مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جیپ مخاصم 2016 شاخ M ...

2016 جیپ Wrangler - متوسط طول شاخ بوق بیرونی چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینجیپوسیله نقلیهWranglerWyllis
[-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0014,0.0011,-0.0061,0.0047,-0.029,0.0249,-0.055,0.0578,-0.1286,0.0825,-0.1709,0.1174,-0.2183,0.112,-0.2113,0.1469,-0.2082,0.1514,-0.2116,0.1591,-0.1915,0.1397,-0.1978,0.1297,-0.1956,0.1421,-0.1982,0.1457,-0.2064,0.1349,-0.1809,0.1318,-0.197,0.1156,-0.1991,0.1416,-0.2004,0.1258,-0.1871,0.1302,-0.1944,0.1224,-0.1738,0.1377,-0.1837,0.1294,-0.1864,0.1413,-0.1953,0.1314,-0.191,0.1309,-0.1805,0.1287,-0.1861,0.1133,-0.1884,0.1443,-0.1908,0.1284,-0.1909,0.1341,-0.1965,0.1227,-0.1769,0.1357,-0.18,0.1232,-0.1766,0.1424,-0.1905,0.1342,-0.1967,0.1301,-0.1882,0.1286,-0.1901,0.121,-0.1855,0.1467,-0.1871,0.1266,-0.196,0.137,-0.1946,0.1318,-0.1785,0.1398,-0.1888,0.1239,-0.1674,0.148,-0.1977,0.1334,-0.188,0.1292,-0.1932,0.128,-0.1889,0.1263,-0.1719,0.1478,-0.174,0.1334,-0.1975,0.1429,-0.1822,0.1417,-0.1723,0.1366,-0.1816,0.1238,-0.1567,0.1541,-0.1754,0.1319,-0.1724,0.1387,-0.1858,0.1335,-0.1802,0.1416,-0.1662,0.1466,-0.1776,0.1248,-0.1458,0.1602,-0.1184,0.1342,-0.0829,0.0797,-0.0847,0.0975,-0.0656,0.0574,-0.0329,0.0569,-0.0249,0.0268,-0.0085,0.0103,-0.0093,0.0071,-0.0043,0.0056,-0.0059,0.0044,-0.0053,0.0045,-0.002,0.0018,-0.0016,0.002,-0.0008,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0017,0.0025,-0.0277,0.0245,-0.0525,0.0527,-0.1215,0.0782,-0.1245,0.1235,-0.1582,0.1193,-0.1811,0.1462,-0.1754,0.1488,-0.1991,0.1471,-0.1959,0.1613,-0.2032,0.1329,-0.2009,0.1369,-0.1781,0.1545,-0.1859,0.1209,-0.2032,0.1488,-0.203,0.1346,-0.1954,0.1295,-0.2033,0.1231,-0.18,0.1477,-0.1912,0.1217,-0.1907,0.142,-0.2072,0.1219,-0.2036,0.1343,-0.1859,0.1217,-0.1939,0.1219,-0.2024,0.1465,-0.1956,0.1372,-0.2025,0.1273,-0.2023,0.1299,-0.1773,0.1422,-0.1937,0.1328,-0.182,0.1427,-0.2086,0.1226,-0.2038,0.1388,-0.1968,0.1242,-0.2008,0.1197,-0.19,0.1386,-0.1952,0.1319,-0.2105,0.1447,-0.2135,0.1425,-0.1958,0.1311,-0.2126,0.1219,-0.1857,0.1421,-0.2036,0.1179,-0.202,0.1383,-0.2144,0.1219,-0.2144,0.1335,-0.1861,0.1399,-0.2098,0.1307,-0.2094,0.1425,-0.2053,0.1393,-0.2097,0.1296,-0.2115,0.1317,-0.1919,0.137,-0.2102,0.1163,-0.1883,0.1425,-0.2065,0.1264,-0.2016,0.1447,-0.2065,0.1293,-0.2165,0.1337,-0.1904,0.1371,-0.2061,0.1258,-0.1745,0.1398,-0.1152,0.1504,-0.0926,0.0855,-0.1088,0.0743,-0.0628,0.0636,-0.0331,0.0377,-0.0277,0.0304,-0.0114,0.0159,-0.0101,0.0098,-0.0044,0.0052,-0.0043,0.0055,-0.0042,0.0044,-0.0022,0.0022,-0.0015,0.0023,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.0017,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0013,-0.0131,0.0084,-0.0573,0.0518,-0.1019,0.0789,-0.1382,0.1244,-0.1621,0.1109,-0.2247,0.1121,-0.2105,0.1301,-0.2259,0.134,-0.2013,0.1475,-0.2027,0.1399,-0.1954,0.1333,-0.1993,0.1527,-0.1961,0.1454,-0.2192,0.1586,-0.201,0.143,-0.2106,0.1506,-0.1986,0.1309,-0.2018,0.1359,-0.2004,0.1401,-0.1882,0.1411,-0.2161,0.152,-0.202,0.1465,-0.2124,0.1544,-0.2036,0.1361,-0.2059,0.148,-0.1954,0.1304,-0.212,0.1499,-0.2021,0.1408,-0.2141,0.1537,-0.2083,0.1285,-0.2061,0.1446,-0.2078,0.1344,-0.1954,0.1332,-0.213,0.1434,-0.2023,0.1386,-0.2203,0.1516,-0.206,0.1341,-0.2121,0.1447,-0.1976,0.1317,-0.2097,0.1405,-0.1871,0.1404,-0.2,0.1527,-0.2168,0.1415,-0.2045,0.1522,-0.211,0.1308,-0.193,0.1295,-0.1967,0.1465,-0.1618,0.124,-0.1057,0.1289,-0.1162,0.0875,-0.0575,0.0773,-0.0416,0.0613,-0.0345,0.0474,-0.0191,0.0206,-0.0191,0.0141,-0.0073,0.0107,-0.0076,0.0072,-0.008,0.0071,-0.0066,0.0049,-0.0048,0.004,-0.002,0.0033,-0.0016,0.0018,-0.002,0.0011,-0.0005,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2016 جیپ Wrangler - متوسط طول شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری