مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای کونگ فو نینجا مبارزه با ...

کونگ فو نینجا مبارزه - شمشیر مبارزه با 2.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها مبارزهجنگیدناسلحهشمشیرتیغهسامورایینینجاکاراتهکونگ فونینجاهاتکواندو
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0.0005,0.0001,0.0007,0.0001,0.0005,0.0003,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0007,-0.0003,-0.0008,-0.0004,-0.0006,-0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0006,0,-0.0007,-0.0001,-0.0008,-0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0005,0.0002,0.0007,0.0001,0.001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0005,0.0003,0.0007,0.0003,0.0008,0.0004,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0005,-0.0002,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.003,-0.4949,0.4306,-0.4938,0.4864,-0.5,0.5,-0.5,0.4673,-0.4915,0.5,-0.5,0.4685,-0.4832,0.4565,-0.383,0.5,-0.3473,0.3692,-0.4677,0.4553,-0.3642,0.4534,-0.5,0.3595,-0.3442,0.3898,-0.4454,0.3517,-0.3832,0.3161,-0.3845,0.2995,-0.2659,0.2531,-0.29,0.3311,-0.2865,0.3415,-0.291,0.3009,-0.3087,0.3274,-0.3186,0.228,-0.2661,0.3665,-0.2959,0.3463,-0.1739,0.2521,-0.2009,0.2415,-0.2786,0.2097,-0.236,0.2452,-0.3256,0.26,-0.1748,0.199,-0.2039,0.214,-0.2219,0.1754,-0.1561,0.1509,-0.1906,0.2333,-0.1749,0.166,-0.1585,0.1924,-0.1422,0.1623,-0.209,0.1447,-0.1337,0.1488,-0.212,0.1849,-0.1835,0.148,-0.1288,0.1984,-0.1634,0.1717,-0.1458,0.1381,-0.103,0.1027,-0.1231,0.0947,-0.1086,0.1525,-0.0921,0.0905,-0.1163,0.1297,-0.1362,0.0883,-0.1925,0.1422,-0.2399,0.1443,-0.1607,0.1337,-0.1637,0.1388,-0.1273,0.1488,-0.1471,0.1243,-0.0666,0.0784,-0.123,0.0797,-0.0802,0.0821,-0.0761,0.0898,-0.0923,0.0823,-0.0913,0.081,-0.0824,0.0974,-0.0757,0.101,-0.0842,0.1349,-0.0938,0.08,-0.061,0.0824,-0.0769,0.0665,-0.1045,0.0592,-0.0864,0.0813,-0.072,0.0498,-0.0732,0.0865,-0.0889,0.064,-0.0567,0.076,-0.0648,0.0608,-0.0429,0.0391,-0.0648,0.0773,-0.0464,0.0648,-0.0642,0.0637,-0.0474,0.0489,-0.041,0.0459,-0.0696,0.0511,-0.0224,0.0432,-0.0441,0.037,-0.1096,0.1278,-0.1588,0.1069,-0.0844,0.1836,-0.091,0.0915,-0.0729,0.0962,-0.0747,0.0611,-0.0762,0.0878,-0.1029,0.0709,-0.0674,0.0612,-0.041,0.0726,-0.0562,0.0736,-0.0795,0.0679,-0.0785,0.0702,-0.0479,0.0674,-0.0506,0.0516,-0.0412,0.0451,-0.041,0.0395,-0.0467,0.0381,-0.0361,0.047,-0.0408,0.04,-0.0271,0.0416,-0.0533,0.043,-0.0411,0.0472,-0.0395,0.0335,-0.0421,0.0445,-0.0497,0.0473,-0.0309,0.0343,-0.0263,0.028,-0.0289,0.0272,-0.036,0.0426,-0.029,0.0382,-0.0292,0.0271,-0.0239,0.0302,-0.0273,0.021,-0.0224,0.0274,-0.0198,0.0169,-0.0252,0.0281,-0.0322,0.0307,-0.0337,0.027,-0.0364,0.0309,-0.0271,0.0255,-0.0231,0.0261,-0.0256,0.023,-0.0314,0.025,-0.025,0.0198,-0.0329,0.0225,-0.0202,0.0209,-0.0236,0.023,-0.0175,0.0161,-0.0247,0.0185,-0.0209,0.0213,-0.0244,0.0185,-0.0275,0.0248,-0.0198,0.0192,-0.0165,0.0197,-0.0158,0.0222,-0.018,0.0138,-0.0252,0.0206,-0.0161,0.0209,-0.0237,0.0282,-0.0125,0.0217,-0.0209,0.0197,-0.0158,0.0196,-0.0149,0.0134,-0.0111,0.0162,-0.0166,0.0092,-0.015,0.0132,-0.0105,0.02,-0.0206,0.0145,-0.0137,0.0213,-0.021,0.011,-0.0153,0.0176,-0.016,0.0144,-0.0185,0.0118,-0.0081,0.0112,-0.0189,0.018,-0.0103,0.0101,-0.0175,0.0125,-0.0094,0.0111,-0.0094,0.0118,-0.0133,0.0136,-0.0088,0.0099,-0.0182,0.0195,-0.0121,0.0134,-0.0155,0.0125,-0.0126,0.0096,-0.0128,0.0132,-0.0139,0.0101,-0.0107,0.0123,-0.011,0.0119,-0.0095,0.0089,-0.0129,0.0125,-0.0114,0.0101,-0.0088,0.0104,-0.0132,0.0135,-0.0126,0.0113,-0.0096,0.0121,-0.007,0.0097,-0.0083,0.0084,-0.0107,0.0093,-0.0126,0.0117,-0.0083,0.0103,-0.0104,0.0088,-0.0099,0.0092,-0.0104,0.0087,-0.0125,0.0078,-0.01,0.0079,-0.0093,0.0105,-0.0101,0.0087,-0.0079,0.0081,-0.0077,0.0145,-0.0119,0.0119,-0.0087,0.0081,-0.0132,0.0101,-0.0078,0.0106,-0.009,0.0071,-0.01,0.0127,-0.0083,0.0096,-0.0049,0.0085,-0.0113,0.0091,-0.0112,0.0115,-0.0101,0.015,-0.0068,0.0102,-0.0091,0.011,-0.0081,0.0119,-0.007,0.0098,-0.0101,0.0114,-0.0094,0.0085,-0.0106,0.0078,-0.0084,0.0097,-0.0081,0.0057,-0.0108,0.0066,-0.008,0.0068,-0.0143,0.009,-0.0041,0.0058,-0.0052,0.0051,-0.006,0.0056,-0.0059,0.0049,-0.0058,0.0072,-0.0064,0.0055,-0.0052,0.0054,-0.0053,0.0047,-0.0037,0.0048,-0.006,0.0046,-0.0049,0.0044,-0.0054,0.0054,-0.0026,0.0042,-0.004,0.006,-0.005,0.0051,-0.0037,0.0071,-0.004,0.0044,-0.0037,0.0037,-0.0052,0.0041,-0.0037,0.0036,-0.0044,0.0042,-0.0045,0.0024,-0.0036,0.0054,-0.0045,0.0033,-0.0034,0.0051,-0.0059,0.0041,-0.0044,0.0052,-0.0025,0.0029,-0.0032,0.0031,-0.0043,0.0043,-0.0034,0.0029,-0.0041,0.0035,-0.0038,0.0044,-0.0023,0.0034,-0.0036,0.003,-0.0034,0.0032,-0.0045,0.0033,-0.0046,0.0041,-0.0033,0.0045,-0.0035,0.0031,-0.0031,0.0023,-0.0049,0.0055,-0.0043,0.0037,-0.0035,0.0036,-0.0042,0.0057,-0.0041,0.0042,-0.0041,0.0045,-0.0049,0.0038,-0.0048,0.0032,-0.003,0.0041,-0.0034,0.002,-0.0027,0.0027,-0.003,0.0029,-0.0024,0.0046,-0.0034,0.0033,-0.004,0.0038,-0.0029,0.0028,-0.0038,0.0026,-0.004,0.0025,-0.0024,0.002,-0.002,0.0022,-0.0021,0.0032,-0.0025,0.0025,-0.0023,0.0025,-0.0033,0.0029,-0.0027,0.0039,-0.0034,0.0051,-0.0031,0.0021,-0.0036,0.0019,-0.0029,0.0015,-0.0024,0.0011,-0.0026,0.0019,-0.0019,0.002,-0.0019,0.0026,-0.0022,0.0027,-0.002,0.0043,-0.002,0.0032,-0.003,0.0022,-0.0018,0.0022,-0.0016,0.0021,-0.001,0.0029,-0.0015,0.0021,-0.0021,0.0023,-0.0019,0.0011,-0.0011,0.0021,-0.0016,0.0014,-0.0017,0.001,-0.0022,0.0018,-0.0022,0.0015,-0.002,0.0025,-0.002,0.0015,-0.0026,0.0016,-0.0025,0.002,-0.0015,0.0019,-0.0012,0.002,-0.0014,0.0016,-0.0025,0.0015,-0.0013,0.0009,-0.0018,0.0022,-0.001,0.002,-0.0019,0.002,-0.0017,0.0018,-0.0016,0.001,-0.0021,0.0014,-0.0021,0.0007,-0.0019,0.0003,-0.0015,0.0006,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0011,-0.0008,0.002,-0.0007,0.0016,-0.0005,0.0016,-0.0007,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0015,-0.0012,0.0008,-0.0018,0.0007,-0.001,0.0013,-0.001,0.001,-0.0013,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0006,0.0015,-0.0002,0.0017,-0.0007,0.0015,-0.0011,0.0011,-0.0016,0.0008,-0.0014,0.0008,-0.0013,0.0007,-0.0014,0.0009,-0.0016,0.0014,-0.0012,0.0007,-0.0012,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0004,0.0013,-0.0004,0.0019,-0.0002,0.0016,-0.0005,0.0014,-0.0002,0.0013,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0014,0.0006,-0.0016,0.0007,-0.0014,0.0007,-0.0014,0.0006,-0.0017,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0012,-0.0004,0.0012,-0.0013,0.0004,-0.0014,-0.0001,-0.0014,0.0001,-0.0011,0.0005,-0.0003,0.0013,-0.0003,0.0015,-0.0006,0.0009,0,0.0012,0.0001,0.0011,-0.0004,0.0013,-0.0007,0.0004,-0.0013,0.0002,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0014,0.0003,-0.0018,-0.0001,-0.0016,0.0002,-0.0012,0.0003,-0.0004,0.0008,-0.0002,0.001,-0.0002,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0011,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.001,0,0.0008,-0.0001,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0011,0,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کونگ فو نینجا مبارزه - شمشیر مبارزه با 2.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم