مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولکس واگن سوسک 2002 ثانیه ...

2002 سوسک فولکس واگن - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها beepingBeetleماشینوسیله نقلیهvolkswagen
[-0.0029,0.0034,-0.0039,0.0025,-0.0052,0.0034,-0.0491,0.076,-0.1442,0.2151,-0.2133,0.2218,-0.2131,0.1788,-0.2245,0.1589,-0.2234,0.1343,-0.2345,0.1451,-0.2266,0.1326,-0.2258,0.1297,-0.2234,0.1304,-0.2203,0.1345,-0.2208,0.1291,-0.2242,0.1288,-0.228,0.1324,-0.2254,0.1314,-0.2216,0.1324,-0.2236,0.131,-0.2237,0.1328,-0.2226,0.1307,-0.2244,0.1317,-0.2249,0.1277,-0.2257,0.128,-0.2268,0.1289,-0.2213,0.1316,-0.2221,0.132,-0.2435,0.157,-0.2477,0.1761,-0.1272,0.1495,-0.0622,0.0748,-0.0484,0.0495,-0.012,0.0145,-0.0127,0.0121,-0.0086,0.0086,-0.0096,0.0071,-0.0089,0.009,-0.0066,0.0063,-0.004,0.0054,-0.0046,0.0042,-0.0069,0.0049,-0.0047,0.0047,-0.0038,0.0052,-0.0057,0.0038,-0.0539,0.0535,-0.1487,0.2153,-0.2124,0.2162,-0.205,0.1855,-0.2209,0.1605,-0.2255,0.1381,-0.2303,0.1386,-0.2274,0.132,-0.2246,0.1227,-0.2236,0.1272,-0.2167,0.1357,-0.2233,0.134,-0.2178,0.1319,-0.2143,0.1326,-0.2177,0.1326,-0.2185,0.1297,-0.2193,0.1345,-0.2167,0.1329,-0.213,0.1308,-0.2155,0.1292,-0.2146,0.1335,-0.2176,0.1331,-0.2156,0.1343,-0.2111,0.1303,-0.2163,0.129,-0.2132,0.1307,-0.2119,0.1337,-0.2127,0.136,-0.2139,0.134,-0.2098,0.1355,-0.2108,0.1325,-0.2097,0.1324,-0.2129,0.1316,-0.2139,0.1313,-0.2108,0.1307,-0.213,0.1314,-0.2096,0.1315,-0.2162,0.1289,-0.2121,0.1339,-0.2112,0.1309,-0.2133,0.1282,-0.2141,0.1273,-0.2128,0.1269,-0.2131,0.1294,-0.2107,0.1277,-0.212,0.1265,-0.2117,0.1253,-0.2072,0.1268,-0.2096,0.1292,-0.2091,0.1269,-0.2379,0.1506,-0.1754,0.1667,-0.0857,0.1125,-0.0618,0.0735,-0.0302,0.0327,-0.011,0.0191,-0.0128,0.0129,-0.0063,0.009,-0.0066,0.0054,-0.0041,0.0033,-0.0018,0.0029,-0.0001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0021,-0.0026,0.0027,-0.003,0.0031,-0.0534,0.0517,-0.1433,0.2094,-0.2219,0.2154,-0.2174,0.175,-0.2314,0.1555,-0.2375,0.1469,-0.2457,0.1375,-0.241,0.1302,-0.2413,0.1275,-0.2331,0.1279,-0.2379,0.129,-0.2374,0.1259,-0.2332,0.125,-0.2333,0.1251,-0.2284,0.128,-0.2285,0.1271,-0.2305,0.1281,-0.2294,0.1302,-0.2337,0.1248,-0.2294,0.1286,-0.2288,0.129,-0.2308,0.1261,-0.2255,0.1263,-0.2308,0.13,-0.2301,0.1262,-0.2267,0.1253,-0.2338,0.1221,-0.2289,0.1259,-0.2489,0.1251,-0.2504,0.1767,-0.1312,0.1668,-0.0666,0.0889,-0.0603,0.0604,-0.0143,0.0131,-0.0107,0.0126,-0.0091,0.0124,-0.0146,0.0131,-0.0107,0.0143,-0.0096,0.0091,-0.0104,0.0088,-0.0088,0.01,-0.0069,0.0054,-0.0064,0.0067,-0.0076,0.0059,-0.0063,0.0059,-0.0042,0.0048,-0.0061,0.005,-0.0061,0.0042,-0.0535,0.0506,-0.1481,0.2132,-0.2283,0.2192,-0.2184,0.178,-0.2381,0.1556,-0.2447,0.15,-0.2475,0.1445,-0.2455,0.1309,-0.2438,0.1363,-0.2413,0.1315,-0.2423,0.133,-0.2406,0.127,-0.2385,0.1275,-0.2368,0.131,-0.2426,0.1237,-0.2418,0.1302,-0.2492,0.1326,-0.2455,0.1275,-0.2464,0.1322,-0.2444,0.1306,-0.2441,0.1291,-0.2444,0.1303,-0.2398,0.1299,-0.2408,0.125,-0.2413,0.1268,-0.2393,0.1243,-0.2407,0.128,-0.2388,0.1288,-0.2384,0.1261,-0.2378,0.1286,-0.2392,0.125,-0.239,0.1273,-0.238,0.1258,-0.2379,0.1255,-0.2362,0.1261,-0.2354,0.1244,-0.2399,0.1275,-0.2368,0.1295,-0.2371,0.1277,-0.2406,0.1259,-0.2384,0.1277,-0.2381,0.1293,-0.2401,0.1283,-0.2336,0.1254,-0.2342,0.125,-0.2351,0.1254,-0.2364,0.126,-0.2311,0.1259,-0.271,0.184,-0.2419,0.1864,-0.1125,0.1521,-0.0646,0.0873,-0.039,0.0353,-0.0081,0.0116,-0.0092,0.0113,-0.0054,0.0059,-0.0031,0.0032,-0.0009,0.0015,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0029,0.0025,-0.0032,0.0028,-0.0506,0.0482,-0.1463,0.2145,-0.2135,0.2275,-0.2088,0.1967,-0.2277,0.1737,-0.2281,0.1458,-0.2372,0.1489,-0.2405,0.1506,-0.2361,0.1386,-0.2258,0.1423,-0.2308,0.1426,-0.2291,0.1429,-0.2329,0.1401,-0.2331,0.141,-0.2282,0.142,-0.2276,0.1429,-0.2271,0.1434,-0.2518,0.1374,-0.2625,0.1794,-0.1295,0.1688,-0.0597,0.0953,-0.0541,0.0553,-0.0118,0.0138,-0.0117,0.0123,-0.007,0.0056,-0.0067,0.0071,-0.0078,0.007,-0.0377,0.0529,-0.1449,0.2196,-0.2269,0.2294,-0.2252,0.2114,-0.2354,0.198,-0.2384,0.1524,-0.2407,0.1674,-0.2474,0.1562,-0.2394,0.1435,-0.2386,0.1444,-0.2428,0.1501,-0.2329,0.1473,-0.2339,0.1496,-0.2368,0.1485,-0.2327,0.1531,-0.2399,0.156,-0.2413,0.1496,-0.2374,0.149,-0.2327,0.1528,-0.2332,0.152,-0.2365,0.1524,-0.2331,0.1496,-0.2381,0.1515,-0.2364,0.1512,-0.2373,0.1516,-0.2344,0.1508,-0.2374,0.1499,-0.2321,0.1447,-0.2342,0.148,-0.2359,0.1547,-0.2316,0.1534,-0.2353,0.1521,-0.2355,0.1521,-0.2335,0.1509,-0.2314,0.1514,-0.2271,0.1545,-0.2304,0.149,-0.2289,0.1486,-0.2308,0.1486,-0.2283,0.1478,-0.2272,0.1478,-0.2286,0.1474,-0.2272,0.1508,-0.2251,0.1494,-0.2234,0.1485,-0.2257,0.1449,-0.2238,0.146,-0.2653,0.1696,-0.2331,0.1838,-0.1133,0.1303,-0.0658,0.0782,-0.0417,0.0397,-0.0227,0.0259,-0.016,0.0145,-0.0124,0.0105,-0.0134,0.0123,-0.0111,0.0111,-0.0028,0.0032,-0.0019,0.002,-0.0006,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:14
2002 سوسک فولکس واگن - دو شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری