مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای مکانیزم CargoDoorOpen 002

مکانیکی باری باز شدن درب ها (2).

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها دستگاه
[-0.0018,0.0023,-0.0052,0.0051,-0.0066,-0.0004,-0.0035,0.01,-0.0147,0.0134,-0.0071,0.0133,-0.0298,0.0076,-0.0096,0.0367,-0.0389,0.0354,-0.0214,0.0166,-0.0218,0.0329,-0.034,0.04,-0.0539,0.0352,-0.0394,0.0619,-0.0541,0.0387,-0.0448,0.0345,-0.0373,0.0407,-0.0605,0.0397,-0.072,0.038,-0.0421,0.0784,-0.0514,0.0198,-0.0266,0.0646,-0.0789,0.0454,-0.088,0.0871,-0.031,0.0894,-0.1093,0.0597,-0.0656,0.1073,-0.147,0.0997,-0.1328,0.093,-0.0608,0.1254,-0.1351,0.1182,-0.1683,0.1924,-0.3013,0.2259,-0.2581,0.2424,-0.3233,0.2491,-0.3707,0.4288,-0.2841,0.443,-0.3239,0.1762,-0.2462,0.3224,-0.3484,0.1924,-0.1468,0.3818,-0.4753,0.1646,-0.2861,0.41,-0.3791,0.1564,-0.2863,0.401,-0.3005,0.1198,-0.1442,0.3441,-0.2321,0.0309,-0.1115,0.3446,-0.1807,0.0847,-0.2419,0.2493,-0.2167,0.1674,-0.2104,0.3467,-0.3329,0.1914,-0.0907,0.3968,-0.3336,0.0488,-0.0833,0.3669,-0.2473,0.0998,-0.1987,0.2128,-0.1785,0.1176,-0.1402,0.1841,-0.0734,0.2026,-0.1848,0.1275,-0.127,0.2049,-0.1561,0.1528,-0.1857,0.1027,-0.2059,0.2535,-0.249,0.1716,-0.0889,0.1711,-0.109,0.0752,-0.0713,0.1655,-0.0728,0.148,-0.1937,0.1098,-0.0506,0.228,-0.2105,0.0876,-0.0381,0.1665,-0.144,0.1455,-0.1428,0.224,-0.1472,0.0175,-0.0913,0.2359,-0.1577,0.0156,-0.079,0.1378,-0.0219,0.1279,-0.1398,0.1207,-0.1196,0.1792,-0.1312,0.1851,-0.2517,0.0625,-0.0935,0.3664,-0.1855,0.0359,-0.1266,0.1799,-0.1644,0.1667,-0.206,0.0612,-0.0153,0.1851,-0.2638,0.1602,-0.195,0.0529,-0.0442,0.1659,-0.3067,0.1053,-0.0925,0.1299,-0.0961,0.1033,-0.0689,0.0844,-0.0803,0.1061,-0.0512,0.1515,-0.0917,0.0078,-0.0954,0.1414,-0.0936,0.034,-0.0916,0.1254,-0.1214,0.0767,-0.1219,0.0669,-0.0798,0.0306,-0.0769,0.0806,-0.0882,0.0385,-0.1215,0.1253,-0.1058,0.0439,-0.0598,0.0652,-0.044,0.0461,-0.0904,0.088,-0.0945,0.0869,-0.0801,0.0839,-0.1351,0.0608,-0.1371,0.0328,-0.0646,0.0869,-0.0652,0.0225,-0.0848,0.093,-0.0691,0.0201,-0.0502,0.0414,-0.0594,0.0769,-0.0783,0.043,-0.078,0.0702,-0.0888,0.0565,-0.04,0.0481,-0.0724,0.0549,-0.0235,0.0503,-0.1142,0.0477,-0.0302,0.0995,-0.0643,0.0667,-0.0952,0.073,-0.0282,0.0853,-0.0726,0.001,-0.0693,0.1007,-0.0745,0.0695,-0.11,0.0786,-0.1021,0.0204,-0.0123,0.0493,-0.0988,0.0338,-0.0584,0.0523,-0.0257,0.0363,-0.0502,0.0437,-0.0619,0.0811,-0.0611,0.064,-0.0465,-0.0002,-0.0423,0.0588,-0.0647,0.0567,-0.0338,0.051,-0.0588,0.0387,-0.0674,0.0287,-0.0679,0.0622,-0.0546,0.0826,-0.0797,0.0077,-0.0038,0.1085,-0.0988,0.0351,-0.0296,0.0909,-0.0102,0.0153,-0.0208,0.0256,-0.042,0.0387,-0.0562,0.081,-0.0652,0.0575,-0.0366,0.0562,-0.062,0.0033,-0.0094,0.0785,-0.0556,0.0151,-0.0032,0.0716,-0.0804,0.0379,-0.0619,0.0856,-0.0762,0.0293,-0.0018,0.0598,-0.0879,0.0097,-0.006,0.0854,-0.0662,0.0104,-0.0028,0.0493,-0.0397,0.0175,-0.0081,0.0295,-0.0444,0.0075,-0.0031,0.0602,-0.0776,0.0021,-0.0088,0.0816,-0.0526,-0.0095,-0.0267,0.0673,-0.0785,0.0405,-0.0067,0.0418,-0.0576,0.0307,0.0018,0.0335,-0.0497,0.0083,-0.0351,0.0415,-0.0292,0.0072,-0.0072,0.0462,-0.0611,0.035,-0.0348,0.0458,-0.0378,0.0354,-0.0428,0.0642,-0.0184,0.0707,-0.0356,0.0383,-0.0327,0.0436,-0.028,0.029,-0.0212,0.0128,-0.0214,0.0258,-0.0412,0.0253,-0.0422,0.0281,-0.0308,0.0525,-0.0329,0.0022,-0.0062,0.0118,-0.0024,0.022,-0.032,0.0123,-0.0365,0.0531,-0.034,0.0636,-0.065,0.0127,0.0113,0.0444,-0.0354,0.0238,-0.0327,0.0306,-0.0333,0.0259,-0.0106,0.0363,-0.0269,0.0154,-0.0097,0.0387,-0.0317,0.0044,-0.0026,0.0119,-0.0127,0.0114,-0.022,0.0287,-0.0281,0.0206,-0.0022,0.0262,-0.0382,0.0023,-0.0104,0.0469,-0.0283,0.022,-0.0185,0.0139,-0.0046,0.0218,-0.0238,0.0064,-0.0284,0.0175,0.0051,0.0269,-0.0466,0.0045,-0.0015,0.0506,-0.0271,0.0301,-0.0186,0.0129,-0.006,0.0124,-0.0084,0.0226,-0.0265,0.0048,0.0049,0.0285,-0.0385,0.011,-0.0139,0.0207,-0.0202,0.0211,-0.0097,0.0097,-0.0106,0.009,-0.0052,0.0223,-0.0242,0.0052,-0.0076,0.0175,-0.0227,0.0156,-0.0152,0.0188,0.0001,0.0113,-0.0161,0.0131,-0.0087,0.0007,-0.0022,0.0187,-0.0165,0.0203,-0.016,0.012,-0.0118,0.0162,-0.012,0.0151,-0.0176,0.0054,0.0049,0.0115,-0.0214,0.0049,-0.0229,0.0231,-0.0122,0.0235,-0.0145,0.0082,-0.0083,0.0126,-0.0193,0.0123,-0.0078,0.0114,-0.0068,0.0078,-0.018,0.0106,-0.0175,0.0178,-0.0039,0.0184,-0.0199,0.0132,-0.0171,0.0192,-0.0146,0.0115,-0.0114,0.0061,-0.0072,0.0104,-0.0086,0.0071,-0.0085,0.0097,-0.0024,0.007,-0.0074,0.0128,-0.0108,0.0036,-0.006,0.013,-0.0163,0.0035,-0.0054,0.0127,-0.0096,0.0133,-0.0138,0.0071,-0.0066,0.0126,-0.0095,0.0061,-0.0098,0.0035,-0.0069,0.0164,-0.0076,0.0091,-0.0086,0.0022,0.0001,0.0088,-0.0104,0.0052,-0.0061,0.0064,-0.0105,0.0097,-0.0074,0.0081,-0.0056,0.0041,-0.0048,0.0009,-0.0064,0.006,-0.0079,0.007,-0.0049,0.0035,-0.0086,0.0042,-0.0091,0.0067,-0.0024,0.0033,-0.0065,0.0051,-0.003,0.0061,-0.0045,0.0051,-0.0053,0.0025,-0.0017,0.0087,-0.0085,-0.0018,-0.0021,0.0077,-0.0074,0.0022,-0.005,0.0056,-0.0061,0.0048,-0.0018,0.0067,-0.0104,0.0052,0.0002,0.0051,-0.0068,0.0005,-0.0053,0.0089,-0.0088,0.0058,-0.006,0.0075,-0.0063,0.0017,-0.0028,0.0082,-0.0107,0.0045,-0.004,0.0065,-0.0081,0.0052,-0.0082,0.008,-0.0067,0.0052,0.0005,0.0046,-0.0098,0.0028,-0.0024,0.0117,-0.0074,0.005,-0.0043,0.0046,-0.0041,0.0037,-0.0052,0.003,-0.0035,0.0024,-0.0017,0.0058,-0.0064,0,-0.0033,0.0075,-0.0058,0.0053,-0.0063,0.0049,-0.0038,0.0089,-0.0036,0.0025,-0.0064,0,-0.0046,0.0092,-0.0092,0.0062,-0.0072,0.0087,-0.005,0.0086,-0.0071,0.003,-0.0027,0.0046,-0.0043,0.0037,-0.0056,0.003,-0.0036,0.0088,-0.0099,0.0078,-0.0112,0.0059,-0.0032,0.006,-0.0072,0.0048,-0.0025,0.0043,0.0003,0.003,-0.0054,0.0029,-0.0072,0.006,-0.0014,0.0079,-0.0058,0.0019,0.0003,0.004,-0.0054,0.0026,-0.0042,0.0019,-0.0017,0.0023,-0.0037,0.0032,-0.0062,0.0046,-0.0003,0.005,-0.0052,0.0008,-0.0051,0.0013,0.0005,0.0045,-0.0042,0.0004,-0.0024,0.0036,-0.0008,0.0032,-0.0034,0.0011,-0.0036,0.0042,-0.0042,0.007,-0.0071,0.0013,0.0013,0.005,-0.0073,0.0044,-0.0057,0.0041,-0.002,0.0056,-0.0048,-0.0001,0,0.0039,-0.0004,0.0015,-0.0042,0.0001,-0.0038,0.0043,-0.004,0.0052,-0.0039,0.0018,0.0009,0.0043,-0.0036,0.0031,-0.0038,0.0026,-0.0038,0.0024,-0.0016,0.0024,-0.0042,0.0022,0.0005,0.0046,-0.0047,0.0005,-0.0039,0.0038,-0.0019,0.0031,-0.0023,-0.0005,-0.0019,0.004,-0.0026,0.0009,-0.003,0.0025,0,0.0025,-0.0016,0.0015,-0.0043,0.0023,-0.0016,0.0031,-0.0033,0,-0.0018,0.0038,-0.0026,0.0025,-0.0024,0.0008,-0.0003,0.0011,-0.0012,0.0026,-0.0044,0.0003,0.0003,0.0038,-0.0045,0.0029,-0.0029,0.0046,-0.0029,0.0044,-0.003,0.0004,-0.0003,0.0011,0.0002,0.0024,-0.0037,0.0002,-0.0016,0.0022,-0.004,0.0016,-0.0039,0.0041,-0.0035,0.0043,-0.0033,0.0006,0.0004,0.0016,-0.0008,0.0013,-0.0019,0.0004,-0.0011,0.0021,-0.0006,0.0009,-0.0019,0.0005,0.0002,0.0017,-0.0014,0.0002,-0.0014,-0.0005,-0.0005,0.003,-0.0025,0.0025,-0.0024,0.0018,-0.0019,0.0031,-0.0027,0.0007,0.0005,0.0018,-0.0007,0.0006,-0.0026,-0.0007,-0.0006,0.0026,-0.0029,0.0027,-0.0029,0.0017,-0.0004,0.0035,-0.003,-0.0004,-0.0014,0.0022,-0.0004,0.0016,-0.0017,-0.0001,-0.0016,0.0015,-0.0004,0.0033,-0.0036,-0.0004,-0.0008,0.0021,-0.0027,0.0018,-0.0024,0.0015,0.0006,0.002,-0.0021,0.0006,-0.0012,0.0001,0.0001,0.0023,-0.0024,0.001,-0.0021,0.002,-0.0022,0.0026,-0.0031,0.0003,0.0004,0.0024,-0.0018,0.001,-0.0018,0.0001,0.0001,0.0014,0.0001,0.0008,-0.0018,0.0002,-0.0004,0.0016,-0.0023,0.001,-0.0021,0.0025,-0.0011,0.0027,-0.0024,-0.0004,-0.0003,0.0008,0.0004,0.0008,-0.0012,0.0004,-0.0007,0.0017,-0.0018,0.0018,-0.0021,0.0011,0.0006,0.0028,-0.0022,0.0006,-0.0021,0.0011,-0.0005,0.0017,-0.0008,-0.0001,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0014,-0.0004,-0.0006,0.0021,-0.002,0.0016,-0.002,0.001,0.0001,0.0012,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0015,0.0002,-0.0015,0.0016,-0.0001,0.0016,-0.0016,0,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0013,-0.0012,0.0002,0,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0015,0.0003,0.0001,0.0016,-0.0021,0.0011,-0.0016,0.0009,-0.0002,0.0012,-0.0009,0,-0.0002,0.0008,-0.0006,0.001,-0.0014,0,0,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0006,-0.0003,0.0013,-0.0011,0,-0.0001,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.001,0,0,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0002,0,0.0007,-0.0006,0,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0001,0,0.0007,-0.0006,0,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0006,0,0.0001,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0003,0,0.0005,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0006,-0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
مکانیکی باری باز شدن درب ها (2).
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری