مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای کونگ فو نینجا مبارزه با ...

کونگ فو نینجا مبارزه - شمشیر مبارزه با 4.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 3 بار
برچسب ها مبارزهجنگیدناسلحهشمشیرتیغهسامورایینینجاکاراتهکونگ فونینجاهاتکواندو
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,0.0006,0.0001,0.0006,0.0002,0.0008,0.0003,0.0011,-0.0001,0.0006,0.0002,0.001,0.0005,0.001,0.0003,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0005,-0.0001,-0.001,-0.0003,-0.0009,-0.0002,-0.0011,-0.0001,-0.001,-0.0004,-0.0005,0.0008,0.0003,0.0007,0.0005,0.001,0,0.0007,0.0001,0.0006,0.0001,0.0006,-0.0313,0.0095,-0.3209,0.3639,-0.4416,0.3675,-0.3849,0.4195,-0.311,0.2432,-0.2498,0.2398,-0.1422,0.1231,-0.125,0.1585,-0.1796,0.1293,-0.1583,0.1641,-0.1663,0.1638,-0.1716,0.1676,-0.2782,0.3323,-0.3219,0.3618,-0.2251,0.2109,-0.2206,0.1732,-0.1109,0.1239,-0.1651,0.1179,-0.1331,0.1225,-0.1805,0.1433,-0.2079,0.1852,-0.1709,0.1723,-0.1714,0.1667,-0.1317,0.1118,-0.0869,0.1467,-0.0955,0.1304,-0.0756,0.0686,-0.1492,0.1824,-0.0714,0.0913,-0.0995,0.1014,-0.0762,0.1078,-0.0924,0.0802,-0.1459,0.0802,-0.0944,0.0921,-0.0773,0.0697,-0.0747,0.1086,-0.0887,0.0721,-0.097,0.0906,-0.0918,0.1033,-0.1096,0.09,-0.0945,0.0583,-0.0963,0.0724,-0.0832,0.0821,-0.0921,0.0959,-0.0887,0.1158,-0.0822,0.0965,-0.1039,0.1017,-0.1004,0.0797,-0.0836,0.0779,-0.0655,0.0722,-0.0907,0.0859,-0.0786,0.0797,-0.0588,0.0526,-0.0705,0.0698,-0.0818,0.0591,-0.0617,0.0752,-0.047,0.0746,-0.088,0.0706,-0.0773,0.082,-0.0783,0.0912,-0.0761,0.0822,-0.0774,0.0772,-0.0651,0.0931,-0.054,0.0618,-0.0705,0.0937,-0.0581,0.0652,-0.0902,0.0899,-0.0609,0.074,-0.0644,0.0871,-0.0822,0.0836,-0.0649,0.0556,-0.0628,0.0535,-0.0536,0.0725,-0.0567,0.0554,-0.0542,0.0689,-0.0523,0.0501,-0.0497,0.0507,-0.0571,0.0364,-0.0534,0.0444,-0.0548,0.0474,-0.0458,0.0287,-0.0549,0.048,-0.0339,0.0504,-0.034,0.0578,-0.0336,0.0236,-0.0262,0.034,-0.0318,0.0322,-0.0356,0.0322,-0.0331,0.0348,-0.0404,0.0259,-0.0439,0.0567,-0.0357,0.0328,-0.0387,0.0416,-0.0318,0.0344,-0.0379,0.0336,-0.0452,0.0503,-0.0387,0.0359,-0.03,0.0379,-0.0486,0.0493,-0.0304,0.0456,-0.0349,0.0277,-0.0368,0.0259,-0.0309,0.0314,-0.0227,0.03,-0.029,0.0279,-0.0222,0.0263,-0.0188,0.026,-0.0208,0.0248,-0.0295,0.0267,-0.0258,0.0274,-0.0279,0.0312,-0.028,0.0239,-0.0268,0.0241,-0.028,0.0217,-0.0247,0.0238,-0.0324,0.0268,-0.0233,0.0253,-0.0166,0.0304,-0.0209,0.0325,-0.0261,0.0252,-0.0203,0.0182,-0.0224,0.026,-0.0148,0.0246,-0.0339,0.0271,-0.0205,0.0229,-0.0285,0.0282,-0.0298,0.0317,-0.0162,0.0213,-0.0302,0.0207,-0.0252,0.0179,-0.0244,0.0241,-0.0205,0.0177,-0.0151,0.0264,-0.0327,0.0218,-0.0232,0.0167,-0.0211,0.0278,-0.0139,0.0169,-0.0174,0.016,-0.0238,0.0136,-0.0211,0.0248,-0.0192,0.0118,-0.0129,0.0121,-0.0143,0.0155,-0.0186,0.0186,-0.0133,0.0165,-0.0117,0.0175,-0.0139,0.0121,-0.0151,0.0189,-0.0152,0.0171,-0.0166,0.0153,-0.0155,0.0117,-0.0172,0.0223,-0.0198,0.0162,-0.0134,0.0147,-0.0161,0.0122,-0.0164,0.0127,-0.0119,0.0155,-0.0104,0.0195,-0.0141,0.0115,-0.0177,0.0111,-0.0135,0.0101,-0.0154,0.0137,-0.0107,0.0119,-0.0133,0.0156,-0.014,0.0082,-0.0105,0.0145,-0.0156,0.0186,-0.0081,0.0139,-0.0127,0.0143,-0.0107,0.0098,-0.0092,0.015,-0.0145,0.0143,-0.0085,0.011,-0.0133,0.0077,-0.0137,0.0115,-0.0091,0.0101,-0.0148,0.0116,-0.0091,0.0095,-0.0111,0.0098,-0.0097,0.0138,-0.0089,0.0099,-0.0106,0.0136,-0.0114,0.0071,-0.014,0.0095,-0.011,0.0072,-0.0105,0.0108,-0.0077,0.0057,-0.0113,0.0105,-0.0086,0.0072,-0.0101,0.0098,-0.0089,0.0071,-0.0111,0.007,-0.0106,0.009,-0.0109,0.0062,-0.009,0.0111,-0.0086,0.0137,-0.0098,0.0123,-0.0101,0.0123,-0.0062,0.0098,-0.0137,0.0086,-0.0079,0.0092,-0.0082,0.0087,-0.0066,0.0086,-0.0065,0.0099,-0.0062,0.0087,-0.0063,0.0076,-0.0039,0.0095,-0.0089,0.0064,-0.0049,0.0071,-0.0093,0.007,-0.0097,0.0063,-0.0068,0.008,-0.008,0.0089,-0.0088,0.0064,-0.007,0.0087,-0.0065,0.0082,-0.0054,0.0067,-0.0079,0.0068,-0.0082,0.0043,-0.0072,0.0055,-0.0087,0.0064,-0.0071,0.0049,-0.0072,0.0047,-0.0053,0.0068,-0.0066,0.0046,-0.005,0.0054,-0.0063,0.0057,-0.0067,0.0071,-0.0075,0.0076,-0.0059,0.0069,-0.0043,0.0084,-0.0073,0.0055,-0.0063,0.0062,-0.0051,0.0073,-0.0048,0.0071,-0.0049,0.0052,-0.0055,0.0055,-0.0056,0.007,-0.0043,0.0058,-0.0041,0.0058,-0.0055,0.0041,-0.0062,0.0049,-0.006,0.0052,-0.0051,0.006,-0.0071,0.0045,-0.006,0.006,-0.0061,0.0064,-0.0055,0.0052,-0.0068,0.0051,-0.0063,0.0047,-0.006,0.0033,-0.0049,0.0058,-0.005,0.0042,-0.0068,0.004,-0.0046,0.0055,-0.0051,0.0048,-0.0039,0.0065,-0.0051,0.0063,-0.006,0.0055,-0.0051,0.0063,-0.0032,0.0066,-0.0032,0.0067,-0.0055,0.0038,-0.0053,0.004,-0.0058,0.0045,-0.0062,0.0044,-0.0049,0.0045,-0.005,0.0032,-0.0049,0.005,-0.0033,0.0059,-0.0042,0.0059,-0.0041,0.0066,-0.0043,0.0052,-0.0061,0.0049,-0.0046,0.0042,-0.0045,0.0053,-0.0045,0.004,-0.0044,0.0045,-0.0048,0.0049,-0.0041,0.0055,-0.0045,0.0051,-0.0039,0.0044,-0.0061,0.0041,-0.0061,0.0034,-0.0048,0.0033,-0.0043,0.0064,-0.0035,0.0055,-0.0034,0.0045,-0.0044,0.0035,-0.0055,0.0031,-0.004,0.0038,-0.0044,0.003,-0.0048,0.0029,-0.0042,0.0037,-0.0042,0.004,-0.0031,0.0043,-0.0044,0.0049,-0.0045,0.0041,-0.004,0.0035,-0.0039,0.0038,-0.0045,0.0045,-0.0036,0.0035,-0.0041,0.003,-0.0034,0.0047,-0.0036,0.0045,-0.0043,0.0034,-0.0037,0.0034,-0.0036,0.0036,-0.0035,0.004,-0.0034,0.0038,-0.0045,0.0033,-0.0041,0.008,-0.0159,0.0139,-0.0169,0.0116,-0.0165,0.0094,-0.0103,0.0103,-0.0051,0.0067,-0.0044,0.0072,-0.0053,0.0048,-0.0071,0.0064,-0.0125,0.0073,-0.0114,0.0062,-0.0075,0.0054,-0.0028,0.0058,-0.0088,0.0064,-0.0056,0.0052,-0.005,0.0065,-0.0074,0.0034,-0.0063,0.0054,-0.006,0.0049,-0.0074,0.0027,-0.0057,0.005,-0.0053,0.0045,-0.006,0.0032,-0.0042,0.0055,-0.004,0.0027,-0.0058,0.0044,-0.005,0.0033,-0.0045,0.0033,-0.0048,0.0044,-0.0023,0.0052,-0.0034,0.004,-0.0038,0.0047,-0.0016,0.003,-0.0033,0.0039,-0.0018,0.0051,-0.0029,0.0036,-0.0026,0.004,-0.0032,0.0036,-0.002,0.0037,-0.0028,0.0032,-0.0028,0.004,-0.0018,0.0028,-0.0014,0.0033,-0.0026,0.0032,-0.0024,0.0039,-0.0032,0.0022,-0.0033,0.0013,-0.0042,0.001,-0.0032,0.0034,-0.0034,0.0032,-0.0024,0.0027,-0.0029,0.0023,-0.0033,0.0015,-0.0027,0.001,-0.0033,0.001,-0.0027,0.0013,-0.0034,0.0015,-0.0023,0.0018,-0.002,0.0026,-0.002,0.0027,-0.0016,0.0021,-0.0017,0.0033,-0.0018,0.0023,-0.0016,0.0026,-0.002,0.0034,-0.0011,0.0035,-0.0014,0.0027,-0.0001,0.0027,-0.0001,0.0033,-0.0004,0.0035,-0.001,0.0024,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0028,-0.0017,0.0018,-0.0018,0.0013,-0.0023,0.0012,-0.0023,0.0007,-0.0026,0.0002,-0.0027,0.0003,-0.0019,0.0005,-0.0013,0.0007,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0017,-0.002,0.0011,-0.0028,0.0001,-0.0024,0.0016,-0.0021,0.0018,-0.0026,0.0016,-0.0022,0.0011,-0.0016,0.0013,-0.0014,0.0021,-0.0011,0.0022,-0.0016,0.002,-0.002,0.0016,-0.0017,0.0013,-0.0016,0.0016,-0.0017,0.0012,-0.0025,0.0002,-0.0033,0,-0.0013,0.0005,-0.0017,0.0011,-0.0016,0.0006,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.0008,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0009,-0.0004,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0018,0.0008,0.0023,0.0008,0.0026,0,0.0024,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0017,0.0008,-0.0019,-0.0003,-0.001,0.0007,-0.001,0.0007,-0.001,0.0004,-0.0015,0.0002,-0.002,-0.0001,-0.0021,0,-0.0017,0.0005,-0.001,0.0004,-0.0013,0.0004,-0.0014,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0014,0,0.0011,0,0.0014,0.0002,0.002,0.0002,0.0017,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0011,0,0.0015,-0.0003,0.0012,-0.0002,0.0014,0.0006,0.0023,0.0005,0.0017,-0.0004,0.0012,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0015,-0.0001,-0.0015,0,-0.0014,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0013,0,-0.0009,0.0002,-0.0006,0.0008,-0.0013,-0.0001,-0.0011,-0.0002,-0.001,0,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0001,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0012,0.0004,-0.0014,0.0002,-0.0003,0.0011,0.0005,0.002,-0.0002,0.0015,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0009,-0.0002,0.0011,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0011,0,0.0012,0.0001,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0012,-0.0001,-0.0008,0.0003,-0.0012,0.0002,-0.0012,0.0001,-0.0002,0.0009,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001]
در حال بارگذاری
0:01
کونگ فو نینجا مبارزه - شمشیر مبارزه با 4.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم