مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای male movie trailer voice saying never sleep dark wav 0

Male movie trailer voice saying

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: صحبت کردن
تعداد دانلود: 6 بار
برچسب ها هالووینوحشتناکترسناکشبح وارگفتگوگفتگو کردنصحبتصحبت کردنانسانکسیمذکرمردفیلمmovieTrailer Phrases
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0.0001,0.0017,-0.0012,0.0034,-0.0066,0.0051,-0.0125,0.0123,-0.018,0.0512,-0.0363,0.0388,-0.029,0.0255,-0.0052,0.0246,-0.0251,0.0249,-0.0621,0.0557,-0.0743,0.0469,-0.0707,0.1236,-0.0313,0.0623,-0.1259,0.0415,-0.0069,0.0324,0.0197,0.0564,-0.0766,0.0382,-0.1655,-0.0136,-0.0304,0.1558,-0.0143,0.1526,-0.1687,0.0497,-0.1844,0.0222,0.0142,0.1629,-0.0542,0.0724,-0.1904,0.1292,-0.256,0.0728,0.04,0.1488,-0.0357,0.0397,-0.2052,0.1362,-0.2722,0.0604,0.0523,0.1383,-0.0134,0.0595,-0.2067,0.0989,-0.2661,0.1075,0.0256,0.1614,-0.0093,0.0749,-0.2597,0.1693,-0.3178,0.09,-0.0065,0.1703,-0.0172,0.1032,-0.2493,0.1255,-0.294,0.1205,-0.191,0.2773,-0.2217,0.2367,-0.2133,0.2553,-0.3329,-0.0084,-0.1745,0.2605,-0.2023,0.291,-0.0501,0.1745,-0.2551,0.1574,-0.1912,0.2249,-0.1738,0.1696,-0.1153,0.0764,-0.283,0.1753,-0.3013,0.162,-0.1365,0.2518,-0.081,0.077,-0.0709,0.1049,-0.3239,0.2232,-0.1097,0.2624,-0.1705,0.1301,-0.0922,0.1461,-0.3419,0.2703,-0.2634,0.1841,-0.1769,0.2968,-0.2097,0.1001,-0.1619,0.1241,-0.3515,0.2242,-0.0391,0.3186,-0.2363,0.1332,-0.1671,0.1325,-0.3635,0.2406,-0.3189,0.268,-0.26,0.3423,-0.218,0.1303,-0.0993,0.2947,-0.3444,0.1352,-0.059,0.3104,-0.257,0.1452,-0.2107,0.1636,-0.4087,0.2637,-0.2126,0.2273,-0.233,0.261,-0.1899,0.1818,-0.0439,0.2258,-0.2737,0.1481,-0.0856,0.2103,-0.1033,0.0479,-0.1227,0.0752,-0.0155,0.2193,-0.1355,0.0443,-0.1577,0.1184,-0.0823,0.0921,-0.1277,0.0246,-0.0521,0.2112,-0.2262,0.1058,-0.2061,0.1329,-0.1733,0.1901,-0.1345,0.151,-0.1431,0.2251,-0.1448,0.3056,-0.2471,0.1833,-0.1716,0.1509,-0.1857,0.2428,-0.2521,0.2032,-0.1391,0.2455,-0.2237,0.0718,-0.0734,0.319,-0.2899,0.2866,-0.2313,0.2857,-0.2936,0.3055,-0.2574,0.1737,-0.1297,0.263,-0.2849,0.2083,-0.2058,0.2615,-0.266,0.2454,-0.2998,0.1823,-0.1942,0.2591,-0.369,0.1647,-0.4002,0.2879,-0.1757,0.2102,-0.1176,0.1093,-0.2344,0.2912,-0.3171,0.2683,-0.2171,0.2953,-0.1491,0.19,-0.1473,0.0714,-0.0963,0.1781,-0.1546,0.154,-0.297,0.1494,-0.0453,0.2072,-0.0993,0.1043,-0.1485,0.141,-0.0727,0.1556,-0.1782,0.1559,-0.2639,0.1705,-0.1272,0.2817,-0.1728,0.0482,-0.1123,0.1638,-0.1407,0.1073,-0.0962,0.1082,-0.1295,0.0787,-0.141,0.1616,-0.1764,0.1271,-0.098,0.151,-0.1259,0.1106,-0.2076,0.1751,-0.1894,0.1763,-0.111,0.2268,-0.1474,0.1617,-0.2086,0.1323,-0.1635,0.2479,-0.2008,0.1564,-0.0993,0.125,-0.1779,0.136,-0.2218,0.209,-0.0817,0.126,-0.1635,0.1784,-0.2058,0.2115,-0.2693,0.2201,-0.1358,0.1568,-0.177,0.1546,-0.0926,0.1291,-0.109,0.0925,-0.0748,0.1227,-0.0941,0.0952,-0.0693,0.1152,-0.084,0.0562,-0.0579,0.1196,-0.0969,0.0986,-0.1195,0.0588,-0.0348,0.0848,-0.0717,0.0564,-0.0966,0.0865,-0.0651,0.0665,-0.0423,0.0368,-0.0431,0.0478,-0.0343,0.057,-0.0323,0.0544,-0.0545,0.0231,-0.0547,0.0404,-0.0501,0.0372,-0.032,0.0253,-0.0413,0.0432,-0.0376,0.0423,-0.0407,0.0281,-0.0204,0.0372,-0.03,0.0238,-0.0357,0.0284,-0.0298,0.0184,-0.0206,0.0169,-0.024,0.0169,-0.0215,0.0274,-0.0145,0.0206,-0.0154,0.0213,-0.0202,0.0206,-0.0242,0.0165,-0.0231,0.0187,-0.0224,0.0178,-0.0163,0.0194,-0.0168,0.0211,-0.0117,0.0058,-0.0103,0.0117,-0.0107,0.0135,-0.012,0.0089,-0.011,0.0024,-0.0064,0.0094,-0.0049,0.0098,-0.0095,0.0066,-0.0126,0.0085,-0.0104,0.0042,-0.0054,0.0069,-0.0093,0.0052,-0.0127,0.0073,-0.0079,0.0022,-0.0037,0.0021,-0.0032,0.004,-0.0054,0.0024,-0.0093,0.0064,-0.0168,0.0111,-0.0249,0.0277,-0.0479,0.0533,-0.1058,0.1237,-0.0931,0.0762,-0.0703,0.0965,-0.0673,0.1054,-0.1416,0.1326,-0.1232,0.1961,-0.1531,0.1403,-0.3197,0.3467,-0.1811,0.1544,-0.1715,0.1815,-0.1921,0.1771,-0.2056,0.2235,-0.1391,0.1712,-0.1853,0.2864,-0.2116,0.2662,-0.1883,0.1795,-0.1662,0.1705,-0.2483,0.2063,-0.225,0.3036,-0.2593,0.3521,-0.2392,0.2472,-0.2501,0.2566,-0.2896,0.2982,-0.1853,0.2489,-0.1684,0.1468,-0.2713,0.2171,-0.205,0.2369,-0.2052,0.246,-0.2079,0.2002,-0.1752,0.2009,-0.1527,0.1438,-0.1887,0.1898,-0.13,0.2161,-0.2636,0.1988,-0.1879,0.1301,-0.1248,0.0877,-0.088,0.1877,-0.173,0.1466,-0.2786,0.2878,-0.2527,0.168,-0.1312,0.1199,-0.1252,0.2297,-0.2708,0.2741,-0.1497,0.2307,-0.1382,0.1758,-0.1799,0.2972,-0.2548,0.0505,-0.157,0.2588,-0.0866,0.1923,-0.1899,0.1963,-0.2815,0.0291,-0.1304,0.2813,-0.102,0.1982,-0.3241,0.1807,-0.188,0.2171,-0.1185,0.2996,-0.2979,0.1895,-0.353,0.1078,-0.1595,0.2262,-0.1209,0.2454,-0.3694,0.1079,-0.155,0.3544,-0.1787,0.3545,-0.2844,0.2314,-0.2932,0.0832,-0.1237,0.3583,-0.1091,0.1918,-0.3345,0.2177,-0.2129,0.3416,-0.1014,0.349,-0.3699,0.1738,-0.3239,0.1273,-0.1079,0.3953,-0.1353,0.164,-0.3336,0.0555,-0.0961,0.3886,-0.1558,0.2434,-0.3627,0.2019,-0.1903,0.3219,-0.1722,0.426,-0.4053,0.1943,-0.3102,0.0934,-0.0998,0.3795,-0.2504,0.268,-0.4174,0.1216,-0.0498,0.2714,-0.1337,0.2865,-0.4204,0.2716,-0.1961,0.2578,-0.1951,0.2995,-0.3808,0.3114,-0.3936,0.083,-0.0207,0.2535,-0.1668,0.201,-0.3686,0.2913,-0.1126,0.187,-0.1173,0.2058,-0.2875,0.1842,-0.3275,0.1105,-0.0191,0.2118,-0.1589,0.2275,-0.2923,0.1933,-0.1393,0.094,-0.1254,0.2136,-0.1059,0.1492,-0.3069,0.1477,-0.1827,0.1433,-0.1033,0.1775,-0.1239,0.2266,-0.2926,0.1789,-0.1155,0.0971,-0.0672,0.1099,-0.0132,0.1369,-0.1725,0.1433,-0.1679,-0.0368,-0.0392,0.0648,0.0173,0.1142,-0.0722,0.0557,-0.1302,0.003,-0.0477,0.0138,0.0071,0.1116,-0.0664,0.0371,-0.0641,0.0141,-0.0668,0.0341,-0.001,0.0799,-0.0422,0.0268,-0.047,-0.0079,-0.0405,0.0337,0.0165,0.0762,-0.0471,0.03,-0.061,0.0165,-0.0757,0.0761,0.002,0.0835,-0.0672,0.0365,-0.0753,-0.034,-0.0627,0.0355,0.0048,0.0679,-0.0979,0.1372,-0.1412,-0.0305,-0.1017,0.0819,-0.004,0.0837,-0.0424,0.1007,-0.073,0.0015,-0.0625,0.0146,-0.0066,0.0361,-0.002,0.0508,-0.0324,0.0148,-0.0504,0.0057,-0.0099,0.0174,0.0105,0.0322,-0.0268,0.0195,-0.0202,0.0064,-0.0103,0.0034,-0.0021,0.0165,-0.0133,0.008,-0.0044,0.0131,-0.0242,-0.0028,-0.0148,0.0111,-0.0119,0.0145,-0.0119,0.0051,-0.0125,0.0208,-0.0117,0.0215,-0.0154,0.006,-0.0217,0.0096,-0.0218,0.0148,-0.0134,0.0101,-0.0145,0.0249,-0.0171,0.0157,-0.0262,0.0136,-0.0322,0.0167,-0.0228,0.0209,-0.0185,0.0184,-0.0202,0.012,-0.0189,0.0048,-0.0106,0.0168,-0.0124,0.0165,-0.0189,0.0176,-0.0292,0.0186,-0.0261,0.023,-0.0108,0.0184,-0.0258,0.0135,-0.0276,0.0088,-0.0148,0.0191,-0.0015,0.0114,-0.0152,0.0143,-0.0165,0.0047,-0.0141,0.0133,-0.0024,0.0101,-0.0179,0.007,-0.0148,0.0035,-0.0113,0.0145,-0.0079,0.0147,-0.0095,0.0126,-0.0133,0.0048,-0.0138,0.0171,-0.012,0.0175,-0.0126,0.0072,-0.017,0.0134,-0.0091,0.0115,-0.0105,0.008,-0.0085,0.0069,-0.0076,0.0106,-0.0172,0.0177,-0.0219,0.0162,-0.0093,0.0097,-0.011,0.0117,-0.0056,0.0047,-0.0053,0.0033,-0.0044,0.0027,-0.002,0.0056,-0.0035,0.0045,-0.0054,0.0019,-0.006,0.0063,-0.0057,0.007,-0.0051,0.0071,-0.0094,0.0061,-0.0091,0.0081,-0.0057,0.0045,-0.0022,0.0038,-0.0032,0.0013,-0.0033,0.0015,-0.0036,0.0018,-0.0033,0.0034,-0.0027,0.0022,-0.0033,0.0027,-0.0034,0.0023,-0.0025,0.0025,-0.0028,0.0029,-0.003,0.0016,-0.0027,0.0006,-0.003,0.0026,-0.0033,0.002,-0.005,0.0024,-0.0063,0.0032,-0.03,0.0245,-0.0434,0.0465,-0.0888,0.084,-0.1679,0.1491,-0.1672,0.1818,-0.1668,0.1695,-0.1655,0.1595,-0.0696,0.0589,-0.0626,0.0574,-0.1802,0.0945,-0.1918,0.1785,-0.173,0.1252,-0.145,0.1763,-0.1626,0.1426,-0.1499,0.1666,-0.2292,0.2175,-0.1802,0.099,-0.067,0.1187,-0.0831,0.0788,-0.1007,0.0837,-0.1087,0.1222,-0.055,0.0896,-0.0683,0.0514,-0.0458,0.0505,-0.0613,0.0461,-0.0616,0.0412,-0.0531,0.0418,-0.0434,0.0577,-0.0523,0.0371,-0.028,0.0401,-0.0263,0.021,-0.0362,0.0459,-0.0303,0.0353,-0.0332,0.0421,-0.0622,0.0354,-0.0311,0.0362,-0.0433,0.0366,-0.0291,0.0301,-0.0354,0.0281,-0.0319,0.0368,-0.0234,0.0313,-0.0296,0.0209,-0.0208,0.0123,-0.022,0.0264,-0.0175,0.0229,-0.0191,0.0112,-0.0294,0.0234,-0.0153,0.0147,-0.0164,0.0197,-0.0164,0.0144,-0.0155,0.0121,-0.0067,0.018,-0.0184,0.0125,-0.0123,0.0084,-0.009,0.0145,-0.0036,0.004,-0.0069,0.008,-0.0079,0.0063,-0.0085,0.0063,-0.0055,0.0081,-0.0048,0.0071,-0.0083,0.0032,-0.0066,0.0106,-0.0093,0.0087,-0.0042,0.0072,-0.0041,0.0046,-0.0038,0.0038,-0.0077,0.0058,-0.0051,0.0051,-0.0054,0.0052,-0.0061,0.0043,-0.0042,0.0033,-0.0049,0.0038,-0.0053,0.004,-0.0045,0.0036,-0.0029,0.0021,-0.0039,0.004,-0.0031,0.0046,-0.0038,0.0012,-0.0024,0.0044,-0.0041,0.0012,-0.0047,0.0024,-0.0015,0.005,-0.0227,0.0179,-0.0556,0.0584,-0.0837,0.0625,-0.1444,0.0585,-0.1263,0.2201,-0.2322,0.1622,-0.1763,0.3061,-0.2367,0.1907,-0.1866,0.2414,-0.2534,0.1427,-0.1484,0.1279,-0.0764,0.194,-0.1423,0.0754,-0.1689,0.1962,-0.1995,0.2065,-0.1126,0.1461,-0.1736,0.1197,-0.2608,0.2533,-0.1773,0.1316,-0.1203,0.1767,-0.2252,0.1524,-0.2223,0.2051,-0.0683,0.1396,-0.1826,0.1969,-0.1654,0.1302,-0.2956,0.2807,-0.2482,0.2138,-0.1607,0.1546,-0.1256,0.1502,-0.1709,0.2232,-0.2227,0.1751,-0.164,0.2176,-0.1654,0.2463,-0.1846,0.1525,-0.1624,0.141,-0.1646,0.177,-0.1015,0.0989,-0.1647,0.0918,-0.1334,0.1143,-0.0713,0.133,-0.1313,0.1253,-0.1389,0.2457,-0.1848,0.0708,-0.0497,0.2094,-0.1843,0.2192,-0.2334,0.2119,-0.166,0.2363,-0.1783,0.1432,-0.2793,0.2313,-0.147,0.2341,-0.1891,0.1528,-0.1348,0.2889,-0.1913,0.1348,-0.1949,0.1944,-0.1859,0.1042,-0.0954,0.1271,-0.2518,0.1721,-0.2275,0.2014,-0.174,0.1491,-0.2076,0.1887,-0.1588,0.2348,-0.1541,0.185,-0.1255,0.1203,-0.1373,0.1419,-0.067,0.1134,-0.1045,0.066,-0.0569,0.0832,-0.0987,0.0465,-0.047,0.059,-0.0622,0.0911,-0.0836,0.0558,-0.0675,0.0867,-0.0701,0.1097,-0.0309,0.063,-0.1063,0.0298,-0.0395,0.0478,-0.0537,0.0692,-0.0967,0.0856,-0.0909,0.0686,-0.1093,0.1052,-0.13,0.1185,-0.0653,0.0776,-0.0916,0.104,-0.0484,0.0995,-0.137,0.103,-0.1735,0.1544,-0.0935,0.1222,-0.0879,0.1065,-0.0546,0.0739,-0.0643,0.0538,-0.0754,0.0547,-0.0544,0.0963,-0.1257,0.0626,-0.0497,0.1186,-0.0948,0.1147,-0.1266,0.1323,-0.0952,0.0897,-0.0818,0.0786,-0.0685,0.1118,-0.0803,0.1093,-0.0656,0.0598,-0.0317,0.0267,-0.0245,0.0191,-0.025,0.0282,-0.0514,0.0587,-0.0699,0.08,-0.0778,0.0589,-0.1025,0.0888,-0.1288,0.1279,-0.1798,0.2009,-0.1615,0.1204,-0.0805,0.106,-0.1764,0.2177,-0.2245,0.1543,-0.1679,0.1405,-0.2164,0.187,-0.2042,0.1643,-0.2525,0.1835,-0.166,0.1999,-0.1723,0.1031,-0.2144,0.202,-0.2107,0.207,-0.1304,0.1508,-0.1436,0.1379,-0.1015,0.1768,-0.1543,0.1473,-0.1572,0.1582,-0.099,0.1162,-0.0842,0.0984,-0.0915,0.1192,-0.0774,0.0983,-0.1242,0.1257,-0.1524,0.1331,-0.0646,0.0741,-0.0645,0.048,-0.0546,0.0962,-0.0434,0.0499,-0.0739,0.086,-0.0481,0.0563,-0.0564,0.0557,-0.0433,0.0558,-0.0493,0.0307,-0.0549,0.0564,-0.0345,0.0363,-0.0225,0.0301,-0.0526,0.031,-0.0431,0.0282,-0.0432,0.0254,-0.0296,0.0123,-0.0201,0.0404,-0.0205,0.0188,-0.0236,0.0287,-0.0227,0.0277,-0.0168,0.0173,-0.0174,0.0136,-0.0168,0.0163,-0.0187,0.0164,-0.0159,0.0173,-0.0213,0.0166,-0.0102,0.0162,-0.014,0.0154,-0.0132,0.013,-0.0122,0.011,-0.0112,0.0134,-0.012,0.0082,-0.0068,0.0077,-0.0078,0.0067,-0.0079,0.0083,-0.0098,0.0108,-0.0072,0.0143,-0.0075,0.0097,-0.0056,0.006,-0.0063,0.0063,-0.0056,0.0062,-0.0071,0.006,-0.0066,0.0073,-0.0044,0.0039,-0.0051,0.0045,-0.0045,0.004,-0.0036,0.0024,-0.0038,0.0037,-0.0048,0.0045,-0.004,0.0033,-0.0027,0.0045,-0.0032,0.002,-0.004,0.0025,-0.0024,0.0029,-0.0022,0.0023,-0.0023,0.0024,-0.0027,0.0021,-0.0027,0.0024,-0.0019,0.0024,-0.0022,0.0023,-0.0017,0.002,-0.0023,0.0013,-0.0026,0.002,-0.0018,0.0013,-0.0011,0.0016,-0.0021,0.0018,-0.0017,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0016,0.0019,-0.0021,0.0018,-0.0007,0.0011,-0.0021,0.0009,-0.0015,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.001,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.001,0.001,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Male movie trailer voice saying
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۰۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم