مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود 47 افکت صدای Beetle

برچسب های مرتبط با صدای Beetle

ماشین

وسیله نقلیه

حمل و نقل

ترابری

مربوط به خودرو

توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0012,-0.001,0.001,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0014,0.0021,-0.0008,0.0014,-0.0009,0.0018,-0.0028,0.0021,-0.0025,0.001,-0.0025,0.0028,-0.0028,0.0036,-0.0028,0.0036,-0.0038,0.0024,-0.0023,0.003,-0.0027,0.0049,-0.0049,0.0038,-0.0038,0.0044,-0.0038,0.0041,-0.0038,0.0057,-0.0029,0.0036,-0.0032,0.0037,-0.0022,0.004,-0.0042,0.0056,-0.0051,0.0038,-0.0042,0.0027,-0.0044,0.0045,-0.0042,0.0055,-0.0031,0.0038,-0.0042,0.0066,-0.0066,0.0101,-0.0068,0.0091,-0.0118,0.0072,-0.0061,0.0084,-0.0063,0.0073,-0.0057,0.0054,-0.0069,0.0064,-0.0072,0.0078,-0.0075,0.0073,-0.0141,0.0054,-0.0117,0.0103,-0.0092,0.0087,-0.0081,0.0164,-0.0063,0.0076,-0.0121,0.0102,-0.0083,0.0102,-0.0128,0.0108,-0.0128,0.0074,-0.0094,0.0084,-0.0089,0.0119,-0.0123,0.014,-0.014,0.0107,-0.014,0.015,-0.0083,0.0136,-0.0087,0.0042,-0.0096,0.007,-0.0078,0.0089,-0.0116,0.0125,-0.0136,0.0119,-0.0156,0.0188,-0.018,0.0185,-0.0204,0.0179,-0.0194,0.0108,-0.0127,0.0128,-0.0095,0.0121,-0.0198,0.0153,-0.022,0.0149,-0.0166,0.0144,-0.0196,0.0119,-0.0173,0.0143,-0.0156,0.0143,-0.0174,0.0131,-0.0146,0.0198,-0.0131,0.0249,-0.0228,0.0291,-0.0308,0.0191,-0.0204,0.0165,-0.0188,0.0219,-0.0099,0.0226,-0.0181,0.0157,-0.0246,0.0264,-0.0233,0.0239,-0.0213,0.0149,-0.0196,0.0157,-0.0216,0.026,-0.0266,0.0254,-0.0237,0.05,-0.032,0.0381,-0.0276,0.0168,-0.0305,0.0199,-0.0313,0.0315,-0.0213,0.0272,-0.0188,0.0258,-0.0265,0.0232,-0.0327,0.0316,-0.0463,0.0177,-0.0201,0.0304,-0.0229,0.0255,-0.0316,0.0441,-0.0358,0.0316,-0.0302,0.0223,-0.0297,0.035,-0.03,0.0206,-0.02,0.0274,-0.0276,0.0252,-0.0175,0.0296,-0.0258,0.026,-0.0241,0.026,-0.0293,0.0295,-0.026,0.0367,-0.0336,0.0285,-0.0329,0.0353,-0.0272,0.0469,-0.0294,0.0221,-0.0244,0.0363,-0.0292,0.0254,-0.0243,0.0279,-0.0325,0.036,-0.0307,0.026,-0.0533,0.0296,-0.0148,0.0376,-0.0252,0.0513,-0.0376,0.0492,-0.0403,0.0442,-0.0354,0.0172,-0.0468,0.0439,-0.0251,0.0403,-0.0343,0.0295,-0.032,0.0387,-0.0538,0.0468,-0.0567,0.0411,-0.0276,0.0335,-0.0427,0.04,-0.0397,0.0654,-0.0394,0.0488,-0.0473,0.042,-0.0308,0.0373,-0.0415,0.0384,-0.0294,0.0445,-0.0347,0.0384,-0.0374,0.0195,-0.0333,0.0311,-0.0323,0.051,-0.0478,0.0659,-0.0428,0.0406,-0.0414,0.0341,-0.0374,0.0545,-0.0334,0.0266,-0.0327,0.0474,-0.0285,0.0302,-0.0351,0.0345,-0.0638,0.0539,-0.0364,0.0369,-0.0548,0.0549,-0.0602,0.0476,-0.0482,0.0515,-0.0553,0.0361,-0.0534,0.0605,-0.0425,0.0557,-0.0409,0.0475,-0.0621,0.0397,-0.0339,0.0312,-0.0511,0.0468,-0.0444,0.0546,-0.0547,0.0552,-0.0437,0.0375,-0.0446,0.0622,-0.0331,0.0248,-0.0373,0.0566,-0.0388,0.0688,-0.0658,0.0373,-0.0402,0.0413,-0.0351,0.0556,-0.046,0.0572,-0.0558,0.0343,-0.0504,0.0441,-0.0375,0.0379,-0.034,0.0424,-0.0351,0.0434,-0.0405,0.0399,-0.0465,0.0314,-0.046,0.0365,-0.0448,0.0658,-0.0703,0.0518,-0.0441,0.0403,-0.0576,0.0309,-0.0335,0.0663,-0.0587,0.0603,-0.0567,0.0383,-0.0333,0.0458,-0.0604,0.0393,-0.0407,0.0567,-0.0656,0.0538,-0.0617,0.0429,-0.0524,0.0442,-0.0302,0.0518,-0.0501,0.0488,-0.0578,0.0452,-0.0497,0.0412,-0.0492,0.0425,-0.0217,0.0513,-0.0409,0.0474,-0.0376,0.0414,-0.029,0.041,-0.0362,0.0556,-0.0335,0.033,-0.0195,0.035,-0.056,0.0275,-0.0602,0.0461,-0.034,0.0318,-0.0394,0.037,-0.0332,0.0354,-0.0345,0.0573,-0.0348,0.0532,-0.0406,0.0296,-0.0244,0.0565,-0.036,0.029,-0.0335,0.0325,-0.0515,0.0507,-0.0347,0.0355,-0.031,0.0437,-0.022,0.0424,-0.0296,0.0333,-0.0433,0.0416,-0.0443,0.0454,-0.0319,0.0296,-0.0224,0.0362,-0.0365,0.032,-0.035,0.0369,-0.0319,0.0333,-0.0298,0.0375,-0.0283,0.0322,-0.0263,0.0318,-0.0289,0.0359,-0.0339,0.0386,-0.0384,0.0416,-0.0351,0.0222,-0.0249,0.0309,-0.0326,0.0282,-0.0161,0.0261,-0.0304,0.0316,-0.0386,0.0304,-0.0379,0.0258,-0.0279,0.0353,-0.0196,0.0264,-0.0275,0.0278,-0.0334,0.0374,-0.0365,0.0212,-0.0311,0.0339,-0.0282,0.0285,-0.0197,0.0248,-0.0241,0.0295,-0.0216,0.035,-0.0275,0.0136,-0.0451,0.0267,-0.0313,0.0255,-0.0134,0.0192,-0.0325,0.0329,-0.0322,0.026,-0.0306,0.0334,-0.0387,0.03,-0.0222,0.0214,-0.0226,0.0236,-0.0281,0.0263,-0.0199,0.0225,-0.0175,0.0249,-0.0366,0.0182,-0.0276,0.0226,-0.0215,0.0222,-0.03,0.0312,-0.0195,0.0209,-0.0209,0.0227,-0.0151,0.0181,-0.0233,0.0217,-0.0189,0.0186,-0.0296,0.0238,-0.0182,0.018,-0.0179,0.0202,-0.0168,0.0174,-0.0212,0.0162,-0.0219,0.0161,-0.0099,0.0144,-0.0202,0.0157,-0.0156,0.0246,-0.0371,0.0336,-0.0357,0.0361,-0.0269,0.0254,-0.0257,0.0311,-0.0142,0.0167,-0.0188,0.017,-0.0171,0.0224,-0.0176,0.012,-0.0204,0.0207,-0.0222,0.0169,-0.0294,0.0183,-0.0254,0.0195,-0.0247,0.0202,-0.0181,0.0228,-0.0232,0.0191,-0.0307,0.0196,-0.0188,0.0075,-0.0128,0.0148,-0.0175,0.0172,-0.0211,0.0199,-0.0206,0.0149,-0.0173,0.0143,-0.0097,0.0131,-0.0186,0.0116,-0.0178,0.0199,-0.0168,0.0141,-0.0183,0.0244,-0.0159,0.0151,-0.017,0.0183,-0.0201,0.0246,-0.0214,0.018,-0.022,0.0206,-0.0257,0.0154,-0.0088,0.0211,-0.0117,0.0127,-0.0181,0.0198,-0.0189,0.0221,-0.0138,0.0312,-0.0165,0.0259,-0.0154,0.0158,-0.0249,0.019,-0.0168,0.0159,-0.0135,0.0173,-0.0109,0.0177,-0.0138,0.0128,-0.0201,0.0139,-0.0335,0.0181,-0.0167,0.0161,-0.0167,0.018,-0.0155,0.015,-0.0166,0.0192,-0.0128,0.0229,-0.0116,0.0167,-0.023,0.0112,-0.0162,0.013,-0.014,0.014,-0.0139,0.0161,-0.0114,0.0136,-0.0121,0.0151,-0.0245,0.0182,-0.0298,0.0176,-0.0279,0.0192,-0.0133,0.0154,-0.0099,0.0246,-0.016,0.0141,-0.0125,0.0185,-0.0179,0.0202,-0.0134,0.0211,-0.0195,0.0151,-0.0183,0.0157,-0.0182,0.0184,-0.0158,0.0231,-0.0243,0.0128,-0.012,0.0126,-0.0142,0.0164,-0.0173,0.0174,-0.0189,0.018,-0.0149,0.0225,-0.0174,0.0166,-0.0138,0.017,-0.0263,0.0155,-0.0148,0.011,-0.0096,0.014,-0.0179,0.0137,-0.0183,0.013,-0.0135,0.0179,-0.0119,0.0168,-0.0179,0.0169,-0.0083,0.0103,-0.0211,0.0258,-0.0285,0.0264,-0.0311,0.0255,-0.0259,0.0152,-0.0166,0.0214,-0.0145,0.023,-0.017,0.019,-0.0174,0.0199,-0.0144,0.0169,-0.0183,0.0182,-0.0173,0.0133,-0.0188,0.019,-0.0183,0.0382,-0.018,0.0146,-0.0123,0.0117,-0.0136,0.0214,-0.0128,0.0146,-0.0223,0.0149,-0.0251,0.0169,-0.0175,0.0243,-0.0146,0.0154,-0.0113,0.0129,-0.0139,0.015,-0.0154,0.0233,-0.0132,0.0153,-0.0212,0.0141,-0.0217,0.017,-0.0184,0.0097,-0.0163,0.0181,-0.0127,0.0155,-0.0134,0.0079,-0.0095,0.0123,-0.0189,0.0215,-0.0251,0.014,-0.0188,0.0258,-0.0168,0.0248,-0.0173,0.016,-0.0177,0.0143,-0.0162,0.0101,-0.0119,0.0149,-0.0249,0.0204,-0.0184,0.0114,-0.0204,0.0091,-0.0183,0.0144,-0.0082,0.0179,-0.0227,0.0153,-0.0141,0.0196,-0.0182,0.0267,-0.0162,0.0209,-0.0228,0.016,-0.0182,0.0191,-0.0185,0.0188,-0.0101,0.0134,-0.0219,0.0155,-0.0156,0.0192,-0.0085,0.0155,-0.0195,0.0092,-0.0173,0.0153,-0.0107,0.0156,-0.0157,0.0166,-0.0126,0.0099,-0.0103,0.0132,-0.011,0.015,-0.0247,0.0168,-0.0201,0.016,-0.0257,0.0211,-0.0133,0.0224,-0.0196,0.0188,-0.0139,0.0163,-0.0084,0.0196,-0.0065,0.0174,-0.016,0.015,-0.0191,0.015,-0.0178,0.0164,-0.0223,0.0219,-0.0148,0.0176,-0.0203,0.0175,-0.0117,0.0216,-0.0179,0.0183,-0.0233,0.0166,-0.0214,0.0191,-0.0189,0.0204,-0.0131,0.0146,-0.0128,0.0198,-0.0163,0.0215,-0.014,0.0238,-0.0165,0.0142,-0.0215,0.0117,-0.0145,0.015,-0.0106,0.0155,-0.01,0.0117,-0.0125,0.0137,-0.0129,0.0205,-0.0242,0.0226,-0.0264,0.0169,-0.03,0.0199,-0.0118,0.0188,-0.0173,0.0177,-0.0091,0.0143,-0.0164,0.0187,-0.011,0.0169,-0.0187,0.0188,-0.0201,0.0176,-0.0157,0.0181,-0.0168,0.0186,-0.0186,0.0189,-0.0211,0.0169,-0.0156,0.0178,-0.0154,0.0195,-0.0238,0.0189,-0.0247,0.015,-0.014,0.0206,-0.023,0.0189,-0.0094,0.0143,-0.0135,0.0173,-0.0131,0.0217,-0.0202,0.0158,-0.016,0.0159,-0.013,0.0204,-0.0103,0.0133,-0.0123,0.016,-0.0178,0.0196,-0.0147,0.0117,-0.0129,0.013,-0.0236,0.0263,-0.0298,0.0151,-0.0255,0.0161,-0.0187,0.0167,-0.0144,0.0164,-0.0148,0.0145,-0.0121,0.0153,-0.0102,0.0188,-0.018,0.0143,-0.0181,0.0115,-0.0197,0.0169,-0.0178,0.019,-0.0156,0.0215,-0.0154,0.022,-0.0234,0.0212,-0.0154,0.0166,-0.0216,0.0163,-0.0195,0.0154,-0.011,0.0188,-0.0139,0.0144,-0.0165,0.0172,-0.0119,0.0124,-0.0122,0.0231,-0.0157,0.015,-0.0177,0.0166,-0.0176,0.0132,-0.0108,0.0138,-0.0128,0.0089,-0.0104,0.0142,-0.0133,0.0209,-0.0186,0.0183,-0.0215,0.0217,-0.0292,0.0293,-0.0216,0.0192,-0.0118,0.0198,-0.0139,0.0182,-0.0154,0.0137,-0.0098,0.0178,-0.0164,0.0185,-0.0214,0.0103,-0.0268,0.0202,-0.0207,0.0192,-0.0148,0.0165,-0.0171,0.0143,-0.0088,0.0178,-0.012,0.0186,-0.0162,0.014,-0.0241,0.0135,-0.0155,0.0136,-0.0162,0.0184,-0.0145,0.0154,-0.0162,0.0197,-0.0174,0.017,-0.0116,0.0172,-0.0181,0.0121,-0.0183,0.0178,-0.0179,0.0179,-0.0166,0.0127,-0.0135,0.0241,-0.0139,0.0155,-0.0172,0.0217,-0.0219,0.0253,-0.0218,0.0225,-0.024,0.0204,-0.0184,0.0157,-0.0107,0.0191,-0.0161,0.0094,-0.0131,0.0144,-0.0157,0.0154,-0.0183,0.0149,-0.0172,0.0105,-0.0232,0.0219,-0.0255,0.0163,-0.0178,0.0177,-0.0114,0.0153,-0.0154,0.017,-0.0234,0.0229,-0.0217,0.0179,-0.0235,0.0228,-0.0154,0.0237,-0.0172,0.0126,-0.0163,0.0196,-0.0229,0.0198,-0.0129,0.0136,-0.0192,0.0094,-0.0176,0.0161,-0.0157,0.0159,-0.0127,0.019,-0.0227,0.0155,-0.0109,0.0112,-0.0216,0.0167,-0.0298,0.0291,-0.0189,0.0179,-0.0318,0.0153,-0.0176,0.0163,-0.0137,0.0127,-0.0128,0.0203,-0.0147,0.0132,-0.0134,0.0144,-0.02,0.0198,-0.0229,0.0168,-0.0188,0.0159,-0.0229,0.0283,-0.0115,0.02,-0.0162,0.015,-0.0159,0.0151,-0.0188,0.0219,-0.0212,0.0152,-0.0242,0.0173,-0.0142,0.0208,-0.0119,0.0162,-0.0115,0.0137,-0.0127,0.0114,-0.0123,0.0155,-0.0119,0.0182,-0.0192,0.0114,-0.017,0.013,-0.01,0.0097,-0.0174,0.0158,-0.0116,0.0112,-0.0126,0.0127,-0.0144,0.0177,-0.0217,0.0245,-0.0195,0.0139,-0.0152,0.0169,-0.015,0.0129,-0.0165,0.0204,-0.0218,0.0145,-0.0093,0.0226,-0.0117,0.0176,-0.018,0.0176,-0.0129,0.0162,-0.0172,0.0159,-0.0245,0.0225,-0.0151,0.0155,-0.0109,0.0127,-0.0113,0.0174,-0.014,0.0187,-0.0201,0.0186,-0.0176,0.0121,-0.0165,0.0131,-0.0096,0.0125,-0.0104,0.0155,-0.0109,0.0152,-0.0137,0.0158,-0.0133,0.0184,-0.0176,0.0129,-0.0131,0.0076,-0.0105,0.0101,-0.0098,0.0138,-0.0126,0.0095,-0.0102,0.0142,-0.0167,0.0101,-0.0146,0.0251,-0.0232,0.0175,-0.0201,0.0193,-0.0114,0.0144,-0.0096,0.0133,-0.0144,0.0114,-0.0089,0.0134,-0.012,0.0155,-0.0147,0.0107,-0.0229,0.0194,-0.0284,0.0178,-0.0139,0.0155,-0.0143,0.0152,-0.0118,0.0131,-0.0087,0.0121,-0.0113,0.0128,-0.0154,0.0102,-0.0172,0.0169,-0.0146,0.0169,-0.009,0.0125,-0.0123,0.011,-0.0152,0.0102,-0.0123,0.012,-0.0151,0.016,-0.0121,0.0061,-0.01,0.0103,-0.0069,0.012,-0.0115,0.0075,-0.0105,0.0075,-0.0075,0.0112,-0.0173,0.0177,-0.0172,0.0149,-0.0214,0.0119,-0.012,0.0163,-0.0138,0.016,-0.0119,0.0096,-0.0162,0.0125,-0.0085,0.0226,-0.0141,0.0128,-0.0128,0.0116,-0.0198,0.0187,-0.0099,0.0119,-0.0118,0.0106,-0.0084,0.0089,-0.0109,0.0135,-0.0115,0.0106,-0.0104,0.0081,-0.023,0.015,-0.0092,0.0165,-0.0144,0.0125,-0.0135,0.0131,-0.0088,0.0077,-0.0129,0.0131,-0.0081,0.014,-0.0128,0.0091,-0.0091,0.0062,-0.0075,0.0076,-0.0077,0.0122,-0.0087,0.0131,-0.0123,0.0118,-0.0078,0.0114,-0.0141,0.0201,-0.0145,0.0141,-0.0121,0.011,-0.0089,0.0082,-0.008,0.0122,-0.01,0.0125,-0.0083,0.0089,-0.0055,0.009,-0.0152,0.0091,-0.0115,0.0074,-0.0137,0.0145,-0.0088,0.0136,-0.0106,0.009,-0.0069,0.011,-0.0089,0.0098,-0.0066,0.0076,-0.009,0.0078,-0.015,0.0097,-0.0073,0.0123,-0.0109,0.008,-0.0088,0.0098,-0.0074,0.0116,-0.0057,0.0062,-0.0079,0.0088,-0.0094,0.0062,-0.009,0.0086,-0.0062,0.009,-0.0051,0.0092,-0.01,0.0112,-0.006,0.0076,-0.0067,0.0091,-0.0087,0.0084,-0.0134,0.0067,-0.0103,0.0065,-0.0076,0.01,-0.0062,0.0096,-0.0057,0.0082,-0.0071,0.0116,-0.007,0.0074,-0.0103,0.0077,-0.0096,0.0063,-0.0124,0.0121,-0.0107,0.0107,-0.0083,0.0109,-0.0063,0.0082,-0.0056,0.0081,-0.0068,0.0081,-0.0107,0.0043,-0.0094,0.0103,-0.007,0.0091,-0.006,0.0079,-0.0067,0.007,-0.0101,0.0079,-0.008,0.0126,-0.006,0.0059,-0.0086,0.0046,-0.0059,0.0065,-0.0047,0.0051,-0.0052,0.0064,-0.0055,0.0077,-0.0054,0.0055,-0.0064,0.0054,-0.0071,0.0085,-0.0079,0.0075,-0.0076,0.0086,-0.0052,0.0068,-0.0044,0.0045,-0.007,0.0062,-0.0041,0.0058,-0.0034,0.005,-0.0078,0.0036,-0.0076,0.0043,-0.0089,0.0054,-0.0065,0.0068,-0.008,0.0064,-0.0043,0.0052,-0.0045,0.0047,-0.0069,0.0042,-0.0116,0.0066,-0.0057,0.006,-0.0061,0.0068,-0.0042,0.006,-0.0057,0.005,-0.0051,0.0047,-0.0037,0.0065,-0.0056,0.0041,-0.004,0.0032,-0.0036,0.0031,-0.0039,0.0039,-0.0043,0.004,-0.0045,0.0034,-0.0042,0.0054,-0.0054,0.0059,-0.0065,0.0045,-0.0052,0.0045,-0.0026,0.0036,-0.0043,0.0045,-0.005,0.0036,-0.0038,0.0043,-0.0021,0.0064,-0.0057,0.006,-0.0044,0.003,-0.004,0.0039,-0.0026,0.0042,-0.0048,0.005,-0.0029,0.0032,-0.0045,0.0055,-0.003,0.0046,-0.0043,0.0034,-0.0045,0.0034,-0.0044,0.004,-0.0037,0.004,-0.0022,0.0025,-0.0036,0.0024,-0.0026,0.0038,-0.0029,0.0033,-0.0043,0.0025,-0.0031,0.0038,-0.0026,0.0025,-0.0039,0.0036,-0.0017,0.0023,-0.0025,0.0021,-0.0034,0.0034,-0.0028,0.0025,-0.004,0.003,-0.0025,0.0029,-0.0018,0.0027,-0.0016,0.0025,-0.0025,0.002,-0.002,0.0024,-0.0023,0.0027,-0.0033,0.0027,-0.0028,0.0025,-0.0026,0.0022,-0.0017,0.0023,-0.0018,0.0017,-0.0023,0.0033,-0.001,0.0015,-0.0027,0.0018,-0.0023,0.0014,-0.0019,0.0015,-0.002,0.0014,-0.0012,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.001,0.0012,-0.0009,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
1977 فولکس واگن Karmann سوسک معطل ماندن با بالا RPMs.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0012,0.0012,-0.0016,0.0019,-0.0018,0.0022,-0.0018,0.0017,-0.0017,0.0027,-0.0031,0.0035,-0.0039,0.004,-0.0049,0.0045,-0.0045,0.0051,-0.0029,0.0032,-0.0018,0.0024,-0.0022,0.0019,-0.0052,0.0051,-0.0055,0.0087,-0.0058,0.0059,-0.0043,0.0067,-0.0055,0.0059,-0.0055,0.0075,-0.0074,0.0085,-0.0103,0.0073,-0.0066,0.0062,-0.0066,0.008,-0.0047,0.0055,-0.006,0.0045,-0.0055,0.005,-0.0113,0.0094,-0.0129,0.0129,-0.0094,0.0102,-0.0099,0.0119,-0.0081,0.0066,-0.0076,0.0098,-0.008,0.0078,-0.0107,0.0121,-0.01,0.0141,-0.0085,0.01,-0.0089,0.0077,-0.0092,0.0083,-0.0097,0.0069,-0.0069,0.0076,-0.0072,0.0107,-0.0069,0.0107,-0.0086,0.008,-0.0127,0.0081,-0.0113,0.0105,-0.0097,0.0079,-0.0139,0.016,-0.0166,0.0145,-0.012,0.0166,-0.0239,0.0251,-0.0255,0.022,-0.021,0.0171,-0.0117,0.0122,-0.0104,0.0091,-0.0166,0.0124,-0.0119,0.0165,-0.0106,0.0135,-0.014,0.0172,-0.0117,0.0093,-0.0134,0.0153,-0.0112,0.0156,-0.0167,0.0142,-0.0142,0.0185,-0.0226,0.0263,-0.052,0.052,-0.0261,0.0256,-0.0294,0.0303,-0.0335,0.053,-0.0296,0.03,-0.0264,0.0245,-0.03,0.0364,-0.0381,0.0205,-0.034,0.0251,-0.0351,0.0287,-0.0353,0.0269,-0.0338,0.0348,-0.032,0.0229,-0.0236,0.0283,-0.0332,0.0241,-0.0243,0.0236,-0.0221,0.019,-0.0252,0.0313,-0.0249,0.0324,-0.0338,0.0369,-0.0495,0.0308,-0.042,0.0396,-0.0253,0.0319,-0.0198,0.0137,-0.0132,0.0142,-0.0123,0.0135,-0.0128,0.0102,-0.0121,0.0111,-0.0168,0.0241,-0.0145,0.0142,-0.0167,0.015,-0.0152,0.0161,-0.0131,0.0175,-0.0144,0.0101,-0.0145,0.0133,-0.0118,0.0099,-0.0084,0.0096,-0.0091,0.0104,-0.0087,0.0121,-0.0097,0.0081,-0.0128,0.0072,-0.0137,0.0132,-0.0118,0.0104,-0.0075,0.0077,-0.0103,0.0161,-0.0142,0.013,-0.0152,0.0083,-0.0118,0.0101,-0.0101,0.0146,-0.011,0.0129,-0.0097,0.0105,-0.008,0.009,-0.0085,0.0089,-0.0114,0.0078,-0.0134,0.0092,-0.0093,0.0166,-0.013,0.0157,-0.0096,0.0128,-0.0138,0.014,-0.0132,0.0164,-0.0094,0.008,-0.0097,0.0095,-0.0148,0.0085,-0.0124,0.0074,-0.0114,0.0081,-0.011,0.0163,-0.0167,0.0148,-0.0114,0.0086,-0.0099,0.008,-0.0075,0.0101,-0.0114,0.0083,-0.0193,0.0143,-0.0132,0.0101,-0.0131,0.0152,-0.0159,0.0116,-0.0101,0.0139,-0.0112,0.0188,-0.01,0.013,-0.0131,0.0063,-0.0173,0.0128,-0.0101,0.0199,-0.0154,0.011,-0.0112,0.0095,-0.01,0.0092,-0.0134,0.0219,-0.0199,0.0156,-0.0166,0.0151,-0.0167,0.0217,-0.011,0.012,-0.0111,0.0114,-0.0111,0.017,-0.017,0.0136,-0.0145,0.0126,-0.0081,0.0158,-0.0145,0.01,-0.0144,0.0108,-0.0202,0.0208,-0.014,0.0156,-0.0179,0.0214,-0.0215,0.0146,-0.0113,0.0186,-0.0149,0.0143,-0.0158,0.0244,-0.0253,0.0141,-0.0193,0.0171,-0.0163,0.0193,-0.0172,0.0149,-0.0204,0.0167,-0.0199,0.0298,-0.021,0.0229,-0.0275,0.019,-0.0303,0.0223,-0.018,0.0191,-0.0255,0.0308,-0.02,0.0217,-0.0138,0.0193,-0.0214,0.019,-0.0183,0.0194,-0.0267,0.0245,-0.0348,0.0195,-0.0306,0.0277,-0.0188,0.0262,-0.0231,0.0237,-0.0318,0.0387,-0.0256,0.0192,-0.0209,0.0309,-0.0225,0.0191,-0.0233,0.025,-0.0243,0.0235,-0.0197,0.0304,-0.0296,0.0296,-0.0251,0.0244,-0.025,0.033,-0.0279,0.0255,-0.0347,0.0283,-0.0279,0.0204,-0.0419,0.0262,-0.0289,0.0327,-0.0285,0.0317,-0.0371,0.0296,-0.0319,0.0254,-0.032,0.0326,-0.0446,0.0277,-0.0214,0.0318,-0.0257,0.0221,-0.0287,0.034,-0.0309,0.0294,-0.0488,0.0388,-0.0336,0.0276,-0.0451,0.0445,-0.0346,0.0372,-0.0289,0.0319,-0.0269,0.0262,-0.0358,0.0391,-0.0375,0.0356,-0.0244,0.0337,-0.0303,0.0368,-0.0443,0.0503,-0.0356,0.0299,-0.0235,0.0308,-0.0374,0.0331,-0.0354,0.0367,-0.031,0.0318,-0.0687,0.0436,-0.0317,0.0295,-0.0509,0.0517,-0.0456,0.0361,-0.0242,0.0383,-0.0282,0.0349,-0.0428,0.0354,-0.038,0.037,-0.0367,0.038,-0.044,0.0353,-0.0298,0.0461,-0.0347,0.0352,-0.038,0.0341,-0.0442,0.0297,-0.0337,0.0343,-0.033,0.0434,-0.0404,0.0378,-0.0605,0.0466,-0.0427,0.0407,-0.032,0.0434,-0.0323,0.042,-0.0387,0.0356,-0.0355,0.0381,-0.0366,0.0413,-0.0756,0.0374,-0.0394,0.0464,-0.0273,0.0382,-0.0278,0.0375,-0.0401,0.0323,-0.0331,0.0423,-0.0374,0.0306,-0.0459,0.0383,-0.0417,0.0442,-0.0368,0.0312,-0.0411,0.032,-0.0347,0.0423,-0.0348,0.0376,-0.0289,0.0373,-0.0407,0.0616,-0.0412,0.0489,-0.0364,0.0239,-0.0269,0.0331,-0.0478,0.0312,-0.044,0.0323,-0.0363,0.0354,-0.0389,0.0361,-0.0493,0.0364,-0.0311,0.0343,-0.0184,0.0313,-0.0392,0.0455,-0.0469,0.0365,-0.0379,0.0412,-0.0346,0.0349,-0.0502,0.0428,-0.0496,0.0437,-0.0271,0.0357,-0.0324,0.0287,-0.0303,0.0405,-0.0332,0.0237,-0.0342,0.0313,-0.0315,0.0399,-0.0279,0.0455,-0.0261,0.0254,-0.0269,0.0288,-0.057,0.0493,-0.0427,0.0729,-0.0367,0.0348,-0.0377,0.0274,-0.0428,0.0401,-0.0542,0.027,-0.0214,0.0276,-0.0457,0.0312,-0.0349,0.0312,-0.0289,0.0336,-0.0286,0.0231,-0.0532,0.0359,-0.0287,0.0364,-0.0281,0.0443,-0.0247,0.0214,-0.0442,0.0293,-0.0336,0.0363,-0.0621,0.038,-0.0342,0.0317,-0.0557,0.0466,-0.0368,0.0266,-0.0199,0.0228,-0.0318,0.0314,-0.0331,0.0389,-0.036,0.0364,-0.0271,0.026,-0.0374,0.0233,-0.0279,0.0318,-0.0252,0.024,-0.0296,0.037,-0.0299,0.0312,-0.0249,0.0246,-0.034,0.0296,-0.0248,0.033,-0.0428,0.0446,-0.0325,0.0311,-0.0288,0.0318,-0.032,0.0334,-0.0421,0.0313,-0.0261,0.0354,-0.0337,0.035,-0.0361,0.0393,-0.039,0.0432,-0.0502,0.029,-0.0289,0.0317,-0.0323,0.0364,-0.0289,0.031,-0.0285,0.031,-0.0417,0.0276,-0.0394,0.0337,-0.0261,0.0321,-0.0256,0.0365,-0.0296,0.0253,-0.0322,0.0344,-0.0243,0.0212,-0.0257,0.0352,-0.0322,0.0262,-0.045,0.0365,-0.0334,0.0226,-0.0168,0.0284,-0.0349,0.0307,-0.039,0.0285,-0.0276,0.0434,-0.0303,0.0318,-0.0414,0.0364,-0.0494,0.0379,-0.0263,0.0265,-0.0287,0.0221,-0.039,0.0302,-0.0411,0.0398,-0.041,0.0287,-0.0298,0.0331,-0.04,0.0338,-0.0303,0.0362,-0.0228,0.0356,-0.0255,0.0338,-0.0458,0.0327,-0.0276,0.0347,-0.022,0.0296,-0.0298,0.0383,-0.0382,0.0441,-0.0324,0.0297,-0.0348,0.0387,-0.0375,0.0354,-0.0421,0.0376,-0.0269,0.0311,-0.0287,0.0279,-0.0383,0.0319,-0.0559,0.037,-0.0205,0.0305,-0.0286,0.0355,-0.0579,0.0361,-0.0298,0.0444,-0.0304,0.031,-0.0342,0.0297,-0.0384,0.0497,-0.0311,0.0373,-0.0367,0.0313,-0.0283,0.0321,-0.0328,0.0318,-0.0349,0.0297,-0.0338,0.0375,-0.0596,0.0388,-0.0307,0.0251,-0.0251,0.0384,-0.043,0.0321,-0.0341,0.0338,-0.0332,0.0522,-0.027,0.0217,-0.0468,0.0398,-0.0374,0.0436,-0.0267,0.0245,-0.027,0.0273,-0.0464,0.0351,-0.0354,0.0339,-0.0376,0.0389,-0.0373,0.0365,-0.0281,0.025,-0.0257,0.027,-0.0317,0.0253,-0.0539,0.0409,-0.0327,0.0273,-0.0347,0.0368,-0.0259,0.0327,-0.0692,0.0397,-0.0355,0.0262,-0.0422,0.0365,-0.0328,0.0307,-0.0416,0.0537,-0.0393,0.0407,-0.0394,0.0311,-0.0445,0.0322,-0.0312,0.0445,-0.0235,0.024,-0.036,0.0227,-0.0361,0.0394,-0.0282,0.0298,-0.0294,0.0346,-0.0294,0.0245,-0.0417,0.0448,-0.0328,0.0269,-0.0236,0.0372,-0.0309,0.0332,-0.0327,0.0282,-0.0407,0.03,-0.0283,0.0278,-0.0474,0.0497,-0.0354,0.0306,-0.0275,0.0305,-0.0365,0.0337,-0.0404,0.0311,-0.0313,0.0385,-0.0312,0.0415,-0.0477,0.0434,-0.0358,0.0503,-0.021,0.0283,-0.0391,0.0259,-0.041,0.035,-0.0364,0.0284,-0.045,0.0381,-0.0343,0.0346,-0.0487,0.0465,-0.042,0.0294,-0.0341,0.0383,-0.0409,0.0407,-0.0361,0.0426,-0.0267,0.0353,-0.0409,0.0257,-0.0483,0.0397,-0.0521,0.0299,-0.0363,0.0444,-0.058,0.0498,-0.0391,0.0369,-0.027,0.0328,-0.0279,0.0332,-0.0526,0.0467,-0.0293,0.0327,-0.0296,0.035,-0.0309,0.0317,-0.029,0.0275,-0.0314,0.034,-0.0316,0.04,-0.0475,0.0466,-0.0349,0.0386,-0.0303,0.0361,-0.0332,0.0363,-0.0468,0.0477,-0.0373,0.0378,-0.0452,0.0313,-0.0517,0.0488,-0.0292,0.0304,-0.0256,0.0393,-0.0286,0.0339,-0.0515,0.0534,-0.0352,0.0409,-0.0321,0.0388,-0.0401,0.0466,-0.0364,0.0435,-0.0424,0.0432,-0.0469,0.0501,-0.0428,0.0375,-0.0509,0.0489,-0.0314,0.0397,-0.041,0.0519,-0.0467,0.0429,-0.0356,0.0324,-0.0598,0.0677,-0.0659,0.0678,-0.0341,0.0313,-0.0385,0.0269,-0.0422,0.0395,-0.031,0.0335,-0.038,0.0635,-0.0502,0.0453,-0.0368,0.0312,-0.0353,0.0406,-0.0345,0.0439,-0.0419,0.0472,-0.0441,0.0543,-0.0419,0.0461,-0.0297,0.0437,-0.0453,0.046,-0.0332,0.0399,-0.0343,0.0331,-0.0249,0.0285,-0.0385,0.041,-0.0436,0.0414,-0.0487,0.0334,-0.0335,0.0314,-0.0342,0.0383,-0.0581,0.0489,-0.0455,0.048,-0.0466,0.0461,-0.0327,0.0406,-0.0618,0.0422,-0.0372,0.0424,-0.0359,0.0325,-0.0584,0.0552,-0.0397,0.0426,-0.0437,0.0268,-0.0491,0.0434,-0.0562,0.0389,-0.0452,0.0401,-0.041,0.055,-0.0406,0.0419,-0.0477,0.0357,-0.0394,0.0419,-0.0271,0.0427,-0.0441,0.053,-0.033,0.0411,-0.0452,0.0531,-0.0441,0.0466,-0.0336,0.036,-0.0527,0.0501,-0.0349,0.0439,-0.044,0.0317,-0.0382,0.0554,-0.0359,0.0409,-0.0387,0.0559,-0.0313,0.0354,-0.0465,0.0398,-0.0356,0.0315,-0.0411,0.0559,-0.0317,0.0502,-0.0363,0.0414,-0.0421,0.0384,-0.0309,0.0383,-0.0489,0.0385,-0.05,0.034,-0.0377,0.0414,-0.046,0.041,-0.0382,0.0393,-0.0378,0.0395,-0.0429,0.044,-0.0482,0.0382,-0.05,0.0425,-0.0355,0.0445,-0.0501,0.0338,-0.0631,0.0454,-0.0319,0.0351,-0.0438,0.0382,-0.041,0.0583,-0.0357,0.036,-0.0489,0.0447,-0.0412,0.0372,-0.0479,0.0474,-0.0386,0.041,-0.0429,0.0514,-0.0585,0.0439,-0.034,0.0441,-0.0426,0.0463,-0.0472,0.0514,-0.0483,0.0376,-0.0496,0.0448,-0.0445,0.0399,-0.0467,0.0316,-0.0356,0.0441,-0.0565,0.0367,-0.0571,0.0453,-0.0458,0.0452,-0.0413,0.0591,-0.0405,0.044,-0.0375,0.059,-0.0388,0.0636,-0.0471,0.0479,-0.0489,0.0562,-0.0358,0.0344,-0.0474,0.0514,-0.0543,0.035,-0.0582,0.0513,-0.0561,0.0428,-0.0488,0.0418,-0.0524,0.0472,-0.0399,0.0405,-0.0596,0.0539,-0.0391,0.0375,-0.0387,0.0576,-0.0338,0.0622,-0.0447,0.0387,-0.0456,0.0499,-0.043,0.0586,-0.0464,0.057,-0.0388,0.0513,-0.0368,0.0361,-0.0549,0.0551,-0.0493,0.0512,-0.0426,0.049,-0.0428,0.0663,-0.0425,0.0396,-0.0446,0.0378,-0.0382,0.039,-0.0454,0.0483,-0.0372,0.0367,-0.0512,0.047,-0.0411,0.0484,-0.0464,0.0517,-0.0537,0.0496,-0.0524,0.0451,-0.0416,0.0406,-0.0484,0.0394,-0.0367,0.034,-0.0457,0.0575,-0.0432,0.0489,-0.0386,0.056,-0.0419,0.0413,-0.0343,0.0409,-0.0569,0.0541,-0.0603,0.0331,-0.062,0.0569,-0.0505,0.0459,-0.0495,0.0445,-0.0432,0.0458,-0.0373,0.0454,-0.0405,0.0448,-0.0511,0.042,-0.0442,0.0529,-0.0433,0.0481,-0.0391,0.0396,-0.0475,0.0676,-0.031,0.0468,-0.0493,0.0374,-0.0458,0.0404,-0.0431,0.0317,-0.0359,0.0458,-0.0427,0.0434,-0.0431,0.0343,-0.0411,0.0663,-0.0587,0.0375,-0.0399,0.0331,-0.0272,0.0466,-0.0462,0.049,-0.051,0.0569,-0.0586,0.0421,-0.0389,0.0404,-0.0529,0.0428,-0.0495,0.0725,-0.0431,0.0435,-0.047,0.065,-0.0505,0.0619,-0.0549,0.037,-0.0453,0.043,-0.0543,0.0363,-0.0497,0.0531,-0.061,0.0515,-0.0413,0.0454,-0.0521,0.0416,-0.0357,0.0455,-0.0435,0.0341,-0.0407,0.0477,-0.0511,0.0376,-0.0459,0.0534,-0.0386,0.047,-0.0348,0.0469,-0.0657,0.0476,-0.0521,0.0452,-0.0461,0.0751,-0.0404,0.044,-0.0469,0.0353,-0.0376,0.0329,-0.0421,0.0413,-0.0463,0.0556,-0.0522,0.0392,-0.0391,0.046,-0.0345,0.0439,-0.0353,0.0338,-0.0513,0.0401,-0.0443,0.0466,-0.0495,0.0499,-0.0316,0.0382,-0.0318,0.0352,-0.0395,0.032,-0.0263,0.0415,-0.0421,0.0389,-0.0417,0.0356,-0.0362,0.0379,-0.0571,0.0408,-0.0394,0.0406,-0.0461,0.0365,-0.0411,0.0378,-0.0506,0.0349,-0.0529,0.0417,-0.0322,0.031,-0.0357,0.0364,-0.0413,0.0344,-0.0376,0.0277,-0.0418,0.0323,-0.0378,0.0368,-0.0321,0.0448,-0.0294,0.0455,-0.0336,0.034,-0.0322,0.0424,-0.0451,0.0371,-0.0327,0.0368,-0.027,0.0351,-0.0299,0.0403,-0.0349,0.0414,-0.0354,0.0464,-0.0347,0.0318,-0.0318,0.0311,-0.0569,0.029,-0.0305,0.0358,-0.0331,0.0431,-0.0341,0.027,-0.0232,0.028,-0.0317,0.0297,-0.0287,0.0262,-0.0341,0.0286,-0.0338,0.0233,-0.0229,0.0437,-0.0348,0.0568,-0.0246,0.0259,-0.0378,0.0376,-0.0241,0.031,-0.0278,0.029,-0.0265,0.0268,-0.0246,0.0279,-0.0246,0.0217,-0.0352,0.0244,-0.035,0.0279,-0.0304,0.0318,-0.0296,0.0223,-0.0268,0.0277,-0.0257,0.0235,-0.0327,0.0224,-0.0236,0.0255,-0.0279,0.0264,-0.0229,0.0285,-0.02,0.0258,-0.0257,0.0306,-0.0334,0.0283,-0.0231,0.0288,-0.0213,0.0258,-0.0248,0.0223,-0.0283,0.0267,-0.024,0.0307,-0.0235,0.0242,-0.0235,0.0201,-0.0244,0.0193,-0.0212,0.0291,-0.017,0.0183,-0.0178,0.0214,-0.0166,0.0226,-0.0167,0.0132,-0.0222,0.0201,-0.0167,0.0231,-0.0199,0.021,-0.0184,0.0257,-0.0181,0.0234,-0.0259,0.0324,-0.0212,0.035,-0.02,0.0184,-0.019,0.0182,-0.0196,0.0189,-0.0225,0.0175,-0.0231,0.0181,-0.0146,0.0189,-0.0136,0.0204,-0.0188,0.0203,-0.0181,0.0218,-0.019,0.0171,-0.0141,0.0184,-0.0137,0.0164,-0.013,0.011,-0.0233,0.0164,-0.0181,0.022,-0.013,0.0136,-0.0181,0.0122,-0.0126,0.0157,-0.0157,0.0211,-0.013,0.0211,-0.0137,0.0125,-0.0134,0.0152,-0.0146,0.0147,-0.014,0.0163,-0.0153,0.0179,-0.0123,0.0146,-0.0134,0.017,-0.0106,0.0135,-0.0118,0.0156,-0.0189,0.0126,-0.0138,0.0166,-0.0116,0.0111,-0.0153,0.0109,-0.0149,0.0121,-0.013,0.0191,-0.0101,0.0106,-0.0116,0.0085,-0.0099,0.0109,-0.0094,0.0082,-0.0104,0.015,-0.0113,0.0122,-0.0103,0.0091,-0.0058,0.0107,-0.0085,0.0088,-0.0096,0.009,-0.011,0.0074,-0.0075,0.0087,-0.007,0.0074,-0.0106,0.0051,-0.0072,0.0093,-0.0075,0.0133,-0.0101,0.0119,-0.0084,0.0081,-0.0077,0.0078,-0.0094,0.0081,-0.0058,0.0068,-0.0074,0.0105,-0.0056,0.0073,-0.0065,0.0055,-0.0062,0.0075,-0.0057,0.0071,-0.0064,0.0046,-0.0061,0.0045,-0.0059,0.0037,-0.0055,0.0052,-0.0046,0.0038,-0.0051,0.0044,-0.0028,0.004,-0.0039,0.0047,-0.0045,0.0037,-0.0033,0.0045,-0.0025,0.0033,-0.0031,0.0029,-0.0028,0.0027,-0.0026,0.0032,-0.0021,0.0028,-0.0021,0.0021,-0.0016,0.002,-0.0022,0.0022,-0.0017,0.0016,-0.0018,0.0013,-0.001,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0]
در حال بارگذاری
0:11
1977 فولکس واگن Karmann سوسک شروع و معطل ماندن از اگزوز سمت.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0029,0.0034,-0.0039,0.0025,-0.0052,0.0034,-0.0491,0.076,-0.1442,0.2151,-0.2133,0.2218,-0.2131,0.1788,-0.2245,0.1589,-0.2234,0.1343,-0.2345,0.1451,-0.2266,0.1326,-0.2258,0.1297,-0.2234,0.1304,-0.2203,0.1345,-0.2208,0.1291,-0.2242,0.1288,-0.228,0.1324,-0.2254,0.1314,-0.2216,0.1324,-0.2236,0.131,-0.2237,0.1328,-0.2226,0.1307,-0.2244,0.1317,-0.2249,0.1277,-0.2257,0.128,-0.2268,0.1289,-0.2213,0.1316,-0.2221,0.132,-0.2435,0.157,-0.2477,0.1761,-0.1272,0.1495,-0.0622,0.0748,-0.0484,0.0495,-0.012,0.0145,-0.0127,0.0121,-0.0086,0.0086,-0.0096,0.0071,-0.0089,0.009,-0.0066,0.0063,-0.004,0.0054,-0.0046,0.0042,-0.0069,0.0049,-0.0047,0.0047,-0.0038,0.0052,-0.0057,0.0038,-0.0539,0.0535,-0.1487,0.2153,-0.2124,0.2162,-0.205,0.1855,-0.2209,0.1605,-0.2255,0.1381,-0.2303,0.1386,-0.2274,0.132,-0.2246,0.1227,-0.2236,0.1272,-0.2167,0.1357,-0.2233,0.134,-0.2178,0.1319,-0.2143,0.1326,-0.2177,0.1326,-0.2185,0.1297,-0.2193,0.1345,-0.2167,0.1329,-0.213,0.1308,-0.2155,0.1292,-0.2146,0.1335,-0.2176,0.1331,-0.2156,0.1343,-0.2111,0.1303,-0.2163,0.129,-0.2132,0.1307,-0.2119,0.1337,-0.2127,0.136,-0.2139,0.134,-0.2098,0.1355,-0.2108,0.1325,-0.2097,0.1324,-0.2129,0.1316,-0.2139,0.1313,-0.2108,0.1307,-0.213,0.1314,-0.2096,0.1315,-0.2162,0.1289,-0.2121,0.1339,-0.2112,0.1309,-0.2133,0.1282,-0.2141,0.1273,-0.2128,0.1269,-0.2131,0.1294,-0.2107,0.1277,-0.212,0.1265,-0.2117,0.1253,-0.2072,0.1268,-0.2096,0.1292,-0.2091,0.1269,-0.2379,0.1506,-0.1754,0.1667,-0.0857,0.1125,-0.0618,0.0735,-0.0302,0.0327,-0.011,0.0191,-0.0128,0.0129,-0.0063,0.009,-0.0066,0.0054,-0.0041,0.0033,-0.0018,0.0029,-0.0001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0021,-0.0026,0.0027,-0.003,0.0031,-0.0534,0.0517,-0.1433,0.2094,-0.2219,0.2154,-0.2174,0.175,-0.2314,0.1555,-0.2375,0.1469,-0.2457,0.1375,-0.241,0.1302,-0.2413,0.1275,-0.2331,0.1279,-0.2379,0.129,-0.2374,0.1259,-0.2332,0.125,-0.2333,0.1251,-0.2284,0.128,-0.2285,0.1271,-0.2305,0.1281,-0.2294,0.1302,-0.2337,0.1248,-0.2294,0.1286,-0.2288,0.129,-0.2308,0.1261,-0.2255,0.1263,-0.2308,0.13,-0.2301,0.1262,-0.2267,0.1253,-0.2338,0.1221,-0.2289,0.1259,-0.2489,0.1251,-0.2504,0.1767,-0.1312,0.1668,-0.0666,0.0889,-0.0603,0.0604,-0.0143,0.0131,-0.0107,0.0126,-0.0091,0.0124,-0.0146,0.0131,-0.0107,0.0143,-0.0096,0.0091,-0.0104,0.0088,-0.0088,0.01,-0.0069,0.0054,-0.0064,0.0067,-0.0076,0.0059,-0.0063,0.0059,-0.0042,0.0048,-0.0061,0.005,-0.0061,0.0042,-0.0535,0.0506,-0.1481,0.2132,-0.2283,0.2192,-0.2184,0.178,-0.2381,0.1556,-0.2447,0.15,-0.2475,0.1445,-0.2455,0.1309,-0.2438,0.1363,-0.2413,0.1315,-0.2423,0.133,-0.2406,0.127,-0.2385,0.1275,-0.2368,0.131,-0.2426,0.1237,-0.2418,0.1302,-0.2492,0.1326,-0.2455,0.1275,-0.2464,0.1322,-0.2444,0.1306,-0.2441,0.1291,-0.2444,0.1303,-0.2398,0.1299,-0.2408,0.125,-0.2413,0.1268,-0.2393,0.1243,-0.2407,0.128,-0.2388,0.1288,-0.2384,0.1261,-0.2378,0.1286,-0.2392,0.125,-0.239,0.1273,-0.238,0.1258,-0.2379,0.1255,-0.2362,0.1261,-0.2354,0.1244,-0.2399,0.1275,-0.2368,0.1295,-0.2371,0.1277,-0.2406,0.1259,-0.2384,0.1277,-0.2381,0.1293,-0.2401,0.1283,-0.2336,0.1254,-0.2342,0.125,-0.2351,0.1254,-0.2364,0.126,-0.2311,0.1259,-0.271,0.184,-0.2419,0.1864,-0.1125,0.1521,-0.0646,0.0873,-0.039,0.0353,-0.0081,0.0116,-0.0092,0.0113,-0.0054,0.0059,-0.0031,0.0032,-0.0009,0.0015,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0029,0.0025,-0.0032,0.0028,-0.0506,0.0482,-0.1463,0.2145,-0.2135,0.2275,-0.2088,0.1967,-0.2277,0.1737,-0.2281,0.1458,-0.2372,0.1489,-0.2405,0.1506,-0.2361,0.1386,-0.2258,0.1423,-0.2308,0.1426,-0.2291,0.1429,-0.2329,0.1401,-0.2331,0.141,-0.2282,0.142,-0.2276,0.1429,-0.2271,0.1434,-0.2518,0.1374,-0.2625,0.1794,-0.1295,0.1688,-0.0597,0.0953,-0.0541,0.0553,-0.0118,0.0138,-0.0117,0.0123,-0.007,0.0056,-0.0067,0.0071,-0.0078,0.007,-0.0377,0.0529,-0.1449,0.2196,-0.2269,0.2294,-0.2252,0.2114,-0.2354,0.198,-0.2384,0.1524,-0.2407,0.1674,-0.2474,0.1562,-0.2394,0.1435,-0.2386,0.1444,-0.2428,0.1501,-0.2329,0.1473,-0.2339,0.1496,-0.2368,0.1485,-0.2327,0.1531,-0.2399,0.156,-0.2413,0.1496,-0.2374,0.149,-0.2327,0.1528,-0.2332,0.152,-0.2365,0.1524,-0.2331,0.1496,-0.2381,0.1515,-0.2364,0.1512,-0.2373,0.1516,-0.2344,0.1508,-0.2374,0.1499,-0.2321,0.1447,-0.2342,0.148,-0.2359,0.1547,-0.2316,0.1534,-0.2353,0.1521,-0.2355,0.1521,-0.2335,0.1509,-0.2314,0.1514,-0.2271,0.1545,-0.2304,0.149,-0.2289,0.1486,-0.2308,0.1486,-0.2283,0.1478,-0.2272,0.1478,-0.2286,0.1474,-0.2272,0.1508,-0.2251,0.1494,-0.2234,0.1485,-0.2257,0.1449,-0.2238,0.146,-0.2653,0.1696,-0.2331,0.1838,-0.1133,0.1303,-0.0658,0.0782,-0.0417,0.0397,-0.0227,0.0259,-0.016,0.0145,-0.0124,0.0105,-0.0134,0.0123,-0.0111,0.0111,-0.0028,0.0032,-0.0019,0.002,-0.0006,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:14
2002 سوسک فولکس واگن - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0032,0.0041,-0.0059,0.0028,-0.0046,0.0053,-0.0077,0.0082,-0.0313,0.0222,-0.0517,0.0416,-0.1217,0.1303,-0.1425,0.1915,-0.2099,0.1747,-0.196,0.1833,-0.1936,0.1584,-0.1892,0.1423,-0.1914,0.1545,-0.1996,0.1382,-0.2024,0.1242,-0.2011,0.1351,-0.1948,0.1294,-0.1947,0.1289,-0.211,0.1177,-0.2047,0.1254,-0.2083,0.1259,-0.2059,0.1306,-0.2114,0.1264,-0.1989,0.1335,-0.2052,0.1222,-0.1943,0.1229,-0.205,0.1177,-0.2132,0.1525,-0.2276,0.1593,-0.1469,0.1639,-0.1375,0.156,-0.0993,0.1426,-0.0653,0.1019,-0.0596,0.0777,-0.0582,0.0753,-0.0555,0.0476,-0.0232,0.0405,-0.0156,0.0122,-0.0104,0.0082,-0.0114,0.0178,-0.0135,0.0164,-0.0163,0.0075,-0.006,0.0171,-0.0132,0.0136,-0.0157,0.0173,-0.033,0.043,-0.0513,0.0782,-0.1303,0.1795,-0.1511,0.1693,-0.2043,0.1953,-0.2055,0.1594,-0.1854,0.1308,-0.1795,0.1486,-0.2062,0.127,-0.2139,0.1384,-0.204,0.1477,-0.221,0.1364,-0.2063,0.133,-0.2206,0.1174,-0.2241,0.1307,-0.217,0.131,-0.2174,0.1369,-0.214,0.1314,-0.2102,0.1319,-0.2137,0.1288,-0.1963,0.1305,-0.2053,0.1176,-0.1993,0.1173,-0.1996,0.1165,-0.1984,0.1183,-0.2026,0.1136,-0.2011,0.1162,-0.204,0.1124,-0.2045,0.122,-0.2034,0.1123,-0.2021,0.1171,-0.2223,0.1404,-0.1575,0.1504,-0.1534,0.1746,-0.1203,0.1575,-0.0947,0.117,-0.0477,0.0869,-0.0568,0.0672,-0.0602,0.0549,-0.0369,0.0473,-0.0246,0.0191,-0.0081,0.0128,-0.0064,0.0075,-0.0062,0.0097,-0.0072,0.0038,-0.0026,0.0053,-0.003,0.0021,-0.0007,0.0016,-0.0018,0.0007,-0.001,0.0021,-0.0015,0.0008,-0.0006,0.001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0.0033,-0.0013,0.0026,-0.0033,0.0004,-0.0035,0.0033,-0.0032,0.0049,-0.0042,0.0062,-0.0037,0.004,-0.0062,0.0106,-0.0333,0.0382,-0.047,0.0654,-0.1035,0.1485,-0.1393,0.1751,-0.192,0.1595,-0.1893,0.1808,-0.1613,0.1496,-0.1756,0.1342,-0.1821,0.1397,-0.1985,0.1237,-0.198,0.124,-0.1958,0.1339,-0.1898,0.1217,-0.1915,0.1257,-0.202,0.1129,-0.196,0.112,-0.1994,0.1059,-0.1908,0.1158,-0.1956,0.1106,-0.2164,0.1269,-0.2012,0.1454,-0.138,0.1415,-0.1167,0.1591,-0.0951,0.1293,-0.0598,0.1086,-0.0553,0.0698,-0.0569,0.0687,-0.0367,0.0459,-0.0245,0.0287,-0.011,0.0184,-0.0045,0.0106,-0.0327,0.0267,-0.0514,0.0482,-0.1035,0.1148,-0.1324,0.1821,-0.1864,0.1768,-0.1811,0.1845,-0.1857,0.1542,-0.1689,0.1432,-0.1832,0.1437,-0.184,0.1333,-0.192,0.1122,-0.192,0.1223,-0.1948,0.108,-0.1925,0.1164,-0.2074,0.1064,-0.2031,0.1098,-0.2087,0.108,-0.2125,0.1252,-0.2271,0.1626,-0.1758,0.1624,-0.1368,0.1724,-0.1093,0.1447,-0.0745,0.1209,-0.052,0.0737,-0.0609,0.0661,-0.06,0.0459,-0.0361,0.0362,-0.014,0.0224,-0.0084,0.0105,-0.0104,0.0059,-0.0047,0.0102,-0.0074,0.0056,-0.0042,0.0047,-0.004,0.0011,-0.001,0.0034,-0.0025,0.0012,-0.0016,0.0018,-0.0012,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0003,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0.0001,-0.0016,0.0019,-0.0017,0.0017,-0.0013,0.0031,-0.0025,0.0023,-0.0034,0.0018,-0.0018,0.0016,-0.0026,0.0015,-0.0079,0.0067,-0.0317,0.0407,-0.0426,0.0351,-0.0989,0.1445,-0.1277,0.1794,-0.1787,0.169,-0.1789,0.1816,-0.1597,0.1526,-0.1542,0.1361,-0.1738,0.1414,-0.1788,0.128,-0.1817,0.0967,-0.1799,0.1048,-0.1722,0.0911,-0.174,0.0978,-0.1821,0.1022,-0.186,0.0923,-0.1827,0.0877,-0.1785,0.0913,-0.1746,0.087,-0.1749,0.0883,-0.1722,0.092,-0.1935,0.1003,-0.1961,0.124,-0.163,0.1245,-0.1103,0.1411,-0.0863,0.1223,-0.065,0.1033,-0.0477,0.0725,-0.0554,0.0679,-0.0481,0.0538,-0.033,0.0314,-0.0157,0.0183,-0.0069,0.0061,-0.0073,0.0035,-0.0098,0.0113,-0.0056,0.0089,-0.0062,0.0063,-0.0044,0.0044,-0.0049,0.0045,-0.0047,0.0094,-0.0305,0.0375,-0.0409,0.0618,-0.1249,0.1383,-0.1249,0.1738,-0.1722,0.1742,-0.1747,0.1747,-0.1531,0.1483,-0.1458,0.1285,-0.1648,0.1371,-0.1716,0.1174,-0.1793,0.0961,-0.1833,0.1026,-0.1792,0.093,-0.181,0.0998,-0.1867,0.0958,-0.188,0.0936,-0.1858,0.0938,-0.185,0.0957,-0.1771,0.0922,-0.1788,0.0902,-0.1776,0.088,-0.1759,0.0861,-0.1791,0.089,-0.1695,0.0909,-0.1768,0.0906,-0.1793,0.0921,-0.1752,0.0909,-0.1743,0.0925,-0.1755,0.0925,-0.1865,0.095,-0.2007,0.1203,-0.1497,0.129,-0.1086,0.1408,-0.0867,0.1201,-0.0569,0.0888,-0.0418,0.0657,-0.0543,0.0651,-0.0474,0.0508,-0.0264,0.0328,-0.0137,0.0133,-0.0074,0.0061,-0.0069,0.0076,-0.0102,0.0091,-0.0071,0.0089,-0.0057,0.0054,-0.0046,0.0032,-0.0025,0.002,-0.0028,0.0021,-0.0037,0.003,-0.0022,0.0032,-0.0019,0.0016,-0.0018,0.0019,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2002 سوسک فولکس واگن - دو کوتاه بوق بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.002,0.0017,-0.0415,0.0245,-0.1397,0.1892,-0.2051,0.2426,-0.2191,0.2093,-0.2253,0.2089,-0.2215,0.1593,-0.2267,0.1683,-0.2241,0.1689,-0.2246,0.1609,-0.2258,0.1604,-0.2171,0.1637,-0.2202,0.1638,-0.2226,0.1625,-0.2153,0.1619,-0.2165,0.159,-0.2177,0.1649,-0.2185,0.1668,-0.2189,0.1619,-0.2139,0.1596,-0.2163,0.1588,-0.2158,0.1618,-0.2169,0.1657,-0.2148,0.1626,-0.2144,0.1642,-0.2173,0.1638,-0.2175,0.1629,-0.2152,0.1601,-0.2138,0.1672,-0.2118,0.1622,-0.2184,0.164,-0.2124,0.1638,-0.2139,0.1622,-0.2137,0.164,-0.2148,0.1626,-0.2158,0.1638,-0.2129,0.163,-0.2151,0.1638,-0.2139,0.164,-0.214,0.1655,-0.2162,0.1633,-0.2139,0.1632,-0.2159,0.1634,-0.2157,0.1635,-0.2159,0.1623,-0.2151,0.1647,-0.2183,0.1638,-0.2184,0.1626,-0.2212,0.1676,-0.2134,0.1684,-0.2131,0.1706,-0.215,0.1637,-0.2161,0.1587,-0.2191,0.1644,-0.2191,0.1653,-0.2226,0.1677,-0.2218,0.1699,-0.2203,0.1693,-0.2199,0.1668,-0.2193,0.1626,-0.2227,0.1645,-0.2223,0.1658,-0.2223,0.1638,-0.2204,0.1622,-0.223,0.1648,-0.2215,0.1661,-0.2208,0.1641,-0.221,0.1665,-0.2234,0.166,-0.2255,0.1668,-0.2235,0.1632,-0.2237,0.1689,-0.2218,0.1698,-0.2216,0.168,-0.2204,0.165,-0.222,0.1669,-0.2192,0.1679,-0.2183,0.1715,-0.2154,0.1778,-0.2146,0.1733,-0.2163,0.1704,-0.2149,0.1757,-0.216,0.1683,-0.2154,0.1704,-0.2167,0.1717,-0.2198,0.1726,-0.2164,0.1716,-0.2158,0.1717,-0.2198,0.1696,-0.2193,0.1736,-0.2177,0.1754,-0.218,0.1726,-0.2148,0.1692,-0.2185,0.1708,-0.2171,0.172,-0.216,0.1699,-0.2154,0.167,-0.218,0.1639,-0.2168,0.1659,-0.2151,0.1655,-0.2155,0.1656,-0.2123,0.1676,-0.2384,0.1647,-0.259,0.1874,-0.1369,0.1544,-0.0694,0.082,-0.0662,0.0557,-0.0123,0.0134,-0.0113,0.0113,-0.006,0.007,-0.0043,0.0049,-0.0042,0.004,-0.0019,0.0015,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0013,-0.0036,0.0028,-0.0529,0.0526,-0.1449,0.2362,-0.222,0.23,-0.2002,0.2064,-0.2289,0.1973,-0.2266,0.164,-0.2237,0.1658,-0.2274,0.1633,-0.2262,0.1554,-0.2199,0.1595,-0.2197,0.1643,-0.2241,0.1652,-0.2208,0.1596,-0.2188,0.1628,-0.2203,0.161,-0.2213,0.1643,-0.219,0.1648,-0.2208,0.162,-0.2201,0.1642,-0.2201,0.1656,-0.2193,0.1691,-0.2177,0.1656,-0.2187,0.16,-0.2195,0.1567,-0.2201,0.1606,-0.2226,0.1611,-0.2178,0.1609,-0.2176,0.161,-0.2196,0.1622,-0.2184,0.1628,-0.2207,0.1612,-0.2195,0.1628,-0.2185,0.1631,-0.2183,0.1627,-0.2194,0.1633,-0.2208,0.1629,-0.2166,0.1641,-0.2197,0.167,-0.2217,0.1674,-0.2208,0.1613,-0.2221,0.1628,-0.221,0.1657,-0.2188,0.1648,-0.2207,0.1616,-0.2202,0.1635,-0.2214,0.1663,-0.22,0.1628,-0.221,0.1634,-0.22,0.1636,-0.2215,0.1626,-0.2208,0.1653,-0.219,0.1668,-0.2209,0.167,-0.2214,0.1648,-0.2228,0.1616,-0.219,0.1678,-0.2229,0.1662,-0.223,0.1657,-0.2206,0.1639,-0.2215,0.1629,-0.2208,0.1641,-0.2225,0.1632,-0.2226,0.1638,-0.2211,0.1644,-0.2219,0.1659,-0.2257,0.1667,-0.2224,0.1665,-0.225,0.1646,-0.2201,0.1662,-0.2217,0.1658,-0.2191,0.1659,-0.2219,0.1655,-0.221,0.1668,-0.2193,0.1663,-0.2177,0.1735,-0.2163,0.1744,-0.2124,0.1738,-0.2195,0.167,-0.2198,0.1677,-0.2174,0.1706,-0.2185,0.1669,-0.2181,0.1664,-0.2183,0.1667,-0.2199,0.1646,-0.2164,0.1676,-0.2216,0.1664,-0.2185,0.1649,-0.2173,0.166,-0.222,0.165,-0.2195,0.1639,-0.2225,0.1655,-0.2213,0.1668,-0.2211,0.1693,-0.2208,0.1665,-0.2204,0.1696,-0.2206,0.1647,-0.222,0.1653,-0.222,0.1634,-0.2185,0.1636,-0.2208,0.1626,-0.2191,0.1635,-0.2187,0.1629,-0.2171,0.1655,-0.2169,0.1627,-0.2159,0.1594,-0.2559,0.1834,-0.1821,0.1681,-0.0932,0.0956,-0.0672,0.0785,-0.0243,0.024,-0.0095,0.0108,-0.0052,0.006,-0.0025,0.0033,-0.0025,0.0032,-0.0012,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.064,0.0658,-0.157,0.2345,-0.2273,0.2303,-0.2244,0.2122,-0.2383,0.1946,-0.2399,0.1711,-0.2529,0.175,-0.2447,0.1672,-0.2437,0.155,-0.2334,0.1632,-0.2451,0.1734,-0.2364,0.1644,-0.239,0.1621,-0.2382,0.1613,-0.2364,0.1674,-0.2359,0.1657,-0.2355,0.1579,-0.2349,0.1573,-0.2348,0.1613,-0.2348,0.1617,-0.2372,0.1632,-0.2358,0.1638,-0.2354,0.1632,-0.2345,0.1628,-0.2368,0.1633,-0.2343,0.1618,-0.236,0.1629,-0.2354,0.1613,-0.2367,0.162,-0.2364,0.1685,-0.2359,0.1679,-0.2337,0.1692,-0.2316,0.1624,-0.2344,0.1602,-0.2353,0.162,-0.234,0.1658,-0.2328,0.1644,-0.2361,0.1634,-0.2363,0.1659,-0.2352,0.1661,-0.2333,0.1655,-0.2364,0.1612,-0.2364,0.1625,-0.2384,0.1655,-0.2348,0.1681,-0.2326,0.1695,-0.2337,0.1682,-0.2338,0.1637,-0.232,0.1638,-0.2363,0.1676,-0.2311,0.1659,-0.2303,0.1638,-0.2311,0.1657,-0.2315,0.1634,-0.2319,0.1618,-0.232,0.1621,-0.235,0.1606,-0.2334,0.1628,-0.2339,0.163,-0.2326,0.164,-0.234,0.161,-0.2316,0.1626,-0.2322,0.1644,-0.2352,0.1628,-0.2328,0.1642,-0.232,0.165,-0.2344,0.1633,-0.2321,0.1638,-0.2307,0.1629,-0.2334,0.1632,-0.2328,0.1641,-0.2314,0.1621,-0.2313,0.1639,-0.2311,0.165,-0.2333,0.1632,-0.2313,0.1633,-0.2321,0.1651,-0.2332,0.167,-0.2317,0.164,-0.2351,0.1651,-0.2312,0.1649,-0.234,0.1667,-0.2323,0.1666,-0.2298,0.1644,-0.2354,0.1656,-0.2328,0.1637,-0.2313,0.1676,-0.2348,0.167,-0.2335,0.1658,-0.2338,0.1639,-0.234,0.1644,-0.2356,0.164,-0.2375,0.1631,-0.2339,0.1637,-0.2375,0.1625,-0.2353,0.1649,-0.2362,0.1647,-0.2364,0.1645,-0.2375,0.1666,-0.2359,0.1638,-0.2332,0.1638,-0.2377,0.1644,-0.2348,0.1662,-0.2351,0.1664,-0.2344,0.1676,-0.234,0.1675,-0.2337,0.1668,-0.2347,0.1642,-0.2342,0.1648,-0.2336,0.1663,-0.2335,0.1629,-0.2349,0.1642,-0.2325,0.1673,-0.2318,0.1739,-0.2302,0.1749,-0.2292,0.1679,-0.2328,0.1656,-0.2344,0.1673,-0.2317,0.1695,-0.2319,0.1711,-0.2316,0.1687,-0.2357,0.1663,-0.2336,0.165,-0.2357,0.1678,-0.2347,0.1643,-0.2351,0.1625,-0.238,0.1633,-0.2363,0.1654,-0.2354,0.1664,-0.2366,0.1687,-0.2358,0.1672,-0.2365,0.1639,-0.2381,0.1636,-0.2368,0.1637,-0.2374,0.1651,-0.2376,0.1635,-0.2383,0.1653,-0.2365,0.1648,-0.2368,0.1651,-0.2384,0.1646,-0.2359,0.1648,-0.2374,0.1633,-0.2398,0.1651,-0.2378,0.1649,-0.2357,0.1644,-0.2374,0.1631,-0.236,0.1619,-0.2359,0.1664,-0.2326,0.1663,-0.2343,0.1626,-0.234,0.1651,-0.2369,0.1661,-0.2356,0.1652,-0.2334,0.1641,-0.2332,0.1658,-0.2342,0.1646,-0.2323,0.1659,-0.2351,0.1651,-0.2367,0.1646,-0.2347,0.1655,-0.2342,0.1661,-0.237,0.1614,-0.2337,0.1637,-0.2354,0.1682,-0.2366,0.1651,-0.2337,0.1673,-0.234,0.1669,-0.2352,0.1656,-0.2337,0.1665,-0.2351,0.1638,-0.2351,0.1664,-0.235,0.1673,-0.2369,0.166,-0.2378,0.1693,-0.2383,0.1689,-0.2373,0.1703,-0.2351,0.1707,-0.2345,0.1659,-0.2356,0.1671,-0.236,0.1694,-0.2335,0.1652,-0.2326,0.1665,-0.2318,0.1652,-0.2312,0.162,-0.2304,0.1636,-0.2304,0.1635,-0.2284,0.1613,-0.2293,0.1579,-0.2289,0.1596,-0.2247,0.1602,-0.2257,0.1596,-0.2269,0.1596,-0.227,0.1614,-0.2296,0.1588,-0.2294,0.1583,-0.2306,0.1593,-0.2283,0.1575,-0.2252,0.1591,-0.2294,0.1564,-0.2251,0.1586,-0.225,0.1613,-0.2242,0.1636,-0.2236,0.1609,-0.2585,0.1636,-0.1665,0.1507,-0.0613,0.0899,-0.0637,0.0702,-0.0218,0.0219,-0.0106,0.0101,-0.0043,0.0054,-0.0021,0.0027,-0.0026,0.0023,-0.0011,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:14
2002 سوسک فولکس واگن - long horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0021,0.0014,-0.001,0.0019,-0.0008,0.0019,-0.0021,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0043,0.004,-0.0496,0.0343,-0.0726,0.0822,-0.1286,0.1821,-0.1443,0.2654,-0.2313,0.2612,-0.2249,0.2651,-0.2337,0.2468,-0.187,0.232,-0.2189,0.2658,-0.2325,0.2349,-0.2246,0.1854,-0.2367,0.1872,-0.2328,0.1976,-0.2325,0.2108,-0.2397,0.2125,-0.248,0.2081,-0.2369,0.2041,-0.237,0.2015,-0.2318,0.203,-0.2307,0.1931,-0.2299,0.1905,-0.2356,0.1948,-0.2297,0.1989,-0.2445,0.2029,-0.2318,0.1975,-0.2369,0.2041,-0.2327,0.2034,-0.2339,0.1944,-0.2315,0.2042,-0.2327,0.2002,-0.2302,0.2022,-0.2386,0.2055,-0.2273,0.1977,-0.2382,0.2002,-0.2358,0.2037,-0.2327,0.202,-0.2305,0.1983,-0.2381,0.1988,-0.2272,0.2,-0.2337,0.1992,-0.2306,0.1995,-0.2363,0.202,-0.23,0.2002,-0.236,0.1998,-0.2307,0.1998,-0.2359,0.1971,-0.2358,0.1991,-0.2346,0.1967,-0.2363,0.1927,-0.2385,0.186,-0.2399,0.191,-0.2327,0.1917,-0.2351,0.1932,-0.2372,0.1927,-0.2402,0.2018,-0.2334,0.1999,-0.2304,0.2004,-0.2318,0.2036,-0.2291,0.201,-0.2322,0.2013,-0.2352,0.2035,-0.2251,0.197,-0.2349,0.1978,-0.2325,0.1963,-0.2312,0.1993,-0.2306,0.2006,-0.2297,0.202,-0.227,0.1991,-0.2278,0.1978,-0.2259,0.2029,-0.229,0.2031,-0.2272,0.1999,-0.2283,0.2016,-0.229,0.1998,-0.2239,0.1984,-0.2256,0.1991,-0.2312,0.2029,-0.2281,0.1994,-0.2219,0.1993,-0.2252,0.1988,-0.2265,0.2015,-0.2202,0.1999,-0.2246,0.1971,-0.226,0.2,-0.2232,0.1947,-0.223,0.1967,-0.2269,0.1958,-0.2206,0.1993,-0.2218,0.1944,-0.2183,0.201,-0.2245,0.1964,-0.2277,0.1973,-0.2239,0.1971,-0.2239,0.1977,-0.255,0.1953,-0.2726,0.1855,-0.2302,0.1655,-0.1684,0.1714,-0.1217,0.1343,-0.0764,0.1071,-0.0642,0.0825,-0.0848,0.0852,-0.0749,0.076,-0.0561,0.0417,-0.0247,0.0266,-0.0149,0.0107,-0.0231,0.0139,-0.0219,0.033,-0.0196,0.0284,-0.0299,0.0201,-0.01,0.0047,-0.0075,0.0119,-0.0109,0.0074,-0.0183,0.0101,-0.0079,0.0202,-0.0153,0.014,-0.0173,0.0187,-0.0153,0.0185,-0.0143,0.0078,-0.0043,0.0066,-0.0052,0.0052,-0.0034,0.0043,-0.0023,0.0031,-0.0024,0.0019,-0.0027,0.002,-0.0009,0.0014,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0029,0.0029,-0.0021,0.0027,-0.0021,0.0025,-0.0051,0.0039,-0.0334,0.0326,-0.0642,0.052,-0.0798,0.1613,-0.1805,0.2779,-0.2236,0.2672,-0.2286,0.2859,-0.2135,0.239,-0.1651,0.213,-0.2029,0.2349,-0.2132,0.1924,-0.2126,0.1429,-0.2193,0.1574,-0.1912,0.1378,-0.2119,0.1428,-0.2125,0.1478,-0.215,0.1424,-0.2121,0.1378,-0.215,0.1379,-0.201,0.1392,-0.2003,0.1301,-0.202,0.1362,-0.1899,0.1387,-0.1893,0.1358,-0.1976,0.1443,-0.1933,0.1458,-0.1943,0.1445,-0.1968,0.1416,-0.1988,0.1359,-0.1968,0.1397,-0.1954,0.1372,-0.1891,0.1408,-0.1908,0.1461,-0.1926,0.141,-0.1955,0.1492,-0.1884,0.1444,-0.1965,0.1453,-0.1975,0.1447,-0.1996,0.1422,-0.1933,0.1456,-0.1965,0.1486,-0.2023,0.1434,-0.1961,0.1464,-0.2034,0.143,-0.1959,0.1429,-0.1916,0.1451,-0.195,0.1459,-0.1925,0.1478,-0.1936,0.1508,-0.1971,0.1472,-0.2012,0.1414,-0.198,0.1419,-0.1971,0.144,-0.1976,0.1447,-0.1987,0.1412,-0.1951,0.144,-0.1978,0.1439,-0.1993,0.1474,-0.1964,0.1479,-0.1965,0.1476,-0.1962,0.1469,-0.1974,0.1451,-0.2007,0.147,-0.1998,0.146,-0.1974,0.1458,-0.1988,0.1473,-0.1999,0.1441,-0.1997,0.1507,-0.1995,0.144,-0.2023,0.1437,-0.199,0.1469,-0.1999,0.1444,-0.2047,0.1404,-0.2017,0.1441,-0.1972,0.1451,-0.1994,0.1453,-0.2023,0.1405,-0.1976,0.1441,-0.1978,0.1456,-0.1995,0.1415,-0.2034,0.1458,-0.199,0.1463,-0.1995,0.1419,-0.201,0.1409,-0.1993,0.1415,-0.1937,0.1419,-0.1988,0.1399,-0.1959,0.144,-0.1932,0.1408,-0.1965,0.1405,-0.1973,0.1407,-0.1938,0.1384,-0.195,0.1383,-0.1959,0.1388,-0.1926,0.1406,-0.2166,0.1447,-0.2399,0.1534,-0.1595,0.2051,-0.1718,0.2189,-0.1385,0.2056,-0.1064,0.1487,-0.0783,0.0995,-0.0773,0.0941,-0.0623,0.0656,-0.0472,0.038,-0.0295,0.054,-0.0241,0.0415,-0.0386,0.031,-0.0218,0.0145,-0.0236,0.029,-0.0224,0.0152,-0.0292,0.0149,-0.0112,0.0274,-0.0199,0.022,-0.0328,0.031,-0.03,0.0233,-0.0137,0.0187,-0.0071,0.0122,-0.0121,0.0128,-0.0092,0.0045,-0.0033,0.0083,-0.0063,0.0058,-0.0077,0.0057,-0.0024,0.0051,-0.0048,0.0018,-0.0041,0.0036,-0.0047,0.0027,-0.0015,0.0011,-0.0006,0.001,-0.0003,0.0006,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0011,-0.0021,0.0018,-0.0031,0.0022,-0.0013,0.0023,-0.002,0.0016,-0.0016,0.0012,-0.0017,0.0022,-0.0015,0.0022,-0.0094,0.0061,-0.0439,0.0558,-0.0672,0.0589,-0.1467,0.1985,-0.1739,0.2707,-0.2288,0.2639,-0.2274,0.275,-0.1927,0.2334,-0.1826,0.2039,-0.2077,0.2246,-0.2219,0.1855,-0.2158,0.1522,-0.2295,0.1362,-0.2189,0.1351,-0.2176,0.1454,-0.2214,0.1525,-0.2295,0.1428,-0.2197,0.1344,-0.2208,0.1327,-0.2141,0.1288,-0.2188,0.1346,-0.2115,0.1364,-0.2153,0.1326,-0.2076,0.1343,-0.2219,0.1291,-0.2148,0.144,-0.2136,0.1382,-0.2111,0.1377,-0.2169,0.135,-0.2133,0.1348,-0.2141,0.1352,-0.2087,0.1327,-0.2077,0.1376,-0.2028,0.137,-0.2143,0.1355,-0.2114,0.1399,-0.2107,0.1322,-0.213,0.1349,-0.2086,0.13,-0.2033,0.1326,-0.209,0.1319,-0.207,0.132,-0.2056,0.1351,-0.2065,0.1351,-0.2113,0.1306,-0.2064,0.1349,-0.2098,0.1354,-0.2116,0.1311,-0.2148,0.1311,-0.216,0.13,-0.2122,0.1254,-0.2177,0.1301,-0.2113,0.1341,-0.21,0.1297,-0.2101,0.1311,-0.2142,0.1304,-0.2102,0.1312,-0.2111,0.1293,-0.2098,0.137,-0.209,0.1336,-0.2093,0.1306,-0.2069,0.1324,-0.2069,0.1292,-0.212,0.1261,-0.2128,0.1293,-0.2069,0.1314,-0.209,0.1328,-0.2088,0.13,-0.2088,0.1324,-0.2111,0.1315,-0.2099,0.127,-0.2116,0.1324,-0.2129,0.1303,-0.2129,0.1269,-0.2086,0.1309,-0.2071,0.1325,-0.2042,0.1327,-0.2074,0.1316,-0.2067,0.1317,-0.202,0.1326,-0.2085,0.1283,-0.2093,0.1298,-0.2116,0.1297,-0.2102,0.1305,-0.2025,0.1331,-0.2059,0.1352,-0.2092,0.1325,-0.2114,0.1353,-0.207,0.1312,-0.2117,0.1318,-0.2081,0.1304,-0.2042,0.1317,-0.2038,0.1308,-0.207,0.1273,-0.2097,0.1304,-0.2071,0.1298,-0.2067,0.1288,-0.2075,0.1308,-0.2053,0.1317,-0.206,0.1301,-0.2115,0.1321,-0.2049,0.1303,-0.2096,0.1337,-0.2063,0.1339,-0.2057,0.1331,-0.2051,0.1374,-0.2034,0.1349,-0.2018,0.1312,-0.2064,0.1324,-0.2073,0.1342,-0.2213,0.1322,-0.2411,0.171,-0.1646,0.1641,-0.1588,0.2168,-0.1537,0.2317,-0.1199,0.1724,-0.0703,0.1255,-0.0799,0.0995,-0.076,0.0921,-0.0506,0.0526,-0.0294,0.0318,-0.0162,0.0184,-0.0064,0.0093,-0.0109,0.0127,-0.0093,0.0102,-0.0054,0.0049,-0.003,0.0039,-0.0023,0.0019,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2002 سوسک فولکس واگن - متوسط طول شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0046,0.0107,-0.0167,0.0206,-0.0587,0.0549,-0.0803,0.1404,-0.1358,0.2277,-0.1396,0.2142,-0.2041,0.2453,-0.2074,0.2295,-0.1747,0.2173,-0.1952,0.231,-0.2,0.2108,-0.2069,0.1871,-0.2005,0.1645,-0.189,0.1765,-0.2002,0.189,-0.2093,0.1926,-0.2192,0.1893,-0.22,0.1877,-0.212,0.1813,-0.2002,0.1806,-0.2366,0.157,-0.2082,0.1329,-0.1684,0.1428,-0.1099,0.1291,-0.0805,0.0894,-0.0464,0.0726,-0.062,0.0594,-0.0607,0.0704,-0.0479,0.0382,-0.0339,0.021,-0.0179,0.0206,-0.0171,0.0251,-0.0302,0.0198,-0.0181,0.0096,-0.0128,0.0179,-0.0074,0.0069,-0.0116,0.0112,-0.0069,0.0123,-0.0095,0.0093,-0.0108,0.0121,-0.0087,0.0067,-0.0028,0.0045,-0.0025,0.0048,-0.0034,0.0024,-0.002,0.0013,-0.0009,0.0017,-0.0012,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0021,-0.0029,0.0014,-0.0029,0.0019,-0.0027,0.0035,-0.001,0.0026,-0.0025,0.0024,-0.0032,0.0006,-0.0022,0.0023,-0.0025,0.003,-0.0106,0.0062,-0.0448,0.0313,-0.0624,0.0609,-0.1171,0.1504,-0.1338,0.2349,-0.1999,0.2195,-0.2057,0.2284,-0.2055,0.2196,-0.1721,0.1965,-0.193,0.2318,-0.211,0.2034,-0.1951,0.154,-0.2008,0.1618,-0.199,0.1665,-0.2073,0.1725,-0.2081,0.1725,-0.2181,0.1731,-0.206,0.1645,-0.2137,0.1671,-0.1987,0.1662,-0.1948,0.1629,-0.1981,0.1521,-0.1923,0.1602,-0.1899,0.1665,-0.1978,0.1651,-0.207,0.1686,-0.2447,0.1445,-0.1941,0.1541,-0.1699,0.1481,-0.1126,0.134,-0.0855,0.1128,-0.0614,0.0879,-0.0707,0.0762,-0.071,0.0629,-0.0461,0.0386,-0.0289,0.0291,-0.017,0.0296,-0.02,0.0287,-0.0275,0.0229,-0.0162,0.0261,-0.0175,0.0176,-0.0127,0.0088,-0.0118,0.0072,-0.0052,0.0107,-0.0071,0.0076,-0.0096,0.0077,-0.005,0.0102,-0.0074,0.004,-0.001,0.0029,-0.0022,0.0004,-0.0007,0.0014,-0.0006,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.002,0.0032,-0.0034,0.0048,-0.003,0.002,-0.0055,0.0029,-0.0052,0.004,-0.0039,0.0056,-0.0025,0.0039,-0.0038,0.0077,-0.019,0.0208,-0.0643,0.0542,-0.0817,0.1504,-0.1337,0.2278,-0.1369,0.2058,-0.1986,0.2321,-0.1893,0.2162,-0.17,0.2057,-0.1926,0.2275,-0.2022,0.2037,-0.1989,0.1684,-0.1961,0.1508,-0.1984,0.1617,-0.2,0.1786,-0.2092,0.1836,-0.2203,0.177,-0.216,0.1787,-0.2109,0.1681,-0.2012,0.1609,-0.2011,0.1594,-0.1982,0.1663,-0.1936,0.1642,-0.1971,0.1695,-0.2078,0.1693,-0.1915,0.172,-0.1983,0.168,-0.2009,0.1663,-0.1975,0.1654,-0.1984,0.1684,-0.1961,0.1655,-0.1953,0.1696,-0.2,0.1704,-0.1959,0.1682,-0.2126,0.1723,-0.2421,0.1704,-0.2301,0.1534,-0.1771,0.1608,-0.1085,0.1336,-0.0874,0.1026,-0.0504,0.082,-0.0709,0.0722,-0.0576,0.0667,-0.0465,0.0438,-0.0344,0.0201,-0.0191,0.0214,-0.0216,0.0285,-0.0207,0.0365,-0.0354,0.0249,-0.0177,0.0056,-0.0077,0.0169,-0.0108,0.0065,-0.0152,0.0073,-0.0088,0.016,-0.014,0.0157,-0.0191,0.0179,-0.017,0.0198,-0.0172,0.0078,-0.0043,0.0086,-0.0085,0.0097,-0.0056,0.0095,-0.0051,0.0046,-0.0061,0.0065,-0.0065,0.0037,-0.0023,0.0041,-0.0029,0.0025,-0.0042,0.0028,-0.0043,0.0021,-0.0014,0.0011,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2002 سوسک فولکس واگن - short horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0029,0.0034,-0.0039,0.0025,-0.0052,0.0034,-0.0491,0.076,-0.1442,0.2151,-0.2133,0.2218,-0.2131,0.1788,-0.2245,0.1589,-0.2234,0.1343,-0.2345,0.1451,-0.2266,0.1326,-0.2258,0.1297,-0.2234,0.1304,-0.2203,0.1345,-0.2208,0.1291,-0.2242,0.1288,-0.228,0.1324,-0.2254,0.1314,-0.2216,0.1324,-0.2236,0.131,-0.2237,0.1328,-0.2226,0.1307,-0.2244,0.1317,-0.2249,0.1277,-0.2257,0.128,-0.2268,0.1289,-0.2213,0.1316,-0.2221,0.132,-0.2435,0.157,-0.2477,0.1761,-0.1272,0.1495,-0.0622,0.0748,-0.0484,0.0495,-0.012,0.0145,-0.0127,0.0121,-0.0086,0.0086,-0.0096,0.0071,-0.0089,0.009,-0.0066,0.0063,-0.004,0.0054,-0.0046,0.0042,-0.0069,0.0049,-0.0047,0.0047,-0.0038,0.0052,-0.0057,0.0038,-0.0539,0.0535,-0.1487,0.2153,-0.2124,0.2162,-0.205,0.1855,-0.2209,0.1605,-0.2255,0.1381,-0.2303,0.1386,-0.2274,0.132,-0.2246,0.1227,-0.2236,0.1272,-0.2167,0.1357,-0.2233,0.134,-0.2178,0.1319,-0.2143,0.1326,-0.2177,0.1326,-0.2185,0.1297,-0.2193,0.1345,-0.2167,0.1329,-0.213,0.1308,-0.2155,0.1292,-0.2146,0.1335,-0.2176,0.1331,-0.2156,0.1343,-0.2111,0.1303,-0.2163,0.129,-0.2132,0.1307,-0.2119,0.1337,-0.2127,0.136,-0.2139,0.134,-0.2098,0.1355,-0.2108,0.1325,-0.2097,0.1324,-0.2129,0.1316,-0.2139,0.1313,-0.2108,0.1307,-0.213,0.1314,-0.2096,0.1315,-0.2162,0.1289,-0.2121,0.1339,-0.2112,0.1309,-0.2133,0.1282,-0.2141,0.1273,-0.2128,0.1269,-0.2131,0.1294,-0.2107,0.1277,-0.212,0.1265,-0.2117,0.1253,-0.2072,0.1268,-0.2096,0.1292,-0.2091,0.1269,-0.2379,0.1506,-0.1754,0.1667,-0.0857,0.1125,-0.0618,0.0735,-0.0302,0.0327,-0.011,0.0191,-0.0128,0.0129,-0.0063,0.009,-0.0066,0.0054,-0.0041,0.0033,-0.0018,0.0029,-0.0001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0021,-0.0026,0.0027,-0.003,0.0031,-0.0534,0.0517,-0.1433,0.2094,-0.2219,0.2154,-0.2174,0.175,-0.2314,0.1555,-0.2375,0.1469,-0.2457,0.1375,-0.241,0.1302,-0.2413,0.1275,-0.2331,0.1279,-0.2379,0.129,-0.2374,0.1259,-0.2332,0.125,-0.2333,0.1251,-0.2284,0.128,-0.2285,0.1271,-0.2305,0.1281,-0.2294,0.1302,-0.2337,0.1248,-0.2294,0.1286,-0.2288,0.129,-0.2308,0.1261,-0.2255,0.1263,-0.2308,0.13,-0.2301,0.1262,-0.2267,0.1253,-0.2338,0.1221,-0.2289,0.1259,-0.2489,0.1251,-0.2504,0.1767,-0.1312,0.1668,-0.0666,0.0889,-0.0603,0.0604,-0.0143,0.0131,-0.0107,0.0126,-0.0091,0.0124,-0.0146,0.0131,-0.0107,0.0143,-0.0096,0.0091,-0.0104,0.0088,-0.0088,0.01,-0.0069,0.0054,-0.0064,0.0067,-0.0076,0.0059,-0.0063,0.0059,-0.0042,0.0048,-0.0061,0.005,-0.0061,0.0042,-0.0535,0.0506,-0.1481,0.2132,-0.2283,0.2192,-0.2184,0.178,-0.2381,0.1556,-0.2447,0.15,-0.2475,0.1445,-0.2455,0.1309,-0.2438,0.1363,-0.2413,0.1315,-0.2423,0.133,-0.2406,0.127,-0.2385,0.1275,-0.2368,0.131,-0.2426,0.1237,-0.2418,0.1302,-0.2492,0.1326,-0.2455,0.1275,-0.2464,0.1322,-0.2444,0.1306,-0.2441,0.1291,-0.2444,0.1303,-0.2398,0.1299,-0.2408,0.125,-0.2413,0.1268,-0.2393,0.1243,-0.2407,0.128,-0.2388,0.1288,-0.2384,0.1261,-0.2378,0.1286,-0.2392,0.125,-0.239,0.1273,-0.238,0.1258,-0.2379,0.1255,-0.2362,0.1261,-0.2354,0.1244,-0.2399,0.1275,-0.2368,0.1295,-0.2371,0.1277,-0.2406,0.1259,-0.2384,0.1277,-0.2381,0.1293,-0.2401,0.1283,-0.2336,0.1254,-0.2342,0.125,-0.2351,0.1254,-0.2364,0.126,-0.2311,0.1259,-0.271,0.184,-0.2419,0.1864,-0.1125,0.1521,-0.0646,0.0873,-0.039,0.0353,-0.0081,0.0116,-0.0092,0.0113,-0.0054,0.0059,-0.0031,0.0032,-0.0009,0.0015,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0029,0.0025,-0.0032,0.0028,-0.0506,0.0482,-0.1463,0.2145,-0.2135,0.2275,-0.2088,0.1967,-0.2277,0.1737,-0.2281,0.1458,-0.2372,0.1489,-0.2405,0.1506,-0.2361,0.1386,-0.2258,0.1423,-0.2308,0.1426,-0.2291,0.1429,-0.2329,0.1401,-0.2331,0.141,-0.2282,0.142,-0.2276,0.1429,-0.2271,0.1434,-0.2518,0.1374,-0.2625,0.1794,-0.1295,0.1688,-0.0597,0.0953,-0.0541,0.0553,-0.0118,0.0138,-0.0117,0.0123,-0.007,0.0056,-0.0067,0.0071,-0.0078,0.007,-0.0377,0.0529,-0.1449,0.2196,-0.2269,0.2294,-0.2252,0.2114,-0.2354,0.198,-0.2384,0.1524,-0.2407,0.1674,-0.2474,0.1562,-0.2394,0.1435,-0.2386,0.1444,-0.2428,0.1501,-0.2329,0.1473,-0.2339,0.1496,-0.2368,0.1485,-0.2327,0.1531,-0.2399,0.156,-0.2413,0.1496,-0.2374,0.149,-0.2327,0.1528,-0.2332,0.152,-0.2365,0.1524,-0.2331,0.1496,-0.2381,0.1515,-0.2364,0.1512,-0.2373,0.1516,-0.2344,0.1508,-0.2374,0.1499,-0.2321,0.1447,-0.2342,0.148,-0.2359,0.1547,-0.2316,0.1534,-0.2353,0.1521,-0.2355,0.1521,-0.2335,0.1509,-0.2314,0.1514,-0.2271,0.1545,-0.2304,0.149,-0.2289,0.1486,-0.2308,0.1486,-0.2283,0.1478,-0.2272,0.1478,-0.2286,0.1474,-0.2272,0.1508,-0.2251,0.1494,-0.2234,0.1485,-0.2257,0.1449,-0.2238,0.146,-0.2653,0.1696,-0.2331,0.1838,-0.1133,0.1303,-0.0658,0.0782,-0.0417,0.0397,-0.0227,0.0259,-0.016,0.0145,-0.0124,0.0105,-0.0134,0.0123,-0.0111,0.0111,-0.0028,0.0032,-0.0019,0.002,-0.0006,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:14
2002 سوسک فولکس واگن - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0032,0.0041,-0.0059,0.0028,-0.0046,0.0053,-0.0077,0.0082,-0.0313,0.0222,-0.0517,0.0416,-0.1217,0.1303,-0.1425,0.1915,-0.2099,0.1747,-0.196,0.1833,-0.1936,0.1584,-0.1892,0.1423,-0.1914,0.1545,-0.1996,0.1382,-0.2024,0.1242,-0.2011,0.1351,-0.1948,0.1294,-0.1947,0.1289,-0.211,0.1177,-0.2047,0.1254,-0.2083,0.1259,-0.2059,0.1306,-0.2114,0.1264,-0.1989,0.1335,-0.2052,0.1222,-0.1943,0.1229,-0.205,0.1177,-0.2132,0.1525,-0.2276,0.1593,-0.1469,0.1639,-0.1375,0.156,-0.0993,0.1426,-0.0653,0.1019,-0.0596,0.0777,-0.0582,0.0753,-0.0555,0.0476,-0.0232,0.0405,-0.0156,0.0122,-0.0104,0.0082,-0.0114,0.0178,-0.0135,0.0164,-0.0163,0.0075,-0.006,0.0171,-0.0132,0.0136,-0.0157,0.0173,-0.033,0.043,-0.0513,0.0782,-0.1303,0.1795,-0.1511,0.1693,-0.2043,0.1953,-0.2055,0.1594,-0.1854,0.1308,-0.1795,0.1486,-0.2062,0.127,-0.2139,0.1384,-0.204,0.1477,-0.221,0.1364,-0.2063,0.133,-0.2206,0.1174,-0.2241,0.1307,-0.217,0.131,-0.2174,0.1369,-0.214,0.1314,-0.2102,0.1319,-0.2137,0.1288,-0.1963,0.1305,-0.2053,0.1176,-0.1993,0.1173,-0.1996,0.1165,-0.1984,0.1183,-0.2026,0.1136,-0.2011,0.1162,-0.204,0.1124,-0.2045,0.122,-0.2034,0.1123,-0.2021,0.1171,-0.2223,0.1404,-0.1575,0.1504,-0.1534,0.1746,-0.1203,0.1575,-0.0947,0.117,-0.0477,0.0869,-0.0568,0.0672,-0.0602,0.0549,-0.0369,0.0473,-0.0246,0.0191,-0.0081,0.0128,-0.0064,0.0075,-0.0062,0.0097,-0.0072,0.0038,-0.0026,0.0053,-0.003,0.0021,-0.0007,0.0016,-0.0018,0.0007,-0.001,0.0021,-0.0015,0.0008,-0.0006,0.001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0.0033,-0.0013,0.0026,-0.0033,0.0004,-0.0035,0.0033,-0.0032,0.0049,-0.0042,0.0062,-0.0037,0.004,-0.0062,0.0106,-0.0333,0.0382,-0.047,0.0654,-0.1035,0.1485,-0.1393,0.1751,-0.192,0.1595,-0.1893,0.1808,-0.1613,0.1496,-0.1756,0.1342,-0.1821,0.1397,-0.1985,0.1237,-0.198,0.124,-0.1958,0.1339,-0.1898,0.1217,-0.1915,0.1257,-0.202,0.1129,-0.196,0.112,-0.1994,0.1059,-0.1908,0.1158,-0.1956,0.1106,-0.2164,0.1269,-0.2012,0.1454,-0.138,0.1415,-0.1167,0.1591,-0.0951,0.1293,-0.0598,0.1086,-0.0553,0.0698,-0.0569,0.0687,-0.0367,0.0459,-0.0245,0.0287,-0.011,0.0184,-0.0045,0.0106,-0.0327,0.0267,-0.0514,0.0482,-0.1035,0.1148,-0.1324,0.1821,-0.1864,0.1768,-0.1811,0.1845,-0.1857,0.1542,-0.1689,0.1432,-0.1832,0.1437,-0.184,0.1333,-0.192,0.1122,-0.192,0.1223,-0.1948,0.108,-0.1925,0.1164,-0.2074,0.1064,-0.2031,0.1098,-0.2087,0.108,-0.2125,0.1252,-0.2271,0.1626,-0.1758,0.1624,-0.1368,0.1724,-0.1093,0.1447,-0.0745,0.1209,-0.052,0.0737,-0.0609,0.0661,-0.06,0.0459,-0.0361,0.0362,-0.014,0.0224,-0.0084,0.0105,-0.0104,0.0059,-0.0047,0.0102,-0.0074,0.0056,-0.0042,0.0047,-0.004,0.0011,-0.001,0.0034,-0.0025,0.0012,-0.0016,0.0018,-0.0012,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0003,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0.0001,-0.0016,0.0019,-0.0017,0.0017,-0.0013,0.0031,-0.0025,0.0023,-0.0034,0.0018,-0.0018,0.0016,-0.0026,0.0015,-0.0079,0.0067,-0.0317,0.0407,-0.0426,0.0351,-0.0989,0.1445,-0.1277,0.1794,-0.1787,0.169,-0.1789,0.1816,-0.1597,0.1526,-0.1542,0.1361,-0.1738,0.1414,-0.1788,0.128,-0.1817,0.0967,-0.1799,0.1048,-0.1722,0.0911,-0.174,0.0978,-0.1821,0.1022,-0.186,0.0923,-0.1827,0.0877,-0.1785,0.0913,-0.1746,0.087,-0.1749,0.0883,-0.1722,0.092,-0.1935,0.1003,-0.1961,0.124,-0.163,0.1245,-0.1103,0.1411,-0.0863,0.1223,-0.065,0.1033,-0.0477,0.0725,-0.0554,0.0679,-0.0481,0.0538,-0.033,0.0314,-0.0157,0.0183,-0.0069,0.0061,-0.0073,0.0035,-0.0098,0.0113,-0.0056,0.0089,-0.0062,0.0063,-0.0044,0.0044,-0.0049,0.0045,-0.0047,0.0094,-0.0305,0.0375,-0.0409,0.0618,-0.1249,0.1383,-0.1249,0.1738,-0.1722,0.1742,-0.1747,0.1747,-0.1531,0.1483,-0.1458,0.1285,-0.1648,0.1371,-0.1716,0.1174,-0.1793,0.0961,-0.1833,0.1026,-0.1792,0.093,-0.181,0.0998,-0.1867,0.0958,-0.188,0.0936,-0.1858,0.0938,-0.185,0.0957,-0.1771,0.0922,-0.1788,0.0902,-0.1776,0.088,-0.1759,0.0861,-0.1791,0.089,-0.1695,0.0909,-0.1768,0.0906,-0.1793,0.0921,-0.1752,0.0909,-0.1743,0.0925,-0.1755,0.0925,-0.1865,0.095,-0.2007,0.1203,-0.1497,0.129,-0.1086,0.1408,-0.0867,0.1201,-0.0569,0.0888,-0.0418,0.0657,-0.0543,0.0651,-0.0474,0.0508,-0.0264,0.0328,-0.0137,0.0133,-0.0074,0.0061,-0.0069,0.0076,-0.0102,0.0091,-0.0071,0.0089,-0.0057,0.0054,-0.0046,0.0032,-0.0025,0.002,-0.0028,0.0021,-0.0037,0.003,-0.0022,0.0032,-0.0019,0.0016,-0.0018,0.0019,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2002 سوسک فولکس واگن - دو کوتاه بوق بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.002,0.0017,-0.0415,0.0245,-0.1397,0.1892,-0.2051,0.2426,-0.2191,0.2093,-0.2253,0.2089,-0.2215,0.1593,-0.2267,0.1683,-0.2241,0.1689,-0.2246,0.1609,-0.2258,0.1604,-0.2171,0.1637,-0.2202,0.1638,-0.2226,0.1625,-0.2153,0.1619,-0.2165,0.159,-0.2177,0.1649,-0.2185,0.1668,-0.2189,0.1619,-0.2139,0.1596,-0.2163,0.1588,-0.2158,0.1618,-0.2169,0.1657,-0.2148,0.1626,-0.2144,0.1642,-0.2173,0.1638,-0.2175,0.1629,-0.2152,0.1601,-0.2138,0.1672,-0.2118,0.1622,-0.2184,0.164,-0.2124,0.1638,-0.2139,0.1622,-0.2137,0.164,-0.2148,0.1626,-0.2158,0.1638,-0.2129,0.163,-0.2151,0.1638,-0.2139,0.164,-0.214,0.1655,-0.2162,0.1633,-0.2139,0.1632,-0.2159,0.1634,-0.2157,0.1635,-0.2159,0.1623,-0.2151,0.1647,-0.2183,0.1638,-0.2184,0.1626,-0.2212,0.1676,-0.2134,0.1684,-0.2131,0.1706,-0.215,0.1637,-0.2161,0.1587,-0.2191,0.1644,-0.2191,0.1653,-0.2226,0.1677,-0.2218,0.1699,-0.2203,0.1693,-0.2199,0.1668,-0.2193,0.1626,-0.2227,0.1645,-0.2223,0.1658,-0.2223,0.1638,-0.2204,0.1622,-0.223,0.1648,-0.2215,0.1661,-0.2208,0.1641,-0.221,0.1665,-0.2234,0.166,-0.2255,0.1668,-0.2235,0.1632,-0.2237,0.1689,-0.2218,0.1698,-0.2216,0.168,-0.2204,0.165,-0.222,0.1669,-0.2192,0.1679,-0.2183,0.1715,-0.2154,0.1778,-0.2146,0.1733,-0.2163,0.1704,-0.2149,0.1757,-0.216,0.1683,-0.2154,0.1704,-0.2167,0.1717,-0.2198,0.1726,-0.2164,0.1716,-0.2158,0.1717,-0.2198,0.1696,-0.2193,0.1736,-0.2177,0.1754,-0.218,0.1726,-0.2148,0.1692,-0.2185,0.1708,-0.2171,0.172,-0.216,0.1699,-0.2154,0.167,-0.218,0.1639,-0.2168,0.1659,-0.2151,0.1655,-0.2155,0.1656,-0.2123,0.1676,-0.2384,0.1647,-0.259,0.1874,-0.1369,0.1544,-0.0694,0.082,-0.0662,0.0557,-0.0123,0.0134,-0.0113,0.0113,-0.006,0.007,-0.0043,0.0049,-0.0042,0.004,-0.0019,0.0015,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0013,-0.0036,0.0028,-0.0529,0.0526,-0.1449,0.2362,-0.222,0.23,-0.2002,0.2064,-0.2289,0.1973,-0.2266,0.164,-0.2237,0.1658,-0.2274,0.1633,-0.2262,0.1554,-0.2199,0.1595,-0.2197,0.1643,-0.2241,0.1652,-0.2208,0.1596,-0.2188,0.1628,-0.2203,0.161,-0.2213,0.1643,-0.219,0.1648,-0.2208,0.162,-0.2201,0.1642,-0.2201,0.1656,-0.2193,0.1691,-0.2177,0.1656,-0.2187,0.16,-0.2195,0.1567,-0.2201,0.1606,-0.2226,0.1611,-0.2178,0.1609,-0.2176,0.161,-0.2196,0.1622,-0.2184,0.1628,-0.2207,0.1612,-0.2195,0.1628,-0.2185,0.1631,-0.2183,0.1627,-0.2194,0.1633,-0.2208,0.1629,-0.2166,0.1641,-0.2197,0.167,-0.2217,0.1674,-0.2208,0.1613,-0.2221,0.1628,-0.221,0.1657,-0.2188,0.1648,-0.2207,0.1616,-0.2202,0.1635,-0.2214,0.1663,-0.22,0.1628,-0.221,0.1634,-0.22,0.1636,-0.2215,0.1626,-0.2208,0.1653,-0.219,0.1668,-0.2209,0.167,-0.2214,0.1648,-0.2228,0.1616,-0.219,0.1678,-0.2229,0.1662,-0.223,0.1657,-0.2206,0.1639,-0.2215,0.1629,-0.2208,0.1641,-0.2225,0.1632,-0.2226,0.1638,-0.2211,0.1644,-0.2219,0.1659,-0.2257,0.1667,-0.2224,0.1665,-0.225,0.1646,-0.2201,0.1662,-0.2217,0.1658,-0.2191,0.1659,-0.2219,0.1655,-0.221,0.1668,-0.2193,0.1663,-0.2177,0.1735,-0.2163,0.1744,-0.2124,0.1738,-0.2195,0.167,-0.2198,0.1677,-0.2174,0.1706,-0.2185,0.1669,-0.2181,0.1664,-0.2183,0.1667,-0.2199,0.1646,-0.2164,0.1676,-0.2216,0.1664,-0.2185,0.1649,-0.2173,0.166,-0.222,0.165,-0.2195,0.1639,-0.2225,0.1655,-0.2213,0.1668,-0.2211,0.1693,-0.2208,0.1665,-0.2204,0.1696,-0.2206,0.1647,-0.222,0.1653,-0.222,0.1634,-0.2185,0.1636,-0.2208,0.1626,-0.2191,0.1635,-0.2187,0.1629,-0.2171,0.1655,-0.2169,0.1627,-0.2159,0.1594,-0.2559,0.1834,-0.1821,0.1681,-0.0932,0.0956,-0.0672,0.0785,-0.0243,0.024,-0.0095,0.0108,-0.0052,0.006,-0.0025,0.0033,-0.0025,0.0032,-0.0012,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.064,0.0658,-0.157,0.2345,-0.2273,0.2303,-0.2244,0.2122,-0.2383,0.1946,-0.2399,0.1711,-0.2529,0.175,-0.2447,0.1672,-0.2437,0.155,-0.2334,0.1632,-0.2451,0.1734,-0.2364,0.1644,-0.239,0.1621,-0.2382,0.1613,-0.2364,0.1674,-0.2359,0.1657,-0.2355,0.1579,-0.2349,0.1573,-0.2348,0.1613,-0.2348,0.1617,-0.2372,0.1632,-0.2358,0.1638,-0.2354,0.1632,-0.2345,0.1628,-0.2368,0.1633,-0.2343,0.1618,-0.236,0.1629,-0.2354,0.1613,-0.2367,0.162,-0.2364,0.1685,-0.2359,0.1679,-0.2337,0.1692,-0.2316,0.1624,-0.2344,0.1602,-0.2353,0.162,-0.234,0.1658,-0.2328,0.1644,-0.2361,0.1634,-0.2363,0.1659,-0.2352,0.1661,-0.2333,0.1655,-0.2364,0.1612,-0.2364,0.1625,-0.2384,0.1655,-0.2348,0.1681,-0.2326,0.1695,-0.2337,0.1682,-0.2338,0.1637,-0.232,0.1638,-0.2363,0.1676,-0.2311,0.1659,-0.2303,0.1638,-0.2311,0.1657,-0.2315,0.1634,-0.2319,0.1618,-0.232,0.1621,-0.235,0.1606,-0.2334,0.1628,-0.2339,0.163,-0.2326,0.164,-0.234,0.161,-0.2316,0.1626,-0.2322,0.1644,-0.2352,0.1628,-0.2328,0.1642,-0.232,0.165,-0.2344,0.1633,-0.2321,0.1638,-0.2307,0.1629,-0.2334,0.1632,-0.2328,0.1641,-0.2314,0.1621,-0.2313,0.1639,-0.2311,0.165,-0.2333,0.1632,-0.2313,0.1633,-0.2321,0.1651,-0.2332,0.167,-0.2317,0.164,-0.2351,0.1651,-0.2312,0.1649,-0.234,0.1667,-0.2323,0.1666,-0.2298,0.1644,-0.2354,0.1656,-0.2328,0.1637,-0.2313,0.1676,-0.2348,0.167,-0.2335,0.1658,-0.2338,0.1639,-0.234,0.1644,-0.2356,0.164,-0.2375,0.1631,-0.2339,0.1637,-0.2375,0.1625,-0.2353,0.1649,-0.2362,0.1647,-0.2364,0.1645,-0.2375,0.1666,-0.2359,0.1638,-0.2332,0.1638,-0.2377,0.1644,-0.2348,0.1662,-0.2351,0.1664,-0.2344,0.1676,-0.234,0.1675,-0.2337,0.1668,-0.2347,0.1642,-0.2342,0.1648,-0.2336,0.1663,-0.2335,0.1629,-0.2349,0.1642,-0.2325,0.1673,-0.2318,0.1739,-0.2302,0.1749,-0.2292,0.1679,-0.2328,0.1656,-0.2344,0.1673,-0.2317,0.1695,-0.2319,0.1711,-0.2316,0.1687,-0.2357,0.1663,-0.2336,0.165,-0.2357,0.1678,-0.2347,0.1643,-0.2351,0.1625,-0.238,0.1633,-0.2363,0.1654,-0.2354,0.1664,-0.2366,0.1687,-0.2358,0.1672,-0.2365,0.1639,-0.2381,0.1636,-0.2368,0.1637,-0.2374,0.1651,-0.2376,0.1635,-0.2383,0.1653,-0.2365,0.1648,-0.2368,0.1651,-0.2384,0.1646,-0.2359,0.1648,-0.2374,0.1633,-0.2398,0.1651,-0.2378,0.1649,-0.2357,0.1644,-0.2374,0.1631,-0.236,0.1619,-0.2359,0.1664,-0.2326,0.1663,-0.2343,0.1626,-0.234,0.1651,-0.2369,0.1661,-0.2356,0.1652,-0.2334,0.1641,-0.2332,0.1658,-0.2342,0.1646,-0.2323,0.1659,-0.2351,0.1651,-0.2367,0.1646,-0.2347,0.1655,-0.2342,0.1661,-0.237,0.1614,-0.2337,0.1637,-0.2354,0.1682,-0.2366,0.1651,-0.2337,0.1673,-0.234,0.1669,-0.2352,0.1656,-0.2337,0.1665,-0.2351,0.1638,-0.2351,0.1664,-0.235,0.1673,-0.2369,0.166,-0.2378,0.1693,-0.2383,0.1689,-0.2373,0.1703,-0.2351,0.1707,-0.2345,0.1659,-0.2356,0.1671,-0.236,0.1694,-0.2335,0.1652,-0.2326,0.1665,-0.2318,0.1652,-0.2312,0.162,-0.2304,0.1636,-0.2304,0.1635,-0.2284,0.1613,-0.2293,0.1579,-0.2289,0.1596,-0.2247,0.1602,-0.2257,0.1596,-0.2269,0.1596,-0.227,0.1614,-0.2296,0.1588,-0.2294,0.1583,-0.2306,0.1593,-0.2283,0.1575,-0.2252,0.1591,-0.2294,0.1564,-0.2251,0.1586,-0.225,0.1613,-0.2242,0.1636,-0.2236,0.1609,-0.2585,0.1636,-0.1665,0.1507,-0.0613,0.0899,-0.0637,0.0702,-0.0218,0.0219,-0.0106,0.0101,-0.0043,0.0054,-0.0021,0.0027,-0.0026,0.0023,-0.0011,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:14
2002 سوسک فولکس واگن - long horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0021,0.0014,-0.001,0.0019,-0.0008,0.0019,-0.0021,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0043,0.004,-0.0496,0.0343,-0.0726,0.0822,-0.1286,0.1821,-0.1443,0.2654,-0.2313,0.2612,-0.2249,0.2651,-0.2337,0.2468,-0.187,0.232,-0.2189,0.2658,-0.2325,0.2349,-0.2246,0.1854,-0.2367,0.1872,-0.2328,0.1976,-0.2325,0.2108,-0.2397,0.2125,-0.248,0.2081,-0.2369,0.2041,-0.237,0.2015,-0.2318,0.203,-0.2307,0.1931,-0.2299,0.1905,-0.2356,0.1948,-0.2297,0.1989,-0.2445,0.2029,-0.2318,0.1975,-0.2369,0.2041,-0.2327,0.2034,-0.2339,0.1944,-0.2315,0.2042,-0.2327,0.2002,-0.2302,0.2022,-0.2386,0.2055,-0.2273,0.1977,-0.2382,0.2002,-0.2358,0.2037,-0.2327,0.202,-0.2305,0.1983,-0.2381,0.1988,-0.2272,0.2,-0.2337,0.1992,-0.2306,0.1995,-0.2363,0.202,-0.23,0.2002,-0.236,0.1998,-0.2307,0.1998,-0.2359,0.1971,-0.2358,0.1991,-0.2346,0.1967,-0.2363,0.1927,-0.2385,0.186,-0.2399,0.191,-0.2327,0.1917,-0.2351,0.1932,-0.2372,0.1927,-0.2402,0.2018,-0.2334,0.1999,-0.2304,0.2004,-0.2318,0.2036,-0.2291,0.201,-0.2322,0.2013,-0.2352,0.2035,-0.2251,0.197,-0.2349,0.1978,-0.2325,0.1963,-0.2312,0.1993,-0.2306,0.2006,-0.2297,0.202,-0.227,0.1991,-0.2278,0.1978,-0.2259,0.2029,-0.229,0.2031,-0.2272,0.1999,-0.2283,0.2016,-0.229,0.1998,-0.2239,0.1984,-0.2256,0.1991,-0.2312,0.2029,-0.2281,0.1994,-0.2219,0.1993,-0.2252,0.1988,-0.2265,0.2015,-0.2202,0.1999,-0.2246,0.1971,-0.226,0.2,-0.2232,0.1947,-0.223,0.1967,-0.2269,0.1958,-0.2206,0.1993,-0.2218,0.1944,-0.2183,0.201,-0.2245,0.1964,-0.2277,0.1973,-0.2239,0.1971,-0.2239,0.1977,-0.255,0.1953,-0.2726,0.1855,-0.2302,0.1655,-0.1684,0.1714,-0.1217,0.1343,-0.0764,0.1071,-0.0642,0.0825,-0.0848,0.0852,-0.0749,0.076,-0.0561,0.0417,-0.0247,0.0266,-0.0149,0.0107,-0.0231,0.0139,-0.0219,0.033,-0.0196,0.0284,-0.0299,0.0201,-0.01,0.0047,-0.0075,0.0119,-0.0109,0.0074,-0.0183,0.0101,-0.0079,0.0202,-0.0153,0.014,-0.0173,0.0187,-0.0153,0.0185,-0.0143,0.0078,-0.0043,0.0066,-0.0052,0.0052,-0.0034,0.0043,-0.0023,0.0031,-0.0024,0.0019,-0.0027,0.002,-0.0009,0.0014,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0029,0.0029,-0.0021,0.0027,-0.0021,0.0025,-0.0051,0.0039,-0.0334,0.0326,-0.0642,0.052,-0.0798,0.1613,-0.1805,0.2779,-0.2236,0.2672,-0.2286,0.2859,-0.2135,0.239,-0.1651,0.213,-0.2029,0.2349,-0.2132,0.1924,-0.2126,0.1429,-0.2193,0.1574,-0.1912,0.1378,-0.2119,0.1428,-0.2125,0.1478,-0.215,0.1424,-0.2121,0.1378,-0.215,0.1379,-0.201,0.1392,-0.2003,0.1301,-0.202,0.1362,-0.1899,0.1387,-0.1893,0.1358,-0.1976,0.1443,-0.1933,0.1458,-0.1943,0.1445,-0.1968,0.1416,-0.1988,0.1359,-0.1968,0.1397,-0.1954,0.1372,-0.1891,0.1408,-0.1908,0.1461,-0.1926,0.141,-0.1955,0.1492,-0.1884,0.1444,-0.1965,0.1453,-0.1975,0.1447,-0.1996,0.1422,-0.1933,0.1456,-0.1965,0.1486,-0.2023,0.1434,-0.1961,0.1464,-0.2034,0.143,-0.1959,0.1429,-0.1916,0.1451,-0.195,0.1459,-0.1925,0.1478,-0.1936,0.1508,-0.1971,0.1472,-0.2012,0.1414,-0.198,0.1419,-0.1971,0.144,-0.1976,0.1447,-0.1987,0.1412,-0.1951,0.144,-0.1978,0.1439,-0.1993,0.1474,-0.1964,0.1479,-0.1965,0.1476,-0.1962,0.1469,-0.1974,0.1451,-0.2007,0.147,-0.1998,0.146,-0.1974,0.1458,-0.1988,0.1473,-0.1999,0.1441,-0.1997,0.1507,-0.1995,0.144,-0.2023,0.1437,-0.199,0.1469,-0.1999,0.1444,-0.2047,0.1404,-0.2017,0.1441,-0.1972,0.1451,-0.1994,0.1453,-0.2023,0.1405,-0.1976,0.1441,-0.1978,0.1456,-0.1995,0.1415,-0.2034,0.1458,-0.199,0.1463,-0.1995,0.1419,-0.201,0.1409,-0.1993,0.1415,-0.1937,0.1419,-0.1988,0.1399,-0.1959,0.144,-0.1932,0.1408,-0.1965,0.1405,-0.1973,0.1407,-0.1938,0.1384,-0.195,0.1383,-0.1959,0.1388,-0.1926,0.1406,-0.2166,0.1447,-0.2399,0.1534,-0.1595,0.2051,-0.1718,0.2189,-0.1385,0.2056,-0.1064,0.1487,-0.0783,0.0995,-0.0773,0.0941,-0.0623,0.0656,-0.0472,0.038,-0.0295,0.054,-0.0241,0.0415,-0.0386,0.031,-0.0218,0.0145,-0.0236,0.029,-0.0224,0.0152,-0.0292,0.0149,-0.0112,0.0274,-0.0199,0.022,-0.0328,0.031,-0.03,0.0233,-0.0137,0.0187,-0.0071,0.0122,-0.0121,0.0128,-0.0092,0.0045,-0.0033,0.0083,-0.0063,0.0058,-0.0077,0.0057,-0.0024,0.0051,-0.0048,0.0018,-0.0041,0.0036,-0.0047,0.0027,-0.0015,0.0011,-0.0006,0.001,-0.0003,0.0006,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0011,-0.0021,0.0018,-0.0031,0.0022,-0.0013,0.0023,-0.002,0.0016,-0.0016,0.0012,-0.0017,0.0022,-0.0015,0.0022,-0.0094,0.0061,-0.0439,0.0558,-0.0672,0.0589,-0.1467,0.1985,-0.1739,0.2707,-0.2288,0.2639,-0.2274,0.275,-0.1927,0.2334,-0.1826,0.2039,-0.2077,0.2246,-0.2219,0.1855,-0.2158,0.1522,-0.2295,0.1362,-0.2189,0.1351,-0.2176,0.1454,-0.2214,0.1525,-0.2295,0.1428,-0.2197,0.1344,-0.2208,0.1327,-0.2141,0.1288,-0.2188,0.1346,-0.2115,0.1364,-0.2153,0.1326,-0.2076,0.1343,-0.2219,0.1291,-0.2148,0.144,-0.2136,0.1382,-0.2111,0.1377,-0.2169,0.135,-0.2133,0.1348,-0.2141,0.1352,-0.2087,0.1327,-0.2077,0.1376,-0.2028,0.137,-0.2143,0.1355,-0.2114,0.1399,-0.2107,0.1322,-0.213,0.1349,-0.2086,0.13,-0.2033,0.1326,-0.209,0.1319,-0.207,0.132,-0.2056,0.1351,-0.2065,0.1351,-0.2113,0.1306,-0.2064,0.1349,-0.2098,0.1354,-0.2116,0.1311,-0.2148,0.1311,-0.216,0.13,-0.2122,0.1254,-0.2177,0.1301,-0.2113,0.1341,-0.21,0.1297,-0.2101,0.1311,-0.2142,0.1304,-0.2102,0.1312,-0.2111,0.1293,-0.2098,0.137,-0.209,0.1336,-0.2093,0.1306,-0.2069,0.1324,-0.2069,0.1292,-0.212,0.1261,-0.2128,0.1293,-0.2069,0.1314,-0.209,0.1328,-0.2088,0.13,-0.2088,0.1324,-0.2111,0.1315,-0.2099,0.127,-0.2116,0.1324,-0.2129,0.1303,-0.2129,0.1269,-0.2086,0.1309,-0.2071,0.1325,-0.2042,0.1327,-0.2074,0.1316,-0.2067,0.1317,-0.202,0.1326,-0.2085,0.1283,-0.2093,0.1298,-0.2116,0.1297,-0.2102,0.1305,-0.2025,0.1331,-0.2059,0.1352,-0.2092,0.1325,-0.2114,0.1353,-0.207,0.1312,-0.2117,0.1318,-0.2081,0.1304,-0.2042,0.1317,-0.2038,0.1308,-0.207,0.1273,-0.2097,0.1304,-0.2071,0.1298,-0.2067,0.1288,-0.2075,0.1308,-0.2053,0.1317,-0.206,0.1301,-0.2115,0.1321,-0.2049,0.1303,-0.2096,0.1337,-0.2063,0.1339,-0.2057,0.1331,-0.2051,0.1374,-0.2034,0.1349,-0.2018,0.1312,-0.2064,0.1324,-0.2073,0.1342,-0.2213,0.1322,-0.2411,0.171,-0.1646,0.1641,-0.1588,0.2168,-0.1537,0.2317,-0.1199,0.1724,-0.0703,0.1255,-0.0799,0.0995,-0.076,0.0921,-0.0506,0.0526,-0.0294,0.0318,-0.0162,0.0184,-0.0064,0.0093,-0.0109,0.0127,-0.0093,0.0102,-0.0054,0.0049,-0.003,0.0039,-0.0023,0.0019,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2002 سوسک فولکس واگن - متوسط طول شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0046,0.0107,-0.0167,0.0206,-0.0587,0.0549,-0.0803,0.1404,-0.1358,0.2277,-0.1396,0.2142,-0.2041,0.2453,-0.2074,0.2295,-0.1747,0.2173,-0.1952,0.231,-0.2,0.2108,-0.2069,0.1871,-0.2005,0.1645,-0.189,0.1765,-0.2002,0.189,-0.2093,0.1926,-0.2192,0.1893,-0.22,0.1877,-0.212,0.1813,-0.2002,0.1806,-0.2366,0.157,-0.2082,0.1329,-0.1684,0.1428,-0.1099,0.1291,-0.0805,0.0894,-0.0464,0.0726,-0.062,0.0594,-0.0607,0.0704,-0.0479,0.0382,-0.0339,0.021,-0.0179,0.0206,-0.0171,0.0251,-0.0302,0.0198,-0.0181,0.0096,-0.0128,0.0179,-0.0074,0.0069,-0.0116,0.0112,-0.0069,0.0123,-0.0095,0.0093,-0.0108,0.0121,-0.0087,0.0067,-0.0028,0.0045,-0.0025,0.0048,-0.0034,0.0024,-0.002,0.0013,-0.0009,0.0017,-0.0012,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0021,-0.0029,0.0014,-0.0029,0.0019,-0.0027,0.0035,-0.001,0.0026,-0.0025,0.0024,-0.0032,0.0006,-0.0022,0.0023,-0.0025,0.003,-0.0106,0.0062,-0.0448,0.0313,-0.0624,0.0609,-0.1171,0.1504,-0.1338,0.2349,-0.1999,0.2195,-0.2057,0.2284,-0.2055,0.2196,-0.1721,0.1965,-0.193,0.2318,-0.211,0.2034,-0.1951,0.154,-0.2008,0.1618,-0.199,0.1665,-0.2073,0.1725,-0.2081,0.1725,-0.2181,0.1731,-0.206,0.1645,-0.2137,0.1671,-0.1987,0.1662,-0.1948,0.1629,-0.1981,0.1521,-0.1923,0.1602,-0.1899,0.1665,-0.1978,0.1651,-0.207,0.1686,-0.2447,0.1445,-0.1941,0.1541,-0.1699,0.1481,-0.1126,0.134,-0.0855,0.1128,-0.0614,0.0879,-0.0707,0.0762,-0.071,0.0629,-0.0461,0.0386,-0.0289,0.0291,-0.017,0.0296,-0.02,0.0287,-0.0275,0.0229,-0.0162,0.0261,-0.0175,0.0176,-0.0127,0.0088,-0.0118,0.0072,-0.0052,0.0107,-0.0071,0.0076,-0.0096,0.0077,-0.005,0.0102,-0.0074,0.004,-0.001,0.0029,-0.0022,0.0004,-0.0007,0.0014,-0.0006,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.002,0.0032,-0.0034,0.0048,-0.003,0.002,-0.0055,0.0029,-0.0052,0.004,-0.0039,0.0056,-0.0025,0.0039,-0.0038,0.0077,-0.019,0.0208,-0.0643,0.0542,-0.0817,0.1504,-0.1337,0.2278,-0.1369,0.2058,-0.1986,0.2321,-0.1893,0.2162,-0.17,0.2057,-0.1926,0.2275,-0.2022,0.2037,-0.1989,0.1684,-0.1961,0.1508,-0.1984,0.1617,-0.2,0.1786,-0.2092,0.1836,-0.2203,0.177,-0.216,0.1787,-0.2109,0.1681,-0.2012,0.1609,-0.2011,0.1594,-0.1982,0.1663,-0.1936,0.1642,-0.1971,0.1695,-0.2078,0.1693,-0.1915,0.172,-0.1983,0.168,-0.2009,0.1663,-0.1975,0.1654,-0.1984,0.1684,-0.1961,0.1655,-0.1953,0.1696,-0.2,0.1704,-0.1959,0.1682,-0.2126,0.1723,-0.2421,0.1704,-0.2301,0.1534,-0.1771,0.1608,-0.1085,0.1336,-0.0874,0.1026,-0.0504,0.082,-0.0709,0.0722,-0.0576,0.0667,-0.0465,0.0438,-0.0344,0.0201,-0.0191,0.0214,-0.0216,0.0285,-0.0207,0.0365,-0.0354,0.0249,-0.0177,0.0056,-0.0077,0.0169,-0.0108,0.0065,-0.0152,0.0073,-0.0088,0.016,-0.014,0.0157,-0.0191,0.0179,-0.017,0.0198,-0.0172,0.0078,-0.0043,0.0086,-0.0085,0.0097,-0.0056,0.0095,-0.0051,0.0046,-0.0061,0.0065,-0.0065,0.0037,-0.0023,0.0041,-0.0029,0.0025,-0.0042,0.0028,-0.0043,0.0021,-0.0014,0.0011,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2002 سوسک فولکس واگن - short horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0006,0.0007,-0.0016,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0015,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0005,-0.0317,0.0289,-0.0976,0.0769,-0.1752,0.0957,-0.2256,0.1259,-0.2391,0.1315,-0.2263,0.1252,-0.2242,0.1143,-0.2263,0.0986,-0.223,0.1105,-0.2243,0.1222,-0.2326,0.1182,-0.231,0.1251,-0.2343,0.1234,-0.2324,0.1243,-0.2319,0.1269,-0.2301,0.1264,-0.2308,0.1256,-0.2303,0.1266,-0.2293,0.1305,-0.2071,0.1164,-0.0992,0.0835,-0.0408,0.0593,-0.0351,0.0403,-0.0349,0.0385,-0.0266,0.0172,-0.0128,0.0181,-0.011,0.0177,-0.0071,0.0141,-0.0056,0.006,-0.0035,0.0043,-0.0033,0.0068,-0.0647,0.0301,-0.1199,0.0883,-0.2093,0.0946,-0.2242,0.1273,-0.2375,0.1275,-0.2212,0.1214,-0.2277,0.102,-0.2217,0.1046,-0.2228,0.1149,-0.2265,0.1204,-0.2325,0.1197,-0.2353,0.1252,-0.2337,0.1255,-0.2352,0.1288,-0.2338,0.1296,-0.2311,0.1297,-0.2334,0.1305,-0.2316,0.1307,-0.2305,0.129,-0.2302,0.129,-0.2287,0.1281,-0.2282,0.1285,-0.2303,0.1301,-0.2273,0.1271,-0.228,0.1275,-0.2283,0.1286,-0.2275,0.1266,-0.2284,0.1271,-0.2281,0.1279,-0.2274,0.127,-0.2264,0.1275,-0.2276,0.1272,-0.2252,0.1252,-0.2273,0.1258,-0.2272,0.1262,-0.2281,0.1254,-0.2263,0.1253,-0.2297,0.1255,-0.2296,0.1274,-0.2302,0.1256,-0.2289,0.1259,-0.2287,0.1255,-0.2295,0.1251,-0.2314,0.126,-0.233,0.1266,-0.2324,0.1278,-0.2341,0.1272,-0.2323,0.1264,-0.2315,0.126,-0.16,0.1137,-0.074,0.0702,-0.0405,0.0457,-0.0395,0.0401,-0.0362,0.025,-0.0205,0.0199,-0.0112,0.0179,-0.0097,0.0155,-0.0085,0.0082,-0.0046,0.0048,-0.0048,0.004,-0.0026,0.0031,-0.002,0.0027,-0.0015,0.0019,-0.002,0.0018,-0.0013,0.0018,-0.0009,0.0013,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0016,-0.0013,0.0015,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0011,-0.0031,0.0063,-0.0617,0.0303,-0.1186,0.0862,-0.2065,0.0943,-0.2363,0.1302,-0.2214,0.1272,-0.2197,0.1213,-0.2214,0.1005,-0.2202,0.0975,-0.2211,0.1083,-0.2257,0.1136,-0.2298,0.1104,-0.2288,0.1145,-0.231,0.1124,-0.2296,0.1167,-0.2287,0.1138,-0.2244,0.1161,-0.2243,0.1141,-0.2237,0.1116,-0.2229,0.1109,-0.223,0.1096,-0.2228,0.1094,-0.223,0.1121,-0.223,0.114,-0.1529,0.0952,-0.0672,0.0725,-0.0373,0.046,-0.039,0.0415,-0.0359,0.0315,-0.0194,0.0187,-0.0105,0.018,-0.0108,0.0146,-0.0078,0.0113,-0.0052,0.0043,-0.0049,0.0037,-0.0023,0.0023,-0.0312,0.0065,-0.0618,0.0722,-0.1691,0.0824,-0.2229,0.1237,-0.2342,0.1329,-0.2187,0.1325,-0.2124,0.1152,-0.2163,0.1062,-0.2139,0.1018,-0.2146,0.097,-0.2198,0.0996,-0.2266,0.1014,-0.2275,0.1106,-0.2317,0.1127,-0.2326,0.1141,-0.2315,0.1153,-0.2323,0.118,-0.2314,0.1181,-0.231,0.1172,-0.2294,0.1182,-0.2285,0.1178,-0.2278,0.1177,-0.2254,0.1174,-0.2256,0.1183,-0.2267,0.1169,-0.2256,0.1178,-0.2271,0.1166,-0.2264,0.1154,-0.2273,0.1156,-0.2258,0.1146,-0.2277,0.1157,-0.2278,0.116,-0.2274,0.1156,-0.2282,0.1148,-0.2271,0.1138,-0.2273,0.1119,-0.2281,0.1138,-0.2259,0.1117,-0.2251,0.1118,-0.2268,0.1112,-0.2258,0.1126,-0.2261,0.1131,-0.2279,0.1141,-0.2293,0.1147,-0.2289,0.1137,-0.2285,0.115,-0.2277,0.1141,-0.2285,0.1153,-0.2297,0.1172,-0.2289,0.1188,-0.2301,0.1195,-0.2314,0.1194,-0.2285,0.1196,-0.2297,0.1189,-0.2304,0.1197,-0.2291,0.1194,-0.2279,0.1163,-0.2301,0.1143,-0.2317,0.1141,-0.2311,0.1128,-0.2321,0.1122,-0.2317,0.1103,-0.2312,0.1102,-0.2323,0.1098,-0.232,0.1102,-0.2327,0.1113,-0.232,0.111,-0.2314,0.1107,-0.2328,0.1113,-0.2351,0.1113,-0.2331,0.1128,-0.2336,0.112,-0.2319,0.1117,-0.2314,0.1106,-0.2315,0.1115,-0.2304,0.1097,-0.2282,0.11,-0.2293,0.1075,-0.2318,0.1081,-0.2304,0.1076,-0.2285,0.1065,-0.2297,0.1068,-0.2306,0.1053,-0.2305,0.1056,-0.2314,0.1036,-0.2291,0.1036,-0.2283,0.1029,-0.2273,0.1025,-0.2283,0.1022,-0.227,0.1028,-0.2258,0.1003,-0.2267,0.1035,-0.2287,0.1001,-0.2303,0.1001,-0.2271,0.1039,-0.2206,0.1064,-0.176,0.1084,-0.105,0.1024,-0.0514,0.0688,-0.0521,0.049,-0.0413,0.0346,-0.026,0.0243,-0.0133,0.0241,-0.0122,0.0175,-0.0073,0.0129,-0.0053,0.0054,-0.0038,0.0034,-0.0032,0.0025,-0.0019,0.0022,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0009,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0012,-0.0027,0.0014,-0.0338,0.0295,-0.111,0.0754,-0.1853,0.1017,-0.2267,0.1372,-0.2375,0.1387,-0.2109,0.1338,-0.2138,0.1198,-0.2073,0.1191,-0.2102,0.1051,-0.2129,0.1094,-0.2185,0.1006,-0.2172,0.0979,-0.223,0.0961,-0.2243,0.0962,-0.2274,0.0956,-0.2252,0.0986,-0.2284,0.0992,-0.2264,0.1019,-0.2287,0.1017,-0.2269,0.1012,-0.2271,0.1021,-0.2264,0.101,-0.2274,0.101,-0.227,0.1025,-0.2279,0.1031,-0.2269,0.1044,-0.2286,0.1046,-0.2294,0.1034,-0.2292,0.105,-0.2287,0.1023,-0.2288,0.1033,-0.23,0.102,-0.2289,0.1022,-0.228,0.1013,-0.229,0.0994,-0.2299,0.0992,-0.2301,0.1002,-0.2311,0.1009,-0.2324,0.1006,-0.2328,0.1017,-0.2309,0.1008,-0.232,0.1034,-0.2335,0.1034,-0.2333,0.1034,-0.2323,0.1029,-0.2329,0.1029,-0.2307,0.1028,-0.2311,0.1023,-0.231,0.1028,-0.233,0.1042,-0.2332,0.1033,-0.2323,0.1039,-0.2327,0.1031,-0.2314,0.1028,-0.2308,0.1036,-0.2307,0.1018,-0.2312,0.1075,-0.2046,0.0999,-0.097,0.0787,-0.0418,0.0466,-0.0372,0.0427,-0.0343,0.032,-0.0232,0.0168,-0.0102,0.0181,-0.0088,0.0172,-0.0071,0.0111,-0.0061,0.0049,-0.0045,0.0051,-0.004,0.0027,-0.0027,0.0027,-0.0018,0.0025,-0.0025,0.0018,-0.0016,0.0013,-0.0016,0.0016,-0.0017,0.0009,-0.0012,0.0008,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0314,0.0287,-0.0924,0.0726,-0.1655,0.0959,-0.2178,0.1291,-0.2328,0.1339,-0.222,0.1287,-0.2167,0.115,-0.2184,0.1138,-0.2139,0.1065,-0.2161,0.1012,-0.221,0.0962,-0.227,0.0961,-0.2312,0.0991,-0.229,0.102,-0.2327,0.1019,-0.2325,0.1028,-0.2332,0.106,-0.2352,0.1065,-0.2362,0.1069,-0.2341,0.1075,-0.2352,0.1073,-0.2333,0.1063,-0.2323,0.1074,-0.2329,0.1057,-0.2328,0.1061,-0.2342,0.1066,-0.2353,0.1078,-0.235,0.1095,-0.2376,0.112,-0.2374,0.112,-0.2364,0.1134,-0.2348,0.1142,-0.2354,0.1147,-0.2352,0.1159,-0.2367,0.1157,-0.2362,0.1161,-0.2364,0.1177,-0.2341,0.1184,-0.2335,0.117,-0.2353,0.1166,-0.2349,0.1184,-0.2335,0.1159,-0.2327,0.1168,-0.2316,0.1156,-0.2322,0.1161,-0.2308,0.1152,-0.2287,0.1149,-0.2283,0.1125,-0.2272,0.111,-0.2272,0.111,-0.2279,0.11,-0.228,0.1124,-0.2271,0.1117,-0.2286,0.1105,-0.2281,0.1104,-0.2295,0.1118,-0.2294,0.1116,-0.2301,0.1131,-0.2289,0.1124,-0.2301,0.1134,-0.2299,0.1146,-0.2288,0.1132,-0.231,0.1126,-0.2327,0.1139,-0.2323,0.1115,-0.232,0.1114,-0.2313,0.1101,-0.2312,0.109,-0.2321,0.109,-0.2316,0.1086,-0.2299,0.1096,-0.2304,0.1095,-0.2307,0.1101,-0.2305,0.1093,-0.2279,0.1105,-0.2274,0.108,-0.2276,0.1076,-0.2274,0.1072,-0.2279,0.1065,-0.2279,0.1061,-0.2289,0.1056,-0.2329,0.1017,-0.2313,0.1019,-0.2279,0.0995,-0.224,0.1031,-0.2238,0.1,-0.2245,0.0999,-0.2254,0.1013,-0.2266,0.1004,-0.2273,0.1,-0.2283,0.1,-0.2278,0.1013,-0.2296,0.0999,-0.2314,0.0986,-0.2312,0.0977,-0.233,0.0987,-0.2332,0.101,-0.2342,0.0988,-0.235,0.0985,-0.235,0.0988,-0.2359,0.0986,-0.2321,0.1028,-0.1322,0.0872,-0.0648,0.0851,-0.0423,0.0489,-0.0359,0.0443,-0.0268,0.024,-0.0168,0.0184,-0.0082,0.0178,-0.0069,0.0143,-0.0048,0.0052,-0.0039,0.0042,-0.0028,0.0026,-0.0017,0.0014,-0.0008,0.0014,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2002 سوسک فولکس واگن - دو شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0006,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0016,-0.0008,0.0011,-0.0216,0.005,-0.0697,0.0716,-0.1795,0.0847,-0.2149,0.1207,-0.2345,0.1183,-0.2246,0.1256,-0.2208,0.1233,-0.2268,0.1073,-0.2197,0.1091,-0.2217,0.1039,-0.2236,0.1076,-0.2289,0.1092,-0.23,0.1124,-0.2325,0.1145,-0.2332,0.1152,-0.2345,0.1155,-0.2343,0.117,-0.2365,0.1156,-0.2373,0.1176,-0.2352,0.1144,-0.138,0.0987,-0.0724,0.0626,-0.039,0.0431,-0.0366,0.0382,-0.0256,0.0222,-0.0158,0.0208,-0.0128,0.02,-0.0137,0.0136,-0.0063,0.0075,-0.0051,0.0052,-0.0037,0.0025,-0.0023,0.0031,-0.002,0.0022,-0.0017,0.0024,-0.0014,0.0024,-0.0019,0.0018,-0.0007,0.0009,-0.0029,0.0065,-0.0693,0.0385,-0.1244,0.0869,-0.219,0.0975,-0.242,0.1244,-0.2297,0.1285,-0.2244,0.1332,-0.2281,0.1171,-0.2226,0.1183,-0.2219,0.1108,-0.2227,0.1073,-0.2246,0.1068,-0.2248,0.0983,-0.2243,0.103,-0.2332,0.1081,-0.2376,0.1131,-0.2325,0.1187,-0.1712,0.0976,-0.0713,0.069,-0.0348,0.0388,-0.035,0.0376,-0.0255,0.0226,-0.0171,0.0215,-0.0142,0.0197,-0.0101,0.0163,-0.0075,0.0081,-0.0041,0.0047,-0.0023,0.0042,-0.0019,0.0022,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0006,-0.001,0.0017,-0.0013,0.0016,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0012,0.0007,-0.0007,0.0014,-0.0026,0.0053,-0.0301,0.0313,-0.1164,0.0724,-0.2047,0.0925,-0.2236,0.1267,-0.2298,0.124,-0.1983,0.1271,-0.2127,0.1037,-0.2105,0.1075,-0.2111,0.0968,-0.2166,0.1025,-0.2211,0.1024,-0.2211,0.1058,-0.2239,0.1092,-0.2251,0.1091,-0.2271,0.1137,-0.2278,0.1147,-0.2298,0.1162,-0.231,0.1148,-0.2301,0.1169,-0.2309,0.1158,-0.2308,0.1153,-0.2301,0.1149,-0.2292,0.1149,-0.2327,0.1152,-0.2294,0.1144,-0.132,0.0839,-0.0687,0.0654,-0.0436,0.051,-0.041,0.0431,-0.0303,0.0281,-0.0141,0.0208,-0.0117,0.0197,-0.0112,0.0161,-0.0058,0.0096,-0.0063,0.0043,-0.0035,0.0039,-0.0027,0.0024,-0.0022,0.003,-0.0015,0.002,-0.0022,0.0019,-0.0022,0.0011,-0.0013,0.0017,-0.0024,0.0068,-0.0624,0.0312,-0.1155,0.0795,-0.2083,0.0984,-0.235,0.1308,-0.2395,0.1313,-0.2216,0.1335,-0.2221,0.1113,-0.2207,0.1144,-0.2198,0.0997,-0.227,0.1053,-0.228,0.1055,-0.228,0.1076,-0.2306,0.1085,-0.2326,0.1113,-0.2353,0.1088,-0.2358,0.1143,-0.2392,0.1139,-0.2381,0.1151,-0.2374,0.1106,-0.2297,0.1101,-0.2302,0.1136,-0.2317,0.1194,-0.2328,0.1222,-0.2354,0.1225,-0.2367,0.1249,-0.2383,0.1227,-0.2074,0.1251,-0.134,0.0806,-0.0323,0.0605,-0.0385,0.0417,-0.0343,0.0394,-0.0293,0.0154,-0.0122,0.0171,-0.0084,0.0151,-0.0058,0.011,-0.004,0.0042,-0.0025,0.0025,-0.0014,0.0022,-0.0014,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.001,-0.0011,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0017,0.001,-0.0322,0.0299,-0.115,0.077,-0.1917,0.0967,-0.23,0.1249,-0.2355,0.1247,-0.209,0.129,-0.2202,0.1198,-0.2137,0.1109,-0.2212,0.1048,-0.2281,0.1104,-0.2311,0.1095,-0.2291,0.1152,-0.2307,0.1164,-0.2324,0.1148,-0.2317,0.1169,-0.195,0.1035,-0.0897,0.0763,-0.0388,0.0604,-0.04,0.0375,-0.0334,0.0346,-0.0196,0.0217,-0.0124,0.0208,-0.01,0.0187,-0.0083,0.0155,-0.0047,0.0054,-0.0034,0.0052,-0.0041,0.003,-0.0024,0.0022,-0.0011,0.0023,-0.0018,0.0017,-0.0019,0.0013,-0.0025,0.0022,-0.0299,0.0301,-0.115,0.0743,-0.1912,0.0953,-0.2316,0.1256,-0.2378,0.1268,-0.2085,0.1301,-0.2201,0.1222,-0.2102,0.1113,-0.2154,0.1025,-0.2213,0.1096,-0.2242,0.1081,-0.2245,0.1109,-0.2271,0.1131,-0.2324,0.1134,-0.2325,0.1166,-0.2265,0.1223,-0.134,0.1008,-0.0714,0.0665,-0.036,0.0401,-0.0354,0.0368,-0.0278,0.0237,-0.0178,0.0197,-0.0111,0.019,-0.009,0.0173,-0.0051,0.0086,-0.0041,0.0048,-0.0028,0.0035,-0.0021,0.0022,-0.0015,0.0015,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2002 سوسک فولکس واگن - دو کوتاه بوق بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0012,0.0013,-0.0018,0.0019,-0.0017,0.0012,-0.1943,0.106,-0.2696,0.1582,-0.2536,0.1518,-0.2494,0.1413,-0.2501,0.1338,-0.2501,0.1356,-0.2526,0.1361,-0.2536,0.1353,-0.2533,0.1339,-0.2516,0.1327,-0.2497,0.1317,-0.2516,0.1326,-0.2527,0.1318,-0.2539,0.131,-0.256,0.1308,-0.2568,0.1329,-0.2554,0.1339,-0.2563,0.1315,-0.2552,0.1319,-0.2531,0.1319,-0.2514,0.133,-0.2504,0.1344,-0.2504,0.1353,-0.2471,0.1364,-0.243,0.1355,-0.2336,0.1366,-0.2304,0.1375,-0.226,0.1379,-0.224,0.1359,-0.2264,0.1383,-0.2276,0.1374,-0.2294,0.1359,-0.2261,0.1359,-0.2268,0.1367,-0.2274,0.1394,-0.2283,0.1369,-0.2305,0.1369,-0.2329,0.1363,-0.2341,0.1366,-0.2336,0.1384,-0.2295,0.1399,-0.2286,0.1386,-0.226,0.1391,-0.2251,0.1391,-0.2271,0.1407,-0.2234,0.1431,-0.2236,0.1441,-0.2229,0.1418,-0.2215,0.1413,-0.2226,0.1431,-0.2247,0.1422,-0.2262,0.1446,-0.2265,0.1437,-0.2267,0.144,-0.2311,0.1427,-0.2313,0.1405,-0.2316,0.1396,-0.2269,0.1396,-0.2239,0.1401,-0.2246,0.1412,-0.2242,0.1426,-0.2234,0.1419,-0.2238,0.1425,-0.2256,0.1425,-0.2219,0.1422,-0.2227,0.1419,-0.2226,0.1417,-0.2227,0.1414,-0.2228,0.14,-0.2238,0.1392,-0.2202,0.1405,-0.2198,0.1416,-0.2177,0.1426,-0.2186,0.1431,-0.2156,0.1429,-0.2173,0.143,-0.2232,0.1444,-0.2226,0.1424,-0.2211,0.1419,-0.221,0.1432,-0.2197,0.1434,-0.2173,0.1426,-0.2189,0.1436,-0.2167,0.1431,-0.2146,0.1423,-0.215,0.1413,-0.2183,0.1401,-0.2175,0.1402,-0.2179,0.1417,-0.2181,0.139,-0.2189,0.1379,-0.2153,0.1399,-0.2139,0.1405,-0.2131,0.1395,-0.2141,0.1402,-0.2154,0.1391,-0.2139,0.1403,-0.2127,0.1407,-0.2132,0.141,-0.213,0.1411,-0.2109,0.1413,-0.2099,0.1406,-0.2102,0.1403,-0.216,0.1408,-0.2165,0.142,-0.2136,0.1423,-0.0665,0.062,-0.0269,0.026,-0.005,0.006,-0.0022,0.0017,-0.0008,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0015,0.0011,-0.0645,0.0716,-0.2575,0.1437,-0.2478,0.1566,-0.2269,0.1482,-0.2261,0.144,-0.2204,0.145,-0.2163,0.1456,-0.2119,0.1445,-0.2095,0.1444,-0.2095,0.1441,-0.2081,0.1446,-0.2076,0.1434,-0.2108,0.1443,-0.2072,0.1429,-0.2071,0.1429,-0.2074,0.1451,-0.2099,0.1449,-0.2062,0.1469,-0.2077,0.1461,-0.2084,0.1457,-0.2088,0.1474,-0.2069,0.1469,-0.2047,0.1493,-0.2051,0.1496,-0.2047,0.1492,-0.2074,0.1496,-0.2057,0.148,-0.207,0.1478,-0.2069,0.1475,-0.2026,0.1462,-0.2068,0.1454,-0.207,0.1446,-0.2027,0.147,-0.2014,0.1476,-0.2026,0.1471,-0.2038,0.1463,-0.2047,0.1465,-0.2038,0.1468,-0.2035,0.1481,-0.2048,0.1496,-0.2064,0.1492,-0.2066,0.1473,-0.2058,0.1476,-0.2029,0.1475,-0.2041,0.1487,-0.2042,0.1488,-0.2016,0.1481,-0.1995,0.1484,-0.1993,0.1468,-0.2013,0.1477,-0.1988,0.1473,-0.1987,0.1493,-0.1991,0.1495,-0.2021,0.1486,-0.202,0.1495,-0.2017,0.1506,-0.2049,0.1505,-0.2047,0.1512,-0.2068,0.1515,-0.2042,0.1509,-0.2048,0.1517,-0.2041,0.1516,-0.2034,0.1508,-0.203,0.151,-0.2029,0.1509,-0.2037,0.1501,-0.2045,0.1492,-0.2038,0.1482,-0.2055,0.1478,-0.2014,0.149,-0.2011,0.1498,-0.1997,0.1502,-0.1968,0.1503,-0.1978,0.1524,-0.1963,0.1501,-0.1969,0.1495,-0.1974,0.1494,-0.1955,0.1494,-0.1956,0.1487,-0.1971,0.15,-0.1986,0.1498,-0.1989,0.1489,-0.1972,0.1494,-0.1987,0.1492,-0.1977,0.1485,-0.1975,0.149,-0.1971,0.1487,-0.1954,0.1485,-0.1948,0.1483,-0.1931,0.1508,-0.1951,0.1513,-0.1918,0.1512,-0.194,0.1531,-0.1923,0.1548,-0.1913,0.1534,-0.1929,0.1519,-0.1934,0.152,-0.1946,0.1519,-0.1949,0.1521,-0.1958,0.1512,-0.1947,0.1523,-0.1948,0.1533,-0.1974,0.1544,-0.1972,0.1541,-0.1947,0.1522,-0.1939,0.1508,-0.1905,0.1508,-0.1899,0.1506,-0.1911,0.1537,-0.1911,0.1553,-0.1911,0.1556,-0.1928,0.1545,-0.1949,0.1544,-0.1935,0.1539,-0.1918,0.1541,-0.1902,0.1542,-0.1885,0.154,-0.1882,0.1535,-0.19,0.1531,-0.1935,0.1537,-0.1929,0.1539,-0.1924,0.1555,-0.1938,0.1549,-0.1922,0.1555,-0.1907,0.1549,-0.1913,0.1534,-0.1894,0.1509,-0.1884,0.1506,-0.1887,0.1508,-0.1902,0.1511,-0.1891,0.1521,-0.1882,0.154,-0.1876,0.1536,-0.189,0.1541,-0.1897,0.1559,-0.1909,0.1539,-0.1937,0.1529,-0.1937,0.1526,-0.0749,0.0594,-0.0161,0.0253,-0.0059,0.0049,-0.0021,0.0024,-0.0005,0.0007,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0009,-0.0308,0.0336,-0.2488,0.1514,-0.258,0.1605,-0.203,0.1569,-0.1998,0.1551,-0.1944,0.1517,-0.1924,0.151,-0.1902,0.15,-0.188,0.1486,-0.1883,0.1492,-0.1891,0.1489,-0.1852,0.1452,-0.185,0.1461,-0.1848,0.147,-0.1848,0.1473,-0.1885,0.1481,-0.1919,0.1484,-0.1903,0.1484,-0.1911,0.1486,-0.1907,0.1497,-0.1907,0.1487,-0.1874,0.1491,-0.1849,0.1482,-0.1828,0.1482,-0.1841,0.1474,-0.1843,0.1472,-0.1839,0.1472,-0.1832,0.1465,-0.1865,0.1476,-0.185,0.1481,-0.1841,0.1498,-0.1843,0.1496,-0.1847,0.1499,-0.1852,0.1484,-0.1876,0.1478,-0.1888,0.1483,-0.1905,0.149,-0.1915,0.1487,-0.1915,0.151,-0.1913,0.1507,-0.1924,0.1494,-0.1908,0.1489,-0.19,0.1503,-0.1904,0.1512,-0.1877,0.1501,-0.1872,0.1502,-0.1864,0.1513,-0.1854,0.1511,-0.1857,0.1519,-0.1836,0.1508,-0.1845,0.1498,-0.1863,0.1501,-0.1866,0.1508,-0.1849,0.1516,-0.1841,0.151,-0.1842,0.151,-0.1825,0.1519,-0.1841,0.1531,-0.1852,0.1522,-0.185,0.1526,-0.1854,0.1527,-0.1861,0.1529,-0.1881,0.1533,-0.1879,0.1535,-0.1901,0.1543,-0.1882,0.1542,-0.1882,0.1527,-0.1857,0.1539,-0.1847,0.1555,-0.1842,0.1542,-0.1832,0.1536,-0.1853,0.1536,-0.1872,0.1528,-0.0869,0.1139,-0.0396,0.0325,-0.0069,0.0092,-0.003,0.0047,-0.0014,0.0014,-0.0005,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0.0018,-0.0309,0.0084,-0.2483,0.1399,-0.2592,0.1739,-0.2115,0.1773,-0.2064,0.175,-0.2006,0.1701,-0.2006,0.168,-0.199,0.1654,-0.2,0.1619,-0.1991,0.1622,-0.1991,0.1604,-0.2023,0.1608,-0.2007,0.16,-0.2021,0.1596,-0.2021,0.1603,-0.2054,0.1597,-0.2031,0.1607,-0.2037,0.1608,-0.207,0.1601,-0.2079,0.1611,-0.206,0.1603,-0.2033,0.1604,-0.2033,0.1597,-0.2018,0.1584,-0.2021,0.1587,-0.2014,0.1609,-0.2007,0.1596,-0.202,0.1599,-0.2029,0.1598,-0.2049,0.1609,-0.2027,0.1612,-0.2047,0.1618,-0.206,0.1618,-0.207,0.1635,-0.2065,0.1638,-0.205,0.1637,-0.2052,0.16,-0.2051,0.1583,-0.2047,0.1588,-0.205,0.159,-0.2025,0.159,-0.2043,0.1586,-0.2023,0.1579,-0.2016,0.1584,-0.2024,0.1582,-0.2019,0.1586,-0.2026,0.1596,-0.2044,0.1596,-0.204,0.1583,-0.2043,0.1593,-0.2051,0.1589,-0.2071,0.1582,-0.2052,0.1582,-0.2066,0.159,-0.2054,0.1598,-0.2056,0.1597,-0.205,0.1585,-0.2049,0.1595,-0.2055,0.1576,-0.2057,0.157,-0.2033,0.158,-0.204,0.1563,-0.2075,0.1564,-0.2054,0.1576,-0.2034,0.1582,-0.2025,0.1601,-0.2012,0.1612,-0.2029,0.1607,-0.2027,0.162,-0.2027,0.1624,-0.2032,0.1612,-0.2055,0.1594,-0.2058,0.157,-0.206,0.156,-0.2061,0.1555,-0.2054,0.1539,-0.204,0.1552,-0.2046,0.1564,-0.2039,0.1579,-0.2031,0.1575,-0.2033,0.159,-0.2077,0.1606,-0.2075,0.1589,-0.2076,0.159,-0.2101,0.1596,-0.2113,0.1574,-0.2112,0.1587,-0.208,0.1537,-0.2054,0.1578,-0.2102,0.1559,-0.2086,0.1552,-0.2081,0.1546,-0.2074,0.1701,-0.2234,0.1625,-0.2378,0.1371,-0.2388,0.1365,-0.2365,0.1387,-0.2359,0.1432,-0.2397,0.1545,-0.1861,0.1616,-0.1981,0.1597,-0.2092,0.1568,-0.2248,0.1494,-0.2376,0.139,-0.2467,0.1309,-0.2472,0.1286,-0.2489,0.1233,-0.2482,0.1242,-0.2451,0.1248,-0.2486,0.1263,-0.2609,0.1482,-0.2272,0.153,-0.1964,0.1519,-0.1994,0.1559,-0.1872,0.1552,-0.1864,0.1553,-0.1869,0.1541,-0.1902,0.1545,-0.1897,0.1555,-0.1891,0.1575,-0.1897,0.1589,-0.1927,0.1597,-0.1907,0.1611,-0.191,0.1616,-0.1927,0.1644,-0.1917,0.1631,-0.1918,0.1626,-0.1919,0.1636,-0.1926,0.1632,-0.1905,0.1635,-0.1893,0.1634,-0.1895,0.1643,-0.1887,0.1641,-0.1889,0.1649,-0.1888,0.1656,-0.1915,0.165,-0.1927,0.1667,-0.1934,0.1661,-0.1928,0.1664,-0.1942,0.1672,-0.1942,0.1653,-0.1973,0.1653,-0.197,0.1631,-0.1973,0.1638,-0.1968,0.1628,-0.1983,0.1624,-0.2019,0.1618,-0.2025,0.1601,-0.204,0.1591,-0.2064,0.1576,-0.2057,0.156,-0.205,0.1552,-0.2063,0.155,-0.2052,0.1553,-0.2055,0.1573,-0.2018,0.1581,-0.2016,0.1578,-0.2018,0.158,-0.2018,0.1584,-0.2012,0.1587,-0.2014,0.1575,-0.2015,0.1568,-0.2015,0.1575,-0.2008,0.1566,-0.1993,0.1567,-0.2001,0.1563,-0.2008,0.1571,-0.1993,0.1554,-0.199,0.1549,-0.1973,0.1551,-0.0801,0.1121,-0.0399,0.0332,-0.0097,0.0073,-0.0052,0.007,-0.0026,0.0028,-0.0029,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0002,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:18
2002 سوسک فولکس واگن - long horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0007,0.0017,-0.0021,0.0015,-0.0012,0.0016,-0.0017,0.0018,-0.002,0.0021,-0.002,0.0019,-0.0024,0.0026,-0.0333,0.0064,-0.0593,0.0718,-0.1773,0.0929,-0.2206,0.1338,-0.2616,0.1493,-0.247,0.1587,-0.2372,0.1506,-0.2403,0.1522,-0.2305,0.1426,-0.2331,0.1424,-0.2321,0.1364,-0.2363,0.1353,-0.2303,0.1367,-0.2361,0.1332,-0.2337,0.1369,-0.2397,0.1349,-0.2402,0.1342,-0.2391,0.1341,-0.2384,0.1346,-0.2383,0.1322,-0.2424,0.131,-0.2422,0.1313,-0.2429,0.13,-0.2424,0.1279,-0.2435,0.1273,-0.2435,0.1276,-0.2458,0.1251,-0.2472,0.1277,-0.2472,0.1264,-0.2493,0.1263,-0.2465,0.1257,-0.2466,0.1259,-0.2465,0.1247,-0.2451,0.1264,-0.2501,0.125,-0.2468,0.1245,-0.2477,0.1233,-0.2469,0.1244,-0.2475,0.1245,-0.2467,0.1245,-0.2483,0.1248,-0.2473,0.1237,-0.2462,0.1247,-0.2462,0.1245,-0.2453,0.125,-0.2476,0.1289,-0.2449,0.1265,-0.2437,0.1267,-0.2457,0.1273,-0.2432,0.1271,-0.2439,0.1261,-0.2434,0.1272,-0.2457,0.1299,-0.2455,0.1248,-0.2473,0.1259,-0.2496,0.1246,-0.2507,0.1229,-0.2508,0.126,-0.2513,0.1246,-0.2499,0.1249,-0.2507,0.1275,-0.2487,0.1268,-0.2508,0.1257,-0.1623,0.1076,-0.0723,0.0878,-0.0577,0.0528,-0.0503,0.0418,-0.0318,0.0274,-0.0197,0.0264,-0.0129,0.0205,-0.0103,0.0152,-0.0085,0.0073,-0.0054,0.0069,-0.0049,0.0044,-0.0016,0.0023,-0.0018,0.0027,-0.0021,0.0019,-0.0019,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0005,-0.001,0.0014,-0.0013,0.0008,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0016,0.002,-0.0009,0.0006,-0.0019,0.0072,-0.0616,0.0295,-0.1181,0.0959,-0.2205,0.0972,-0.2556,0.1488,-0.2471,0.1512,-0.2339,0.1516,-0.2362,0.1467,-0.2229,0.1381,-0.2236,0.1394,-0.2186,0.1331,-0.2271,0.1321,-0.2185,0.1345,-0.2229,0.1317,-0.2211,0.1348,-0.2222,0.1335,-0.2204,0.1348,-0.2214,0.1337,-0.2171,0.1331,-0.2211,0.1339,-0.2219,0.1342,-0.2224,0.135,-0.2223,0.1377,-0.2213,0.1391,-0.2244,0.1371,-0.2237,0.1393,-0.2236,0.1388,-0.2253,0.1384,-0.2245,0.1376,-0.2241,0.1378,-0.2259,0.1371,-0.2234,0.1395,-0.225,0.1384,-0.2258,0.138,-0.2266,0.1385,-0.224,0.1384,-0.2214,0.1386,-0.2233,0.1384,-0.2222,0.1386,-0.2234,0.1398,-0.2235,0.1399,-0.2237,0.1397,-0.2244,0.141,-0.2235,0.1405,-0.2242,0.1399,-0.2236,0.1394,-0.2255,0.1401,-0.2263,0.1382,-0.2261,0.137,-0.2236,0.1394,-0.2224,0.1386,-0.2244,0.142,-0.2232,0.1409,-0.2257,0.1396,-0.2238,0.1403,-0.224,0.14,-0.2244,0.1384,-0.221,0.14,-0.2189,0.1385,-0.2174,0.1389,-0.2175,0.1382,-0.216,0.138,-0.219,0.1386,-0.2157,0.1395,-0.2172,0.1389,-0.216,0.1396,-0.2172,0.1364,-0.2195,0.1387,-0.2185,0.1369,-0.2192,0.1365,-0.2187,0.1366,-0.1629,0.1275,-0.1078,0.1089,-0.0596,0.0676,-0.0638,0.0546,-0.0508,0.0343,-0.0294,0.0289,-0.017,0.0247,-0.0107,0.0156,-0.0058,0.0085,-0.0045,0.0041,-0.0028,0.0023,-0.0019,0.0024,-0.0014,0.0016,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0013,-0.0026,0.0026,-0.0027,0.0024,-0.0016,0.0022,-0.0027,0.0019,-0.0026,0.0028,-0.0044,0.0023,-0.0321,0.0291,-0.121,0.0764,-0.1924,0.1005,-0.2416,0.148,-0.2616,0.1487,-0.2234,0.1526,-0.2393,0.1409,-0.2253,0.141,-0.2316,0.1246,-0.2309,0.1347,-0.2396,0.1255,-0.2347,0.1201,-0.2395,0.1189,-0.2377,0.12,-0.2391,0.1187,-0.2427,0.1199,-0.245,0.1175,-0.2453,0.1137,-0.2477,0.1143,-0.2478,0.1128,-0.2487,0.1118,-0.25,0.1135,-0.2497,0.1119,-0.2514,0.1126,-0.2521,0.1135,-0.2518,0.1146,-0.2535,0.1134,-0.2499,0.1136,-0.2505,0.1143,-0.2513,0.1131,-0.2515,0.1159,-0.2531,0.116,-0.2528,0.113,-0.2531,0.1175,-0.2518,0.1154,-0.2526,0.1167,-0.2535,0.1161,-0.2523,0.1157,-0.2524,0.1153,-0.2521,0.1152,-0.2507,0.117,-0.2537,0.1159,-0.2532,0.1182,-0.2532,0.117,-0.2539,0.1175,-0.2525,0.1202,-0.2545,0.1178,-0.2537,0.1192,-0.2562,0.1215,-0.2538,0.1212,-0.2564,0.1232,-0.2568,0.1217,-0.2541,0.122,-0.2564,0.1193,-0.2553,0.1181,-0.2539,0.1167,-0.2452,0.112,-0.2385,0.1168,-0.2369,0.1194,-0.2387,0.1273,-0.2357,0.1304,-0.2357,0.1308,-0.2347,0.1325,-0.2295,0.1347,-0.2306,0.1276,-0.1306,0.1021,-0.0599,0.078,-0.0503,0.0555,-0.0451,0.0398,-0.0281,0.026,-0.0168,0.0221,-0.0125,0.0239,-0.0086,0.0148,-0.006,0.0066,-0.0035,0.0051,-0.0044,0.0026,-0.002,0.0019,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0015,-0.0014,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2002 سوسک فولکس واگن - متوسط طول شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0001,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0323,0.007,-0.0597,0.0712,-0.1768,0.0931,-0.2405,0.1315,-0.2583,0.1446,-0.249,0.1515,-0.2302,0.1504,-0.2305,0.1489,-0.2197,0.1466,-0.2201,0.1475,-0.2136,0.1441,-0.2197,0.1418,-0.2117,0.1419,-0.2177,0.1418,-0.2119,0.1457,-0.2166,0.1416,-0.2097,0.1439,-0.208,0.1434,-0.2089,0.144,-0.2022,0.1444,-0.165,0.1081,-0.0686,0.1041,-0.0627,0.0509,-0.0537,0.046,-0.0417,0.0317,-0.022,0.0286,-0.0149,0.0188,-0.008,0.0137,-0.0067,0.004,-0.0038,0.004,-0.0017,0.0021,-0.0017,0.0016,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0009,-0.0016,0.0018,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0009,-0.0292,0.0289,-0.089,0.072,-0.1839,0.0975,-0.2307,0.1374,-0.2479,0.1395,-0.2352,0.1377,-0.2269,0.1281,-0.2347,0.1208,-0.2285,0.117,-0.2251,0.1129,-0.2332,0.1125,-0.2337,0.1175,-0.2379,0.1192,-0.2386,0.119,-0.2409,0.1211,-0.2403,0.1237,-0.2378,0.1241,-0.2379,0.125,-0.2391,0.1237,-0.2383,0.1243,-0.2401,0.1239,-0.2384,0.125,-0.241,0.1233,-0.239,0.1273,-0.2413,0.1256,-0.2415,0.1251,-0.2414,0.124,-0.1645,0.1078,-0.0694,0.0751,-0.0528,0.0465,-0.042,0.0427,-0.0345,0.0229,-0.0161,0.0217,-0.0118,0.0199,-0.0103,0.0128,-0.0072,0.0065,-0.0053,0.004,-0.0022,0.0026,-0.0011,0.002,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.001,-0.0012,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0018,0.0015,-0.002,0.0018,-0.0031,0.007,-0.0611,0.0295,-0.1197,0.0965,-0.2229,0.0973,-0.2484,0.1419,-0.243,0.145,-0.2424,0.1431,-0.2435,0.1372,-0.2314,0.1332,-0.2254,0.1367,-0.2264,0.1343,-0.2298,0.1329,-0.227,0.1327,-0.2296,0.1353,-0.2236,0.1348,-0.2044,0.1235,-0.1236,0.1004,-0.0624,0.0822,-0.0552,0.0485,-0.0447,0.0393,-0.0323,0.0292,-0.0209,0.0284,-0.0142,0.0199,-0.0108,0.0143,-0.0074,0.006,-0.0043,0.0043,-0.0025,0.0038,-0.0018,0.0022,-0.0009,0.0025,-0.0012,0.0014,-0.0008,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2002 سوسک فولکس واگن - short horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0006,0.0007,-0.0016,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0015,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0005,-0.0317,0.0289,-0.0976,0.0769,-0.1752,0.0957,-0.2256,0.1259,-0.2391,0.1315,-0.2263,0.1252,-0.2242,0.1143,-0.2263,0.0986,-0.223,0.1105,-0.2243,0.1222,-0.2326,0.1182,-0.231,0.1251,-0.2343,0.1234,-0.2324,0.1243,-0.2319,0.1269,-0.2301,0.1264,-0.2308,0.1256,-0.2303,0.1266,-0.2293,0.1305,-0.2071,0.1164,-0.0992,0.0835,-0.0408,0.0593,-0.0351,0.0403,-0.0349,0.0385,-0.0266,0.0172,-0.0128,0.0181,-0.011,0.0177,-0.0071,0.0141,-0.0056,0.006,-0.0035,0.0043,-0.0033,0.0068,-0.0647,0.0301,-0.1199,0.0883,-0.2093,0.0946,-0.2242,0.1273,-0.2375,0.1275,-0.2212,0.1214,-0.2277,0.102,-0.2217,0.1046,-0.2228,0.1149,-0.2265,0.1204,-0.2325,0.1197,-0.2353,0.1252,-0.2337,0.1255,-0.2352,0.1288,-0.2338,0.1296,-0.2311,0.1297,-0.2334,0.1305,-0.2316,0.1307,-0.2305,0.129,-0.2302,0.129,-0.2287,0.1281,-0.2282,0.1285,-0.2303,0.1301,-0.2273,0.1271,-0.228,0.1275,-0.2283,0.1286,-0.2275,0.1266,-0.2284,0.1271,-0.2281,0.1279,-0.2274,0.127,-0.2264,0.1275,-0.2276,0.1272,-0.2252,0.1252,-0.2273,0.1258,-0.2272,0.1262,-0.2281,0.1254,-0.2263,0.1253,-0.2297,0.1255,-0.2296,0.1274,-0.2302,0.1256,-0.2289,0.1259,-0.2287,0.1255,-0.2295,0.1251,-0.2314,0.126,-0.233,0.1266,-0.2324,0.1278,-0.2341,0.1272,-0.2323,0.1264,-0.2315,0.126,-0.16,0.1137,-0.074,0.0702,-0.0405,0.0457,-0.0395,0.0401,-0.0362,0.025,-0.0205,0.0199,-0.0112,0.0179,-0.0097,0.0155,-0.0085,0.0082,-0.0046,0.0048,-0.0048,0.004,-0.0026,0.0031,-0.002,0.0027,-0.0015,0.0019,-0.002,0.0018,-0.0013,0.0018,-0.0009,0.0013,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0016,-0.0013,0.0015,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0011,-0.0031,0.0063,-0.0617,0.0303,-0.1186,0.0862,-0.2065,0.0943,-0.2363,0.1302,-0.2214,0.1272,-0.2197,0.1213,-0.2214,0.1005,-0.2202,0.0975,-0.2211,0.1083,-0.2257,0.1136,-0.2298,0.1104,-0.2288,0.1145,-0.231,0.1124,-0.2296,0.1167,-0.2287,0.1138,-0.2244,0.1161,-0.2243,0.1141,-0.2237,0.1116,-0.2229,0.1109,-0.223,0.1096,-0.2228,0.1094,-0.223,0.1121,-0.223,0.114,-0.1529,0.0952,-0.0672,0.0725,-0.0373,0.046,-0.039,0.0415,-0.0359,0.0315,-0.0194,0.0187,-0.0105,0.018,-0.0108,0.0146,-0.0078,0.0113,-0.0052,0.0043,-0.0049,0.0037,-0.0023,0.0023,-0.0312,0.0065,-0.0618,0.0722,-0.1691,0.0824,-0.2229,0.1237,-0.2342,0.1329,-0.2187,0.1325,-0.2124,0.1152,-0.2163,0.1062,-0.2139,0.1018,-0.2146,0.097,-0.2198,0.0996,-0.2266,0.1014,-0.2275,0.1106,-0.2317,0.1127,-0.2326,0.1141,-0.2315,0.1153,-0.2323,0.118,-0.2314,0.1181,-0.231,0.1172,-0.2294,0.1182,-0.2285,0.1178,-0.2278,0.1177,-0.2254,0.1174,-0.2256,0.1183,-0.2267,0.1169,-0.2256,0.1178,-0.2271,0.1166,-0.2264,0.1154,-0.2273,0.1156,-0.2258,0.1146,-0.2277,0.1157,-0.2278,0.116,-0.2274,0.1156,-0.2282,0.1148,-0.2271,0.1138,-0.2273,0.1119,-0.2281,0.1138,-0.2259,0.1117,-0.2251,0.1118,-0.2268,0.1112,-0.2258,0.1126,-0.2261,0.1131,-0.2279,0.1141,-0.2293,0.1147,-0.2289,0.1137,-0.2285,0.115,-0.2277,0.1141,-0.2285,0.1153,-0.2297,0.1172,-0.2289,0.1188,-0.2301,0.1195,-0.2314,0.1194,-0.2285,0.1196,-0.2297,0.1189,-0.2304,0.1197,-0.2291,0.1194,-0.2279,0.1163,-0.2301,0.1143,-0.2317,0.1141,-0.2311,0.1128,-0.2321,0.1122,-0.2317,0.1103,-0.2312,0.1102,-0.2323,0.1098,-0.232,0.1102,-0.2327,0.1113,-0.232,0.111,-0.2314,0.1107,-0.2328,0.1113,-0.2351,0.1113,-0.2331,0.1128,-0.2336,0.112,-0.2319,0.1117,-0.2314,0.1106,-0.2315,0.1115,-0.2304,0.1097,-0.2282,0.11,-0.2293,0.1075,-0.2318,0.1081,-0.2304,0.1076,-0.2285,0.1065,-0.2297,0.1068,-0.2306,0.1053,-0.2305,0.1056,-0.2314,0.1036,-0.2291,0.1036,-0.2283,0.1029,-0.2273,0.1025,-0.2283,0.1022,-0.227,0.1028,-0.2258,0.1003,-0.2267,0.1035,-0.2287,0.1001,-0.2303,0.1001,-0.2271,0.1039,-0.2206,0.1064,-0.176,0.1084,-0.105,0.1024,-0.0514,0.0688,-0.0521,0.049,-0.0413,0.0346,-0.026,0.0243,-0.0133,0.0241,-0.0122,0.0175,-0.0073,0.0129,-0.0053,0.0054,-0.0038,0.0034,-0.0032,0.0025,-0.0019,0.0022,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0009,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0012,-0.0027,0.0014,-0.0338,0.0295,-0.111,0.0754,-0.1853,0.1017,-0.2267,0.1372,-0.2375,0.1387,-0.2109,0.1338,-0.2138,0.1198,-0.2073,0.1191,-0.2102,0.1051,-0.2129,0.1094,-0.2185,0.1006,-0.2172,0.0979,-0.223,0.0961,-0.2243,0.0962,-0.2274,0.0956,-0.2252,0.0986,-0.2284,0.0992,-0.2264,0.1019,-0.2287,0.1017,-0.2269,0.1012,-0.2271,0.1021,-0.2264,0.101,-0.2274,0.101,-0.227,0.1025,-0.2279,0.1031,-0.2269,0.1044,-0.2286,0.1046,-0.2294,0.1034,-0.2292,0.105,-0.2287,0.1023,-0.2288,0.1033,-0.23,0.102,-0.2289,0.1022,-0.228,0.1013,-0.229,0.0994,-0.2299,0.0992,-0.2301,0.1002,-0.2311,0.1009,-0.2324,0.1006,-0.2328,0.1017,-0.2309,0.1008,-0.232,0.1034,-0.2335,0.1034,-0.2333,0.1034,-0.2323,0.1029,-0.2329,0.1029,-0.2307,0.1028,-0.2311,0.1023,-0.231,0.1028,-0.233,0.1042,-0.2332,0.1033,-0.2323,0.1039,-0.2327,0.1031,-0.2314,0.1028,-0.2308,0.1036,-0.2307,0.1018,-0.2312,0.1075,-0.2046,0.0999,-0.097,0.0787,-0.0418,0.0466,-0.0372,0.0427,-0.0343,0.032,-0.0232,0.0168,-0.0102,0.0181,-0.0088,0.0172,-0.0071,0.0111,-0.0061,0.0049,-0.0045,0.0051,-0.004,0.0027,-0.0027,0.0027,-0.0018,0.0025,-0.0025,0.0018,-0.0016,0.0013,-0.0016,0.0016,-0.0017,0.0009,-0.0012,0.0008,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0314,0.0287,-0.0924,0.0726,-0.1655,0.0959,-0.2178,0.1291,-0.2328,0.1339,-0.222,0.1287,-0.2167,0.115,-0.2184,0.1138,-0.2139,0.1065,-0.2161,0.1012,-0.221,0.0962,-0.227,0.0961,-0.2312,0.0991,-0.229,0.102,-0.2327,0.1019,-0.2325,0.1028,-0.2332,0.106,-0.2352,0.1065,-0.2362,0.1069,-0.2341,0.1075,-0.2352,0.1073,-0.2333,0.1063,-0.2323,0.1074,-0.2329,0.1057,-0.2328,0.1061,-0.2342,0.1066,-0.2353,0.1078,-0.235,0.1095,-0.2376,0.112,-0.2374,0.112,-0.2364,0.1134,-0.2348,0.1142,-0.2354,0.1147,-0.2352,0.1159,-0.2367,0.1157,-0.2362,0.1161,-0.2364,0.1177,-0.2341,0.1184,-0.2335,0.117,-0.2353,0.1166,-0.2349,0.1184,-0.2335,0.1159,-0.2327,0.1168,-0.2316,0.1156,-0.2322,0.1161,-0.2308,0.1152,-0.2287,0.1149,-0.2283,0.1125,-0.2272,0.111,-0.2272,0.111,-0.2279,0.11,-0.228,0.1124,-0.2271,0.1117,-0.2286,0.1105,-0.2281,0.1104,-0.2295,0.1118,-0.2294,0.1116,-0.2301,0.1131,-0.2289,0.1124,-0.2301,0.1134,-0.2299,0.1146,-0.2288,0.1132,-0.231,0.1126,-0.2327,0.1139,-0.2323,0.1115,-0.232,0.1114,-0.2313,0.1101,-0.2312,0.109,-0.2321,0.109,-0.2316,0.1086,-0.2299,0.1096,-0.2304,0.1095,-0.2307,0.1101,-0.2305,0.1093,-0.2279,0.1105,-0.2274,0.108,-0.2276,0.1076,-0.2274,0.1072,-0.2279,0.1065,-0.2279,0.1061,-0.2289,0.1056,-0.2329,0.1017,-0.2313,0.1019,-0.2279,0.0995,-0.224,0.1031,-0.2238,0.1,-0.2245,0.0999,-0.2254,0.1013,-0.2266,0.1004,-0.2273,0.1,-0.2283,0.1,-0.2278,0.1013,-0.2296,0.0999,-0.2314,0.0986,-0.2312,0.0977,-0.233,0.0987,-0.2332,0.101,-0.2342,0.0988,-0.235,0.0985,-0.235,0.0988,-0.2359,0.0986,-0.2321,0.1028,-0.1322,0.0872,-0.0648,0.0851,-0.0423,0.0489,-0.0359,0.0443,-0.0268,0.024,-0.0168,0.0184,-0.0082,0.0178,-0.0069,0.0143,-0.0048,0.0052,-0.0039,0.0042,-0.0028,0.0026,-0.0017,0.0014,-0.0008,0.0014,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2002 سوسک فولکس واگن - دو شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0006,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0016,-0.0008,0.0011,-0.0216,0.005,-0.0697,0.0716,-0.1795,0.0847,-0.2149,0.1207,-0.2345,0.1183,-0.2246,0.1256,-0.2208,0.1233,-0.2268,0.1073,-0.2197,0.1091,-0.2217,0.1039,-0.2236,0.1076,-0.2289,0.1092,-0.23,0.1124,-0.2325,0.1145,-0.2332,0.1152,-0.2345,0.1155,-0.2343,0.117,-0.2365,0.1156,-0.2373,0.1176,-0.2352,0.1144,-0.138,0.0987,-0.0724,0.0626,-0.039,0.0431,-0.0366,0.0382,-0.0256,0.0222,-0.0158,0.0208,-0.0128,0.02,-0.0137,0.0136,-0.0063,0.0075,-0.0051,0.0052,-0.0037,0.0025,-0.0023,0.0031,-0.002,0.0022,-0.0017,0.0024,-0.0014,0.0024,-0.0019,0.0018,-0.0007,0.0009,-0.0029,0.0065,-0.0693,0.0385,-0.1244,0.0869,-0.219,0.0975,-0.242,0.1244,-0.2297,0.1285,-0.2244,0.1332,-0.2281,0.1171,-0.2226,0.1183,-0.2219,0.1108,-0.2227,0.1073,-0.2246,0.1068,-0.2248,0.0983,-0.2243,0.103,-0.2332,0.1081,-0.2376,0.1131,-0.2325,0.1187,-0.1712,0.0976,-0.0713,0.069,-0.0348,0.0388,-0.035,0.0376,-0.0255,0.0226,-0.0171,0.0215,-0.0142,0.0197,-0.0101,0.0163,-0.0075,0.0081,-0.0041,0.0047,-0.0023,0.0042,-0.0019,0.0022,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0006,-0.001,0.0017,-0.0013,0.0016,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0012,0.0007,-0.0007,0.0014,-0.0026,0.0053,-0.0301,0.0313,-0.1164,0.0724,-0.2047,0.0925,-0.2236,0.1267,-0.2298,0.124,-0.1983,0.1271,-0.2127,0.1037,-0.2105,0.1075,-0.2111,0.0968,-0.2166,0.1025,-0.2211,0.1024,-0.2211,0.1058,-0.2239,0.1092,-0.2251,0.1091,-0.2271,0.1137,-0.2278,0.1147,-0.2298,0.1162,-0.231,0.1148,-0.2301,0.1169,-0.2309,0.1158,-0.2308,0.1153,-0.2301,0.1149,-0.2292,0.1149,-0.2327,0.1152,-0.2294,0.1144,-0.132,0.0839,-0.0687,0.0654,-0.0436,0.051,-0.041,0.0431,-0.0303,0.0281,-0.0141,0.0208,-0.0117,0.0197,-0.0112,0.0161,-0.0058,0.0096,-0.0063,0.0043,-0.0035,0.0039,-0.0027,0.0024,-0.0022,0.003,-0.0015,0.002,-0.0022,0.0019,-0.0022,0.0011,-0.0013,0.0017,-0.0024,0.0068,-0.0624,0.0312,-0.1155,0.0795,-0.2083,0.0984,-0.235,0.1308,-0.2395,0.1313,-0.2216,0.1335,-0.2221,0.1113,-0.2207,0.1144,-0.2198,0.0997,-0.227,0.1053,-0.228,0.1055,-0.228,0.1076,-0.2306,0.1085,-0.2326,0.1113,-0.2353,0.1088,-0.2358,0.1143,-0.2392,0.1139,-0.2381,0.1151,-0.2374,0.1106,-0.2297,0.1101,-0.2302,0.1136,-0.2317,0.1194,-0.2328,0.1222,-0.2354,0.1225,-0.2367,0.1249,-0.2383,0.1227,-0.2074,0.1251,-0.134,0.0806,-0.0323,0.0605,-0.0385,0.0417,-0.0343,0.0394,-0.0293,0.0154,-0.0122,0.0171,-0.0084,0.0151,-0.0058,0.011,-0.004,0.0042,-0.0025,0.0025,-0.0014,0.0022,-0.0014,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.001,-0.0011,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0017,0.001,-0.0322,0.0299,-0.115,0.077,-0.1917,0.0967,-0.23,0.1249,-0.2355,0.1247,-0.209,0.129,-0.2202,0.1198,-0.2137,0.1109,-0.2212,0.1048,-0.2281,0.1104,-0.2311,0.1095,-0.2291,0.1152,-0.2307,0.1164,-0.2324,0.1148,-0.2317,0.1169,-0.195,0.1035,-0.0897,0.0763,-0.0388,0.0604,-0.04,0.0375,-0.0334,0.0346,-0.0196,0.0217,-0.0124,0.0208,-0.01,0.0187,-0.0083,0.0155,-0.0047,0.0054,-0.0034,0.0052,-0.0041,0.003,-0.0024,0.0022,-0.0011,0.0023,-0.0018,0.0017,-0.0019,0.0013,-0.0025,0.0022,-0.0299,0.0301,-0.115,0.0743,-0.1912,0.0953,-0.2316,0.1256,-0.2378,0.1268,-0.2085,0.1301,-0.2201,0.1222,-0.2102,0.1113,-0.2154,0.1025,-0.2213,0.1096,-0.2242,0.1081,-0.2245,0.1109,-0.2271,0.1131,-0.2324,0.1134,-0.2325,0.1166,-0.2265,0.1223,-0.134,0.1008,-0.0714,0.0665,-0.036,0.0401,-0.0354,0.0368,-0.0278,0.0237,-0.0178,0.0197,-0.0111,0.019,-0.009,0.0173,-0.0051,0.0086,-0.0041,0.0048,-0.0028,0.0035,-0.0021,0.0022,-0.0015,0.0015,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2002 سوسک فولکس واگن - دو کوتاه بوق بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0012,0.0013,-0.0018,0.0019,-0.0017,0.0012,-0.1943,0.106,-0.2696,0.1582,-0.2536,0.1518,-0.2494,0.1413,-0.2501,0.1338,-0.2501,0.1356,-0.2526,0.1361,-0.2536,0.1353,-0.2533,0.1339,-0.2516,0.1327,-0.2497,0.1317,-0.2516,0.1326,-0.2527,0.1318,-0.2539,0.131,-0.256,0.1308,-0.2568,0.1329,-0.2554,0.1339,-0.2563,0.1315,-0.2552,0.1319,-0.2531,0.1319,-0.2514,0.133,-0.2504,0.1344,-0.2504,0.1353,-0.2471,0.1364,-0.243,0.1355,-0.2336,0.1366,-0.2304,0.1375,-0.226,0.1379,-0.224,0.1359,-0.2264,0.1383,-0.2276,0.1374,-0.2294,0.1359,-0.2261,0.1359,-0.2268,0.1367,-0.2274,0.1394,-0.2283,0.1369,-0.2305,0.1369,-0.2329,0.1363,-0.2341,0.1366,-0.2336,0.1384,-0.2295,0.1399,-0.2286,0.1386,-0.226,0.1391,-0.2251,0.1391,-0.2271,0.1407,-0.2234,0.1431,-0.2236,0.1441,-0.2229,0.1418,-0.2215,0.1413,-0.2226,0.1431,-0.2247,0.1422,-0.2262,0.1446,-0.2265,0.1437,-0.2267,0.144,-0.2311,0.1427,-0.2313,0.1405,-0.2316,0.1396,-0.2269,0.1396,-0.2239,0.1401,-0.2246,0.1412,-0.2242,0.1426,-0.2234,0.1419,-0.2238,0.1425,-0.2256,0.1425,-0.2219,0.1422,-0.2227,0.1419,-0.2226,0.1417,-0.2227,0.1414,-0.2228,0.14,-0.2238,0.1392,-0.2202,0.1405,-0.2198,0.1416,-0.2177,0.1426,-0.2186,0.1431,-0.2156,0.1429,-0.2173,0.143,-0.2232,0.1444,-0.2226,0.1424,-0.2211,0.1419,-0.221,0.1432,-0.2197,0.1434,-0.2173,0.1426,-0.2189,0.1436,-0.2167,0.1431,-0.2146,0.1423,-0.215,0.1413,-0.2183,0.1401,-0.2175,0.1402,-0.2179,0.1417,-0.2181,0.139,-0.2189,0.1379,-0.2153,0.1399,-0.2139,0.1405,-0.2131,0.1395,-0.2141,0.1402,-0.2154,0.1391,-0.2139,0.1403,-0.2127,0.1407,-0.2132,0.141,-0.213,0.1411,-0.2109,0.1413,-0.2099,0.1406,-0.2102,0.1403,-0.216,0.1408,-0.2165,0.142,-0.2136,0.1423,-0.0665,0.062,-0.0269,0.026,-0.005,0.006,-0.0022,0.0017,-0.0008,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0015,0.0011,-0.0645,0.0716,-0.2575,0.1437,-0.2478,0.1566,-0.2269,0.1482,-0.2261,0.144,-0.2204,0.145,-0.2163,0.1456,-0.2119,0.1445,-0.2095,0.1444,-0.2095,0.1441,-0.2081,0.1446,-0.2076,0.1434,-0.2108,0.1443,-0.2072,0.1429,-0.2071,0.1429,-0.2074,0.1451,-0.2099,0.1449,-0.2062,0.1469,-0.2077,0.1461,-0.2084,0.1457,-0.2088,0.1474,-0.2069,0.1469,-0.2047,0.1493,-0.2051,0.1496,-0.2047,0.1492,-0.2074,0.1496,-0.2057,0.148,-0.207,0.1478,-0.2069,0.1475,-0.2026,0.1462,-0.2068,0.1454,-0.207,0.1446,-0.2027,0.147,-0.2014,0.1476,-0.2026,0.1471,-0.2038,0.1463,-0.2047,0.1465,-0.2038,0.1468,-0.2035,0.1481,-0.2048,0.1496,-0.2064,0.1492,-0.2066,0.1473,-0.2058,0.1476,-0.2029,0.1475,-0.2041,0.1487,-0.2042,0.1488,-0.2016,0.1481,-0.1995,0.1484,-0.1993,0.1468,-0.2013,0.1477,-0.1988,0.1473,-0.1987,0.1493,-0.1991,0.1495,-0.2021,0.1486,-0.202,0.1495,-0.2017,0.1506,-0.2049,0.1505,-0.2047,0.1512,-0.2068,0.1515,-0.2042,0.1509,-0.2048,0.1517,-0.2041,0.1516,-0.2034,0.1508,-0.203,0.151,-0.2029,0.1509,-0.2037,0.1501,-0.2045,0.1492,-0.2038,0.1482,-0.2055,0.1478,-0.2014,0.149,-0.2011,0.1498,-0.1997,0.1502,-0.1968,0.1503,-0.1978,0.1524,-0.1963,0.1501,-0.1969,0.1495,-0.1974,0.1494,-0.1955,0.1494,-0.1956,0.1487,-0.1971,0.15,-0.1986,0.1498,-0.1989,0.1489,-0.1972,0.1494,-0.1987,0.1492,-0.1977,0.1485,-0.1975,0.149,-0.1971,0.1487,-0.1954,0.1485,-0.1948,0.1483,-0.1931,0.1508,-0.1951,0.1513,-0.1918,0.1512,-0.194,0.1531,-0.1923,0.1548,-0.1913,0.1534,-0.1929,0.1519,-0.1934,0.152,-0.1946,0.1519,-0.1949,0.1521,-0.1958,0.1512,-0.1947,0.1523,-0.1948,0.1533,-0.1974,0.1544,-0.1972,0.1541,-0.1947,0.1522,-0.1939,0.1508,-0.1905,0.1508,-0.1899,0.1506,-0.1911,0.1537,-0.1911,0.1553,-0.1911,0.1556,-0.1928,0.1545,-0.1949,0.1544,-0.1935,0.1539,-0.1918,0.1541,-0.1902,0.1542,-0.1885,0.154,-0.1882,0.1535,-0.19,0.1531,-0.1935,0.1537,-0.1929,0.1539,-0.1924,0.1555,-0.1938,0.1549,-0.1922,0.1555,-0.1907,0.1549,-0.1913,0.1534,-0.1894,0.1509,-0.1884,0.1506,-0.1887,0.1508,-0.1902,0.1511,-0.1891,0.1521,-0.1882,0.154,-0.1876,0.1536,-0.189,0.1541,-0.1897,0.1559,-0.1909,0.1539,-0.1937,0.1529,-0.1937,0.1526,-0.0749,0.0594,-0.0161,0.0253,-0.0059,0.0049,-0.0021,0.0024,-0.0005,0.0007,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0009,-0.0308,0.0336,-0.2488,0.1514,-0.258,0.1605,-0.203,0.1569,-0.1998,0.1551,-0.1944,0.1517,-0.1924,0.151,-0.1902,0.15,-0.188,0.1486,-0.1883,0.1492,-0.1891,0.1489,-0.1852,0.1452,-0.185,0.1461,-0.1848,0.147,-0.1848,0.1473,-0.1885,0.1481,-0.1919,0.1484,-0.1903,0.1484,-0.1911,0.1486,-0.1907,0.1497,-0.1907,0.1487,-0.1874,0.1491,-0.1849,0.1482,-0.1828,0.1482,-0.1841,0.1474,-0.1843,0.1472,-0.1839,0.1472,-0.1832,0.1465,-0.1865,0.1476,-0.185,0.1481,-0.1841,0.1498,-0.1843,0.1496,-0.1847,0.1499,-0.1852,0.1484,-0.1876,0.1478,-0.1888,0.1483,-0.1905,0.149,-0.1915,0.1487,-0.1915,0.151,-0.1913,0.1507,-0.1924,0.1494,-0.1908,0.1489,-0.19,0.1503,-0.1904,0.1512,-0.1877,0.1501,-0.1872,0.1502,-0.1864,0.1513,-0.1854,0.1511,-0.1857,0.1519,-0.1836,0.1508,-0.1845,0.1498,-0.1863,0.1501,-0.1866,0.1508,-0.1849,0.1516,-0.1841,0.151,-0.1842,0.151,-0.1825,0.1519,-0.1841,0.1531,-0.1852,0.1522,-0.185,0.1526,-0.1854,0.1527,-0.1861,0.1529,-0.1881,0.1533,-0.1879,0.1535,-0.1901,0.1543,-0.1882,0.1542,-0.1882,0.1527,-0.1857,0.1539,-0.1847,0.1555,-0.1842,0.1542,-0.1832,0.1536,-0.1853,0.1536,-0.1872,0.1528,-0.0869,0.1139,-0.0396,0.0325,-0.0069,0.0092,-0.003,0.0047,-0.0014,0.0014,-0.0005,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0.0018,-0.0309,0.0084,-0.2483,0.1399,-0.2592,0.1739,-0.2115,0.1773,-0.2064,0.175,-0.2006,0.1701,-0.2006,0.168,-0.199,0.1654,-0.2,0.1619,-0.1991,0.1622,-0.1991,0.1604,-0.2023,0.1608,-0.2007,0.16,-0.2021,0.1596,-0.2021,0.1603,-0.2054,0.1597,-0.2031,0.1607,-0.2037,0.1608,-0.207,0.1601,-0.2079,0.1611,-0.206,0.1603,-0.2033,0.1604,-0.2033,0.1597,-0.2018,0.1584,-0.2021,0.1587,-0.2014,0.1609,-0.2007,0.1596,-0.202,0.1599,-0.2029,0.1598,-0.2049,0.1609,-0.2027,0.1612,-0.2047,0.1618,-0.206,0.1618,-0.207,0.1635,-0.2065,0.1638,-0.205,0.1637,-0.2052,0.16,-0.2051,0.1583,-0.2047,0.1588,-0.205,0.159,-0.2025,0.159,-0.2043,0.1586,-0.2023,0.1579,-0.2016,0.1584,-0.2024,0.1582,-0.2019,0.1586,-0.2026,0.1596,-0.2044,0.1596,-0.204,0.1583,-0.2043,0.1593,-0.2051,0.1589,-0.2071,0.1582,-0.2052,0.1582,-0.2066,0.159,-0.2054,0.1598,-0.2056,0.1597,-0.205,0.1585,-0.2049,0.1595,-0.2055,0.1576,-0.2057,0.157,-0.2033,0.158,-0.204,0.1563,-0.2075,0.1564,-0.2054,0.1576,-0.2034,0.1582,-0.2025,0.1601,-0.2012,0.1612,-0.2029,0.1607,-0.2027,0.162,-0.2027,0.1624,-0.2032,0.1612,-0.2055,0.1594,-0.2058,0.157,-0.206,0.156,-0.2061,0.1555,-0.2054,0.1539,-0.204,0.1552,-0.2046,0.1564,-0.2039,0.1579,-0.2031,0.1575,-0.2033,0.159,-0.2077,0.1606,-0.2075,0.1589,-0.2076,0.159,-0.2101,0.1596,-0.2113,0.1574,-0.2112,0.1587,-0.208,0.1537,-0.2054,0.1578,-0.2102,0.1559,-0.2086,0.1552,-0.2081,0.1546,-0.2074,0.1701,-0.2234,0.1625,-0.2378,0.1371,-0.2388,0.1365,-0.2365,0.1387,-0.2359,0.1432,-0.2397,0.1545,-0.1861,0.1616,-0.1981,0.1597,-0.2092,0.1568,-0.2248,0.1494,-0.2376,0.139,-0.2467,0.1309,-0.2472,0.1286,-0.2489,0.1233,-0.2482,0.1242,-0.2451,0.1248,-0.2486,0.1263,-0.2609,0.1482,-0.2272,0.153,-0.1964,0.1519,-0.1994,0.1559,-0.1872,0.1552,-0.1864,0.1553,-0.1869,0.1541,-0.1902,0.1545,-0.1897,0.1555,-0.1891,0.1575,-0.1897,0.1589,-0.1927,0.1597,-0.1907,0.1611,-0.191,0.1616,-0.1927,0.1644,-0.1917,0.1631,-0.1918,0.1626,-0.1919,0.1636,-0.1926,0.1632,-0.1905,0.1635,-0.1893,0.1634,-0.1895,0.1643,-0.1887,0.1641,-0.1889,0.1649,-0.1888,0.1656,-0.1915,0.165,-0.1927,0.1667,-0.1934,0.1661,-0.1928,0.1664,-0.1942,0.1672,-0.1942,0.1653,-0.1973,0.1653,-0.197,0.1631,-0.1973,0.1638,-0.1968,0.1628,-0.1983,0.1624,-0.2019,0.1618,-0.2025,0.1601,-0.204,0.1591,-0.2064,0.1576,-0.2057,0.156,-0.205,0.1552,-0.2063,0.155,-0.2052,0.1553,-0.2055,0.1573,-0.2018,0.1581,-0.2016,0.1578,-0.2018,0.158,-0.2018,0.1584,-0.2012,0.1587,-0.2014,0.1575,-0.2015,0.1568,-0.2015,0.1575,-0.2008,0.1566,-0.1993,0.1567,-0.2001,0.1563,-0.2008,0.1571,-0.1993,0.1554,-0.199,0.1549,-0.1973,0.1551,-0.0801,0.1121,-0.0399,0.0332,-0.0097,0.0073,-0.0052,0.007,-0.0026,0.0028,-0.0029,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0002,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:18
2002 سوسک فولکس واگن - long horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم