مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جیپ مخاصم 2016 شاخ L ...

2016 جیپ Wrangler - دو کوتاه بوق بوق داخلی, چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها beepingماشینجیپوسیله نقلیهWranglerWyllis
[-0.0168,0.0112,-0.027,0.0237,-0.0523,0.0589,-0.1066,0.1046,-0.1318,0.1215,-0.1662,0.1367,-0.187,0.1664,-0.1663,0.1557,-0.162,0.145,-0.1942,0.1414,-0.1716,0.1606,-0.1403,0.126,-0.1888,0.1332,-0.1664,0.1553,-0.1461,0.1323,-0.1725,0.1332,-0.1911,0.1663,-0.1594,0.1441,-0.1663,0.1376,-0.1918,0.1658,-0.1713,0.1556,-0.1531,0.1224,-0.1936,0.1625,-0.1808,0.1627,-0.1595,0.1115,-0.1888,0.1361,-0.1843,0.1631,-0.1654,0.149,-0.1827,0.1294,-0.1909,0.1614,-0.1658,0.1554,-0.1413,0.1328,-0.1865,0.1513,-0.1823,0.1599,-0.1372,0.1213,-0.1831,0.1341,-0.1883,0.162,-0.1626,0.1263,-0.1746,0.1306,-0.1861,0.1592,-0.1617,0.1364,-0.1595,0.1299,-0.1853,0.1402,-0.1623,0.1634,-0.1477,0.1149,-0.1859,0.1307,-0.1688,0.1584,-0.1524,0.1368,-0.1683,0.1259,-0.1686,0.1332,-0.1253,0.1017,-0.1003,0.0706,-0.084,0.0649,-0.0467,0.0443,-0.0432,0.0436,-0.0373,0.0323,-0.0192,0.0179,-0.0169,0.0173,-0.0114,0.0076,-0.0107,0.0079,-0.0107,0.0103,-0.0142,0.0086,-0.0099,0.0142,-0.0111,0.0139,-0.0108,0.0098,-0.0083,0.0089,-0.0074,0.0091,-0.0082,0.0067,-0.0088,0.01,-0.007,0.0074,-0.0081,0.0081,-0.0064,0.0049,-0.0053,0.0051,-0.0036,0.0049,-0.0029,0.0028,-0.003,0.0019,-0.0012,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0014,0.0009,-0.0088,0.0106,-0.0223,0.022,-0.0524,0.0373,-0.103,0.0875,-0.1305,0.1182,-0.1312,0.1261,-0.1826,0.1599,-0.1628,0.1558,-0.1594,0.1513,-0.1803,0.14,-0.1852,0.1579,-0.1371,0.1274,-0.1721,0.1294,-0.1742,0.1493,-0.1582,0.1379,-0.158,0.1294,-0.1795,0.1637,-0.1592,0.1677,-0.1492,0.1287,-0.1856,0.1409,-0.1656,0.1665,-0.1437,0.1382,-0.1814,0.1405,-0.1761,0.1605,-0.1533,0.146,-0.1524,0.1304,-0.1817,0.1603,-0.1578,0.1509,-0.1392,0.1128,-0.1811,0.1584,-0.1697,0.1559,-0.1462,0.1088,-0.1799,0.1359,-0.1815,0.1612,-0.1581,0.1235,-0.1746,0.1303,-0.1829,0.1578,-0.1587,0.1522,-0.162,0.1323,-0.1799,0.1474,-0.1548,0.1571,-0.1248,0.1217,-0.1739,0.1328,-0.1803,0.1566,-0.1367,0.1252,-0.1663,0.13,-0.18,0.1549,-0.1552,0.1351,-0.1497,0.1268,-0.1783,0.1559,-0.156,0.1432,-0.1379,0.1137,-0.1781,0.127,-0.164,0.1544,-0.1396,0.1051,-0.175,0.1304,-0.1755,0.1525,-0.1525,0.1417,-0.1483,0.121,-0.1781,0.1558,-0.1561,0.1483,-0.135,0.1274,-0.1742,0.1498,-0.1721,0.1562,-0.1225,0.1079,-0.1714,0.1362,-0.1752,0.1541,-0.1546,0.122,-0.1656,0.1281,-0.174,0.1532,-0.1515,0.1479,-0.148,0.1287,-0.1721,0.1382,-0.1533,0.1566,-0.1197,0.1154,-0.1559,0.1123,-0.1193,0.1241,-0.0841,0.0782,-0.0832,0.0515,-0.0545,0.0539,-0.0388,0.0405,-0.0284,0.0393,-0.032,0.0292,-0.0111,0.0162,-0.0154,0.0142,-0.0095,0.0043,-0.0119,0.007,-0.0127,0.0098,-0.0118,0.0082,-0.0101,0.0125,-0.0079,0.0068,-0.0091,0.0088,-0.0042,0.006,-0.0076,0.0088,-0.0081,0.0065,-0.0102,0.0092,-0.0042,0.0063,-0.0068,0.0076,-0.0036,0.0021,-0.005,0.0054,-0.0031,0.0037,-0.0036,0.0033,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.002,0.001,-0.0071,0.0105,-0.0271,0.0224,-0.0547,0.0374,-0.1119,0.1016,-0.1374,0.1283,-0.1709,0.1377,-0.1962,0.1749,-0.1695,0.1638,-0.1718,0.1577,-0.1978,0.1482,-0.1905,0.171,-0.1343,0.1293,-0.1831,0.1397,-0.188,0.1623,-0.1591,0.1359,-0.1718,0.1354,-0.1923,0.1773,-0.1718,0.152,-0.1656,0.1446,-0.1932,0.1599,-0.1713,0.1772,-0.1486,0.1257,-0.193,0.1405,-0.1791,0.1699,-0.1513,0.1434,-0.1842,0.14,-0.1838,0.1589,-0.1423,0.1385,-0.1221,0.1038,-0.1393,0.0876,-0.0665,0.0599,-0.0617,0.0571,-0.051,0.0487,-0.0404,0.0339,-0.0275,0.027,-0.0275,0.0191,-0.0125,0.0066,-0.01,0.0093,-0.0138,0.0078,-0.0105,0.0117,-0.0117,0.0155,-0.009,0.0038,-0.0134,0.0122,-0.0059,0.008,-0.0095,0.0099,-0.0086,0.0078,-0.0093,0.0113,-0.0092,0.0102,-0.0098,0.0099,-0.0063,0.0063,-0.0067,0.0065,-0.0055,0.004,-0.0053,0.0055,-0.0021,0.003,-0.0039,0.0028,-0.0017,0.0016,-0.0024,0.0019,-0.0019,0.0016,-0.0013,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0028,0.0033,-0.0105,0.0137,-0.0315,0.0375,-0.0776,0.0583,-0.1327,0.1232,-0.1374,0.1627,-0.1585,0.1848,-0.195,0.2028,-0.1739,0.2124,-0.1627,0.2039,-0.1791,0.1971,-0.1888,0.2097,-0.1438,0.174,-0.1548,0.1903,-0.1839,0.2097,-0.1498,0.1743,-0.1469,0.1864,-0.1886,0.2057,-0.1689,0.2065,-0.1512,0.1886,-0.1933,0.1969,-0.1927,0.2237,-0.1552,0.1779,-0.1932,0.1954,-0.1936,0.2126,-0.1486,0.1973,-0.1375,0.1934,-0.1869,0.1986,-0.1804,0.2106,-0.1459,0.1888,-0.1896,0.1859,-0.1888,0.212,-0.1469,0.1507,-0.182,0.1918,-0.1785,0.2132,-0.1397,0.1702,-0.1646,0.191,-0.1898,0.2082,-0.1423,0.2083,-0.1465,0.1916,-0.1814,0.1849,-0.1662,0.2059,-0.1375,0.1753,-0.1774,0.1875,-0.1854,0.2121,-0.1422,0.1702,-0.151,0.1876,-0.1828,0.2046,-0.1603,0.1974,-0.134,0.1778,-0.1882,0.197,-0.1797,0.2116,-0.1432,0.1525,-0.186,0.1807,-0.1794,0.207,-0.1415,0.1531,-0.1733,0.1814,-0.1842,0.1931,-0.1436,0.2108,-0.1517,0.1849,-0.1891,0.182,-0.153,0.2092,-0.1431,0.1811,-0.1754,0.1842,-0.1812,0.2096,-0.1438,0.1666,-0.1592,0.1846,-0.1871,0.2079,-0.1469,0.1837,-0.1396,0.1808,-0.1777,0.1921,-0.1668,0.1969,-0.1263,0.1403,-0.133,0.131,-0.0878,0.1111,-0.0329,0.0569,-0.0305,0.0301,-0.0175,0.019,-0.0329,0.027,-0.021,0.0196,-0.0131,0.0183,-0.0157,0.0066,-0.0121,0.0128,-0.012,0.0104,-0.0114,0.0154,-0.008,0.0099,-0.0089,0.0089,-0.0042,0.0038,-0.0055,0.0047,-0.0059,0.0058,-0.0065,0.0081,-0.0086,0.0078,-0.0094,0.0082,-0.0043,0.0053,-0.0059,0.0058,-0.0034,0.0024,-0.0033,0.0031,-0.0013,0.002,-0.0015,0.002,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
2016 جیپ Wrangler - دو کوتاه بوق بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری