مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای له شدن سوسک

له شدن سوسک زیر پا
دسته بندی: حشرات
مدت زمان: ۰:۰۵
نوع: 441kHz, 321bit
تعداد دانلود: ۴۹ بار
آخرین ویرایش: چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰
تولید کننده: استودیو آلفا
برچسب ها
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0015,-0.0002,0.0009,-0.002,0.0008,-0.0011,0.0015,-0.0007,0.0123,-0.0096,0.0037,-0.0107,0.0041,-0.0022,0.0094,-0.003,0.0064,-0.0056,0.0092,-0.007,0.0384,-0.0047,0.0188,-0.0648,0.0289,-0.023,0.0181,-0.0094,0.016,-0.0678,0.0312,-0.0305,0.0332,-0.0132,0.0391,-0.0301,0.0219,-0.0159,0.0408,-0.0189,0.0651,-0.0601,0.0268,-0.0185,0.0394,-0.0258,0.0083,-0.0264,0.0169,-0.0324,0.1051,-0.0378,0.1841,-0.0617,0.1468,-0.0793,0.0342,-0.0742,0.1477,-0.1695,0.02,-0.019,0.0295,-0.0212,0.0515,-0.039,0.0727,-0.025,0.0563,-0.0131,0.0394,-0.0044,0.0074,-0.0148,0.0052,-0.0011,0.0147,-0.0034,0.0657,-0.0658,0.1239,-0.1031,0.0741,-0.0371,0.0313,-0.0379,0.0354,-0.027,0.0251,-0.0332,0.019,-0.0655,0.0158,-0.0102,0.0266,-0.0248,0.0666,-0.0558,0.0233,-0.0939,0.3181,-0.0799,0.2981,-0.115,0.259,-0.3037,0.2346,-0.2144,0.3741,-0.1065,0.3915,-0.6193,0.1874,-0.5848,0.1603,-0.2123,0.0816,-0.1079,0.2507,-0.2689,0.1686,-0.3371,0.3521,-0.3222,0.1635,-0.089,0.0692,-0.0658,0.0418,-0.0696,0.1086,-0.0464,0.1106,-0.0469,0.1028,-0.0387,0.0198,-0.0351,0.0195,-0.0098,0.0697,-0.0877,0.1986,-0.2187,0.0734,-0.0828,0.1186,-0.0928,0.0328,-0.0652,0.0299,-0.0408,0.1478,-0.2088,0.0792,-0.1005,0.0256,-0.0511,0.0254,-0.0142,0.0348,-0.019,0.0575,-0.0108,0.2408,-0.0974,0.3917,-0.6735,0.3405,-0.4525,0.4946,-0.1783,0.2333,-0.0486,0.2067,-0.2286,0.0894,-0.0682,0.1129,-0.0817,0.1375,-0.1242,0.1514,-0.1196,0.1526,-0.1255,0.1702,-0.1455,0.3793,-0.2897,0.5651,-0.0816,0.2347,-0.2055,0.4982,-0.2468,0.0643,-0.0174,0.0284,-0.0607,0.0141,-0.0534,0.0264,-0.007,0.0196,-0.0147,0.0468,-0.0234,0.2839,-0.0655,0.0222,-0.006,0.0159,-0.0311,0.1569,-0.1386,0.0202,-0.0175,0.0135,-0.0175,0.0125,-0.0181,0.0144,-0.2291,0.1695,-0.0258,0.0115,-0.0121,0.0096,-0.0807,0.0493,-0.027,0.0242,-0.0168,0.0262,-0.0265,0.0087,-0.0055,0.0124,-0.0069,0.0069,-0.0113,0.0126,-0.0103,0.0261,-0.0118,0.0144,-0.1035,0.0182,-0.0286,0.0059,-0.0039,0.0492,-0.0125,0.0114,-0.009,0.0128,-0.0485,0.0039,-0.0057,0.0062,-0.0067,0.0155,-0.0051,0.0051,-0.0027,0.0016,-0.0038,0.0054,-0.0062,0.0045,-0.004,0.0051,-0.001,0.0046,-0.013,0.0051,-0.0031,0.0014,-0.002,0.0045,-0.0222,0.0083,-0.0476,0.0058,-0.0121,0.0095,-0.0097,0.0039,-0.0056,0.0056,-0.0062,0.0341,-0.0134,0.0219,-0.0067,0.0066,-0.0083,0.0075,-0.0065,0.0575,-0.0139,0.0109,-0.0065,0.0251,-0.0431,0.0115,-0.0113,0.0032,-0.035,0.0061,-0.0042,0.0033,-0.0015,0.0048,-0.0042,0.0057,-0.0037,0.0062,-0.0036,0.0038,-0.0118,0.0306,-0.0257,0.0334,-0.016,0.0085,-0.0087,0.0157,-0.016,0.0066,-0.0046,0.0033,-0.0067,0.0056,-0.0035,0.0062,-0.0037,0.0079,-0.0063,0.013,-0.0108,0.0026,-0.0052,0.0142,-0.0059,0.0022,-0.0045,0.0069,-0.0042,0.005,-0.0018,0.0038,-0.002,0.0024,-0.0066,0.0025,-0.0042,0.0027,-0.0017,0.0075,-0.0022,0.0027,-0.0023,0.0056,-0.0038,0.0036,-0.002,0.0019,-0.0026,0.0044,-0.0028,0.0015,-0.0043,0.0028,-0.0028,0.0119,-0.0212,0.0059,-0.0046,0.0041,-0.0143,0.0235,-0.1056,0.005,-0.0032,0.0034,-0.0067,0.0016,-0.0026,0.0022,-0.0012,0.002,-0.0026,0.0028,-0.0073,0.022,-0.0182,0.0045,-0.0038,0.0007,-0.0042,0.0163,-0.0063,0.0057,-0.0035,0.0078,-0.0037,0.005,-0.0023,0.0047,-0.0041,0.0045,-0.0022,0.0028,-0.016,0.0026,-0.0114,0.0024,-0.004,0.0046,-0.0028,0.002,-0.0022,0.0039,-0.0017,0.0066,-0.0017,0.0014,-0.001,0.0044,-0.0014,0.0031,-0.0017,0.0006,-0.0057,0.0025,-0.0026,0.0035,-0.0012,0.0012,-0.0013,0.0019,-0.0021,0.002,-0.0036,0.0009,-0.0012,0.0008,-0.0015,0.001,-0.0017,0.0009,-0.0013,0.001,-0.0012,0.0021,-0.0026,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0012,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0016,0.0015,-0.0005,0.0006,-0.0016,0.001,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0025,0.0009,-0.0011,0.0017,-0.0016,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0011,-0.0008,0.0094,-0.0019,0.0012,-0.002,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0021,-0.0004,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0025,-0.0018,0.0017,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0023,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0021,-0.0013,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0009,-0.0016,0.0004,-0.0003,0.0008,-0.0008,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0011,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0012,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0008,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0007,-0.0001,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0012,0.0016,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.001,-0.0002,0.0008,-0.0013,0.0007,-0.0017,0.002,-0.0014,0.0131,-0.015,0.0034,-0.0043,0.0066,-0.0093,0.0079,-0.0105,0.0066,-0.0082,0.0063,-0.016,0.0182,-0.0472,0.0146,-0.0306,0.0258,-0.0139,0.0456,-0.0136,0.0146,-0.0184,0.027,-0.0237,0.0208,-0.0254,0.0137,-0.0352,0.0246,-0.0341,0.0389,-0.02,0.0244,-0.0569,0.0256,-0.055,0.0257,-0.1143,0.0225,-0.0123,0.0329,-0.141,0.0899,-0.15,0.0898,-0.1869,0.098,-0.1098,0.1371,-0.072,0.0376,-0.1277,0.0218,-0.0211,0.0265,-0.0152,0.1538,-0.1281,0.0644,-0.031,0.0091,-0.0302,0.0322,-0.0825,0.0223,-0.0268,0.0044,-0.0055,0.0331,-0.0097,0.0416,-0.044,0.151,-0.116,0.0297,-0.0339,0.0418,-0.0277,0.0382,-0.0168,0.0232,-0.0347,0.0206,-0.0146,0.0074,-0.016,0.0171,-0.0809,0.2283,-0.0415,0.0834,-0.0239,0.0462,-0.2435,0.2057,-0.2059,0.2201,-0.1533,0.1073,-0.173,0.3096,-0.3522,0.4982,-0.2276,0.6712,-0.4257,0.1923,-0.0425,0.1789,-0.0797,0.1353,-0.1519,0.2744,-0.2848,0.0533,-0.0857,0.0537,-0.0738,0.0525,-0.0442,0.0661,-0.142,0.0833,-0.0916,0.0825,-0.1465,0.0401,-0.0697,0.0483,-0.0325,0.0582,-0.0103,0.1003,-0.0707,0.1417,-0.2034,0.0414,-0.0824,0.0774,-0.0478,0.0554,-0.0397,0.0383,-0.0202,0.1599,-0.1514,0.0555,-0.0725,0.0222,-0.0542,0.0232,-0.009,0.0121,-0.0128,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:05
له شدن سوسک زیر پا
نام افکت صوتی

له شدن سوسک

دسته بندی
حشرات
تولید کننده
استودیو آلفا
نوع فایل
audio/mpeg, 441kHz, 321bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم