مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای کونگ فو نینجا مبارزه با ...

کونگ فو نینجا مبارزه - شمشیر قطعه قطعه چیزی.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها مبارزهجنگیدناسلحهشمشیرتیغهسامورایینینجاکاراتهکونگ فونینجاهاتکواندو
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0.0016,-0.0008,0.0011,-0.0014,0,-0.0013,0.0001,-0.0014,-0.0002,-0.0014,-0.0005,-0.002,-0.0009,-0.002,-0.0007,-0.0017,-0.0004,-0.0019,-0.0002,-0.0024,-0.0005,-0.0029,-0.0011,-0.0034,-0.0012,-0.0028,-0.0008,-0.0026,-0.0008,-0.0023,-0.0001,-0.0026,0.0002,-0.0015,0.0015,-0.0005,0.0021,-0.0007,0.0017,-0.002,0.0013,-0.0021,0.0013,-0.0006,0.0025,-0.0006,0.0018,-0.0034,0.0008,-0.0032,-0.0005,-0.0023,0.0015,-0.0005,0.0021,-0.0009,0.0013,-0.0021,0.0009,0.0006,0.0033,-0.0008,0.0022,-0.0004,0.0025,-0.001,0.0031,-0.0006,0.0029,-0.001,0.0025,-0.0002,0.004,-0.001,0.0036,-0.002,0.0046,-0.0016,0.0037,-0.0032,0.0023,-0.0037,0.0036,-0.0012,0.0065,-0.0049,0.0019,-0.0053,0.0007,-0.0033,0.0027,-0.0069,0.0004,-0.002,0.0041,-0.0049,0.0055,-0.0059,0.0033,-0.0052,0.0014,-0.0055,0.0003,-0.0037,0.0016,-0.0047,0.004,-0.0052,0.0015,-0.0047,0.0028,-0.0028,0.0051,-0.0022,0.0089,-0.0036,0.0095,-0.0011,0.0071,-0.0031,0.008,-0.004,0.0075,-0.0034,0.0059,-0.0074,0.0085,-0.0078,0.0076,-0.0102,0.0048,-0.0089,0.0033,-0.0091,0.0022,-0.0109,0.0017,-0.0102,0.005,-0.0158,0.0064,-0.0169,0.0133,-0.0128,0.0142,-0.0124,0.0048,-0.0108,0.0117,-0.0137,0.0103,-0.0106,0.0079,-0.0098,0.0172,-0.0063,0.019,-0.0162,0.0094,-0.0106,0.015,-0.0077,0.0171,-0.014,0.0193,-0.0092,0.0164,-0.016,0.019,-0.0165,0.0206,-0.0202,0.0189,-0.0235,0.0215,-0.0169,0.0196,-0.025,0.0273,-0.0182,0.0188,-0.0122,0.0266,-0.0269,0.0188,-0.0198,0.0213,-0.0257,0.0254,-0.0206,0.0245,-0.0171,0.0217,-0.0292,0.0301,-0.0098,0.0184,-0.0334,0.0389,-0.0362,0.0466,-0.0276,0.0318,-0.0309,0.0311,-0.0271,0.0315,-0.0175,0.0247,-0.0512,0.0315,-0.0262,0.0353,-0.0389,0.0295,-0.0379,0.0258,-0.0405,0.0197,-0.0483,0.0327,-0.0581,0.0478,-0.0373,0.0359,-0.0405,0.0394,-0.0382,0.0661,-0.047,0.0467,-0.083,0.0736,-0.0421,0.048,-0.0467,0.0543,-0.0574,0.0509,-0.0495,0.064,-0.0574,0.0638,-0.0499,0.047,-0.0795,0.0508,-0.069,0.0619,-0.0733,0.0553,-0.0548,0.0504,-0.0592,0.0698,-0.0613,0.0818,-0.0791,0.0921,-0.1045,0.0673,-0.1092,0.0798,-0.0979,0.1173,-0.0973,0.1112,-0.1089,0.0832,-0.0688,0.0686,-0.0594,0.0676,-0.0535,0.0427,-0.0627,0.0671,-0.0322,0.0552,-0.0303,0.0417,-0.0471,0.044,-0.0411,0.035,-0.036,0.049,-0.0105,0.0274,-0.0293,0.0403,-0.0431,0.0329,-0.03,0.0496,-0.0289,0.0357,-0.0302,0.0323,-0.036,0.0463,-0.0387,0.0319,-0.0302,0.0225,-0.0242,0.0229,-0.0273,0.0287,-0.0479,0.0368,-0.0272,0.0219,-0.0245,0.0256,-0.0313,0.0222,-0.0313,0.0249,-0.04,0.0228,-0.0285,0.0209,-0.0264,0.0122,-0.0269,0.0247,-0.0299,0.0144,-0.0172,0.0119,-0.0185,0.0154,-0.0188,0.0106,-0.0201,0.014,-0.0172,0.0051,-0.0168,0.0109,-0.0171,0.0125,-0.0147,0.0147,-0.0093,0.0116,-0.0078,0.0087,-0.0122,0.015,-0.0144,0.0151,-0.0051,0.0095,-0.0044,0.0094,-0.0115,0.0112,-0.0069,0.0147,-0.0069,0.0156,-0.0051,0.0126,-0.0096,0.0087,-0.0061,0.0141,-0.005,0.0095,-0.0041,0.015,-0.0028,0.0169,-0.0051,0.0093,-0.0036,0.0088,-0.0034,0.0057,-0.0068,0.0078,-0.0043,0.0083,-0.001,0.0094,-0.0009,0.0125,-0.003,0.0086,-0.0057,0.0088,-0.0055,0.0062,-0.0062,0.0027,-0.0115,0.0042,-0.0071,0.0045,-0.0093,0.0052,-0.0102,0.0031,-0.0088,0.0036,-0.0093,0.0022,-0.0128,0.003,-0.0112,0.0039,-0.0108,0.0005,-0.0107,0.0025,-0.0098,0.0036,-0.011,0.0005,-0.0102,0.004,-0.0078,0.0052,-0.0089,0.002,-0.0104,0.001,-0.0117,0.0015,-0.0096,0.0007,-0.0121,0.001,-0.0112,0.0023,-0.0112,0.0004,-0.0132,-0.0009,-0.01,0.0007,-0.0104,0.0015,-0.0101,0.0028,-0.0044,0.0054,-0.0048,0.0041,-0.003,0.0051,-0.0047,0.0065,-0.0029,0.0107,-0.0029,0.0098,-0.0022,0.0096,-0.001,0.0103,0.0001,0.0114,-0.0001,0.0114,0.0007,0.0102,-0.0013,0.0111,-0.0023,0.0091,-0.0012,0.0085,-0.0026,0.0082,-0.0045,0.0075,-0.0016,0.0095,-0.0045,0.0102,-0.0027,0.0068,-0.0034,0.0071,-0.0029,0.0083,-0.0012,0.008,-0.0015,0.0067,-0.0008,0.0064,-0.0028,0.007,-0.0018,0.0066,-0.0006,0.0082,-0.0013,0.0064,-0.0004,0.0074,0.0007,0.0066,-0.0008,0.0078,0.0029,0.0075,0.003,0.0087,0.0027,0.0101,0.0025,0.0074,0.0021,0.0072,0.0024,0.0077,0.0016,0.008,0.0001,0.0051,-0.0012,0.0053,-0.0009,0.0052,-0.0028,0.0041,-0.0024,0.0051,-0.0029,0.0056,-0.0031,0.0042,-0.0016,0.0037,-0.0022,0.0044,-0.002,0.0025,-0.0031,0.0033,-0.0066,0.0028,-0.0047,0.0026,-0.0042,0.0011,-0.0044,-0.0002,-0.005,0.0028,-0.0047,-0.0001,-0.005,0.0011,-0.0061,-0.0005,-0.0066,-0.0001,-0.008,-0.0003,-0.0071,-0.0012,-0.0069,-0.0003,-0.0072,-0.0011,-0.0069,-0.0018,-0.0097,-0.0017,-0.0089,-0.0007,-0.0087,-0.0023,-0.0088,-0.0016,-0.0092,-0.0022,-0.0098,-0.0029,-0.0099,-0.002,-0.0063,0.0014,-0.0054,0.0036,-0.0025,0.0052,-0.0019,0.0037,-0.0011,0.0038,-0.0014,0.0042,-0.0024,0.0036,-0.001,0.0034,-0.0017,0.0028,-0.0039,0.0018,-0.0032,0.0024,-0.0034,0.0012,-0.0042,0.0008,-0.0045,0.0013,-0.0045,0.0015,-0.0021,0.0036,-0.0036,0.0016,-0.0038,0.0022,-0.0021,0.0019,-0.0002,0.0039,-0.0005,0.0058,0,0.0048,-0.0014,0.0051,-0.0008,0.0045,-0.0006,0.004,-0.0014,0.0033,-0.001,0.0024,-0.0003,0.003,0.0002,0.0039,-0.0007,0.0027,-0.0005,0.0025,-0.0006,0.0019,-0.0014,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کونگ فو نینجا مبارزه - شمشیر قطعه قطعه چیزی.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم