مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای کونگ فو نینجا مبارزه با ...

کونگ فو نینجا مبارزه - شمشیر thrusting رو به جلو است.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها مبارزهجنگیدناسلحهشمشیرتیغهسامورایینینجاکاراتهکونگ فونینجاهاتکواندو
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.001,0,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0006,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0006,0.0001,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0005,0.0003,0.0008,0.0004,0.001,0.0001,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0007,0,0,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0013,-0.0001,-0.0014,-0.0005,-0.0011,-0.0002,-0.0011,-0.0005,-0.0008,0.0002,0.0001,0.0008,0.0005,0.001,0.0001,0.0008,0,0.0004,0.0001,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0002,0,0.0006,0.0002,0.0008,-0.0002,0.0005,0,0.0008,0.0003,0.0008,-0.2728,0.1219,-0.4038,0.2885,-0.2421,0.2199,-0.2714,0.2534,-0.1741,0.2149,-0.1449,0.1324,-0.0986,0.0766,-0.0904,0.1031,-0.0787,0.0538,-0.0996,0.0599,-0.0634,0.0836,-0.0437,0.068,-0.0963,0.0656,-0.0793,0.0685,-0.0522,0.0543,-0.0523,0.0649,-0.0323,0.0323,-0.0524,0.0509,-0.0377,0.0332,-0.0304,0.0376,-0.0294,0.0375,-0.031,0.0319,-0.0293,0.0387,-0.0298,0.029,-0.0258,0.0313,-0.0253,0.0313,-0.0284,0.0251,-0.0374,0.0404,-0.0257,0.0283,-0.0336,0.0342,-0.0344,0.0287,-0.0302,0.0348,-0.0318,0.0194,-0.0342,0.0446,-0.0356,0.0213,-0.0204,0.025,-0.0254,0.0273,-0.0256,0.0189,-0.0191,0.0193,-0.0257,0.0209,-0.0215,0.0257,-0.0321,0.0255,-0.0171,0.027,-0.031,0.0273,-0.0252,0.0236,-0.0316,0.0267,-0.0378,0.0263,-0.0243,0.0274,-0.0325,0.0226,-0.0185,0.0209,-0.0236,0.0224,-0.015,0.0227,-0.0209,0.0201,-0.0235,0.0175,-0.0246,0.0149,-0.0258,0.0223,-0.0199,0.0135,-0.0188,0.027,-0.0184,0.022,-0.0182,0.0138,-0.0128,0.0197,-0.026,0.0224,-0.024,0.0244,-0.0236,0.0196,-0.0363,0.0299,-0.0387,0.0326,-0.044,0.0385,-0.0443,0.0349,-0.0375,0.0373,-0.0274,0.0291,-0.0248,0.0255,-0.0189,0.025,-0.0202,0.0192,-0.0168,0.0144,-0.0162,0.0212,-0.021,0.0168,-0.0135,0.0175,-0.0235,0.0305,-0.0267,0.0211,-0.0128,0.0166,-0.0123,0.0229,-0.0223,0.0235,-0.0267,0.0296,-0.0234,0.0204,-0.0211,0.0211,-0.0176,0.0324,-0.0242,0.0186,-0.0227,0.0134,-0.0178,0.0203,-0.0175,0.0308,-0.0259,0.0172,-0.0236,0.0224,-0.0197,0.0231,-0.0223,0.0342,-0.0216,0.0281,-0.0146,0.0106,-0.0212,0.0145,-0.0152,0.0198,-0.018,0.0205,-0.0212,0.0379,-0.0256,0.0316,-0.0226,0.0292,-0.0242,0.0227,-0.0185,0.0144,-0.0199,0.0205,-0.0247,0.0316,-0.0215,0.0154,-0.0184,0.0196,-0.0233,0.0185,-0.0229,0.0233,-0.0262,0.0187,-0.0277,0.0221,-0.0199,0.0171,-0.0167,0.0216,-0.0186,0.0219,-0.017,0.024,-0.0288,0.0281,-0.0368,0.029,-0.036,0.0239,-0.0243,0.0182,-0.0292,0.0229,-0.0179,0.0326,-0.0167,0.0168,-0.0289,0.0252,-0.0263,0.0244,-0.0276,0.0331,-0.0309,0.0282,-0.0328,0.0222,-0.0251,0.0286,-0.0289,0.024,-0.0274,0.0416,-0.0459,0.0432,-0.0372,0.0467,-0.035,0.0219,-0.0374,0.0358,-0.0416,0.0411,-0.043,0.0421,-0.0498,0.058,-0.0354,0.0323,-0.0428,0.0421,-0.0455,0.0272,-0.04,0.033,-0.0352,0.03,-0.0216,0.0283,-0.0279,0.0265,-0.0332,0.0251,-0.03,0.0297,-0.0282,0.0501,-0.0387,0.0253,-0.0235,0.0292,-0.0362,0.019,-0.013,0.025,-0.0165,0.0183,-0.0335,0.031,-0.0229,0.0224,-0.0273,0.0236,-0.0279,0.0223,-0.0235,0.0276,-0.0229,0.0202,-0.0234,0.0201,-0.032,0.0233,-0.0219,0.019,-0.018,0.0272,-0.0276,0.0195,-0.0269,0.0222,-0.0186,0.0171,-0.0215,0.0184,-0.0228,0.02,-0.0112,0.0156,-0.0205,0.0174,-0.0165,0.0161,-0.0187,0.0211,-0.0154,0.0219,-0.0094,0.0118,-0.0212,0.0298,-0.0316,0.0293,-0.0232,0.019,-0.0205,0.0218,-0.0277,0.0268,-0.0351,0.0335,-0.0308,0.0262,-0.0301,0.0298,-0.0193,0.024,-0.0194,0.0302,-0.0201,0.0182,-0.0163,0.0116,-0.0176,0.0221,-0.029,0.0195,-0.0242,0.0152,-0.0204,0.0213,-0.02,0.0275,-0.0204,0.0191,-0.0204,0.0137,-0.0169,0.0193,-0.0282,0.018,-0.018,0.0238,-0.0122,0.0227,-0.0195,0.0147,-0.0289,0.0242,-0.0329,0.04,-0.0449,0.0651,-0.0392,0.0331,-0.0213,0.0247,-0.0241,0.0306,-0.0277,0.0239,-0.0143,0.0226,-0.0186,0.0227,-0.0215,0.0179,-0.0158,0.0168,-0.0134,0.0172,-0.0122,0.0141,-0.0129,0.0109,-0.0125,0.0122,-0.0143,0.0113,-0.0132,0.0088,-0.0117,0.0102,-0.0154,0.0098,-0.0063,0.0113,-0.0097,0.0077,-0.0069,0.0066,-0.0094,0.009,-0.0098,0.0105,-0.007,0.0072,-0.0064,0.0064,-0.0074,0.0083,-0.0074,0.0053,-0.0047,0.0055,-0.0063,0.0089,-0.0063,0.0079,-0.0085,0.0087,-0.0082,0.0068,-0.0071,0.0063,-0.0058,0.0085,-0.0079,0.0061,-0.0053,0.0069,-0.005,0.0055,-0.0044,0.0042,-0.0043,0.0067,-0.005,0.0059,-0.1624,0.0978,-0.1064,0.0741,-0.0992,0.0675,-0.0853,0.059,-0.0829,0.155,-0.0946,0.0719,-0.0545,0.0534,-0.0451,0.0429,-0.0404,0.0571,-0.0388,0.0397,-0.0307,0.0335,-0.0292,0.0335,-0.0291,0.022,-0.0277,0.0337,-0.0177,0.0141,-0.0102,0.0088,-0.0192,0.0127,-0.0111,0.0135,-0.012,0.0164,-0.0082,0.008,-0.0074,0.0063,-0.0118,0.0105,-0.007,0.0081,-0.0063,0.0054,-0.0078,0.0075,-0.0059,0.0049,-0.0094,0.0064,-0.0153,0.0226,-0.0176,0.0145,-0.0107,0.0133,-0.019,0.0184,-0.0051,0.0066,-0.0072,0.0052,-0.0065,0.006,-0.0072,0.0062,-0.007,0.0061,-0.0066,0.006,-0.0072,0.005,-0.0043,0.0047,-0.0057,0.0036,-0.0047,0.0087,-0.0085,0.0056,-0.0048,0.0047,-0.007,0.0051,-0.0041,0.005,-0.0056,0.0027,-0.0044,0.0036,-0.003,0.004,-0.0028,0.0041,-0.0037,0.0033,-0.0045,0.0065,-0.0048,0.0044,-0.0048,0.0067,-0.0053,0.0051,-0.0044,0.0041,-0.0047,0.0027,-0.0039,0.003,-0.0029,0.004,-0.003,0.0034,-0.0032,0.0042,-0.0042,0.0042,-0.0041,0.002,-0.0055,0.0038,-0.0035,0.0036,-0.0029,0.0051,-0.0015,0.0055,-0.0035,0.0054,-0.0027,0.0031,-0.0022,0.0031,-0.0031,0.0043,-0.0035,0.0034,-0.0031,0.0024,-0.0036,0.0034,-0.003,0.0041,-0.0033,0.0029,-0.0023,0.0012,-0.0033,0.0026,-0.0038,0.0026,-0.0033,0.0025,-0.0031,0.0021,-0.004,0.0025,-0.0033,0.002,-0.0039,0.0019,-0.0036,0.0027,-0.0024,0.0031,-0.0021,0.0023,-0.0027,0.0028,-0.0016,0.0039,-0.0016,0.003,-0.0014,0.0049,-0.0025,0.0018,-0.0016,0.0032,-0.003,0.0021,-0.0037,0.0018,-0.0026,0.0017,-0.0023,0.0017,-0.0029,0.0013,-0.002,0.0016,-0.0017,0.0009,-0.0016,0.0021,-0.0018,0.0023,-0.0014,0.0019,-0.001,0.0027,-0.0017,0.0024,-0.002,0.002,-0.0031,0.0009,-0.0025,0.001,-0.0032,0.0016,-0.0025,0.0024,-0.0011,0.0032,-0.0011,0.0024,-0.0019,0.0024,-0.0009,0.0022,-0.002,0.0022,-0.0013,0.0021,-0.0014,0.002,-0.0019,0.0012,-0.0014,0.0008,-0.0019,0.0018,-0.0031,0.0013,-0.0018,0.0013,-0.0016,0.0011,-0.0021,0.0011,-0.0021,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0016,0.0009,-0.0012,0.0014,-0.0015,0.0011,-0.001,0.0016,-0.0014,0.0021,-0.001,0.0016,-0.0014,0.0008,-0.0014,0.0018,-0.0011,0.0014,-0.0008,0.0022,-0.0008,0.0028,-0.0001,0.0023,-0.0008,0.0018,-0.0012,0.0012,-0.0015,0.0003,-0.0016,0.0008,-0.0017,0.0003,-0.0023,0,-0.0019,0.0014,-0.0017,0.0015,-0.0022,0.0005,-0.0015,0.0017,-0.0014,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0014,-0.0008,0.0014,-0.0007,0.0015,-0.0011,0.0007,-0.0014,0.0007,-0.0015,0.0005,-0.0015,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001]
در حال بارگذاری
0:01
کونگ فو نینجا مبارزه - شمشیر thrusting رو به جلو است.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم