مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جیپ مخاصم 2016 شاخ L ...

2016 Jeep Wrangler - long horn بوق بیرونی چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینجیپوسیله نقلیهWranglerWyllis
[-0.0004,0,-0.0005,0.0002,-0.001,-0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0019,-0.0059,0.0061,-0.0374,0.0326,-0.0599,0.0604,-0.1449,0.0992,-0.1664,0.1186,-0.2522,0.109,-0.2341,0.1425,-0.2414,0.1463,-0.2502,0.1559,-0.2381,0.1636,-0.2374,0.1687,-0.2328,0.1478,-0.2307,0.1726,-0.2468,0.152,-0.2272,0.1614,-0.2446,0.1552,-0.2269,0.1666,-0.2286,0.152,-0.2377,0.1588,-0.2409,0.1561,-0.2186,0.1499,-0.227,0.1582,-0.2107,0.1411,-0.2336,0.1653,-0.2416,0.1516,-0.23,0.1493,-0.2311,0.1553,-0.222,0.162,-0.2315,0.1464,-0.233,0.151,-0.2356,0.1548,-0.2168,0.1487,-0.2189,0.1553,-0.227,0.1296,-0.2342,0.1544,-0.238,0.1466,-0.2137,0.1559,-0.22,0.1373,-0.2256,0.1553,-0.2335,0.1426,-0.2158,0.1482,-0.2261,0.1415,-0.2172,0.157,-0.2183,0.1482,-0.2306,0.1357,-0.2278,0.1458,-0.2276,0.1453,-0.2121,0.1525,-0.2175,0.1384,-0.2287,0.1474,-0.2327,0.1459,-0.2096,0.1484,-0.219,0.1348,-0.2159,0.1549,-0.2278,0.1406,-0.2336,0.1362,-0.2222,0.1507,-0.2368,0.1532,-0.2219,0.1583,-0.2292,0.137,-0.2337,0.1661,-0.2416,0.155,-0.2149,0.1532,-0.2208,0.1414,-0.2206,0.1678,-0.2314,0.1492,-0.2381,0.1388,-0.2237,0.1508,-0.2256,0.1543,-0.2227,0.1617,-0.2253,0.1478,-0.2254,0.1569,-0.2292,0.1586,-0.213,0.159,-0.2144,0.141,-0.219,0.1639,-0.2301,0.1567,-0.2294,0.1503,-0.2094,0.1552,-0.2188,0.1442,-0.2297,0.1642,-0.2366,0.1485,-0.2191,0.1565,-0.2321,0.1545,-0.2131,0.1571,-0.217,0.1326,-0.2219,0.1558,-0.2275,0.1536,-0.2353,0.1389,-0.206,0.1443,-0.2201,0.1332,-0.2245,0.1554,-0.2273,0.1411,-0.2144,0.1399,-0.2276,0.1425,-0.2152,0.1486,-0.2114,0.1391,-0.2218,0.1479,-0.2321,0.1472,-0.2312,0.1391,-0.2136,0.1474,-0.2238,0.1423,-0.2291,0.1518,-0.2332,0.1403,-0.2245,0.1363,-0.2295,0.145,-0.2123,0.1487,-0.213,0.1425,-0.2179,0.1456,-0.2303,0.1396,-0.2394,0.1389,-0.2054,0.1472,-0.2206,0.137,-0.22,0.147,-0.2248,0.1409,-0.2136,0.1435,-0.226,0.1497,-0.2042,0.1476,-0.2039,0.1358,-0.2025,0.154,-0.2162,0.1347,-0.2257,0.1441,-0.2029,0.1364,-0.2227,0.1414,-0.2076,0.1476,-0.2088,0.1453,-0.2268,0.1423,-0.234,0.1375,-0.2046,0.1439,-0.2228,0.1346,-0.2159,0.1513,-0.2185,0.1416,-0.2193,0.1417,-0.2159,0.1386,-0.2301,0.1435,-0.2112,0.1361,-0.2106,0.1438,-0.2266,0.1532,-0.2295,0.1428,-0.2126,0.1427,-0.2238,0.141,-0.2077,0.1494,-0.2138,0.146,-0.2138,0.1506,-0.225,0.1318,-0.229,0.1357,-0.202,0.1376,-0.2167,0.1406,-0.2183,0.1542,-0.2215,0.1442,-0.2193,0.1398,-0.2289,0.134,-0.2009,0.1451,-0.2074,0.1447,-0.2089,0.1459,-0.2245,0.1355,-0.2221,0.1413,-0.2048,0.1335,-0.2178,0.1358,-0.224,0.1481,-0.2242,0.1468,-0.2238,0.1337,-0.2238,0.1392,-0.2061,0.1474,-0.2097,0.1474,-0.2089,0.1478,-0.2266,0.1354,-0.2283,0.1424,-0.2113,0.1375,-0.2273,0.1496,-0.2106,0.1517,-0.2164,0.1448,-0.2328,0.1499,-0.2297,0.1357,-0.2065,0.1461,-0.2205,0.1395,-0.2118,0.1493,-0.2192,0.1401,-0.2241,0.1481,-0.2296,0.1367,-0.2283,0.1531,-0.2051,0.1416,-0.2148,0.1432,-0.2316,0.1549,-0.2269,0.1405,-0.2151,0.1423,-0.2231,0.1351,-0.208,0.1506,-0.2101,0.1427,-0.2167,0.1439,-0.2325,0.1403,-0.2295,0.1533,-0.2046,0.1392,-0.2195,0.137,-0.2274,0.1481,-0.2208,0.1412,-0.2175,0.1408,-0.2201,0.1315,-0.1996,0.1501,-0.2077,0.1395,-0.2028,0.1445,-0.2286,0.1364,-0.2266,0.1387,-0.2111,0.1309,-0.2158,0.1253,-0.2062,0.1464,-0.2042,0.1412,-0.2291,0.1412,-0.2229,0.1337,-0.203,0.1409,-0.212,0.1327,-0.1997,0.1529,-0.2123,0.1388,-0.2116,0.1413,-0.2106,0.1468,-0.1496,0.1128,-0.114,0.0964,-0.1033,0.0649,-0.057,0.0798,-0.0352,0.0374,-0.0315,0.0303,-0.0186,0.0204,-0.0123,0.0094,-0.0075,0.0107,-0.0066,0.0059,-0.0079,0.0067,-0.0058,0.0042,-0.0037,0.0023,-0.0018,0.0049,-0.004,0.0018,-0.0036,0.0023,-0.0038,0.0015,-0.001,0.0018,-0.0008,0.0017,-0.0024,0.0019,-0.001,0.0025,-0.0013,0.0021,-0.0018,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.002,0.0015,-0.0018,0.0012,-0.0019,0.0004,-0.0009,0.0014,-0.0005,0.0013,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0,-0.0005,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0006,0.0022,-0.0015,0.0022,-0.0011,0.0019,-0.0144,0.016,-0.0681,0.0612,-0.1222,0.0884,-0.1638,0.1096,-0.2322,0.1217,-0.2519,0.1535,-0.2766,0.1507,-0.2767,0.166,-0.2606,0.159,-0.2615,0.1859,-0.2503,0.1731,-0.2506,0.1913,-0.2382,0.1729,-0.2509,0.1879,-0.2519,0.1826,-0.2515,0.1901,-0.2458,0.1621,-0.2493,0.1752,-0.2206,0.1635,-0.2401,0.174,-0.2496,0.191,-0.2536,0.1789,-0.2518,0.1831,-0.2342,0.1579,-0.2547,0.1672,-0.2429,0.1768,-0.2506,0.183,-0.2482,0.1725,-0.2504,0.1869,-0.2239,0.1542,-0.236,0.1668,-0.2544,0.1724,-0.2459,0.184,-0.2559,0.1861,-0.2541,0.1607,-0.257,0.1789,-0.2393,0.167,-0.2498,0.171,-0.2513,0.1777,-0.2509,0.1827,-0.2358,0.1561,-0.2201,0.1776,-0.2399,0.1608,-0.2496,0.1639,-0.2569,0.1676,-0.2423,0.1744,-0.2398,0.1929,-0.2315,0.1577,-0.2427,0.1667,-0.238,0.1663,-0.2477,0.1806,-0.234,0.1761,-0.2057,0.1931,-0.2384,0.1504,-0.2354,0.1662,-0.2397,0.1651,-0.2405,0.1711,-0.2481,0.185,-0.2417,0.1737,-0.247,0.1875,-0.229,0.1617,-0.2416,0.1669,-0.2357,0.1704,-0.2323,0.1815,-0.2424,0.1644,-0.2329,0.179,-0.2397,0.1369,-0.2147,0.1563,-0.2333,0.1574,-0.217,0.1654,-0.2293,0.179,-0.2351,0.1541,-0.2294,0.173,-0.2216,0.1462,-0.2277,0.1578,-0.1992,0.1579,-0.2228,0.1671,-0.2257,0.1579,-0.223,0.1743,-0.226,0.1483,-0.2127,0.1569,-0.2269,0.1466,-0.2119,0.1509,-0.2199,0.1655,-0.2236,0.1543,-0.2298,0.1741,-0.2234,0.1456,-0.2257,0.1565,-0.1985,0.1567,-0.2282,0.1691,-0.2287,0.164,-0.2288,0.1746,-0.235,0.1435,-0.2201,0.1491,-0.2312,0.1494,-0.2188,0.1619,-0.2294,0.17,-0.2303,0.1605,-0.2344,0.1737,-0.2209,0.1473,-0.2337,0.1574,-0.2096,0.1596,-0.2338,0.1635,-0.2242,0.1578,-0.2363,0.1423,-0.2394,0.1743,-0.2347,0.1526,-0.2352,0.1759,-0.2169,0.157,-0.2363,0.1697,-0.2284,0.1608,-0.2372,0.1726,-0.2298,0.1538,-0.2296,0.175,-0.2132,0.1564,-0.2316,0.1601,-0.2086,0.146,-0.2241,0.155,-0.2282,0.1661,-0.2207,0.1497,-0.2232,0.1703,-0.2083,0.1492,-0.228,0.1441,-0.2236,0.1519,-0.2249,0.1616,-0.2205,0.1519,-0.2275,0.168,-0.2153,0.149,-0.2189,0.1548,-0.2255,0.148,-0.2178,0.1554,-0.2272,0.1657,-0.2321,0.1637,-0.2322,0.1755,-0.2235,0.1559,-0.2309,0.1669,-0.213,0.1634,-0.2333,0.1623,-0.2265,0.1622,-0.2278,0.1749,-0.2378,0.1657,-0.2314,0.173,-0.2355,0.146,-0.2174,0.1567,-0.2331,0.1588,-0.2292,0.1635,-0.2329,0.1801,-0.2311,0.1541,-0.2368,0.1756,-0.2224,0.1536,-0.2357,0.1615,-0.2037,0.1592,-0.2335,0.1672,-0.2252,0.1674,-0.2239,0.1782,-0.2371,0.157,-0.2308,0.1698,-0.2424,0.1417,-0.2224,0.1564,-0.2348,0.1568,-0.2245,0.1652,-0.2375,0.1719,-0.2396,0.1618,-0.2405,0.1699,-0.233,0.1491,-0.2384,0.1647,-0.2115,0.1628,-0.2376,0.1608,-0.2253,0.1411,-0.2288,0.1649,-0.2369,0.1683,-0.2339,0.1487,-0.2402,0.1655,-0.2249,0.1587,-0.2401,0.1531,-0.2184,0.1614,-0.235,0.1701,-0.229,0.1621,-0.2422,0.1777,-0.2269,0.145,-0.232,0.1609,-0.1984,0.1533,-0.219,0.1611,-0.2273,0.1704,-0.2314,0.1661,-0.2456,0.1829,-0.2296,0.1545,-0.2374,0.1698,-0.2279,0.167,-0.2356,0.1692,-0.2354,0.1671,-0.2452,0.1774,-0.2105,0.1589,-0.24,0.1831,-0.2451,0.1539,-0.2257,0.1622,-0.2384,0.167,-0.2326,0.1695,-0.2392,0.1791,-0.2332,0.1651,-0.2447,0.1836,-0.2326,0.1637,-0.2383,0.1653,-0.2085,0.1689,-0.2369,0.1737,-0.2369,0.1711,-0.2342,0.1835,-0.241,0.1602,-0.2292,0.1763,-0.2402,0.1559,-0.2195,0.1648,-0.2379,0.1723,-0.2324,0.1736,-0.2436,0.1814,-0.2333,0.1668,-0.2395,0.1839,-0.2241,0.1642,-0.2381,0.1639,-0.2212,0.1718,-0.2281,0.1733,-0.2384,0.1682,-0.235,0.159,-0.2407,0.1828,-0.2269,0.1578,-0.2341,0.1687,-0.2246,0.1653,-0.2383,0.167,-0.2322,0.1705,-0.2408,0.1759,-0.2356,0.1647,-0.2366,0.1794,-0.2241,0.1443,-0.2411,0.1553,-0.2129,0.1579,-0.2308,0.1597,-0.2414,0.1681,-0.2345,0.1622,-0.2405,0.1797,-0.2293,0.1506,-0.2355,0.1688,-0.222,0.1574,-0.2372,0.1631,-0.2261,0.1623,-0.2401,0.1733,-0.2288,0.1657,-0.2285,0.1597,-0.2035,0.153,-0.1422,0.1219,-0.1006,0.0925,-0.0634,0.0735,-0.0607,0.0646,-0.0326,0.038,-0.0277,0.0178,-0.0143,0.0179,-0.007,0.0068,-0.0086,0.0126,-0.0085,0.0099,-0.0096,0.0055,-0.0063,0.0046,-0.0034,0.0047,-0.0049,0.0051,-0.0034,0.0043,-0.0041,0.0019,-0.003,0.0033,-0.003,0.0022,-0.0021,0.0033,-0.0023,0.0031,-0.0034,0.0026,-0.0022,0.0012,-0.0024,0.0017,-0.0021,0.0016,-0.0016,0.0021,-0.0026,0.0025,-0.0007,0.0028,-0.0011,0.0012,-0.0006,0.0011,-0.0023,0.0004,-0.0019,0.0011,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0016,-0.0005,0.0014,0.0001,0.0016,-0.0007,0.001,-0.0007,0.001,-0.0013,0.0002,-0.0012,0.0006,-0.0012,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0005]
در حال بارگذاری
0:06
2016 Jeep Wrangler - long horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری