مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای KoCSword 28in فولاد آهن ...

شوالیه های کلمبوس شمشیر حرکت تند (2).

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها سر و صدابهم خوردن ظروف چینیفولادآهناسلحهصدای درنگ درنگحفرهشمشیر28inمیناscabbard
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0068,0.0149,-0.0159,0.0199,-0.0111,0.0154,-0.008,0.0109,-0.0082,0.0125,-0.0164,0.0137,-0.0129,0.009,-0.0072,0.0073,-0.0055,0.0077,-0.0082,0.0051,-0.0054,0.0036,-0.0049,0.0061,-0.0076,0.0098,-0.0054,0.0043,-0.0078,0.005,-0.0061,0.006,-0.0024,0.0036,-0.0064,0.0049,-0.0037,0.0041,-0.0031,0.0049,-0.0037,0.0036,-0.0058,0.0062,-0.0063,0.009,-0.0054,0.0059,-0.008,0.0072,-0.0057,0.0049,-0.0068,0.0053,-0.008,0.005,-0.0057,0.0061,-0.0069,0.0044,-0.0071,0.0084,-0.0068,0.0065,-0.0107,0.0065,-0.0053,0.0065,-0.003,0.0034,-0.0058,0.0057,-0.0038,0.0053,-0.0034,0.0029,-0.0018,0.0028,-0.0021,0.002,-0.0019,0.0017,-0.0014,0.0008,-0.0012,0.0011,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0011,-0.0015,0.0015,-0.0017,0.0025,-0.0016,0.0024,-0.0015,0.0014,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0079,0.0094,-0.007,0.008,-0.0043,0.0063,-0.0058,0.0092,-0.0081,0.0047,-0.0128,0.0121,-0.006,0.0077,-0.0106,0.0103,-0.0048,0.005,-0.0033,0.0052,-0.0031,0.0042,-0.0025,0.003,-0.003,0.0028,-0.0038,0.0031,-0.0015,0.0019,-0.0018,0.002,-0.0026,0.0029,-0.0035,0.0033,-0.0027,0.0033,-0.003,0.0021,-0.006,0.0047,-0.0047,0.0037,-0.0035,0.0033,-0.002,0.0033,-0.0035,0.003,-0.0061,0.0089,-0.0148,0.012,-0.0091,0.0096,-0.0073,0.009,-0.0067,0.0125,-0.0085,0.0072,-0.0093,0.0098,-0.0055,0.0062,-0.0072,0.0051,-0.0033,0.0036,-0.004,0.0031,-0.005,0.0059,-0.0034,0.0037,-0.003,0.0027,-0.0024,0.0024,-0.0019,0.0019,-0.0032,0.0021,-0.0027,0.0026,-0.0023,0.0023,-0.0019,0.0018,-0.0013,0.0011,-0.0017,0.0012,-0.0009,0.0015,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0018,0.0015,-0.0029,0.0045,-0.0058,0.0044,-0.004,0.0029,-0.0042,0.0053,-0.0072,0.0047,-0.0095,0.0123,-0.0149,0.0132,-0.0092,0.0099,-0.0126,0.0098,-0.0098,0.0093,-0.0141,0.0082,-0.0101,0.0098,-0.0036,0.007,-0.0049,0.0064,-0.0067,0.0063,-0.0063,0.0082,-0.0092,0.0062,-0.0097,0.0104,-0.0085,0.0061,-0.0085,0.0077,-0.0075,0.0055,-0.0069,0.0074,-0.0049,0.005,-0.0036,0.0049,-0.0039,0.005,-0.0058,0.0032,-0.0039,0.0052,-0.0035,0.0039,-0.0029,0.0034,-0.0033,0.0032,-0.0042,0.0034,-0.0042,0.007,-0.0099,0.0119,-0.0063,0.006,-0.0034,0.0059,-0.0065,0.0107,-0.0083,0.0109,-0.0051,0.0066,-0.0104,0.0096,-0.0076,0.01,-0.0069,0.0062,-0.0063,0.0078,-0.0044,0.005,-0.0028,0.0042,-0.0154,0.0085,-0.0185,0.0182,-0.0112,0.0157,-0.012,0.0105,-0.009,0.0121,-0.0085,0.0128,-0.0123,0.0129,-0.0119,0.0082,-0.0051,0.0069,-0.0078,0.0055,-0.0059,0.0047,-0.0035,0.0038,-0.0072,0.0069,-0.0049,0.0037,-0.0054,0.006,-0.0041,0.0044,-0.0049,0.0046,-0.0039,0.0042,-0.005,0.0096,-0.0117,0.0282,-0.1164,0.1084,-0.078,0.1062,-0.1139,0.1015,-0.0696,0.0547,-0.0828,0.0628,-0.0885,0.0923,-0.0635,0.1131,-0.0569,0.0589,-0.0586,0.0788,-0.0793,0.0629,-0.0668,0.0696,-0.028,0.0326,-0.0362,0.0274,-0.0263,0.0233,-0.0266,0.0228,-0.0243,0.0192,-0.0212,0.0245,-0.0204,0.0153,-0.0184,0.0121,-0.0146,0.0212,-0.0201,0.0209,-0.0142,0.0169,-0.0151,0.015,-0.0132,0.0128,-0.0141,0.0143,-0.0113,0.0121,-0.0183,0.0158,-0.0084,0.0093,-0.0098,0.0112,-0.0159,0.0138,-0.0143,0.0181,-0.0117,0.0095,-0.0117,0.01,-0.0106,0.0103,-0.0104,0.0082,-0.0098,0.0118,-0.0071,0.0073,-0.0055,0.0072,-0.019,0.0191,-0.0217,0.0333,-0.0285,0.0313,-0.0215,0.0222,-0.0176,0.0169,-0.009,0.0164,-0.0219,0.0153,-0.0107,0.0098,-0.0093,0.0088,-0.0062,0.0101,-0.0125,0.012,-0.0062,0.0054,-0.0053,0.0076,-0.0078,0.008,-0.0068,0.0067,-0.0044,0.0044,-0.0051,0.0043,-0.0044,0.0055,-0.0049,0.0036,-0.0155,0.0161,-0.0045,0.0077,-0.0064,0.0083,-0.0104,0.0107,-0.0091,0.011,-0.0042,0.0065,-0.0063,0.0045,-0.0054,0.0033,-0.0058,0.0052,-0.0047,0.0061,-0.0059,0.0062,-0.0049,0.0053,-0.0033,0.0047,-0.0038,0.0039,-0.0059,0.0045,-0.0062,0.0045,-0.0038,0.0044,-0.0051,0.0033,-0.0029,0.0027,-0.0036,0.0033,-0.0023,0.0028,-0.0029,0.0024,-0.0025,0.0028,-0.0023,0.003,-0.0026,0.0031,-0.002,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0015,0.0019,-0.0085,0.0166,-0.0197,0.0277,-0.0144,0.0162,-0.0171,0.0101,-0.0497,0.0565,-0.0443,0.0502,-0.0401,0.0402,-0.0181,0.0226,-0.0164,0.0168,-0.0209,0.0273,-0.0381,0.0459,-0.1748,0.2012,-0.1497,0.1624,-0.0788,0.0755,-0.1117,0.1035,-0.0529,0.0754,-0.0495,0.0498,-0.0389,0.045,-0.0703,0.0479,-0.0499,0.0617,-0.0411,0.0442,-0.0389,0.0506,-0.0196,0.0265,-0.022,0.0283,-0.0184,0.0287,-0.0186,0.0204,-0.0094,0.0106,-0.0177,0.0241,-0.0105,0.0122,-0.0099,0.0107,-0.0118,0.0214,-0.0132,0.0149,-0.0181,0.0125,-0.0112,0.0123,-0.0157,0.0171,-0.0086,0.0105,-0.0181,0.0145,-0.0182,0.0168,-0.0092,0.0097,-0.0108,0.0109,-0.008,0.0089,-0.0071,0.0064,-0.0077,0.0082,-0.0058,0.0063,-0.0141,0.0155,-0.0119,0.0117,-0.0185,0.0183,-0.0108,0.0109,-0.0119,0.0207,-0.015,0.0137,-0.0118,0.0186,-0.0104,0.013,-0.0089,0.0096,-0.0113,0.0139,-0.0065,0.008,-0.0076,0.0084,-0.0074,0.0071,-0.0074,0.0061,-0.0067,0.0066,-0.0059,0.0073,-0.006,0.0083,-0.0095,0.0064,-0.0123,0.0115,-0.0063,0.0075,-0.0087,0.0104,-0.0055,0.0089,-0.0164,0.0141,-0.0144,0.0149,-0.0201,0.0175,-0.0119,0.0103,-0.0118,0.0155,-0.019,0.0183,-0.0173,0.0157,-0.0135,0.0152,-0.0145,0.0125,-0.0087,0.009,-0.0063,0.0042,-0.0077,0.0093,-0.0106,0.0127,-0.0086,0.0092,-0.0089,0.0077,-0.011,0.0084,-0.0141,0.0137,-0.0117,0.0105,-0.007,0.007,-0.0044,0.0056,-0.0077,0.0054,-0.007,0.0092,-0.0086,0.0089,-0.0083,0.0087,-0.0069,0.0076,-0.0101,0.0137,-0.0081,0.0066,-0.0061,0.0064,-0.0053,0.0069,-0.0064,0.0069,-0.0051,0.0039,-0.0049,0.0043,-0.0054,0.0052,-0.0053,0.0064,-0.0076,0.0065,-0.0091,0.0082,-0.008,0.0053,-0.0054,0.007,-0.0037,0.0047,-0.0061,0.0052,-0.0057,0.0056,-0.0032,0.0035,-0.0038,0.0036,-0.0031,0.0049,-0.004,0.0037,-0.0053,0.0037,-0.0042,0.0042,-0.0042,0.0029,-0.0027,0.0036,-0.0026,0.0037,-0.0028,0.0027,-0.0029,0.0039,-0.0028,0.0035,-0.0029,0.0032,-0.0016,0.002,-0.0021,0.0029,-0.0021,0.0019,-0.0019,0.0021,-0.0026,0.0023,-0.0031,0.0022,-0.0063,0.0059,-0.0087,0.0075,-0.023,0.0222,-0.0485,0.0469,-0.0495,0.0409,-0.0254,0.0236,-0.0289,0.029,-0.0238,0.0232,-0.0143,0.0194,-0.0879,0.0945,-0.1828,0.1354,-0.0827,0.0944,-0.2263,0.2309,-0.137,0.1177,-0.0948,0.0831,-0.0543,0.0574,-0.0574,0.0491,-0.0555,0.0573,-0.0573,0.0526,-0.0237,0.0345,-0.0285,0.0233,-0.0163,0.0184,-0.0154,0.0158,-0.0084,0.0076,-0.0102,0.007,-0.0088,0.0058,-0.0108,0.0079,-0.0095,0.0106,-0.0094,0.0085,-0.0072,0.0086,-0.0057,0.0056,-0.0055,0.0061,-0.0045,0.0056,-0.0231,0.0088,-0.0368,0.0461,-0.0349,0.0324,-0.019,0.0154,-0.0154,0.0275,-0.0381,0.0263,-0.0341,0.0214,-0.0287,0.0272,-0.0197,0.0177,-0.0148,0.0189,-0.0273,0.0222,-0.0265,0.0259,-0.0177,0.0104,-0.0166,0.0104,-0.0089,0.0134,-0.0192,0.0163,-0.0136,0.0125,-0.0179,0.0175,-0.0083,0.0077,-0.0109,0.0159,-0.0114,0.0102,-0.0094,0.012,-0.0233,0.0173,-0.0127,0.0126,-0.0085,0.0152,-0.0081,0.0122,-0.0093,0.0076,-0.0101,0.009,-0.0081,0.0065,-0.0088,0.0108,-0.0058,0.0081,-0.0109,0.0105,-0.0083,0.0067,-0.0054,0.0065,-0.0042,0.0071,-0.0058,0.0067,-0.0049,0.0038,-0.0045,0.0034,-0.0042,0.0045,-0.0031,0.0032,-0.003,0.0028,-0.0018,0.0024,-0.0021,0.0017,-0.0018,0.0019,-0.0011,0.0015,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0117,0.0138,-0.0253,0.0332,-0.0376,0.0185,-0.0422,0.0501,-0.0151,0.0141,-0.0183,0.0106,-0.0161,0.0154,-0.045,0.0349,-0.1109,0.0896,-0.1007,0.1052,-0.1192,0.0914,-0.0584,0.0639,-0.0463,0.0581,-0.0279,0.0335,-0.0397,0.0417,-0.0302,0.0329,-0.028,0.0367,-0.0216,0.0319,-0.0234,0.0316,-0.0186,0.0166,-0.0299,0.0279,-0.0195,0.0284,-0.0136,0.0162,-0.0214,0.0223,-0.0072,0.0097,-0.0137,0.0105,-0.0085,0.0111,-0.0102,0.0227,-0.0254,0.0216,-0.0279,0.0277,-0.0342,0.0336,-0.0203,0.0205,-0.0213,0.0286,-0.0227,0.0206,-0.0131,0.0178,-0.0314,0.0267,-0.0267,0.0268,-0.0323,0.0416,-0.0205,0.0239,-0.0132,0.0146,-0.0333,0.0229,-0.0286,0.0391,-0.0186,0.0126,-0.0202,0.0292,-0.0089,0.0134,-0.0199,0.0224,-0.0123,0.0133,-0.0116,0.0117,-0.011,0.01,-0.0103,0.0106,-0.0072,0.0103,-0.0068,0.0083,-0.0057,0.0074,-0.0044,0.0032,-0.0031,0.0033,-0.0029,0.0027,-0.0014,0.0026,-0.0027,0.0024,-0.0022,0.0024,-0.0032,0.0037,-0.0027,0.003,-0.0028,0.003,-0.0021,0.0024,-0.0014,0.0016,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0014,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
شوالیه های کلمبوس شمشیر حرکت تند (2).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم