مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای کونگ فو نینجا مبارزه با ...

کونگ فو نینجا مبارزه - مبارزه با شمشیر 1.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها مبارزهجنگیدناسلحهشمشیرتیغهسامورایینینجاکاراتهکونگ فونینجاهاتکواندو
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0005,0,-0.0009,-0.0002,-0.0013,-0.0008,-0.0009,0.0005,0.0004,0.0009,0.0004,0.0012,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,0,0.0004,0.0002,0.0009,-0.0001,0.0008,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.001,-0.0002,-0.001,-0.0006,-0.491,0.5,-0.5,0.4775,-0.4922,0.5,-0.4838,0.5,-0.2497,0.3348,-0.4034,0.318,-0.4397,0.2049,-0.1933,0.2216,-0.1917,0.1933,-0.237,0.2343,-0.1276,0.1856,-0.1375,0.1084,-0.1324,0.1528,-0.1116,0.1181,-0.1515,0.1043,-0.0784,0.114,-0.0991,0.103,-0.0973,0.0676,-0.0783,0.089,-0.0668,0.0736,-0.0571,0.0663,-0.0783,0.0704,-0.0767,0.0749,-0.0621,0.0538,-0.0856,0.0628,-0.0641,0.0703,-0.073,0.045,-0.0648,0.0953,-0.0767,0.0796,-0.0686,0.0661,-0.0682,0.0579,-0.0932,0.0698,-0.0691,0.0824,-0.0789,0.0877,-0.0669,0.0624,-0.0403,0.0558,-0.0477,0.0536,-0.0496,0.0536,-0.0633,0.0571,-0.0667,0.0678,-0.0786,0.0475,-0.0577,0.0674,-0.0819,0.0757,-0.1105,0.1089,-0.1667,0.2042,-0.1937,0.1761,-0.3013,0.2383,-0.2272,0.2211,-0.306,0.3131,-0.1684,0.1692,-0.1773,0.1228,-0.1149,0.1222,-0.0935,0.0824,-0.0713,0.0578,-0.0803,0.0883,-0.0753,0.0699,-0.0714,0.0821,-0.0602,0.053,-0.0581,0.0613,-0.0457,0.0518,-0.0584,0.053,-0.0577,0.0486,-0.0749,0.0502,-0.0486,0.0499,-0.049,0.0557,-0.0471,0.045,-0.0406,0.0445,-0.0422,0.0529,-0.0542,0.0462,-0.057,0.0454,-0.0551,0.0597,-0.0558,0.0449,-0.0432,0.0326,-0.0331,0.0432,-0.0469,0.0395,-0.0301,0.0376,-0.0412,0.0432,-0.0401,0.0364,-0.0332,0.0381,-0.0324,0.0365,-0.0305,0.0254,-0.0225,0.0263,-0.0348,0.0399,-0.0309,0.0449,-0.0323,0.033,-0.0384,0.0276,-0.034,0.0388,-0.0331,0.024,-0.0264,0.0343,-0.0309,0.0341,-0.0361,0.0311,-0.0289,0.0308,-0.0342,0.0317,-0.0285,0.0355,-0.0387,0.0273,-0.0381,0.0289,-0.0267,0.0229,-0.0299,0.0247,-0.0223,0.0245,-0.0277,0.0213,-0.0294,0.0294,-0.0224,0.02,-0.0282,0.0203,-0.0191,0.0196,-0.0219,0.0178,-0.0192,0.0175,-0.0182,0.0215,-0.0172,0.024,-0.022,0.0185,-0.0139,0.0175,-0.0209,0.0166,-0.015,0.0159,-0.013,0.0155,-0.0158,0.013,-0.0124,0.0152,-0.0198,0.012,-0.0162,0.0157,-0.0132,0.0134,-0.0115,0.0119,-0.0159,0.0132,-0.0113,0.0122,-0.0171,0.0122,-0.0098,0.0137,-0.0139,0.0125,-0.0087,0.011,-0.0175,0.0112,-0.0133,0.0139,-0.0108,0.017,-0.0187,0.0195,-0.0162,0.0107,-0.0138,0.0149,-0.0154,0.0124,-0.0098,0.0101,-0.0116,0.0148,-0.0131,0.013,-0.0119,0.0124,-0.0136,0.0133,-0.0093,0.0141,-0.0129,0.0132,-0.0124,0.0131,-0.0108,0.0116,-0.0107,0.011,-0.0142,0.0151,-0.0099,0.0103,-0.011,0.0095,-0.0161,0.0086,-0.009,0.0103,-0.0109,0.0117,-0.0091,0.0091,-0.0096,0.01,-0.0117,0.0105,-0.0111,0.0085,-0.0108,0.0072,-0.01,0.01,-0.0128,0.0119,-0.0101,0.011,-0.0092,0.0161,-0.0112,0.0119,-0.0101,0.0103,-0.0123,0.0111,-0.0077,0.0097,-0.0103,0.0092,-0.0119,0.0126,-0.0087,0.0079,-0.0086,0.01,-0.0126,0.0086,-0.0108,0.0075,-0.013,0.0096,-0.0117,0.0107,-0.0097,0.0142,-0.0098,0.0136,-0.012,0.0108,-0.0119,0.0122,-0.0099,0.0129,-0.0088,0.0089,-0.0098,0.0081,-0.0083,0.0106,-0.0103,0.0093,-0.0089,0.0094,-0.0089,0.0092,-0.011,0.0065,-0.0118,0.0106,-0.0111,0.0099,-0.0099,0.009,-0.0078,0.0099,-0.0134,0.0113,-0.0115,0.0093,-0.0093,0.0126,-0.0108,0.0088,-0.014,0.0107,-0.0113,0.0099,-0.0111,0.0116,-0.0142,0.0117,-0.0122,0.0108,-0.0106,0.0112,-0.0126,0.0092,-0.0105,0.0094,-0.0097,0.0139,-0.0105,0.0111,-0.0098,0.0112,-0.0095,0.0099,-0.0099,0.0122,-0.0112,0.0111,-0.0108,0.0114,-0.0112,0.01,-0.0099,0.0093,-0.0108,0.0108,-0.0111,0.0112,-0.0105,0.0088,-0.0121,0.0092,-0.0108,0.0105,-0.0095,0.0101,-0.0106,0.0107,-0.0084,0.0106,-0.0086,0.0105,-0.0116,0.0088,-0.0089,0.0098,-0.0097,0.0087,-0.0107,0.0095,-0.0083,0.0092,-0.0092,0.0093,-0.0102,0.0097,-0.0094,0.008,-0.0085,0.0102,-0.0094,0.007,-0.0086,0.0068,-0.0081,0.0093,-0.0082,0.0072,-0.0076,0.0095,-0.007,0.0097,-0.0058,0.0067,-0.007,0.0064,-0.0063,0.0069,-0.006,0.0063,-0.0073,0.0058,-0.0066,0.0064,-0.0061,0.0066,-0.0068,0.0058,-0.0058,0.0056,-0.006,0.0059,-0.0063,0.0052,-0.0063,0.0051,-0.0045,0.0057,-0.0057,0.0042,-0.0051,0.0051,-0.0035,0.0057,-0.0048,0.0051,-0.0036,0.0047,-0.0026,0.0057,-0.0043,0.0054,-0.0051,0.0043,-0.0043,0.0052,-0.0041,0.0055,-0.0044,0.0032,-0.0039,0.0049,-0.0045,0.0063,-0.0057,0.0032,-0.0048,0.0043,-0.0043,0.0058,-0.0059,0.0034,-0.0059,0.004,-0.0036,0.0046,-0.0051,0.0044,-0.0059,0.0051,-0.002,0.0061,-0.0038,0.0058,-0.0057,0.0042,-0.0037,0.006,-0.0041,0.0062,-0.0056,0.0035,-0.0047,0.0052,-0.0054,0.0056,-0.0062,0.0028,-0.0056,0.0042,-0.0041,0.0051,-0.0051,0.0042,-0.0051,0.0039,-0.0043,0.0045,-0.0041,0.0042,-0.0055,0.003,-0.0036,0.0044,-0.0041,0.0045,-0.0049,0.0043,-0.0033,0.0057,-0.0035,0.005,-0.0055,0.0036,-0.004,0.0051,-0.002,0.0053,-0.0041,0.0035,-0.0035,0.0036,-0.0041,0.0049,-0.0049,0.0031,-0.0041,0.003,-0.0034,0.0045,-0.0043,0.0033,-0.0055,0.0018,-0.0035,0.0033,-0.0045,0.0028,-0.0045,0.0029,-0.0031,0.0039,-0.0019,0.0046,-0.0038,0.004,-0.0036,0.0034,-0.0025,0.0041,-0.0042,0.0033,-0.0034,0.0034,-0.0028,0.0039,-0.003,0.0036,-0.0037,0.0024,-0.0037,0.0036,-0.0042,0.0029,-0.0044,0.0018,-0.0039,0.0029,-0.0032,0.0029,-0.0038,0.0029,-0.0029,0.004,-0.0016,0.0044,-0.0033,0.0035,-0.0026,0.0039,-0.0014,0.0044,-0.0035,0.0034,-0.003,0.003,-0.0028,0.0036,-0.0036,0.0029,-0.0036,0.0019,-0.0032,0.0034,-0.0026,0.0033,-0.0033,0.0023,-0.0031,0.0029,-0.0024,0.0027,-0.0031,0.0024,-0.0019,0.0032,-0.0014,0.0035,-0.0033,0.0026,-0.003,0.0027,-0.0017,0.0028,-0.0022,0.0028,-0.0029,0.0024,-0.0019,0.0029,-0.0027,0.0023,-0.0034,0.0013,-0.0023,0.0024,-0.0026,0.0023,-0.003,0.0012,-0.0027,0.0025,-0.0014,0.0029,-0.0024,0.0021,-0.0023,0.0025,-0.0012,0.0027,-0.0021,0.0024,-0.0017,0.0028,-0.0009,0.0027,-0.0027,0.0021,-0.003,0.0013,-0.0024,0.0013,-0.0036,0.0013,-0.0031,0.001,-0.0017,0.0022,-0.0016,0.0027,-0.0017,0.0015,-0.0016,0.002,-0.0016,0.0023,-0.0024,0.0009,-0.0025,0.0015,-0.0016,0.002,-0.0015,0.0015,-0.0017,0.0015,-0.001,0.002,-0.0013,0.0018,-0.0014,0.002,-0.0006,0.0023,-0.0013,0.0019,-0.0016,0.0012,-0.0011,0.002,-0.0015,0.0016,-0.0017,0.001,-0.0011,0.0017,-0.0019,0.0009,-0.0018,0.001,-0.0014,0.0021,-0.0003,0.0021,-0.0018,0.0013,-0.0021,0.0006,-0.0018,0.0011,-0.0018,0.0009,-0.0014,0.0018,-0.0004,0.0022,-0.0012,0.0015,-0.0016,0.0009,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0019,0.0004,-0.0019,0.0004,-0.0008,0.0015,-0.0007,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.0014,0.001,-0.0016,0.0007,-0.0011,0.0013,-0.0004,0.0015,-0.0009,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0014,0.0005,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0009,0,0.0017,-0.0004,0.002,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001]
در حال بارگذاری
0:01
کونگ فو نینجا مبارزه - مبارزه با شمشیر 1.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم