مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای male movie trailer voice saying never sleep again wav 0

Male movie trailer voice saying

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: صحبت کردن
تعداد دانلود: 11 بار
برچسب ها هالووینوحشتناکترسناکشبح وارگفتگوگفتگو کردنصحبتصحبت کردنانسانکسیمذکرمردفیلمmovieTrailer Phrases
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0021,-0.0015,-0.0032,-0.0005,-0.0054,0.0018,-0.0107,0.0141,-0.0214,0.0214,-0.0194,0.0165,-0.0068,0.0096,-0.0171,0.0078,-0.0368,0.0238,-0.0436,0.0185,-0.0195,0.0585,-0.0714,0.0206,-0.0689,0.0029,0.0024,0.0246,-0.0309,0.0186,-0.0915,-0.0085,-0.019,0.0782,-0.0114,0.0601,-0.0848,0.0188,-0.0512,0.083,-0.0188,0.0824,-0.0555,0.0593,-0.1184,0.0353,0.0185,0.0684,-0.0226,0.0734,-0.137,0.0818,-0.1137,0.0783,-0.0152,0.0728,-0.0118,0.0714,-0.1357,0.0061,0.0062,0.0739,-0.0015,0.0477,-0.1315,0.0517,-0.132,0.0825,0.0028,0.0655,0.0094,0.0854,-0.1711,0.0048,0.0078,0.0754,0.0145,0.0467,-0.1616,0.0792,-0.1631,0.1098,-0.055,0.1009,-0.0485,0.2243,-0.2282,0.1129,-0.1118,0.193,-0.0524,0.0585,-0.1241,0.1159,-0.1885,-0.0011,-0.053,0.1682,-0.0277,0.053,-0.1401,0.1792,-0.2277,0.1141,-0.0341,0.1633,-0.0319,0.037,-0.0909,0.0686,-0.1775,0.0553,-0.0521,0.1732,-0.0711,0.0469,-0.189,0.1429,-0.2048,0.1754,-0.0829,0.1718,-0.0552,0.0602,-0.195,0.1898,-0.2114,0.1498,-0.0868,0.1819,-0.0572,0.0371,-0.1591,0.1739,-0.237,0.1316,-0.1066,0.1991,-0.0717,0.0569,-0.1321,0.1427,-0.1808,0.1635,-0.092,0.2748,-0.0569,0.0546,-0.15,0.1243,-0.1807,0.2019,-0.1296,0.2234,-0.0757,0.0425,-0.2274,0.1646,-0.1774,0.1684,-0.1417,0.2383,-0.0783,0.0411,-0.1987,0.1386,-0.2086,0.1257,-0.0908,0.1736,-0.0677,0.0377,-0.0351,0.1092,-0.1388,0.0398,-0.0279,0.1044,-0.0612,0.063,-0.066,0.0918,-0.0809,0.0658,-0.1428,0.0446,-0.0454,0.0958,-0.0983,0.0796,-0.12,0.0578,-0.1138,0.1248,-0.1058,0.1127,-0.0652,0.103,-0.1275,0.0695,-0.0911,0.1113,-0.1723,0.1325,-0.0863,0.1788,-0.0863,0.0136,-0.0968,0.0789,-0.1136,0.1173,-0.1506,0.1056,-0.1412,0.1707,-0.1182,0.0436,-0.0738,0.194,-0.1849,0.0302,-0.1319,0.1828,-0.0788,0.0329,-0.0544,0.0995,-0.2178,0.1228,-0.0791,0.1909,-0.197,0.1543,-0.0815,0.11,-0.0335,0.1268,-0.2496,0.1562,-0.1235,0.1437,-0.0762,0.0303,-0.0767,0.1418,-0.1985,0.1761,-0.0481,0.1153,-0.0773,0.0228,-0.0596,0.0742,-0.0729,0.0765,-0.1935,0.0974,-0.03,0.1043,-0.0865,0.0511,-0.0958,0.0973,-0.0834,0.1234,-0.135,0.0791,-0.0581,0.1332,-0.0869,0.0345,-0.0648,0.0887,-0.0632,0.0852,-0.1001,0.0724,-0.0691,0.0462,-0.0709,0.0601,-0.0732,0.0915,-0.0975,0.0777,-0.0815,0.0535,-0.0751,0.0805,-0.0574,0.0569,-0.1261,0.0763,-0.1468,0.1205,-0.1246,0.1327,-0.0791,0.0766,-0.1627,0.0953,-0.0832,0.1207,-0.1076,0.0654,-0.1097,0.1392,-0.1187,0.0933,-0.079,0.1049,-0.0655,0.0689,-0.0723,0.0654,-0.1167,0.1316,-0.1027,0.108,-0.0878,0.0928,-0.0985,0.0866,-0.0572,0.0647,-0.0699,0.0484,-0.0477,0.0731,-0.0476,0.0315,-0.0422,0.0566,-0.0641,0.0487,-0.0425,0.0414,-0.0655,0.066,-0.0443,0.0329,-0.078,0.0325,-0.0421,0.0445,-0.036,0.0288,-0.034,0.028,-0.0324,0.0167,-0.0245,0.0138,-0.0347,0.0302,-0.0188,0.02,-0.0195,0.0246,-0.0213,0.019,-0.0189,0.0146,-0.0254,0.0153,-0.0245,0.0114,-0.022,0.0256,-0.0229,0.0186,-0.0183,0.013,-0.0191,0.0109,-0.0132,0.0154,-0.0134,0.0072,-0.0151,0.0125,-0.0157,0.0083,-0.0101,0.0083,-0.0146,0.0097,-0.0147,0.0072,-0.0106,0.0094,-0.0101,0.008,-0.0117,0.0098,-0.0083,0.0041,-0.0114,0.0084,-0.0081,0.0071,-0.0087,0.0029,-0.005,0.0042,-0.0059,0.0046,-0.0077,0.0038,-0.0069,0.0031,-0.0041,0.0045,-0.0037,0.0034,-0.0056,0.0042,-0.0061,0.0037,-0.0062,0.0029,-0.0039,0.0022,-0.0043,0.003,-0.0065,0.0031,-0.0029,0.0036,-0.0028,0.0019,-0.0049,0.0008,-0.0045,0.0016,-0.0072,0.0075,-0.012,0.0078,-0.0146,0.0192,-0.0407,0.0694,-0.1048,0.1027,-0.0798,0.0716,-0.0711,0.0804,-0.094,0.0944,-0.0903,0.0913,-0.0856,0.1326,-0.0936,0.0899,-0.1555,0.2232,-0.0933,0.0949,-0.0788,0.0966,-0.1193,0.1489,-0.1238,0.1553,-0.1128,0.1357,-0.1298,0.1765,-0.1432,0.2031,-0.1076,0.1142,-0.1452,0.1435,-0.1451,0.1629,-0.1432,0.2466,-0.1647,0.1702,-0.127,0.1728,-0.1682,0.2142,-0.1284,0.2136,-0.0989,0.1411,-0.1086,0.1284,-0.13,0.117,-0.152,0.1806,-0.1147,0.1154,-0.1381,0.1519,-0.0927,0.0896,-0.1226,0.1673,-0.1058,0.094,-0.1084,0.1264,-0.127,0.0959,-0.0834,0.053,-0.0666,0.0979,-0.0986,0.0866,-0.074,0.1479,-0.1509,0.0691,-0.0386,0.0686,-0.0654,0.1551,-0.1767,0.1037,-0.0393,0.0961,-0.0615,0.0322,-0.147,0.143,-0.1148,0.1172,-0.0681,0.1334,-0.1096,0.1078,-0.1308,0.0143,-0.0515,0.1283,-0.0258,0.1449,-0.1472,0.0894,-0.0756,0.1272,-0.0528,0.106,-0.1786,0.0823,-0.0708,0.1365,-0.0342,0.0938,-0.1922,0.0996,-0.0532,0.1337,-0.0398,0.1125,-0.2155,0.1315,-0.0662,0.1992,-0.0644,0.1468,-0.2065,0.1017,-0.0978,0.2071,-0.0561,0.1631,-0.1817,0.1175,-0.1136,0.1463,-0.0275,0.1558,-0.1869,0.0956,-0.1306,0.1143,-0.0454,0.1752,-0.2051,0.1446,-0.1386,0.1239,-0.0535,0.1902,-0.2227,0.1034,-0.0934,0.134,-0.0672,0.1929,-0.2433,0.1418,-0.0918,0.1142,-0.0605,0.2114,-0.2574,0.1285,-0.0686,0.1092,-0.0464,0.1473,-0.2522,0.1119,-0.0452,0.1129,-0.0857,0.1133,-0.2592,0.1269,-0.0632,0.1056,-0.1232,0.1172,-0.2239,0.1618,-0.0609,0.1331,-0.0787,0.1332,-0.1873,0.1456,-0.1308,0.1056,-0.0547,0.1087,-0.1482,0.0714,-0.1124,0.0581,-0.0723,0.1103,-0.1474,0.1063,-0.13,0.0534,-0.0305,0.0927,-0.0654,0.0974,-0.1526,0.0396,-0.0443,0.116,-0.0836,0.0853,-0.1177,0.1211,-0.1045,0.0386,-0.0347,0.0794,-0.0417,0.1204,-0.1344,0.0806,-0.0319,0.0483,-0.0003,0.0257,-0.0328,0.0612,-0.0615,-0.0321,-0.0503,0.0226,-0.0066,0.0507,-0.0449,0.0208,-0.0606,0.0077,-0.0258,0.0491,-0.0126,0.0449,-0.0222,0.0029,-0.0256,0.012,-0.0006,0.0308,-0.0244,0.0182,-0.0273,0.0052,-0.0273,0.0325,-0.0073,0.0327,-0.0267,0.0072,-0.032,0.0096,0.0013,0.0327,-0.0365,0.0062,-0.035,-0.0053,-0.0391,0.024,0.0043,0.0292,-0.0365,0.0171,-0.0405,0.0225,-0.0172,0.0362,-0.0379,0.0759,-0.0418,-0.0187,-0.0262,0.0223,-0.0018,0.0299,-0.0167,0.0166,-0.027,-0.004,-0.0126,0.007,-0.0078,0.0274,-0.0138,0.007,-0.0179,0.0007,-0.0084,0.0099,-0.0086,0.0098,-0.0091,0.0011,-0.0083,0.0011,-0.0021,0.004,-0.0053,0.0061,-0.005,0.0091,-0.0093,0.0007,-0.006,0.0015,-0.0026,0.008,-0.0086,0.0026,-0.0028,0.0068,-0.0043,0.0033,-0.0119,0.0045,-0.0067,0.0062,-0.007,0.0086,-0.0069,0.0073,-0.0118,0.0052,-0.0164,0.0058,-0.0057,0.0105,-0.008,0.007,-0.0147,0.0071,-0.0102,0.0079,-0.0088,0.0061,-0.0044,0.0081,-0.0105,0.0005,-0.0084,0.0031,-0.0038,0.0113,-0.0087,0.0088,-0.0136,0.0088,-0.0101,0.0051,-0.0055,0.0093,-0.0107,0.0097,-0.0081,0.0023,-0.0049,0.0043,-0.0054,0.0061,-0.0067,0.0018,-0.0053,0.0033,-0.0014,0.0046,-0.0074,0.003,-0.0063,0.0042,-0.0026,0.004,-0.0067,0.0047,-0.0061,0.0037,-0.0056,0.005,-0.0042,0.0061,-0.0054,0.0044,-0.0072,0.004,-0.005,0.0042,-0.0048,0.0028,-0.0044,0.0037,-0.005,0.0034,-0.0058,0.0031,-0.0029,0.0028,-0.007,0.0049,-0.0079,0.0076,-0.0044,0.0045,-0.005,0.005,-0.002,0.0024,-0.0019,0.0013,-0.0026,0.0014,-0.0015,0.0012,-0.0016,0.0018,-0.0021,0.0005,-0.0026,0.0021,-0.0026,0.0043,-0.0029,0.0022,-0.0035,0.0019,-0.0033,0.0028,-0.0025,0.0011,-0.0015,0.0015,-0.0013,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0013,0.001,-0.0013,0.0014,-0.001,0.0005,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0009,-0.0012,0.0008,-0.0015,0.0012,-0.0015,0.0011,-0.0014,0.0009,-0.0181,0.0089,-0.0223,0.0362,-0.0402,0.0549,-0.067,0.0646,-0.0718,0.0932,-0.1529,0.1307,-0.0547,0.1051,-0.0213,0.0095,-0.0292,0.0141,-0.0934,0.0641,-0.0325,0.0729,-0.0568,0.043,-0.0828,0.065,-0.0487,0.0533,-0.0799,0.0767,-0.0579,0.0664,-0.0463,0.0573,-0.0254,0.0256,-0.0536,0.024,-0.0212,0.0486,-0.0231,0.0239,-0.02,0.0128,-0.0363,0.0251,-0.0166,0.016,-0.0152,0.0164,-0.0184,0.0209,-0.0154,0.013,-0.0157,0.0142,-0.016,0.0147,-0.0167,0.0109,-0.0104,0.0121,-0.0167,0.0105,-0.0108,0.0157,-0.0207,0.0129,-0.0177,0.014,-0.0074,0.0092,-0.0103,0.0069,-0.0116,0.0056,-0.0132,0.0141,-0.0093,0.011,-0.0111,0.0093,-0.0069,0.0076,-0.0064,0.0067,-0.0056,0.0034,-0.0091,0.0078,-0.0102,0.0101,-0.0053,0.0051,-0.0076,0.0053,-0.004,0.0044,-0.0028,0.0061,-0.007,0.0048,-0.0044,0.004,-0.0036,0.003,-0.0037,0.0044,-0.0034,0.0041,-0.002,0.0025,-0.0017,0.0029,-0.0022,0.0019,-0.0029,0.0008,-0.002,0.0026,-0.0029,0.0026,-0.0032,0.0023,-0.0017,0.0014,-0.0025,0.0015,-0.0014,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0025,0.0021,-0.002,0.0021,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0016,-0.0014,0.0009,-0.0016,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0016,0.0015,-0.0017,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0014,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0056,0.0007,-0.016,0.0157,-0.0265,0.017,-0.0376,0.024,-0.03,0.0591,-0.0883,0.0689,-0.0755,0.112,-0.0616,0.0755,-0.0935,0.0792,-0.0486,0.0404,-0.0491,0.0516,-0.0726,0.0607,-0.0311,0.0431,-0.024,0.0534,-0.0916,0.0943,-0.0216,0.0424,-0.0402,0.0216,-0.0857,0.0793,-0.0864,0.0612,-0.0291,0.0474,-0.0642,0.0656,-0.076,0.0478,-0.0265,0.0484,-0.0336,0.0357,-0.0713,0.0638,-0.0773,0.0557,-0.0375,0.0539,-0.0174,0.0233,-0.0589,0.0496,-0.0545,0.1035,-0.038,0.0509,-0.0404,0.0519,-0.0607,0.0392,-0.0535,0.0815,-0.0409,0.045,-0.0255,0.0358,-0.0437,0.0252,-0.032,0.0515,-0.0391,0.0366,-0.0276,0.0344,-0.0565,0.0468,-0.0349,0.0815,-0.0406,0.0323,-0.0305,0.0228,-0.0775,0.0602,-0.0462,0.0659,-0.0408,0.0466,-0.0545,0.0397,-0.0719,0.0663,-0.0474,0.0497,-0.0218,0.0563,-0.0449,0.03,-0.045,0.048,-0.0539,0.0341,-0.0528,0.0517,-0.053,0.0207,-0.0357,0.0589,-0.0673,0.0439,-0.0369,0.0437,-0.0457,0.0414,-0.0554,0.059,-0.0313,0.0322,-0.0366,0.0274,-0.0236,0.0528,-0.0162,0.0311,-0.0243,0.0195,-0.0269,0.0142,-0.0103,0.017,-0.0156,0.0047,-0.0163,0.0082,-0.0159,0.0184,-0.0112,0.0229,-0.0243,0.0115,-0.0143,0.0169,-0.0109,0.0089,-0.0102,0.0116,-0.0216,0.0108,-0.0118,0.0154,-0.0139,0.0219,-0.0348,0.0202,-0.0159,0.0266,-0.0153,0.0137,-0.0159,0.0069,-0.0088,0.0187,-0.0308,0.0415,-0.0312,0.0366,-0.0076,0.0147,-0.0079,0.006,-0.0236,0.0152,-0.0166,0.0277,-0.0146,0.0071,-0.0122,0.0171,-0.0143,0.0251,-0.0301,0.0237,-0.006,0.021,-0.0267,0.0128,-0.0109,0.0162,-0.0172,0.0103,-0.0225,0.012,-0.0097,0.023,-0.0159,0.0019,-0.0057,0.0114,-0.0085,0.0101,-0.005,0.0089,-0.0224,0.022,-0.0221,0.0242,-0.0173,0.0151,-0.028,0.0201,-0.0246,0.0261,-0.0285,0.0344,-0.0262,0.0308,-0.0298,0.0456,-0.0365,0.0343,-0.0234,0.0208,-0.0379,0.032,-0.016,0.0244,-0.0402,0.0503,-0.0294,0.0223,-0.0297,0.0292,-0.0342,0.0353,-0.0309,0.0385,-0.0365,0.0356,-0.0335,0.0159,-0.0178,0.0225,-0.0286,0.0254,-0.0283,0.0282,-0.0293,0.0304,-0.0154,0.014,-0.0155,0.0151,-0.0154,0.018,-0.0169,0.0166,-0.0224,0.0154,-0.0194,0.0155,-0.0191,0.0124,-0.0081,0.0086,-0.0095,0.0071,-0.0139,0.013,-0.0094,0.0112,-0.0096,0.0069,-0.0087,0.0067,-0.0074,0.0077,-0.0089,0.0073,-0.0075,0.0075,-0.0058,0.0049,-0.0062,0.0056,-0.0076,0.005,-0.006,0.0049,-0.0053,0.0046,-0.0036,0.0041,-0.0029,0.0018,-0.0037,0.0029,-0.0053,0.0025,-0.0021,0.0022,-0.004,0.0033,-0.0024,0.0025,-0.0024,0.0018,-0.0028,0.003,-0.0018,0.0026,-0.0027,0.002,-0.0021,0.0016,-0.0018,0.0022,-0.0019,0.0023,-0.0016,0.0015,-0.0019,0.0013,-0.0009,0.001,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0016,0.0011,-0.0013,0.0008,-0.0011,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Male movie trailer voice saying
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۰۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم