مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای male movie trailer voice saying its as much fun to scare as it is to be scared wav 0

Male movie trailer voice saying

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: صحبت کردن
تعداد دانلود: 8 بار
برچسب ها هالووینوحشتناکترسناکشبح وارگفتگوگفتگو کردنصحبتصحبت کردنانسانکسیمذکرمردفیلمmovieTrailer Phrases
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0055,-0.0048,-0.0053,-0.0045,-0.0049,-0.004,-0.0046,-0.0039,-0.0043,-0.0036,-0.004,-0.0033,-0.0037,-0.003,-0.0036,-0.0029,-0.0033,-0.0026,-0.003,-0.0024,-0.0027,-0.0023,-0.0025,-0.0021,-0.0024,-0.0019,-0.0022,-0.0018,-0.0021,-0.0017,-0.0019,-0.0015,-0.0018,-0.0015,-0.0016,-0.0014,-0.0015,-0.0013,-0.0027,-0.0004,-0.0052,0.0047,-0.0013,-0.001,-0.0011,-0.0009,-0.0024,0.0001,-0.0054,0.0047,-0.0247,0.0201,-0.0406,0.035,-0.0409,0.0399,-0.0394,0.0381,-0.0429,0.0408,-0.0493,0.0466,-0.0561,0.0581,-0.0505,0.0513,-0.0612,0.0722,-0.0591,0.0594,-0.0491,0.0418,-0.0311,0.0794,-0.0597,0.0847,-0.0913,0.1007,-0.1106,0.0865,-0.1537,0.1184,-0.1323,0.1003,-0.1095,0.0991,-0.0916,0.089,-0.0731,0.0734,-0.0548,0.0588,-0.0669,0.0749,-0.0721,0.0756,-0.0867,0.0966,-0.0773,0.0898,-0.0764,0.0852,-0.095,0.084,-0.082,0.091,-0.0695,0.0796,-0.0723,0.0821,-0.0589,0.0611,-0.0458,0.0473,-0.0458,0.044,-0.0402,0.0475,-0.0352,0.0456,-0.0339,0.0457,-0.0297,0.0407,-0.0264,0.0354,-0.0222,0.0429,-0.0286,0.0367,-0.0257,0.0282,-0.0262,0.0334,-0.0199,0.0307,-0.0208,0.0274,-0.0197,0.0258,-0.0194,0.0242,-0.0217,0.0261,-0.0209,0.0232,-0.0184,0.022,-0.0189,0.0249,-0.0187,0.0278,-0.015,0.0212,-0.0197,0.0176,-0.0202,0.02,-0.0288,0.0207,-0.0318,0.0277,-0.0378,0.0372,-0.036,0.0506,-0.0408,0.0421,-0.0474,0.0492,-0.0304,0.0381,-0.0163,0.0194,-0.0292,0.0211,-0.0229,0.0343,-0.017,0.0215,-0.0207,0.0173,-0.013,0.0162,-0.0071,0.01,-0.01,0.0106,-0.0136,0.0124,-0.0111,0.0075,-0.005,0.0071,-0.0066,0.0049,-0.0047,0.0056,-0.0047,0.0066,-0.0051,0.0045,-0.0042,0.0061,-0.0049,0.0042,-0.0046,0.0049,-0.006,0.0075,-0.0093,0.0077,-0.0098,0.0103,-0.0103,0.0155,-0.0195,0.0162,-0.0238,0.0234,-0.0269,0.0249,-0.026,0.0217,-0.0557,0.0404,-0.0697,0.0549,-0.0474,0.0357,-0.0487,0.0399,-0.0376,0.0367,-0.0472,0.0509,-0.0171,0.0176,-0.0206,0.0301,-0.0311,0.0337,-0.0402,0.0467,-0.0589,0.0705,-0.0788,0.0734,-0.0747,0.049,-0.0521,0.057,-0.0412,0.0611,-0.0331,0.0456,-0.0245,0.0404,-0.0197,0.0376,-0.0187,0.0359,-0.0169,0.0338,-0.0202,0.034,-0.0223,0.0343,-0.0318,0.0491,-0.0427,0.0504,-0.0502,0.0535,-0.0365,0.0647,-0.0297,0.055,-0.0416,0.0523,-0.0271,0.0467,-0.0221,0.031,-0.0342,0.0269,-0.0324,0.0271,-0.0354,0.0311,-0.0298,0.0449,-0.0289,0.0406,-0.0242,0.0206,-0.0162,0.0323,-0.0173,0.0276,-0.0178,0.0195,-0.0232,0.027,-0.0266,0.0212,-0.0212,0.0237,-0.017,0.0118,-0.0151,0.0179,-0.0098,0.0134,-0.0158,0.0138,-0.0103,0.0119,-0.0098,0.0061,-0.0054,0.0066,-0.0073,0.0045,-0.0047,0.0064,-0.0053,0.0065,-0.0043,0.0067,-0.0068,0.0079,-0.0093,0.0098,-0.0135,0.0156,-0.0135,0.0116,-0.0103,0.0104,-0.0056,0.0064,-0.0041,0.0025,-0.003,0.0033,-0.0028,0.0025,-0.0024,0.0023,-0.0028,0.0022,-0.003,0.0028,-0.0027,0.0025,-0.0018,0.0029,-0.0022,0.0027,-0.0027,0.0031,-0.0031,0.0022,-0.0029,0.0023,-0.0024,0.0028,-0.0029,0.0028,-0.003,0.003,-0.0033,0.0036,-0.0039,0.0037,-0.0057,0.0041,-0.0051,0.0053,-0.0061,0.0059,-0.0046,0.0046,-0.0043,0.004,-0.0051,0.0045,-0.0044,0.005,-0.0027,0.0028,-0.0036,0.0039,-0.0033,0.0021,-0.0024,0.0024,-0.0029,0.0029,-0.0016,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.0016,0.0018,-0.0013,0.0013,-0.0018,0.0015,-0.0014,0.0016,-0.0014,0.0012,-0.001,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0268,0.0072,-0.0571,0.0607,-0.071,0.095,-0.0795,0.1133,-0.0917,0.1041,-0.0897,0.1127,-0.0898,0.109,-0.0678,0.0573,-0.0307,0.0294,-0.0156,0.0188,-0.0063,0.0078,-0.0073,0.0062,-0.0219,0.0237,-0.0555,0.064,-0.0739,0.0612,-0.0809,0.1043,-0.0896,0.08,-0.086,0.0759,-0.0863,0.0981,-0.1053,0.14,-0.1076,0.1379,-0.1104,0.1123,-0.0969,0.1067,-0.1,0.0896,-0.0867,0.09,-0.0646,0.0818,-0.0574,0.077,-0.0438,0.0386,-0.0345,0.0378,-0.026,0.0478,-0.0325,0.0351,-0.029,0.0485,-0.0359,0.0495,-0.0379,0.0534,-0.0335,0.0485,-0.0337,0.0531,-0.0347,0.0586,-0.036,0.0613,-0.0356,0.0621,-0.035,0.0556,-0.0328,0.0511,-0.0323,0.0553,-0.0556,0.0916,-0.0617,0.077,-0.0497,0.0862,-0.0676,0.096,-0.0591,0.099,-0.0182,0.0241,-0.0112,0.0171,-0.007,0.0109,-0.0083,0.0066,-0.0076,0.0087,-0.0163,0.0143,-0.0141,0.0116,-0.0333,0.0272,-0.0423,0.0451,-0.0582,0.0584,-0.0415,0.0481,-0.0393,0.0333,-0.0292,0.0563,-0.0424,0.0343,-0.041,0.0374,-0.0202,0.0201,-0.016,0.0131,-0.0118,0.0102,-0.0112,0.0111,-0.0123,0.0101,-0.0109,0.0095,-0.0137,0.0126,-0.0173,0.0123,-0.0133,0.015,-0.0527,0.0523,-0.0674,0.1136,-0.0748,0.0822,-0.0586,0.0638,-0.037,0.0572,-0.0533,0.0473,-0.0394,0.0459,-0.0332,0.0418,-0.0247,0.0288,-0.0262,0.036,-0.0323,0.0324,-0.0416,0.0416,-0.0475,0.0467,-0.044,0.0516,-0.0429,0.0518,-0.0417,0.0569,-0.0415,0.0565,-0.0341,0.0465,-0.0335,0.0393,-0.0258,0.0341,-0.0279,0.0285,-0.0262,0.0299,-0.0209,0.0313,-0.0223,0.0343,-0.0277,0.0402,-0.0314,0.0335,-0.0255,0.022,-0.0288,0.0158,-0.0347,0.0161,-0.0159,0.0148,-0.012,0.0138,-0.0211,0.0172,-0.0167,0.0136,-0.0391,0.0223,-0.0297,0.0127,-0.0137,0.0282,-0.0251,0.0146,-0.0049,0.0108,-0.0225,0.0141,-0.0569,0.0477,-0.0468,0.0599,-0.0439,0.044,-0.0413,0.039,-0.0443,0.046,-0.0344,0.0387,-0.0431,0.0391,-0.0442,0.0398,-0.0396,0.0311,-0.0461,0.0367,-0.0381,0.0373,-0.0601,0.0524,-0.0672,0.0621,-0.0734,0.0711,-0.0701,0.0716,-0.0568,0.0565,-0.067,0.0686,-0.0611,0.0591,-0.0513,0.0523,-0.0641,0.052,-0.0599,0.0718,-0.0786,0.0906,-0.0696,0.0772,-0.0444,0.0422,-0.0188,0.018,-0.0045,0.0052,-0.0166,0.0075,-0.0775,0.1154,-0.0718,0.1243,-0.0967,0.1226,-0.0786,0.0967,-0.0889,0.1094,-0.074,0.0776,-0.0478,0.0522,-0.0552,0.0426,-0.0485,0.0586,-0.0435,0.0423,-0.0446,0.0521,-0.0443,0.0522,-0.0466,0.0486,-0.0474,0.0455,-0.0428,0.0699,-0.0447,0.0576,-0.0428,0.0544,-0.0553,0.0572,-0.0521,0.0578,-0.0419,0.0605,-0.0445,0.0508,-0.0355,0.0502,-0.041,0.0457,-0.0382,0.0535,-0.0441,0.0499,-0.0453,0.0461,-0.042,0.0489,-0.0617,0.061,-0.0718,0.0513,-0.0308,0.0418,-0.061,0.0254,-0.0397,0.0432,-0.0409,0.028,-0.0235,0.0225,-0.0296,0.0253,-0.0327,0.0219,-0.0271,0.0309,-0.0338,0.0345,-0.031,0.0394,-0.037,0.0373,-0.0205,0.0259,-0.0204,0.016,-0.0164,0.0191,-0.009,0.0094,-0.0078,0.0063,-0.0074,0.0038,-0.0081,0.0052,-0.0081,0.0061,-0.0071,0.0062,-0.0084,0.0098,-0.0077,0.0081,-0.0076,0.0065,-0.0064,0.0067,-0.0052,0.0053,-0.0059,0.0069,-0.0044,0.0058,-0.005,0.0053,-0.0042,0.0039,-0.005,0.0051,-0.004,0.0041,-0.0043,0.0033,-0.0039,0.0036,-0.0031,0.0028,-0.0042,0.0033,-0.0031,0.0027,-0.0034,0.003,-0.0037,0.0022,-0.0025,0.0034,-0.0035,0.0027,-0.0034,0.0028,-0.0023,0.0036,-0.0016,0.0027,-0.0025,0.0026,-0.0017,0.0026,-0.0029,0.0051,-0.0041,0.0038,-0.0186,0.0127,-0.0126,0.0138,-0.0219,0.0125,-0.0145,0.0332,-0.0423,0.042,-0.0517,0.0323,-0.0505,0.0279,-0.0354,0.0338,-0.0385,0.0416,-0.0429,0.0369,-0.0442,0.0549,-0.051,0.043,-0.0551,0.054,-0.033,0.0381,-0.0458,0.0352,-0.0767,0.0428,-0.0689,0.0697,-0.0603,0.0564,-0.0625,0.0528,-0.0391,0.0522,-0.054,0.0336,-0.0325,0.0601,-0.055,0.048,-0.0457,0.0288,-0.0703,0.0571,-0.0827,0.0956,-0.0754,0.0831,-0.0636,0.0687,-0.0591,0.0575,-0.047,0.0448,-0.0391,0.029,-0.0382,0.039,-0.0411,0.0369,-0.0353,0.0332,-0.0322,0.0339,-0.0362,0.0325,-0.028,0.0372,-0.0336,0.0361,-0.0309,0.0351,-0.0338,0.0331,-0.0317,0.0285,-0.0341,0.0362,-0.0376,0.022,-0.0321,0.0327,-0.0372,0.0318,-0.0434,0.0406,-0.0437,0.0327,-0.0485,0.032,-0.0361,0.0435,-0.0421,0.0425,-0.0553,0.0412,-0.0498,0.0647,-0.0084,0.0084,-0.0041,0.0033,-0.0051,0.004,-0.0033,0.0028,-0.0048,0.0031,-0.0027,0.0044,-0.0043,0.0035,-0.0031,0.0034,-0.0036,0.0036,-0.003,0.0025,-0.0029,0.0028,-0.0034,0.0037,-0.0032,0.0035,-0.0027,0.0025,-0.0032,0.0027,-0.0026,0.003,-0.0171,0.0112,-0.0475,0.0413,-0.0525,0.0538,-0.0423,0.0458,-0.0289,0.0274,-0.0457,0.0586,-0.0216,0.0335,-0.0222,0.0238,-0.0182,0.0226,-0.0129,0.0185,-0.0115,0.0151,-0.0076,0.0125,-0.0066,0.0096,-0.0067,0.0071,-0.0036,0.0032,-0.0031,0.0037,-0.0035,0.003,-0.0377,0.054,-0.0409,0.0591,-0.0422,0.0695,-0.0465,0.0729,-0.0377,0.0621,-0.0417,0.059,-0.0396,0.0555,-0.03,0.041,-0.0279,0.0381,-0.0273,0.0371,-0.0258,0.0399,-0.027,0.0333,-0.0258,0.0284,-0.0277,0.0203,-0.0242,0.0241,-0.0288,0.0289,-0.0441,0.0322,-0.0662,0.0615,-0.0682,0.0709,-0.0686,0.0695,-0.0668,0.0612,-0.0742,0.0786,-0.082,0.0724,-0.0706,0.0629,-0.0654,0.0722,-0.0161,0.0149,-0.0049,0.0034,-0.0052,0.0047,-0.0032,0.003,-0.0239,0.0126,-0.0247,0.0214,-0.0214,0.0258,-0.07,0.1058,-0.1002,0.0984,-0.1003,0.1343,-0.1314,0.1287,-0.1284,0.1075,-0.0701,0.0454,-0.0602,0.0639,-0.0555,0.0571,-0.0398,0.0259,-0.0661,0.0445,-0.0719,0.0594,-0.0594,0.0479,-0.0391,0.0366,-0.0361,0.0198,-0.0581,0.0411,-0.0386,0.0271,-0.0198,0.0221,-0.0255,0.0202,-0.0104,0.0114,-0.0246,0.0256,-0.0323,0.022,-0.0265,0.0202,-0.0259,0.0274,-0.0276,0.0202,-0.0278,0.0241,-0.0178,0.0286,-0.0324,0.0147,-0.0291,0.0296,-0.0247,0.033,-0.0304,0.0277,-0.0335,0.0444,-0.0292,0.0226,-0.0318,0.0378,-0.0275,0.0404,-0.0256,0.039,-0.0378,0.0335,-0.0324,0.0163,-0.0226,0.0192,-0.0152,0.0188,-0.0105,0.0148,-0.0202,0.0146,-0.0135,0.0107,-0.013,0.0135,-0.0094,0.0099,-0.0113,0.0077,-0.0089,0.0076,-0.0188,0.0148,-0.0266,0.0362,-0.0334,0.0281,-0.0128,0.0133,-0.0083,0.0079,-0.0092,0.0068,-0.0051,0.0066,-0.004,0.0029,-0.0029,0.0032,-0.0029,0.0025,-0.0032,0.0033,-0.0027,0.0031,-0.0016,0.0023,-0.0027,0.003,-0.0023,0.0022,-0.0033,0.0025,-0.0027,0.0018,-0.0024,0.0023,-0.0024,0.0026,-0.0021,0.0027,-0.0022,0.0021,-0.0017,0.0021,-0.0018,0.0019,-0.0021,0.0025,-0.0019,0.0016,-0.0022,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0015,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0011,-0.0023,0.0017,-0.0018,0.002,-0.0018,0.0014,-0.0019,0.0013,-0.0013,0.0016,-0.0016,0.0014,-0.002,0.0012,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0017,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.0008,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.001,-0.001,0.001,-0.001,0.001,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:10
Male movie trailer voice saying
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۰۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم