مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای male movie trailer voice saying sounds of halloween rated h for hell wav 0

Male movie trailer voice saying

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: صحبت کردن
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها هالووینوحشتناکترسناکشبح وارگفتگوگفتگو کردنصحبتصحبت کردنانسانکسیمذکرمردفیلمmovieTrailer Phrases
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0024,-0.0022,-0.0022,-0.0021,-0.0021,-0.002,-0.002,-0.0018,-0.0018,-0.0018,-0.0024,-0.0009,-0.0023,-0.0013,-0.0038,-0.0001,-0.0064,0.0074,-0.0646,0.0544,-0.1059,0.1208,-0.1098,0.1387,-0.1447,0.1824,-0.1423,0.1932,-0.1429,0.1549,-0.1379,0.1925,-0.2242,0.2335,-0.1561,0.197,-0.1344,0.2088,-0.1806,0.251,-0.173,0.1471,-0.2035,0.192,-0.207,0.3041,-0.2141,0.1725,-0.1675,0.1647,-0.1246,0.1583,-0.1462,0.179,-0.1375,0.1412,-0.1204,0.1419,-0.1927,0.2061,-0.1794,0.1559,-0.118,0.1722,-0.1042,0.1265,-0.3302,0.2563,-0.2927,0.2815,-0.1311,0.2234,-0.272,0.2474,-0.0983,0.1468,-0.2581,0.1943,-0.191,0.2022,-0.1262,0.1235,-0.1767,0.1423,-0.1006,0.1315,-0.2109,0.2019,-0.2099,0.2096,-0.0767,0.1159,-0.1819,0.1461,-0.0865,0.1022,-0.1377,0.0963,-0.1179,0.0593,-0.0823,0.1185,-0.1269,0.1304,-0.1163,0.0931,-0.096,0.1141,-0.1846,0.0695,-0.0867,0.1211,-0.1897,0.1162,-0.1114,0.1106,-0.0489,0.103,-0.1958,0.114,-0.0901,0.0859,-0.0301,0.1063,-0.1915,0.0774,-0.0663,0.0951,-0.1866,0.114,-0.1248,0.0726,-0.0354,0.1093,-0.2145,0.1046,-0.1542,0.1158,-0.0435,0.1292,-0.2606,0.1236,-0.1511,0.1554,-0.0461,0.1165,-0.274,0.0946,-0.1433,0.1346,-0.0386,0.1438,-0.274,0.1002,-0.1352,0.1724,-0.0246,0.0906,-0.2576,0.0888,-0.0846,0.24,-0.0808,0.1203,-0.2763,0.083,-0.0546,0.265,-0.0636,0.0895,-0.2307,0.1339,-0.1798,0.1834,-0.0604,0.0724,-0.1761,0.1234,-0.1492,0.1735,-0.0766,0.0353,-0.1571,0.1462,-0.0843,0.1515,-0.0772,0.1064,-0.0445,0.0744,-0.146,0.0827,-0.0561,0.0654,-0.0665,0.0873,-0.0925,0.0081,-0.0862,0.2018,-0.1377,0.0135,-0.0392,0.0548,-0.099,0.0481,-0.1167,0.1344,-0.2004,0.0469,-0.0013,0.1013,-0.1249,0.004,-0.0656,0.0875,-0.0502,0.0118,-0.0292,0.0609,-0.0821,0.041,-0.0382,0.028,-0.025,0.0639,-0.0735,0.0363,-0.0352,0.052,-0.0553,0.054,-0.0533,0.0474,-0.0827,0.0804,-0.0807,0.1213,-0.1455,0.1267,-0.0731,0.0756,-0.0849,0.1216,-0.1389,0.1355,-0.1254,0.1561,-0.1395,0.1925,-0.11,0.1891,-0.2266,0.2062,-0.1134,0.1576,-0.2282,0.2781,-0.0953,0.1177,-0.1291,0.1649,-0.124,0.1278,-0.1268,0.1354,-0.1742,0.1595,-0.1738,0.182,-0.2119,0.1759,-0.1121,0.1868,-0.1468,0.2013,-0.0975,0.1225,-0.118,0.198,-0.1303,0.1215,-0.1671,0.1881,-0.1403,0.1124,-0.1211,0.119,-0.1211,0.146,-0.0832,0.0854,-0.1611,0.2268,-0.0738,0.0683,-0.0877,0.0811,-0.0394,0.0409,-0.0419,0.0363,-0.0453,0.0298,-0.0261,0.0279,-0.0316,0.0265,-0.0267,0.0217,-0.0216,0.0238,-0.0184,0.0162,-0.0244,0.0223,-0.021,0.0183,-0.0144,0.0157,-0.0181,0.0127,-0.0153,0.0152,-0.0203,0.0144,-0.0173,0.0098,-0.0137,0.007,-0.0189,0.0134,-0.0163,0.0108,-0.0101,0.0077,-0.0115,0.0082,-0.0104,0.0067,-0.0103,0.0074,-0.0103,0.0068,-0.0066,0.0058,-0.0062,0.0052,-0.0077,0.0043,-0.006,0.0025,-0.0047,0.0019,-0.0046,0.0021,-0.0058,0.0037,-0.0047,0.0035,-0.0048,0.0039,-0.0968,0.0659,-0.0544,0.0556,-0.1997,0.0836,-0.2823,0.1694,-0.1453,0.1973,-0.2292,0.1059,-0.1617,0.1567,-0.1777,0.1214,-0.1564,0.2095,-0.1427,0.1012,-0.2679,0.2238,-0.1075,0.1665,-0.1843,0.209,-0.2835,0.1297,-0.0841,0.0885,-0.0661,0.1118,-0.1485,0.1871,-0.0959,0.1887,-0.1156,0.0852,-0.077,0.0715,-0.0405,0.0721,-0.1178,0.0475,-0.0689,0.0613,-0.0583,0.0841,-0.0684,0.0614,-0.0696,0.0461,-0.0715,0.0651,-0.0786,0.071,-0.0459,0.0576,-0.0954,0.0759,-0.0709,0.0991,-0.0902,0.0801,-0.0791,0.0799,-0.061,0.1043,-0.0898,0.0947,-0.0851,0.0838,-0.049,0.0526,-0.0661,0.048,-0.076,0.0715,-0.1398,0.0873,-0.0245,0.1707,-0.3199,0.0711,-0.1261,0.351,-0.295,0.1867,-0.1701,0.308,-0.2618,0.1498,-0.1885,0.2672,-0.3057,0.1594,-0.0956,0.196,-0.2426,0.0866,-0.0807,0.1691,-0.209,0.1263,-0.1737,0.1555,-0.2579,0.2229,-0.131,0.2154,-0.2321,0.1375,-0.1027,0.2289,-0.2648,0.1998,-0.1589,0.2349,-0.2585,0.2263,-0.144,0.1948,-0.2789,0.1848,-0.1382,0.1434,-0.2697,0.2126,-0.1212,0.1314,-0.2475,0.1856,-0.1877,0.087,-0.2777,0.2313,-0.1446,0.0928,-0.2746,0.242,-0.1384,0.063,-0.2898,0.2346,-0.139,0.0627,-0.2199,0.2782,-0.1754,0.1221,-0.2144,0.3096,-0.1302,0.2912,-0.2198,0.3257,-0.1178,0.2401,-0.1596,0.0344,-0.1524,0.1898,-0.1531,0.251,-0.1797,0.2447,-0.1659,0.2955,-0.1914,0.0786,-0.1467,0.2804,-0.1587,0.2427,-0.1676,0.0865,-0.2233,0.2241,-0.2332,0.3639,-0.224,0.2704,-0.2163,0.3853,-0.178,0.3263,-0.1508,0.3113,-0.2339,0.2823,-0.286,0.3802,-0.1889,0.3673,-0.2738,0.2597,-0.1898,0.3375,-0.1801,0.3138,-0.1893,0.1764,-0.145,0.2755,-0.1328,0.1756,-0.136,0.1936,-0.0796,0.2799,-0.2086,0.2007,-0.1523,0.2384,-0.1787,0.034,-0.3196,0.2958,-0.2018,0.1947,-0.2617,0.2576,-0.0921,0.2407,-0.2735,0.2752,-0.1369,0.2756,-0.2579,0.2732,-0.12,0.3217,-0.2977,0.2193,-0.1558,0.2672,-0.2896,0.1442,-0.1711,0.2941,-0.2916,0.0763,-0.1991,0.2191,-0.2224,0.1292,-0.1783,0.1819,-0.2248,0.1823,-0.1807,0.2145,-0.2127,0.1358,-0.1867,0.1516,-0.0819,0.1888,-0.16,0.0529,-0.0404,0.1156,-0.1233,0.1637,-0.1638,-0.0038,-0.0453,0.1451,-0.214,0.1487,-0.1631,0.1245,-0.087,0.1123,-0.1507,0.1947,-0.1474,0.1102,-0.0429,0.1147,-0.1332,0.089,-0.2305,0.2954,-0.0995,0.0513,-0.1687,0.1789,-0.2605,0.1007,-0.0474,0.0748,-0.097,0.1057,-0.1577,0.2293,-0.1165,0.2394,-0.0617,0.1019,-0.164,0.0891,-0.0968,0.1385,-0.0663,0.1355,-0.1771,0.0616,-0.0554,0.1012,-0.0591,0.0829,-0.0586,0.0341,-0.1209,0.1106,-0.0905,0.1083,-0.0185,0.0578,-0.1753,0.1675,-0.0915,0.1587,-0.0372,0.0712,-0.0847,0.0527,-0.1192,0.1869,-0.1484,0.0533,-0.0344,0.0634,-0.1655,0.0442,-0.1219,0.1961,-0.114,0.0349,-0.0174,0.0371,-0.1709,0.0836,-0.1091,0.1718,-0.109,0.0775,-0.0452,0.0793,-0.1581,0.0439,-0.0648,0.1263,-0.1678,0.0445,-0.0466,0.0863,-0.0866,0.0529,-0.0645,0.0652,-0.0602,0.0384,-0.0478,0.0965,-0.0385,0.0192,-0.0164,0.0228,-0.0272,0.0232,-0.0177,0.0209,-0.0185,0.0268,-0.0257,0.0161,-0.0216,0.0134,-0.0271,0.0152,-0.0302,0.0123,-0.0236,0.0178,-0.0343,0.0123,-0.0119,0.0139,-0.0185,0.0066,-0.021,0.0167,-0.0177,0.0156,-0.0175,0.0058,-0.0127,0.0093,-0.0133,0.0111,-0.0095,0.0124,-0.0131,0.0085,-0.0088,0.0088,-0.0134,0.0105,-0.0107,0.0065,-0.0119,0.006,-0.0095,0.0073,-0.0104,0.0071,-0.0069,0.0049,-0.0077,0.0016,-0.0057,0.0026,-0.0084,0.0056,-0.0061,0.0028,-0.0054,0.0051,-0.0069,0.0075,-0.0046,0.0061,-0.006,0.0033,-0.0046,0.0068,-0.0063,0.0048,-0.0043,0.0045,-0.0088,0.0054,-0.005,0.0029,-0.0064,0.0035,-0.0064,0.0035,-0.0059,0.0067,-0.0042,0.0029,-0.0072,0.0055,-0.0049,0.0057,-0.0083,0.0042,-0.0058,0.0037,-0.0081,0.0064,-0.0045,0.0032,-0.0067,0.0046,-0.0055,0.0032,-0.0057,0.0065,-0.0045,0.0042,-0.0031,0.0034,-0.0035,0.0028,-0.0031,0.0025,-0.0034,0.0023,-0.0019,0.0014,-0.003,0.0013,-0.0025,0.0017,-0.0022,0.0013,-0.0022,0.001,-0.0021,0.0013,-0.0026,0.002,-0.0044,0.0019,-0.001,0.006,-0.0408,0.0354,-0.0272,0.053,-0.111,0.1891,-0.1503,0.1896,-0.112,0.2048,-0.196,0.1908,-0.1581,0.2158,-0.2112,0.1351,-0.1278,0.2482,-0.2405,0.1056,-0.1769,0.2917,-0.2818,0.1104,-0.2814,0.2863,-0.2854,0.1022,-0.275,0.2606,-0.1067,0.1363,-0.2605,0.1924,-0.1354,0.2563,-0.2836,0.1878,-0.2345,0.2588,-0.2731,0.1506,-0.1885,0.213,-0.2283,0.1694,-0.2623,0.2443,-0.253,0.248,-0.2433,0.1793,-0.2744,0.1796,-0.2709,0.1842,-0.1814,0.175,-0.2296,0.2655,-0.0804,0.2976,-0.1998,0.0543,-0.1365,0.2842,-0.1714,0.0904,-0.1692,0.2043,-0.1269,0.1041,-0.2074,0.0893,-0.0094,0.1146,-0.1246,0.0644,-0.0631,0.0765,-0.039,0.0838,-0.0754,0.0278,-0.0536,0.1208,-0.022,0.1201,-0.1396,0.0442,-0.1583,0.1566,-0.2785,0.2189,-0.2892,0.1673,-0.029,0.1929,-0.2777,0.1745,-0.1795,0.17,-0.2563,0.171,-0.1876,0.171,-0.252,0.1436,-0.2111,0.207,-0.0132,0.1589,-0.134,0.0469,-0.0355,0.0649,-0.1134,0.0635,-0.0702,0.0554,-0.0353,0.0908,-0.1311,0.0833,-0.1011,0.1625,-0.2673,0.2537,-0.168,0.146,-0.3271,0.2471,-0.2762,0.2265,-0.2529,0.162,-0.2676,0.1566,-0.1031,0.2245,-0.2635,0.1162,0.0042,0.1347,-0.2311,0.1471,-0.023,0.113,-0.2043,0.1183,-0.0486,0.0859,-0.1763,0.1461,-0.0905,0.0782,-0.1784,0.1391,-0.1746,0.1056,-0.1633,0.1065,-0.1383,0.0866,-0.165,0.0931,-0.1432,0.0831,-0.1075,0.1119,-0.1628,0.0594,-0.0218,0.0946,-0.2098,0.1364,-0.1506,0.137,-0.1884,0.0828,-0.1148,0.1057,-0.0325,0.0842,-0.1927,0.1073,-0.1101,0.1236,-0.0503,0.1404,-0.2126,0.1371,-0.0969,0.092,-0.0305,0.0888,-0.1444,0.0353,-0.0377,0.1157,-0.0253,0.096,-0.0524,0.0357,-0.095,0.0675,-0.0458,0.1069,-0.0559,0.0187,-0.0326,0.0337,-0.042,0.0301,-0.0285,0.0237,-0.047,0.0281,-0.0405,0.0346,-0.0422,0.0327,-0.0234,0.0263,-0.0788,0.0426,-0.1134,0.1462,-0.1244,0.1189,-0.1573,0.1115,-0.1621,0.1194,-0.0816,0.1259,-0.0912,0.1252,-0.1346,0.1389,-0.0915,0.0659,-0.1251,0.1561,-0.1227,0.0949,-0.1179,0.1037,-0.1426,0.1347,-0.1126,0.132,-0.1007,0.1442,-0.1313,0.1398,-0.0955,0.1907,-0.1646,0.1868,-0.2145,0.1837,-0.1119,0.1325,-0.1221,0.1169,-0.1238,0.1194,-0.1592,0.1548,-0.0918,0.0778,-0.0848,0.0869,-0.074,0.0686,-0.0779,0.0735,-0.0463,0.0534,-0.059,0.0438,-0.0411,0.0555,-0.0507,0.0379,-0.0356,0.0316,-0.0516,0.0424,-0.0432,0.0407,-0.0348,0.0477,-0.0284,0.0259,-0.0349,0.0332,-0.0423,0.0333,-0.0271,0.0288,-0.0214,0.0171,-0.0256,0.0229,-0.0296,0.0281,-0.0261,0.02,-0.0351,0.0232,-0.0257,0.0192,-0.018,0.0123,-0.0182,0.0128,-0.0151,0.011,-0.0122,0.0069,-0.0175,0.0274,-0.0195,0.0133,-0.029,0.0255,-0.0335,0.0321,-0.0822,0.0638,-0.0738,0.0648,-0.0767,0.0676,-0.1472,0.1374,-0.0571,0.1148,-0.0515,0.102,-0.2008,0.1829,-0.1809,0.2106,-0.0634,0.1525,-0.1666,0.1094,-0.2281,0.2443,-0.2679,0.2672,-0.1819,0.1531,-0.0744,0.1659,-0.2476,0.193,-0.1926,0.1731,-0.0709,0.166,-0.2188,0.0801,-0.1332,0.2074,-0.1765,0.1632,-0.1859,0.1369,-0.0968,0.1511,-0.2742,0.1658,-0.2136,0.1962,-0.1096,0.2041,-0.1436,0.1296,-0.1547,0.118,-0.1998,0.1232,-0.1637,0.1051,-0.1058,0.1132,-0.0305,0.0639,-0.1051,0.0262,-0.0374,0.0683,-0.0605,0.0398,-0.0823,0.0437,-0.0291,0.0561,-0.0515,0.0397,-0.0915,0.0362,-0.0219,0.0714,-0.0491,0.036,-0.0577,0.0488,-0.035,0.0556,-0.0825,0.031,-0.0376,0.0683,-0.0628,0.0456,-0.0811,0.0532,-0.1172,0.0673,-0.0957,0.2178,-0.2504,0.0913,-0.1803,0.2158,-0.267,0.1866,-0.1937,0.2112,-0.2109,0.1332,-0.2224,0.1446,-0.2347,0.1514,-0.2296,0.1598,-0.2346,0.1305,-0.2349,0.1918,-0.2501,0.1341,-0.2549,0.183,-0.1515,0.196,-0.2912,0.1097,-0.0849,0.2054,-0.1727,0.1614,-0.1132,0.1319,-0.2485,0.1271,-0.136,0.0745,-0.038,0.1242,-0.2566,0.1007,-0.0667,0.143,-0.2725,0.1085,-0.1618,0.0524,-0.0362,0.122,-0.2578,0.1244,-0.1209,0.1022,-0.0664,0.0871,-0.207,0.152,-0.0814,0.1129,-0.2563,0.1155,-0.2401,0.077,-0.0621,0.1286,-0.2134,0.121,-0.1831,0.1032,-0.0399,0.1467,-0.1618,0.0938,-0.1243,0.1395,-0.0502,0.1527,-0.0764,0.0724,-0.1666,0.2318,-0.097,0.1596,-0.096,0.0785,-0.1883,0.1356,-0.1763,0.189,-0.1608,0.0744,-0.1595,0.1155,-0.0968,0.1387,-0.0696,0.0867,-0.0729,0.1013,-0.191,0.1039,-0.095,0.1045,-0.035,0.1147,-0.2344,0.0816,-0.1599,0.2029,-0.0308,0.0297,-0.0745,0.0571,-0.0494,0.0639,-0.0626,0.0849,-0.0652,0.0674,-0.0679,0.0848,-0.0584,0.0858,-0.0709,0.0479,-0.0565,0.0501,-0.0535,0.0519,-0.0407,0.0388,-0.045,0.0342,-0.0343,0.0429,-0.0529,0.0138,-0.027,0.0276,-0.0356,0.0172,-0.0181,0.0302,-0.0322,0.0139,-0.0281,0.0238,-0.0228,0.0138,-0.0191,0.0124,-0.0221,0.0127,-0.009,0.0154,-0.0143,0.0123,-0.0165,0.0146,-0.0041,0.014,-0.0215,0.01,-0.0125,0.0099,-0.0121,0.0078,-0.012,0.0053,-0.0013,0.009,-0.0117,0.003,-0.0118,0.0027,-0.0035,0.0067,-0.01,0.0038,-0.0095,0.0039,-0.0039,0.0063,-0.0041,0.002,-0.0062,0.0025,-0.0032,0.003,-0.0054,0.0009,-0.0035,0.002,-0.0049,0.0007,-0.0053,0.0032,-0.0032,0.0023,-0.0027,0.002,-0.0023,0.0011,-0.0034,0.0011,-0.0031,0.0018,-0.0023,0.0022,-0.0028,0.0024,-0.002,0.0006,-0.0027,0.0018,-0.0037,0.0009,-0.0038,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0024,0.0009,-0.0021,0.0005,-0.0015,0.0007,-0.0014,0.0007,-0.0016,0.0007,-0.002,0.0008,-0.0014,0.0006,-0.0012,0.0004,-0.0012,0.0002,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0012,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0006,0,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
Male movie trailer voice saying
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۰۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم