مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای کونگ فو نینجا مبارزه با شمشیر 2

کونگ فو نینجا مبارزه - شمشیر 2.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها مبارزهجنگیدناسلحهشمشیرتیغهسامورایینینجاکاراتهکونگ فونینجاهاتکواندو
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0,-0.0007,-0.0001,-0.0011,-0.0005,-0.0011,-0.0006,-0.0006,-0.0003,-0.0005,0,-0.0004,0.0001,0.0002,0.0007,0.0003,0.0009,0.0003,0.0008,0.0003,0.0009,0,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0005,-0.0002,-0.318,0.2967,-0.2893,0.3028,-0.2577,0.3546,-0.3228,0.2569,-0.2253,0.3647,-0.1962,0.1901,-0.1483,0.1428,-0.1864,0.2573,-0.1448,0.1193,-0.1291,0.0745,-0.1302,0.1105,-0.1212,0.0808,-0.1055,0.0622,-0.1253,0.1119,-0.1025,0.1104,-0.0845,0.0682,-0.1357,0.0815,-0.0901,0.0967,-0.0735,0.1036,-0.0628,0.0831,-0.1051,0.0623,-0.0649,0.1027,-0.1209,0.0771,-0.0748,0.0938,-0.0651,0.0593,-0.0858,0.0515,-0.061,0.1088,-0.0798,0.0541,-0.0692,0.0596,-0.0695,0.0519,-0.0746,0.0693,-0.0543,0.0554,-0.0425,0.0342,-0.0329,0.026,-0.035,0.0329,-0.0288,0.0309,-0.0542,0.0272,-0.0345,0.0296,-0.0266,0.0338,-0.0239,0.0354,-0.0231,0.0358,-0.0363,0.0259,-0.0383,0.0314,-0.0315,0.0245,-0.0398,0.0399,-0.0267,0.0403,-0.0402,0.0293,-0.029,0.0266,-0.0257,0.0276,-0.0284,0.0236,-0.0191,0.0223,-0.0184,0.024,-0.0259,0.0121,-0.0203,0.015,-0.0159,0.0297,-0.019,0.0166,-0.0147,0.0295,-0.0279,0.028,-0.0388,0.0351,-0.03,0.0259,-0.0209,0.0358,-0.0195,0.0179,-0.0278,0.0292,-0.0176,0.0207,-0.0226,0.0245,-0.027,0.0326,-0.0283,0.0172,-0.0228,0.0216,-0.0222,0.0282,-0.0169,0.0146,-0.0295,0.0162,-0.0226,0.0218,-0.0249,0.0188,-0.0277,0.0169,-0.0231,0.0201,-0.0207,0.0284,-0.0225,0.0168,-0.0252,0.0159,-0.0184,0.0177,-0.0164,0.011,-0.0236,0.0182,-0.0116,0.0119,-0.0166,0.0207,-0.0095,0.0118,-0.0231,0.0147,-0.0131,0.0157,-0.0119,0.0119,-0.015,0.0172,-0.0124,0.0126,-0.0168,0.0156,-0.0141,0.0171,-0.0133,0.0225,-0.0183,0.0217,-0.014,0.0138,-0.0153,0.0079,-0.0159,0.0156,-0.0146,0.0145,-0.0156,0.0165,-0.01,0.0079,-0.015,0.0129,-0.0207,0.0112,-0.014,0.0086,-0.0206,0.0102,-0.0203,0.0099,-0.0215,0.0116,-0.013,0.0176,-0.0098,0.0181,-0.0124,0.0137,-0.0121,0.0172,-0.0179,0.01,-0.0131,0.0102,-0.0176,0.018,-0.0128,0.0152,-0.0086,0.0092,-0.0142,0.0127,-0.0107,0.0161,-0.0162,0.0126,-0.0066,0.0133,-0.0111,0.0089,-0.0107,0.009,-0.0121,0.0091,-0.0109,0.0122,-0.0129,0.0082,-0.0058,0.0055,-0.0045,0.004,-0.0056,0.0052,-0.0069,0.0084,-0.0084,0.0068,-0.0058,0.008,-0.0098,0.009,-0.007,0.0076,-0.0109,0.0077,-0.0086,0.0073,-0.0133,0.0055,-0.0127,0.0081,-0.0063,0.0074,-0.0089,0.0062,-0.0077,0.0083,-0.007,0.0057,-0.0067,0.0081,-0.0056,0.0078,-0.0081,0.0053,-0.0079,0.0074,-0.0084,0.0077,-0.0074,0.0056,-0.0047,0.0054,-0.0088,0.0117,-0.0105,0.0095,-0.0078,0.0086,-0.007,0.0086,-0.0078,0.0047,-0.0089,0.0083,-0.0068,0.0056,-0.004,0.0032,-0.0042,0.0047,-0.0099,0.0099,-0.0046,0.0052,-0.0055,0.0041,-0.0075,0.0067,-0.0052,0.0063,-0.0061,0.0086,-0.0068,0.0055,-0.0045,0.0042,-0.0067,0.0051,-0.0054,0.009,-0.0091,0.0055,-0.0059,0.0046,-0.0045,0.0083,-0.0052,0.0034,-0.0061,0.0084,-0.0036,0.0035,-0.0059,0.007,-0.0033,0.0045,-0.0056,0.0045,-0.0047,0.0047,-0.0047,0.0039,-0.003,0.0033,-0.0063,0.0057,-0.0056,0.0049,-0.0045,0.0037,-0.005,0.0053,-0.0028,0.005,-0.0082,0.0048,-0.0083,0.0061,-0.0047,0.0045,-0.0059,0.0102,-0.0057,0.0058,-0.0015,0.0074,-0.0035,0.0062,-0.0059,0.0077,-0.0032,0.0045,-0.0019,0.0051,-0.0044,0.0051,-0.0041,0.0019,-0.0038,0.0027,-0.0051,0.0031,-0.004,0.004,-0.0037,0.0035,-0.0058,0.0057,-0.0054,0.0041,-0.0042,0.0027,-0.0038,0.0031,-0.0053,0.0038,-0.0042,0.0027,-0.0034,0.0041,-0.0051,0.0046,-0.0043,0.0035,-0.004,0.0034,-0.0034,0.0056,-0.0031,0.0047,-0.0033,0.0046,-0.0027,0.004,-0.0032,0.007,-0.0035,0.0029,-0.0038,0.0035,-0.0033,0.0015,-0.0038,0.0044,-0.0039,0.0029,-0.0024,0.0034,-0.0036,0.0037,-0.0031,0.0044,-0.0028,0.0029,-0.0027,0.0026,-0.0043,0.0023,-0.0032,0.0034,-0.0043,0.0022,-0.0031,0.0021,-0.0024,0.0025,-0.0032,0.0023,-0.0035,0.0041,-0.0021,0.0018,-0.0027,0.0031,-0.0034,0.0036,-0.0028,0.002,-0.0043,0.002,-0.0039,0.0023,-0.0034,0.0025,-0.0018,0.0045,-0.0022,0.0033,-0.0011,0.0047,-0.0025,0.0037,-0.0025,0.005,-0.0017,0.0021,-0.0027,0.0032,-0.0022,0.0034,-0.003,0.0023,-0.0021,0.0027,-0.0035,0.0023,-0.0025,0.0029,-0.0027,0.0025,-0.0025,0.0016,-0.0021,0.0029,-0.0031,0.002,-0.0034,0.002,-0.0026,0.0019,-0.0033,0.0027,-0.0032,0.0021,-0.0036,0.0012,-0.0024,0.0037,-0.0018,0.0031,-0.0015,0.0025,-0.0031,0.004,-0.0023,0.0036,-0.0029,0.002,-0.0011,0.0024,-0.0029,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.0016,-0.0008,0.001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کونگ فو نینجا مبارزه - شمشیر 2.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم