مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای کونگ فو نینجا مبارزه با ...

کونگ فو نینجا مبارزه - شمشیر parrying.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها مبارزهجنگیدناسلحهشمشیرتیغهسامورایینینجاکاراتهکونگ فونینجاهاتکواندو
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0.001,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0006,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,0,0.0009,0.0005,0.0009,0,0.0008,-0.4452,0.3844,-0.4263,0.4781,-0.4799,0.4276,-0.4583,0.3744,-0.3844,0.3979,-0.21,0.3917,-0.2111,0.2265,-0.248,0.2195,-0.1509,0.153,-0.194,0.2618,-0.2499,0.2988,-0.2117,0.2797,-0.3349,0.2833,-0.2023,0.1738,-0.1193,0.127,-0.1732,0.246,-0.1425,0.2197,-0.1459,0.1359,-0.1314,0.118,-0.1024,0.1035,-0.1681,0.1714,-0.0997,0.1105,-0.0895,0.098,-0.1118,0.1441,-0.1594,0.1427,-0.1516,0.1584,-0.1958,0.146,-0.1602,0.0905,-0.0947,0.1339,-0.1447,0.1631,-0.1541,0.1446,-0.095,0.115,-0.1096,0.18,-0.1133,0.0917,-0.1142,0.0832,-0.102,0.0782,-0.082,0.0989,-0.0875,0.094,-0.123,0.1248,-0.0944,0.1024,-0.1123,0.1082,-0.0773,0.0751,-0.0802,0.0602,-0.0918,0.0827,-0.0865,0.0877,-0.0907,0.0966,-0.0729,0.0539,-0.1077,0.0927,-0.0821,0.0997,-0.0894,0.0918,-0.0615,0.082,-0.0842,0.0871,-0.0578,0.0947,-0.0633,0.0493,-0.0706,0.0586,-0.0747,0.067,-0.0883,0.0953,-0.0537,0.0571,-0.067,0.0606,-0.0638,0.062,-0.0764,0.0745,-0.0671,0.0467,-0.0688,0.0695,-0.0943,0.0633,-0.094,0.0589,-0.0782,0.0455,-0.068,0.0739,-0.0616,0.0453,-0.0622,0.0621,-0.0623,0.0712,-0.049,0.0608,-0.0566,0.0522,-0.0974,0.0466,-0.0476,0.0529,-0.0664,0.0543,-0.0526,0.0378,-0.0605,0.0482,-0.0495,0.0571,-0.054,0.0497,-0.0396,0.0407,-0.0383,0.0358,-0.0525,0.037,-0.0502,0.0335,-0.0591,0.0492,-0.0425,0.0435,-0.0316,0.0326,-0.0299,0.0333,-0.0368,0.0268,-0.0338,0.0476,-0.0236,0.0304,-0.0404,0.0363,-0.0348,0.0466,-0.0474,0.0336,-0.0313,0.036,-0.0427,0.0273,-0.0324,0.0259,-0.0385,0.031,-0.0375,0.0327,-0.0263,0.0298,-0.0236,0.0345,-0.036,0.0377,-0.0325,0.0278,-0.0405,0.0322,-0.0299,0.0223,-0.0276,0.0189,-0.024,0.0248,-0.0184,0.0194,-0.0296,0.0221,-0.0274,0.0286,-0.0247,0.0217,-0.0381,0.0253,-0.0229,0.0301,-0.0254,0.0263,-0.0212,0.0265,-0.0231,0.0251,-0.0292,0.0222,-0.0228,0.031,-0.0264,0.026,-0.0142,0.025,-0.0234,0.0216,-0.0315,0.0237,-0.0221,0.0176,-0.0253,0.0245,-0.0187,0.017,-0.0187,0.0204,-0.0223,0.0164,-0.0256,0.0228,-0.0162,0.0152,-0.0258,0.0251,-0.0195,0.0214,-0.0174,0.0134,-0.0198,0.0192,-0.0165,0.0145,-0.0184,0.01,-0.0169,0.0119,-0.0238,0.0181,-0.017,0.02,-0.022,0.0188,-0.0191,0.0217,-0.0177,0.0154,-0.024,0.0147,-0.0176,0.0183,-0.0166,0.0181,-0.0174,0.0147,-0.0149,0.0155,-0.0185,0.0194,-0.0166,0.0155,-0.0198,0.016,-0.0228,0.0193,-0.0176,0.0161,-0.015,0.0138,-0.0095,0.0139,-0.0141,0.0205,-0.013,0.0152,-0.0143,0.0122,-0.0146,0.0144,-0.0127,0.0113,-0.0106,0.0099,-0.0101,0.0129,-0.0125,0.0115,-0.0166,0.0168,-0.0167,0.014,-0.0124,0.0126,-0.008,0.0195,-0.0114,0.0168,-0.0139,0.0119,-0.0136,0.0074,-0.0141,0.0132,-0.0123,0.0068,-0.0119,0.0123,-0.0097,0.0103,-0.0083,0.013,-0.0099,0.0125,-0.0089,0.0085,-0.0092,0.0098,-0.0112,0.006,-0.0099,0.0113,-0.0155,0.0078,-0.008,0.0094,-0.0118,0.0099,-0.0057,0.0072,-0.0083,0.0084,-0.0078,0.011,-0.0093,0.0099,-0.0094,0.009,-0.009,0.0095,-0.008,0.0101,-0.0113,0.0077,-0.0063,0.0102,-0.0082,0.0072,-0.0086,0.0066,-0.0076,0.007,-0.0063,0.0056,-0.0091,0.0079,-0.0092,0.0057,-0.0085,0.0061,-0.0089,0.0074,-0.0072,0.0077,-0.0083,0.0097,-0.0062,0.0063,-0.0039,0.0087,-0.0082,0.0068,-0.0047,0.0052,-0.009,0.0066,-0.0079,0.005,-0.0051,0.0064,-0.0066,0.0096,-0.0068,0.0077,-0.0061,0.0052,-0.0072,0.0056,-0.0052,0.005,-0.0064,0.0083,-0.0059,0.0046,-0.0049,0.0062,-0.0045,0.0061,-0.0043,0.007,-0.0031,0.0058,-0.0043,0.0069,-0.0036,0.0049,-0.0044,0.0057,-0.0034,0.004,-0.0063,0.0053,-0.0053,0.0049,-0.005,0.0052,-0.0044,0.0041,-0.005,0.0049,-0.0028,0.0033,-0.0057,0.0075,-0.0042,0.005,-0.0049,0.0038,-0.0051,0.0057,-0.0062,0.0031,-0.0065,0.0029,-0.0052,0.0031,-0.0058,0.0032,-0.0038,0.0039,-0.0043,0.0063,-0.0049,0.0045,-0.0052,0.0047,-0.0041,0.003,-0.0038,0.0033,-0.005,0.0045,-0.0047,0.0043,-0.0025,0.0033,-0.0014,0.0039,-0.0021,0.0026,-0.0028,0.0035,-0.0052,0.0043,-0.0032,0.0024,-0.0028,0.0032,-0.0034,0.0034,-0.0042,0.0032,-0.0037,0.003,-0.0039,0.0028,-0.0023,0.0023,-0.0021,0.0038,-0.0028,0.0036,-0.0022,0.004,-0.0026,0.0023,-0.0052,0.0055,-0.0045,0.003,-0.0034,0.0023,-0.002,0.0026,-0.0028,0.0044,-0.0026,0.0036,-0.0019,0.0028,-0.0027,0.0037,-0.0043,0.0032,-0.0044,0.0021,-0.0064,0.003,-0.0025,0.003,-0.0019,0.0035,-0.0027,0.0046,-0.0017,0.0038,-0.0027,0.0024,-0.0032,0.002,-0.0033,0.0012,-0.0027,0.0011,-0.0025,0.0022,-0.0018,0.0025,-0.0017,0.0028,-0.0017,0.0016,-0.0019,0.002,-0.0022,0.0028,-0.0013,0.0027,-0.0019,0.0028,-0.0018,0.0027,-0.0015,0.002,-0.0018,0.0018,-0.003,0.0021,-0.0022,0.0015,-0.0014,0.0013,-0.0021,0.0024,-0.0015,0.0023,-0.0025,0.002,-0.004,0.0016,-0.0035,0.0013,-0.0025,0.002,-0.0016,0.0018,-0.0014,0.0016,-0.0014,0.0028,-0.0018,0.0021,-0.0014,0.0019,-0.0017,0.0008,-0.0023,0.0013,-0.002,0.0007,-0.0009,0.0018,-0.001,0.0017,-0.0009,0.0016,-0.0017,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0015,0.0014,-0.0018,0.001,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0015,-0.0016,0.0021,-0.0009,0.0017,-0.0019,0.0008,-0.001,0.0016,-0.0008,0.0018,-0.0001,0.0015,-0.0016,0.0022,-0.0009,0.0016,-0.0018,0.001,-0.0015,0.0006,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0012,0.0008,-0.0011,0.0012,-0.0006,0.0015,-0.0018,0.0011,-0.0016,0.0009,-0.0013,0.0008,-0.0014,0.0007,-0.0014,0.0017,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0015,-0.0014,0.0012,-0.0015,0.0005,-0.0007,0.0015,-0.0005,0.0018,-0.0012,0.0009,-0.0013,0.0004,-0.0017,0.0004,-0.0013,0.0008,-0.0002,0.0011,-0.0002,0.0013,-0.0006,0.0011,-0.001,0.0005,-0.0016,0.0006,-0.0017,0.0002,-0.0014,0.0003,-0.0012,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0013,-0.0002,0.0012,-0.0005,0.0012,-0.0012,0.0005,-0.0014,0.0002,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0011,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0011,-0.0005,0.0011,-0.0004,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0001,0.0012,0,0.0014,0,0.0014,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0011,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0011,-0.0003,0.001,-0.0006,0.0011,-0.0012,0.0003,-0.0014,0.0001,-0.0009,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0012,0.0005,-0.0011,-0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.001,0.0001,0.0011,0,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0001,-0.0009,-0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0009,0,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0007,0,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.001,0.0003,0.0009,0.0002,0.001,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0007,-0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0009,-0.0001,-0.0009,0,-0.0003,0.0008,0.0006,0.0013,0.0001,0.001,-0.0004,0.0005,0,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.001,-0.0002,-0.001,-0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0009,0,-0.0006,0.0007,0,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,0.0003,0.0011,0.0005,0.0011,0.0004,0.0011,-0.0004,0.0009,-0.0009,-0.0002,-0.0009,-0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0008,-0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0007,0,-0.0008,-0.0002,-0.0006,0.0006,0.0002,0.0007,0.0002,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0007,0,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0008,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0008,0,-0.0008,0,-0.0002,0.0009,0.0002,0.001,0,0.0008,-0.0001,0.0005,0,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0011,-0.0001,-0.0011,-0.0003,-0.0005,0.0006,0.0002,0.0009,0.0001,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0011,-0.0004,-0.001,-0.0004,-0.0011,-0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0006,0.0001,0.0007,0.0004,0.001,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,0,0.0005,0.0002,0.0007,0.0002,0.0009,0.0005,0.0009,0.0001,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0008,-0.0002,-0.001,-0.0004,-0.0013,-0.0005,-0.0012,-0.0007,-0.0007,0.0001,-0.0001,0.0006,0.0003,0.0008,0,0.0007,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,0.0002,0.0009,0.0001,0.0008,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0006,0,-0.0007,-0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0005,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کونگ فو نینجا مبارزه - شمشیر parrying.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم