مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جیپ مخاصم 2016 شاخ 2 ...

2016 جیپ Wrangler - دو شاخ بوق بیرونی چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینجیپوسیله نقلیهWranglerWyllis
[-0.0002,0,-0.0003,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0015,0.0018,-0.0071,0.0045,-0.0365,0.0339,-0.0575,0.0629,-0.1394,0.134,-0.1393,0.108,-0.199,0.1113,-0.2093,0.1317,-0.2381,0.1383,-0.2147,0.1533,-0.2289,0.155,-0.2211,0.1521,-0.2333,0.1659,-0.2268,0.1506,-0.2364,0.1655,-0.2424,0.1461,-0.223,0.1439,-0.1715,0.1324,-0.1051,0.0998,-0.0828,0.1178,-0.0652,0.081,-0.0569,0.0717,-0.0301,0.0309,-0.0213,0.0252,-0.0098,0.0128,-0.0077,0.0142,-0.0115,0.0073,-0.009,0.0105,-0.0073,0.0083,-0.0038,0.0073,-0.0039,0.0034,-0.0034,0.005,-0.0042,0.0037,-0.0024,0.0023,-0.0031,0.0014,-0.0033,0.002,-0.0021,0.0011,-0.0019,0.0027,-0.0019,0.0035,-0.0026,0.0042,-0.0023,0.001,-0.0016,0.003,-0.0039,0.0035,-0.0042,0.0009,-0.0019,0.0027,-0.0021,0.0004,-0.0015,0.0019,0.0001,0.0034,-0.007,0.0084,-0.0629,0.0409,-0.0586,0.0651,-0.1416,0.1194,-0.1487,0.1153,-0.2158,0.1019,-0.2332,0.1138,-0.2411,0.1249,-0.243,0.143,-0.2418,0.1531,-0.2348,0.1499,-0.2396,0.1716,-0.182,0.1388,-0.1573,0.1095,-0.0995,0.1095,-0.1066,0.0854,-0.071,0.0789,-0.0381,0.051,-0.0304,0.0366,-0.0169,0.0216,-0.014,0.0121,-0.0104,0.0125,-0.0076,0.0098,-0.0053,0.0099,-0.0057,0.0032,-0.0017,0.004,-0.0038,0.0023,-0.0017,0.0025,-0.0017,0.0007,-0.0016,0.0016,-0.0005,0.0014,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0008,0.0001,0.0011,-0.0031,0.0009,-0.0021,0.0029,-0.0246,0.0242,-0.0592,0.0509,-0.1338,0.0876,-0.1666,0.0999,-0.2033,0.0871,-0.231,0.1189,-0.2262,0.1395,-0.2191,0.1299,-0.2083,0.1486,-0.2099,0.1295,-0.2089,0.1474,-0.2038,0.1474,-0.1968,0.1314,-0.2104,0.1449,-0.2093,0.1432,-0.2057,0.1518,-0.209,0.1327,-0.193,0.1411,-0.1358,0.1351,-0.1018,0.0832,-0.0919,0.1051,-0.0622,0.0515,-0.0459,0.0589,-0.0258,0.0386,-0.0155,0.0257,-0.0171,0.0107,-0.0072,0.0086,-0.009,0.01,-0.0092,0.0073,-0.0053,0.0057,-0.0024,0.0068,-0.0074,0.0036,-0.0061,0.0031,-0.0035,0.0037,-0.0014,0.0064,-0.0045,-0.0004,-0.0031,0.002,-0.0017,0.0023,-0.0024,0.0023,-0.0021,0.003,-0.0016,0.0029,-0.0022,0.0033,-0.0027,0.0015,-0.0031,0.0001,-0.0004,0.0029,-0.0021,0.0013,-0.0093,0.0027,-0.0583,0.0307,-0.0564,0.0709,-0.1417,0.0913,-0.1514,0.1024,-0.2069,0.0964,-0.2102,0.1211,-0.2199,0.1248,-0.2128,0.1424,-0.2067,0.1447,-0.2046,0.1407,-0.1808,0.1486,-0.1997,0.1309,-0.1932,0.1305,-0.1978,0.1409,-0.1902,0.1364,-0.157,0.1047,-0.1224,0.0965,-0.0745,0.0914,-0.0571,0.0858,-0.053,0.0554,-0.025,0.0319,-0.0175,0.0228,-0.0094,0.0106,-0.0043,0.0091,-0.0059,0.007,-0.0057,0.0035,-0.0049,0.0033,-0.0019,0.0017,-0.002,0.001,-0.0008,0.0013,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0005,0.0001,-0.0008,-0.0003,-0.0003,0.0016,0.0001,0.0023,-0.0017,0.0013,-0.0125,0.0124,-0.0514,0.053,-0.1149,0.0609,-0.1377,0.1008,-0.1941,0.1031,-0.2069,0.1361,-0.2026,0.1323,-0.211,0.1245,-0.1904,0.1383,-0.1987,0.1337,-0.1927,0.1345,-0.2049,0.1407,-0.1997,0.1323,-0.1992,0.1327,-0.1931,0.1245,-0.1374,0.1401,-0.1241,0.1117,-0.0833,0.088,-0.0892,0.0775,-0.0591,0.0555,-0.0278,0.0503,-0.0236,0.0229,-0.0146,0.0102,-0.013,0.0116,-0.0094,0.0099,-0.007,0.01,-0.0052,0.0084,-0.0024,0.0055,-0.0048,0.0036,-0.0043,0.0038,-0.0042,0.0028,-0.003,0.0044,-0.0022,0.0047,-0.0037,0.0007,-0.0024,0.0009,-0.0038,0.0031,0,0.004,-0.0022,0.0022,-0.0032,0.0019,-0.0039,0.0004,-0.0033,0.0042,0.0008,0.0061,-0.0004,0.0026,-0.0051,0.001,-0.0056,-0.0011,-0.004,0.0003,-0.0035,0.0053,-0.0201,0.0232,-0.0555,0.0548,-0.114,0.0757,-0.1617,0.109,-0.1666,0.1081,-0.22,0.1238,-0.2126,0.1298,-0.2191,0.1391,-0.1972,0.1523,-0.2069,0.1428,-0.2004,0.143,-0.2011,0.1376,-0.1839,0.1234,-0.1985,0.1441,-0.1809,0.1299,-0.1371,0.1312,-0.106,0.1188,-0.0886,0.0663,-0.0685,0.0723,-0.0555,0.0571,-0.028,0.0336,-0.0279,0.0184,-0.0076,0.0175,-0.0046,0.014,-0.0155,0.0055,-0.0114,0.0023,-0.0112,0.007,0.0003,0.0076,-0.0034,0.0063,-0.0026,0.0031,-0.0013,0.0033,-0.003,0.0023,-0.0028,0.0005,-0.001,0.0006,-0.0021,-0.0003,-0.0007,0.0012,0.0002,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 جیپ Wrangler - دو شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری