مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود 22 افکت صدای Wyllis

برچسب های مرتبط با صدای Wyllis

ماشین

وسیله نقلیه

جیپ

فرمان

فضای داخلی ماشین

بوق ماشین

حرکت اتومبیل

توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,0.0006,-0.0022,0.0004,-0.0013,0.0009,-0.0006,0.0023,-0.0031,0.0005,-0.0254,0.0348,-0.0857,0.0817,-0.1593,0.1729,-0.1767,0.2115,-0.2005,0.2357,-0.1879,0.2125,-0.1718,0.2361,-0.1888,0.2129,-0.172,0.2215,-0.1665,0.2126,-0.1669,0.1897,-0.1746,0.2296,-0.1742,0.1937,-0.1743,0.2372,-0.1474,0.1871,-0.1596,0.1856,-0.0921,0.1248,-0.0511,0.0587,-0.0386,0.0373,-0.0378,0.0473,-0.0254,0.0247,-0.0211,0.0166,-0.0213,0.0204,-0.0245,0.02,-0.0226,0.0208,-0.014,0.0103,-0.009,0.0089,-0.0109,0.0067,-0.011,0.0188,-0.0118,0.017,-0.008,0.0063,-0.0092,0.009,-0.0043,0.0092,-0.0047,0.0031,-0.0067,0.0013,-0.0048,0.003,-0.0007,0.0049,-0.0013,0.0051,-0.0038,0.0038,-0.0039,0.0044,-0.0022,0.0031,-0.0041,0,-0.0021,0.0035,-0.0071,0.0025,-0.031,0.0413,-0.0855,0.0973,-0.1653,0.1826,-0.1964,0.2105,-0.198,0.2343,-0.1859,0.2151,-0.1877,0.2325,-0.1739,0.2238,-0.1773,0.2269,-0.1694,0.2122,-0.1746,0.216,-0.1777,0.2352,-0.1789,0.2064,-0.1805,0.2335,-0.1786,0.1973,-0.18,0.2377,-0.1714,0.1981,-0.1743,0.2056,-0.1457,0.1972,-0.0986,0.0924,-0.0389,0.0623,-0.0379,0.0381,-0.0372,0.0363,-0.0232,0.0325,-0.0207,0.0176,-0.0116,0.0261,-0.02,0.0235,-0.0223,0.0202,-0.0146,0.012,-0.0069,0.0049,-0.0093,0.0102,-0.0093,0.0069,-0.0055,0.0098,-0.0051,0.0048,-0.0053,0.0055,-0.0053,0.0043,-0.0041,0.0024,-0.0021,0.0023,-0.0023,0.002,-0.0002,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0014,0.0006,-0.0015,0.005,-0.0315,0.035,-0.0784,0.0734,-0.1655,0.1831,-0.1794,0.2082,-0.1945,0.2129,-0.1922,0.2044,-0.1822,0.2181,-0.175,0.2015,-0.1598,0.2072,-0.17,0.199,-0.1576,0.1954,-0.1744,0.2243,-0.1648,0.1809,-0.1811,0.2082,-0.1603,0.1856,-0.1381,0.1652,-0.0984,0.1313,-0.0712,0.0473,-0.0505,0.0415,-0.0418,0.0411,-0.024,0.0259,-0.009,0.0165,-0.0202,0.015,-0.0209,0.0226,-0.0206,0.0144,-0.0107,0.0097,-0.0074,0.0062,-0.0082,0.0111,-0.0084,0.0126,-0.0088,0.0071,-0.0053,0.007,-0.0054,0.0018,-0.0274,0.0208,-0.0651,0.0807,-0.174,0.1706,-0.1788,0.1894,-0.198,0.2232,-0.1975,0.2107,-0.171,0.2164,-0.1891,0.2248,-0.1674,0.1935,-0.1745,0.2238,-0.156,0.1782,-0.1778,0.2265,-0.154,0.1927,-0.1795,0.2267,-0.1778,0.2009,-0.1505,0.172,-0.1245,0.1392,-0.0749,0.0511,-0.0437,0.0334,-0.0342,0.0424,-0.0256,0.0215,-0.0141,0.018,-0.0125,0.0185,-0.0233,0.023,-0.0186,0.0166,-0.0135,0.0135,-0.0054,0.0074,-0.0074,0.0091,-0.0083,0.0124,-0.0092,0.0051,-0.0096,0.0047,-0.004,0.0043,-0.0036,0.0017,-0.0016,0.0042,-0.0007,0.0043,-0.0019,0.0018,-0.0022,0.0009,-0.0014,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0013,0.0002,-0.0008,0.0032,-0.004,0.0021,-0.003,0.0029,-0.0031,0.0035,-0.0282,0.0281,-0.0558,0.0724,-0.1456,0.1452,-0.1458,0.1864,-0.1693,0.2005,-0.1502,0.1852,-0.1469,0.1865,-0.1503,0.1822,-0.1251,0.1862,-0.1244,0.1873,-0.1171,0.1555,-0.1392,0.181,-0.1291,0.1654,-0.1362,0.1956,-0.1201,0.1618,-0.1415,0.1894,-0.1143,0.1533,-0.1211,0.1711,-0.1253,0.1446,-0.0738,0.0833,-0.0482,0.0479,-0.0473,0.057,-0.0374,0.0415,-0.0422,0.0311,-0.0183,0.0182,-0.0156,0.0202,-0.0195,0.0146,-0.0172,0.0217,-0.0193,0.0085,-0.0035,0.0089,-0.0058,0.0138,-0.013,0.0064,-0.0141,0.0286,-0.0706,0.0383,-0.1134,0.1606,-0.1552,0.1708,-0.1815,0.1786,-0.1567,0.196,-0.1382,0.1669,-0.1556,0.1915,-0.1265,0.1603,-0.1326,0.1753,-0.1222,0.1567,-0.143,0.1897,-0.1367,0.1682,-0.1552,0.203,-0.1238,0.1534,-0.1339,0.186,-0.1538,0.1851,-0.1306,0.1563,-0.1443,0.1796,-0.1291,0.1543,-0.1386,0.1891,-0.1237,0.1553,-0.1354,0.1998,-0.1197,0.1534,-0.1359,0.1947,-0.1371,0.1645,-0.1311,0.1873,-0.1477,0.1744,-0.1286,0.1634,-0.1394,0.1858,-0.1346,0.154,-0.1378,0.1964,-0.0992,0.1556,-0.1075,0.1429,-0.0622,0.0753,-0.0368,0.0289,-0.0404,0.0518,-0.0355,0.0451,-0.0212,0.0249,-0.0153,0.0124,-0.0128,0.0128,-0.02,0.0218,-0.0201,0.0161,-0.0105,0.0068,-0.0074,0.0086,-0.0082,0.0066,-0.007,0.0098,-0.0099,0.0076,-0.0027,0.007,-0.0069,0.0007,-0.0024,0.0048,-0.0057,0.0042,-0.0028,0.0046,-0.0042,0.0039,-0.004,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 جیپ Wrangler - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0168,0.0112,-0.027,0.0237,-0.0523,0.0589,-0.1066,0.1046,-0.1318,0.1215,-0.1662,0.1367,-0.187,0.1664,-0.1663,0.1557,-0.162,0.145,-0.1942,0.1414,-0.1716,0.1606,-0.1403,0.126,-0.1888,0.1332,-0.1664,0.1553,-0.1461,0.1323,-0.1725,0.1332,-0.1911,0.1663,-0.1594,0.1441,-0.1663,0.1376,-0.1918,0.1658,-0.1713,0.1556,-0.1531,0.1224,-0.1936,0.1625,-0.1808,0.1627,-0.1595,0.1115,-0.1888,0.1361,-0.1843,0.1631,-0.1654,0.149,-0.1827,0.1294,-0.1909,0.1614,-0.1658,0.1554,-0.1413,0.1328,-0.1865,0.1513,-0.1823,0.1599,-0.1372,0.1213,-0.1831,0.1341,-0.1883,0.162,-0.1626,0.1263,-0.1746,0.1306,-0.1861,0.1592,-0.1617,0.1364,-0.1595,0.1299,-0.1853,0.1402,-0.1623,0.1634,-0.1477,0.1149,-0.1859,0.1307,-0.1688,0.1584,-0.1524,0.1368,-0.1683,0.1259,-0.1686,0.1332,-0.1253,0.1017,-0.1003,0.0706,-0.084,0.0649,-0.0467,0.0443,-0.0432,0.0436,-0.0373,0.0323,-0.0192,0.0179,-0.0169,0.0173,-0.0114,0.0076,-0.0107,0.0079,-0.0107,0.0103,-0.0142,0.0086,-0.0099,0.0142,-0.0111,0.0139,-0.0108,0.0098,-0.0083,0.0089,-0.0074,0.0091,-0.0082,0.0067,-0.0088,0.01,-0.007,0.0074,-0.0081,0.0081,-0.0064,0.0049,-0.0053,0.0051,-0.0036,0.0049,-0.0029,0.0028,-0.003,0.0019,-0.0012,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0014,0.0009,-0.0088,0.0106,-0.0223,0.022,-0.0524,0.0373,-0.103,0.0875,-0.1305,0.1182,-0.1312,0.1261,-0.1826,0.1599,-0.1628,0.1558,-0.1594,0.1513,-0.1803,0.14,-0.1852,0.1579,-0.1371,0.1274,-0.1721,0.1294,-0.1742,0.1493,-0.1582,0.1379,-0.158,0.1294,-0.1795,0.1637,-0.1592,0.1677,-0.1492,0.1287,-0.1856,0.1409,-0.1656,0.1665,-0.1437,0.1382,-0.1814,0.1405,-0.1761,0.1605,-0.1533,0.146,-0.1524,0.1304,-0.1817,0.1603,-0.1578,0.1509,-0.1392,0.1128,-0.1811,0.1584,-0.1697,0.1559,-0.1462,0.1088,-0.1799,0.1359,-0.1815,0.1612,-0.1581,0.1235,-0.1746,0.1303,-0.1829,0.1578,-0.1587,0.1522,-0.162,0.1323,-0.1799,0.1474,-0.1548,0.1571,-0.1248,0.1217,-0.1739,0.1328,-0.1803,0.1566,-0.1367,0.1252,-0.1663,0.13,-0.18,0.1549,-0.1552,0.1351,-0.1497,0.1268,-0.1783,0.1559,-0.156,0.1432,-0.1379,0.1137,-0.1781,0.127,-0.164,0.1544,-0.1396,0.1051,-0.175,0.1304,-0.1755,0.1525,-0.1525,0.1417,-0.1483,0.121,-0.1781,0.1558,-0.1561,0.1483,-0.135,0.1274,-0.1742,0.1498,-0.1721,0.1562,-0.1225,0.1079,-0.1714,0.1362,-0.1752,0.1541,-0.1546,0.122,-0.1656,0.1281,-0.174,0.1532,-0.1515,0.1479,-0.148,0.1287,-0.1721,0.1382,-0.1533,0.1566,-0.1197,0.1154,-0.1559,0.1123,-0.1193,0.1241,-0.0841,0.0782,-0.0832,0.0515,-0.0545,0.0539,-0.0388,0.0405,-0.0284,0.0393,-0.032,0.0292,-0.0111,0.0162,-0.0154,0.0142,-0.0095,0.0043,-0.0119,0.007,-0.0127,0.0098,-0.0118,0.0082,-0.0101,0.0125,-0.0079,0.0068,-0.0091,0.0088,-0.0042,0.006,-0.0076,0.0088,-0.0081,0.0065,-0.0102,0.0092,-0.0042,0.0063,-0.0068,0.0076,-0.0036,0.0021,-0.005,0.0054,-0.0031,0.0037,-0.0036,0.0033,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.002,0.001,-0.0071,0.0105,-0.0271,0.0224,-0.0547,0.0374,-0.1119,0.1016,-0.1374,0.1283,-0.1709,0.1377,-0.1962,0.1749,-0.1695,0.1638,-0.1718,0.1577,-0.1978,0.1482,-0.1905,0.171,-0.1343,0.1293,-0.1831,0.1397,-0.188,0.1623,-0.1591,0.1359,-0.1718,0.1354,-0.1923,0.1773,-0.1718,0.152,-0.1656,0.1446,-0.1932,0.1599,-0.1713,0.1772,-0.1486,0.1257,-0.193,0.1405,-0.1791,0.1699,-0.1513,0.1434,-0.1842,0.14,-0.1838,0.1589,-0.1423,0.1385,-0.1221,0.1038,-0.1393,0.0876,-0.0665,0.0599,-0.0617,0.0571,-0.051,0.0487,-0.0404,0.0339,-0.0275,0.027,-0.0275,0.0191,-0.0125,0.0066,-0.01,0.0093,-0.0138,0.0078,-0.0105,0.0117,-0.0117,0.0155,-0.009,0.0038,-0.0134,0.0122,-0.0059,0.008,-0.0095,0.0099,-0.0086,0.0078,-0.0093,0.0113,-0.0092,0.0102,-0.0098,0.0099,-0.0063,0.0063,-0.0067,0.0065,-0.0055,0.004,-0.0053,0.0055,-0.0021,0.003,-0.0039,0.0028,-0.0017,0.0016,-0.0024,0.0019,-0.0019,0.0016,-0.0013,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0028,0.0033,-0.0105,0.0137,-0.0315,0.0375,-0.0776,0.0583,-0.1327,0.1232,-0.1374,0.1627,-0.1585,0.1848,-0.195,0.2028,-0.1739,0.2124,-0.1627,0.2039,-0.1791,0.1971,-0.1888,0.2097,-0.1438,0.174,-0.1548,0.1903,-0.1839,0.2097,-0.1498,0.1743,-0.1469,0.1864,-0.1886,0.2057,-0.1689,0.2065,-0.1512,0.1886,-0.1933,0.1969,-0.1927,0.2237,-0.1552,0.1779,-0.1932,0.1954,-0.1936,0.2126,-0.1486,0.1973,-0.1375,0.1934,-0.1869,0.1986,-0.1804,0.2106,-0.1459,0.1888,-0.1896,0.1859,-0.1888,0.212,-0.1469,0.1507,-0.182,0.1918,-0.1785,0.2132,-0.1397,0.1702,-0.1646,0.191,-0.1898,0.2082,-0.1423,0.2083,-0.1465,0.1916,-0.1814,0.1849,-0.1662,0.2059,-0.1375,0.1753,-0.1774,0.1875,-0.1854,0.2121,-0.1422,0.1702,-0.151,0.1876,-0.1828,0.2046,-0.1603,0.1974,-0.134,0.1778,-0.1882,0.197,-0.1797,0.2116,-0.1432,0.1525,-0.186,0.1807,-0.1794,0.207,-0.1415,0.1531,-0.1733,0.1814,-0.1842,0.1931,-0.1436,0.2108,-0.1517,0.1849,-0.1891,0.182,-0.153,0.2092,-0.1431,0.1811,-0.1754,0.1842,-0.1812,0.2096,-0.1438,0.1666,-0.1592,0.1846,-0.1871,0.2079,-0.1469,0.1837,-0.1396,0.1808,-0.1777,0.1921,-0.1668,0.1969,-0.1263,0.1403,-0.133,0.131,-0.0878,0.1111,-0.0329,0.0569,-0.0305,0.0301,-0.0175,0.019,-0.0329,0.027,-0.021,0.0196,-0.0131,0.0183,-0.0157,0.0066,-0.0121,0.0128,-0.012,0.0104,-0.0114,0.0154,-0.008,0.0099,-0.0089,0.0089,-0.0042,0.0038,-0.0055,0.0047,-0.0059,0.0058,-0.0065,0.0081,-0.0086,0.0078,-0.0094,0.0082,-0.0043,0.0053,-0.0059,0.0058,-0.0034,0.0024,-0.0033,0.0031,-0.0013,0.002,-0.0015,0.002,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
2016 جیپ Wrangler - دو کوتاه بوق بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[0,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0007,0,-0.0003,0.0011,-0.0032,0.003,-0.0215,0.0308,-0.0962,0.0926,-0.1542,0.1738,-0.212,0.2419,-0.2311,0.2549,-0.2204,0.2504,-0.2377,0.2517,-0.2041,0.2199,-0.2183,0.2356,-0.1935,0.2196,-0.2314,0.235,-0.2192,0.2378,-0.2445,0.2388,-0.2384,0.248,-0.1963,0.2247,-0.242,0.243,-0.1798,0.2114,-0.2381,0.2399,-0.1834,0.2222,-0.2299,0.2389,-0.1905,0.2317,-0.2328,0.2331,-0.2161,0.2418,-0.2414,0.2245,-0.2188,0.2414,-0.1827,0.2194,-0.2358,0.2394,-0.1785,0.22,-0.2442,0.2404,-0.1887,0.2253,-0.2348,0.2381,-0.2051,0.2336,-0.2462,0.2248,-0.2183,0.2452,-0.2359,0.2249,-0.2232,0.2429,-0.1855,0.2142,-0.2356,0.2398,-0.1779,0.2207,-0.2409,0.24,-0.1838,0.2286,-0.2325,0.2458,-0.2013,0.2292,-0.2399,0.2277,-0.2169,0.2457,-0.2387,0.2227,-0.2238,0.2402,-0.2291,0.2144,-0.237,0.2379,-0.1812,0.2202,-0.2365,0.2394,-0.1835,0.2272,-0.2351,0.2371,-0.2075,0.2283,-0.2393,0.2344,-0.2222,0.2405,-0.2372,0.2279,-0.228,0.2366,-0.2228,0.2185,-0.2368,0.2362,-0.1796,0.2203,-0.2382,0.2428,-0.1793,0.2287,-0.2319,0.2355,-0.2002,0.2343,-0.2413,0.2424,-0.2174,0.2421,-0.2333,0.2269,-0.2227,0.2426,-0.2205,0.219,-0.2354,0.2404,-0.1785,0.2165,-0.2417,0.2437,-0.1804,0.2223,-0.2353,0.237,-0.2036,0.2268,-0.2385,0.2428,-0.2146,0.2275,-0.2416,0.2239,-0.2191,0.2396,-0.2267,0.2166,-0.232,0.2345,-0.1794,0.217,-0.2405,0.2411,-0.1787,0.2225,-0.2339,0.2359,-0.19,0.2292,-0.2386,0.2423,-0.2076,0.2302,-0.2346,0.2242,-0.217,0.2499,-0.2351,0.2153,-0.2298,0.2356,-0.198,0.2134,-0.2399,0.2346,-0.178,0.2211,-0.2367,0.2425,-0.1863,0.2239,-0.2297,0.244,-0.1995,0.2252,-0.2372,0.227,-0.2171,0.2344,-0.2381,0.222,-0.2207,0.2431,-0.2238,0.2231,-0.2244,0.2377,-0.1812,0.2148,-0.2268,0.2296,-0.1784,0.224,-0.2327,0.2344,-0.1801,0.2323,-0.2348,0.2245,-0.203,0.2341,-0.2335,0.2306,-0.2135,0.2416,-0.233,0.2172,-0.2286,0.2445,-0.1852,0.2126,-0.2277,0.2363,-0.1769,0.2142,-0.2367,0.2419,-0.191,0.2229,-0.225,0.2236,-0.1785,0.2182,-0.1324,0.1348,-0.0742,0.0799,-0.0525,0.0554,-0.0358,0.0402,-0.0496,0.0371,-0.0169,0.0207,-0.0156,0.0196,-0.0204,0.0197,-0.0147,0.0211,-0.0152,0.0114,-0.0084,0.009,-0.0132,0.0091,-0.0099,0.0139,-0.01,0.0145,-0.0069,0.0079,-0.0067,0.0056,-0.0048,0.0054,-0.0041,0.0053,-0.0028,0.002,-0.0017,0.0015,-0.0016,0.001,-0.0002,0.0007,-0.0001,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0016,0.0018,-0.0212,0.0179,-0.0652,0.068,-0.1417,0.1626,-0.1957,0.208,-0.2139,0.2352,-0.2055,0.2313,-0.2177,0.2298,-0.1911,0.2237,-0.206,0.2179,-0.1852,0.2095,-0.2183,0.2234,-0.2122,0.2271,-0.2109,0.2269,-0.2282,0.2296,-0.2025,0.2011,-0.2246,0.2311,-0.1798,0.1845,-0.2133,0.231,-0.1734,0.2104,-0.2216,0.2217,-0.1748,0.2185,-0.217,0.2149,-0.2192,0.2256,-0.2112,0.2135,-0.2259,0.2227,-0.1941,0.2005,-0.2285,0.2198,-0.1769,0.1893,-0.216,0.2223,-0.1713,0.2117,-0.2167,0.2246,-0.169,0.2152,-0.2186,0.2203,-0.208,0.2175,-0.2048,0.2133,-0.2261,0.2216,-0.1961,0.2028,-0.2251,0.2232,-0.1813,0.1879,-0.2147,0.2189,-0.1696,0.218,-0.2207,0.2199,-0.1678,0.2211,-0.2179,0.2211,-0.2022,0.2124,-0.2057,0.2208,-0.2122,0.2099,-0.1932,0.2123,-0.2153,0.219,-0.1841,0.2005,-0.2144,0.22,-0.1648,0.2141,-0.2171,0.2128,-0.1621,0.22,-0.2253,0.2222,-0.1775,0.2189,-0.2171,0.2218,-0.203,0.2157,-0.2084,0.217,-0.2171,0.2186,-0.1949,0.1983,-0.2181,0.2217,-0.1811,0.1868,-0.2103,0.2202,-0.162,0.2125,-0.2116,0.217,-0.1644,0.2124,-0.2193,0.2199,-0.2016,0.2151,-0.2079,0.2201,-0.2084,0.2177,-0.2056,0.2075,-0.2217,0.2192,-0.1884,0.2018,-0.2214,0.2215,-0.1617,0.2151,-0.212,0.2164,-0.1646,0.2162,-0.2137,0.2197,-0.1968,0.2148,-0.219,0.226,-0.2008,0.2159,-0.211,0.2069,-0.2088,0.2188,-0.2028,0.1977,-0.2129,0.2207,-0.1704,0.202,-0.2165,0.2229,-0.1596,0.2132,-0.2126,0.2184,-0.1958,0.2109,-0.2129,0.2141,-0.2039,0.2095,-0.2163,0.2113,-0.2084,0.2158,-0.2071,0.2016,-0.2153,0.214,-0.1964,0.1989,-0.2189,0.2187,-0.1593,0.2045,-0.2164,0.2209,-0.177,0.2117,-0.2139,0.2159,-0.1959,0.2111,-0.2154,0.2174,-0.2032,0.2204,-0.2186,0.2085,-0.2043,0.2212,-0.2067,0.2022,-0.2142,0.2175,-0.1672,0.2007,-0.2202,0.2204,-0.1616,0.2084,-0.2191,0.223,-0.1795,0.2152,-0.2117,0.2197,-0.1985,0.2105,-0.2146,0.2122,-0.2006,0.2194,-0.2119,0.2127,-0.1978,0.2226,-0.1661,0.2044,-0.2097,0.2159,-0.1429,0.1864,-0.1533,0.1485,-0.0888,0.0745,-0.0527,0.0528,-0.0361,0.0371,-0.0209,0.0286,-0.015,0.0184,-0.0149,0.0112,-0.0147,0.021,-0.0137,0.0151,-0.0134,0.014,-0.0084,0.0076,-0.01,0.0081,-0.0099,0.0106,-0.0112,0.0062,-0.0066,0.0076,-0.0044,0.0058,-0.0054,0.0031,-0.0053,0.0023,-0.0029,0.0022,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Jeep Wrangler - long horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[0,0.0002,0,0.0005,-0.001,0.0001,-0.001,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0052,0.0031,-0.0245,0.0237,-0.0625,0.0674,-0.1429,0.134,-0.185,0.1776,-0.1989,0.2003,-0.1767,0.1867,-0.2104,0.2092,-0.1706,0.1824,-0.1998,0.1857,-0.1643,0.1847,-0.2123,0.1942,-0.1637,0.2131,-0.2052,0.193,-0.2123,0.2098,-0.1967,0.1894,-0.2112,0.2058,-0.1785,0.1714,-0.2087,0.2028,-0.1662,0.1517,-0.2152,0.2002,-0.1609,0.1955,-0.2134,0.1912,-0.1695,0.208,-0.1977,0.1882,-0.2101,0.2029,-0.1868,0.1788,-0.2091,0.1992,-0.1819,0.1574,-0.2038,0.2034,-0.1668,0.1519,-0.2089,0.197,-0.1664,0.1929,-0.21,0.1861,-0.1693,0.2016,-0.2008,0.1762,-0.205,0.1978,-0.1804,0.1736,-0.205,0.1902,-0.1663,0.1571,-0.2055,0.1954,-0.1579,0.1523,-0.2079,0.1957,-0.1597,0.1969,-0.2029,0.1762,-0.1678,0.1998,-0.1991,0.1781,-0.1918,0.1975,-0.1738,0.1707,-0.2025,0.1969,-0.1516,0.144,-0.1801,0.1674,-0.1125,0.0971,-0.0943,0.0633,-0.0464,0.0461,-0.033,0.0456,-0.0157,0.0199,-0.0114,0.0132,-0.0132,0.0094,-0.0119,0.0132,-0.0125,0.0151,-0.0092,0.013,-0.0116,0.0072,-0.0093,0.0098,-0.0122,0.0123,-0.0079,0.0098,-0.0058,0.0074,-0.0067,0.0063,-0.0043,0.004,-0.0019,0.0019,-0.0014,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0005,0.0001,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0033,0.0014,-0.0234,0.0247,-0.0648,0.047,-0.1431,0.1435,-0.1868,0.1783,-0.2076,0.2112,-0.1867,0.1928,-0.225,0.2114,-0.1806,0.1994,-0.2124,0.2077,-0.1824,0.194,-0.2216,0.208,-0.2087,0.2111,-0.2219,0.1969,-0.2212,0.2162,-0.2083,0.1974,-0.2241,0.2125,-0.1721,0.1844,-0.2228,0.212,-0.1752,0.1879,-0.2221,0.2096,-0.2003,0.1974,-0.2206,0.2019,-0.2122,0.2099,-0.2168,0.1879,-0.2185,0.2115,-0.2058,0.1862,-0.2229,0.2064,-0.172,0.178,-0.2173,0.2129,-0.1707,0.1872,-0.2191,0.2062,-0.1927,0.1955,-0.1984,0.1706,-0.1819,0.1714,-0.107,0.1015,-0.0635,0.0746,-0.051,0.052,-0.0378,0.0353,-0.0139,0.0237,-0.0148,0.0093,-0.0094,0.0184,-0.0152,0.0111,-0.0152,0.0162,-0.011,0.0141,-0.0095,0.0112,-0.0115,0.0113,-0.0105,0.0088,-0.0099,0.0097,-0.0058,0.0075,-0.0037,0.0049,-0.0025,0.0048,-0.0021,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0006,-0.0001,-0.0002,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0138,0.0122,-0.0469,0.0488,-0.1027,0.1567,-0.1707,0.1918,-0.1859,0.2319,-0.2156,0.2404,-0.1912,0.2316,-0.2201,0.2292,-0.1699,0.2184,-0.2173,0.2159,-0.1664,0.2162,-0.229,0.2285,-0.192,0.2299,-0.2276,0.2332,-0.2265,0.2339,-0.211,0.2368,-0.2265,0.2251,-0.1865,0.2345,-0.2229,0.2233,-0.1781,0.2254,-0.228,0.2247,-0.1621,0.2249,-0.2184,0.2318,-0.1799,0.2253,-0.215,0.23,-0.2204,0.2184,-0.1991,0.2266,-0.2282,0.2287,-0.1869,0.2271,-0.2169,0.2247,-0.1701,0.2143,-0.2276,0.2291,-0.1649,0.2154,-0.2287,0.2254,-0.1967,0.2225,-0.2106,0.2169,-0.2195,0.2267,-0.1866,0.2191,-0.2176,0.2251,-0.1698,0.2125,-0.2249,0.2293,-0.1683,0.1886,-0.2197,0.222,-0.183,0.2094,-0.2241,0.2214,-0.2011,0.2141,-0.2142,0.2151,-0.2141,0.2107,-0.1388,0.1545,-0.1552,0.1226,-0.0349,0.0405,-0.0279,0.0265,-0.0341,0.0318,-0.0173,0.0219,-0.0116,0.018,-0.0174,0.0137,-0.0154,0.0158,-0.0113,0.0079,-0.0056,0.0082,-0.0101,0.0067,-0.0086,0.0129,-0.0114,0.0112,-0.0068,0.0072,-0.0041,0.0059,-0.0047,0.003,-0.002,0.0026,-0.001,0.0017,-0.0007,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 جیپ Wrangler - متوسط طول شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[0,0,0,0.0004,0.0002,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0046,0.0019,-0.0211,0.02,-0.0561,0.0882,-0.1531,0.1669,-0.188,0.2173,-0.208,0.244,-0.2242,0.2451,-0.2055,0.2362,-0.2156,0.2283,-0.1865,0.2177,-0.211,0.22,-0.1922,0.2258,-0.2193,0.2263,-0.1714,0.227,-0.2209,0.2315,-0.1683,0.218,-0.2074,0.2113,-0.1669,0.151,-0.0784,0.0861,-0.0398,0.033,-0.0415,0.0308,-0.0266,0.0304,-0.0123,0.0186,-0.0215,0.0158,-0.0152,0.0186,-0.0177,0.0151,-0.0072,0.0098,-0.0096,0.005,-0.0096,0.0139,-0.0115,0.0132,-0.0102,0.0114,-0.0075,0.0058,-0.0068,0.0046,-0.0039,0.0048,-0.0036,0.0018,-0.0005,0.0026,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0011,-0.0002,0.0012,-0.0067,0.0007,-0.024,0.0243,-0.0639,0.0691,-0.1485,0.1455,-0.1978,0.1754,-0.2144,0.2172,-0.1928,0.197,-0.2264,0.2166,-0.1808,0.1983,-0.2137,0.2037,-0.1684,0.1951,-0.2273,0.209,-0.2113,0.22,-0.2214,0.2048,-0.2175,0.2254,-0.2132,0.1963,-0.2237,0.2135,-0.194,0.1828,-0.2159,0.1986,-0.1492,0.1695,-0.1592,0.1339,-0.0691,0.072,-0.0732,0.0594,-0.033,0.042,-0.027,0.0293,-0.0125,0.0105,-0.0165,0.0103,-0.0172,0.0174,-0.0113,0.0157,-0.0159,0.0151,-0.0117,0.012,-0.0121,0.0132,-0.0107,0.0137,-0.009,0.0123,-0.0078,0.0084,-0.007,0.0064,-0.0026,0.0056,-0.0037,0.0035,-0.0014,0.0044,-0.0038,0.0002,-0.0012,0.0023,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0011,-0.0013,0.0006,-0.0007,0.0023,-0.0025,0.0012,-0.0116,0.0216,-0.0457,0.0569,-0.1362,0.1408,-0.1519,0.1825,-0.1855,0.2054,-0.176,0.2145,-0.1564,0.2046,-0.1718,0.2219,-0.1529,0.1796,-0.1651,0.2137,-0.1547,0.1761,-0.1596,0.2217,-0.1658,0.1855,-0.166,0.2179,-0.1699,0.2149,-0.1656,0.204,-0.1701,0.2205,-0.1594,0.1835,-0.149,0.1918,-0.0803,0.1169,-0.0583,0.0766,-0.0323,0.0344,-0.0427,0.0298,-0.0253,0.0385,-0.0244,0.0202,-0.0154,0.0145,-0.0174,0.0207,-0.0228,0.0217,-0.0121,0.0135,-0.0088,0.0129,-0.0085,0.0048,-0.008,0.0095,-0.0074,0.0056,-0.0039,0.0026,-0.0025,0.0022,-0.0004,0.0008,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Jeep Wrangler - short horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0001,0.0006,-0.0022,0.0004,-0.0013,0.0009,-0.0006,0.0023,-0.0031,0.0005,-0.0254,0.0348,-0.0857,0.0817,-0.1593,0.1729,-0.1767,0.2115,-0.2005,0.2357,-0.1879,0.2125,-0.1718,0.2361,-0.1888,0.2129,-0.172,0.2215,-0.1665,0.2126,-0.1669,0.1897,-0.1746,0.2296,-0.1742,0.1937,-0.1743,0.2372,-0.1474,0.1871,-0.1596,0.1856,-0.0921,0.1248,-0.0511,0.0587,-0.0386,0.0373,-0.0378,0.0473,-0.0254,0.0247,-0.0211,0.0166,-0.0213,0.0204,-0.0245,0.02,-0.0226,0.0208,-0.014,0.0103,-0.009,0.0089,-0.0109,0.0067,-0.011,0.0188,-0.0118,0.017,-0.008,0.0063,-0.0092,0.009,-0.0043,0.0092,-0.0047,0.0031,-0.0067,0.0013,-0.0048,0.003,-0.0007,0.0049,-0.0013,0.0051,-0.0038,0.0038,-0.0039,0.0044,-0.0022,0.0031,-0.0041,0,-0.0021,0.0035,-0.0071,0.0025,-0.031,0.0413,-0.0855,0.0973,-0.1653,0.1826,-0.1964,0.2105,-0.198,0.2343,-0.1859,0.2151,-0.1877,0.2325,-0.1739,0.2238,-0.1773,0.2269,-0.1694,0.2122,-0.1746,0.216,-0.1777,0.2352,-0.1789,0.2064,-0.1805,0.2335,-0.1786,0.1973,-0.18,0.2377,-0.1714,0.1981,-0.1743,0.2056,-0.1457,0.1972,-0.0986,0.0924,-0.0389,0.0623,-0.0379,0.0381,-0.0372,0.0363,-0.0232,0.0325,-0.0207,0.0176,-0.0116,0.0261,-0.02,0.0235,-0.0223,0.0202,-0.0146,0.012,-0.0069,0.0049,-0.0093,0.0102,-0.0093,0.0069,-0.0055,0.0098,-0.0051,0.0048,-0.0053,0.0055,-0.0053,0.0043,-0.0041,0.0024,-0.0021,0.0023,-0.0023,0.002,-0.0002,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0014,0.0006,-0.0015,0.005,-0.0315,0.035,-0.0784,0.0734,-0.1655,0.1831,-0.1794,0.2082,-0.1945,0.2129,-0.1922,0.2044,-0.1822,0.2181,-0.175,0.2015,-0.1598,0.2072,-0.17,0.199,-0.1576,0.1954,-0.1744,0.2243,-0.1648,0.1809,-0.1811,0.2082,-0.1603,0.1856,-0.1381,0.1652,-0.0984,0.1313,-0.0712,0.0473,-0.0505,0.0415,-0.0418,0.0411,-0.024,0.0259,-0.009,0.0165,-0.0202,0.015,-0.0209,0.0226,-0.0206,0.0144,-0.0107,0.0097,-0.0074,0.0062,-0.0082,0.0111,-0.0084,0.0126,-0.0088,0.0071,-0.0053,0.007,-0.0054,0.0018,-0.0274,0.0208,-0.0651,0.0807,-0.174,0.1706,-0.1788,0.1894,-0.198,0.2232,-0.1975,0.2107,-0.171,0.2164,-0.1891,0.2248,-0.1674,0.1935,-0.1745,0.2238,-0.156,0.1782,-0.1778,0.2265,-0.154,0.1927,-0.1795,0.2267,-0.1778,0.2009,-0.1505,0.172,-0.1245,0.1392,-0.0749,0.0511,-0.0437,0.0334,-0.0342,0.0424,-0.0256,0.0215,-0.0141,0.018,-0.0125,0.0185,-0.0233,0.023,-0.0186,0.0166,-0.0135,0.0135,-0.0054,0.0074,-0.0074,0.0091,-0.0083,0.0124,-0.0092,0.0051,-0.0096,0.0047,-0.004,0.0043,-0.0036,0.0017,-0.0016,0.0042,-0.0007,0.0043,-0.0019,0.0018,-0.0022,0.0009,-0.0014,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0013,0.0002,-0.0008,0.0032,-0.004,0.0021,-0.003,0.0029,-0.0031,0.0035,-0.0282,0.0281,-0.0558,0.0724,-0.1456,0.1452,-0.1458,0.1864,-0.1693,0.2005,-0.1502,0.1852,-0.1469,0.1865,-0.1503,0.1822,-0.1251,0.1862,-0.1244,0.1873,-0.1171,0.1555,-0.1392,0.181,-0.1291,0.1654,-0.1362,0.1956,-0.1201,0.1618,-0.1415,0.1894,-0.1143,0.1533,-0.1211,0.1711,-0.1253,0.1446,-0.0738,0.0833,-0.0482,0.0479,-0.0473,0.057,-0.0374,0.0415,-0.0422,0.0311,-0.0183,0.0182,-0.0156,0.0202,-0.0195,0.0146,-0.0172,0.0217,-0.0193,0.0085,-0.0035,0.0089,-0.0058,0.0138,-0.013,0.0064,-0.0141,0.0286,-0.0706,0.0383,-0.1134,0.1606,-0.1552,0.1708,-0.1815,0.1786,-0.1567,0.196,-0.1382,0.1669,-0.1556,0.1915,-0.1265,0.1603,-0.1326,0.1753,-0.1222,0.1567,-0.143,0.1897,-0.1367,0.1682,-0.1552,0.203,-0.1238,0.1534,-0.1339,0.186,-0.1538,0.1851,-0.1306,0.1563,-0.1443,0.1796,-0.1291,0.1543,-0.1386,0.1891,-0.1237,0.1553,-0.1354,0.1998,-0.1197,0.1534,-0.1359,0.1947,-0.1371,0.1645,-0.1311,0.1873,-0.1477,0.1744,-0.1286,0.1634,-0.1394,0.1858,-0.1346,0.154,-0.1378,0.1964,-0.0992,0.1556,-0.1075,0.1429,-0.0622,0.0753,-0.0368,0.0289,-0.0404,0.0518,-0.0355,0.0451,-0.0212,0.0249,-0.0153,0.0124,-0.0128,0.0128,-0.02,0.0218,-0.0201,0.0161,-0.0105,0.0068,-0.0074,0.0086,-0.0082,0.0066,-0.007,0.0098,-0.0099,0.0076,-0.0027,0.007,-0.0069,0.0007,-0.0024,0.0048,-0.0057,0.0042,-0.0028,0.0046,-0.0042,0.0039,-0.004,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 جیپ Wrangler - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0168,0.0112,-0.027,0.0237,-0.0523,0.0589,-0.1066,0.1046,-0.1318,0.1215,-0.1662,0.1367,-0.187,0.1664,-0.1663,0.1557,-0.162,0.145,-0.1942,0.1414,-0.1716,0.1606,-0.1403,0.126,-0.1888,0.1332,-0.1664,0.1553,-0.1461,0.1323,-0.1725,0.1332,-0.1911,0.1663,-0.1594,0.1441,-0.1663,0.1376,-0.1918,0.1658,-0.1713,0.1556,-0.1531,0.1224,-0.1936,0.1625,-0.1808,0.1627,-0.1595,0.1115,-0.1888,0.1361,-0.1843,0.1631,-0.1654,0.149,-0.1827,0.1294,-0.1909,0.1614,-0.1658,0.1554,-0.1413,0.1328,-0.1865,0.1513,-0.1823,0.1599,-0.1372,0.1213,-0.1831,0.1341,-0.1883,0.162,-0.1626,0.1263,-0.1746,0.1306,-0.1861,0.1592,-0.1617,0.1364,-0.1595,0.1299,-0.1853,0.1402,-0.1623,0.1634,-0.1477,0.1149,-0.1859,0.1307,-0.1688,0.1584,-0.1524,0.1368,-0.1683,0.1259,-0.1686,0.1332,-0.1253,0.1017,-0.1003,0.0706,-0.084,0.0649,-0.0467,0.0443,-0.0432,0.0436,-0.0373,0.0323,-0.0192,0.0179,-0.0169,0.0173,-0.0114,0.0076,-0.0107,0.0079,-0.0107,0.0103,-0.0142,0.0086,-0.0099,0.0142,-0.0111,0.0139,-0.0108,0.0098,-0.0083,0.0089,-0.0074,0.0091,-0.0082,0.0067,-0.0088,0.01,-0.007,0.0074,-0.0081,0.0081,-0.0064,0.0049,-0.0053,0.0051,-0.0036,0.0049,-0.0029,0.0028,-0.003,0.0019,-0.0012,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0014,0.0009,-0.0088,0.0106,-0.0223,0.022,-0.0524,0.0373,-0.103,0.0875,-0.1305,0.1182,-0.1312,0.1261,-0.1826,0.1599,-0.1628,0.1558,-0.1594,0.1513,-0.1803,0.14,-0.1852,0.1579,-0.1371,0.1274,-0.1721,0.1294,-0.1742,0.1493,-0.1582,0.1379,-0.158,0.1294,-0.1795,0.1637,-0.1592,0.1677,-0.1492,0.1287,-0.1856,0.1409,-0.1656,0.1665,-0.1437,0.1382,-0.1814,0.1405,-0.1761,0.1605,-0.1533,0.146,-0.1524,0.1304,-0.1817,0.1603,-0.1578,0.1509,-0.1392,0.1128,-0.1811,0.1584,-0.1697,0.1559,-0.1462,0.1088,-0.1799,0.1359,-0.1815,0.1612,-0.1581,0.1235,-0.1746,0.1303,-0.1829,0.1578,-0.1587,0.1522,-0.162,0.1323,-0.1799,0.1474,-0.1548,0.1571,-0.1248,0.1217,-0.1739,0.1328,-0.1803,0.1566,-0.1367,0.1252,-0.1663,0.13,-0.18,0.1549,-0.1552,0.1351,-0.1497,0.1268,-0.1783,0.1559,-0.156,0.1432,-0.1379,0.1137,-0.1781,0.127,-0.164,0.1544,-0.1396,0.1051,-0.175,0.1304,-0.1755,0.1525,-0.1525,0.1417,-0.1483,0.121,-0.1781,0.1558,-0.1561,0.1483,-0.135,0.1274,-0.1742,0.1498,-0.1721,0.1562,-0.1225,0.1079,-0.1714,0.1362,-0.1752,0.1541,-0.1546,0.122,-0.1656,0.1281,-0.174,0.1532,-0.1515,0.1479,-0.148,0.1287,-0.1721,0.1382,-0.1533,0.1566,-0.1197,0.1154,-0.1559,0.1123,-0.1193,0.1241,-0.0841,0.0782,-0.0832,0.0515,-0.0545,0.0539,-0.0388,0.0405,-0.0284,0.0393,-0.032,0.0292,-0.0111,0.0162,-0.0154,0.0142,-0.0095,0.0043,-0.0119,0.007,-0.0127,0.0098,-0.0118,0.0082,-0.0101,0.0125,-0.0079,0.0068,-0.0091,0.0088,-0.0042,0.006,-0.0076,0.0088,-0.0081,0.0065,-0.0102,0.0092,-0.0042,0.0063,-0.0068,0.0076,-0.0036,0.0021,-0.005,0.0054,-0.0031,0.0037,-0.0036,0.0033,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.002,0.001,-0.0071,0.0105,-0.0271,0.0224,-0.0547,0.0374,-0.1119,0.1016,-0.1374,0.1283,-0.1709,0.1377,-0.1962,0.1749,-0.1695,0.1638,-0.1718,0.1577,-0.1978,0.1482,-0.1905,0.171,-0.1343,0.1293,-0.1831,0.1397,-0.188,0.1623,-0.1591,0.1359,-0.1718,0.1354,-0.1923,0.1773,-0.1718,0.152,-0.1656,0.1446,-0.1932,0.1599,-0.1713,0.1772,-0.1486,0.1257,-0.193,0.1405,-0.1791,0.1699,-0.1513,0.1434,-0.1842,0.14,-0.1838,0.1589,-0.1423,0.1385,-0.1221,0.1038,-0.1393,0.0876,-0.0665,0.0599,-0.0617,0.0571,-0.051,0.0487,-0.0404,0.0339,-0.0275,0.027,-0.0275,0.0191,-0.0125,0.0066,-0.01,0.0093,-0.0138,0.0078,-0.0105,0.0117,-0.0117,0.0155,-0.009,0.0038,-0.0134,0.0122,-0.0059,0.008,-0.0095,0.0099,-0.0086,0.0078,-0.0093,0.0113,-0.0092,0.0102,-0.0098,0.0099,-0.0063,0.0063,-0.0067,0.0065,-0.0055,0.004,-0.0053,0.0055,-0.0021,0.003,-0.0039,0.0028,-0.0017,0.0016,-0.0024,0.0019,-0.0019,0.0016,-0.0013,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0028,0.0033,-0.0105,0.0137,-0.0315,0.0375,-0.0776,0.0583,-0.1327,0.1232,-0.1374,0.1627,-0.1585,0.1848,-0.195,0.2028,-0.1739,0.2124,-0.1627,0.2039,-0.1791,0.1971,-0.1888,0.2097,-0.1438,0.174,-0.1548,0.1903,-0.1839,0.2097,-0.1498,0.1743,-0.1469,0.1864,-0.1886,0.2057,-0.1689,0.2065,-0.1512,0.1886,-0.1933,0.1969,-0.1927,0.2237,-0.1552,0.1779,-0.1932,0.1954,-0.1936,0.2126,-0.1486,0.1973,-0.1375,0.1934,-0.1869,0.1986,-0.1804,0.2106,-0.1459,0.1888,-0.1896,0.1859,-0.1888,0.212,-0.1469,0.1507,-0.182,0.1918,-0.1785,0.2132,-0.1397,0.1702,-0.1646,0.191,-0.1898,0.2082,-0.1423,0.2083,-0.1465,0.1916,-0.1814,0.1849,-0.1662,0.2059,-0.1375,0.1753,-0.1774,0.1875,-0.1854,0.2121,-0.1422,0.1702,-0.151,0.1876,-0.1828,0.2046,-0.1603,0.1974,-0.134,0.1778,-0.1882,0.197,-0.1797,0.2116,-0.1432,0.1525,-0.186,0.1807,-0.1794,0.207,-0.1415,0.1531,-0.1733,0.1814,-0.1842,0.1931,-0.1436,0.2108,-0.1517,0.1849,-0.1891,0.182,-0.153,0.2092,-0.1431,0.1811,-0.1754,0.1842,-0.1812,0.2096,-0.1438,0.1666,-0.1592,0.1846,-0.1871,0.2079,-0.1469,0.1837,-0.1396,0.1808,-0.1777,0.1921,-0.1668,0.1969,-0.1263,0.1403,-0.133,0.131,-0.0878,0.1111,-0.0329,0.0569,-0.0305,0.0301,-0.0175,0.019,-0.0329,0.027,-0.021,0.0196,-0.0131,0.0183,-0.0157,0.0066,-0.0121,0.0128,-0.012,0.0104,-0.0114,0.0154,-0.008,0.0099,-0.0089,0.0089,-0.0042,0.0038,-0.0055,0.0047,-0.0059,0.0058,-0.0065,0.0081,-0.0086,0.0078,-0.0094,0.0082,-0.0043,0.0053,-0.0059,0.0058,-0.0034,0.0024,-0.0033,0.0031,-0.0013,0.002,-0.0015,0.002,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
2016 جیپ Wrangler - دو کوتاه بوق بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[0,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0007,0,-0.0003,0.0011,-0.0032,0.003,-0.0215,0.0308,-0.0962,0.0926,-0.1542,0.1738,-0.212,0.2419,-0.2311,0.2549,-0.2204,0.2504,-0.2377,0.2517,-0.2041,0.2199,-0.2183,0.2356,-0.1935,0.2196,-0.2314,0.235,-0.2192,0.2378,-0.2445,0.2388,-0.2384,0.248,-0.1963,0.2247,-0.242,0.243,-0.1798,0.2114,-0.2381,0.2399,-0.1834,0.2222,-0.2299,0.2389,-0.1905,0.2317,-0.2328,0.2331,-0.2161,0.2418,-0.2414,0.2245,-0.2188,0.2414,-0.1827,0.2194,-0.2358,0.2394,-0.1785,0.22,-0.2442,0.2404,-0.1887,0.2253,-0.2348,0.2381,-0.2051,0.2336,-0.2462,0.2248,-0.2183,0.2452,-0.2359,0.2249,-0.2232,0.2429,-0.1855,0.2142,-0.2356,0.2398,-0.1779,0.2207,-0.2409,0.24,-0.1838,0.2286,-0.2325,0.2458,-0.2013,0.2292,-0.2399,0.2277,-0.2169,0.2457,-0.2387,0.2227,-0.2238,0.2402,-0.2291,0.2144,-0.237,0.2379,-0.1812,0.2202,-0.2365,0.2394,-0.1835,0.2272,-0.2351,0.2371,-0.2075,0.2283,-0.2393,0.2344,-0.2222,0.2405,-0.2372,0.2279,-0.228,0.2366,-0.2228,0.2185,-0.2368,0.2362,-0.1796,0.2203,-0.2382,0.2428,-0.1793,0.2287,-0.2319,0.2355,-0.2002,0.2343,-0.2413,0.2424,-0.2174,0.2421,-0.2333,0.2269,-0.2227,0.2426,-0.2205,0.219,-0.2354,0.2404,-0.1785,0.2165,-0.2417,0.2437,-0.1804,0.2223,-0.2353,0.237,-0.2036,0.2268,-0.2385,0.2428,-0.2146,0.2275,-0.2416,0.2239,-0.2191,0.2396,-0.2267,0.2166,-0.232,0.2345,-0.1794,0.217,-0.2405,0.2411,-0.1787,0.2225,-0.2339,0.2359,-0.19,0.2292,-0.2386,0.2423,-0.2076,0.2302,-0.2346,0.2242,-0.217,0.2499,-0.2351,0.2153,-0.2298,0.2356,-0.198,0.2134,-0.2399,0.2346,-0.178,0.2211,-0.2367,0.2425,-0.1863,0.2239,-0.2297,0.244,-0.1995,0.2252,-0.2372,0.227,-0.2171,0.2344,-0.2381,0.222,-0.2207,0.2431,-0.2238,0.2231,-0.2244,0.2377,-0.1812,0.2148,-0.2268,0.2296,-0.1784,0.224,-0.2327,0.2344,-0.1801,0.2323,-0.2348,0.2245,-0.203,0.2341,-0.2335,0.2306,-0.2135,0.2416,-0.233,0.2172,-0.2286,0.2445,-0.1852,0.2126,-0.2277,0.2363,-0.1769,0.2142,-0.2367,0.2419,-0.191,0.2229,-0.225,0.2236,-0.1785,0.2182,-0.1324,0.1348,-0.0742,0.0799,-0.0525,0.0554,-0.0358,0.0402,-0.0496,0.0371,-0.0169,0.0207,-0.0156,0.0196,-0.0204,0.0197,-0.0147,0.0211,-0.0152,0.0114,-0.0084,0.009,-0.0132,0.0091,-0.0099,0.0139,-0.01,0.0145,-0.0069,0.0079,-0.0067,0.0056,-0.0048,0.0054,-0.0041,0.0053,-0.0028,0.002,-0.0017,0.0015,-0.0016,0.001,-0.0002,0.0007,-0.0001,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0016,0.0018,-0.0212,0.0179,-0.0652,0.068,-0.1417,0.1626,-0.1957,0.208,-0.2139,0.2352,-0.2055,0.2313,-0.2177,0.2298,-0.1911,0.2237,-0.206,0.2179,-0.1852,0.2095,-0.2183,0.2234,-0.2122,0.2271,-0.2109,0.2269,-0.2282,0.2296,-0.2025,0.2011,-0.2246,0.2311,-0.1798,0.1845,-0.2133,0.231,-0.1734,0.2104,-0.2216,0.2217,-0.1748,0.2185,-0.217,0.2149,-0.2192,0.2256,-0.2112,0.2135,-0.2259,0.2227,-0.1941,0.2005,-0.2285,0.2198,-0.1769,0.1893,-0.216,0.2223,-0.1713,0.2117,-0.2167,0.2246,-0.169,0.2152,-0.2186,0.2203,-0.208,0.2175,-0.2048,0.2133,-0.2261,0.2216,-0.1961,0.2028,-0.2251,0.2232,-0.1813,0.1879,-0.2147,0.2189,-0.1696,0.218,-0.2207,0.2199,-0.1678,0.2211,-0.2179,0.2211,-0.2022,0.2124,-0.2057,0.2208,-0.2122,0.2099,-0.1932,0.2123,-0.2153,0.219,-0.1841,0.2005,-0.2144,0.22,-0.1648,0.2141,-0.2171,0.2128,-0.1621,0.22,-0.2253,0.2222,-0.1775,0.2189,-0.2171,0.2218,-0.203,0.2157,-0.2084,0.217,-0.2171,0.2186,-0.1949,0.1983,-0.2181,0.2217,-0.1811,0.1868,-0.2103,0.2202,-0.162,0.2125,-0.2116,0.217,-0.1644,0.2124,-0.2193,0.2199,-0.2016,0.2151,-0.2079,0.2201,-0.2084,0.2177,-0.2056,0.2075,-0.2217,0.2192,-0.1884,0.2018,-0.2214,0.2215,-0.1617,0.2151,-0.212,0.2164,-0.1646,0.2162,-0.2137,0.2197,-0.1968,0.2148,-0.219,0.226,-0.2008,0.2159,-0.211,0.2069,-0.2088,0.2188,-0.2028,0.1977,-0.2129,0.2207,-0.1704,0.202,-0.2165,0.2229,-0.1596,0.2132,-0.2126,0.2184,-0.1958,0.2109,-0.2129,0.2141,-0.2039,0.2095,-0.2163,0.2113,-0.2084,0.2158,-0.2071,0.2016,-0.2153,0.214,-0.1964,0.1989,-0.2189,0.2187,-0.1593,0.2045,-0.2164,0.2209,-0.177,0.2117,-0.2139,0.2159,-0.1959,0.2111,-0.2154,0.2174,-0.2032,0.2204,-0.2186,0.2085,-0.2043,0.2212,-0.2067,0.2022,-0.2142,0.2175,-0.1672,0.2007,-0.2202,0.2204,-0.1616,0.2084,-0.2191,0.223,-0.1795,0.2152,-0.2117,0.2197,-0.1985,0.2105,-0.2146,0.2122,-0.2006,0.2194,-0.2119,0.2127,-0.1978,0.2226,-0.1661,0.2044,-0.2097,0.2159,-0.1429,0.1864,-0.1533,0.1485,-0.0888,0.0745,-0.0527,0.0528,-0.0361,0.0371,-0.0209,0.0286,-0.015,0.0184,-0.0149,0.0112,-0.0147,0.021,-0.0137,0.0151,-0.0134,0.014,-0.0084,0.0076,-0.01,0.0081,-0.0099,0.0106,-0.0112,0.0062,-0.0066,0.0076,-0.0044,0.0058,-0.0054,0.0031,-0.0053,0.0023,-0.0029,0.0022,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Jeep Wrangler - long horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[0,0.0002,0,0.0005,-0.001,0.0001,-0.001,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0052,0.0031,-0.0245,0.0237,-0.0625,0.0674,-0.1429,0.134,-0.185,0.1776,-0.1989,0.2003,-0.1767,0.1867,-0.2104,0.2092,-0.1706,0.1824,-0.1998,0.1857,-0.1643,0.1847,-0.2123,0.1942,-0.1637,0.2131,-0.2052,0.193,-0.2123,0.2098,-0.1967,0.1894,-0.2112,0.2058,-0.1785,0.1714,-0.2087,0.2028,-0.1662,0.1517,-0.2152,0.2002,-0.1609,0.1955,-0.2134,0.1912,-0.1695,0.208,-0.1977,0.1882,-0.2101,0.2029,-0.1868,0.1788,-0.2091,0.1992,-0.1819,0.1574,-0.2038,0.2034,-0.1668,0.1519,-0.2089,0.197,-0.1664,0.1929,-0.21,0.1861,-0.1693,0.2016,-0.2008,0.1762,-0.205,0.1978,-0.1804,0.1736,-0.205,0.1902,-0.1663,0.1571,-0.2055,0.1954,-0.1579,0.1523,-0.2079,0.1957,-0.1597,0.1969,-0.2029,0.1762,-0.1678,0.1998,-0.1991,0.1781,-0.1918,0.1975,-0.1738,0.1707,-0.2025,0.1969,-0.1516,0.144,-0.1801,0.1674,-0.1125,0.0971,-0.0943,0.0633,-0.0464,0.0461,-0.033,0.0456,-0.0157,0.0199,-0.0114,0.0132,-0.0132,0.0094,-0.0119,0.0132,-0.0125,0.0151,-0.0092,0.013,-0.0116,0.0072,-0.0093,0.0098,-0.0122,0.0123,-0.0079,0.0098,-0.0058,0.0074,-0.0067,0.0063,-0.0043,0.004,-0.0019,0.0019,-0.0014,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0005,0.0001,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0033,0.0014,-0.0234,0.0247,-0.0648,0.047,-0.1431,0.1435,-0.1868,0.1783,-0.2076,0.2112,-0.1867,0.1928,-0.225,0.2114,-0.1806,0.1994,-0.2124,0.2077,-0.1824,0.194,-0.2216,0.208,-0.2087,0.2111,-0.2219,0.1969,-0.2212,0.2162,-0.2083,0.1974,-0.2241,0.2125,-0.1721,0.1844,-0.2228,0.212,-0.1752,0.1879,-0.2221,0.2096,-0.2003,0.1974,-0.2206,0.2019,-0.2122,0.2099,-0.2168,0.1879,-0.2185,0.2115,-0.2058,0.1862,-0.2229,0.2064,-0.172,0.178,-0.2173,0.2129,-0.1707,0.1872,-0.2191,0.2062,-0.1927,0.1955,-0.1984,0.1706,-0.1819,0.1714,-0.107,0.1015,-0.0635,0.0746,-0.051,0.052,-0.0378,0.0353,-0.0139,0.0237,-0.0148,0.0093,-0.0094,0.0184,-0.0152,0.0111,-0.0152,0.0162,-0.011,0.0141,-0.0095,0.0112,-0.0115,0.0113,-0.0105,0.0088,-0.0099,0.0097,-0.0058,0.0075,-0.0037,0.0049,-0.0025,0.0048,-0.0021,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0006,-0.0001,-0.0002,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0138,0.0122,-0.0469,0.0488,-0.1027,0.1567,-0.1707,0.1918,-0.1859,0.2319,-0.2156,0.2404,-0.1912,0.2316,-0.2201,0.2292,-0.1699,0.2184,-0.2173,0.2159,-0.1664,0.2162,-0.229,0.2285,-0.192,0.2299,-0.2276,0.2332,-0.2265,0.2339,-0.211,0.2368,-0.2265,0.2251,-0.1865,0.2345,-0.2229,0.2233,-0.1781,0.2254,-0.228,0.2247,-0.1621,0.2249,-0.2184,0.2318,-0.1799,0.2253,-0.215,0.23,-0.2204,0.2184,-0.1991,0.2266,-0.2282,0.2287,-0.1869,0.2271,-0.2169,0.2247,-0.1701,0.2143,-0.2276,0.2291,-0.1649,0.2154,-0.2287,0.2254,-0.1967,0.2225,-0.2106,0.2169,-0.2195,0.2267,-0.1866,0.2191,-0.2176,0.2251,-0.1698,0.2125,-0.2249,0.2293,-0.1683,0.1886,-0.2197,0.222,-0.183,0.2094,-0.2241,0.2214,-0.2011,0.2141,-0.2142,0.2151,-0.2141,0.2107,-0.1388,0.1545,-0.1552,0.1226,-0.0349,0.0405,-0.0279,0.0265,-0.0341,0.0318,-0.0173,0.0219,-0.0116,0.018,-0.0174,0.0137,-0.0154,0.0158,-0.0113,0.0079,-0.0056,0.0082,-0.0101,0.0067,-0.0086,0.0129,-0.0114,0.0112,-0.0068,0.0072,-0.0041,0.0059,-0.0047,0.003,-0.002,0.0026,-0.001,0.0017,-0.0007,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 جیپ Wrangler - متوسط طول شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[0,0,0,0.0004,0.0002,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0046,0.0019,-0.0211,0.02,-0.0561,0.0882,-0.1531,0.1669,-0.188,0.2173,-0.208,0.244,-0.2242,0.2451,-0.2055,0.2362,-0.2156,0.2283,-0.1865,0.2177,-0.211,0.22,-0.1922,0.2258,-0.2193,0.2263,-0.1714,0.227,-0.2209,0.2315,-0.1683,0.218,-0.2074,0.2113,-0.1669,0.151,-0.0784,0.0861,-0.0398,0.033,-0.0415,0.0308,-0.0266,0.0304,-0.0123,0.0186,-0.0215,0.0158,-0.0152,0.0186,-0.0177,0.0151,-0.0072,0.0098,-0.0096,0.005,-0.0096,0.0139,-0.0115,0.0132,-0.0102,0.0114,-0.0075,0.0058,-0.0068,0.0046,-0.0039,0.0048,-0.0036,0.0018,-0.0005,0.0026,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0011,-0.0002,0.0012,-0.0067,0.0007,-0.024,0.0243,-0.0639,0.0691,-0.1485,0.1455,-0.1978,0.1754,-0.2144,0.2172,-0.1928,0.197,-0.2264,0.2166,-0.1808,0.1983,-0.2137,0.2037,-0.1684,0.1951,-0.2273,0.209,-0.2113,0.22,-0.2214,0.2048,-0.2175,0.2254,-0.2132,0.1963,-0.2237,0.2135,-0.194,0.1828,-0.2159,0.1986,-0.1492,0.1695,-0.1592,0.1339,-0.0691,0.072,-0.0732,0.0594,-0.033,0.042,-0.027,0.0293,-0.0125,0.0105,-0.0165,0.0103,-0.0172,0.0174,-0.0113,0.0157,-0.0159,0.0151,-0.0117,0.012,-0.0121,0.0132,-0.0107,0.0137,-0.009,0.0123,-0.0078,0.0084,-0.007,0.0064,-0.0026,0.0056,-0.0037,0.0035,-0.0014,0.0044,-0.0038,0.0002,-0.0012,0.0023,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0011,-0.0013,0.0006,-0.0007,0.0023,-0.0025,0.0012,-0.0116,0.0216,-0.0457,0.0569,-0.1362,0.1408,-0.1519,0.1825,-0.1855,0.2054,-0.176,0.2145,-0.1564,0.2046,-0.1718,0.2219,-0.1529,0.1796,-0.1651,0.2137,-0.1547,0.1761,-0.1596,0.2217,-0.1658,0.1855,-0.166,0.2179,-0.1699,0.2149,-0.1656,0.204,-0.1701,0.2205,-0.1594,0.1835,-0.149,0.1918,-0.0803,0.1169,-0.0583,0.0766,-0.0323,0.0344,-0.0427,0.0298,-0.0253,0.0385,-0.0244,0.0202,-0.0154,0.0145,-0.0174,0.0207,-0.0228,0.0217,-0.0121,0.0135,-0.0088,0.0129,-0.0085,0.0048,-0.008,0.0095,-0.0074,0.0056,-0.0039,0.0026,-0.0025,0.0022,-0.0004,0.0008,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Jeep Wrangler - short horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0002,0,-0.0003,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0015,0.0018,-0.0071,0.0045,-0.0365,0.0339,-0.0575,0.0629,-0.1394,0.134,-0.1393,0.108,-0.199,0.1113,-0.2093,0.1317,-0.2381,0.1383,-0.2147,0.1533,-0.2289,0.155,-0.2211,0.1521,-0.2333,0.1659,-0.2268,0.1506,-0.2364,0.1655,-0.2424,0.1461,-0.223,0.1439,-0.1715,0.1324,-0.1051,0.0998,-0.0828,0.1178,-0.0652,0.081,-0.0569,0.0717,-0.0301,0.0309,-0.0213,0.0252,-0.0098,0.0128,-0.0077,0.0142,-0.0115,0.0073,-0.009,0.0105,-0.0073,0.0083,-0.0038,0.0073,-0.0039,0.0034,-0.0034,0.005,-0.0042,0.0037,-0.0024,0.0023,-0.0031,0.0014,-0.0033,0.002,-0.0021,0.0011,-0.0019,0.0027,-0.0019,0.0035,-0.0026,0.0042,-0.0023,0.001,-0.0016,0.003,-0.0039,0.0035,-0.0042,0.0009,-0.0019,0.0027,-0.0021,0.0004,-0.0015,0.0019,0.0001,0.0034,-0.007,0.0084,-0.0629,0.0409,-0.0586,0.0651,-0.1416,0.1194,-0.1487,0.1153,-0.2158,0.1019,-0.2332,0.1138,-0.2411,0.1249,-0.243,0.143,-0.2418,0.1531,-0.2348,0.1499,-0.2396,0.1716,-0.182,0.1388,-0.1573,0.1095,-0.0995,0.1095,-0.1066,0.0854,-0.071,0.0789,-0.0381,0.051,-0.0304,0.0366,-0.0169,0.0216,-0.014,0.0121,-0.0104,0.0125,-0.0076,0.0098,-0.0053,0.0099,-0.0057,0.0032,-0.0017,0.004,-0.0038,0.0023,-0.0017,0.0025,-0.0017,0.0007,-0.0016,0.0016,-0.0005,0.0014,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0008,0.0001,0.0011,-0.0031,0.0009,-0.0021,0.0029,-0.0246,0.0242,-0.0592,0.0509,-0.1338,0.0876,-0.1666,0.0999,-0.2033,0.0871,-0.231,0.1189,-0.2262,0.1395,-0.2191,0.1299,-0.2083,0.1486,-0.2099,0.1295,-0.2089,0.1474,-0.2038,0.1474,-0.1968,0.1314,-0.2104,0.1449,-0.2093,0.1432,-0.2057,0.1518,-0.209,0.1327,-0.193,0.1411,-0.1358,0.1351,-0.1018,0.0832,-0.0919,0.1051,-0.0622,0.0515,-0.0459,0.0589,-0.0258,0.0386,-0.0155,0.0257,-0.0171,0.0107,-0.0072,0.0086,-0.009,0.01,-0.0092,0.0073,-0.0053,0.0057,-0.0024,0.0068,-0.0074,0.0036,-0.0061,0.0031,-0.0035,0.0037,-0.0014,0.0064,-0.0045,-0.0004,-0.0031,0.002,-0.0017,0.0023,-0.0024,0.0023,-0.0021,0.003,-0.0016,0.0029,-0.0022,0.0033,-0.0027,0.0015,-0.0031,0.0001,-0.0004,0.0029,-0.0021,0.0013,-0.0093,0.0027,-0.0583,0.0307,-0.0564,0.0709,-0.1417,0.0913,-0.1514,0.1024,-0.2069,0.0964,-0.2102,0.1211,-0.2199,0.1248,-0.2128,0.1424,-0.2067,0.1447,-0.2046,0.1407,-0.1808,0.1486,-0.1997,0.1309,-0.1932,0.1305,-0.1978,0.1409,-0.1902,0.1364,-0.157,0.1047,-0.1224,0.0965,-0.0745,0.0914,-0.0571,0.0858,-0.053,0.0554,-0.025,0.0319,-0.0175,0.0228,-0.0094,0.0106,-0.0043,0.0091,-0.0059,0.007,-0.0057,0.0035,-0.0049,0.0033,-0.0019,0.0017,-0.002,0.001,-0.0008,0.0013,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0005,0.0001,-0.0008,-0.0003,-0.0003,0.0016,0.0001,0.0023,-0.0017,0.0013,-0.0125,0.0124,-0.0514,0.053,-0.1149,0.0609,-0.1377,0.1008,-0.1941,0.1031,-0.2069,0.1361,-0.2026,0.1323,-0.211,0.1245,-0.1904,0.1383,-0.1987,0.1337,-0.1927,0.1345,-0.2049,0.1407,-0.1997,0.1323,-0.1992,0.1327,-0.1931,0.1245,-0.1374,0.1401,-0.1241,0.1117,-0.0833,0.088,-0.0892,0.0775,-0.0591,0.0555,-0.0278,0.0503,-0.0236,0.0229,-0.0146,0.0102,-0.013,0.0116,-0.0094,0.0099,-0.007,0.01,-0.0052,0.0084,-0.0024,0.0055,-0.0048,0.0036,-0.0043,0.0038,-0.0042,0.0028,-0.003,0.0044,-0.0022,0.0047,-0.0037,0.0007,-0.0024,0.0009,-0.0038,0.0031,0,0.004,-0.0022,0.0022,-0.0032,0.0019,-0.0039,0.0004,-0.0033,0.0042,0.0008,0.0061,-0.0004,0.0026,-0.0051,0.001,-0.0056,-0.0011,-0.004,0.0003,-0.0035,0.0053,-0.0201,0.0232,-0.0555,0.0548,-0.114,0.0757,-0.1617,0.109,-0.1666,0.1081,-0.22,0.1238,-0.2126,0.1298,-0.2191,0.1391,-0.1972,0.1523,-0.2069,0.1428,-0.2004,0.143,-0.2011,0.1376,-0.1839,0.1234,-0.1985,0.1441,-0.1809,0.1299,-0.1371,0.1312,-0.106,0.1188,-0.0886,0.0663,-0.0685,0.0723,-0.0555,0.0571,-0.028,0.0336,-0.0279,0.0184,-0.0076,0.0175,-0.0046,0.014,-0.0155,0.0055,-0.0114,0.0023,-0.0112,0.007,0.0003,0.0076,-0.0034,0.0063,-0.0026,0.0031,-0.0013,0.0033,-0.003,0.0023,-0.0028,0.0005,-0.001,0.0006,-0.0021,-0.0003,-0.0007,0.0012,0.0002,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 جیپ Wrangler - دو شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0004,0,-0.0005,0.0002,-0.001,-0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0019,-0.0059,0.0061,-0.0374,0.0326,-0.0599,0.0604,-0.1449,0.0992,-0.1664,0.1186,-0.2522,0.109,-0.2341,0.1425,-0.2414,0.1463,-0.2502,0.1559,-0.2381,0.1636,-0.2374,0.1687,-0.2328,0.1478,-0.2307,0.1726,-0.2468,0.152,-0.2272,0.1614,-0.2446,0.1552,-0.2269,0.1666,-0.2286,0.152,-0.2377,0.1588,-0.2409,0.1561,-0.2186,0.1499,-0.227,0.1582,-0.2107,0.1411,-0.2336,0.1653,-0.2416,0.1516,-0.23,0.1493,-0.2311,0.1553,-0.222,0.162,-0.2315,0.1464,-0.233,0.151,-0.2356,0.1548,-0.2168,0.1487,-0.2189,0.1553,-0.227,0.1296,-0.2342,0.1544,-0.238,0.1466,-0.2137,0.1559,-0.22,0.1373,-0.2256,0.1553,-0.2335,0.1426,-0.2158,0.1482,-0.2261,0.1415,-0.2172,0.157,-0.2183,0.1482,-0.2306,0.1357,-0.2278,0.1458,-0.2276,0.1453,-0.2121,0.1525,-0.2175,0.1384,-0.2287,0.1474,-0.2327,0.1459,-0.2096,0.1484,-0.219,0.1348,-0.2159,0.1549,-0.2278,0.1406,-0.2336,0.1362,-0.2222,0.1507,-0.2368,0.1532,-0.2219,0.1583,-0.2292,0.137,-0.2337,0.1661,-0.2416,0.155,-0.2149,0.1532,-0.2208,0.1414,-0.2206,0.1678,-0.2314,0.1492,-0.2381,0.1388,-0.2237,0.1508,-0.2256,0.1543,-0.2227,0.1617,-0.2253,0.1478,-0.2254,0.1569,-0.2292,0.1586,-0.213,0.159,-0.2144,0.141,-0.219,0.1639,-0.2301,0.1567,-0.2294,0.1503,-0.2094,0.1552,-0.2188,0.1442,-0.2297,0.1642,-0.2366,0.1485,-0.2191,0.1565,-0.2321,0.1545,-0.2131,0.1571,-0.217,0.1326,-0.2219,0.1558,-0.2275,0.1536,-0.2353,0.1389,-0.206,0.1443,-0.2201,0.1332,-0.2245,0.1554,-0.2273,0.1411,-0.2144,0.1399,-0.2276,0.1425,-0.2152,0.1486,-0.2114,0.1391,-0.2218,0.1479,-0.2321,0.1472,-0.2312,0.1391,-0.2136,0.1474,-0.2238,0.1423,-0.2291,0.1518,-0.2332,0.1403,-0.2245,0.1363,-0.2295,0.145,-0.2123,0.1487,-0.213,0.1425,-0.2179,0.1456,-0.2303,0.1396,-0.2394,0.1389,-0.2054,0.1472,-0.2206,0.137,-0.22,0.147,-0.2248,0.1409,-0.2136,0.1435,-0.226,0.1497,-0.2042,0.1476,-0.2039,0.1358,-0.2025,0.154,-0.2162,0.1347,-0.2257,0.1441,-0.2029,0.1364,-0.2227,0.1414,-0.2076,0.1476,-0.2088,0.1453,-0.2268,0.1423,-0.234,0.1375,-0.2046,0.1439,-0.2228,0.1346,-0.2159,0.1513,-0.2185,0.1416,-0.2193,0.1417,-0.2159,0.1386,-0.2301,0.1435,-0.2112,0.1361,-0.2106,0.1438,-0.2266,0.1532,-0.2295,0.1428,-0.2126,0.1427,-0.2238,0.141,-0.2077,0.1494,-0.2138,0.146,-0.2138,0.1506,-0.225,0.1318,-0.229,0.1357,-0.202,0.1376,-0.2167,0.1406,-0.2183,0.1542,-0.2215,0.1442,-0.2193,0.1398,-0.2289,0.134,-0.2009,0.1451,-0.2074,0.1447,-0.2089,0.1459,-0.2245,0.1355,-0.2221,0.1413,-0.2048,0.1335,-0.2178,0.1358,-0.224,0.1481,-0.2242,0.1468,-0.2238,0.1337,-0.2238,0.1392,-0.2061,0.1474,-0.2097,0.1474,-0.2089,0.1478,-0.2266,0.1354,-0.2283,0.1424,-0.2113,0.1375,-0.2273,0.1496,-0.2106,0.1517,-0.2164,0.1448,-0.2328,0.1499,-0.2297,0.1357,-0.2065,0.1461,-0.2205,0.1395,-0.2118,0.1493,-0.2192,0.1401,-0.2241,0.1481,-0.2296,0.1367,-0.2283,0.1531,-0.2051,0.1416,-0.2148,0.1432,-0.2316,0.1549,-0.2269,0.1405,-0.2151,0.1423,-0.2231,0.1351,-0.208,0.1506,-0.2101,0.1427,-0.2167,0.1439,-0.2325,0.1403,-0.2295,0.1533,-0.2046,0.1392,-0.2195,0.137,-0.2274,0.1481,-0.2208,0.1412,-0.2175,0.1408,-0.2201,0.1315,-0.1996,0.1501,-0.2077,0.1395,-0.2028,0.1445,-0.2286,0.1364,-0.2266,0.1387,-0.2111,0.1309,-0.2158,0.1253,-0.2062,0.1464,-0.2042,0.1412,-0.2291,0.1412,-0.2229,0.1337,-0.203,0.1409,-0.212,0.1327,-0.1997,0.1529,-0.2123,0.1388,-0.2116,0.1413,-0.2106,0.1468,-0.1496,0.1128,-0.114,0.0964,-0.1033,0.0649,-0.057,0.0798,-0.0352,0.0374,-0.0315,0.0303,-0.0186,0.0204,-0.0123,0.0094,-0.0075,0.0107,-0.0066,0.0059,-0.0079,0.0067,-0.0058,0.0042,-0.0037,0.0023,-0.0018,0.0049,-0.004,0.0018,-0.0036,0.0023,-0.0038,0.0015,-0.001,0.0018,-0.0008,0.0017,-0.0024,0.0019,-0.001,0.0025,-0.0013,0.0021,-0.0018,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.002,0.0015,-0.0018,0.0012,-0.0019,0.0004,-0.0009,0.0014,-0.0005,0.0013,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0,-0.0005,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0006,0.0022,-0.0015,0.0022,-0.0011,0.0019,-0.0144,0.016,-0.0681,0.0612,-0.1222,0.0884,-0.1638,0.1096,-0.2322,0.1217,-0.2519,0.1535,-0.2766,0.1507,-0.2767,0.166,-0.2606,0.159,-0.2615,0.1859,-0.2503,0.1731,-0.2506,0.1913,-0.2382,0.1729,-0.2509,0.1879,-0.2519,0.1826,-0.2515,0.1901,-0.2458,0.1621,-0.2493,0.1752,-0.2206,0.1635,-0.2401,0.174,-0.2496,0.191,-0.2536,0.1789,-0.2518,0.1831,-0.2342,0.1579,-0.2547,0.1672,-0.2429,0.1768,-0.2506,0.183,-0.2482,0.1725,-0.2504,0.1869,-0.2239,0.1542,-0.236,0.1668,-0.2544,0.1724,-0.2459,0.184,-0.2559,0.1861,-0.2541,0.1607,-0.257,0.1789,-0.2393,0.167,-0.2498,0.171,-0.2513,0.1777,-0.2509,0.1827,-0.2358,0.1561,-0.2201,0.1776,-0.2399,0.1608,-0.2496,0.1639,-0.2569,0.1676,-0.2423,0.1744,-0.2398,0.1929,-0.2315,0.1577,-0.2427,0.1667,-0.238,0.1663,-0.2477,0.1806,-0.234,0.1761,-0.2057,0.1931,-0.2384,0.1504,-0.2354,0.1662,-0.2397,0.1651,-0.2405,0.1711,-0.2481,0.185,-0.2417,0.1737,-0.247,0.1875,-0.229,0.1617,-0.2416,0.1669,-0.2357,0.1704,-0.2323,0.1815,-0.2424,0.1644,-0.2329,0.179,-0.2397,0.1369,-0.2147,0.1563,-0.2333,0.1574,-0.217,0.1654,-0.2293,0.179,-0.2351,0.1541,-0.2294,0.173,-0.2216,0.1462,-0.2277,0.1578,-0.1992,0.1579,-0.2228,0.1671,-0.2257,0.1579,-0.223,0.1743,-0.226,0.1483,-0.2127,0.1569,-0.2269,0.1466,-0.2119,0.1509,-0.2199,0.1655,-0.2236,0.1543,-0.2298,0.1741,-0.2234,0.1456,-0.2257,0.1565,-0.1985,0.1567,-0.2282,0.1691,-0.2287,0.164,-0.2288,0.1746,-0.235,0.1435,-0.2201,0.1491,-0.2312,0.1494,-0.2188,0.1619,-0.2294,0.17,-0.2303,0.1605,-0.2344,0.1737,-0.2209,0.1473,-0.2337,0.1574,-0.2096,0.1596,-0.2338,0.1635,-0.2242,0.1578,-0.2363,0.1423,-0.2394,0.1743,-0.2347,0.1526,-0.2352,0.1759,-0.2169,0.157,-0.2363,0.1697,-0.2284,0.1608,-0.2372,0.1726,-0.2298,0.1538,-0.2296,0.175,-0.2132,0.1564,-0.2316,0.1601,-0.2086,0.146,-0.2241,0.155,-0.2282,0.1661,-0.2207,0.1497,-0.2232,0.1703,-0.2083,0.1492,-0.228,0.1441,-0.2236,0.1519,-0.2249,0.1616,-0.2205,0.1519,-0.2275,0.168,-0.2153,0.149,-0.2189,0.1548,-0.2255,0.148,-0.2178,0.1554,-0.2272,0.1657,-0.2321,0.1637,-0.2322,0.1755,-0.2235,0.1559,-0.2309,0.1669,-0.213,0.1634,-0.2333,0.1623,-0.2265,0.1622,-0.2278,0.1749,-0.2378,0.1657,-0.2314,0.173,-0.2355,0.146,-0.2174,0.1567,-0.2331,0.1588,-0.2292,0.1635,-0.2329,0.1801,-0.2311,0.1541,-0.2368,0.1756,-0.2224,0.1536,-0.2357,0.1615,-0.2037,0.1592,-0.2335,0.1672,-0.2252,0.1674,-0.2239,0.1782,-0.2371,0.157,-0.2308,0.1698,-0.2424,0.1417,-0.2224,0.1564,-0.2348,0.1568,-0.2245,0.1652,-0.2375,0.1719,-0.2396,0.1618,-0.2405,0.1699,-0.233,0.1491,-0.2384,0.1647,-0.2115,0.1628,-0.2376,0.1608,-0.2253,0.1411,-0.2288,0.1649,-0.2369,0.1683,-0.2339,0.1487,-0.2402,0.1655,-0.2249,0.1587,-0.2401,0.1531,-0.2184,0.1614,-0.235,0.1701,-0.229,0.1621,-0.2422,0.1777,-0.2269,0.145,-0.232,0.1609,-0.1984,0.1533,-0.219,0.1611,-0.2273,0.1704,-0.2314,0.1661,-0.2456,0.1829,-0.2296,0.1545,-0.2374,0.1698,-0.2279,0.167,-0.2356,0.1692,-0.2354,0.1671,-0.2452,0.1774,-0.2105,0.1589,-0.24,0.1831,-0.2451,0.1539,-0.2257,0.1622,-0.2384,0.167,-0.2326,0.1695,-0.2392,0.1791,-0.2332,0.1651,-0.2447,0.1836,-0.2326,0.1637,-0.2383,0.1653,-0.2085,0.1689,-0.2369,0.1737,-0.2369,0.1711,-0.2342,0.1835,-0.241,0.1602,-0.2292,0.1763,-0.2402,0.1559,-0.2195,0.1648,-0.2379,0.1723,-0.2324,0.1736,-0.2436,0.1814,-0.2333,0.1668,-0.2395,0.1839,-0.2241,0.1642,-0.2381,0.1639,-0.2212,0.1718,-0.2281,0.1733,-0.2384,0.1682,-0.235,0.159,-0.2407,0.1828,-0.2269,0.1578,-0.2341,0.1687,-0.2246,0.1653,-0.2383,0.167,-0.2322,0.1705,-0.2408,0.1759,-0.2356,0.1647,-0.2366,0.1794,-0.2241,0.1443,-0.2411,0.1553,-0.2129,0.1579,-0.2308,0.1597,-0.2414,0.1681,-0.2345,0.1622,-0.2405,0.1797,-0.2293,0.1506,-0.2355,0.1688,-0.222,0.1574,-0.2372,0.1631,-0.2261,0.1623,-0.2401,0.1733,-0.2288,0.1657,-0.2285,0.1597,-0.2035,0.153,-0.1422,0.1219,-0.1006,0.0925,-0.0634,0.0735,-0.0607,0.0646,-0.0326,0.038,-0.0277,0.0178,-0.0143,0.0179,-0.007,0.0068,-0.0086,0.0126,-0.0085,0.0099,-0.0096,0.0055,-0.0063,0.0046,-0.0034,0.0047,-0.0049,0.0051,-0.0034,0.0043,-0.0041,0.0019,-0.003,0.0033,-0.003,0.0022,-0.0021,0.0033,-0.0023,0.0031,-0.0034,0.0026,-0.0022,0.0012,-0.0024,0.0017,-0.0021,0.0016,-0.0016,0.0021,-0.0026,0.0025,-0.0007,0.0028,-0.0011,0.0012,-0.0006,0.0011,-0.0023,0.0004,-0.0019,0.0011,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0016,-0.0005,0.0014,0.0001,0.0016,-0.0007,0.001,-0.0007,0.001,-0.0013,0.0002,-0.0012,0.0006,-0.0012,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0005]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Jeep Wrangler - long horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0014,0.0011,-0.0061,0.0047,-0.029,0.0249,-0.055,0.0578,-0.1286,0.0825,-0.1709,0.1174,-0.2183,0.112,-0.2113,0.1469,-0.2082,0.1514,-0.2116,0.1591,-0.1915,0.1397,-0.1978,0.1297,-0.1956,0.1421,-0.1982,0.1457,-0.2064,0.1349,-0.1809,0.1318,-0.197,0.1156,-0.1991,0.1416,-0.2004,0.1258,-0.1871,0.1302,-0.1944,0.1224,-0.1738,0.1377,-0.1837,0.1294,-0.1864,0.1413,-0.1953,0.1314,-0.191,0.1309,-0.1805,0.1287,-0.1861,0.1133,-0.1884,0.1443,-0.1908,0.1284,-0.1909,0.1341,-0.1965,0.1227,-0.1769,0.1357,-0.18,0.1232,-0.1766,0.1424,-0.1905,0.1342,-0.1967,0.1301,-0.1882,0.1286,-0.1901,0.121,-0.1855,0.1467,-0.1871,0.1266,-0.196,0.137,-0.1946,0.1318,-0.1785,0.1398,-0.1888,0.1239,-0.1674,0.148,-0.1977,0.1334,-0.188,0.1292,-0.1932,0.128,-0.1889,0.1263,-0.1719,0.1478,-0.174,0.1334,-0.1975,0.1429,-0.1822,0.1417,-0.1723,0.1366,-0.1816,0.1238,-0.1567,0.1541,-0.1754,0.1319,-0.1724,0.1387,-0.1858,0.1335,-0.1802,0.1416,-0.1662,0.1466,-0.1776,0.1248,-0.1458,0.1602,-0.1184,0.1342,-0.0829,0.0797,-0.0847,0.0975,-0.0656,0.0574,-0.0329,0.0569,-0.0249,0.0268,-0.0085,0.0103,-0.0093,0.0071,-0.0043,0.0056,-0.0059,0.0044,-0.0053,0.0045,-0.002,0.0018,-0.0016,0.002,-0.0008,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0017,0.0025,-0.0277,0.0245,-0.0525,0.0527,-0.1215,0.0782,-0.1245,0.1235,-0.1582,0.1193,-0.1811,0.1462,-0.1754,0.1488,-0.1991,0.1471,-0.1959,0.1613,-0.2032,0.1329,-0.2009,0.1369,-0.1781,0.1545,-0.1859,0.1209,-0.2032,0.1488,-0.203,0.1346,-0.1954,0.1295,-0.2033,0.1231,-0.18,0.1477,-0.1912,0.1217,-0.1907,0.142,-0.2072,0.1219,-0.2036,0.1343,-0.1859,0.1217,-0.1939,0.1219,-0.2024,0.1465,-0.1956,0.1372,-0.2025,0.1273,-0.2023,0.1299,-0.1773,0.1422,-0.1937,0.1328,-0.182,0.1427,-0.2086,0.1226,-0.2038,0.1388,-0.1968,0.1242,-0.2008,0.1197,-0.19,0.1386,-0.1952,0.1319,-0.2105,0.1447,-0.2135,0.1425,-0.1958,0.1311,-0.2126,0.1219,-0.1857,0.1421,-0.2036,0.1179,-0.202,0.1383,-0.2144,0.1219,-0.2144,0.1335,-0.1861,0.1399,-0.2098,0.1307,-0.2094,0.1425,-0.2053,0.1393,-0.2097,0.1296,-0.2115,0.1317,-0.1919,0.137,-0.2102,0.1163,-0.1883,0.1425,-0.2065,0.1264,-0.2016,0.1447,-0.2065,0.1293,-0.2165,0.1337,-0.1904,0.1371,-0.2061,0.1258,-0.1745,0.1398,-0.1152,0.1504,-0.0926,0.0855,-0.1088,0.0743,-0.0628,0.0636,-0.0331,0.0377,-0.0277,0.0304,-0.0114,0.0159,-0.0101,0.0098,-0.0044,0.0052,-0.0043,0.0055,-0.0042,0.0044,-0.0022,0.0022,-0.0015,0.0023,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.0017,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0013,-0.0131,0.0084,-0.0573,0.0518,-0.1019,0.0789,-0.1382,0.1244,-0.1621,0.1109,-0.2247,0.1121,-0.2105,0.1301,-0.2259,0.134,-0.2013,0.1475,-0.2027,0.1399,-0.1954,0.1333,-0.1993,0.1527,-0.1961,0.1454,-0.2192,0.1586,-0.201,0.143,-0.2106,0.1506,-0.1986,0.1309,-0.2018,0.1359,-0.2004,0.1401,-0.1882,0.1411,-0.2161,0.152,-0.202,0.1465,-0.2124,0.1544,-0.2036,0.1361,-0.2059,0.148,-0.1954,0.1304,-0.212,0.1499,-0.2021,0.1408,-0.2141,0.1537,-0.2083,0.1285,-0.2061,0.1446,-0.2078,0.1344,-0.1954,0.1332,-0.213,0.1434,-0.2023,0.1386,-0.2203,0.1516,-0.206,0.1341,-0.2121,0.1447,-0.1976,0.1317,-0.2097,0.1405,-0.1871,0.1404,-0.2,0.1527,-0.2168,0.1415,-0.2045,0.1522,-0.211,0.1308,-0.193,0.1295,-0.1967,0.1465,-0.1618,0.124,-0.1057,0.1289,-0.1162,0.0875,-0.0575,0.0773,-0.0416,0.0613,-0.0345,0.0474,-0.0191,0.0206,-0.0191,0.0141,-0.0073,0.0107,-0.0076,0.0072,-0.008,0.0071,-0.0066,0.0049,-0.0048,0.004,-0.002,0.0033,-0.0016,0.0018,-0.002,0.0011,-0.0005,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 جیپ Wrangler - متوسط طول شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0001,0.0009,-0.0023,0.0009,-0.0024,0.0025,-0.0078,0.0041,-0.0378,0.0315,-0.0555,0.0604,-0.1395,0.0955,-0.1543,0.1241,-0.2107,0.1171,-0.1992,0.1374,-0.2244,0.1445,-0.2094,0.1713,-0.2054,0.1574,-0.2326,0.1591,-0.2234,0.1452,-0.2295,0.1389,-0.2119,0.1433,-0.2111,0.1449,-0.1965,0.1545,-0.1564,0.1549,-0.1012,0.1219,-0.0879,0.086,-0.0699,0.0722,-0.0596,0.0685,-0.026,0.0382,-0.0198,0.0266,-0.0104,0.0105,-0.0074,0.0112,-0.0087,0.0106,-0.0072,0.0093,-0.0064,0.0091,-0.005,0.0044,-0.0018,0.0052,-0.0043,0.001,-0.0012,0.0019,-0.0004,0.0016,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0018,0.0004,-0.0014,0.0039,-0.0259,0.0278,-0.0604,0.0608,-0.1294,0.0883,-0.1636,0.1359,-0.1837,0.1244,-0.2343,0.1467,-0.2115,0.1553,-0.2342,0.1381,-0.2125,0.1735,-0.2271,0.1586,-0.2167,0.166,-0.2067,0.1417,-0.2177,0.1505,-0.1918,0.1541,-0.2071,0.1366,-0.1459,0.1661,-0.1234,0.115,-0.1009,0.0944,-0.0821,0.0981,-0.0646,0.0534,-0.0325,0.0323,-0.0243,0.0332,-0.0141,0.0096,-0.0055,0.0145,-0.0119,0.0083,-0.0061,0.0061,-0.0089,0.0065,-0.0034,0.0031,-0.0035,0.0033,-0.0035,0.0036,-0.0022,0.0023,-0.0008,0.0014,-0.0014,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0,-0.0008,0.0001,0,0.0009,-0.0002,0.0011,-0.0006,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0105,0.0119,-0.0553,0.0516,-0.1044,0.0729,-0.1283,0.1029,-0.1623,0.1203,-0.1866,0.1237,-0.1851,0.1299,-0.1809,0.1272,-0.199,0.1395,-0.1973,0.1249,-0.2026,0.1339,-0.1998,0.1332,-0.2047,0.1206,-0.1844,0.1277,-0.1942,0.1269,-0.174,0.1309,-0.1875,0.1284,-0.1654,0.1219,-0.1223,0.1253,-0.1141,0.0771,-0.1054,0.095,-0.0756,0.064,-0.0459,0.0589,-0.0297,0.0323,-0.0192,0.0223,-0.016,0.0131,-0.0074,0.0114,-0.0127,0.0045,-0.0024,0.0071,-0.0043,0.0056,-0.0041,0.001,-0.007,0.0004,-0.0005,0.0033,0.0009,0.0041,-0.0003,0.0016,-0.0012,-0.0003,-0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Jeep Wrangler - short horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0002,0,-0.0003,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0015,0.0018,-0.0071,0.0045,-0.0365,0.0339,-0.0575,0.0629,-0.1394,0.134,-0.1393,0.108,-0.199,0.1113,-0.2093,0.1317,-0.2381,0.1383,-0.2147,0.1533,-0.2289,0.155,-0.2211,0.1521,-0.2333,0.1659,-0.2268,0.1506,-0.2364,0.1655,-0.2424,0.1461,-0.223,0.1439,-0.1715,0.1324,-0.1051,0.0998,-0.0828,0.1178,-0.0652,0.081,-0.0569,0.0717,-0.0301,0.0309,-0.0213,0.0252,-0.0098,0.0128,-0.0077,0.0142,-0.0115,0.0073,-0.009,0.0105,-0.0073,0.0083,-0.0038,0.0073,-0.0039,0.0034,-0.0034,0.005,-0.0042,0.0037,-0.0024,0.0023,-0.0031,0.0014,-0.0033,0.002,-0.0021,0.0011,-0.0019,0.0027,-0.0019,0.0035,-0.0026,0.0042,-0.0023,0.001,-0.0016,0.003,-0.0039,0.0035,-0.0042,0.0009,-0.0019,0.0027,-0.0021,0.0004,-0.0015,0.0019,0.0001,0.0034,-0.007,0.0084,-0.0629,0.0409,-0.0586,0.0651,-0.1416,0.1194,-0.1487,0.1153,-0.2158,0.1019,-0.2332,0.1138,-0.2411,0.1249,-0.243,0.143,-0.2418,0.1531,-0.2348,0.1499,-0.2396,0.1716,-0.182,0.1388,-0.1573,0.1095,-0.0995,0.1095,-0.1066,0.0854,-0.071,0.0789,-0.0381,0.051,-0.0304,0.0366,-0.0169,0.0216,-0.014,0.0121,-0.0104,0.0125,-0.0076,0.0098,-0.0053,0.0099,-0.0057,0.0032,-0.0017,0.004,-0.0038,0.0023,-0.0017,0.0025,-0.0017,0.0007,-0.0016,0.0016,-0.0005,0.0014,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0008,0.0001,0.0011,-0.0031,0.0009,-0.0021,0.0029,-0.0246,0.0242,-0.0592,0.0509,-0.1338,0.0876,-0.1666,0.0999,-0.2033,0.0871,-0.231,0.1189,-0.2262,0.1395,-0.2191,0.1299,-0.2083,0.1486,-0.2099,0.1295,-0.2089,0.1474,-0.2038,0.1474,-0.1968,0.1314,-0.2104,0.1449,-0.2093,0.1432,-0.2057,0.1518,-0.209,0.1327,-0.193,0.1411,-0.1358,0.1351,-0.1018,0.0832,-0.0919,0.1051,-0.0622,0.0515,-0.0459,0.0589,-0.0258,0.0386,-0.0155,0.0257,-0.0171,0.0107,-0.0072,0.0086,-0.009,0.01,-0.0092,0.0073,-0.0053,0.0057,-0.0024,0.0068,-0.0074,0.0036,-0.0061,0.0031,-0.0035,0.0037,-0.0014,0.0064,-0.0045,-0.0004,-0.0031,0.002,-0.0017,0.0023,-0.0024,0.0023,-0.0021,0.003,-0.0016,0.0029,-0.0022,0.0033,-0.0027,0.0015,-0.0031,0.0001,-0.0004,0.0029,-0.0021,0.0013,-0.0093,0.0027,-0.0583,0.0307,-0.0564,0.0709,-0.1417,0.0913,-0.1514,0.1024,-0.2069,0.0964,-0.2102,0.1211,-0.2199,0.1248,-0.2128,0.1424,-0.2067,0.1447,-0.2046,0.1407,-0.1808,0.1486,-0.1997,0.1309,-0.1932,0.1305,-0.1978,0.1409,-0.1902,0.1364,-0.157,0.1047,-0.1224,0.0965,-0.0745,0.0914,-0.0571,0.0858,-0.053,0.0554,-0.025,0.0319,-0.0175,0.0228,-0.0094,0.0106,-0.0043,0.0091,-0.0059,0.007,-0.0057,0.0035,-0.0049,0.0033,-0.0019,0.0017,-0.002,0.001,-0.0008,0.0013,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0005,0.0001,-0.0008,-0.0003,-0.0003,0.0016,0.0001,0.0023,-0.0017,0.0013,-0.0125,0.0124,-0.0514,0.053,-0.1149,0.0609,-0.1377,0.1008,-0.1941,0.1031,-0.2069,0.1361,-0.2026,0.1323,-0.211,0.1245,-0.1904,0.1383,-0.1987,0.1337,-0.1927,0.1345,-0.2049,0.1407,-0.1997,0.1323,-0.1992,0.1327,-0.1931,0.1245,-0.1374,0.1401,-0.1241,0.1117,-0.0833,0.088,-0.0892,0.0775,-0.0591,0.0555,-0.0278,0.0503,-0.0236,0.0229,-0.0146,0.0102,-0.013,0.0116,-0.0094,0.0099,-0.007,0.01,-0.0052,0.0084,-0.0024,0.0055,-0.0048,0.0036,-0.0043,0.0038,-0.0042,0.0028,-0.003,0.0044,-0.0022,0.0047,-0.0037,0.0007,-0.0024,0.0009,-0.0038,0.0031,0,0.004,-0.0022,0.0022,-0.0032,0.0019,-0.0039,0.0004,-0.0033,0.0042,0.0008,0.0061,-0.0004,0.0026,-0.0051,0.001,-0.0056,-0.0011,-0.004,0.0003,-0.0035,0.0053,-0.0201,0.0232,-0.0555,0.0548,-0.114,0.0757,-0.1617,0.109,-0.1666,0.1081,-0.22,0.1238,-0.2126,0.1298,-0.2191,0.1391,-0.1972,0.1523,-0.2069,0.1428,-0.2004,0.143,-0.2011,0.1376,-0.1839,0.1234,-0.1985,0.1441,-0.1809,0.1299,-0.1371,0.1312,-0.106,0.1188,-0.0886,0.0663,-0.0685,0.0723,-0.0555,0.0571,-0.028,0.0336,-0.0279,0.0184,-0.0076,0.0175,-0.0046,0.014,-0.0155,0.0055,-0.0114,0.0023,-0.0112,0.007,0.0003,0.0076,-0.0034,0.0063,-0.0026,0.0031,-0.0013,0.0033,-0.003,0.0023,-0.0028,0.0005,-0.001,0.0006,-0.0021,-0.0003,-0.0007,0.0012,0.0002,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 جیپ Wrangler - دو شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0004,0,-0.0005,0.0002,-0.001,-0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0019,-0.0059,0.0061,-0.0374,0.0326,-0.0599,0.0604,-0.1449,0.0992,-0.1664,0.1186,-0.2522,0.109,-0.2341,0.1425,-0.2414,0.1463,-0.2502,0.1559,-0.2381,0.1636,-0.2374,0.1687,-0.2328,0.1478,-0.2307,0.1726,-0.2468,0.152,-0.2272,0.1614,-0.2446,0.1552,-0.2269,0.1666,-0.2286,0.152,-0.2377,0.1588,-0.2409,0.1561,-0.2186,0.1499,-0.227,0.1582,-0.2107,0.1411,-0.2336,0.1653,-0.2416,0.1516,-0.23,0.1493,-0.2311,0.1553,-0.222,0.162,-0.2315,0.1464,-0.233,0.151,-0.2356,0.1548,-0.2168,0.1487,-0.2189,0.1553,-0.227,0.1296,-0.2342,0.1544,-0.238,0.1466,-0.2137,0.1559,-0.22,0.1373,-0.2256,0.1553,-0.2335,0.1426,-0.2158,0.1482,-0.2261,0.1415,-0.2172,0.157,-0.2183,0.1482,-0.2306,0.1357,-0.2278,0.1458,-0.2276,0.1453,-0.2121,0.1525,-0.2175,0.1384,-0.2287,0.1474,-0.2327,0.1459,-0.2096,0.1484,-0.219,0.1348,-0.2159,0.1549,-0.2278,0.1406,-0.2336,0.1362,-0.2222,0.1507,-0.2368,0.1532,-0.2219,0.1583,-0.2292,0.137,-0.2337,0.1661,-0.2416,0.155,-0.2149,0.1532,-0.2208,0.1414,-0.2206,0.1678,-0.2314,0.1492,-0.2381,0.1388,-0.2237,0.1508,-0.2256,0.1543,-0.2227,0.1617,-0.2253,0.1478,-0.2254,0.1569,-0.2292,0.1586,-0.213,0.159,-0.2144,0.141,-0.219,0.1639,-0.2301,0.1567,-0.2294,0.1503,-0.2094,0.1552,-0.2188,0.1442,-0.2297,0.1642,-0.2366,0.1485,-0.2191,0.1565,-0.2321,0.1545,-0.2131,0.1571,-0.217,0.1326,-0.2219,0.1558,-0.2275,0.1536,-0.2353,0.1389,-0.206,0.1443,-0.2201,0.1332,-0.2245,0.1554,-0.2273,0.1411,-0.2144,0.1399,-0.2276,0.1425,-0.2152,0.1486,-0.2114,0.1391,-0.2218,0.1479,-0.2321,0.1472,-0.2312,0.1391,-0.2136,0.1474,-0.2238,0.1423,-0.2291,0.1518,-0.2332,0.1403,-0.2245,0.1363,-0.2295,0.145,-0.2123,0.1487,-0.213,0.1425,-0.2179,0.1456,-0.2303,0.1396,-0.2394,0.1389,-0.2054,0.1472,-0.2206,0.137,-0.22,0.147,-0.2248,0.1409,-0.2136,0.1435,-0.226,0.1497,-0.2042,0.1476,-0.2039,0.1358,-0.2025,0.154,-0.2162,0.1347,-0.2257,0.1441,-0.2029,0.1364,-0.2227,0.1414,-0.2076,0.1476,-0.2088,0.1453,-0.2268,0.1423,-0.234,0.1375,-0.2046,0.1439,-0.2228,0.1346,-0.2159,0.1513,-0.2185,0.1416,-0.2193,0.1417,-0.2159,0.1386,-0.2301,0.1435,-0.2112,0.1361,-0.2106,0.1438,-0.2266,0.1532,-0.2295,0.1428,-0.2126,0.1427,-0.2238,0.141,-0.2077,0.1494,-0.2138,0.146,-0.2138,0.1506,-0.225,0.1318,-0.229,0.1357,-0.202,0.1376,-0.2167,0.1406,-0.2183,0.1542,-0.2215,0.1442,-0.2193,0.1398,-0.2289,0.134,-0.2009,0.1451,-0.2074,0.1447,-0.2089,0.1459,-0.2245,0.1355,-0.2221,0.1413,-0.2048,0.1335,-0.2178,0.1358,-0.224,0.1481,-0.2242,0.1468,-0.2238,0.1337,-0.2238,0.1392,-0.2061,0.1474,-0.2097,0.1474,-0.2089,0.1478,-0.2266,0.1354,-0.2283,0.1424,-0.2113,0.1375,-0.2273,0.1496,-0.2106,0.1517,-0.2164,0.1448,-0.2328,0.1499,-0.2297,0.1357,-0.2065,0.1461,-0.2205,0.1395,-0.2118,0.1493,-0.2192,0.1401,-0.2241,0.1481,-0.2296,0.1367,-0.2283,0.1531,-0.2051,0.1416,-0.2148,0.1432,-0.2316,0.1549,-0.2269,0.1405,-0.2151,0.1423,-0.2231,0.1351,-0.208,0.1506,-0.2101,0.1427,-0.2167,0.1439,-0.2325,0.1403,-0.2295,0.1533,-0.2046,0.1392,-0.2195,0.137,-0.2274,0.1481,-0.2208,0.1412,-0.2175,0.1408,-0.2201,0.1315,-0.1996,0.1501,-0.2077,0.1395,-0.2028,0.1445,-0.2286,0.1364,-0.2266,0.1387,-0.2111,0.1309,-0.2158,0.1253,-0.2062,0.1464,-0.2042,0.1412,-0.2291,0.1412,-0.2229,0.1337,-0.203,0.1409,-0.212,0.1327,-0.1997,0.1529,-0.2123,0.1388,-0.2116,0.1413,-0.2106,0.1468,-0.1496,0.1128,-0.114,0.0964,-0.1033,0.0649,-0.057,0.0798,-0.0352,0.0374,-0.0315,0.0303,-0.0186,0.0204,-0.0123,0.0094,-0.0075,0.0107,-0.0066,0.0059,-0.0079,0.0067,-0.0058,0.0042,-0.0037,0.0023,-0.0018,0.0049,-0.004,0.0018,-0.0036,0.0023,-0.0038,0.0015,-0.001,0.0018,-0.0008,0.0017,-0.0024,0.0019,-0.001,0.0025,-0.0013,0.0021,-0.0018,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.002,0.0015,-0.0018,0.0012,-0.0019,0.0004,-0.0009,0.0014,-0.0005,0.0013,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0,-0.0005,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0006,0.0022,-0.0015,0.0022,-0.0011,0.0019,-0.0144,0.016,-0.0681,0.0612,-0.1222,0.0884,-0.1638,0.1096,-0.2322,0.1217,-0.2519,0.1535,-0.2766,0.1507,-0.2767,0.166,-0.2606,0.159,-0.2615,0.1859,-0.2503,0.1731,-0.2506,0.1913,-0.2382,0.1729,-0.2509,0.1879,-0.2519,0.1826,-0.2515,0.1901,-0.2458,0.1621,-0.2493,0.1752,-0.2206,0.1635,-0.2401,0.174,-0.2496,0.191,-0.2536,0.1789,-0.2518,0.1831,-0.2342,0.1579,-0.2547,0.1672,-0.2429,0.1768,-0.2506,0.183,-0.2482,0.1725,-0.2504,0.1869,-0.2239,0.1542,-0.236,0.1668,-0.2544,0.1724,-0.2459,0.184,-0.2559,0.1861,-0.2541,0.1607,-0.257,0.1789,-0.2393,0.167,-0.2498,0.171,-0.2513,0.1777,-0.2509,0.1827,-0.2358,0.1561,-0.2201,0.1776,-0.2399,0.1608,-0.2496,0.1639,-0.2569,0.1676,-0.2423,0.1744,-0.2398,0.1929,-0.2315,0.1577,-0.2427,0.1667,-0.238,0.1663,-0.2477,0.1806,-0.234,0.1761,-0.2057,0.1931,-0.2384,0.1504,-0.2354,0.1662,-0.2397,0.1651,-0.2405,0.1711,-0.2481,0.185,-0.2417,0.1737,-0.247,0.1875,-0.229,0.1617,-0.2416,0.1669,-0.2357,0.1704,-0.2323,0.1815,-0.2424,0.1644,-0.2329,0.179,-0.2397,0.1369,-0.2147,0.1563,-0.2333,0.1574,-0.217,0.1654,-0.2293,0.179,-0.2351,0.1541,-0.2294,0.173,-0.2216,0.1462,-0.2277,0.1578,-0.1992,0.1579,-0.2228,0.1671,-0.2257,0.1579,-0.223,0.1743,-0.226,0.1483,-0.2127,0.1569,-0.2269,0.1466,-0.2119,0.1509,-0.2199,0.1655,-0.2236,0.1543,-0.2298,0.1741,-0.2234,0.1456,-0.2257,0.1565,-0.1985,0.1567,-0.2282,0.1691,-0.2287,0.164,-0.2288,0.1746,-0.235,0.1435,-0.2201,0.1491,-0.2312,0.1494,-0.2188,0.1619,-0.2294,0.17,-0.2303,0.1605,-0.2344,0.1737,-0.2209,0.1473,-0.2337,0.1574,-0.2096,0.1596,-0.2338,0.1635,-0.2242,0.1578,-0.2363,0.1423,-0.2394,0.1743,-0.2347,0.1526,-0.2352,0.1759,-0.2169,0.157,-0.2363,0.1697,-0.2284,0.1608,-0.2372,0.1726,-0.2298,0.1538,-0.2296,0.175,-0.2132,0.1564,-0.2316,0.1601,-0.2086,0.146,-0.2241,0.155,-0.2282,0.1661,-0.2207,0.1497,-0.2232,0.1703,-0.2083,0.1492,-0.228,0.1441,-0.2236,0.1519,-0.2249,0.1616,-0.2205,0.1519,-0.2275,0.168,-0.2153,0.149,-0.2189,0.1548,-0.2255,0.148,-0.2178,0.1554,-0.2272,0.1657,-0.2321,0.1637,-0.2322,0.1755,-0.2235,0.1559,-0.2309,0.1669,-0.213,0.1634,-0.2333,0.1623,-0.2265,0.1622,-0.2278,0.1749,-0.2378,0.1657,-0.2314,0.173,-0.2355,0.146,-0.2174,0.1567,-0.2331,0.1588,-0.2292,0.1635,-0.2329,0.1801,-0.2311,0.1541,-0.2368,0.1756,-0.2224,0.1536,-0.2357,0.1615,-0.2037,0.1592,-0.2335,0.1672,-0.2252,0.1674,-0.2239,0.1782,-0.2371,0.157,-0.2308,0.1698,-0.2424,0.1417,-0.2224,0.1564,-0.2348,0.1568,-0.2245,0.1652,-0.2375,0.1719,-0.2396,0.1618,-0.2405,0.1699,-0.233,0.1491,-0.2384,0.1647,-0.2115,0.1628,-0.2376,0.1608,-0.2253,0.1411,-0.2288,0.1649,-0.2369,0.1683,-0.2339,0.1487,-0.2402,0.1655,-0.2249,0.1587,-0.2401,0.1531,-0.2184,0.1614,-0.235,0.1701,-0.229,0.1621,-0.2422,0.1777,-0.2269,0.145,-0.232,0.1609,-0.1984,0.1533,-0.219,0.1611,-0.2273,0.1704,-0.2314,0.1661,-0.2456,0.1829,-0.2296,0.1545,-0.2374,0.1698,-0.2279,0.167,-0.2356,0.1692,-0.2354,0.1671,-0.2452,0.1774,-0.2105,0.1589,-0.24,0.1831,-0.2451,0.1539,-0.2257,0.1622,-0.2384,0.167,-0.2326,0.1695,-0.2392,0.1791,-0.2332,0.1651,-0.2447,0.1836,-0.2326,0.1637,-0.2383,0.1653,-0.2085,0.1689,-0.2369,0.1737,-0.2369,0.1711,-0.2342,0.1835,-0.241,0.1602,-0.2292,0.1763,-0.2402,0.1559,-0.2195,0.1648,-0.2379,0.1723,-0.2324,0.1736,-0.2436,0.1814,-0.2333,0.1668,-0.2395,0.1839,-0.2241,0.1642,-0.2381,0.1639,-0.2212,0.1718,-0.2281,0.1733,-0.2384,0.1682,-0.235,0.159,-0.2407,0.1828,-0.2269,0.1578,-0.2341,0.1687,-0.2246,0.1653,-0.2383,0.167,-0.2322,0.1705,-0.2408,0.1759,-0.2356,0.1647,-0.2366,0.1794,-0.2241,0.1443,-0.2411,0.1553,-0.2129,0.1579,-0.2308,0.1597,-0.2414,0.1681,-0.2345,0.1622,-0.2405,0.1797,-0.2293,0.1506,-0.2355,0.1688,-0.222,0.1574,-0.2372,0.1631,-0.2261,0.1623,-0.2401,0.1733,-0.2288,0.1657,-0.2285,0.1597,-0.2035,0.153,-0.1422,0.1219,-0.1006,0.0925,-0.0634,0.0735,-0.0607,0.0646,-0.0326,0.038,-0.0277,0.0178,-0.0143,0.0179,-0.007,0.0068,-0.0086,0.0126,-0.0085,0.0099,-0.0096,0.0055,-0.0063,0.0046,-0.0034,0.0047,-0.0049,0.0051,-0.0034,0.0043,-0.0041,0.0019,-0.003,0.0033,-0.003,0.0022,-0.0021,0.0033,-0.0023,0.0031,-0.0034,0.0026,-0.0022,0.0012,-0.0024,0.0017,-0.0021,0.0016,-0.0016,0.0021,-0.0026,0.0025,-0.0007,0.0028,-0.0011,0.0012,-0.0006,0.0011,-0.0023,0.0004,-0.0019,0.0011,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0016,-0.0005,0.0014,0.0001,0.0016,-0.0007,0.001,-0.0007,0.001,-0.0013,0.0002,-0.0012,0.0006,-0.0012,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0005]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Jeep Wrangler - long horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0014,0.0011,-0.0061,0.0047,-0.029,0.0249,-0.055,0.0578,-0.1286,0.0825,-0.1709,0.1174,-0.2183,0.112,-0.2113,0.1469,-0.2082,0.1514,-0.2116,0.1591,-0.1915,0.1397,-0.1978,0.1297,-0.1956,0.1421,-0.1982,0.1457,-0.2064,0.1349,-0.1809,0.1318,-0.197,0.1156,-0.1991,0.1416,-0.2004,0.1258,-0.1871,0.1302,-0.1944,0.1224,-0.1738,0.1377,-0.1837,0.1294,-0.1864,0.1413,-0.1953,0.1314,-0.191,0.1309,-0.1805,0.1287,-0.1861,0.1133,-0.1884,0.1443,-0.1908,0.1284,-0.1909,0.1341,-0.1965,0.1227,-0.1769,0.1357,-0.18,0.1232,-0.1766,0.1424,-0.1905,0.1342,-0.1967,0.1301,-0.1882,0.1286,-0.1901,0.121,-0.1855,0.1467,-0.1871,0.1266,-0.196,0.137,-0.1946,0.1318,-0.1785,0.1398,-0.1888,0.1239,-0.1674,0.148,-0.1977,0.1334,-0.188,0.1292,-0.1932,0.128,-0.1889,0.1263,-0.1719,0.1478,-0.174,0.1334,-0.1975,0.1429,-0.1822,0.1417,-0.1723,0.1366,-0.1816,0.1238,-0.1567,0.1541,-0.1754,0.1319,-0.1724,0.1387,-0.1858,0.1335,-0.1802,0.1416,-0.1662,0.1466,-0.1776,0.1248,-0.1458,0.1602,-0.1184,0.1342,-0.0829,0.0797,-0.0847,0.0975,-0.0656,0.0574,-0.0329,0.0569,-0.0249,0.0268,-0.0085,0.0103,-0.0093,0.0071,-0.0043,0.0056,-0.0059,0.0044,-0.0053,0.0045,-0.002,0.0018,-0.0016,0.002,-0.0008,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0017,0.0025,-0.0277,0.0245,-0.0525,0.0527,-0.1215,0.0782,-0.1245,0.1235,-0.1582,0.1193,-0.1811,0.1462,-0.1754,0.1488,-0.1991,0.1471,-0.1959,0.1613,-0.2032,0.1329,-0.2009,0.1369,-0.1781,0.1545,-0.1859,0.1209,-0.2032,0.1488,-0.203,0.1346,-0.1954,0.1295,-0.2033,0.1231,-0.18,0.1477,-0.1912,0.1217,-0.1907,0.142,-0.2072,0.1219,-0.2036,0.1343,-0.1859,0.1217,-0.1939,0.1219,-0.2024,0.1465,-0.1956,0.1372,-0.2025,0.1273,-0.2023,0.1299,-0.1773,0.1422,-0.1937,0.1328,-0.182,0.1427,-0.2086,0.1226,-0.2038,0.1388,-0.1968,0.1242,-0.2008,0.1197,-0.19,0.1386,-0.1952,0.1319,-0.2105,0.1447,-0.2135,0.1425,-0.1958,0.1311,-0.2126,0.1219,-0.1857,0.1421,-0.2036,0.1179,-0.202,0.1383,-0.2144,0.1219,-0.2144,0.1335,-0.1861,0.1399,-0.2098,0.1307,-0.2094,0.1425,-0.2053,0.1393,-0.2097,0.1296,-0.2115,0.1317,-0.1919,0.137,-0.2102,0.1163,-0.1883,0.1425,-0.2065,0.1264,-0.2016,0.1447,-0.2065,0.1293,-0.2165,0.1337,-0.1904,0.1371,-0.2061,0.1258,-0.1745,0.1398,-0.1152,0.1504,-0.0926,0.0855,-0.1088,0.0743,-0.0628,0.0636,-0.0331,0.0377,-0.0277,0.0304,-0.0114,0.0159,-0.0101,0.0098,-0.0044,0.0052,-0.0043,0.0055,-0.0042,0.0044,-0.0022,0.0022,-0.0015,0.0023,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.0017,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0013,-0.0131,0.0084,-0.0573,0.0518,-0.1019,0.0789,-0.1382,0.1244,-0.1621,0.1109,-0.2247,0.1121,-0.2105,0.1301,-0.2259,0.134,-0.2013,0.1475,-0.2027,0.1399,-0.1954,0.1333,-0.1993,0.1527,-0.1961,0.1454,-0.2192,0.1586,-0.201,0.143,-0.2106,0.1506,-0.1986,0.1309,-0.2018,0.1359,-0.2004,0.1401,-0.1882,0.1411,-0.2161,0.152,-0.202,0.1465,-0.2124,0.1544,-0.2036,0.1361,-0.2059,0.148,-0.1954,0.1304,-0.212,0.1499,-0.2021,0.1408,-0.2141,0.1537,-0.2083,0.1285,-0.2061,0.1446,-0.2078,0.1344,-0.1954,0.1332,-0.213,0.1434,-0.2023,0.1386,-0.2203,0.1516,-0.206,0.1341,-0.2121,0.1447,-0.1976,0.1317,-0.2097,0.1405,-0.1871,0.1404,-0.2,0.1527,-0.2168,0.1415,-0.2045,0.1522,-0.211,0.1308,-0.193,0.1295,-0.1967,0.1465,-0.1618,0.124,-0.1057,0.1289,-0.1162,0.0875,-0.0575,0.0773,-0.0416,0.0613,-0.0345,0.0474,-0.0191,0.0206,-0.0191,0.0141,-0.0073,0.0107,-0.0076,0.0072,-0.008,0.0071,-0.0066,0.0049,-0.0048,0.004,-0.002,0.0033,-0.0016,0.0018,-0.002,0.0011,-0.0005,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 جیپ Wrangler - متوسط طول شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0001,0.0009,-0.0023,0.0009,-0.0024,0.0025,-0.0078,0.0041,-0.0378,0.0315,-0.0555,0.0604,-0.1395,0.0955,-0.1543,0.1241,-0.2107,0.1171,-0.1992,0.1374,-0.2244,0.1445,-0.2094,0.1713,-0.2054,0.1574,-0.2326,0.1591,-0.2234,0.1452,-0.2295,0.1389,-0.2119,0.1433,-0.2111,0.1449,-0.1965,0.1545,-0.1564,0.1549,-0.1012,0.1219,-0.0879,0.086,-0.0699,0.0722,-0.0596,0.0685,-0.026,0.0382,-0.0198,0.0266,-0.0104,0.0105,-0.0074,0.0112,-0.0087,0.0106,-0.0072,0.0093,-0.0064,0.0091,-0.005,0.0044,-0.0018,0.0052,-0.0043,0.001,-0.0012,0.0019,-0.0004,0.0016,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0018,0.0004,-0.0014,0.0039,-0.0259,0.0278,-0.0604,0.0608,-0.1294,0.0883,-0.1636,0.1359,-0.1837,0.1244,-0.2343,0.1467,-0.2115,0.1553,-0.2342,0.1381,-0.2125,0.1735,-0.2271,0.1586,-0.2167,0.166,-0.2067,0.1417,-0.2177,0.1505,-0.1918,0.1541,-0.2071,0.1366,-0.1459,0.1661,-0.1234,0.115,-0.1009,0.0944,-0.0821,0.0981,-0.0646,0.0534,-0.0325,0.0323,-0.0243,0.0332,-0.0141,0.0096,-0.0055,0.0145,-0.0119,0.0083,-0.0061,0.0061,-0.0089,0.0065,-0.0034,0.0031,-0.0035,0.0033,-0.0035,0.0036,-0.0022,0.0023,-0.0008,0.0014,-0.0014,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0,-0.0008,0.0001,0,0.0009,-0.0002,0.0011,-0.0006,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0105,0.0119,-0.0553,0.0516,-0.1044,0.0729,-0.1283,0.1029,-0.1623,0.1203,-0.1866,0.1237,-0.1851,0.1299,-0.1809,0.1272,-0.199,0.1395,-0.1973,0.1249,-0.2026,0.1339,-0.1998,0.1332,-0.2047,0.1206,-0.1844,0.1277,-0.1942,0.1269,-0.174,0.1309,-0.1875,0.1284,-0.1654,0.1219,-0.1223,0.1253,-0.1141,0.0771,-0.1054,0.095,-0.0756,0.064,-0.0459,0.0589,-0.0297,0.0323,-0.0192,0.0223,-0.016,0.0131,-0.0074,0.0114,-0.0127,0.0045,-0.0024,0.0071,-0.0043,0.0056,-0.0041,0.001,-0.007,0.0004,-0.0005,0.0033,0.0009,0.0041,-0.0003,0.0016,-0.0012,-0.0003,-0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Jeep Wrangler - short horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0.0009,-0.0002,0.0011,-0.0019,0.0015,-0.0042,0.0017,-0.0023,0.0041,0,0.0005,-0.0058,0.0273,-0.0397,0.1107,-0.0741,0.1974,-0.1608,0.3227,-0.2877,0.4072,-0.366,0.4293,-0.3556,0.3723,-0.2962,0.3672,-0.3227,0.406,-0.2886,0.3317,-0.3269,0.419,-0.2745,0.3474,-0.316,0.3471,-0.2895,0.3229,-0.3007,0.3659,-0.3105,0.4013,-0.3027,0.4088,-0.2822,0.3143,-0.2569,0.2644,-0.2331,0.1498,-0.106,0.0999,-0.0771,0.061,-0.0542,0.0873,-0.0677,0.0413,-0.0492,0.0162,-0.0363,0.0388,-0.0089,0.0229,-0.0401,0.0344,-0.0361,0.0385,-0.0428,0.0139,-0.0257,0.0178,-0.0183,0.0164,-0.0176,0.0195,-0.0195,0.0288,-0.0222,0.0317,-0.0125,0.0063,-0.0148,0.0159,-0.0113,0.0172,-0.0156,0.0042,-0.0079,0.0054,-0.0032,0,-0.0124,0.0054,-0.0076,0.0092,0,0.0093,-0.0021,0.0096,-0.0058,0.002,-0.0074,0.0082,-0.0037,0.0055,-0.0063,0,-0.0075,0.0062,-0.0034,0.0049,-0.0126,0.0467,-0.0336,0.0921,-0.1118,0.2367,-0.2126,0.3313,-0.277,0.384,-0.3374,0.4085,-0.3501,0.4019,-0.3456,0.3851,-0.323,0.4345,-0.2908,0.3442,-0.3045,0.4029,-0.3011,0.3197,-0.2789,0.3593,-0.3129,0.4336,-0.3245,0.3469,-0.2845,0.4316,-0.294,0.3701,-0.3409,0.3265,-0.3261,0.4136,-0.3248,0.3696,-0.3039,0.3788,-0.2858,0.3499,-0.2651,0.1703,-0.1285,0.0915,-0.114,0.0721,-0.0636,0.0645,-0.0699,0.0482,-0.0371,0.054,-0.024,0.0304,-0.0246,0.0298,-0.0214,0.0354,-0.0348,0.0445,-0.0412,0.0266,-0.0223,0.0226,-0.0206,0.0091,-0.0129,0.0172,-0.0161,0.0103,-0.0169,0.0153,-0.0165,0.0098,-0.0076,0.0054,-0.0097,0.0097,0,0.0036,-0.0099,0.0004,-0.0061,0.0044,-0.0036,0.0033,-0.004,0.0023,0,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0009,-0.0002,0.0011,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.001,0.0044,-0.0026,0.0118,-0.0262,0.0878,-0.1037,0.1585,-0.2247,0.3144,-0.2986,0.3952,-0.3235,0.3528,-0.3308,0.3519,-0.3449,0.3618,-0.3033,0.3778,-0.3327,0.309,-0.2355,0.3409,-0.2997,0.3404,-0.2933,0.3327,-0.2863,0.4229,-0.3025,0.3404,-0.311,0.3318,-0.2826,0.3211,-0.3199,0.3027,-0.2798,0.2818,-0.2391,0.2485,-0.1586,0.0825,-0.0741,0.0618,-0.0811,0.0751,-0.0765,0.0457,-0.0367,0.0407,-0.0297,0.0226,-0.0154,0.0181,-0.0272,0.0428,-0.0396,0.0211,-0.0332,0.0272,-0.039,0.0175,-0.0102,0.0097,-0.0148,0.0177,-0.0072,0.0232,-0.0159,0.0105,-0.0144,0.0133,-0.0109,0,-0.0093,0.0048,-0.0067,0.0681,-0.0728,0.1104,-0.1404,0.3153,-0.2724,0.3539,-0.3082,0.3855,-0.3568,0.365,-0.373,0.3693,-0.3032,0.4152,-0.3218,0.3528,-0.3235,0.3154,-0.2791,0.3592,-0.3103,0.3214,-0.2958,0.3855,-0.3216,0.4061,-0.3268,0.3345,-0.2508,0.3812,-0.3406,0.3388,-0.2996,0.3202,-0.2773,0.3164,-0.2098,0.0978,-0.1284,0.0823,-0.0797,0.0712,-0.0667,0.0662,-0.0461,0.0345,-0.0356,0.0338,-0.0268,0.0288,-0.0236,0.0388,-0.0395,0.0288,-0.0327,0.0315,-0.0334,0.0136,-0.0097,0.0164,-0.0005,0.011,-0.01,0.02,-0.0155,0.0202,-0.0086,0.0094,-0.0173,0.0037,-0.0064,0.0078,-0.0075,0.0037,-0.006,0.0074,-0.0026,0.0071,-0.0006,0.0039,-0.0034,0.0016,-0.0035,0,-0.0038,0.0005,-0.0014,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0024,0.006,-0.0013,0.0041,-0.0073,0.0052,-0.0065,0.0016,-0.0059,0.0177,-0.0066,0.065,-0.0506,0.1305,-0.1042,0.2199,-0.2669,0.2782,-0.228,0.3486,-0.3015,0.3406,-0.2991,0.2618,-0.2383,0.3184,-0.2814,0.2724,-0.1896,0.3307,-0.2062,0.3184,-0.2322,0.2433,-0.1681,0.291,-0.2645,0.2795,-0.173,0.3145,-0.2222,0.3303,-0.2391,0.2407,-0.1972,0.337,-0.2485,0.2486,-0.2117,0.2772,-0.2273,0.3234,-0.2222,0.1684,-0.1348,0.1127,-0.0956,0.0671,-0.0834,0.0775,-0.0751,0.0767,-0.0516,0.0506,-0.0686,0.0445,-0.0148,0.0054,-0.0335,0.0372,-0.0256,0.0298,-0.0316,0.0405,-0.0302,0.0161,-0.0305,0.0165,-0.0086,0.0103,-0.0081,0.0235,-0.012,0.0271,-0.0226,0.0544,-0.0199,0.0708,-0.1279,0.2112,-0.1671,0.3024,-0.2405,0.2998,-0.3433,0.3627,-0.2794,0.3106,-0.2774,0.2921,-0.2367,0.2679,-0.2159,0.2909,-0.222,0.3203,-0.2513,0.2594,-0.1795,0.294,-0.2497,0.3333,-0.2076,0.3107,-0.2941,0.3856,-0.2376,0.2835,-0.2349,0.2796,-0.2254,0.2653,-0.2731,0.3041,-0.2204,0.2958,-0.2406,0.3275,-0.2283,0.2591,-0.2305,0.3195,-0.263,0.2879,-0.1913,0.3046,-0.2389,0.3473,-0.2413,0.2623,-0.2005,0.3578,-0.2393,0.2652,-0.2199,0.2607,-0.2491,0.3532,-0.21,0.2862,-0.2296,0.3474,-0.2461,0.2776,-0.2316,0.2618,-0.2225,0.3138,-0.24,0.2864,-0.1882,0.2706,-0.1556,0.1428,-0.1529,0.0381,-0.0483,0.0542,-0.0522,0.0945,-0.0628,0.061,-0.0504,0.0472,-0.0401,0.0115,-0.0229,0.0212,-0.0239,0.0304,-0.0333,0.0283,-0.024,0.0231,-0.0326,0.0128,-0.0126,0.0148,-0.0103,0.0113,-0.0119,0.0183,-0.0146,0.0074,-0.0146,0.0143,-0.0095,0.0083,-0.0114,0.0014,-0.011,0.0084,0,0.004,-0.0107,0.0085,-0.005,0.0085,-0.003,0,-0.0078,0.0023,-0.0009,0.0012,-0.0013,0.0014,0,0.0007,-0.0015,0.0006,-0.001,0.0005,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Jeep Wrangler - two long horn beeps, interior perspective.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۱۹ آبان ۹۸
اشتراک گذاری
[0.0001,-0.0001,0.0024,-0.0028,0.0014,-0.0017,0.0031,-0.0019,0.0016,-0.0028,0.003,-0.0041,0.0036,-0.0051,0.0018,-0.003,0.002,-0.002,0.0022,-0.0021,0.0011,-0.0021,0.0016,-0.003,0.0027,-0.0024,0.0025,-0.0021,0.0014,-0.0022,0.0015,-0.0015,0.0028,-0.0023,0.0032,-0.0027,0.0018,-0.0021,0.002,-0.0029,0.0181,-0.016,0.0417,-0.0417,0.0422,-0.0439,0.1136,-0.1418,0.2715,-0.2257,0.4289,-0.5735,0.3159,-0.3311,0.3342,-0.1468,0.0743,-0.0931,0.0596,-0.0724,0.0372,-0.0502,0.0442,-0.0393,0.0158,-0.023,0.0192,-0.017,0.0198,-0.0144,0.014,-0.0138,0.02,-0.0165,0.0153,-0.0181,0.0201,-0.0151,0.0133,-0.0127,0.0149,-0.0102,0.0109,-0.0124,0.0205,-0.0154,0.0161,-0.0169,0.009,-0.0137,0.0117,-0.0126,0.0118,-0.009,0.0152,-0.0171,0.0168,-0.0219,0.0213,-0.0126,0.0155,-0.0152,0.0145,-0.022,0.0171,-0.0106,0.0101,-0.0223,0.0207,-0.0175,0.0187,-0.0316,0.0193,-0.0188,0.0153,-0.0147,0.0339,-0.0275,0.0561,-0.0413,0.0401,-0.0484,0.231,-0.4112,0.492,-0.8117,0.5022,-0.2908,0.113,-0.1999,0.1167,-0.0657,0.0792,-0.0683,0.043,-0.0436,0.0429,-0.0331,0.0218,-0.0217,0.0197,-0.0187,0.0207,-0.0233,0.0141,-0.0094,0.0144,-0.0122,0.0178,-0.0194,0.0133,-0.0277,0.024,-0.0116,0.017,-0.0131,0.0188,-0.0182,0.0132,-0.0143,0.0122,-0.0104,0.0185,-0.009,0.0131,-0.015,0.0095,-0.0104,0.0191,-0.0104,0.013,-0.0146,0.0147,-0.0154,0.0127,-0.0131,0.0195,-0.0156,0.0205,-0.0232,0.0172,-0.0186,0.0138,-0.0229,0.0171,-0.0167,0.0225,-0.0351,0.0157,-0.021,0.0077,-0.0106,0.0058,-0.0037,0.0033,-0.0031,0.0038,-0.0022,0.004,-0.0026,0.0042,-0.0061,0.0025,-0.0029,0.0028,-0.0018,0.0034,-0.0032,0.0038,-0.0017,0.0024,-0.0027,0.0021,-0.0023,0.0019,-0.0014,0.004,-0.0031,0.0039,-0.0038,0.003,-0.0039,0.0023,-0.0029,0.0029,-0.0038,0.0105,-0.0087,0.0362,-0.0356,0.043,-0.0417,0.0458,-0.0506,0.0507,-0.0707,0.3119,-0.2027,0.4119,-0.3963,0.3947,-0.7838,0.2821,-0.3174,0.1105,-0.1566,0.0695,-0.1025,0.0382,-0.062,0.036,-0.0241,0.0171,-0.0204,0.0139,-0.01,0.0167,-0.0093,0.0058,-0.011,0.0136,-0.0118,0.0133,-0.0111,0.009,-0.0116,0.0169,-0.0109,0.0171,-0.0096,0.0205,-0.0087,0.0121,-0.0121,0.0271,-0.01,0.0233,-0.0163,0.0137,-0.0161,0.0135,-0.0121,0.0108,-0.0141,0.0147,-0.0083,0.0163,-0.0156,0.0139,-0.0157,0.0083,-0.0128,0.0141,-0.0119,0.0132,-0.0144,0.0245,-0.0145,0.0172,-0.0182,0.0153,-0.0104,0.0152,-0.0167,0.0241,-0.0145,0.0531,-0.0595,0.0864,-0.0963,0.5029,-0.647,0.4374,-0.437,0.2094,-0.2692,0.1282,-0.1798,0.1227,-0.054,0.1396,-0.0615,0.0612,-0.0389,0.0391,-0.0317,0.026,-0.0228,0.0197,-0.0201,0.0211,-0.0192,0.0244,-0.0289,0.0108,-0.0239,0.0172,-0.0121,0.0152,-0.0232,0.0182,-0.0175,0.0129,-0.018,0.0157,-0.012,0.0125,-0.0312,0.0188,-0.0101,0.0112,-0.0126,0.0147,-0.022,0.0126,-0.0153,0.0179,-0.0152,0.0102,-0.0215,0.0155,-0.0136,0.0215,-0.0116,0.0154,-0.0123,0.0157,-0.0228,0.013,-0.0235,0.0146,-0.0138,0.018,-0.0341,0.0215,-0.0126,0.0271,-0.0134,0.0602,-0.0563,0.1037,-0.0873,0.3321,-0.2049,0.39,-0.4254,0.4858,-0.6244,0.5191,-0.2235,0.4386,-0.3191,0.1239,-0.1124,0.0422,-0.0554,0.0211,-0.0258,0.0187,-0.0173,0.0146,-0.0182,0.0194,-0.0185,0.0115,-0.0157,0.0169,-0.0155,0.0182,-0.0106,0.0106,-0.0127,0.0112,-0.0108,0.0096,-0.0105,0.0132,-0.0205,0.015,-0.0108,0.0113,-0.0101,0.0127,-0.0141,0.0154,-0.0188,0.0121,-0.0154,0.0119,-0.0066,0.0111,-0.01,0.0109,-0.0071,0.0168,-0.0112,0.0165,-0.0125,0.0263,-0.0203,0.0068,-0.0206,0.02,-0.0168,0.0235,-0.0176,0.0302,-0.0323,0.0233,-0.0141,0.0096,-0.0215,0.0394,-0.0484,0.0507,-0.1107,0.2162,-0.4809,0.4563,-0.7713,0.4448,-0.3368,0.1499,-0.1633,0.0841,-0.106,0.1194,-0.0995,0.065,-0.0476,0.0348,-0.0499,0.0206,-0.0297,0.0232,-0.0305,0.0258,-0.0164,0.0177,-0.0133,0.0184,-0.0148,0.0172,-0.0203,0.0112,-0.0127,0.0117,-0.0072,0.011,-0.0158,0.0183,-0.0144,0.0223,-0.0257,0.0168,-0.0115,0.0127,-0.0214,0.016,-0.0134,0.0119,-0.015,0.0133,-0.0169,0.0159,-0.0104,0.0133,-0.022,0.012,-0.0222,0.0128,-0.022,0.0141,-0.0182,0.0191,-0.02,0.0123,-0.0182,0.0096,-0.0136,0.0083,-0.0097,0.0117,-0.022,0.0454,-0.0504,0.0872,-0.0756,0.0763,-0.0874,0.3906,-0.5822,0.4372,-0.4739,0.4834,-0.5359,0.3241,-0.1595,0.1207,-0.0987,0.0799,-0.0578,0.0474,-0.0751,0.0519,-0.0271,0.0178,-0.023,0.0123,-0.0094,0.014,-0.0158,0.0095,-0.0173,0.0139,-0.0161,0.0162,-0.0122,0.0175,-0.0131,0.0084,-0.0111,0.0292,-0.0111,0.0117,-0.0163,0.0147,-0.014,0.0155,-0.0149,0.0162,-0.0071,0.0222,-0.0136,0.0154,-0.0191,0.0117,-0.0215,0.0149,-0.0079,0.0094,-0.0148,0.0117,-0.014,0.009,-0.0132,0.0159,-0.0102,0.0178,-0.0064,0.0158,-0.0216,0.0186,-0.0159,0.0134,-0.0173,0.0231,-0.0137,0.0327,-0.0189,0.0973,-0.0987,0.0828,-0.1077,0.5154,-0.3776,0.3556,-0.3776,0.3019,-0.2169,0.1559,-0.0548,0.0659,-0.0941,0.0639,-0.0667,0.041,-0.0368,0.0425,-0.0281,0.0404,-0.0348,0.0253,-0.0328,0.0152,-0.0169,0.0171,-0.0167,0.0202,-0.012,0.0122,-0.0102,0.0157,-0.0124,0.0153,-0.0131,0.0092,-0.0115,0.013,-0.0268,0.0125,-0.0115,0.0119,-0.0124,0.009,-0.0138,0.0142,-0.0105,0.0175,-0.01,0.0228,-0.0122,0.0183,-0.0194,0.0166,-0.013,0.0137,-0.0174,0.0252,-0.032,0.0154,-0.0145,0.0167,-0.0147,0.027,-0.0111,0.0171,-0.0115,0.0164,-0.0213,0.02,-0.0171,0.0648,-0.0756,0.0709,-0.042,0.3751,-0.1811,0.33,-0.5394,0.3841,-0.6442,0.3743,-0.282,0.2083,-0.1683,0.0661,-0.068,0.049,-0.0561,0.0346,-0.0434,0.0157,-0.0228,0.0205,-0.0208,0.0128,-0.0132,0.0174,-0.0098,0.0105,-0.0158,0.011,-0.015,0.0239,-0.016,0.0082,-0.0068,0.0073,-0.014,0.0289,-0.0109,0.0183,-0.02,0.0128,-0.0106,0.0091,-0.0097,0.0183,-0.0108,0.0222,-0.0156,0.0154,-0.016,0.0082,-0.0105,0.0149,-0.0166,0.0107,-0.0149,0.0119,-0.0224,0.0157,-0.0216,0.0197,-0.0185,0.0196,-0.0212,0.0131,-0.0251,0.0202,-0.0164,0.015,-0.0193,0.0214,-0.016,0.0383,-0.0531,0.0448,-0.0345,0.2072,-0.0664,0.5037,-0.8458,0.4706,-0.379,0.1935,-0.2081,0.1446,-0.0887,0.0551,-0.0798,0.094,-0.0673,0.0531,-0.0332,0.0278,-0.0421,0.0408,-0.0375,0.0236,-0.0238,0.0198,-0.0143,0.0118,-0.0176,0.0193,-0.0165,0.0111,-0.0144,0.0101,-0.0144,0.0154,-0.0157,0.0128,-0.0175,0.0162,-0.0175,0.0101,-0.0134,0.0234,-0.012,0.0154,-0.0157,0.0075,-0.017,0.0169,-0.0247,0.0099,-0.0073,0.0194,-0.0214,0.0179,-0.0151,0.0135,-0.0178,0.0307,-0.0264,0.0218,-0.0163,0.0152,-0.012,0.009,-0.0259,0.0166,-0.0132,0.0182,-0.0195,0.0215,-0.0219,0.0455,-0.064,0.0705,-0.0925,0.1437,-0.2869,0.4155,-0.5907,0.5085,-0.6408,0.254,-0.1497,0.1243,-0.1174,0.0865,-0.0645,0.0582,-0.0537,0.0328,-0.0421,0.0266,-0.0224,0.0119,-0.0128,0.0246,-0.0252,0.0113,-0.0174,0.0115,-0.0069,0.0203,-0.0091,0.0173,-0.0132,0.0116,-0.013,0.0134,-0.0257,0.017,-0.0083,0.0157,-0.0101,0.0139,-0.0122,0.0117,-0.0131,0.0149,-0.0146,0.0169,-0.0081,0.0087,-0.0089,0.0101,-0.014,0.0139,-0.0236,0.0172,-0.0096,0.011,-0.0097,0.0165,-0.015,0.0192,-0.0154,0.0148,-0.0198,0.0111,-0.0197,0.0221,-0.0284,0.0105,-0.0131,0.0118,-0.0141,0.0455,-0.0336,0.0456,-0.0711,0.2159,-0.4194,0.5319,-0.7766,0.462,-0.2618,0.1276,-0.1676,0.0772,-0.0741,0.0512,-0.1047,0.0429,-0.055,0.0236,-0.043,0.042,-0.031,0.0246,-0.0273,0.0146,-0.025,0.0146,-0.016,0.0151,-0.0206,0.0136,-0.0127,0.0084,-0.0127,0.0205,-0.0172,0.0181,-0.0145,0.0147,-0.0125,0.0145,-0.0148,0.0218,-0.0149,0.0114,-0.0138,0.0172,-0.0153,0.0138,-0.0099,0.0139,-0.0142,0.0168,-0.0087,0.0102,-0.0155,0.0151,-0.0181,0.011,-0.0127,0.0234,-0.0131,0.0158,-0.0121,0.0161,-0.0103,0.01,-0.022,0.0167,-0.024,0.0198,-0.0072,0.0589,-0.0432,0.0713,-0.0741,0.0743,-0.0951,0.4441,-0.235,0.6115,-0.4154,0.4702,-0.3422,0.214,-0.2592,0.1231,-0.1371,0.0446,-0.0482,0.0499,-0.0458,0.036,-0.0286,0.0221,-0.0131,0.0264,-0.0184,0.017,-0.0313,0.019,-0.0373,0.0091,-0.0134,0.0158,-0.0137,0.0125,-0.016,0.0174,-0.0181,0.0128,-0.0151,0.014,-0.0111,0.0101,-0.0183,0.0082,-0.0087,0.0105,-0.0121,0.0118,-0.0109,0.0138,-0.0158,0.0141,-0.0099,0.0083,-0.0135,0.018,-0.0156,0.0067,-0.0131,0.0124,-0.015,0.0177,-0.0114,0.0168,-0.0147,0.0145,-0.0323,0.0124,-0.0093,0.0199,-0.0179,0.0151,-0.0147,0.0151,-0.0169,0.0371,-0.0408,0.1349,-0.0494,0.4706,-0.7856,0.5038,-0.3355,0.5366,-0.3435,0.141,-0.0775,0.1163,-0.0882,0.1095,-0.0798,0.0497,-0.0613,0.0507,-0.038,0.0543,-0.0333,0.0351,-0.0408,0.0341,-0.0295,0.0173,-0.0166,0.0108,-0.0165,0.0088,-0.0156,0.0225,-0.0182,0.0188,-0.0222,0.0379,-0.023,0.0137,-0.0173,0.0195,-0.0173,0.0219,-0.011,0.011,-0.0189,0.0097,-0.0144,0.0124,-0.0188,0.0268,-0.0236,0.0179,-0.0082,0.0244,-0.0195,0.0126,-0.027,0.023,-0.0178,0.0146,-0.0189,0.0203,-0.0128,0.026,-0.0091,0.0278,-0.0122,0.0378,-0.0124,0.0185,-0.0152,0.0678,-0.0454,0.0671,-0.0726,0.2782,-0.0722,0.5871,-0.3489,0.4391,-0.3474,0.4505,-0.2526,0.3144,-0.4817,0.1482,-0.0742,0.0597,-0.0602,0.0445,-0.0383,0.0165,-0.0243,0.0286,-0.0154,0.0274,-0.0202,0.0142,-0.0138,0.0201,-0.0129,0.0173,-0.0261,0.0141,-0.0217,0.0112,-0.0103,0.0122,-0.02,0.0427,-0.0301,0.0135,-0.0311,0.0163,-0.0116,0.0132,-0.0138,0.0279,-0.0282,0.0151,-0.0149,0.0107,-0.0109,0.0166,-0.0144,0.0147,-0.0075,0.0099,-0.0098,0.0147,-0.0112,0.02,-0.0285,0.0149,-0.0234,0.015,-0.0253,0.0269,-0.0235,0.0216,-0.0117,0.014,-0.0177,0.0249,-0.0146,0.019,-0.0144,0.0655,-0.0463,0.1103,-0.1874,0.5521,-0.5868,0.4523,-0.4517,0.2027,-0.2555,0.1342,-0.0718,0.06,-0.068,0.0361,-0.0744,0.0605,-0.0691,0.0259,-0.0278,0.0586,-0.0267,0.0251,-0.0178,0.0185,-0.0096,0.0168,-0.0158,0.0112,-0.018,0.0235,-0.0145,0.0188,-0.0135,0.0151,-0.0113,0.0117,-0.0129,0.0132,-0.0196,0.0123,-0.0158,0.011,-0.0112,0.0086,-0.0112,0.02,-0.0117,0.0188,-0.0125,0.0117,-0.0103,0.0146,-0.0133,0.0087,-0.007,0.0274,-0.0132,0.0099,-0.0148,0.0134,-0.0191,0.0131,-0.0155,0.0159,-0.0117,0.019,-0.0098,0.0081,-0.0143,0.0128,-0.0123,0.0504,-0.0537,0.1337,-0.0614,0.0993,-0.3206,0.4378,-0.5039,0.4912,-0.2747,0.4924,-0.2514,0.1203,-0.1227,0.0738,-0.0734,0.0737,-0.0525,0.0339,-0.0301,0.0275,-0.0203,0.0191,-0.0177,0.0178,-0.0116,0.0147,-0.0116,0.0139,-0.0164,0.0169,-0.0212,0.015,-0.0128,0.0099,-0.0186,0.0142,-0.0103,0.0159,-0.0116,0.0125,-0.0118,0.0121,-0.0179,0.0066,-0.0069,0.0112,-0.0126,0.013,-0.0197,0.0064,-0.0183,0.01,-0.0086,0.014,-0.0147,0.0141,-0.0115,0.0159,-0.0143,0.0256,-0.0075,0.0128,-0.0218,0.0186,-0.0135,0.0195,-0.009,0.0176,-0.0178,0.0099,-0.0197,0.0233,-0.0131,0.0347,-0.0163,0.0863,-0.0459,0.2854,-0.1465,0.5315,-0.4337,0.4312,-0.3908,0.1868,-0.2565,0.1125,-0.0707,0.1147,-0.0653,0.0538,-0.0604,0.044,-0.0434,0.0289,-0.0602,0.0426,-0.0504,0.0251,-0.0204,0.0165,-0.012,0.0134,-0.0088,0.015,-0.0094,0.0164,-0.0233,0.0118,-0.009,0.0075,-0.0103,0.0122,-0.0129,0.0138,-0.0151,0.0162,-0.0173,0.0143,-0.0092,0.0138,-0.0089,0.0221,-0.0191,0.0202,-0.0226,0.0144,-0.0168,0.0222,-0.0149,0.0258,-0.0283,0.0149,-0.0075,0.0123,-0.0217,0.0159,-0.025,0.0198,-0.0232,0.0138,-0.0166,0.0109,-0.023,0.0115,-0.0116,0.0211,-0.0195,0.0198,-0.0565,0.0837,-0.0904,0.4772,-0.3421,0.386,-0.4245,0.3835,-0.5102,0.2519,-0.2399,0.1437,-0.1657,0.0712,-0.0553,0.0466,-0.049,0.0241,-0.0286,0.018,-0.0197,0.0141,-0.0233,0.0249,-0.0116,0.0103,-0.0147,0.0127,-0.0124,0.0115,-0.0127,0.0145,-0.0112,0.0106,-0.008,0.0163,-0.0133,0.0097,-0.0139,0.0083,-0.0149,0.0159,-0.0155,0.019,-0.0069,0.0094,-0.0108,0.0192,-0.0186,0.0207,-0.0127,0.0203,-0.0113,0.0089,-0.0077,0.027,-0.0183,0.0161,-0.0138,0.0133,-0.0102,0.0192,-0.0196,0.0217,-0.0208,0.0143,-0.0175,0.0204,-0.0147,0.0171,-0.0252,0.0115,-0.0206,0.1008,-0.0589,0.1086,-0.1042,0.403,-0.1489,0.5101,-0.4597,0.3658,-0.2829,0.1539,-0.2061,0.1403,-0.0692,0.0958,-0.061,0.0461,-0.0638,0.042,-0.0414,0.0372,-0.033,0.0309,-0.0288,0.0188,-0.0178,0.0126,-0.0164,0.0178,-0.0223,0.0339,-0.0298,0.0325,-0.0185,0.0196,-0.0149,0.016,-0.0115,0.0143,-0.0136,0.0095,-0.0157,0.0131,-0.0154,0.0252,-0.0189,0.019,-0.0108,0.0168,-0.0181,0.0113,-0.0188,0.0097,-0.0111,0.0095,-0.0131,0.0208,-0.032,0.0203,-0.0116,0.0188,-0.0252,0.0264,-0.0253,0.0214,-0.0121,0.0116,-0.0176,0.0109,-0.0113,0.0133,-0.0098,0.029,-0.0185,0.0716,-0.0329,0.0901,-0.0737,0.4359,-0.3834,0.5379,-0.3834,0.3331,-0.2199,0.1602,-0.182,0.0514,-0.0713,0.0563,-0.0462,0.0428,-0.0483,0.0434,-0.0306,0.0139,-0.0208,0.0245,-0.0181,0.0157,-0.0282,0.0126,-0.018,0.0128,-0.0142,0.0222,-0.0175,0.0162,-0.0168,0.0207,-0.0169,0.0171,-0.0143,0.0219,-0.0224,0.0192,-0.0133,0.0127,-0.0111,0.0177,-0.0135,0.0239,-0.0223,0.0137,-0.0118,0.0098,-0.0152,0.0138,-0.0121,0.0162,-0.023,0.0189,-0.0146,0.0105,-0.0222,0.024,-0.0257,0.0146,-0.0259,0.0326,-0.0165,0.0245,-0.0182,0.0118,-0.0263,0.0215,-0.0219,0.0148,-0.0143,0.0758,-0.0592,0.0993,-0.0933,0.5393,-0.3878,0.3786,-0.4457,0.196,-0.3189,0.1258,-0.1239,0.0587,-0.0765,0.096,-0.112,0.0679,-0.0578,0.0452,-0.0488,0.0453,-0.0614,0.0342,-0.0224,0.0167,-0.0205,0.0082,-0.0137,0.0153,-0.0168,0.0093,-0.0201,0.0123,-0.0163,0.0135,-0.021,0.0123,-0.0143,0.0277,-0.0206,0.0107,-0.016,0.0176,-0.013,0.0125,-0.0141,0.012,-0.0176,0.0124,-0.0107,0.0092,-0.0161,0.0158,-0.0158,0.0179,-0.0102,0.0124,-0.0087,0.0128,-0.0194,0.0182,-0.0066,0.0136,-0.0327,0.0196,-0.0161,0.0213,-0.0114,0.0134,-0.0146,0.0147,-0.0126,0.0527,-0.0583,0.0595,-0.0653,0.1981,-0.0861,0.3388,-0.4406,0.2369,-0.4005,0.5409,-0.5972,0.2624,-0.2149,0.1238,-0.0568,0.0889,-0.0301,0.0509,-0.0566,0.0279,-0.0175,0.0125,-0.0144,0.0075,-0.0109,0.0162,-0.0145,0.0122,-0.011,0.0127,-0.0132,0.0182,-0.0166,0.0138,-0.0143,0.0192,-0.0171,0.0183,-0.0133,0.0111,-0.0147,0.02,-0.0121,0.0092,-0.0058,0.0146,-0.013,0.0103,-0.0108,0.0106,-0.0113,0.0077,-0.0105,0.0087,-0.0267,0.0162,-0.007,0.0101,-0.0158,0.0132,-0.0205,0.0163,-0.0131,0.0249,-0.012,0.0224,-0.0185,0.0175,-0.0201,0.0281,-0.0124,0.0101,-0.0111,0.0211,-0.0185,0.0374,-0.0465,0.1285,-0.0722,0.524,-0.794,0.4578,-0.3265,0.4538,-0.1849,0.0959,-0.086,0.0724,-0.1092,0.0585,-0.0593,0.0561,-0.0468,0.0368,-0.0358,0.0412,-0.0325,0.0295,-0.0246,0.0298,-0.0226,0.0147,-0.0227,0.0168,-0.0145,0.0347,-0.0165,0.012,-0.0257,0.0065,-0.0127,0.0097,-0.0154,0.0128,-0.0227,0.0149,-0.022,0.0224,-0.0172,0.0246,-0.0088,0.0117,-0.0271,0.0085,-0.0137,0.0123,-0.0146,0.0115,-0.0085,0.026,-0.0156,0.0253,-0.0238,0.0279,-0.0169,0.0262,-0.0243,0.0166,-0.017,0.0319,-0.0254,0.0215,-0.0092,0.0101,-0.0108,0.0138,-0.0126,0.0464,-0.0323,0.0681,-0.064,0.2995,-0.0964,0.3686,-0.3121,0.3109,-0.575,0.4278,-0.5391,0.3901,-0.1733,0.0868,-0.0677,0.047,-0.0433,0.0289,-0.0299,0.0459,-0.0249,0.0144,-0.0133,0.0193,-0.0184,0.0321,-0.0277,0.0278,-0.0178,0.0149,-0.017,0.0158,-0.0228,0.0217,-0.028,0.0137,-0.0189,0.0135,-0.0125,0.0098,-0.0196,0.0152,-0.0149,0.0108,-0.0071,0.0108,-0.011,0.0176,-0.0079,0.0227,-0.0296,0.0173,-0.0264,0.0163,-0.0115,0.0173,-0.0186,0.0163,-0.0089,0.0165,-0.0138,0.0156,-0.0152,0.0223,-0.016,0.0134,-0.0188,0.0111,-0.021,0.0188,-0.015,0.0144,-0.0087,0.0299,-0.0233,0.0456,-0.0416,0.1277,-0.0854,0.4786,-0.7508,0.4912,-0.3553,0.3859,-0.2051,0.0963,-0.0721,0.0934,-0.0933,0.0743,-0.0774,0.0468,-0.0279,0.025,-0.033,0.0381,-0.025,0.0257,-0.0288,0.022,-0.0182,0.0123,-0.0159,0.0107,-0.0186,0.0298,-0.0266,0.032,-0.0107,0.0323,-0.015,0.0154,-0.0189,0.0171,-0.0129,0.0147,-0.0174,0.0109,-0.0166,0.0233,-0.0246,0.0111,-0.0167,0.0145,-0.0156,0.0097,-0.0121,0.0101,-0.0097,0.0197,-0.0176,0.0082,-0.0207,0.0153,-0.0143,0.0186,-0.0219,0.0102,-0.0158,0.0095,-0.0107,0.0139,-0.0114,0.0121,-0.0237,0.1424,-0.1383,0.0716,-0.096,0.0331,-0.0366,0.0249,-0.0276,0.0054,-0.0331,0.1063,-0.062,0.0338,-0.0624,0.0229,-0.0197,0.0137,-0.0123,0.004,-0.0055,0.0065,-0.0037,0.0036,-0.0034,0.0033,-0.0044,0.0021,-0.0017,0.0036,-0.0046,0.003,-0.0024,0.0019,-0.0024,0.0023,-0.0022,0.0018,-0.0012,0.0038,-0.0026,0.0047,-0.0025,0.0029,-0.0035,0.0035,-0.0039,0.0017,-0.0019,0.0001,-0.0001]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Jeep Wrangler - short horn beep, interior perspective.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۱۹ آبان ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم