مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای impacts processed 243 wav

Processed impact element (243), crashing wood and glass.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شیپور و ترمپت
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها سنگینضربضربهprocessedآوارشیشهخورد کردنطراحی شدهسختتخریب
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.002,0.0018,-0.0023,0.0027,-0.0016,0.0025,-0.2114,0.3439,-0.438,0.4415,-0.3621,0.4456,-0.4118,0.4181,-0.389,0.3645,-0.3089,0.4202,-0.3905,0.2528,-0.2983,0.2534,-0.299,0.0997,-0.0293,0.437,-0.4371,0.0991,-0.1834,0.2761,-0.1987,0.2178,-0.2467,0.1684,0.0228,0.1922,-0.1112,0.0486,-0.1215,-0.0622,-0.1036,0.1047,-0.2199,0.3584,-0.0972,0.2002,-0.1555,-0.0015,-0.0937,0.0925,-0.031,0.0581,-0.0307,0.1378,-0.0698,0.1145,-0.1157,-0.0142,-0.1131,0.129,0.0185,0.0914,-0.0352,0.0707,-0.0336,0.0096,-0.0617,-0.0143,-0.0526,0.0518,0.016,0.0701,-0.0511,0.0294,-0.0494,0.0172,-0.0074,0.0196,-0.011,0.0213,-0.0411,0.0258,-0.0265,0.0082,-0.012,0.0623,-0.0556,0.0662,-0.0767,0.0002,-0.0572,0.1327,-0.0486,0.0378,-0.0462,0.0425,-0.0029,0.048,-0.0245,0.0181,-0.0298,0.0138,-0.0114,0.0164,-0.0208,0.003,-0.0135,0.0156,-0.0085,0.0245,-0.0266,0.029,-0.0315,0.0101,-0.0136,0.0138,-0.0307,0.003,-0.0208,0.0564,-0.0434,0.0521,-0.0572,0.0356,-0.0144,0.0462,-0.0327,0.0245,-0.0317,0.0112,-0.0007,0.0408,-0.0242,0.0338,-0.0297,-0.0055,-0.0195,0.0038,-0.045,0.055,-0.0805,0.1215,-0.3951,0.4392,-0.4105,0.4139,-0.2537,0.1873,-0.1161,0.1225,-0.0869,0.0959,-0.0836,0.0518,-0.0558,0.0563,-0.0307,0.0582,-0.062,0.0056,-0.0318,0.0394,-0.0103,0.0526,-0.0552,0.0274,-0.0324,0.0239,-0.0319,0.024,-0.0283,0.0117,-0.0034,0.0313,-0.019,0.0311,-0.0288,-0.0069,-0.028,0.0123,0.0029,0.0246,-0.0163,0.0196,-0.0249,0.0018,-0.0119,0.0186,-0.0203,0.0128,-0.0267,0.0209,-0.0339,0.0417,-0.0572,0.0438,-0.025,0.0362,-0.0173,0.0351,-0.0318,0.0024,-0.0181,0.0246,0.0056,0.027,-0.0319,0.028,-0.0507,0.0247,-0.0473,0.0259,0.0077,0.0497,-0.0385,0.0278,-0.0389,0.0058,0.0038,0.0267,-0.0303,0.0209,-0.0465,0.0168,-0.0235,0.0408,-0.0328,0.0262,-0.0273,0.0011,-0.008,0.0174,0.0004,0.0208,-0.0279,0.0004,-0.0205,0.031,-0.0232,0.0361,-0.0351,-0.0086,-0.0168,0.0274,0.0101,0.0326,-0.0432,0.0141,-0.0427,0.009,0.0046,0.0387,-0.0247,0.0332,-0.0433,-0.007,-0.0276,0.0292,-0.0096,0.026,-0.0274,-0.0005,-0.0199,0.0192,0.0058,0.0252,-0.038,0.0299,-0.034,0.0139,0.0105,0.0305,-0.0218,0.0118,-0.0191,0.0089,-0.0012,0.0119,-0.0027,0.007,-0.0071,0.0054,-0.0171,0.0093,-0.0112,0.0091,-0.0067,0.0069,-0.0052,0.0073,-0.0114,0.0049,-0.0152,0.033,-0.0141,0.0349,-0.194,0.12,-0.4306,0.3944,-0.4345,0.3353,-0.184,0.2604,-0.1551,0.1058,-0.2033,0.0986,-0.1759,0.1072,-0.0652,0.1248,-0.0876,0.0294,-0.0167,0.0405,-0.0239,0.0017,-0.0316,0.0391,-0.0065,0.0519,-0.0478,-0.0026,-0.0509,-0.012,-0.017,0.0711,-0.0179,0.0743,-0.0692,-0.0129,-0.0596,0.0313,-0.0093,0.05,-0.0181,0.0098,0.0033,0.0151,-0.0164,0.0098,-0.0066,0.0048,-0.037,0.0015,-0.0279,0.035,-0.0017,0.0369,-0.0108,0.0121,-0.0154,-0.0041,-0.0194,-0.0048,-0.0187,0.0166,0.0151,0.0459,-0.0528,0.0405,-0.0636,0.0059,0.0041,0.05,-0.0429,0.0363,-0.0459,0.0128,0.0128,0.047,-0.0331,0.0305,-0.0359,0.0067,0.0001,0.0194,-0.0076,0.0119,-0.0063,0.0155,-0.0157,0.0166,-0.0327,-0.0074,-0.0085,0.0333,-0.0121,0.0298,-0.0176,-0.0085,-0.0142,0.0049,-0.0014,0.0144,-0.0045,0.0136,-0.0143,-0.0029,-0.0103,0.0131,-0.0128,0.0156,-0.0185,0.0081,-0.0299,0.0108,-0.014,0.0201,-0.0088,0.0273,-0.0092,0.004,-0.0217,0.004,-0.0057,0.0212,-0.0162,0.0139,-0.0145,0.0036,-0.0125,0.0073,-0.0074,0.0134,0.0004,0.019,-0.0155,0.0061,-0.0176,0.006,-0.0093,0.0256,-0.0356,0.0211,-0.0342,0.0682,-0.0221,0.0583,-0.0607,-0.0065,-0.0553,0.0211,0.0167,0.0535,-0.0059,0.0345,-0.0033,0.0115,-0.0479,0.0073,-0.0514,-0.0103,-0.0104,0.0624,0.0172,0.0711,-0.0704,0.0178,-0.0732,0.0044,0.005,0.0429,0.001,0.0279,-0.0198,0.0092,-0.0166,0.0242,-0.0289,0.0297,-0.0335,0.0019,-0.0085,0.0263,0,0.0274,-0.0181,0.0113,-0.0192,0.0063,-0.0063,0.0102,-0.0141,-0.0004,-0.0191,0.0083,0.0072,0.0304,-0.0139,0.0285,-0.0528,-0.0139,-0.0431,0.051,-0.0146,0.0524,-0.0291,-0.0061,-0.0075,0.0169,-0.0183,0.0158,-0.0284,-0.0109,-0.0131,0.0392,-0.0056,0.0409,-0.0341,-0.0051,-0.0312,0.0046,0.0041,0.0165,0.0057,0.0169,-0.0183,0.0082,-0.017,0.0091,-0.0037,0.0112,-0.0059,-0.0012,-0.0123,0.0016,0.0011,0.0305,-0.0196,0.0282,-0.0305,-0.016,-0.0208,0.0232,-0.0014,0.0272,-0.0121,0.0088,0.0006,0.016,-0.0239,0.0112,-0.0245,-0.0074,-0.0093,0.0285,0.0167,0.034,-0.024,0.0207,-0.0331,-0.0219,-0.0239,0.0315,0.0147,0.0351,-0.0167,0.0156,-0.0311,-0.0076,-0.0204,0.0162,0.0085,0.0308,-0.0335,0.0087,-0.0325,0.0368,-0.0074,0.0486,-0.0489,-0.0071,-0.0297,0.0322,-0.0162,0.0314,-0.0173,0.0125,-0.0081,0.0154,-0.0144,-0.0075,-0.0087,0.0146,-0.0056,0.0141,-0.0167,-0.0052,-0.0068,0.0232,-0.0235,0.0232,-0.0249,-0.0098,-0.011,0.0095,0.0009,0.0101,-0.0002,0.0105,-0.0025,0.0115,-0.0278,-0.0011,-0.0273,0.0117,0.0111,0.0358,-0.0176,0.0264,-0.0198,-0.0058,-0.0095,-0.0022,-0.0078,0.013,-0.0086,0.0306,-0.0344,0.0091,-0.0209,0.0234,-0.0165,0.0201,-0.0182,0.0009,-0.0218,0.0098,0.0102,0.0528,-0.0638,0.0306,-0.0674,0.0345,0.026,0.0513,-0.0231,0.0275,-0.0237,-0.0105,-0.015,0.0215,0.0021,0.0243,-0.0132,0.0023,-0.0067,0.0001,-0.0021,0.005,-0.0074,0.0086,-0.0172,-0.0019,-0.0022,0.0277,-0.0189,0.0284,-0.0362,-0.0102,-0.0102,0.0179,-0.0041,0.0162,0.0014,0.0117,-0.011,0.0136,-0.0247,-0.0107,-0.0179,0.0142,0.0082,0.0179,-0.0055,0.009,-0.0035,0.0077,-0.0241,0.0005,-0.0239,0.0155,0.0125,0.0196,-0.0037,0.0179,-0.0216,-0.0014,-0.0204,-0.0001,-0.0026,0.0135,0.0118,0.0199,-0.0223,0.0138,-0.0226,-0.0049,-0.0063,0.0118,0.0018,0.0105,-0.0002,0.0058,-0.0045,0.0046,-0.0143,-0.0034,-0.0123,0.0127,0.0056,0.0168,-0.0106,0.0064,-0.0109,-0.0063,-0.0079,0.0092,0.0059,0.0129,-0.0094,0.0071,-0.0089,-0.0019,-0.0034,0.0018,0.0005,0.0099,-0.0024,0.0093,-0.0088,-0.0005,-0.0078,-0.001,-0.0024,0.006,0.0028,0.008,-0.0047,0.004,-0.0045,0.0027,-0.0047,0.0037,-0.0105,-0.0026,-0.0038,0.0138,-0.0051,0.0132,-0.0078,-0.0003,-0.0021,0.0036,-0.0078,-0.0013,-0.0061,0.0073,0.0039,0.0091,-0.0053,0.0048,-0.0065,-0.0024,-0.0046,0.0019,-0.0001,0.003,0.0004,0.0029,0.0004,0.003,-0.0033,0.0016,-0.0048,-0.002,-0.0037,0.0038,0.0022,0.0061,-0.0042,0.0038,-0.0048,0.0008,-0.0002,0.0042,-0.0049,0.0032,-0.0062,0.0006,-0.0004,0.0068,-0.0045,0.0063,-0.0063,-0.0006,-0.0017,0.0026,-0.002,0.0023,-0.002,0.0012,0.0005,0.0029,-0.0024,0.0023,-0.0034,-0.0016,-0.0024,0.0032,0.0009,0.004,-0.003,0.0018,-0.0031,0.0002,-0.0004,0.002,-0.0022,0.0015,-0.0021,0.002,0.0009,0.0033,-0.0033,0.002,-0.0036,0,-0.0007,0.0026,-0.0011,0.0022,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0014,-0.0024,0.0003,-0.0016,0.0014,0.0003,0.0018,-0.0007,0.0015,-0.0017,0.0008,-0.0019,0.0003,-0.0012,0.0015,-0.0003,0.0017,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0005,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0003,0.0013,-0.0014,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0003,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0062,0.008,-0.0132,0.0106,-0.0089,0.0057,-0.0035,0.0041,-0.0048,0.0031,-0.0023,0.0026,-0.0022,0.0034,-0.0027,0.0015,-0.0021,0.0022,0.0002,0.0024,-0.0035,0.0014,-0.002,0.0045,-0.0023,0.0054,-0.0053,-0.0005,-0.0013,0.0047,-0.0024,0.0039,-0.0048,-0.0008,-0.0018,0.005,-0.0035,0.0046,-0.0053,-0.0008,-0.0015,0.0044,-0.004,0.0041,-0.0047,0.0004,-0.0008,0.0028,-0.0013,0.0026,-0.0031,0.0002,-0.0021,0.0023,-0.0006,0.0022,-0.0013,0.0009,-0.002,0.001,-0.0009,0.0029,-0.0022,0.0015,-0.0017,0.0021,-0.0022,0.0014,-0.0015,0.0019,-0.0019,0.0021,-0.0018,0.0011,-0.0001,0.002,-0.0017,0.001,-0.0012,0.0012,-0.001,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0011,0.001,-0.0004,0.001,-0.0013,0.0012,-0.0016,0.0007,-0.0005,0.0014,-0.0013,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0006,-0.0006,0.0012,-0.0012,0.001,-0.001,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
Processed impact element (243), crashing wood and glass.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۲۲ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم