,0.0018,-0.0121,0.0015,-0.0201,-0.0096,-0.0173,0.0126,0.0103,0.032,-0.0009,0.0305,-0.0297,-0.0004,-0.0293,-0.0131,-0.0141,0.0125,0.0102,0.0215,0.0054,0.0217,-0.0113,0.0077,-0.0155,-0.009,-0.014,-0.0049,-0.0057,0.0098,0.0085,0.0173,-0.0004,0.0155,-0.0181,0.0009,-0.0196,-0.0014,-0.0034,0.0249,-0.0053,0.0252,-0.0287,-0.0036,-0.0267,0.0134,0.0124,0.032,-0.0115,0.0287,-0.0303,-0.0115,-0.0281,0.0033,0.0023,0.0168,0.0117,0.0164,0.003,0.0137,-0.0161,0.0061,-0.0268,-0.0139,-0.0228,0.0025,0.0019,0.0264,0.0158,0.028,-0.0174,0.0168,-0.0249,-0.0149,-0.0189,-0.0045,-0.0058,0.0115,0.0093,0.0187,0.0016,0.0197,-0.0246,0.0018,-0.0263,-0.0023,-0.0061,0.0251,-0.0032,0.0268,-0.0239,0.0084,-0.0148,0.0081,-0.0165,0.0067,-0.0135,0.0117,0.0021,0.0229,0.0125,0.0282,-0.0387,0.0141,-0.0419,-0.0217,-0.0233,0.0276,0.0198,0.0341,0.0075,0.0243,-0.0225,0.0131,-0.0269,-0.016,-0.0255,0.0076,0.0024,0.0146,0.0058,0.0201,-0.0019,0.0092,-0.006,0.0112,-0.034,-0.0032,-0.0339,0.0077,0.0055,0.0458,-0.0053,0.039,-0.0227,-0.0047,-0.0214,-0.0151,-0.0178,0.0064,0.0032,0.0362,0.0101,0.0422,-0.0316,0.0099,-0.0401,-0.0208,-0.0211,0.01,0.0079,0.0204,0.0131,0.0388,0.0082,0.0384,-0.068,0.0124,-0.0753,-0.027,-0.0297,0.0517,0.0315,0.0577,-0.0287,0.0329,-0.0332,-0.0118,-0.013,0.0087,-0.0125,0.0027,-0.004,0.0106,0,0.0102,-0.0042,0.0045,-0.0097,-0.0025,-0.0058,0.0089,0.0069,0.0263,-0.024,0.0252,-0.045,-0.0235,-0.0425,0.0054,0.0044,0.0597,0.032,0.0695,-0.0602,0.0322,-0.0783,-0.0593,-0.0596,0.0308,0.0312,0.0617,0.0001,0.0521,-0.0192,0.0019,-0.0196,-0.014,-0.0166,-0.0086,-0.0154,0.0006,-0.0003,0.029,0.0086,0.0315,-0.015,0.0101,-0.0249,-0.0141,-0.0199,0.002,-0.0027,0.0192,0.0053,0.0185,-0.0134,0.0123,-0.0157,0.0011,-0.0059,0.0072,-0.0025,0.0052,-0.0056,0.0022,-0.0052,0.0085,0.003,0.0116,-0.0095,0.0059,-0.0129,-0.0056,-0.0101,0.0045,0.0008,0.0082,-0.0025,0.0047,0.0024,0.0181,-0.0043,0.0171,-0.0286,-0.0043,-0.0297,-0.0116,-0.0115,0.0253,0.0243,0.0346,-0.008,0.0279,-0.0244,-0.0061,-0.0247,-0.0096,-0.0145,0.0116,-0.0011,0.0224,0.0049,0.0221,-0.0039,0.0134,-0.0159,-0.0008,-0.0157,-0.0079,-0.0115,0.0074,0.0049,0.0131,0.0009,0.0127,-0.0118,0.0058,-0.0119,-0.0031,-0.0062,0.0085,0.0038,0.0127,-0.0046,0.0104,-0.0169,-0.0011,-0.0156,0.0027,-0.0008,0.0097,0.0013,0.0084,0.0023,0.0135,-0.0142,0.0126,-0.0213,-0.0083,-0.0197,0.0042,-0.0013,0.0179,0.0015,0.0178,-0.0072,0.0047,-0.0113,0.0012,-0.0063,0.0052,-0.0081,0.0027,-0.0102,-0.0033,-0.0067,0.0101,0.0074,0.0137,-0.0023,0.0081,-0.0038,0.0004,-0.0066,0,-0.0198,-0.0034,-0.0259,-0.0034,-0.0109,0.0245,0.0224,0.0379,-0.0163,0.0307,-0.0392,-0.0146,-0.0383,-0.003,-0.0049,0.0253,0.0124,0.0299,-0.007,0.0183,-0.0151,-0.002,-0.0153,-0.0049,-0.0091,0.0015,-0.0037,0.0091,0.0054,0.0124,-0.0045,0.0105,-0.0122,-0.0018,-0.0125,0.0004,-0.0031,0.0089,0.0054,0.0124,-0.0018,0.0119,-0.0166,-0.0013,-0.0192,-0.0081,-0.0091,0.0116,0.0093,0.0176,0.0032,0.0164,-0.0079,0.0056,-0.0151,-0.0058,-0.016,-0.0115,-0.0124,0.0081,0.007,0.0213,0.0109,0.022,-0.0114,0.0108,-0.0199,-0.0115,-0.0186,-0.0041,-0.0047,0.0099,0.0088,0.0119,0.003,0.009,-0.0041,0.0033,-0.0066,-0.003,-0.0067,-0.003,-0.0031,0.0037,0.0016,0.0056,-0.009,0.002,-0.0093,0.0058,0.0059,0.019,-0.0079,0.0177,-0.0209,-0.008,-0.0198,0.0015,0.0014,0.0121,0.0046,0.0117,-0.0026,0.005,-0.0045,-0.0025,-0.0042,0.0002,-0.0004,0.0016,-0.0027,0.001,-0.0035,0.0008,0.0009,0.0038,0.0006,0.0033,-0.0007,0.0011,-0.0004,0.0009,-0.0034,0.0001,-0.0054,-0.0033,-0.0043,0.0035,0.0032,0.0067,-0.0007,0.0058,-0.0032,-0.0004,-0.0034,-0.0015,-0.0016,-0.0005,-0.0018,0,-0.0012,0.0043,0.0021,0.0045,-0.0018,0.0023,-0.0037,-0.0015,-0.0032,-0.0003,-0.0007,0.0022,0.0008,0.0027,-0.0009,0.0007,-0.0017,0,-0.0008,0.0015,-0.001,0.0016,-0.0016,-0.0003,-0.0011,0.0011,-0.0005,0.0011,-0.001,0.0002,-0.0005,0.0013,-0.0006,0.0013,-0.0013,0.0001,-0.0014,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0009,0,0.0011,-0.0003,0.001,-0.001,0.0005,-0.0012,-0.0002,-0.0009,0.0007,0,0.0009,0,0.0008,-0.0003,0.0008,-0.001,0.0002,-0.001,-0.0001,-0.0005,0.0006,0.0002,0.001,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0,-0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Processed impact element (242), crashing wood and glass.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۲۲ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم