مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای کونگ فو نینجا مبارزه با ...

کونگ فو مبارزه با نینجا - کشویی برگ.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها مبارزهجنگیدناسلحهشمشیرتیغهسامورایینینجاکاراتهکونگ فونینجاهاتکواندو
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0.0007,0.0001,0.0006,0.0002,0.0007,0.0005,0.0008,0.0004,0.001,0,0.0009,0.0002,0.0007,0.0003,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0009,0.0002,-0.1137,0.2003,-0.1005,0.1269,-0.1033,0.1031,-0.0661,0.0953,-0.0698,0.0715,-0.0772,0.0835,-0.0668,0.0531,-0.0405,0.0356,-0.0423,0.0352,-0.0384,0.0506,-0.0303,0.0528,-0.0359,0.0297,-0.038,0.0308,-0.0294,0.0201,-0.0184,0.0202,-0.0188,0.0238,-0.0136,0.017,-0.0155,0.0145,-0.0142,0.0121,-0.0152,0.0192,-0.0192,0.0161,-0.0162,0.0112,-0.0133,0.0104,-0.0137,0.0134,-0.0164,0.0165,-0.0136,0.0116,-0.012,0.0139,-0.0147,0.0167,-0.0174,0.0175,-0.0188,0.0099,-0.0144,0.0116,-0.0104,0.0172,-0.0128,0.0103,-0.0113,0.011,-0.0093,0.0143,-0.0124,0.0108,-0.0123,0.0142,-0.009,0.0121,-0.0117,0.0119,-0.0116,0.0119,-0.0115,0.0081,-0.0086,0.0096,-0.0116,0.011,-0.0096,0.0064,-0.0103,0.0092,-0.007,0.0098,-0.0071,0.0078,-0.0081,0.0094,-0.0089,0.0096,-0.0086,0.0074,-0.0117,0.0074,-0.0062,0.0054,-0.0067,0.0073,-0.0105,0.0088,-0.0128,0.0137,-0.0077,0.0073,-0.0072,0.0083,-0.0076,0.0105,-0.009,0.007,-0.006,0.0075,-0.0058,0.0055,-0.0112,0.0078,-0.0067,0.0057,-0.0066,0.0067,-0.0114,0.0069,-0.0071,0.0143,-0.0057,0.0051,-0.0081,0.0072,-0.0042,0.0081,-0.0172,0.008,-0.0197,0.0162,-0.0149,0.0096,-0.0097,0.0126,-0.0121,0.0233,-0.013,0.0102,-0.0139,0.0144,-0.0111,0.0154,-0.0402,0.0237,-0.0232,0.0152,-0.0168,0.0208,-0.0212,0.0184,-0.023,0.0239,-0.0284,0.0219,-0.0228,0.0324,-0.0159,0.022,-0.0239,0.0256,-0.0222,0.0249,-0.029,0.0326,-0.0329,0.0303,-0.0229,0.0377,-0.0226,0.0219,-0.0272,0.022,-0.0295,0.0511,-0.0351,0.0361,-0.0203,0.0385,-0.0202,0.0294,-0.0419,0.0417,-0.0543,0.0522,-0.0739,0.0656,-0.065,0.08,-0.0517,0.069,-0.0499,0.0642,-0.0526,0.0543,-0.0628,0.0795,-0.0493,0.0426,-0.0339,0.0518,-0.0518,0.0324,-0.0295,0.0434,-0.0355,0.0289,-0.03,0.0399,-0.0399,0.0524,-0.034,0.0544,-0.0417,0.0491,-0.0632,0.0523,-0.0278,0.0389,-0.0354,0.0626,-0.0291,0.0329,-0.0439,0.0372,-0.0277,0.0252,-0.0432,0.0393,-0.0296,0.038,-0.046,0.0298,-0.0296,0.0417,-0.0369,0.0442,-0.0584,0.0343,-0.0514,0.0349,-0.0446,0.0296,-0.0426,0.0513,-0.036,0.0439,-0.0242,0.0329,-0.0262,0.0282,-0.0254,0.0253,-0.048,0.0344,-0.0522,0.0557,-0.0667,0.0488,-0.0482,0.0405,-0.0269,0.0324,-0.0331,0.0278,-0.0565,0.0686,-0.0437,0.0384,-0.0307,0.0312,-0.0309,0.0414,-0.0329,0.0239,-0.0524,0.0285,-0.0532,0.0555,-0.064,0.0717,-0.0533,0.0459,-0.0437,0.0507,-0.0651,0.0569,-0.0612,0.0543,-0.0429,0.0338,-0.0667,0.0598,-0.133,0.1058,-0.0759,0.0892,-0.0735,0.0593,-0.0711,0.0829,-0.0513,0.0433,-0.0505,0.1019,-0.0473,0.0471,-0.0539,0.0695,-0.0602,0.0654,-0.0694,0.0419,-0.071,0.0616,-0.0986,0.1095,-0.0974,0.0752,-0.1078,0.1115,-0.1042,0.1595,-0.1031,0.0747,-0.1083,0.0722,-0.1674,0.0825,-0.1295,0.1691,-0.1348,0.1124,-0.2138,0.1441,-0.2172,0.1398,-0.1621,0.2095,-0.1295,0.1625,-0.143,0.1105,-0.089,0.1187,-0.1037,0.111,-0.0649,0.0793,-0.1109,0.069,-0.0767,0.0951,-0.129,0.0716,-0.1473,0.0771,-0.0728,0.0602,-0.089,0.076,-0.1261,0.0862,-0.1189,0.1306,-0.1148,0.0872,-0.1446,0.1183,-0.1007,0.1223,-0.0787,0.0897,-0.0797,0.1025,-0.1089,0.1294,-0.0546,0.0682,-0.0735,0.0983,-0.0656,0.0767,-0.0871,0.0654,-0.0551,0.0536,-0.0975,0.1314,-0.1276,0.0842,-0.0882,0.1188,-0.0883,0.0937,-0.0733,0.0653,-0.0652,0.0951,-0.0966,0.1098,-0.0762,0.0793,-0.0758,0.0648,-0.0663,0.0617,-0.0926,0.0457,-0.0492,0.045,-0.0506,0.0815,-0.0532,0.0437,-0.0642,0.1179,-0.0476,0.0427,-0.0621,0.0726,-0.0355,0.0543,-0.0385,0.028,-0.0464,0.049,-0.066,0.0558,-0.0406,0.0363,-0.0621,0.0516,-0.0528,0.0672,-0.0849,0.0806,-0.0818,0.0689,-0.062,0.042,-0.051,0.0729,-0.0374,0.0571,-0.0388,0.0584,-0.0582,0.0403,-0.0529,0.0609,-0.0449,0.0376,-0.0442,0.0423,-0.0854,0.0837,-0.0439,0.0462,-0.0426,0.0398,-0.0587,0.0388,-0.0614,0.0595,-0.053,0.0336,-0.0482,0.0531,-0.049,0.0497,-0.0501,0.0495,-0.0589,0.0673,-0.0288,0.0411,-0.0473,0.0522,-0.0541,0.0934,-0.0357,0.0319,-0.0372,0.0309,-0.0398,0.0457,-0.0574,0.0483,-0.061,0.0596,-0.0551,0.058,-0.0526,0.053,-0.0587,0.0429,-0.0405,0.0411,-0.052,0.044,-0.0491,0.0494,-0.0428,0.059,-0.0764,0.0604,-0.0504,0.0646,-0.039,0.0513,-0.0508,0.0386,-0.044,0.0418,-0.0337,0.0285,-0.0504,0.0381,-0.0468,0.0572,-0.0243,0.0432,-0.0388,0.0476,-0.0349,0.033,-0.0426,0.0314,-0.0512,0.0581,-0.0375,0.0366,-0.0496,0.0293,-0.0306,0.0254,-0.0382,0.042,-0.0449,0.0391,-0.0415,0.0394,-0.0481,0.046,-0.0415,0.0686,-0.0523,0.0362,-0.0231,0.0258,-0.0234,0.0256,-0.0509,0.03,-0.043,0.0195,-0.0197,0.0287,-0.027,0.0367,-0.0193,0.0446,-0.0409,0.0461,-0.0253,0.0284,-0.0195,0.0182,-0.037,0.0316,-0.0338,0.0366,-0.0303,0.0297,-0.0397,0.0314,-0.0381,0.0458,-0.0387,0.0327,-0.0386,0.0434,-0.03,0.033,-0.0286,0.0287,-0.0358,0.0635,-0.0348,0.0394,-0.0391,0.0376,-0.0384,0.037,-0.0401,0.0391,-0.0322,0.0243,-0.0278,0.0249,-0.0193,0.0162,-0.025,0.0253,-0.0253,0.0218,-0.0287,0.0347,-0.0204,0.0284,-0.0254,0.0283,-0.0352,0.0278,-0.0206,0.0238,-0.0187,0.0222,-0.0295,0.0225,-0.0192,0.0293,-0.0197,0.0218,-0.0188,0.0152,-0.0136,0.0184,-0.0248,0.0103,-0.0167,0.0145,-0.0127,0.0146,-0.0139,0.0193,-0.0166,0.0182,-0.0166,0.0144,-0.0242,0.0163,-0.0222,0.0147,-0.0169,0.0196,-0.0208,0.0156,-0.0092,0.0097,-0.0138,0.0097,-0.0147,0.0165,-0.0103,0.0155,-0.0092,0.0133,-0.0133,0.0092,-0.0171,0.0112,-0.0098,0.0131,-0.0133,0.0087,-0.0098,0.009,-0.0107,0.01,-0.0196,0.0101,-0.012,0.0092,-0.0133,0.0075,-0.0069,0.0091,-0.0076,0.0079,-0.0069,0.0107,-0.0086,0.0089,-0.0085,0.0067,-0.0079,0.0061,-0.0105,0.0078,-0.0064,0.0114,-0.0074,0.0125,-0.0067,0.0066,-0.0071,0.008,-0.0097,0.009,-0.0079,0.006,-0.0064,0.0046,-0.0112,0.0103,-0.0114,0.0092,-0.0056,0.0102,-0.0074,0.0059,-0.0089,0.0064,-0.0073,0.0072,-0.0123,0.0143,-0.0085,0.0112,-0.006,0.0054,-0.0097,0.0085,-0.0056,0.0054,-0.0069,0.0078,-0.007,0.008,-0.0083,0.0073,-0.0068,0.0056,-0.0049,0.0067,-0.0054,0.0073,-0.0067,0.0086,-0.0052,0.0073,-0.008,0.0077,-0.008,0.0076,-0.0066,0.0051,-0.0058,0.0039,-0.0093,0.0075,-0.0064,0.0051,-0.0054,0.0061,-0.0082,0.0052,-0.0044,0.0074,-0.0066,0.0055,-0.0081,0.0043,-0.008,0.0049,-0.005,0.004,-0.0039,0.0055,-0.0059,0.0046,-0.0071,0.0044,-0.0068,0.0048,-0.0034,0.0038,-0.0031,0.0065,-0.0042,0.0039,-0.0048,0.0071,-0.0045,0.0058,-0.003,0.0049,-0.0031,0.0045,-0.006,0.0039,-0.0028,0.0042,-0.0038,0.004,-0.0055,0.0034,-0.0048,0.0022,-0.0053,0.0029,-0.0048,0.0051,-0.0048,0.0032,-0.0048,0.0047,-0.0042,0.0034,-0.0047,0.0064,-0.003,0.004,-0.0025,0.0045,-0.0043,0.0046,-0.0029,0.0027,-0.003,0.0035,-0.0022,0.0052,-0.0038,0.0038,-0.0028,0.0027,-0.0023,0.0033,-0.0034,0.0054,-0.0031,0.003,-0.0042,0.0015,-0.005,0.0027,-0.0031,0.003,-0.0034,0.0028,-0.0019,0.0026,-0.0026,0.0036,-0.0031,0.0031,-0.0016,0.0038,-0.0023,0.0046,-0.003,0.0036,-0.0022,0.0027,-0.0025,0.0023,-0.0031,0.0022,-0.0031,0.0026,-0.0025,0.0027,-0.0031,0.0025,-0.0024,0.0017,-0.0021,0.0023,-0.0032,0.0031,-0.0032,0.0016,-0.002,0.003,-0.0026,0.0033,-0.0021,0.0033,-0.0031,0.0024,-0.0029,0.0027,-0.0038,0.0017,-0.0026,0.0022,-0.0019,0.0023,-0.0026,0.0024,-0.0019,0.0032,-0.0014,0.0024,-0.002,0.0017,-0.0023,0.0022,-0.0034,0.0022,-0.0016,0.0028,-0.0032,0.0016,-0.0025,0.0029,-0.002,0.0021,-0.0031,0.0018,-0.0029,0.002,-0.0025,0.003,-0.0016,0.0023,-0.0027,0.0028,-0.0027,0.0016,-0.002,0.0018,-0.0017,0.0017,-0.0026,0.0015,-0.0016,0.0022,-0.0021,0.0028,-0.003,0.002,-0.002,0.0012,-0.0022,0.0012,-0.0022,0.0021,-0.0014,0.0014,-0.0017,0.0013,-0.0011,0.0017,-0.0012,0.0019,-0.0015,0.0021,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0017,-0.0015,0.0015,-0.002,0.0013,-0.0019,0.0019,-0.0015,0.0018,-0.0016,0.0012,-0.001,0.001,-0.0014,0.0014,-0.0017,0.0015,-0.0019,0.0015,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.002,-0.0012,0.0008,-0.0014,0.001,-0.0019,0.0009,-0.002,0.0005,-0.0019,0.0001,-0.0023,0.001,-0.0016,0.001,-0.0007,0.0013,-0.0007,0.0015,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.0006,-0.0013,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0016,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0017,-0.0006,0.0016,-0.0004,0.0012,-0.0008,0.0015,-0.0012,0.0007,-0.0016,0.0012,-0.0007,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0006,-0.0014,0.0006,-0.0012,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0011,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0013,-0.0004,0.0017,0,0.0012,-0.0002,0.0013,-0.0001,0.0014,-0.0001,0.0017,-0.0004,0.0017,-0.0016,0.0009,-0.0012,0.0003,-0.0012,0.0003,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0001,-0.0016,0.0003,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0012,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0003,0.0011,-0.0002,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کونگ فو مبارزه با نینجا - کشویی برگ.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم