مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جیپ مخاصم 2016 شاخ 2 ...

2016 جیپ Wrangler - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها beepingماشینجیپوسیله نقلیهWranglerWyllis
[-0.0001,0.0006,-0.0022,0.0004,-0.0013,0.0009,-0.0006,0.0023,-0.0031,0.0005,-0.0254,0.0348,-0.0857,0.0817,-0.1593,0.1729,-0.1767,0.2115,-0.2005,0.2357,-0.1879,0.2125,-0.1718,0.2361,-0.1888,0.2129,-0.172,0.2215,-0.1665,0.2126,-0.1669,0.1897,-0.1746,0.2296,-0.1742,0.1937,-0.1743,0.2372,-0.1474,0.1871,-0.1596,0.1856,-0.0921,0.1248,-0.0511,0.0587,-0.0386,0.0373,-0.0378,0.0473,-0.0254,0.0247,-0.0211,0.0166,-0.0213,0.0204,-0.0245,0.02,-0.0226,0.0208,-0.014,0.0103,-0.009,0.0089,-0.0109,0.0067,-0.011,0.0188,-0.0118,0.017,-0.008,0.0063,-0.0092,0.009,-0.0043,0.0092,-0.0047,0.0031,-0.0067,0.0013,-0.0048,0.003,-0.0007,0.0049,-0.0013,0.0051,-0.0038,0.0038,-0.0039,0.0044,-0.0022,0.0031,-0.0041,0,-0.0021,0.0035,-0.0071,0.0025,-0.031,0.0413,-0.0855,0.0973,-0.1653,0.1826,-0.1964,0.2105,-0.198,0.2343,-0.1859,0.2151,-0.1877,0.2325,-0.1739,0.2238,-0.1773,0.2269,-0.1694,0.2122,-0.1746,0.216,-0.1777,0.2352,-0.1789,0.2064,-0.1805,0.2335,-0.1786,0.1973,-0.18,0.2377,-0.1714,0.1981,-0.1743,0.2056,-0.1457,0.1972,-0.0986,0.0924,-0.0389,0.0623,-0.0379,0.0381,-0.0372,0.0363,-0.0232,0.0325,-0.0207,0.0176,-0.0116,0.0261,-0.02,0.0235,-0.0223,0.0202,-0.0146,0.012,-0.0069,0.0049,-0.0093,0.0102,-0.0093,0.0069,-0.0055,0.0098,-0.0051,0.0048,-0.0053,0.0055,-0.0053,0.0043,-0.0041,0.0024,-0.0021,0.0023,-0.0023,0.002,-0.0002,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0014,0.0006,-0.0015,0.005,-0.0315,0.035,-0.0784,0.0734,-0.1655,0.1831,-0.1794,0.2082,-0.1945,0.2129,-0.1922,0.2044,-0.1822,0.2181,-0.175,0.2015,-0.1598,0.2072,-0.17,0.199,-0.1576,0.1954,-0.1744,0.2243,-0.1648,0.1809,-0.1811,0.2082,-0.1603,0.1856,-0.1381,0.1652,-0.0984,0.1313,-0.0712,0.0473,-0.0505,0.0415,-0.0418,0.0411,-0.024,0.0259,-0.009,0.0165,-0.0202,0.015,-0.0209,0.0226,-0.0206,0.0144,-0.0107,0.0097,-0.0074,0.0062,-0.0082,0.0111,-0.0084,0.0126,-0.0088,0.0071,-0.0053,0.007,-0.0054,0.0018,-0.0274,0.0208,-0.0651,0.0807,-0.174,0.1706,-0.1788,0.1894,-0.198,0.2232,-0.1975,0.2107,-0.171,0.2164,-0.1891,0.2248,-0.1674,0.1935,-0.1745,0.2238,-0.156,0.1782,-0.1778,0.2265,-0.154,0.1927,-0.1795,0.2267,-0.1778,0.2009,-0.1505,0.172,-0.1245,0.1392,-0.0749,0.0511,-0.0437,0.0334,-0.0342,0.0424,-0.0256,0.0215,-0.0141,0.018,-0.0125,0.0185,-0.0233,0.023,-0.0186,0.0166,-0.0135,0.0135,-0.0054,0.0074,-0.0074,0.0091,-0.0083,0.0124,-0.0092,0.0051,-0.0096,0.0047,-0.004,0.0043,-0.0036,0.0017,-0.0016,0.0042,-0.0007,0.0043,-0.0019,0.0018,-0.0022,0.0009,-0.0014,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0013,0.0002,-0.0008,0.0032,-0.004,0.0021,-0.003,0.0029,-0.0031,0.0035,-0.0282,0.0281,-0.0558,0.0724,-0.1456,0.1452,-0.1458,0.1864,-0.1693,0.2005,-0.1502,0.1852,-0.1469,0.1865,-0.1503,0.1822,-0.1251,0.1862,-0.1244,0.1873,-0.1171,0.1555,-0.1392,0.181,-0.1291,0.1654,-0.1362,0.1956,-0.1201,0.1618,-0.1415,0.1894,-0.1143,0.1533,-0.1211,0.1711,-0.1253,0.1446,-0.0738,0.0833,-0.0482,0.0479,-0.0473,0.057,-0.0374,0.0415,-0.0422,0.0311,-0.0183,0.0182,-0.0156,0.0202,-0.0195,0.0146,-0.0172,0.0217,-0.0193,0.0085,-0.0035,0.0089,-0.0058,0.0138,-0.013,0.0064,-0.0141,0.0286,-0.0706,0.0383,-0.1134,0.1606,-0.1552,0.1708,-0.1815,0.1786,-0.1567,0.196,-0.1382,0.1669,-0.1556,0.1915,-0.1265,0.1603,-0.1326,0.1753,-0.1222,0.1567,-0.143,0.1897,-0.1367,0.1682,-0.1552,0.203,-0.1238,0.1534,-0.1339,0.186,-0.1538,0.1851,-0.1306,0.1563,-0.1443,0.1796,-0.1291,0.1543,-0.1386,0.1891,-0.1237,0.1553,-0.1354,0.1998,-0.1197,0.1534,-0.1359,0.1947,-0.1371,0.1645,-0.1311,0.1873,-0.1477,0.1744,-0.1286,0.1634,-0.1394,0.1858,-0.1346,0.154,-0.1378,0.1964,-0.0992,0.1556,-0.1075,0.1429,-0.0622,0.0753,-0.0368,0.0289,-0.0404,0.0518,-0.0355,0.0451,-0.0212,0.0249,-0.0153,0.0124,-0.0128,0.0128,-0.02,0.0218,-0.0201,0.0161,-0.0105,0.0068,-0.0074,0.0086,-0.0082,0.0066,-0.007,0.0098,-0.0099,0.0076,-0.0027,0.007,-0.0069,0.0007,-0.0024,0.0048,-0.0057,0.0042,-0.0028,0.0046,-0.0042,0.0039,-0.004,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 جیپ Wrangler - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری